logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

tamilnadu-lord-shiva-temples

Tamil Nadu Lord shiva Temples

 

Padal Petra sthalangal (in Unicode font) are available here with pictures.

map

Chandrasudeshvar temple, Hosur, Tamilnadu

 

 

Yet to be grouped

 • adaippaLam - kAlakaNTeshvarar
 • aN^gAdipuram - malabAr Dt.
 • amarakun^dhi - koN^gu n^Adu
 • ambar perun^thirukkOyil - 2 miles east of pUn^thOttam station, braHma purIshvarar, pUN^kuzal n^Ayaki, brahma thiRththam, annamAm poykai, punnai tree
 • ambar mAkALam - 3.5 miles from pEraLam, kALakaNtEshvarar, bhayaxaya n^Ayaki, mAkALa thIrththam
 • anniyUr (ponnUr) - 4 miles from Anandha thANdavapuram, AbatsakAyar, periya nAyaki, varuNa thIrththam
 • arimalam - PudhukkOttai, thirumayam Taluk, sun^dareshvarar, mInAxi (There is one more Lord shiva temple here)
 • azundhUr (thEranundhUr) - vEdhapurIshvarar, saundharAmbikai, vEdha thirththam
 • AchchApuram - sabhAnAtheshvarar, sabhAnAyaki, brahma thIrththam, shivayOga thyAgaraja svAmi, thiruveNNIRRumai
 • AvUr pashupathIshvaram - 5 miles from sundarap perumAL kOyil
 • iraTTaimalai - kUlaththIshvarar, mInAmbikai
 • iraNiyUr - in cheTTinADu, ATkoNDanAthar, shrI shivapuram dhEvi
 • irukku vELUr - (pELUr) on the southern bank of vadaveLLARu
 • ilaiyUr - worshipped by EnAthinAthar
 • iLaN^kADu - 2 miles from thirukkATTup paLLi, vijayEshar, bAlasundhari
 • iLavanEshvaram - mArththENDeshvarar, brahannAyaki, shUla thIrththam
 • iLavanEchUr - 21 miles from thirukkOyilUr
 • ukkal
 • uDaiyUr - pAshupathEshvarar, akilANDa nAyaki
 • elsUr - mArkkaNDeshvarar, marakatAmbAL
 • ka~nchi - (porUr taluk), 3 miles from kaDalADi, karaikaNDeshvarar
 • kaNTanUr - cheTTinAdu, sundhrEshvarar, mInAxi ammai
 • kandhamAdhanam - in the southern tip of India, bhUrbhuvar (self manifest), dhanuShkOTi thIrththam
 • kamalApuram
 • karambanUr (uththamar kOyil)
 • karaiyERa viTTa nallUr - naDunADu, kAntha nAthEshavarar, kaDila thIrththam, asssociated with mANikka vAchakar
 • kArkOlam - rAmEshvarar, chokka nAyki, yamathIrththam, chandra puShkaraNi
 • kAvanmaN^galam
 • kAvirip pAkkam
 • kirupA sAgaram - near panaN^kATTUr, kR^ipAnAyakar, kR^ipAnAyaki
 • kuDimUla rAmEshvaram - krutakruththiya rAmEshvarar
 • kuLaththUr - north arcot dt, thiruvagalIshvaramuDaiya mahAdhEvar
 • koDumpAlUr - mUvar kOyil
 • koththamaN^galam - South Tamilnadu, thammanaiIshvarar
 • gOShTiyUr - 5 miles from thiruppuththUr, sarabalingar
 • gOShTiyUr bhairavanUr - menynyAnar, bhAgampiriyAL
 • kOTTaikkuppam - puNyakOTIshvarar, annapUraNi, puNyakOTi thIrththam
 • kOlam (thirukkOlam) - thirukkOlIshvarar, kAmAxiyammai, kuchasthala river
 • kOzapuram - kopurAnthEshvarar, Adhi shakthi, meynynyAna thIrththam
 • sadhAshivak kOnai - sadhAshivEshvarar, kAmAxi, AkAya gaN^gai
 • chathuragiri - in kollimalai, aRappaLIshar
 • chathuraN^gap paTTiNam - thiruppaLIshvarar, another temple 3 miles away
 • chindhAmaNi (east gokarNam) - on the shore at AraNi sangamam, chinthAmaNIshvarar
 • shivAya malai
 • chembAya nallUr - virUpAxIshvarar, akilANdamman, sarasvati thIrththam
 • chEradha maN^galam - kailAshanAthar, shivakAmi, thAmraparaNi saN^ga thIrththam
 • chErapuram (thiyAgavalli) - 2 miles from AlampAkkam, chOpura nAthaEshvarar, chOpuranAyaki
 • chOzaliN^gapuram - chOzaliN^gEshvarar, pArvatI
 • thalaiyUr - chOzanADu, worshipped by uruththira pashupathi nAyanAr
 • thiruppEr - ponnEri taluk, shrI varamUrththi Ishvarar
 • thillaiviLAkam
 • thinnanUr (thiruninRavUr) - hrudhayAlIshvarar, maragadhavalliyammai
 • thenkATTUr (thEvUr) - dhEvakivinAthEshvarar, madhurabAShiNiyammai, brahaspathi thIrththam, banana tree
 • thaiyUr - kundhEshvarar, marakatavalli, chandra puShkaraNi
 • nagari - north arcot dt, karkkaDEshvarar
 • nandhikuDi
 • nallUr (vrudda prayAg) - south arcot dt, confluence of two rivers
 • navIram - in arcot, on a hill, kAriyuNDa kaDavuL
 • nAgaN^kuLam - nithyasundharEshvarar, oppilAnAyaki, sundhara thIrththam
 • nAgEndhrapaTTaNam - nIlakaNTa nAgEshvarar, nIlAyadhAxi, maNimuththA river
 • nAmpAkkam - bandhEshvarar, shivanyAnAmbAL
 • nAyaDivAkkam
 • nAyar (nyAyiRu) - puShpapurIshvarar, svarNAmbikai, birth place of saN^gili nAchchiyAr
 • nArAyanavanam (nArAyaNavaram) - north arcot, agasthIshvarar
 • paTTALam - pulippuRakkOyil, thiruppuvIshavarar
 • paramEshvarar maN^galam - kailAshanAthar, saundhara nAyaki, kubEra thIrththam
 • paruvalUr (kUththarAyanpETTai) - periyanAthEshvarar, mInAxiyammai, worshipped by shakti
 • paLLippaDikkarai - nIlakaNTEshvarar, amirthavalli, amirtha thIrththam
 • panappAkkam - north arcot dt, mayUra nAthar
 • pAzali - sundharEshvarar, pArvatI
 • brammadhEsam - chandramaulIshvarar
 • brammapuram - brammEshvarar, nAgavalli
 • piRambil - 5 miles from maN^ganallUr, vaippusthalam
 • pukka agrahAram - kAshi vishvanAthar, vishAlAxi
 • puththukkOTTai - agasthIshavarar, Anandavalli, agasthiya thIrththam
 • pudhu AvuDaiyAr kOyil - 2.5 miles north west of thambikkOTTai, madhyasthambapurIshvarar
 • pudhuppaDi - North Arcot dt, bAradvAjEshvarar
 • pudhuvayal - in cheTTinADu, vIrashEkarar, umaiyAmbikai
 • purichai - north arcot dt, purIshvarar, sugrIva prathiShTai
 • pulippuRakkOyil - thiruppuvIshvarar
 • peNNagar - brahmEshvarar
 • peNNagar - kailAsha nAthar
 • penkuDi - chokkEshvarar, shivakAmi, hanuma thIrththam, worshipped by sibichakravati
 • manychEri - agasthIshvarar, Anadhavalli
 • maNDakappaTTu - south arcot dt, rock cut temples
 • maNivAkkam - marudhEshvarar, marakathavalli, pAdhALa gangai thIrththam
 • marudhAndhanallUr
 • mannAr kOyil
 • mahAdEvamalai - north arcot dt, hill top temple
 • mAdharppAkkam - vishvEshvarar, vishAlAtchi, kumba thIrththam
 • mAlpuram (tirumAlpuram) - north arcot dt
 • mARaLam - gurunAthEshvarar, Anandavalli, pApanAsha thIrththam
 • mETTupputtUr - 4 miles from vijayamangalam
 • rAmagiri - 2 miles from nAgalApuram, vAli Ishvarar
 • riShivandhyam - south arcot dt, ardhanArIshvarar
 • vaDathillai - pApaharEshvarar, marakathavalli, AraNi river
 • vandhavalai - gOkarNIshvarar, umaiyammai
 • vallikkuDi - kalyANasundharEshvarar, periyasukandha nAyaki
 • vaLLimalai
 • vaLaiyankuDi - worshipped by ilaiyAnkuDi mARa nAyanAr
 • vaLarpuram - north arcot, thANDavEshvarar
 • vAyalUr - vyAggapurIshvarar, pallava structure
 • vAlipuram - tiruvAlIshvarar, varadAmbAL, agni thIrththam
 • vAliputtUr - mANikka Ishvarar, vaNDamarpUN^kuzali, mANikka, bramma thIrththam
 • vAlUr - mAvinadhEshvarar, vanmAlainAyaki
 • vikrvANDi - netrodarkkar
 • visainallUr - dharmathIrththam, worshipped by sage durvAsar
 • virinychipuram - mArggasahAyadEvar, marakatavalli, shakti thIrththam, pAli river (thoNDai nADu)
 • vizichchalUr - AdichaNDEshvarar
 • vIrasikAmaNi - cave temple
 • veLLivAkkam - kArttamArggEshvarar, pArvati, puNDarIka puShkaraNi
 • statepaLLi - vanmIkEshvarar, marakatavalli

Related Content

திருக்கோயில் வழிபாட்டு இயல்

Pictures of Nadunattup Padalpetra Thalangal

Our Savior for the life here and the other world

Make me Serve You

Oh Immortal ! Long Live !