logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

lord-shiva-temples-of-vellore-distric

Lord Shiva Temples of Vellore District (TN)

Vellore Dt Temples Map


View Vellore Dt Temples in a larger map

 

 • Sri Virupatheeswarar Temple, Veppampattu Village. This temple is loacted south of Vellore at a distance of 15-kms
 • agasthIshvara koNdA
 • ammuNdi (aimpUNdi) - kudiyAththam Taluk, thrithALIshvarar
 • AmbUr - nAgeshvarar
 • ARukADu - EkAmbara nAthar, kAmAxi amman
 • anakkAvUr - hanumanteshvarar
 • vANiyampAdi - vR^idhdhIshvarar
 • thiruviri~nchipuram - 13 km from vElUr
 • mahAdeva malai - 6 km from thiruviri~nchipuram
 • vElUr - jalakaNTheshvara svAmy temple
 • AmbUr - n^Aga n^Atha svAmy temple
 • kailAsha giri - 10 km from vElUr
 • ilambaiyaN^ kOTTUr - 8.5 miles from kaDambaththUr, 2 miles south east of thakkOlam, chandira shEkarar, dhEvanAyakar, kODendhu mulaiyammai, chandhira thIrththam
 • uththama chOzapuram - karapuramuDaiya nAyanAr
 • guDiyAththam - balachArdhUlEshvarar
 • Melpadi - Choleswara Temple
 • Melpadi - Somanatha Temple
 • geN^ganUr (geN^ganallUr) - geN^gEshvarar
 • chEmpAkkam
 • chOzapuram
 • thakkOlam (thiruvURal) - arakkONam taluk, umApathIshvarar, jalanAthEshvarar, umaiyammai, girijA kannikAmbAL, URal, pArvatI thIrththam
 • thakkOlam (thiruvURal) - Gangadeshwarar
 • thakkOlam (thiruvURal) - Somanatheshwarar, 1km on the route to Thiruvalangadu
 • thakkOlam (thiruvURal) - Paleeshwarar
 • thakkOlam (thiruvURal) - Theneshwarar
 • thakkOlam (thiruvURal) - Yamunadheswarar
 • thakkOlam (thiruvURal) - Mambazhaeswarar
 • takkOlam - gaN^gAdharIshvarar, mOhanavalli
 • tirupattUr - brammEshvarar, brahannAyaki
 • theLLUr
 • paDavEDu - ammaiyappEshvarar
 • paDavEDu - sOmanAthEshvarar
 • mOsUr - 3 miles from arakkONam, kALaththIshvarar
 • mOsUr - agaththIshvarar
 • vakkaNapuram
 • vallam - guDiyAttam taluk, 8 miles from aRkAdu, vallanAthEshvarar, vallAmbikai, gauri, vajra thIrththam, sivagangai, nIvA river
 • vallam - vilvanAthEshvarar
 • vANiyampADi - 9 miles from jOlArpETTai
 • wAlAjApETTai - 10 miles from ARukADu (arcot)
 • viLAppAkkan - vAlAjAPETTai taluk, nAgarAdhEshvarar
 • vEppampaTTu - virUpAkshIshvarar
 • vEppUr - gudiyAttam taluk, vaShiShTeshvarar, bAlakuchAmbAL
 • vElUr (velore) - inside the fort, jalakaNTEshvarar
 • vElUr - mInAkshi sundharEshvarar
 • jOlArpETTai

Related Content

Cherthalai - Velorevattam Mahadeva Temple