logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Potri Thiruththandakam


 
       thirucciRRambalam
 
kaRRavargaL uNNum kaniyE pORRi
  kazalaDain^dhAr cellum gadhiyE pORRi
aRRavargaTku Aramudham AnAy pORRi
  allalaRuththu aDiyEnai ANDAy pORRi
maRRoruvar oppillA main^dhA pORRi
  vAnavarkaL pORRum marun^dhE pORRi
ceRRavartham purameriththa civanE pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
vaN^gamali kaDaln^anycam uNDAy pORRi
  madhayAnai Irurivai pOrththAy pORRi
koN^galarum n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
  kolpulith n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
  kolpuliththOl ADaik kuzagA pORRi
aN^gaNanE amarargaLtham iRaivA pORRi
  Alamara n^IzalaRany connAy pORRi
ceN^kanagath thanikkunRE civanE pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
malaiyAn maDan^dhai maNALA pORRi 
  mazaviDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
n^ilaiyAga ennenycil n^inRAy pORRi
  n^eRRimEl oRRaikkaN uDaiyAy pORRi
ilaiyArn^dha mUvilaivEl En^dhI pORRi
  EzkaDalum Ezpozilum AnAy pORRi
cilaiyAlanRu eyileriththa civanE pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
ponniyalum mEniyanE pORRi pORRi
  pUdhap paDaiyuDaiyAy pORRi pORRi
manniyacIr maRain^Angu mAnAy pORRi
  maRiyEn^dhu $(1)$ kaiyAnE pORRi pORRi
unnumavarkku uNmaiyanE pORRi pORRi
  ulagukku oruvanE pORRi pORRi
cennimicai veNpiRaiyAy pORRi pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
n^anychuDaiya kaNTanE pORRi pORRi
  n^aRRavanE n^inpAdham pORRi pORRi
venychuDarOn palliRuththa vEn^dhE pORRi
  veNmadhiyaN^ kaNNi vikirdhA pORRi
thunychiruLil ADal ugan^dhAy pORRi
  thUn^IRu meykkaNin^dha chOdhI pORRi
chenychaDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
caN^karanE n^inpAdham pORRi pORRi
  cadhAcivanE n^inpAdham pORRi pORRi
poN^garavA n^inpAdham pORRi pORRi
  puNNiyanE n^inpAdham pORRi pORRi
aN^kamalaththu ayanODu mAlum kANA
  analuruvA n^inpAdham pORRi pORRi
ceN^kamalath thiruppAdham pORRi pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
vambulavu konRaic caDaiyAy pORRi
  vAnpiRaiyum vALaravum vaiththAy pORRi
kombanaiya n^uNNiDaiyAL kURA pORRi
  kuraikazalAR kURRudhaiththa kOvE pORRi
n^ambumavarkku arumporuLE pORRi pORRi
  n^AlvEdham ARaN^gam AnAy pORRi
cemponE maragadhamE maNiyE pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
uLLamAy uLLaththE n^inRAy pORRi
  ugappAr manaththenRum n^IN^gAy pORRi
vaLLalE pORRi maNALA pORRi
  vAnavarkOn thOLthuNiththa main^dhA pORRi
veLLai ERERum vikirdhA pORRi
  mElOrkkum mElOrkkum mElAy pORRi
theLLun^Irk kaN^gaic caDaiyAy pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
pUvArn^dha cennip punidhA pORRi
  puththELir pORRum poruLE pORRi
thEvArn^dha thEvarkkun^ thEvE pORRi
  thirumAlukku Azi aLiththAy pORRi
cAvAmE kAththennai ANDAy pORRi
  caN^goththa n^IRRem cadhurA pORRi
cEvArn^dha velkoDiyAy pORRi pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
piramanthan ciramarin^dha periyOy pORRi
  peNNuruvODu ANuruvAy n^inRAy pORRi
karan^Angum mukkaNNum uDaiyAy pORRi
  kAdhalippArkkARRa eLiyAy pORRi
aruman^dha dhEvarkku aracE pORRi 
  anRarakkan ain^n^Angu thOLun^ thALum
ciram n^eriththa cEvaDiyAy pORRi pORRi
  thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

 
       thiruciRRambalam

 
$(1)$ maRiyERu

 

 

Related Content

Ezam Tantram

Kedhareshvara Vratam - (Told in Skanda Puranam)

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja