logo

|

Home >

hindu-shaivaite-festivals-and-vratas >

shiva-ratri-vratam-how-to-observe-the-puja-with-mantra

Shiva Ratri Vratam - How to observe the Puja with mantras ?

 

The shivarAtri vrata (Why observed ?) is observed specially in the night of kR^iShNa paksha chaturdashi of month kumba - mAsi (mid Feb - mid Mar) (Sivaratri dates for the current year). The complete night of shivaratri is spent in the worship of the Lord. In the four quarters (yAmas - 3 hours) of the nightspecial prayers are done. The pUja procedure given here is short, . Shiva ratri puja - in Tamil in Bengali  in Hindi in Gujarati in Kannada in Malayalamin Marathi in Telugu in Roman script
) but the chanting of shrI rudram or other stotras or the Holy Five Syllables could be done throughout the night.

 

 
\engtitle{.. shivarAtri vrataM ..}## 
\itxtitle{.. shivarAtri vrataM ..}##\endtitles## 
## 
Perform gaNapati pUja praying for no hurdles to the pUja. 
Do the sa.nkalpaM as prescribed below: 
## 
mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara prItyarttam 
shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArdhe 
shveta varAhakalpe vaivasvata manva.ntare kaliyuge 
prathamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe bharatakhaNDe 
asmin vartamAne vyavahArika ##------## nAmena saMvatsare 
uttarAyane shishira R^itau kumba mAse 
kR^iShNa paxe chaturdhashyAm subhatitau ##------## vAsara yuktAyAm 
shubhanaxatra shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM 
shubhatithau shivarAtri puNyakAle shrI parameshvara prItyarthaM 
mama xemasthairya 
vijayAyurArogyaishvaryApi vR^iddhyarthaM dharmArtha 
kAmamoxa chaturvidha phalapuruShArtha siddhyarthaM 
iShTa kAmyArtha siddhyarthaM mama samasta duritopa 
shaantyarthaM samasta ma~NgaLa vAptyarthaM shrI sAmba sadAshiva 
prasAdena sakuTumbasya GYAna vairAgya moksha prAptyarttam 
varShe varShe prayukta shivarAtri puNyakAle samba parameshva pUjAm kariShye || 
 
namaH | 
## 
Now do the kalasa pUja. 
 
Meditate on Lord sAmba parameshvara with this shloka: 
## 
 
chandra kOThi pratIkAshaM trinetraM chandra bhUShaNam.h | 
Api~NgaLa jaTajUTaM ratna mauLi virAjitam.h || 
 
nIlagrIvaM utArA~NgaM tArahAropa shobhitam.h | 
varadAbhaya hasta~ncha hariNa~ncha parashvatam.h || 
 
tatAnaM nAga valayaM keyUrA~Ngata mudrakam.h | 
vyAghra charma parItAnaM ratna siMhAsana sthitam.h || 
 
Agachcha devadevesha martyaloka hitechchayA | 
pUjayAmi vidAnena prasannaH sumukho bhava || 
 
umA maheshvaraM dyAyAmi | AvAhayAmi || 
 
## 
Do the prANa pratiShTA of Lord Shiva and 
perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering 
## 
 
pAdAsanaM kuru prAGYa nirmalaM svarNa nirmitam.h | 
bhUShitaM vivitaiH ratnaiH kuru tvaM pAdukAsanam.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | ratnAsanaM samarpayAmi || 
 
ga~NgAdi sarva tIrthebhyaH mayA prArttanayAhR^itam.h | 
toyam Etat sukasparsham pAdyArtham pradigR^ihyatAm.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | pAdyaM samarpayAmi || 
 
gandhodakena puShpeNa chandanena sugandhinA | 
arghyaM kR^ihANa devesha bhaktiM me hyachalAM kuru || 
 
umA maheshvarAya namaH | arghyaM samarpayAmi || 
 
karpUroshIra surabhi shItaLaM vimalaM jalam.h | 
ga~NgAyAstu samAnItaM gR^ihANAchamaNIyakam.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | AchamanIyaM samarpayAmi || 
 
rasosi rasya vargeShu suka rUposi sha~Nkara | 
madhuparkaM jagannAtha dAsye tubhyaM maheshvara || 
 
umA maheshvarAya namaH | madhuparkaM samarpayAmi || 
 
payodadhi kR^ita~nchaiva madhusharkarayA samam.h | 
pa~nchAmR^itena snapanaM kAraye tvAM jagatpate || 
 
umA maheshvarAya namaH | pa~nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi || 
 
mandhAkiniyAH samAnItaM hemAMboruha vAsitam.h | 
snAnAya te mayA bhaktyA nIraM svIkR^iyatAM vibho || 
 
umA maheshvarAya namaH | shuddodaka snAnam samarpayAmi | 
snAnAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi || 
 
vastraM sUkshmaM tukUlecha devAnAmapi durlabham.h | 
gR^ihANa tvam umAkAnta prasanno bhava sarvatA || 
 
umA maheshvarAya namaH | vastraM samarpayAmi || 
 
yaGYopavItaM sahajaM brahmaNA nirmitaM purA | 
AyuShyaM bhava varchasyaM upavItaM gR^ihANa bho || 
 
umA maheshvarAya namaH | yaGYopavItaM samarpayAmi || 
 
shrIkaNThaM chandanaM divyaM gandhADhyaM sumanoharam.h | 
vilepanaM surashreShTa matdattam prati gR^ihyatAm.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | gandhaM samarpayAmi || 
 
akshadAn chandra varNApAn shAleyAn sadilAn shubhAn | 
ala~nkArArthamAnIdAn dhArayasya mahAprabho || 
 
umA maheshvarAya namaH | akshadAn samarpayAmi || 
 
mAlyAtIni sugandhIni maladyAtIni vai prabho | 
mayAhR^idAni puShpANi pUjArthaM tava sha~nkara || 
 
umA maheshvarAya namaH | puShpamAlAM samarpayAmi || 
 
 || a~Nga pUja || 
 
shivAya namaH | pAdau pUjayAmi | 
sharvAya namaH | kulpau pUjayAmi | 
rudrAya namaH | jAnunI pUjayAmi | 
IshAnAya namaH | ja~Nghe pUjayAmi | 
paramAtmane namaH | UrU pUjayAmi | 
harAya namaH | jaghanaM pUjayAmi | 
IshvarAya namaH | guhyaM pUjayAmi | 
svarNa retase namaH | kaTiM pUjayAmi | 
maheshvarAya namaH | nAbhiM pUjayAmi | 
parameshvarAya namaH | udaraM pUjayAmi | 
sphaTikAbharaNAya namaH | vakshasthalaM pUjayAmi | 
tripurahantre namaH | bhAhUn pUjayAmi | 
sarvAstra dhAriNe namaH | hastAn pUjayAmi | 
nIlakaNThAya namaH | kaNThaM pUjayAmi | 
vAchaspataye namaH | mukhaM pUjayAmi | 
tryambakAya namaH | netrANi pUjayAmi | 
phAla chandrAya namaH | lalATaM pUjayAmi | 
ga~NgAdharAya namaH | jaTAmaNDalaM pUjayAmi | 
sadAshivAya namaH | shiraH pUjayAmi | 
sarveshvarAya namaH | sarvANya~NgAni pUjayAmi | 
 
## 
PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja. 
Refer to (1) (2) below. 
## 
 
sAmba parameshvarAya namaH | nAnAvita parimaLapatra 
 puShpANi samarpayAmi || 
 
 || uttarA~Nga pUja || 
 
vanaspatirasodbhUtaH gandhADhyashcha manoharaH | 
AgreyaH sarvadevAnAM dhUpoyaM pratigR^ihyatAm.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | dhUpaM AgrApayAmi || 
 
sAjyaM trivartti samyuktaM vahninA yojitaM mayA | 
dIpaM gR^ihANa devesha trailokya timirApaham.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | dIpaM darshayAmi || 
 
naivedyaM gR^ihyatAM deva bhaktiM me hyachalAM kuru | 
shivepsitaM varaM dehi paratra cha parAM gatim.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | mahAnaivedyaM samarpayAmi || 
 
OM bhUrbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM bhargo devasya 
dhImahi diyo yo naH prachodayAt.h | 
OM deva savitaH prasUva satyaM tvarthena parishi~nchAmi | 
 amR^itopastaraNamasi | 
OM prANayasvAhA | OM apAnAyasvAhA | OM vyAnAya svAhA | 
 OM udAnAya svAhA | OM samAnAya svAhA | 
OM brahmaNe svAhA | brahmaNi ma AtmA amR^itatvAya | 
amR^itAbhitAnamasi || 
 
naivedyAnantaraM AchamanIyaM samarpayAmi | 
 
pUgIphala samAyuktaM nAgavallI daLair yutam.h | 
karpUra chUrNa saMyuktaM tAMbUlaM pratigR^ihyatAm.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | karpUra tAMbUlaM samarpayAmi || 
 
chakshurtaM sarvalokAnAM timirasya nivAraNam.h | 
ArdigyaM kalpitaM bhaktyA gR^ihANa parameshvara || 
 
umA maheshvarAya namaH | karpUra nIrA~njanaM samarpayAmi | 
AchamanIyaM samarpayAmi || 
 
yAnikAnicha pApAni janmAntara kR^itAni cha | 
tAni tAni vinashyanti pradakshiNa pate pate || 
 
umA maheshvarAya namaH | pradakshiNaM samarpayAmi || 
 
puShpA~njaliM pradAsyAmi gR^ihANa karuNAnide | 
nIlakaNTha virUpAksha vAmArda girija prabho || 
 
umA maheshvarAya namaH | puShpA~njaliM samarpayAmi | 
mantrapuShpaM svarNapuShpaM samarpayAmi || 
 
mantrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM sureshvara | 
yatpUjitaM mayA deva paripUrNam tatastu te || 
 
vande shambhumumApatiM suraguruM vande jagatkAraNam.h 
 vande pannagabhUShaNaM mR^igadharaM vande pashUNAm patim.h | 
vande sUrya shashA.nkavahni nayanaM vande mukunda priyam.h 
 vande bhakta janAshraya~ncha varadaM vande shivaM sha~Nkaram.h || 
 
namaHshivAbhyAM nava yauvanAbhyAM 
 parasparAshliShTa vapur dharAbhyAm.h | 
nagendra kanyA vR^iSha ketanAbhyAM 
 namo namaHsha~Nkara pArvatIbhyAm.h || 
 
|| arghyam || 
 
shuklAmbaradharaM viSHNuM shashivarNaM chaturbhujaM | 
prasanna vadanaM dyAyet sarvavignopashAntaye || 
 
mamopAtta samasta durita kshayadvAra shrI parameshvara 
 prItyarttaM | 
mayA charita shivarAtri vradapUjAnte kshIrArghya pradAnaM 
upAyadAna~ncha kariShye || 
 
namo vishvasvarUpAya vishvasR^iShTyAdi kAraka | 
ga~NgAdhara namastubhyaM gR^ihANArghyaM mayArpitam.h || 
 
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
namaHshivAya shAntAya sarvapApaharAyacha | 
shivarAtrau mayA dattam gR^ihANArghyaM prasIta me || 
 
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
duHkha dAridrya pApaishcha dagtohaM pArvatIpate | 
mAM tvaM pAhi ,ahAbhAho gR^ihaNArghyaM namostu te || 
 
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
shivAya shivarUpAya bhaktAnAM shivadAyaka | 
idamarghyaM pradAsyAmi prasanno bhava sarvatA || 
 
umA maheshvarAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
aMbikAyai namastubhyaM namaste devi pArvati | 
ambike varade devi gR^ihNIdArghyaM prasIda me || 
 
pArvatyai namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
subraHmaNya mahAbhaga kArtikeya sureshvara | 
idamarghyaM pradAsyAmi suprIto varado bhava || 
 
subrahmaNyAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
chaNDikeshAya namaH | idamarghyaM idamarghyaM idamarghyaM || 
 
anena arghya pradAnena bhagavAn sarvadevAtmakaH saparivAra 
saMba parameshvaraH prIyatAm.h || 
 
|| upAyana dAnam || 
 
saMbashiva svarUpasya brAhmaNasya itamAsanaM | amIte gandhAH || 
 
## 
(Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra) 
## 
 
hiraNyagarbha garbhastaM hemabIjaM vibhAvasoH | 
anantapuNya phalataM ataH shAntiM prayachcha me || 
 
idamupAyanaM sadakshiNAkaM satAMbUlaM sAMbashivaprItiM kAmamAnaH 
tubhyamahaM sampratate na mama || 
 
## 
Perform Salutation 
## 
 
OM samasta lOka sukhino bhavantu || 
 
 | OM tatsat brahmArpaNamastu | 
## 

This has been transliterated from a thamiz script. So very likely that this would have misspelt words. It would be a great service if you could mail, the corrections.

See Also:
1. shiva aShTottara sata nAmAvaLI
2. shiva sahasra nAmAvaLi

Related Content

Books on vratas / festivals

Discourse - The Great Vratas - Significance

Sri Somavara Vrata

Uma Maheshvara Vratam

Shivaratri vratam