logo

|

Home >

hindu-shaivaite-festivals-and-vratas >

bhakteshvara-vratham-fes

Bhakteshvara Vratham

(Told in Bhavishyottara Puranam)

This has been transliterated from a thamiz script. So very likely that this would have misspelt words. It would be a great service if you could mail, the corrections.

 

Do the sa.nkalpaM as prescribed below:

shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArte shveta varAhakalpe 
vaivasvata manva.ntare kaliyuge pratamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe 
bharatakhaNTe asmin vartamAne vyavahArika chAndramAnena samvatsare 
---- ayane ---- ruthau ----- mAse ------ paxe asyAm pUrNimAyAm vAsarau 
subhanaxatra shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM 
shubhatitau shrI parameshvara prItyartam mama bhartAsaha xemasdhairya 
vijayAyurArogyaisvaryApi vR^ittyartam dharmArtha kAmamoxa chaturvita 
phalapuruShArtha sidhdhyartam iShTa kAmyArtha sidhdhyartam mama samasta 
duritopa shantyartaM samasta ma~NgaLA vAptyartaM putra pautrApi 
vR^ittyartaM suvAsinItva sidhdhyartam hasthi ashvararathA.ndolikAch 
chatravAhanAdi prAptyartaM va.ndhyAtva nivirtyartaM akaNDita 
sxmIprasAda sidhdhyartam shrI bhakteshvara devatAmuktisya 
shrI bhakteshvara devatA prItyartaM saMbhavitA niyamena 
saMbhavitA prakAreNa saMbhavatbhi dravyaiH saMbhavatbhi 
rupachAraishcha kalpokta prakaraNe yAvachchaktya 
dhyAnAvAhanAdi ShoDachopachAra pUjAM kariShye  
namaH

Now do the kalasa pUja, gaNapati pUja.
Do the prANa pratiShTA of bhakteshvara svAmi

Meditate on Lord bhakteshvara with this shloka:

sadyo jAtaMbhavam shaiva vAmadevam bhavodbhavam
jyeShTa shreShTam tatorudraM kAlakaNTham vikarnakam
balam balapramathanam bhUtag gina~ncha manonmanam
sadyojAtam trinetram sakala suranutam koTisUryaprakAsham
vikkyAtam vAmadevam hyutidhara vnipam sajjanAnAm aghoram 
shatR^INAm ghorarUpam hyanalachtanipam tatvapUrSham chitApam 
IshAnam shAntarUpam spaTikamaNinipam chi.ntayet pa~ncha vaktram ||

bhakteshvara svAmine namaH | dhyAyAmi ||

bhavotbhavam shivAtItam bhAnukoTi prabhum vibhum |
AvAhayAmi bhUtesham bhavAnIpati muttamam ||

bhakteshvarAya namaH | AvAhayAmi ||

vAmadeva virUpAxa vyAsa sannutavai shiva |
vedarUpasya varata Asanam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | Asanam samarpayAmi ||

jyeShTarUpa namastubhyam bhasmoddhUlita vigraha |
jayajaitra vibhUtetvam gR^ihaNArghyam mayArpitam ||

bhakteshvara svAmine namaH | arghyam samarpayAmi ||

surashreShTa jagashreShTa shravaNAnanda vaibhava |
pAdyam gR^ihANa he shaMbho devesha vR^iShabhadhvaja ||

bhakteshvara svAmine namaH | pAdyam samarpayAmi ||

rudra raudra raNochchAha rAjarAja prasannuta |
pa~nchAmR^ita snAnamitam kuru kalyANa dAyaka ||

bhakteshvara svAmine namaH || pa~nchAmR^ita snAnam samarpayAmi ||

kalavikaraNa vibho kamalAsana vandita |
kArtikeyasya janaka snAnam kuru dayAnite ||

bhakteshvara svAmine namaH | shuddotaka snAnam samarpayAmi ||

balavikaraNabala bhAnukoTiprabhAkara |
bhR^i.ndhAra kArchitapada vastramAchchhAdanam kuru ||

bhakteshvara svAmine namaH | vastra yugmam samarpayAmi ||

balaprabala subala bANAsuravaraprada |
bhIjarUpa bhR^ihattAma upavItam gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | yaGYopavItam samarpayAmi ||

balapramathanabala buddirUpa budapriya |
bhilvapatrapriyaphala bhUShNAni gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | AbharaNAni samarpayAmi ||

sarvabhUta pramadana sarvaGYa sakalodbhava |
sarvAtmAn sarvabhUtesha suga.ndham sa.ngR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | ga.ndham samarpayAmi ||

manonmana mahAbhAgA mAyAtIta maheshvara |
ma.njuma.njIracharaNa sa.ngR^ihANAxatAnvibho ||

bhakteshvara svAmine namah |axatAn samarpayAmi ||

aghora paramaprakya achi.ntyA vyaktalaxaNa |
AnandAditya sa.nkAsha puShpANi pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | puShpANi samarpayAmi ||athaA~Nga pUja ||

sadyojAtAya namaH 	padau pUjayAmi
bhavodbhavAya namaH	kulpau pUjayAmi
bhavAya namaH 		ja~Nghe pUjayAmi
vAmadevAya namaH	jAnunI pUjayAmi
jyeShTAya namaH		UrU pUjayAmi
shreShTaya namaH 	kaTim pUjayAmi
rudrAya namaH 		guhyam pUjayAmi
kAlAya namaH		nAbhim pUjayAmi
kalavikaraNAya namaH	udaram pUjayAmi
balavikaraNaya namaH	hR^idayam pUjayAmi
balAya namaH		stanau pUjayAmi
balapramathanAya namaH 	bhujau pUjayAmi
sarvabhUtadamanAya namaH	vAmahastam pUjayAmi
manonmanAya namaH	vAmA~NgulIn pUjayAmi
aghorAya namaH		daxiNahastam pUjayAmi
ghorAya namaH		daxiNA~NgulIn pUjayAmi
ghoraghoratarAya namaH	kaNTham pUjayAmi
sarvAya namaH		skandhau pUjayAmi
sharvAya namaH		chubukam pUjayAmi
rudrarUpAya namaH	mukham pUjayAmi
tatpuruShAya namaH	jihvAm pUjayAmi
mahAdevAya namaH	nAsikAm pUjayAmi
rudrAya namaH		vAmashrotram pUjayAmi
IshAnAya namaH		daxiNashrotram pUjayAmi
sarvavidyAdipadaye namaH	vAmanetram pUjayAmi
IshvarAya namaH		daxiNanetram pUjayAmi
sarvabhUtAdipadaye namaH	lalATam pUjayAmi
brahmAdipataye namaH	shiraH pUjayAmi
shivAya namaH		jaTAjUTAm pUjayAmi
sarveshvarAya namaH	sarvANya~NgAni pUjayAmi

Perform the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.(1)

dhUpa dIpa naivedyAni |

ghorarUpa namastubhyam sarva kAmArthadAyaka |
dharma svarUpatanata dhUpoyam pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | dhUpamAgrApayAmi ||

ghoraghora namastubhyam kaDgakeDadharAvyaya |
kaNTendu mauLIshikara dIpoyam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | dIpam darshayAmi ||

namaH sharvAyasharvesha sarvAvAsA sanAdana |
sadAnanda surashreshTa naivedyam prati gR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | naivedyam samarpayAmi ||

sharvAyacha namastubhyam rajanIkarabhUShNa |
shaMbho sha~NkaragaurIsha thAMbUlaM pratigR^ihyatAm ||

bhakteshvara svAmine namaH | tAMbUlam samarpayAmi ||

rudrarUpanamastubhyam bhaktapriyasadAshiva |
gajacharmaparItAna nIrA~njamidamtava ||

bhakteshvara svAmine namaH | karpUra nIrA~njanam samarpayAmi ||

tatpuruShAya namastubhyam trayImayatrilochana 
trisvarAkAratatvaGYa matrapuShpam gR^ihANabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | mantrapuShpam samarpayAmi ||

shAntam padmAsanastam shashidharamakuTam pa~nchavaktram trinetram |
shUlam vajra~nchakhaDgam parashumabhayatam daxabAgevaha.ntam |
nAgam pAsha~nchakaNDaN Damaruka sahitam chA~Ngusham vAmabhAge
nAnAla.nkAra dIptam spaThika maNinipam pArvatIsham namAmi ||

mahAdeva namastubhyam mAyAdIta mahAmate |
pradaxiNam karomitvAm pApam nAshayameprabho ||

bhakteshvara svAmine namaH | pradaxiNam samarpayAmi ||

IshAnAya namastubhyam pArvatIpataye namaH | 
sarveshvara namastubhyam pa~nchashaktir namo namaH ||

sadyojAta namastubhyam vAmadevAyate namaH |
aghorAya namasatubhyam tatpuruShAyate namaH ||

bhakteshvara svAmine namaH | namaskArAn samarpayAmi ||

kubhera mitra deveshabhUtesha tripurAntaka |
pArvatI hR^IdayAnanda gR^ihaNArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

kailAshavAsin devesha bhuvanatrayapAlaka |
himavatputrikA.nta gR^ihANArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

chandramauLetrayInAtha jaTamakuTashobhita |
umAkA.ntanamastubhyam gR^IhANArghyam namostute ||

bhakteshvara svAmine namaH | idamarghyam samarpayAmi ||

R^iNa pAtaka daurbhAgya dAridrya vinivR^ittaye |
asheShAkka vinAshAya prasIta mamasha~Nkara ||

guHkhashokAdisa.ndaptam saMsArabhayapIDitam |
bahu janmAkulam dInam trAhimAm vR^iShavAhana ||

bhakteshvara svAmine namaH | prArtanAm samarpayAmi ||

esayamR^ityAcha nAmoktiyA tapaH pUjAkriyAdiShu 
nUnamsam pUratAmyAti satyovande sasha~Nkaram ||

mantrahInam kriyAhInam  bhaktihInamumApate |
yatpUjitam mayAdeva paripUrNam tadastute ||

anena pUjAvidAnena bhakteshvarAya namaH 
suprIta suprasanno varado bhavatu ||

	| iti pUjAvidhAnam sampUrNam |

See Also:
1. shiva aShTottara sata nAmAvaLI
2. shiva sahasra nAmAvaLi

Related Content