7.94 திருச்சோற்றுத்துறை

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)


பண் - கௌசிகம்

திருச்சிற்றம்பலம்

954	அழல்நீர் ஒழுகி அனைய சடையும்	7.94.1
	    உழையீர் உரியும் உடையான் இடமாம்	
	கழைநீர் முத்துங் கனகக் குவையும்	
	    சுழல்நீர்ப் பொன்னிச் சோற்றுத் துறையே.	
		
955	பண்டை வினைகள் பறிய நின்ற	7.94.2
	    அண்ட முதல்வன் அமலன் இடமாம்	
	இண்டை கொண்டன் பிடைஅ றாத	
	     தொண்டர் பரவுஞ் சோற்றுத் துறையே.	
		
956	கோல அரவுங் கொக்கின் இறகும்	7.94.3
	    மாலை மதியும் வைத்தான் இடமாம்	
	ஆலும் மயிலும் ஆடல் அளியும்	
	     சோலை தருநீர்ச் சோற்றுத் துறையே.	
		
957	பளிக்குத் தாரை பவள வெற்பில்	7.94.4
	    குளிக்கும் போல்நூற் கோமாற் கிடமாம்	
	அளிக்கும் ஆத்தி அல்லால் மதுவம்	
	     துளிக்குஞ் சோலைச் சோற்றுத் துறையே.	
		
958	உதையுங் கூற்றுக் கொல்கா விதிக்கு	7.94.5
	    வதையுஞ் செய்த மைந்தன் இடமாம்	
	திதையுந் தாதுந் தேனுஞ் ஞிமிறும்	
	    துதையும் பொன்னிச் சோற்றுத் துறையே.	
		
959	ஓதக் கடல்நஞ் சினையுண் டிட்ட	7.94.6
	    பேதைப் பெருமான் பேணும் பதியாம்	
	சீதப் புனலுண் டெரியைக் காலும்	
	   சூதப் பொழில்சூழ் சோற்றுத் துறையே.	
		
960	இறந்தார் என்பும் எருக்குஞ் சூடிப்	7.94.7
	    புறங்காட் டாடும் புனிதன் கோயில்	
	சிறந்தார் சுற்றந் திருவென் றின்ன	
	   துறந்தார் சேருஞ் சோற்றுத் துறையே.	
		
961	காமன் பொடியாக் கண்ஒன் றிமைத்த	7.94.8
	   ஓமக் கடலார் உகந்த இடமாம்	
	தேமென் குழலார் சேக்கை புகைத்த	
	   தூமம் விசும்பார் சோற்றுத் துறையே.	
		
962	இலையால் அன்பால் ஏத்தும் அவர்க்கு	7.94.9
	    நிலையா வாழ்வை நீத்தார் இடமாம்	
	தலையால் தாழுந் தவத்தோர்க் கென்றும்	
	    தொலையாச் செல்வச் சோற்றுத் துறையே.	
		
963	சுற்றார் தருநீர்ச் சோற்றுத் துறையுள்	7.94.10
	   முற்றா மதிசேர் முதல்வன் பாதத்	
	தற்றார் அடியார் அடிநாய் ஊரன்	
	    சொற்றான் இவைகற் றார்துன் பிலரே.	
		
திருச்சிற்றம்பலம் 


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page