7.88 திருவீழிமிழலை

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)


பண் - சீகாமரம்

திருச்சிற்றம்பலம்

892	நம்பினார்க்கருள் செய்யுமந்தணர்	7.88.1
	    நான்மறைக்கிட மாயவேள்வியுள்	
	செம்பொ னேர்மட வாரணி	
	   பெற்ற திருமிழலை	
	உம்ப ரார்தொழு தேத்த மாமலை	
	    யாளடும் முடனே உறைவிடம்	
	அம்பொன் வீழிகொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
893	விடங்கொள் மாமிடற் றீர்வெள்ளைச் சுருள்ஒன்	7.88.2
	   றிட்டுவிட்ட காதினீர் என்று	
	திடங்கொள் சிந்தையி னார்கலி	
	   காக்குந் திருமிழலை	
	மடங்கல் பூண்ட விமானம் மண்மிசை	
	    வந்திழிச்சிய வான நாட்டையும்	
	அடங்கல் வீழி கொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
894	ஊனை உற்றுயிர் ஆயிர் ஒளிமூன்று	7.88.3
	   மாய்த்தெளி நீரோ டானஞ்சின்	
	தேனை ஆட்டுகந்தீர்செழு	
	   மாடத் திருமிழலை	
	மானை மேவிய கையினீர்மழுஏந்தினீர்	
	   மங்கை பாகத் தீர்விண்ணில்	
	ஆன வீழிகொண்டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
895	பந்தம் வீடிவை பண்ணினீர் படிறீர்	7.88.4
	    மதிப்பிதிர்க் கண்ணி யீரென்று	
	சிந்தைசெய் திருக்குஞ்செங்கை	
	   யாளர் திருமிழலை	
	வந்துநாடகம் வான நாடியர்	
	  ஆட மாலயன் ஏத்த நாடொறும்	
	அந்தண் வீழிகொண்டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
896	புரிசை மூன்றையும் பொன்றக் குன்றவில்	7.88.5
	    ஏந்தி வேதப் புரவித் தேர்மிசைத்	
	திரிசெய் நான்மறை யோர்சிறந்	
	   தேத்துந் திருமிழலைப்	
	பரிசி னாலடி போற்றும் பத்தர்கள்	
	   பாடி ஆடப் பரிந்து நல்கினீர்	
	அரிய வீழிகொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
897	எறிந்தசண்டி இடந்த கண்ணப்பன்	7.88.6
	   ஏத்து பத்தர்கட் கேற்றம் நல்கினீர்	
	செறிந்த பூம்பொழில் தேன்துளி	
	   வீசுந் திருமிழலை	
	நிறைந்த அந்தணர் நித்தம் நாடொறும்	
	    நேசத் தாலுமைப் பூசிக் கும்மிடம்	
	அறிந்து வீழிகொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
898	பணிந்த பார்த்தன் பகீரதன்பல பத்தர்	7.88.7
	   சித்தர்க்குப் பண்டு நல்கினீர்	
	திணிந்த மாடந்தொறுஞ் செல்வம்	
	   மல்கு திருமிழலை	
	தணிந்த அந்தணர் சந்தி நாடொறும்	
	    அந்தி வானிடு பூச்சிறப்பவை	
	அணிந்து வீழிகொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
899	பரந்தபாரிடம் ஊரிடைப்பலி பற்றிப்	7.88.8
	   பார்த்துணுஞ் சுற்ற மாயினீர்	
	தெரிந்த நான்மறை யோர்க்கிடம்	
	   ஆகிய திருமிழலை	
	இருந்து நீர்தமிழோ டிசைகேட்கும் மிச்சையாற்	
	   காசு நித்தல்நல்கினீர்	
	அருந்தண் வீழிகொண் டீர்அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
900	தூய நீரமு தாய வாறது சொல்லு	7.88.9
	   கென்றுமைக் கேட்கச் சொல்லினீர்	
	தீய ராக் குலை யாளர்	
	  செழுமாடத் திருமிழலை	
	மேய நீர்பலி ஏற்றதென் னென்றுவிண்	
	    ணப்பஞ் செய்பவர்க்கு மெய்ப்பொருள்	
	ஆய வீழிகொண்டீர் அடி	
	    யேற்கும் அருளுதிரே.	
		
901	வேத வேதியர் வேத நீதியர்	7.88.10
	  ஓது வார்விரி நீர்மிழலையுள்	
	ஆதி வீழிகொண்டீர்அடி	
	   யேற்கும் அருளுகென்று	
	நாத கீதம்வண் டோதுவார்பொழில்	
	   நாவலூரன்வன் றொண்டன் நற்றமிழ்	
	பாதம் ஓதவல் லார்பர	
	   னோடு கூடுவரே.	
		
திருச்சிற்றம்பலம் 

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமிபெயர் - வீழியழகர், தேவியார் - சுந்தரகுசாம்பிகையம்மை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page