சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருவலம்புரம் தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 72வது திருப்பதிகம்)


7.72 திருவலம்புரம்

பண் - காந்தாரம்

திருச்சிற்றம்பலம்

 
எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிடம் அறிந்தேன்	
பனைக்கனிப் பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்	
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்	
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.		7.72.1
	
புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினன்அவன்	
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்	
அரவுரி இரந்தயல் இரந்துண விரும்பிநின்(று)	
இரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.			7.72.2

நீறணி மேனியன் நெருப்புமிழ் அரவினன்	
கூறணி கொடுமழு ஏந்தியோர் கையினன்	
ஆறணி அவிர்சடை அழல்வளர் மழலைவெள்	
ஏறணி அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.			7.72.3

கொங்கணை சுரும்புண நெருங்கிய குளிர்இளம்	
தெங்கொடு பனைபழம் படும்இடந் தேவர்கள்	
தங்கிடும் இடந்தடங் கடற்றிரை புடைதர	
எங்கள தடிகள்நல் இடம்வலம் புரமே.			7.72.4

கொடுமழு விரகினன் கொலைமலி சிலையினன்	
நெடுமதில் சிறுமையின் நிரவவல் லவனிடம்	
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச்சுமந்(தி)	
இடுமணல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.		7.72.5

கருங்கடக் களிற்றுரிக் கடவுள திடங்கயல்	
நெருங்கிய நெடும்பெணை அடும்பொடு விரவிய	
மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ந்(து)	
இருங்கடல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.		7.72.6

நரிபுரி காடரங் காநடம் ஆடுவர்	
வரிபுரி பாடநின் றாடும்எம் மான்இடம்	
புரிசுரி வரிகுழல் அரிவையோர் பால்மகிழ்ந்(து)	
எரிஎரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.			7.72.7

பாறணி முடைதலை கலன்என மருவிய	
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் நிலவிய	
மாறணி வருதிரை வயலணி பொழிலது	
ஏறுடை அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.		7.72.8

சடசட விடுபெணை பழம்படும் இடவகை	
படவட கத்தொடு பலிகலந் துலவிய	
கடைகடை பலிதிரி கபாலிதன் இடமது	
இடிகரை மணல்அடை இடம்வலம் புரமே.		7.72.9

குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை ஒழித்தவர்	
கண்டவர் கண்டடி வீழ்ந்தவர் கனைகழல்	
தண்டுடைத் தண்டிதன் இனமுடை அரவுடன்	
எண்டிசைக் கொருசுடர் இடம்வலம் புரமே.		7.72.10

வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல்	
இருங்குலப் பிறப்பர்தம் இடம்வலம் புரத்தினை	
அருங்குலத் தருந்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்சொல்	
பெருங்குலத் தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே.		7.72.11

	        - திருச்சிற்றம்பலம் -
  • இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது; இஃது சோழநாட்டில் காவிரி தென்கரை 44வது பாடல் பெற்ற தலமாகும். சுவாமி பெயர் - வலம்புரநாதர்; தேவியார் - வடுவகிர்க்கண்ணம்மை.


Back to Complete Seventh Thirumurai Index

Back to Sundarar Thevaram Page
Back to Thirumurai Main Page
Back to Thamizh Shaivite Literature Page
Back to Shaiva Siddhanta Home Page
Back to Shaivam Home Page