7.49 திருமுருகன்பூண்டி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)


பண் - பழம்பஞ்சுரம்

திருச்சிற்றம்பலம்

கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர்	
  விரவ லாமை சொல்லித்	
திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்	
  டாற லைக்குமிடம்	
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
இடுகு நுண்ணிடை மங்கை தன்னொடும்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீரே.	7.49.1
	
வில்லைக் காட்டி வெருட்டி வேடுவர்	
  விரவ லாமை சொல்லிக்	
கல்லி னால்எறிந் திட்டும் மோதியுங்	
  கூறை கொள்ளுமிடம்	
முல்லைத் தாது மணங்கமழ் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
எல்லைக் காப்பதொன் றில்லை யாகில்நீர்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.2
	
பசுக்க ளேகொன்று தின்று பாவிகள்	
  பாவம் ஒன்றறியார்	
உசிர்க்கொ லைபல நேர்ந்து நாள்தொறுங்	
  கூறை கொள்ளு மிடம்	
முசுக்கள் போற்பல வேடர்வாழ் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர் வாய்	
இசுக்க ழியப் பயிக்கங் கொண்டுநீர்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.3
	
பீறற் கூறை உடுத்தோர் பத்திரங்	
  கட்டி வெட்டனராய்ச்	
சூறைப் பங்கிய ராகி நாள்தொறுங்	
  கூறை கொள்ளு மிடம்	
மோறை வேடுவர் கூடிவாழ் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
ஏறு காலிற்ற தில்லை யாய்விடில்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.4
	
தயங்கு தோலை உடுத்த சங்கரா	
  சாம வேதம்ஓதி	
மயங்கி ஊரிடு பிச்சை கொண்டுணும்	
  மார்க்கம் ஒன்றறியீர்	
முயங்கு பூண்முலை மங்கை யாளடு முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
இயங்க வும்மிடுக் குடைய ராய்விடில்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.5
	
விட்டி சைப்பன கொக்க ரைகொடு	
  கொட்டி தத்தளகம்	
கொட்டிப் பாடுமித் துந்து மியொடு	
  குடமுழா நீர்மகிழ்வீர்	
மொட்ட லர்ந்து மணங்கமழ் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
இட்ட பிச்சைகொண் டுண்ப தாகில்நீர்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.6
	
வேதம் ஓதிவெண் ணீறு பூசிவெண்	
  கோவணந் தற்றயலே	
ஓதம் மேவிய ஒற்றி யூரையும்	
  உத்திர நீர் மகிழ்வீர்	
மோதி வேடுவர் கூறைகொள்ளும் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
ஏது காரணம் எது காவல்கொண்	
  டெத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.7
	
படவ ரவுநுண் ணேரி டைப்பணைத்	
  தோள்வ ரிநெடுங் கண்	
மடவ ரல்லுமை நங்கை தன்னையோர்	
  பாகம் வைத்துகந்தீர்	
முடவர் அல்லீர் இடரிலீர் முருகன்	
  பூண்டி மாநகர் வாய்	
இடவ மேறியும் போவ தாகில்நீர்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.8
	
சாந்த மாகவெண் ணீறுபூசிவெண்	
  பற்ற லைகலனா	
வேய்ந்த வெண்பிறைக் கண்ணி தன்னையோர்	
  பாகம் வைத்துகந்தீர்	
மோந்தை யோடு முழக்கறா முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்	
ஏந்து பூண்முலை மங்கை தன்னொடும்	
  எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம் பிரானீரே.	7.49.9
	
முந்தி வானவர் தாந்தொழு முருகன்	
  பூண்டி மாநகர்வாய்ப்	
பந்த ணை விரற் பாவை தன்னையோர்	
  பாகம் வைத்தவனைச்	
சிந்தை யிற்சிவ தொண்ட னூரன்	
  உரைத்தன பத்துங்கொண்	
டெந்தம் அடிகளை ஏத்து வார்இடர்	
  ஒன்றுந் தாம்இலரே.	7.49.10

திருச்சிற்றம்பலம் 

கழறிற்றறிவாரென்னுஞ் சேரமான்பெருமானாயனார் கொடுத்த
திரவியங்களை பரிசனங்கள் தலையில் எடுப்பித்துக்கொண்டு
திருமுருகன்பூண்டிக்குச் சமீபத்தில் எழுந்தருளும்போது பரமசிவத்தின்
கட்டளையினால் பூதங்கள் வேடுவர்களாகிவந்து அந்தப்பரிசனங்களை
அடித்துப் பொருள்களைப் பறித்துப் போயின. அப்போது சுந்தரமூர்த்தி
சுவாமிகள் இந்தப் பதிகமோதிப் பொருள்களைப் பெற்றுக்கொண்டது.

 • இத்தலம் கொங்குநாட்டிலுள்ளது.
  சுவாமிபெயர் - ஆவுடைநாயகர்,
  தேவியார் - ஆவுடைநாயகியம்மை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page