7.43 திருமுதுகுன்றம்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)


பண் - கொல்லிக்கௌவாணம்

திருச்சிற்றம்பலம்

435	நஞ்சி யிடையின்று நாளஎன் றும்மை நச்சுவார்	7.43.1
	துஞ்சி யிட்டாற்பின்னைச் செய்வ தென்னடி கேள்சொலீர்	
	பஞ்சி யிடப்புட்டில் கீறு மோபணி யீரருள்	
	முஞ்சி யிடைச்சங்க மார்க்குஞ் சீர்முது குன்றரே.	
		
436	ஏரிக் கனகக் கமல மலர் அன்ன சேவடி	7.43.2
	ஊரித் தனையுந் திரிந்தக் காலவை நோங்கொலோ	
	வாரிக் கட்சென்று வளைக்கப் பட்டு வருந்திப்போய்	
	மூரிக் களிறு முழக்க றாமுது குன்றரே.	
		
437	தொண்டர்கள் பாட விண்ணோர்கள் ஏத்த உழிதர்வீர்	7.43.3
	பண்டகந் தோறும் பலிக்குச் செல்வது பான்மையே	
	கண்டகர் வாளிகள் வில்லி கள்புறங் காக்குஞ்சீர்	
	மொண்டகை வேள்வி முழக்க றாமுது குன்றரே.	
		
438	இளைப்பறி யீர்இம்மை ஏத்துவார்க் கம்மை செய்வதென்	7.43.4
	விளைப்பறி யாதவெங் கால னைஉயிர் வீட்டினீர்	
	அளைப்பிரி யாஅர வல்குலாளடு கங்கைசேர்	
	முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமு டிமுது குன்றரே.	
		
439	ஆடி அசைந்தடி யாரும் நீரும் அகந்தொறும்	7.43.5
	பாடிப் படைத்த பொருள் எ லாம்உமை யாளுக்கோ	
	மாட மதிலணி கோபு ரம்மணி மண்டபம்	
	மூடி முகில்தவழ் சோலை சூழ்முது குன்றரே.	
		
440	இழைவளர் நுண்ணிடை மங்கை யோடிடு காட்டிடைக்	7.43.6
	குழைவளர் காதுகள் மோத நின்று குனிப்பதே	
	மழைவள ருந்நெடுங் கோட்டி டைமத யானைகள்	
	முழைவளர் ஆளி முழக்க றாமுது குன்றரே.	
		
441	சென்றி லிடைச்செடி நாய்கு ரைக்கச் சேடிச்சிகள்	7.43.7
	மன்றி லிடைப்பலி தேரப் போவது வாழ்க்கையே	
	குன்றி லிடைக்களி றாளி கொள்ளக் குறத்திகள்	
	முன்றி லிடைப்பிடி கன்றிடும் முது குன்றரே.	
		
442	அந்தி திரிந்தடி யாரும் நீரும் அகந்தொறுஞ்	7.43.8
	சந்தி கள்தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதே	
	மந்தி கடுவனுக் குண்பழம் நாடி மலைப்புறம்	
	முந்தி யடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.	
		
443	செட்டிநின் காதலி ஊர்கள் தோறும் அறஞ்செய	7.43.9
	அட்டுமின் சில்பலிக் கென்ற கங்கடை நிற்பதே	
	பட்டிவெள் ளேறுகந் தேறு வீர்பரி சென்கொலோ	
	முட்டி யடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.	
		
444	எத்திசை யுந்திரிந் தேற்றக் காற்பிறர் என்சொலார்	7.43.10
	பத்தியி னால்இடு வாரி டைப்பலி கொள்மினோ	
	எத்திசை யுந்திரை ஏற மோதிக் கரைகள்மேல்	
	முத்திமுத் தாறு வலஞ்செ யும்முது குன்றரே.	
		
445	முத்திமுத் தாறு வலஞ்செ யும்முது குன்றரைப்	7.43.11
	பித்தனொப் பான்அடித் தொண்ட னூரன் பிதற்றிவை	
	தத்துவ ஞானிகள் ஆயி னார்தடுமாற்றிலார்	
	எத்தவத் தோர்களு ஏத்து வார்க்கிடர் இல்லையே.	

திருச்சிற்றம்பலம் 

இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமிபெயர் - பழமலைநாதர், தேவியார் - பெரியநாயகியம்மை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page