7.36 திருப்பைஞ்ஞீலி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்

(ஏழாம் திருமுறை)


பண் - கொல்லி

திருச்சிற்றம்பலம்

காரு லாவிய நஞ்சை உண்டிருள்
  கண்டர் வெண்டலை யோடுகொண்(டு)
ஊரெ லாந்திரிந் தென்செய் வீர்பலி
  ஓரிடத்திலே கொள்ளும்நீர்
பாரெ லாம்பணிந் தும்மை யேபர
  விப்பணியும்பைஞ் ஞீலியீர்
ஆர மாவது நாகமோ சொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.1

சிலைத்து நோக்கும்வெள் ளேறுசெந்தழல்
  வாய பாம்பது மூசெனும்
பலிக்குநீர்வரும் போதுநுங்கையிற்
  பாம்பு வேண்டா பிரானிரே
மலைத்த சந்தொடு வேங்கை கோங்கமும்
  மன்னு காரகில் சண்பகம்
அலைக்கும்பைம்புனல் சூழ்பைஞ்ஞீலியில்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.2

தூயவர்கண்ணும் வாயும் மேனியும்
  துன்னஆடை சுடலையில்
பேயொ டாடலைத் தவிரும் நீரொரு
  பித்த ரோஎம் பிரானிரே
பாயும் நீர்க்கிடங் கார்க மலமும்
  பைந்தண் மாதவி புன்னையும்
ஆய பைம்பொழில் சூழ்பைஞ் ஞீலியில்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.3

செந்த மிழ்த்திறம் வல்லி ரோசெங்கண்
  அரவ முன்கையில் ஆடவே
வந்துநிற்குமி தென்கொ லோபலி
  மாற்ற மாட்டோம் இடகிலோம்
பைந்தண் மாமலர் உந்துசோலைகள்
  கந்தம் நாறும்பைஞ் ஞீலியீர்
அந்தி வானமும் மேனியோ சொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.4

நீறு நுந்திரு மேனி நித்திலம்
  நீணெ டுங்கண்ணி னாளொடும்
கூற ராய்வந்து நிற்றி ராற்கொணர்ந்
  திடுகி லோம்பலி நடமினோ
பாறு வெண்டலை கையில் ஏந்திப்பைஞ்
  ஞீலி யேனென்றீர் அடிகள்நீர்
ஆறு தாங்கிய சடைய ரோசொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.5

குரவம் நாறிய குழலி னார்வளை
  கொள்வ தேதொழில் ஆகிநீர்
இரவும் இம்மனை அறிதி ரேஇங்கே
  நடந்து போகவும் வல்லிரே
பரவி நாடொறும் பாடுவார்வினை
  பற்ற றுக்கும்பைஞ் ஞீலியீர்
அரவம் ஆட்டவும் வல்லி ரோசொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.6

ஏடு லாமலர்க் கொன்றை சூடுதிர்
  என்பெ லாமணிந் தென்செய்வீர்
காடு நும்பதி ஓடு கையது
  காதல் செய்பவர் பெறுவதென்
பாடல்வண்டிசை யாலுஞ் சோலைப்பைஞ்
  ஞீலி யேன்என்று நிற்றிரால்
ஆடல் பாடலும் வல்லிரோசொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.7

மத்த மாமலர் கொன்றை வன்னியுங்
  கங்கை யாளொடு திங்களும்
மொய்த்த வெண்டலை கொக்கி றகொடு
  வெள்ளெ ருக்கமுஞ் சடையதாம்
பத்தர் சித்தர்கள் பாடிஆடும்பைஞ்
  ஞீலியேன்என்று நிற்றிரால்
அத்தி யீர்உரி போர்த்தி ரோசொலும்
  ஆர ணீய விடங்கரே.		    7.36.8

தக்கை தண்ணுமை தாளம் வீணை
  தகுணிச் சங்கிணை சல்லரி
கொக்க ரைகுட முழவி னோடிசை
  கூடிப் பாடிநின் றாடுவீர்
பக்க மேகுயில் பாடுஞ் சோலைப்பைஞ்
  ஞீலி யேன்என்று நிற்றிரால்
அக்கும் ஆமையும் பூண்டி ரோசொலும்
  ஆரணீய விடங்கரே.		    7.36.9

கையோர் பாம்பரை யார்த்தோர் பாம்பு
  கழுத்தோர் பாம்பவை பின்புதாழ்
மெய்யெ லாம்பொடிக் கொண்டு பூசுதிர்
  வேதம் ஓதுதிர் கீதமும்
பைய வேவிடங் காக நின்றுபைஞ்
  ஞீலி யேன்என்றீர் அடிகள்நீர்
ஐயம் ஏற்குமி தென்கொலோசொலும்
  ஆரணீய விடங்கரே.		    7.36.10

அன்னஞ் சேர்வயல் சூழ்பைஞ் ஞீலியில்
  ஆர ணீய விடங்கரை
மின்னும் நுண்ணிடை மங்கை மார்பலர்
  வேண்டிக் காதல் மொழிந்தசொல்
மன்னு தொல்புகழ் நாவ லூரன்வன்
  றொண்டன் வாய்மொழி பாடல்பத்
துன்னி இன்னிசை பாடு வார்உமை
  கேள்வன்சேவடி சேர்வரே.   7.36.11

	    - திருச்சிற்றம்பலம் -

 • இத்தலம் சோழ நாட்டிலுள்ளது; இஃது காவிரி வடகரையில் உள்ள 61வது பாடல் பெற்ற தலமாகும். சுவாமிபெயர் - நீலகண்டேசுவரர்; தேவியார் - விசாலாட்சியம்மை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page