சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருஇடையாறு தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 31வது திருப்பதிகம்)


7.31 திருஇடையாற்றுத்தொகை

பண் - கொல்லி

திருச்சிற்றம்பலம்

முந்தையூர் முதுகுன்றங் குரங்கணின் முட்டம்	
சிந்தையூர் நன்றுசென் றடைவான் திருவாரூர்	
பந்தையூர் பழையாறு பழனம் பைஞ்ஞீலி	
எந்தையூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		    7.31.1

சுற்றுமூர் சுழியல் திருச்சோ புரந்தொண்டர்	
ஒற்றுமூர் ஒற்றியூர் திருவூறல் ஒழியாப்	
பெற்றமேறிப் பெண்பாதி யிடம்பெண்ணைத் தெண்ணீர்	
எற்றுமூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		    7.31.2

கடங்களூர் திருக்காரிக் கரைகயி லாயம்	
விடங்களூர் திருவெண்ணி அண்ணா மலைவெய்ய	
படங்களூர் கின்றபாம் பரையான் பரஞ்சோதி	
இடங்கொளூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.   7.31.3

கச்சையூர் காவங் கழுக்குன்றங் காரோணம்	
பிச்சையூர் திரிவான் கடவூர் வடபேறூர்	
கச்சியூர் கச்சிசிக்கல் நெய்த்தானம் மிழலை	
இச்சையூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		    7.31.4

நிறையனூர் நின்றியூர் கொடுங்குன்றம் அமர்ந்த	
பிறையனூர் பெருமூர் பெரும்பற்றப் புலியூர்	
மறையனூர் மறைக்காடு வலஞ்சுழி வாய்த்த	
இறையனூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		   7.31.5

திங்களூர் திருவா திரையான் பட்டினமூர்	
நங்களூர் நறையூர் நனிநா லிசைநாலூர்	
தங்களூர் தமிழான் என்றுபா விக்கவல்ல	
எங்களூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		    7.31.6

கருக்கநஞ் சமுதுண்ட கல்லாலன் கொல்லேற்றன்	
தருக்கருக் கனைச்செற் றுகந்தான்றன் முடிமேல்	
எருக்கநாண் மலரிண்டை யும்மத்த முஞ்சூடி	
இருக்குமூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		   7.31.7

தேசனூர் வினைதேய நின்றான் திருவாக்கூர்	
பாசனூர் பரமேட்டி பவித்திர பாவ	
நாசனூர் நனிபள்ளி நள்ளாற்றை அமர்ந்த	
ஈசனூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.			     7.31.8

பேறனூர் பிறைச்சென் னியினான் பெருவேளூர்	
தேறனூர் திருமா மகள்கோன் திருமாலோர்	
கூறனூர் குரங்காடு துறைதிருக் கோவல்	
ஏறனூர் எய்தமான் இடையா றிடைமருதே.		     7.31.9

ஊறிவா யினநாடிய வன்றொண்டன் ஊரன்	
தேறுவார் சிந்தை தேறுமிடஞ் செங்கண்வெள்ளே	
றேறுவார் எய்தமான் இடையா றிடைமருதைக்	
கூறுவார் வினைஎவ் விடமெய் குளிர்வாரே.		    7.31.10
		
	    - திருச்சிற்றம்பலம் -

 • இத்தலம் நடு நாட்டிலுள்ளது; இஃது நடுநாட்டில் உள்ள 13வது பாடல் பெற்ற தலமாகும். சுவாமி பெயர் - மருதீஸ்வரர்; தேவியார் - ஞானாம்பிகை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page