சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
திருவெண்காடு தேவாரத் திருப்பதிகம்

(ஏழாம் திருமுறை 6வது திருப்பதிகம்)


7.06 திருவெண்காடு

பண் - இந்தளம்

திருச்சிற்றம்பலம்

படங்கொள் நாகம் சென்னிசேர்த்திப்	
  பாய்புலித்தோல் அரையில் வீக்கி	
அடங்கலார்ஊர் எரியச்சீறி	
  அன்று மூவர்க் கருள்புரிந்தீர்	
மடங்க லானைச் செற்றுகந்தீர்	
  மனைகள் தோறுந் தலைகைஏந்தி	
விடங்கராகித் திரிவதென்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.1
	
இழித்துகந்தீர் முன்னைவேடம்	
  இமையவர்க்கும் உரைகள்பேணா	
தொழித்துகந்தீர் நீர்முன்கொண்ட	
  உயர்தவத்தை அமரர்வேண்ட	
அழிக்கவந்த காமவேளை	
  அவனுடைய தாதைகாண	
விழித்துகந்த வெற்றிஎன்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.2
	
படைகள்ஏந்திப் பாரிடமும்	
  பாதம்போற்ற மாதும்நீரும்	
உடையோர் கோவ ணத்தராகி	
  உண்மைசொல்லீர் உம்மையன்றே	
சடைகள்தாழக் கரணம்இட்டுத்	
  தன்மைபேசி இல்பலிக்கு	
விடையதேறித் திரிவதென்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.3
	
பண்ணுளீராய்ப் பாட்டுஆனீர்	
  பத்தர்சித்தம் பரவிக்கொண்டீர்	
கண்ணுளீராய்க் கருத்தில்உம்மைக்	
  கருதுவார்கள் காணும்வண்ணம்	
மண்ணுளீராய் மதியம்வைத்தீர்	
  வானநாடர் மருவிஏத்த	
விண்ணுளீராய் நிற்பதென்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.4
	
குடம்எடுத்து நீரும்பூவும்	
  கொண்டு தொண்டர் ஏவல்செய்ய	
நடம்எடுத்தொன் றாடிப்பாடி	
  நல்குவீர்நீர் புல்கும்வண்ணம்	
வடம்எடுத்த கொங்கைமாதோர்	
  பாகமாக வார்கடல்வாய்	
விடம்மிடற்றில் வைத்ததென்னே	
  வேலை சூழ்வெண்காடனீரே.	7.06.5
	
மாறுபட்ட வனத்தகத்தில்	
  மருவவந்த வன்களிற்றைப்	
பீறிஇட்ட மாகப்போர்த்தீர்	
  பெய்பலிக்கென் றில்லந்தோறும்	
கூறுபட்ட கொடியும் நீருங்	
  குலாவி ஏற்றை அடரஏறி	
வேறுபட்டுத் திரிவதென்னே	
  வேலை சூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.6
	
காதலாலே கருதுந்தொண்டர்	
  காரணத்த ராகிநின்றே	
பூதம்பாடப் புரிந்துநட்டம்	
  புவனஏத்த ஆடவல்லீர்	
நீதியாக ஏழில்ஓசை	
  நித்தராகிச் சித்தர்சூழ	
வேதம்ஓதித் திரிவதென்னே	
  வேலை சூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.7
	
குரவுகொன்றை மதியம்மத்தம்	
  கொங்கைமாதர் கங்கைநாகம்	
விரவு கின்ற சடைஉடையீர்	
  விருத்தர்ஆனீர் கருத்தில்உம்மைப்	
பரவும்என்மேல் பழிகள்போக்கீர்	
  பாகமாய மங்கைஅஞ்சி	
வெருவவேழம் செற்றதென்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.8
	
மாடங்காட்டுங் கச்சி யுள்ளீர்	
  நிச்சயத்தால் நினைப்புளார்பாற்	
பாடுங்காட்டில் ஆடல்உள்ளீர்	
  பரவும்வண்ணம் எங்ஙனேதான்	
நாடுங்காட்டில் அயனும்மாலும்	
  நணுகாவண்ணம் அனலும்ஆய	
வேடங்காட்டித் திரிவதென்னே	
  வேலைசூழ்வெண் காடனீரே.	7.06.9
	
விரித்தவேதம் ஓதவல்லார்	
  வேலைசூழ்வெண் காடுமேய	
விருத்தனாய வேதன்தன்னை	
  விரிபொழில்திரு நாவலூரன்	
அருத்தியால் ஆரூரன்தொண்டன்	
  அடியன்கேட்ட மாலைபத்தும்	
தெரித்தவண்ணம் மொழியவல்லார்	
  செம்மையாளர் வானுளாரே.	7.06.10

திருச்சிற்றம்பலம் 

 • இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
  சுவாமிபெயர் - சுவேதாரணியேசுவரர்,
  தேவியார் - பிரமவித்தியாநாயகியம்மை.


Back to Complete Seventh thirumuRai Index

Back to sundharar thEvaram Page
Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page