திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
சீகாழி (சீர்காழி) தேவாரத் திருப்பதிகம்

(முதல் திருமுறை 127வது திருப்பதிகம்)

1.127 சீகாழி - திருஏகபாதம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்	
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்	
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்	
பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்.	1.127.1
	
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்	
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்	
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்	
விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்.	1.127.2
	
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே	
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே	
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே	
புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே.	1.127.3
	
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்	
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்	
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்	
விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்.	1.127.4
	
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்	
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்	
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்	
சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்.	1.127.5
	
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி	
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி	
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி	
பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி.	1.127.6
	
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்	
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்	
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்	
செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்.	1.127.7
	
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்	
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்	
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்	
பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்.	1.127.8
	
தசமுக னெரிதர வூன்று சண்பையான்	
தசமுக னெரிதர வூன்று சண்பையான்	
தசமுக னெரிதர வூன்று சண்பையான்	
தசமுக னெரிதர வூன்று சண்பையான்.	1.127.9
	
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே	
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே	
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே	
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே.	1.127.10
	
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே	
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே	
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே	
கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே.	1.127.11
	
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை	
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை	
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை	
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை.	1.127.12

	        - திருச்சிற்றம்பலம் -


Back to Thirugnanasambandar Thevaram Page
Back to Thirumurai Main Page
Back to Thamizh Shaivite Literature Page
Back to Shaiva Siddhanta Home Page
Back to Shaivam Home Page