paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

mUnRAvathu - thiruvAlavAyk kANTam

(vAthavUraTikaLukku upathEchiththa paTalam muthal maN chuman^tha paTalam varai)

58. vAthavUraTikaLukku upathEchiththa paTalam

 
2713 
kalaivIchu mathich chaTaiyOn kaTal thuRaivan thalaich chenRu 
valaivIchi avan pAcha valai vIchum parichu ithu mEl 
alai vIchum punal vAthavUrarai van^thu avichchai vali 
n^ilai vIchip paNi koNTa n^eRi aRin^tha paTi mozivAm. 
 
2714 
thoTuththa vaRumaiyum payanum thUkki vazaN^kun^ar pOla 
aTuththa vayal kuLam n^irappi aRam perukki avani elAm 
uTuththa kaTal oruvarkkum uthavAtha uvari ena 
maTuththu aRiyAp punal vaikaik karai uLathu vAthavUr. 
 
2715 
vizavu aRA n^akar eN^kum virun^thu aRA manai eN^kum 
maza aRA makiz eN^kum maRai aRA kiTAi eN^kum 
muzavu aRA araN^ku eN^kum mukil aRA pozil eN^kum 
uzavu aRA vayal eN^kum uTampu aRA uyir enna. 
 
2716 
Aya vaLam pathiyathanil amAththiyaril aru maRaiyin 
thUya chiva Akama n^eRiyin thuRai viLaN^ka vanychanaiyAn 
mAyan iTum puththa iruL uTain^thOTa van^thu oruvar 
chEya iLam parithi enach chivan aruLAl avathariththAr. 
 
2717 
pEr vAtha Urar enap peRRuth tham piRaN^ku maRaich 
chArvAya n^Ul vaziyAl chaTaN^ku ellAm n^ilai veythi 
n^IrvAya iLamathi pOl n^irampuvAr vEtha muthal 
pArvAy eN eN kalaiyum pathinARu ANTinil payinRAr. 
 
2718 
iththakai yOr n^ikaz cheythi aRin^thavar chenRu iyampa ari 
marththana pANTiyan kETTu varavazaiththu maRRu avaraich 
chiththam makiz varichaiyinAl chiRappu aLiththuth than kOyil 
viththaka n^al mathi amaichchin thozil pUTTi mEm paTuththAn. 
 
2719 
cheRRam mikum karuvikaLin thiRal n^Ulum manu vEn^than 
choRRa perum thol n^Ulum thuLakkam aRa viLakkam uRak 
kaRRu aRin^thOr AthalinAl kAvalaRkuk kaN pOnRa 
muRRum uNarn^tha amaichcharinum muthal amaichcharAy n^ikazvAr. 
 
2720 
pullAthAr muraN aTakkip poruL kavar vAr enpathu evan 
chellAtha pal vERu thIpaththuch chem kOnmai 
vallArum thaththamathEththu ariya poruL varaviTuththu 
n^allArAy oppuravu n^aTpu aTaiya n^aTakkinRAr. 
 
2721 
aNNal arimaruththananukku aTal vAthavUr amaichchar 
kaNNum iTum kavachamum pOl kAriyam cheythu ozukuvAr 
thaN aLi cheythu avani elAm tham kiLaipOl kuLir thUN^ka 
vaNNa mathik kuTai n^izaRRi muRai cheythu vAzum n^AL. 
 
2722 
meymmai Am poruL vivEka mum vERu pATu Aya 
poymmai Am poruL vivEkamum pun^thiyuL thOnRa 
immai Achaiyum maRumaiyil Achaiyum ikan^thu 
chemmai Akiya karuththarAyp parakathi thErvAr. 
 
2723 
puththar AthiyOr puRavurai n^eRikaLum poyyA 
n^iththa vEtha n^Ul thazuviya akavurai n^eRiyum 
chiththam mAchu aRuththu aran aruL thau¤viyAthu athanAn 
miththai ANavath thoTakku aRAthillai Am vITum. 
 
2724 
paththi cheythu aran aruL perum paththarukku anRi 
muththi eytharithu ena maRai mozivathu ap pothu n^Ul 
chaththiyAp poruL thau¤vu elAm chaththin^i pAtharkku 
uyththu uNarththuvathu Akamam enpar mey uNarn^thOr. 
 
2725 
vEtha Akamach chenniyil viLai poruL ap pEtham 
pEtham Akiya piNakku aRuththu iruL piNi avizththu 
n^Athan Akiya thannaiyum ennaiyum n^alkum 
pOthan Akiya kuruparan varuvathu eppozuthu Al. 
 
2726 
karavu ilAtha pEr anpinukku eLivarum karuNaik 
kuravanAr aruL anRi ik koTiya vem pAcham 
purai il kELviyAl kaTappathu puNaiyinAl anRi 
uravu n^IrkkaTal karam koTu n^In^thuvathu okkum 
 
2727 
enRu av vAthavUr maRaiyavar inpa vITu eythak 
thunRum AchaiyAl thoTakku uNTu churuthi Akama n^Ul 
onRu kELviyOr varun^thoRum uNarn^thavar iTaith thAm 
chenRu kAN thoRum aLavaLAyth thErkuvar AnAr. 
 
2728 
eNNilAr iTaththu aLan^thu aLan^thu aRiporuL ellAm 
uNNi n^Ir viTAykku uvari n^Ir uNTavar oppa 
aNNalAr akaththu amaiuRAthu arachanukku uyirum 
kaNNumAy amaichchu urimaiyum kai viTAthu iyalvAr. 
 
2729 
kaLLak kAthalan iTaththu anpu kalan^thu vaiththu ozukum 
uLLak kArikai maTan^thai pOlum umparaik kAppAn 
paLLak kAri uNTavaniTaththu uLLanpu pathin^thu 
koLLak kAvalan iTaip puRath thozilum uTkoNTAr. 
 
2730 
inna cheykaiyin ozukuvAr oru pozuthu Ekith 
thennar thampirAn avai iTaich chenRu ethir n^inRAr 
annapOthu aTu pari n^irai kAppavar arachan 
munnar van^thu thAzn^thu oru chiRai n^inRu athu mozivAr. 
 
2731 
maRam thavAtha vEl valava n^am vayap pari veLLaththu 
iRan^thavAm pari pOka n^inRu enychiya ellAm 
n^iRain^tha n^Oyavum n^eTithu mUppu aTaiyavum anRich 
chiRan^thavAm pari onRu ilai thErn^thiTin enRAr 
 
2732 
manRal vEmpanum vAthavUr vaLLalai n^Okki 
inRu n^Ir n^amathu aRai thiRan^thu irun^ithi eTuththuch 
chenRu vElai am thuRaiyil van^thu iRaN^kuva therin^thu 
venRi vAm pari koTu varap pOm enRu viTuththAn. 
 
2733 
uLLam vERupaTTu amaichchiyal n^eRiyil n^inRu ozukum 
vaLLalAr n^ithiyaRai thiRan^thu arum peRal vayamAn 
koLLa vENTiya poruL elAm koNTu thAz iRukki 
veLLai mA mathi vEn^thanai viTai koTu pOvAr. 
 
2734 
eTuththa pon chumai oTTakaththu iTTu mun Eka 
viTuththu viN thoTu thiN thimil viTaiyavan kOyil 
aTuththa vizn^tha pon ampuyath thaTam paTin^thu anaiya 
maTuth thaTam karaich chiththi aiN^karaththanai vaNaN^kA. 
 
2735 
karuNai n^Ayaki am kayal kaNNi em pirATTi 
aruNa n^AL malarch cheyya chIR aTiththalam iRainychi 
varuNanAr peru vayiRRu n^Oy vali keTuththu ANTa 
tharuNa n^AL mathich chaTai uTai aTikaL mun thAzA. 
 
2736 
onRu vENTum ip poruL elAm unakkum aiyam poRiyum 
venRu vENTum n^in anparkkum Akkuka veLLi 
manRu vENTi n^inRu ATiya vaLLal en kuRai Ithu 
enRu vENTiya n^inRu EththuvArkku iRaivanin aruL pOl. 
 
2737 
Athi chaivan Am aruchchakan oruvan n^Er aNain^thu 
pUthi In^thanan n^amakku ithu pOl ilai n^imiththam 
Ithu n^al n^eRikku Ethu enRu iru kai ERRu aNin^thu 
vEtha n^Athanai iRainychinAr viTai koTu mINTAr. 
 
2738 
inniyam athirn^thana ezun^thana pathAthi 
thunniya iNaikkavari thuLLina thukil kAl 
pon iyal mathik kuTai n^izanRana polam koL 
minniya maNich chivikai mEl koTu n^aTan^thAr 
 
2739 
maRRu ivar vazippaTu mun mARi n^aTam ATum 
veRRi viTaiyAr ivar vinaith thokaiyin oppum 
paRRiya iruTTu mala pakkuvamum n^OkkA 
uRRu aTimai koNTu paNi koNTu aruLa unnA. 
 
2740 
chan^tha maRai thINTa ariya tham karuNaiyAl Or 
an^thaNar kulak kuravan Aki aTi n^IN^kA 
main^thar palar thammoTu perun^thuRaiyil van^thOr 
kon^thu alar n^eruN^kiya kurun^thu aTi irun^thAr 
 
2741 
perum kaTal anIkamoTu pOyp puRa aTuththa 
irum kaTam aLappu ila kaTan^thu ezu piRappu Am 
karum kaTal kaTakka varuvAr karuNai veLLap 
peruN^kaTal n^iRain^thu uRai perum thuRai aTain^thAr 
 
2742 
aTuththiTa aTuththiTa akaththu uvakai veLLam 
maTuththiTa mukizththa kaim malar kamalam uchchi 
thoTuththiTa vizippunal thuLiththiTa vinaikkE 
viTuththiTum manaththu aruL viLain^thiTa n^aTan^thAr 
 
2743 
piththu ithu enap piRar n^akaikka varu n^AlAm 
chaththi pathiyath thamathu chaththu aRivu thannaip 
poththiya malaththinum verIich chumai poRuththOn 
oththu izi piNippu uRu oruththanaiyum oththAr 
 
2744 
n^eruppil iTu veNNey ena n^enychu uruka ennai 
urukkum ithanAl enai oLiththa mala ARRAl 
karukkum avan Aki enai AL karuNai veLLam 
irukkum iTanE inithu ena eNNi n^akar pukkAr. 
 
2745 
kAy ilai aTain^tha kazu muT paTai valaththAr 
kOyilai aTain^thu kuLir vAn punal kuTain^thu 
vAyilai aTain^thu uTalam maN uRa vizun^thu 
vEyilai aTain^thavarai meyp pukaz vazuththA 
 
2746 
Alaya maruN^ku valamAka varuvAr mun 
mUla maRai Othi muTiyAtha poruL thannaich 
chIla munivOr thau¤ya mOnavazi thERRum 
kOla muRaikinRa or kurun^thai ethir kaNTAr 
 
2747 
vEtha n^Ul oru maruN^kinum meyvazich chaivap 
pOtha n^Ul oru maruN^kinum purANaththuT kiTan^tha 
kItha n^Ul oru maruN^kinum kiLai kezu chamaya 
pOtha n^Ul oru maruN^kinum vAyviTTup piRaN^ka 
 
2748 
churuthi kURiya aRam muthal n^Ankum ath thol n^Ul 
ariyathu Am kathikku Ethu enRu Akamam kATTum 
chariyai Athi n^Al pathamum thalai therin^thu uNarn^tha 
periya mANavar kazakamum vinA viTai pEcha 
 
2749 
chariyai valla meyth thoNTarum champuvukku iniya 
kiriyai cheyyum n^al main^tharum kiLar chiva yOkam 
theriyum chAthakak kELirum thEchikath thanmai 
puriyum pOthakach chelvarum aLavu ilar poliya 
 
2750 
ozin^tha n^Onpinar ATalar pATalar ulakam 
paziththa cheykaiyar azukaiyar n^akaiyinar pAcham 
kaziththa kaNNinAl aran uruk kaNTu koNTu ulakil 
viziththa kaN kuruTAth thiri vIrarum palar Al. 
 
2751 
karavu il uLLam Am vichumpu iTaik kAchu aRa viLaN^kum 
parachilA chuTarkku uthayam IRu inmaiyAl pakalum 
iravu n^Er paTak kaNTilar iyanRu chey n^iththa 
viratham Athi nOnpu izan^thu uRai vinychaiyar palar Al. 
 
2752 
uTaiyum kOvaNam uNTiyum kaippali uRavu enRu 
aTaiyum kELirum aran aTiyAr kaNTikalan kaN 
paTaiyum pAriTam Ayinum pakal irA muthal IRu 
iTai inRu Am iTaththu uRaN^kuvathu iqthu avar vAzkkai. 
 
2753 
iththakaip pala thoNTar tham kuzaththu iTaiyAl am 
oththa paiN^ kurun^thu aTiyinil yOka Achanaththil 
puththakaththu ezuthiya chivanyAna meyp pOtham 
kaiththalam thariththu iruppathu Or karuNaiyaik kaNTAr. 
 
2754 
manRuL ATiya Anan^tha vaTivamum vaTavAl 
onRi n^Alvarukku achaivu aRa uNarththiya uruvum 
inRu n^AyinERku eLivan^tha iv uru ennA 
anRu n^Ayakan kuRippu uLaththu uNarththiTa aRin^thAr. 
 
2755 
munpu aNin^thanar aNin^thanar anychali muTimEl 
enpu n^ekkiTa urukinar iniyAr eLi van^thu 
anpu enum valaip paTTavar aruL valaip paTTAr 
thunpa vem pava valai aRuththiTa van^tha thoNTar. 
 
2756 
kAlamum kanAk kATchiyum n^imiththamum kaTin^thAr 
chIla mANavar chevvi thEr thEchikan enna 
mUla Akamam OthinAn muRukku aviz kazun^Ir 
mAlai chAn^thu aNin^thu aTiyin mEl van kazal vIkki. 
 
2757 
aNNal vEthiyar ozukkamum anpum kaNTu yAkkai 
uL n^ilA uyir poruL punaluTan kavarn^thu uLLak 
kaN ilAn malam kazIip patha kamalamum chUTTi 
vaNNa mAmalarch chemkaram chenni mEl vaiyA. 
 
2758 
chUkkam Akum ain^thu ezuththinil chuRRiya pAcha 
vIkka n^Ikki mey Anan^tham viLai n^ilaththu uyththup 
pOkku mITchiyuL puRampu ilAp pUraNa vaTivam 
AkkinAn oru thIpakam pOl varum aNNal 
 
2759 
pArththa pArvaiyAl irumpu uNTa n^Ir enap parukum 
thIrththan thanmaiyum kurumozi cheythathum thammaip 
pOrththa pAchamum thammaiyum maRan^thu meyp pOtha 
mUrththiyAy onRum aRin^thilar vAthavUr munivar. 
 
2760 
thEnum pAlum thIm kannalum amuthum Ay thiththiththu 
Unum uLLam urukka uL oLi uNarn^thu inpam 
AnavARu thEkkip puRam kachivathu oththu aziyA 
nyAna vANi van^thu iRuththanaL anpar tham n^Avil 
 
2761 
thozutha kaiyinar thuLaN^kiya muTiyinar thuLumpa 
azutha kaNNinar poTippuRum yAkkaiyar n^Akkuth 
thazu thazuththavan puraiyinar thamai izan^thu azal vAy 
izuthai anna meyyinar paNin^thu EththuvAr AnAr. 
 
2762 
pazuthu ilAtha chol maNiyinaip paththi cheythu anpu 
muzuthum Akiya vaTaththinAn muRai thoTuththu alaN^kal 
azuthu chAththum mey anparukku akam makizn^thu aiyar 
vazu ilAtha pEr mANikka vAchakan enRAr. 
 
2763 
pATTiRku inpuRu kuruparan pAtham mEl kaNNIr 
ATTich chol malar aNin^thu thaR pOtha in amuthai 
UTTith thaRpara nyAnam Am Oma vem kanalai 
mUTTich champuvin pUchai mEl muyaRchiyar AnAr. 
 
2764 
Achai vem pava vAchanai aRRu mANikka 
vAchakap pirAn thEchikan mANavar Othum 
Ochai Akama upan^iTatha poruL elAm kETTu 
n^Echam aN^ku vaiththu irun^thanar athu kaNTu n^iruththan. 
 
2765 
thiththikkum maNi vArththai innam chinnAL thiruch 
 cheviyil arun^thavum kaich chem pon ellAm 
paththip pEr anpu aLiththuk kavarn^thu vENTum paNi 
 koTu pANTiyanai ivar paNpu thERRi 
muththikkE viTuththiTavum puththai vAthu muTiththiTavum 
 thiruvuLLam unnam eythi 
eththith thoNTaraik karumam chiRithu uNTu iN^kE 
 iruththi ena urukkaran^thAn aTiya rOTum. 
 
2766 
kanavil varum kATchi enak karuNai mUrththi kATTi 
 maRaiththalum anpar kalakkaththu Azn^thu 
n^anavu kollO kanavu kollO inRu n^Athan 
 nyamalikkuth thavichu iTTa n^alam pOl ennai 
n^inaivariya thirumEni kATTi ANTu n^Iththathai enRu 
 aiyuRRu n^enycham thERi 
ina aTiyAruTan kUTTAthu EkinAyO ennaiyum en 
 vinaiyaiyum iN^ku iruththi en^thAy. 
 
2767 
vanycha vinaik koL kalanAm uTalaith thIvAy 
 maTukkilEn varai uruNTu mAyp pEn allEn 
n^anychu ozuku vALAlum kuRaippEn allEn AthanE 
 athuvum n^inathu uTaimai enRE 
anychinEn thanEyum aziyAthu Avi aiyanE n^inaip 
 pirin^thu ARRa killEn 
en cheykO en^thAyO en^thAyO enRu iraN^kinAr 
 puraNTu azuthAr inaiya cholvAr. 
 
2768 
vaRiyavanAm oru piRavik kuRuTan kaiyil van^tha peru 
 vilai maNi pOl mazalai thERAch 
chiRiyavanAm oru mathalai kaiyil koNTa chem pon 
 maNi vaLLam pOl thEvar yArkkum 
aRivariyAy chiRiyEnai eLivan^thu ANTa arumai 
 aRiyEn thunpaththu azuvaththu AzAp 
piRivaRiyA anparoTu akanRAy kallAp pEthaiyEn 
 kuRai alathu empirAnAl ennE. 
 
2769 
maN Athi ARu ARu manam thuzAvith thaTu mARip 
puN Aki enaik kANAthu uzal kinREnaip pOtha aruL 
kaNNAl avai muzuthum karaiya n^Okki yAn yAn enRu 
eNNA enaith than^thAy eN^ku uRRAyO en thAyO. 
 
2770 
vAn Athi ain^thu muthal vakuththa Ochai muthal ain^thum 
AnAthi aN^ku manam Athi n^Ankum vazi aTaippath 
thEn Athi aRu chuvaiyum kaziya URum theLi amutham 
yAn Ara n^alkinaiyAl eN^ku uRRAyO en thAyE. 
 
2771 
mAchAy maRaikkum mala valiyum n^Anum vERu inRi 
AchA vikAra malam AyinEnaip poruL paTuththip 
pEchAtha inpu uruvin oTu ennaip pin vaiththa 
IchA enai iN^ku iTTu eN^ku uRRAyO enthAyE 
 
2772 
enRu vAy thiRan^thu araRRinAr iraN^kinAr puniRRuk 
kanRu n^IN^kiya An enak karain^tha n^enychinarAych 
chenRu kOpura vAyilin puRampu pOyth thiraNTu 
n^inRa kAvalan thamarkaLai n^Ern^thanar n^OkkA 
 
2773 
thuN^ka vAriyil kaTum parith thokai elAm ATith 
thiN^kaLin thalaivarum ena munpu pOyth thennar 
puN^kavan thanakku uNarththumin pOm ena viTuththAr 
am kaN n^Ayakan perun^thuRai n^Ayakan anpar 
 
2774 
purachai mA vayap puravithEr porun^ar pOyp poRi vaNTu 
irai cheythAr muTi vEn^than mun iRainychinAr uLLathu 
urai cheythAr athu kETTu onRum uraiththilan irun^thAn 
n^irai cheythu thArp pari varavinai n^Okkiya n^irupan. 
 
2775 
vaLLal vAthavUr munikaLum mannavan parimAk 
koLLa n^alkiya poruL elAm kurun^thil van^thu ANTa 
piLLai vAN mathich chaTai muTip perun^thuRai maRaiyOrkku 
uLLa Atharam peruka mun vENTiyAN^ku uyppAr. 
 
2776 
chiRan^tha pUchaikkum thiruvizAch chiRappukkum chelvam 
n^iRain^tha Alayath thiruppaNith thiRaththukkum n^irappi 
aRan^tha vAtha pEr anparkkum cheluththi aththalaththE 
uRain^tha thavAvaRa innaNam ozuku n^AL kazippAr 
 
2777 
ellai kURiya kuLir mathi aTukkam van^thu eytha 
vallal yAnaiyAn innamum vayappari van^thathu 
illaiyAl ithu en ena Olaiyum ezuthich 
chella uyththanan vAthavUr amaichchar thirumun 
 
2778 
mannavan thiru mukam kaNTu muRaimaiyAl vAN^ki 
anna vAchakam therin^thu koNTu Athi Ithu illA 
munnavan thiru aruL kaTal mUzkiya munivar 
ennai vERu inich cheyyumARu enRu n^inRu ayarvAr. 
 
2779 
chin^thai Akiya cheRuvinuL chiva muthal ON^kap 
pan^tha pAcham vEr aRak kaLain^thu aruL punal pAychchi 
an^tham AthiyinRu Akiya Anan^tha pOkam 
than^tha thEchika uzavan than kOyilaich chArn^thAr. 
 
2780 
en n^AyakanE pon n^ATar ERE ERu koTi uyarththa 
mannA thennA perun^thuRai em maNiyEvazuthi poruL ellAm 
n^in Alayaththu n^in aTiyAr iTaththum cheluththum n^eRi aLiththAy 
pin n^An avanukku en koNTu parimAch cheluththap peRumARE. 
 
2781 
ennA iRainychi ezun^thu Eththi iran^thAr ethirE perun^ thuRaiyin 
minnAr chaTaimEl pizaimuTith thOn vichumpin n^iRain^tha thiruvAk kAn 
mannA avaRkup pari ellAm varum enRu Olai viTuthi enach 
chonnAn athu kETTu akaththu uvakai thuLumpi varin^thu churuL viTuththAr. 
 
2782 
an^tha Olaip pAchuramum aRaiyak kETTu n^inRu AN^ku Or 
chin^thai AnA makiz chiRappa irun^thAn puravith thErOTum 
van^tha Athich chem kathirOn maRain^thAn avanAl vaiyam ellAm 
ven^tha vETai thaNippAn pOl muLaiththAn Athi vem kathirOn. 
 
2783 
anRu thuyilum vAthavUr aTikaL kanavil chuTar veLLi 
manRu kizavar kurun^thu aTiyil vaTivam kATTi ezun^thu aruLi 
venRi vEn^than manam kavarum vichayap pari koNTu aNaikinREm 
inRu n^I mun Ekuthi enRu aruLich cheyya ezun^thirun^thAr. 
 
2784 
kanavin iTaththum thEvarkkum kANTaRku ariya karuNai uru 
n^anavin iTaththum kanavu iTaththum eLithE anRO n^amakku enna 
n^inaivin iTaik koNTu irukkinRAr n^iruththAnan^thach chuTar uLLaththu 
thina iruLaith thinRu ezuvathu ena ezun^thAn iravi iravu othuN^ka. 
 
2785 
ezun^thAr uTaiya perun^thuRaiyAr irun^thAL paNin^thAr ini ip piRappil 
azun^thAr vazik koNTAr aTain^thAr akanRAr n^eRikaL avir thiN^kaL 
kozun^thAr chaTaiyAr viTaiyAr then kUTal aTain^thAr pATu aLi vaNTu 
uzum thAr vEn^than pon kOyil uRRAr kANap peRRAr Al. 
 
2786 
mannar perumAn ethir van^tha maRaiyOr perumAn vazipATu 
munnar muRaiyAl cheythu ozuki munnE n^iRpa mukam n^Okkith 
thennar perumAn evvaLavu chem ponkoTupOy evvaLavu 
n^annar ivuLi koNTathu enak kETTAn kETTa n^Al maRaiyOr. 
 
2787 
ponnum aLavO vilai koNTa puravith thokaiyum anaiththu avaithAm 
pinnar varak kaNTu aruLuthi em perumAn ithanAl thuraN^ka pathi 
ennum n^Amam peRuthi mathi enRAr enRa man^thirarkkuth 
thennan chiRan^tha varichai vaLam cheythu viTuppach chelkinRAr. 
 
2788 
pon am kamalath thaTam paTin^thu puzaikkai mathamA mukak kaTavuL 
thannam kamala charaN iRainychith thaniyE muLaiththa chivak kozun^thai 
min am kayal kaN koTi maruN^kil viLain^tha thEnai mukan^thu uNTu 
munnam karuththu mozi uTampu mUnRum an pAyth thOnRinAr. 
 
2789 
mannE ennai ATkoNTa maNiyE veLLi manRu ATum 
annE aTiyEn vENTiyavARu arachan In^tha n^ithi ellAm 
munnE koNTu en paNi koNTAy muniyAthu arachan n^ani makiza 
ennE puravi varum vaNNam enRu vENTi n^inRiTalum. 
 
2790 
mey anpu uTaiyAy anychalai n^I vETTa vaNNam viN iravi 
vaiyam parikkum pari anaiya vayamAk koNTu varuthum ena 
aiyan thiruvAkku akal vichumpu ARu ezun^thathu Aka athu kETTup 
poy anpu pakanRAr chivan karuNai pORRi manaiyil pOyinAr. 
 
2791 
kaTi manai aTain^tha ellai vAthavUrk kAvalOrai 
maTimaiyil chuRRath thOrum kELirum mANTa kAthal 
aTimai uLLArum Ethil ALarum piRarum INTi 
iTi mazai vAy viTTu ennap pun^thikaL inaiya cholvAr. 
 
2792 
man^thirak kizamai pUNTu mannavar karumam cheyva 
an^thaNarkku aRanE alla amaichchiyal aRaththu n^inRAl 
vem thiRal aracharkku ERRa cheyvathE vENTum ennath 
than^thiram athu n^Ul vallOr chARRuvAr anRO aiyA. 
 
2793 
araichiyal amaichchu n^Ithi Ayn^tha n^uN^kaTku n^AN^kaL 
urai cheyvathu evan n^Ir cheyvathu onRu n^anRu Avathu illai 
virai cheRi thArARku inRu vempari varuvathu Aka 
varaiyaRai cheythIr n^ALai ena chol vallIr aiyA. 
 
2794 
thazuviya kiLainyar n^aTTOr chAr uLOr thakka chAnROr 
kuzuvinaik kAkka vENTum kuRippu ilIr pOlum n^Ivir 
ozuku uRu cheyalinAlE um cheyal umakkE chAla 
azaku ithu pOlum ennak kazaRinAr athu kETTu aiyan. 
 
2795 
chuRRamum thoTarpum n^IththEm thunpamum inpum aRREm 
veRRu uTal mAnam thIrn^thEm veRukkai mEl veRukkai vaiththEm 
cheRRamum cherukkum kAyn^thEm thIvinai iraNTum thIrn^thEm 
kaRRaivAr chaTaiyAn kOlam kATTi AT koNTa anRE. 
 
2796 
than^thai thAy kuravan AchAn chaN^karan n^irAchai peNTir 
main^thar pAl uyirum chuRRam mAchilA Ichan anpar 
an^tham il piRavi Ezum aTu pakai enpathu thErn^thOm 
en^thaiyAr karuNai kATTi emmai AT koNTa anRE. 
 
2797 
Ur elAm aTTa chORu n^ammathE uvari chUzn^tha 
pAr elAm pAyal thunnal kOvaNam parikkum ATai 
chIr elAm chiRan^tha chAn^tham theyva n^IRu aNipUN kaNTi 
n^Ir elAm chuman^tha vENi n^iruththana AT koNTa anRE. 
 
2798 
iRakkinum inRE iRakkuka enRu irukkinum irukkuka vEn^than 
oRukkinum oRukka uvakaiyum uTanE UTTinum UTTuka vAnil 
chiRakkinum chiRakka koTiya thI n^arakam chErinum chEruka chivanai 
maRakkilam paNTaip pazavinai viLain^thAl mARRuvAr yAr ena maRuththAr. 
 
vAthavUraTikaLukku upathEchiththa paTalam chupam 

59. n^ari pariyAkkiya paTalam

 
2799 
arikaNai thoTuththu vEzam aTTavan cheziyan vAyil 
theri kalai amaichchar ERRaich thEchika vaTivaththu thINTi 
varikazal chUTTi ANTa vaNNam iv vaNNam aiyan 
n^arikaLaip parikaL Akki n^aTaththiya vARum cholvAm. 
 
2800 
chuRRam Am pAcha n^Ivith thukaL aRuththu irun^thAr thammai 
maRRai n^AL azaiththu vEn^than van^thila pOlum innam 
koRRavAm parikaL ennak kuRumathi muTiththAn anpar 
iRRai n^AN muthanAn mUnRil INTuva iRaivA ennA. 
 
2801 
chin^thura n^uthan mAl yAnaich chelvap parikku vERu 
man^thuRai akanRa Aka vakukka chUz thaNNIr UTTa 
n^an^thu uRai thaTaN^kaL vERu thoTuka n^IL n^akaram eN^kum 
in^thu uRai mATam ellAm azaku cheythiTuka enRAr. 
 
2802 
kAvalan karumam cheyvOr kan^thukap pan^thi ARRi 
OvaRa n^akaram eN^kum oLi peRa azaku cheyyath 
thAvu theN kaTal Ez kaNTa chakarar pOl vaikal mUnRil 
vAviyum kuLanum thoTTAr maN thoTukaruvi mAkkaL. 
 
2803 
varaiyaRai cheytha mUnRu vaikaLum kazin^tha pinnAL 
karaiyaRu parimA vINTak kaNTilam innam ennA 
viraiyaRai vaNTAr thaNTAr vEmpanum viLiththu van^tha 
uraiyaRai n^AvinArai oRuppavan oththuch chIRA. 
 
2804 
en ivan parimA koNTathu enRu avai varuvathu ennAth 
than ethir n^inRa vanychath thaRukaNAr chilarai n^Okkik 
konnum ik kaLvan thannaik koNTu pOy thaNTam cheythu em 
pon elAm maRuvu koNTu vAN^kumin pOmin enRAn. 
 
2805 
kal thiNi thOLAn chIRRam kaNTu ethir n^illAthu anychich 
chuRRiya pAcham pOlath thoTarn^thu koNTu Eki mannar 
eRRu ini vakaithAn ponnukku iyampum enRu ethirththuch chIRich 
cheRRam il chin^thaiyAr mEl cheRin^tha kal ERRinArE. 
 
2806 
pon n^eTum chayilam kOTTip puram poTi paTuththa vIrar 
chol n^eTum thALai uLki n^inRanar chuman^tha pAram 
an^ n^eTum thakaiyAr thAN^ki ARRinAr aTain^tha anpan 
than n^eTum pAram ellAm thAN^kuvAr avarE anRO. 
 
2807 
chilai athu poRai thORRAthu chivan aTi n^izalil n^inRAr 
n^ilai athu n^Okki mAya n^eRi ithu pOlum ennAk 
kolai athu anychA vanychar koTum chinam thiruki vEthaththu 
thalai athu therin^thAr kaiyum thALkaLum kiTTi ArththAr. 
 
2808 
ak koTum thozilum anychAthu irun^thanar aranai uLki 
ik koTum thozilinAr thAm ini n^ani oRuppar ennAp 
pukku athu kANTaRku uLLam poRAn ena iravip puththEL 
mikka than oLi kaN mAzki virikaTal azuvaththu Azn^thAn. 
 
2809 
chun^thara viTaN^kar anpar chUz thuyar akaRRa n^ErE 
van^thu ezu kATchi pOla van^thathu chekkar vAnam 
in^thavar mArpam thUN^kum Ena veN kOTu pOnRa 
an^thara uTukkaL ellAm ayan thalai mAlai oththa 
 
2810 
chuzipaTu piRavith thunpaththu thoTu kaTal azuvaththu Azn^thu 
kazipaTu thanaiyum kAppAn kaN n^uthal mUrththi pAtham 
vazipaTum avaraith thErAn van chiRai paTuththa thennan 
pazi paTu pukaz pOl eN^kum paran^thathu kaN^kul ITTam. 
 
2811 
kaN^kul van^thu iRuththa lOTum arum chiRai aRaiyil pOkkich 
chaN^kili n^ikaLam pUTTith thavaththinaich chiRai iTTu ennach 
chem kanal chithaRa n^Okkum chinam kezu kAvalALar 
maN^kulin iruNTa kaNTar thoNTarai maRukkam cheythAr. 
 
2812 
miTain^thavar thaNTam cheyya vem chiRai veLLaththu Azn^thu 
kiTan^thavar kiTan^thOn pU mEl irun^thavan thETak kIz mEl 
n^aTan^thavar chem pon pAtha n^akai malar puNaiyAyp paRRik 
kaTan^thanar thunpa vElai pularn^thathu kaN^kul vElai. 
 
2813 
an^tham il azakan thannai am kayal kaNNiyOTum 
chun^thara amaLip paLLi uNarththuvAn thoNTar chUza 
van^thanai cheyyum Arppum maN^kala chaN^kam Arppum 
pan^tha n^Al maRaiyin Arppum parukinAr chevikaL Ara. 
 
2814 
pOthavA n^an^thach chOthi punitha meyth thoNTarkku Aka 
n^Atham Am muracham Arppa n^arip pari vayavar chUza 
vEtha vAm parimEl koNTu vIthiyil varavu kANum 
kAthalan pOlath thEr mEl kathiravan uthayam cheythAn. 
 
2815 
kayal n^eTum kaNNiyOTum kaTTu aviz kaTip pUm chEkkaith 
thuyil uNarn^thu irun^tha chOma chun^tharak karuNai veLLam 
payil n^eTum chikaram n^Okkip paN^kayach chemkai kUppi 
n^ayana paN^kayam n^Ir chOra n^Athanaip pATal uRRAr. 
 
2816 
en^thAy anaiththu ulakum InRAy eth thEvarkkum 
than^thAy chezum kuvaLaith thArAy perum thuRaiyil 
van^thAy mathuraith thiru AlavAy uRaiyum 
chin^thA maNiyE chiRiyERku iraN^kAyO 
 
2817 
mUvA muthalAy muthu maRaiyAy am maRaiyum 
thAvAtha chOthith thani nyAna pUraNamAyth 
thEvAthi thEvAyth thiru AlvAy uRaiyum 
AvAr koTi yAy aTiyERku iraN^kAyO 
 
2818 
munnA muthu poruTku munnA muthu poruLAyp 
pin Am puthumaikkum pin Akum pEr oLiyAyth 
thennA mathuraith thiru AlavAy uRaiyum 
en n^AyakanE eLiyERku iraN^kAyO 
 
2819 
maNNAyp punalAyk kanalay vaLi Aki 
viNNAy iru chuTarAy iththanaiyum vERu Akip 
paNNAy ichaiyAyp panuvalAy eN^kaNNum 
kaN AnAy enRu kaN kANavARu en kolO 
 
2820 
poN^kum china maTaN^kal pOnRu uRuththu vem kURRam 
aN^kum puriyA varum thunpaththu Azn^thu n^An 
maN^kum pathi aRin^thum van^thu anychal enkilai Al 
eN^kum chevi uTaiyAy kELAyO en uraiyE. 
 
2821 
pUTTi aruL pAcham iru pAtham poRiththu uTalil 
kUTTi aTiyAruL akappaTuththu AT koNTu arumai 
kATTiyavO inRu ennaik kaiviTTAy veyyar enai 
ATTi oRukku iTaththu Ar EnRu koLvArE. 
 
2822 
UrAr unaich chirippathu OrAy enRu un aTimaik 
kArAy aTiyEn ayarvEn aqthu aRin^thu 
vArAy arachan thamar izaikkum van kaN n^Oy 
pArAy un thanmai ithuvO paramETTi 
 
2823 
enRu iraN^kuvOr iraN^ku oli iLam chiRAr azukai 
chenRu thAyAr tham chevith thuLai n^uzain^thu enach chellak 
kunRu irum chilai kOTTiya kUTal n^Ayakan kETTu 
anRu van chiRai n^IkkuvAn thiru uLaththu amaiththAn. 
 
2824 
n^an^thi Athi Am perum kaNa n^Atharai viLiththAn 
van^thu yAvarum paNin^thanar mannavaRku inRu 
mun^thi AvaNi mUlan^AL van^thathu munivu 
chin^thiyA munam pari elAm cheluththuvAn vENTum 
 
2825 
yAvarum punaththu iyaN^ku kuRu n^ari elAm ITTith 
thAvarum pari Akki ath thAm pari n^aTAththum 
chEvakam cheyvOr Aki mun chellum mun yAmum 
pAvakam paTa varuthum appaTiyE enap paNiththAn. 
 
2826 
Eka n^Ayakan ANai pUNTu ezu kaNaththavarum 
n^Aka n^ATarum viyappu uRa n^ari elAm thiraTTi 
vEka vAm pari Akki av vem pari n^aTAththum 
pAkar AyinAr avar varum parichu athu pakarvAm 
 
2827 
thUkki Arththa chem paTTinar churikaiyar thoTu thOl 
vIkku kAlinar iruppu uTal kAppinar veruLin 
n^Okku pArvaiyar puNTara n^uthalinar aTiyil 
thAkki Arppu ezu n^akaiyinar azanRu ezu chinaththOr. 
 
2828 
vaTTath thOl vari puRam kiTan^thu achaiya vai vaTivAL 
thoTTa kaiyinar chilar n^eTum thEmaram chuzala 
viTTa kaiyinar chilar verin^iTai n^eTuka vichikap 
puTTil vIkki vil thUkkiya puyaththinar chilar Al. 
 
2829 
chem paTAm cheytha pOrvaiyar chilar pachum paTaththAn 
moympu vIkkiya kavayaththAr chilar karu mukil pOl 
ampuyam puthai kAppinar chilar chilar avirum 
paim pon vAL n^iRap paTAm cheykup pAyaththAr chilarAl. 
 
2830 
pichcha oN kuTaiyAr palar kavaripAl piRaN^kath 
thaichcha thaN kuTaiyAr palar challi chUz n^ARRi 
vaichcha vaNkuTaiyAr palar vAN n^ilA muththam 
moychcha veN kuTaiyAr palar moym pinar ivaruL. 
 
2831 
tharumam Athi n^Al poruL enum thALathu nyAna 
karuma kANTam Am cheviyathu kATchiyaik kaTan^tha 
orumai Am parama paramAm uNarvu enum kaNNathu 
arumai Am vithi mukaththathu n^iTEtha vAl athuvAl. 
 
2832 
than^thiraN^kaLAl puRavaNi thariththathu virin^tha 
man^thiraN^kaLAl chathaN^kai thAr maNich chilampu aNin^tha 
an^tharam chuzal chEmanum arukkanum mithikkum 
chun^tharap patham poRai koLath thUN^ku iru puTaiththAl 
 
2833 
mANTa thArakap piramam Am kalinam vAy kiziyap 
pUNTa thAR puRach chamayam Am poru paTai muriya 
mUNTu pEr ethir viLaiththikan muTippathu muLari 
ANTa kOmukam an^thurai Akam mEviyathAl 
 
2834 
aNTa kOTikaL anaiththum Or piNTamA aTukki 
uNTa n^IrathA muthukin mEl upa n^iTak kalanai 
koNTa vAliya vaithikap puravi mEl koNTAn 
thoNTar pAcha van thoTar avizththiTa varum chOthi. 
 
2835 
Ana man^thirak kizAr poruTTu anRiyum venRi 
mInavan piRappu aRukkavum vAr kazal vIkki 
vAna n^Ayakan En^thiya maRaiyuRai kaziththa 
nyAna vAL puRa iruLaiyum n^akki vAL eRippa 
 
2836 
chAyn^tha koNTaiyum thiru muTich chAththum vAL vayiram 
vEyn^tha kaNTiyum thoTikaLum kuzaikaLum vinaiyaik 
kAyn^tha puNTara n^uthalum veN kaliN^kamum kAppum 
Ayn^tha thoNTar tham akam piriyAthu azaku eRippa. 
 
2837 
piRakkum AchaiyOr maRan^thum iN^ku aNukan min piRappai 
maRakkum AchaiyOr im ena vammin anparai vEn^thu 
oRukkum n^Oy kaLai vAn ena oruvanum piRavi 
aRukka van^thanan enpa pOl parich chilampu alampa. 
 
2838 
kaN^kaiyaich chaTai muTiyin mEl karan^thanai avaL pOl 
eN^kaL thammaiyum karan^thiTu enRu iran^thu kAvEri 
thuN^kapaththirai Athi Am n^athikaLum chUzap 
poN^ka vIzva pOl oliyalum kavariyum puraLa. 
 
2839 
vAvi n^ARiya vAl ithazth thAmarai malarOn 
n^Avin^AL umai n^Ayakan n^Al maRai pariyA 
mEvinAn enath thAn oru veN kuTai Akip 
pAvinAl ena muTiyin mEl pAl n^ilAk kAla 
 
2840 
muRaiyin Othiya purANam mU ARu n^A moziyum 
iRaivan Am ivan paTaiththu aLiththu azippavan ivanE 
maRai elAm muRaiyiTu param poruL ena vAy viTTu 
aRaiyu mARupOl iyaN^kaL Ir onpathum Arppa. 
 
2841 
miTain^tha mAyavAm pariththiraL mEl thichai n^Okki 
n^aTan^tha n^Ayakan n^An maRaip puraviyum n^AppaN 
aTain^thathAl ezum thULikaL aNTamum thichaiyum 
paTarn^tha pOm vazi yAthu ena mayaN^kinAn parithi 
 
2842 
paLLam Akkuva thiTarinaip paLLaththai mETu 
koLLa Akkuva pAr elAm vilAzi koppaLiththu 
veLLam Akkuva thuLiyAl veLLaththai veRithAy 
uLLathu Akkuva puLLuva uruk koNTa parimA 
 
2843 
koyyuLaip pari ezun^tha thUL kOppa vAn kaN^kai 
vaiyai oththa Ez pachum pari chempari mAvAch 
cheythathu oththathu chin^thuram thichaik kaya mukaththup 
peythathu oththathu Al oththathu perum pakal mAlai 
 
2844 
viLampu kinRa ach champu vem pariththiraL mithikkum 
kuLampu kiNTiya ezun^tha thUL kunRu iRaku arin^thOn 
vaLam pukun^thu aTaivAr kura vazi puri vELvik 
kaLam pukain^thu ezu thORRamE allathu kaTAthAl. 
 
2845 
maTpulam thichai vAn puthai pUziyuL maRain^thu 
koT puRum pari chathaN^kai thAr oliyinum kuLir vAn 
peTpuRum kural oliyinum cheviyinil piRithu 
kaT pulaN^kaLAl kaNTilar vazi varak kaNTOr. 
 
2846 
tharaN^kam eRi muththivai vilAzi ala thArmA 
iraN^kum oli alla thirai ON^ku oli inna 
thuraN^kam ala maRRu ivai churarkku arachan inRum 
puram kola viTuththiTa varum puNari enpAr 
 
2847 
impar ulaku uLLa vala paNTinaiya pAymA 
umpar ulaku ALi pariyE kol athu onRE 
vem parithi vem parikol Ez avaikaL Ezum 
paim parikaL yA inaiya pAy parikaL en pAr. 
 
2848 
vem paNikaLaip pora vekuNTu ezuvathE yO 
paim punal uTuththa muthu pAr muthuku kIRum 
umpar ulakaip pora uruththu ezuvathE yO 
ampara mukaTTaLa vaTikkum azuththum 
 
2849 
uththara thichaip puravi theRku aTaiyumARum 
aththakaiya theRku uLa vaTakku aTaiyu mARum 
aththakai kuTak koTu kuNakku aTaiyu mARum 
chiththar viLaiyATalin veLip paTuthal cheyyA 
 
2850 
maRai marapu chAlavarum vanni ivai ponnith 
thuRaivan uLamum chuTum irum panai thoTukkum 
aRaivan uLamum chuTum amaichcharai oRukkum 
iRaivazuthi uLLamum inich chuTuvathu enpAr 
 
2851 
mun^thai oru man^thiri poruTTu arachan munnA 
an^tham il anIka moTu arum pariyil van^thu AN^ku 
in^thamaRai man^thiri iTumpai thaNivippAn 
van^thanar kol ip pari varum porun^ar enpAr. 
 
2852 
kAman ivanE kol aRu kal uzu kaTappan^ 
thAman ivanE kol poru thArakanai venROn 
mAman ivanE kol malai van chiRaku arin^tha 
n^Aman ivanE kol ena n^Ariyar ayirththAr 
 
2853 
aTuththiTuvar kaN n^iRaiya aNNal azaku ellAm 
maTuththiTuvar kai vaLaiyai mAlai vilai ennak 
koTuththiTuvar mAlaikaL koTuththiTuthi anREl 
eTuththiTuthi eN^kaL vaLai eN^kaL kaiyil enpAr 
 
2854 
En^thal muTi mAlai malar chin^thina eTuththuk 
kUn^thalil milain^thu mathan vAkai malar koLvAr 
chAn^thu anaiya chin^thina thanam thaTavi aNNal 
thOyn^thu aLavu ilA makiz thuLum pinavar AvAr 
 
2855 
poTTu azakan mArpil iTu pOrvai kavachap pEr 
iTTathu mey n^am uyir thaTuththamaiyin enpAr 
kaTTazakan mAlaiyathu kaNNi ena Othap 
paTTathu mey n^am uyir paTuththamaiyin enpAr 
 
2856 
ichchaiyAl vaTivu eTuppavan in^thira chAla 
vichchai kATTuvAn enap pari vIranil ulakaip 
pichchathu ERRiTa mayakkiyum kAmanil perithu 
n^achchu mAtharai mayakkiyum iN^N^anam n^aTan^thAn 
 
2857 
thAvu kan^thukam in^thiyam oththana chayamA 
vAvu thiN kaNa maLLar kaN manaN^kaLai oththAr 
mEvi am manan^ thoRum iTai viTAthu n^inRu iyakkum 
Avi oththathu n^aTu varum aru maRaip pariyE. 
 
2858 
thunnum inniya muzakkamum thurakatha oliyum 
anna vIrar vAy aravamum thichai cheviTu aTaippak 
kanni mA mathil chUz kaTi n^akark karaik kAtham 
enna eythinAn maRaip parip pAkan av ellai 
 
2859 
kaNTavar kaTithu OTik kaTi n^akar kuRukik kAr 
viN thavaz maNi mATaththu aTu chiRai miTaikinRa 
koNTalin anaiyAr mun kuRukinar malar chevvi 
muNTaka vathanaththAr mukiz n^akaiyinar cholvAr 
 
2860 
mannavan n^eRi kOTa man^thirar aTal ERE 
panniRa ezu mun^n^Irp paravaikaL varumA pOl 
thunnina varukinRa thurakatham uLa ellAm 
pon eyil maNivAyil pukuvana ithu pOthil 
 
2861 
ollaiyil athu mannaRku uraiyumin ena mEru 
villavan aruL peRRa vEthiyar perumAn pOych 
chellathu thaLai iTTa thiru makan aruku eythi 
mal aNi thiNi thOLAy varuvana pari enRAr 
 
2862 
maruththu ena varukinRa mAk kaTal ena mannan 
thiruththaNi kaTakap pUN theriththiTa uTal vIN^kip 
peruththu ezu makiz thUN^kip peruvilai maNi Aram 
aruththi koL kalai n^alki amaichcharai makizviththAn. 
 
2863 
En^thu ari aNai n^IN^ki ezuthiya thalai vAyil 
pOn^thu aruku oLir mATam pukun^thu ari aNai mEvik 
kAn^thaLin viral n^allAr kavarikaL puTai vIcha 
Ayn^thavar puRam chUza varu pari varavERpAn. 
 
2864 
paran aruL viLaiyATal kATTiya pari veLLam 
varuvana chiRu kAlam thAzththalum mathi vEn^thar 
puravalan manam veLkip poy ithu ena uLki 
aruku aNai uzai yOraik kuRiththanan azal kaNNAn. 
 
2865 
mannavar n^inaivARRAn man^thirar perumAnaith 
thunninar koTu pOy ath thOL vali maRa maLLar 
unna arithu ena anychAthu oRuththanar uravOr tham 
thennavar thamai uLkich chEvaTi thuthi cheyvAr 
 
2866 
pUvAr muLarip puththEL aRiyA n^eRi than^thAy 
pAvAr then chol panuval mAlaip paNi koNTAy 
thEvA thEvarkku arachE chiRiyEn uRu thunpam 
AvA ennAy anychEl ennAy aRanEyO. 
 
2867 
n^enychE uraiyE cheyalE ellA n^ina venRAy 
vanychE pOlum aqthEl inRu vArAyO 
panychEr aTiyAL pAkA kUTal paramETTI 
anychEl ennAy ithu vO aruLukku azaku aiyA 
 
2868 
kAvi n^Erum kaNTA n^Ayil kaTaiyAna 
pAvi Enaip poruLAk koNTu en paNi koNTAy 
Avi yOTu iv uTalum n^inathE anRO inRu 
Ovi vALAthu irun^thAl yAr en uTaiyAnE. 
 
2869 
enRu iran^thu iraN^kum anpar iru chevi UTE EN^kum 
kanRu iLam cheviyin n^al An kanai kural ochai pOla 
onRiya chinnam kALam kAkaLam olikkum Ochai 
venRi koL puravich chen^thUL thichai elAm vizuN^kak kaNTAr. 
 
2870 
vazuthiyum arin^thu vAthavUrarai viLiththu van^tha 
thozukula amaichchar tham pARRu kaTavi anpu kUrn^thu em 
pazuthaRu karumam n^um pOl parikkun^ar yArai ennA 
ezutharu makizchchi mEl koNTu aLavaLAy irukkum ellai. 
 
2871 
pAy iruL paTalam kIRip pal kathir parappith thOnRum 
chEy iLam parithi vAnOn anaiyarAych chiRan^tha kATchi 
mEyina pakarOTum vilAziyAl paravai cheyyum 
vAyina Aki van^tha mAya vAm parikaL ellAm. 
 
2872 
vaNTu uzu thArinAn than marapin mannavarum mun n^AL 
kaNTu aRiyAtha kATchik kavanavAm pariyai n^Okki 
aNTar n^Ayakan pOl n^Amum Ayiram kaN peRRAlum 
uNTamai aravenRu uLLak kuRip poTum uvakai pUththAn. 
 
2873 
thAn ena makizchchi ennath thalai thaTumARi vEn^than 
mAna vem parimEl van^tha vayavarai viyan^thu mikkAr 
Anavar ivaruL yAr enRu amaichcharai vinava aiyA 
yAn athu aRiyEn enRAr yAvaiyum aRiya vallAr. 
 
2874 
aNTam elAm AthAram Akath thAN^kum Anan^thath 
 thanich chOthi aNTam thAN^kum 
chaNTa maRaip parithanakku AthAram Akith tharikka oru 
 kAlaththu achaivu ilAtha 
puNTa rikath thAL achaiyap pAcham n^Ikkum punai karaththAl 
 pari pUNTa pAcham paRRik 
koNTu arachan ethir pOn^thu mannA eN^kaL kuthirai 
 ERRam chiRithu kANTi enRAr. 
 
2875 
ichaiththa aim kathi aim chAri onpathil iraTTi Ana 
vichiththira vikaRpum thOnRa vEn^thanum avaiyum anRith 
thichaip pulaththavarum mElaith thEvarum maruLa mERkoNTu 
achaiththanar achaivu aRRu ellA ulakamum achaikkavallAr. 
 
2876 
AN thakai avar pOl n^inRa aTu kaNaththavarum tham tham 
kAN thaku puravi ellA n^aTaththinar kATTAk kaNTu 
pANTiyan avarai n^Okki n^uN^kaLil pathi Am thanmai 
pUNTavar yAvar enRAn ivar enRAr puravi vIrar. 
 
2877 
chuTTuthaRku ariya chOthi churuthi vAm puraviyOTu 
maTTu aviz thArinAn mun varuthalum karuNai n^ATTam 
paTTuLa mayaN^kith thannai maRan^thu ezIip pANTi vEn^than 
thaTTu aviz kamalach cheN^kai thalai michaik kUppi n^inRAn. 
 
2878 
pin avan ANaiyAlE maRaippu uNTa peru n^Irk kUTal 
mannavan aRivu thOnRa inRu oru vayamA vIran 
thannai n^Am kaNTu ezun^thu thaTam karam kUppi n^inRa 
en enath thavichin mILa irun^thiTa n^ANi n^inRAn. 
 
2879 
n^iRkinRAn mukaththai n^Okki n^Er n^inRa maRai mA vIrar 
pon kunRu Am puyaththAy un than poruL elAm koNTu pEn^thu un 
chol kunRa amaichchan thAnE n^amakku n^am chUzal n^IN^kA 
maRkunRa n^amarkkum Ara vazaN^kinAn vazaN^kalAlE. 
 
2880 
vAnavar thamakkE anRi manitharukku ichaiyath thakka 
vAnavan aRinyar iTTa vilai varampu akanRa n^Ulin 
mAnam uLLavanAy n^alla vAchikan unakku van^tha 
Unam il parimA viRkum vANikam uraippak kETTi 
 
2881 
inna Am parikaL enpAl inRu n^I kayiRu mARi 
n^innavAk koLLum n^IrAn inna Am pariyE n^ALai 
ennavAy irun^tha vEnum enakkum un thanakkum koNTu 
mannavA karumam illai parivilai vazakku Ithu enRAr. 
 
2882 
appozuthu arachan thAnum akam makizn^thu athaRku n^Ern^thu em 
meyp pukaz amaichchar thammin mEmpaTu vAtha vUrar 
oppurum thiRaththar Akiyum iTai n^aTpAn mikka 
thuppura uTaiyar AnAr ena n^ani chollinAnE. 
 
2883 
urakatha vAran^ thORRAthu uyar maRaip parimEl van^thAr 
marakatha n^iRaththu n^impa mAlai thAz mArpinArkkuk 
kurakatham kayiRu mARik koTuppavar pothumai Aya 
thurakatha ilakkaNaN^kaL cholluvAn thoTaN^kinArE. 
 
2884 
kAyum vEl manna orik kaTum pari amaiyam van^thAn 
nyAyilum thANTich chellum n^ATTamum n^uzaiyAch chAla 
vAyilum n^uzaiyum kaNTa veLi elAm vaziyAch chellum 
thIya vem pachi van^thu uRRAl thinnAtha eninum thinnum. 
 
2885 
poruvil chIr ilakkaNap puravi onRu thAn 
oruvanathu iTai vathin^thu uRaiyin ol ena 
maruvuRum thirumakan mallal chelvamum 
perukuRum kIrththikaL palkum peRRiyAl 
 
2886 
n^eyththiTu mAn^thaLir n^iRaththa n^Avina 
vaiththiTu kuLampukaL uyarn^tha vArn^thu n^Er 
oththiTu eyiRRina uramum kaNTamum 
paiththiTu arAp paTam pOnRa pATalam 
 
2887 
akaliya n^uthalina vAyn^tha kunychi pOl 
n^ikar aRu koyyuLai n^iRam onRu Ayina 
pukaraRu kONa mUnRAkip poRpuRu 
mukam uTaiyana vayamoy koL kOTakam. 
 
2888 
muTTiya chamar iTai mukaththil vALinAl 
veTTinum ethirppathAyk kuraN^ku vEN^kai thOl 
paTTimai n^ari ari charapam pAy muyal 
eTTiya kathiyina ivuLi enpavE 
 
2889 
unnatha n^ILam uNTAkich chaN^ku veN 
kannalin vAliya vilAzi kAlvathAyp 
pinnam Akiya thani vannam peRRumai 
vannamum uTaiyathu vanni AvathE 
 
2890 
thiNi tharu kazuththinil chiRan^tha theyvatham 
aNi uLathu Aki eN maN^kalaththu Ay 
aNi tharu panychakalyANam uLLathAyk 
kunitharu n^Irathu kuthirai AvathE 
 
2891 
kuN^kumam karuppuram kozum thiN kAr akil 
paN^ka mAn matham enak kamazum pAlathAych 
chaN^kamum mEkamum charapamum koTum 
chiN^kamum pOl oli cheyvathAm pari 
 
2892 
n^Alu kAlkaLum kaTain^thu eTuththu n^ATTinAl 
pOl vathAyk koTpuRum pOthu chuRRu thIk 
kOlai oppAki mERkoNTa chEvakan 
kAlinuL aTaN^kuvathu Akum kan^thukam 
 
2893 
araNamum thurukkamum Arum thANTiTum 
muraN athu Aki im muRRilakkaNap 
puraNam ellAm n^iRai puravi pOn^thana 
iraNa vElAy vayathu eTTuch chenRa Al 
 
2894 
pakaith thiRam urukkum ip parikaL manna n^I 
ukaith thiTath thakka enRu Othi vEtha n^Ul 
chikaith thanich chEvakar thirumpith thammanOr 
mukaththinai n^OkkinAr moyththa vIrarum 
 
2895 
vAmpari maRaikku elAm varampu kATTuvathu 
Am paTi kaNTavar aRivum piRpaTap 
pOm paTi muTukkinAr puravi yAvaiyum 
vEm paNi thOLinAn viyappum eythiyE 
 
2896 
AththarAy maruN^ku uRai amaichchar yAraiyum 
pArththu achaiyA muTi achaiththup paippayap 
pUththa vAL n^akaiyoTu makizchchi poN^kinAn 
thIrththanu n^aTaththinAn theyva mAvinai 
 
2897 
iruvakaich chAriyum ethirn^thu vaTTamAy 
varuvazi nyekizipOl maRuku elAm oru 
thurakathamE n^ilai n^inRa thORRam oththu 
oruvaRa n^aTaththinAn oru kaNaththinE 
 
2898 
in^n^ilai alamarum ivuLi mEl oru 
minnilai vElinAn vinavath tham kaiyin 
manniya kaN^kaNam viTuththu mA n^akar 
than n^ilai kATTiya thanmai oththathE 
 
2899 
pal n^iRam uTaiyavAm pariyum vIthiyuL 
pinnivA enap pinni vaTTamAyth 
than n^ikar mathurai Am thaiyal kai aNi 
thunniya pal maNith thoTiyum pOnRavE 
 
2900 
in^thiya n^uthalinAr iTiththa pon chuNam 
chin^thiya marukiTai n^aTakkum thiN parip 
pan^thiyin ezum thuL chuvaNap pArin mA 
un^thiya ezun^tha pon pUzi oththathE 
 
2901 
thEvarum manitharum thirun^thu kUTalAr 
yAvarum uvappu uRa ivuLi viTTu maN 
kAvalan mun kuRIik karuNai mAk kaTal 
mA varum thiRan ellAm vakuththuth thORRum Al. 
 
2902 
vaLam koL kAm pOcham ippari immA man^tharam in^thavAm puravi 
viLaN^ku kAn^thAram ik kuraN^ku uLai vAnmIka mik kan^thukam chin^thu 
thuLaN^ku il pAnychalam ik kana vaTTam thuLuvam ik kuthirai iththurakam 
kaLaN^kam il imayam paruppatham in^tha kaRki im maNTilam kaliN^kam. 
 
2903 
Ariyam in^thap pATalam in^tha achchuvam kUrchcharam in^thach 
chIriya thuraN^kaL kEkayam in^tha thiRal uRu koy uLai yavanam 
vEri am paNai chUz makkam ik kokku viri pozil vanAyucham in^thap 
pOr iyal ivuLi pallavam in^thap polam punai thAr n^eTum pAy mA. 
 
2904 
kaRRavar pukaz chavvIram ik kOram kanni mArATTam iv vanni 
koRRavar payil vAchan^thikam in^thak kOTakam kATakam kannal 
uRRa kAnmIram iv vayam vayan^tham in^tha uththama kONam mALavam iv 
veRRi chEr kun^tham kan^tharam in^tha viRal punai ari chavu rATTam. 
 
2905 
viri pozil chAli vEy miku kiLLai vERu thIvan^tharam in^thak 
thurakatham in^thak kurakatham koNTal chUz kuruk kEththiram inna 
paravu pal vERu thEyamum uLLa pari elAm ivan tharu poruLin 
viraviya n^achaiyAl koNarn^thu ivar van^thAr vEn^tha kEL in^tha vAm pariyuL. 
 
2906 
veNNiRam chivappu pon n^iRam kaRuppu vERu aRa viraviya n^Anku 
vaNNam uLLanavum vERu vERu Aya marapu mai vaNNamum van^tha 
eNNiya ivaRRin chiRappu ilakkaNaththai iyamputhum kEL ena ikal kAy 
aNNal am kaLiRRAr aru maRai parimEl azakiyAr aTaivu uRa virippAr. 
 
2907 
veLLi n^iththilam pAl chan^thiran chaN^ku veN pani pOlvathu veLLaith 
thuLLiya puravi mAthuLam pOthu chukirn^tha chem panychiyin kuzampil 
theLiLiya n^iRuththa chem pari mAmai chiRaik kuyil vaNTu kAr mukil pOl 
oLLiya kariya pari eri azalAn urOchanai n^iRaththa pon pariyE. 
 
2908 
therithara vakuththa in^ n^iRam n^Ankum cheRin^thathu michchiram enap pEr 
urai cheyvar mukamAr puchchivAl kAl enRu uraiththa eTTu uRuppinum veNmai 
viraviyathu aTTa maN^kalam thalai vAl viyan uram enRa im mUnRum 
oruviya uRuppu Or ain^thinum veLLai uLLathu panycha kalyANi. 
 
2909 
aNi kiLar kazuththil valam chuziththu irun^thAl aRin^thavar athanaiyE theyva 
maNi ena ichaippar mukam thalai n^Achi mArpam in^ n^Ankum iv iraNTu 
paNi tharu chuziyum n^uthal n^aTup pinnaip pakkamum ovvoru chuziyum 
thuNi thara iruppathu ilakkaNam uLathu ich chuzi ilathu ilakkaNa vazuvE. 
 
2910 
piriuRa uraththil ainychuzi uLathu pEr chirI vaR chamA n^uthalil 
iru chuzi Athal muchchuzi Athal irukkinum n^anRu athu anREl 
oruvaRa n^Anku chuzi valampuriyA uLLathu n^allathu anRi 
iruchuzi munnam kAlkaLin mUlaththu irukkinum n^allathu enRu ichaippAr. 
 
2911 
kaLa n^aTu iraTTaich chuzi uTaip parithan karuththinukku aRa iTi kATTum 
aLavaRu thunpa maraNam uNTAkkum avai kaNaikkAlil uLa Akil 
uLa payam thunpam n^ikaLa pan^thanam mEl uthaTu mun kAlaTi kapOlam 
vaLar muzan^thAL in^ n^Ankinum chuzikaL manninum thalaivanai vathaikkum. 
 
2912 
ich chuzi uTaiya puravi pan^thiyil yAththu irukkinum pazuthu ivai kiTakka 
achcham il parikkup pirAyam n^Al eTTAm avaththai paththAkum ov vonRil 
vaichchathu mUnRu varuTamum iraNTu mathiyamum panniru n^ALum 
n^ichchayiththu aLan^thAr innamum oru chAr n^ikazththiTum ilakkaNam athukEL. 
 
2913 
evvaNNa pEtham mikun^thu irun^thAlum veLLai kalan^thu irun^thathu AnAl 
avvaNNap pari n^anRu karumpuravikku aka TEnum akan mArpEnum 
chevvaNNam irukkin athu chayam uLathu appaTi veNmai chErn^thAl an^tha 
maiv vaNNap pariyin pEr vAruNam Am chayam koTukkum mARRAr pOril. 
 
2914 
makavu aLikkum piTar veLuppu makizvu aLikkum uram veLuppu maNi thArk kaNTaththu 
aka veLuppup poruL koTukkum muka veLuppuch chayam koTukkum athan pin pakkaththu 
aka veLuppuch chukam payakkum iTa veLuppuch chan^thAnam thazaikkum chelvam 
mika vaLarkkum thanam palathAniyam n^alkum valap puRaththu veLLai mAthO. 
 
2915 
n^al puRam vAn muka mUnRum veLuththa pari venRi tharum n^Api thoTTu 
mun puRam elAm parithi enach chivan^thu mathi enap pin muzuthum veLkum 
poRpuTaiya vayap parikkup pakal vichaya mathi ena muR puRampu veLkip 
pin puRam ellAm kathir pOl chivan^tha parikku irA vichayam perukum anRE. 
 
2916 
van^thanavAl ivviraNTu vakaip pariyum puravi aTivaiththAl oththa 
pan^thu enavum n^inRAlO malai enavum oliththAlO pakaTu chIRum 
vem thaRukaN ari enavum vEkaththAl kARRu enavum mithikkum kUththAl 
chan^tha n^aTamakan enavum n^aTakkil ari kaLiRu enavum thakaiyathu Aki. 
 
2917 
kula makaL pOl kaviz mukamum karu n^eythal enak kaNNum koNTu kAr pOl 
n^ilavi chIr vaNNamum kAr n^eythal enak kaTimaNamum n^iRain^thu n^ARRa 
malar akil chan^theri maNip pUN alaN^karikkil AnAtha makizchchi eythi 
ilakuvathuth thamavAchi enRu uraippar parivEtham ellai kaNTOr. 
 
2918 
n^URu viral uththamam Am parikku uyar Ir eTTu vil n^URu n^Ikkik 
kURu viral maththimam Am parikku aRupaththu onRu thamak kuthiraikku enpa 
IRu il pukazAy poru n^arip pariyaip pUchanam cheythu iRainychip pAcham 
mARuvAr ena maNiththAr chathaN^kai chilampu aNiviththu mathikkO mARan. 
 
2919 
koththu aviz thAr n^aRum chAn^tham koNTu chezum pukai thIpam koTuththup pUchai 
paththimaiyAl cheythu iRainychi ethir n^iRpa AlavAyp paranai n^Okkik 
kaiththalam than chiram mukizththu vAzi enap pari koTuththAn kayiRu mARi 
muth thozilin mUvarAy mUvarkkum theriyAtha muk kaN mUrththi. 
 
2920 
uvan^iTak kalaNai vAchi onRu alAl n^inRa mAyak 
kanavAm puravi ellAm koTuththiTak kavarn^thu vIRu 
thavanan il viLaN^kum thennan than perum kOyil uyppap 
pavanamum kaTalum pOlak koNTu pOyp pan^thi chErththAr. 
 
2921 
vAchi vANikarkkuth thennan veN thukil varichaiyAka 
vIchinAn pANaRku Eval cheythavar veLku vArO 
kUchilA n^Echark kAppAn kuthiraiyin izin^thu ERRam thath 
thUchinai iraNTAm kaN^kai ena muTi chUTi n^inRAr. 
 
2922 
inaiya thUchu ivan pAl Urthi izin^thu n^inRu ERRuch chenni 
punaivathu en ivar kai yOTum punain^tha thikku uTaiyum pUNTa 
kanal arAp pUNu mannan kavarumO enRu thammin 
vinavinar vekuNTu chonnAr kaNath thani vIrar ellAm. 
 
2923 
aRam tharu kOlAn vevvERu aTupari vayavar yArkkum 
n^iRam tharu kaliN^kam In^thAn n^Ern^thu avai vAN^ki anpil 
chiRan^thu aruL vaTivAy van^thAr chezu maRaip puravi yOTu 
maRain^thanar maRain^thAr okka mAya vAm parimEl van^thAr. 
 
2924 
irumaikkum thuNaiyAy n^inRa iru piRappALarkku ERpa 
arumai thAm chiRappu n^alki avar iTaththu avarai uyththup 
parumaththa yAnai vEn^than pakal kathir vAnaththu uchchi 
varum appOthu ezun^thu chem pon mATa n^IL kOyil pukkAn. 
 
2925 
Enai man^thirarum tham tham il pukap puravi pArththa 
mA n^akarArum thamtham manai pukap pariyin pAkar 
Anavar thAmum kOyil aTain^thu tham viLaiyATTu ellAm 
mIn n^eTum kaNNi nATku viLampinar irun^thAr anRE. 

n^ari pariyAkkiya paTalam chupam 	 
 
 

60. pari n^ariyAkki vaikai azaiththa paTalam

 
2926
nyAna n^Ayakan aNaiyA n^ari pari veLLam 
Ana vAru urai cheythu mINTu ap pari n^ariyAyp 
pOna vARu kaNTu amaichcharaip puravalan kaRuppa 
vAna ARu pOl vaikai n^Ir van^thavARu uraippAm. 
 
2927 
n^eruN^ku thUriya muzakkamum thAnaiyum n^imira 
maruN^ku ilAthavar van^thu ethir maN^kalam En^tha 
aram kol vElinAn aruLiya varichai yOTu aNain^thu 
puram kol vEthiyarkku anpar tham thiru manai pukun^thAr. 
 
2928 
uTuththa chuRRamum kazakamum oTTiya n^aTpum 
aTuththa kENmaiyAl vinavuvAr avar avarkku ichaiya 
eTuththa vAymaiyAn mukamanum makizchchiyum In^thu 
viTuththa vAthavUr ALikaL vERu iTaththu irun^thu. 
 
2929 
karan^thai chUTiya AlavAyk kaN n^uthal Am anRu 
iran^tha vaNNamE yAm koTu pOkiya ellAm 
paran^tha anparum thAnum koNTu emmaiyum paNi koNTu 
aran^thai thIrththanan anRiyum arachanukku ichaiya. 
 
2930 
n^alla vAmpari cheluththinan n^amakku inik kavalai 
illa vAmpaTi Akkinan innam onRu ulakai 
vella vAm paTi than aruL viLaikkum Anan^tham 
pullavAm pathi emaith thavam pUTTuvAn vENTum 
 
2931 
enRa Atharam thalaik koLa ika paraththu Achai 
onRum inRiyE uNar vinukku uL uNarvAkath 
thunRu pUraNam Akiya chun^tharach chOthi 
manRuL ATiya chEvaTi manam puthaiththu irun^thAr 
 
2932 
n^ALaiyum thiru AlavAy n^Ayakan thamarai 
ALa maN chuman^thu aruLum enRu athanaiyum kANpAn 
ULai vemparip pUzip pOrppu uNTa mey kazuvi 
mILa vENTuvAn pOl kaTal kuLiththanan veyyOn. 
 
2933 
Ichan ATal vem parik kuzAththu ezun^tha chem thULAn 
mAchu mUzkiya aNTaththai vAn n^ilA ennum 
thUchinAl aRath thuTaip pavan ena maNith thokuthi 
vIchum AziyuL muLaiththanan veN mathik kaTavuL. 
 
2934 
chEya thArakai varuNam Am thITTiya vAnam 
Aya vETTinai iruL enum anychanam thaTavith 
thUya vANilA ennum veN thUchinAl thuTaippAn 
pAya vElaiyin muLaiththanan pani mathik kaTavuL 
 
2935 
kaL ozukku thAr mInavan kaTi manai pukun^tha 
puLLuva ap pari n^aL iruL pOthu van^thu eythap 
piLLai Akiya mathi muTip pirAn viLai yATTAl 
uLLavARu tham vaTivu eTuththu onRoTu onRu chAvum 
 
2936 
chaN^kin Ochaiyum piNap paRai Ochaiyum charin^tha 
maN^kul Othiya azukural ochaiyum vaTam thAz 
koN^kai chEppuRak kai eRi Ochaiyum kuLira 
eN^ku n^Anychevi parukuva in amuthu enna. 
 
2937 
vAm pariththiraL Aki n^Am maniththaraich chuman^thu 
thAmpu chaN^kili thoTakku uNTu maththikai thAkka 
Empal uRRanam pakal elAm ippozuthu INTu 
n^Am paTaiththana n^am uru n^am vithi valaththAl 
 
2938 
kAnakam thanil ozuku n^AL muthal in^thak kavalai 
Ana thunpam n^Am aRin^thila innamum Arththa 
mAna van thoTar vaTukkaLum maththikaith thazumpum 
pOna anRin ip pularumun pOvathE karumam 
 
2939 
uLLam Ara n^Am thin pathaRku kUn charin^thu ozukum 
n^oLLai n^Akila n^an^thila n^uzain^thaLai othuN^kum 
kaLLa n^IL chuvaik kAna nyeNTum ilavinil kaTalai 
koLLin OTum paim payaRu pul koLvathai aTAthAl. 
 
2940 
n^ATik kAvalan thamar uLAr n^akar uLAr kaNTAl 
chATik kAyvarE pularum mun chaN^kilith thoTar n^Iththu 
OTip pOvathE chUzchchi enRu Ukkam uRRu oruN^kE 
kUTip pEchina ULai vAyk kuRu n^arik kuzAN^kaL 
 
2941 
veRuththa kANamum kaTalaiyum virumpina kOz Un 
thuRuththa n^Aku n^am thalaivanaich chaN^kilith thoTarai 
muRiththa kAlkaLil kaTTiya kayiRRoTu muLaiyaip 
paRiththa ULai iTTu ezun^thana pOm vazi pArppa 
 
2942 
n^inRa n^IL n^ilai pan^thiyuL n^eruN^ku mA n^iraiyaich 
chenRu thAvi vAL eyiRu uRach chithai paTak kaTiththu 
menRu chOriyaik kuTippana vIkkiya muLaiyOTu 
onRa OTavE aNTaththil URu cheyvana Al 
 
2943 
ULai Ochai kETTu im ena uRakkam n^Iththu ezun^thu 
kALai vIrarAm man^thurai kAppavar n^eru n^al 
ALi pOl varu pari elAm n^arikaLAy maRRai 
oLi mA n^irai kuTar paRiththu uNpana kaNTAr 
 
2944 
kANTalum chila valiyuL kaTiya uL araNam 
thANTi OTina chila n^ari chALara muzaiyaith 
thUNTi OTina chila n^ari churuN^kaiyin vaziyAl 
INTi OTina n^Uzil pukku Ekina chilavE 
 
2945 
muTaN^ku kAl uTaich champuvum mUppu aTain^thu ARRal 
aTaN^kum Oriyum kaN kuruTAkiya n^ariyum 
oTuN^ki n^Oy uzan^thu alamarum ikalanum OTum 
iTaN^kaL kaNTila pan^thiyil kiTan^thana EN^ki. 
 
2946 
kiTTi OTinar veruTTu vOr kIz vizak kaTiththuth 
thaTTi OTuva chila ethir thaTuppavar aTik kIz 
oTTi OTuva chila kiTan^thu ULai iTTu iraN^kum 
kuTTiyOTu aNaiththu eyil iRak kuthippana chilavE 
 
2947 
maRam punain^tha vEl mInavan mALikai thaLLip 
puRampu aTain^tha in^ n^ari elAm poykaiyumyAnam 
aRam payinRa n^IL manai maRu kAl aN^ kavalaith 
thiRam paTarn^tha pal mATa n^IL n^akar ellAm cheRin^tha 
 
2948 
manRum chiththira kUTamum mATamum maNi chey 
kunRum theRRiyum muRRamum n^ALOTu kOLvan^thu 
enRum chuRRiya poN^karum eN^kaNum n^irampi 
onRum chuRRamOTu ULai iTTu uzalvana n^arikaL 
 
2949 
kariyin Ochaiyum palliya Ochaiyum kaTum thErp 
pariyin Ochaiyum in thamiz Ochaiyum pANar 
variyin Ochaiyum n^irampiya maNi n^akar eN^kum 
n^ariyin OchaiyAyk kiTan^thathu viziththathu n^akaram 
 
2950 
viziththa nyALikaL viziththana kEkayam veruvi 
viziththa kOzikaL viziththana mathukaram veruNTu 
viziththa Othimam viziththana kurukinam viraiya 
viziththa vAraNam viziththana karum koTi veLLam. 
 
2951 
aTTil pukkana n^iNaththinai azal pachi urukkap 
paTTu aTukkiya karum kalam uruTTuva pAku 
chuTTa chORu pal uNavu vAy maTuppana chUzn^tha 
kuTTi uNNavum koTuppana kUviLi koLva 
 
2952 
puRavu pUvai paiN^ kiLLaikaL pUth thalaich chEval 
piRavum Aruva uRaN^kiya piLLaiyaik koTupOy 
n^aRavu n^ARiya kumuthavAy n^akai eza n^akki 
uRavu pOl viLaiyATuva URu cheyyAvAl 
 
2953 
paRippa vEroTu munRil vAyp paTar pachum koTiyaik 
kaRippa n^Aku iLam kAy elAm karumpu thEn kaviza 
muRippa vAy iTTuk kuthaTTuva vaNTu vAy moyppath 
theRippa ULai iTTu ATuva thirivana palavE. 
 
2954 
Ayiram pori thiri marup paTal kezu mETam 
Ayiram karum thAthu n^Er Akkaiyai Enam 
Ayiram kavir anaiya chUTTavir thalaik kOzi 
Ayiram kuRum pArp poTum Aruyir chekuppa 
 
2955 
pin thoTarn^thu n^Ay kuraip poTu thuran^thiTap peyarn^thu 
mun thoTarn^thu uyir chekuppana vem chinam UTTi 
van thaTam puya maLLar pOy vali cheyap poRAthu 
kanRi van^thu chem punal ukak kaTippana anan^tham. 
 
2956 
panRi vAy viTum irakkamum pal poRi muLvAy 
venRi vAraNach chummaiyum Ezakaththu oliyum 
anRi n^Ay kuraippu Ochaiyum ATavar Arppum 
onRi ULai vAy n^arikkuraRku oppathu uNTu oruchAr. 
 
2957 
kaN^kul ellai kANiya n^akar kaN viziththu AN^ku 
maN^kul thOy peru vAyilkaL thiRan^thalum mARA 
theN^kum INTiya n^ari elAm im ena OTip 
poN^ku kAr iruL thuNi enap pOyina kAnam 
 
2958 
IRu ilAch chiva param chuTar iravi van^thu eRippath 
thERu vAr iTaith thOnRiya chiRu theyvam pOla 
maRu ilAtha pal chem kathir malarn^thu vAL eRippa 
vIRu pOy oLi mazuN^kina mIn kaNam ellAm 
 
2959 
aNTarukku arithAkiya maRaip poruL azukaith 
thoNTarukku eLithAkiya maN chuman^thu aruLa varuththam 
kaNTu aruTkazal varuTuvAn kaikaL Ayiramum 
koNTu arukka vem kaTavuLum kuNa kaTal uthiththAn. 
 
2960 
kavana vempari cheluththi mEl kavalai thIrn^thu uLLE 
chivam uNarn^thavar chin^thai pOl malarn^tha chem kamalam 
uvamaiyil param poruL uNarn^thu urai iRan^thu irun^thOr 
mavuna vAy ena aTaN^kina malarn^tha paim kumutham. 
 
2961 
pan^thiyALarkaL yAthu enap pakarthum enRu achcham 
chin^thiyA ezum thollai pOyth thiraL matham kavizkkum 
than^thiyAn arachu iRai koLum irukkaiyaich chArn^thu 
van^thiyA uTal panippu uRa van^thathu mozivAr. 
 
2962 
kARRinum kaTum kathiya vAyk kaNkaLukku inithAy 
n^ERRu van^tha vAm pari elAm n^inRavAm parikkuk 
kURRu enum paTi n^arikaLAy n^akar elAm kuzumi 
URRam cheythu pOy kATTakaththu OTiya enRAr. 
 
2963 
karuththuRAtha ich chol enum kaTiya kAl cheviyAm 
thuruththi UTu pOyk kOpam Am chuTuthazal mUTTi 
eriththa thIp poRi chithaRiTak kaN chivan^thu iRaivan 
uruththa vARu kaNTu amaichcharum veruvinAr othuN^ki. 
 
2964 
amutham uNTavan n^anycham uNTAl ena muthal n^AL 
chamara vempari makizchchiyuL Azn^thavan avaiyE 
thimira vem kuRu n^arikaLAych chenRavE ennA 
amarar anychiya ANaiyAn Ar anyar Azn^thAn. 
 
2965 
aruku irukkum thol amaichchar thamai n^Okki vAthavUr ALi ennum 
karuku iruTTu manakkaLvan n^am muTaiya poruL muzuthum kavarn^thu kATTil 
kuruthi n^iNak kuTar piTuN^kith thinRu thiri n^arikan ellam kuthirai Akki 
varaviTuththAn ivan cheytha mAyam ithu kaNTIrO mathi n^Ul vallIr. 
 
2966 
im mAyam cheythAnai en cheyvathu ena ulakil emarukku ellAm 
vem mAchu paTu pAvam pazi iraNTum paTa izukku viLaiththuth thIya 
kaim mARu konRAn than poruTTu iniyAm Ethu uraikkak kaTavEm enRu 
chummAthu chiram thUkki ethir ATAthu irun^thAr ach chUz vallOrkaL. 
 
2967 
av vElai manakku iniya pari cheluththi aracha kAriyam n^anRu Akki 
vev vElai manak kavalai viTuththanam enRu aka makizchchi viLaivu kUra 
maiv vElai viTam uNTa vAnavanai n^inain^thu aRivu mayamAm inpa 
mey vElai iTai vIzn^thAr viLain^thathu aRiyAr van^thAr vEn^than mATE. 
 
2968 
van^thavaraich chivan^tha vizip poRi chithaRak kaTukaTuththu maRavOn n^Okki 
an^tham ilAp poruL koTupOy n^alla vayap pari koTu van^tha azaku ithAkath 
than^thanai anRO aracha karumam muTiththu ichai n^iRuththa thakkOr n^inpOl 
en^tha ulaku uLarEyO ena vekuNTAn athu kETTa Ichan thoNTar. 
 
2969 
kuRRam Ethu ap puravikku enak kETTAr kOmakanum kuRRa mEthum 
aRRaththAl arai iravil n^ariyAki ayal n^inRa puravi ellAm 
cheRRuvAr kuruthi uka n^iNam chithaRak kuTar piTuN^kiththinRu n^Ervan^thu 
uRRa pErkku URRam izaiththu Ur kalaN^ka kATTakaththil OTiRRu anRE. 
 
2970 
kaNNum iTum kavachamum pOl kAriyam cheythu ozukiyathum kAlam pArththu em 
eNNariya n^ithi ITTam kavarvathaRkO n^in amaichchin iyaRkai n^anRu Al 
puNNiya vEthiyar marapil piRan^thana enRu oru perumai pUNTAyE n^I 
paNNiya kAriyam pazuthu piRarAl thaNTikkap paTuvar enRAn. 
 
2971 
thaNTa lALarkaL ivanaik koTupOy n^am poruL muzuthum thaTuththum Irththum 
miNTinAl vali cheythum vAN^kum ena vekuNTu arachan viLampak kURRum 
aNTumEn maRam cheyyum vali uTaiyAr kathirai iruL aTuththup paRRik 
koNTu pOnAl ennak koTu puRam pOy aRavOraik koTumai cheyvAr. 
 
2972 
kathir n^Okkik kanal mUTTum kaTum pakal uchchiyil iravik kaTavuL n^Er n^inRu 
ethir n^Okka n^ilai n^iRuththik karaN^kaLinum n^uthalinum kal ERRich chem thIp 
pithir n^Okkaththu avar oRuppa ARRAr Ay vIzn^thu iruLaip piLappOn chen^thI 
mathi n^Okkath thanich chuTarai azaiththu azuthu thuthi cheyvAr vAthavUrar. 
 
2973 
n^AthavO n^Atha muTivu iRan^tha n^ATakam chey 
pAthavO pAthakanAm ennaip paNi koNTa 
vEthavO vEthamuTivin viLain^tha thanip 
pOthavO pOtha n^eRi kaTan^tha pUraNavO 
 
2974 
aiyavO ennuTaiya anpavO anparkku 
meyyavO meyyil vinaiyEn thalai vaiththa 
kaiyavO cheyya kazal kAlavO kAlanaik kAy 
cheyyavO vEthap pariyERum chEvakavO 
 
2975 
aththavO kallAk kaTaiyEnai AT koNTa 
piththavO poy ulakai meyyAkap pEthikkum 
chiththavO chiththam thau¤viththu enaith than^tha 
muththavO mOna mayam Ana mUrththiyavO 
 
2976 
enRu ERiya pukaz vEthiyar iraN^kum thuthi cheviyil 
chenRu ERalum viTai ERu chun^tharan maRRu ivar cheyalai 
manRu ERavum muTimEl n^athi maN ERavum muthiyAL 
anRu ERiya thErOTum viN aTain^thu ERavum n^inain^thAn. 
 
2977 
kaN^kaip punal vaTivAkiya kavvaith thirai vaikaich 
chaN^kachchari aRal Am malarth thAr Othiyai n^OkkA 
vaN^kak kaTal pEr Uziyil varumARu ena evarum 
iN^ku aRputham aTaiyap peruka enRAn aruL kunRAn. 
 
2978 
thumpaich chaTai muTiyAn oru chollATavum munnAL 
vampaip peru mulaiyAl vari vaLaiyAl vaTu azuththum 
kompaith thavam kulaippAn kaTum kOpam koTu n^aTakkum 
kampai peru n^athiyil kaTum kathiyAl varum vaikai. 
 
2979 
paththik kuLir kamukin kulai pariyak karai muriyak 
kuththip pazam chithaRach chERi kOTTaN^kaLai vITTi 
muththik koTu kathalip puthan muthu chAlikaL ariththuk 
thaththip pala tharuvEroTum thaLLik kaTukiyathE 
 
2980 
pallAyiram chen^thAmarai parappik koTu varalAl 
n^al Ayiram kaNNAn ezil n^ayakkum kuLir n^aLinam 
kal Aramum kaTi mullaiyum karumpum koTu varalAl 
vil Ayiram koTu pOr cheyum vEL vIranum mAnum. 
 
2981 
maNimAlaiyum malar mAlaiyum chithaRA iRu maruN^kE 
aNi kAnychiyum oLir chaN^kamum malaRap puTai eRiyAk 
kaNiyAl ezil mukaththAmarai kaNNIroTum kavizAth 
thaNiyA munivuTan UTiya thaTam kaNNiyar pOlum. 
 
2982 
varai un^thiya mathu mullaiyin eypARa ayir maruthath 
tharai un^thiya karumpin kuRai chARu OTu uvar AROTu 
iraiyum thezu thUr n^ir vaikai in^ n^akar vaikum 
thiraiyum thezu kaTal thammiTam chenRAl avai pOlum. 
 
2983 
kal enRu athir chummaip punal kaTi mA mathil puRam pOy 
illaN^kaLum chiRu thuchchilum maRiththiTTu irum kaTal vAych 
chellum kala n^AvAy pala thimil pOl chuman^thu Ekip 
pullum purichaiyum thaLLi uL pukukinRathai anRE. 
 
2984 
maRukum pala poruL AvaNa maNivIthiyum manRum 
chiRukum kaNa mathamA n^irai chErum theruvum pOy 
muRukum chinamoTu theN thirai mUrip punal thAvik 
kuRukum paTi kaNTu anychinar koTi mA n^akar uLLAr. 
 
2985 
chilar main^tharai eTuppArkaLum chilar main^tharaik kANAthu 
alaman^thu azuvArum chilar am kaith thaLir paRRik 
kula maN^kaiyar thamaik koNTuyap pOvArkaLum kuRukum 
thalam eN^ku enath thikaippAr kaLum thaTumARu kinRArum. 
 
2986 
pon uLLana paNi uLLana poruL pENal cheyvArum 
mannum chila poruL kaikkoLa maRappArkaLum mATam 
minnum koTi n^eTu mALikai mEl ERukinRArum 
in^ n^annakar thuyar mUzkuthaRku Ethu Ethu enpArum. 
 
2987 
n^ERRum pari n^ariyAyina n^eTu mAn^akar eN^kum 
URRam cheytha enpArkaLum oru kAlamum in^tha 
ARRin perukku ilai enRu ayarvArum kaTal arachan 
chIRRam koTu munpOlvArum cheyalE kol en pArum. 
 
2988 
n^am kOmakan chem kOl pizaith thananO ena n^avilvAr 
am kOl vaLai paN^kan viLaiyATTO ena aRaivAr 
iN^ku Ar ithu thaNippAr ena ichaippAr ithu thaNippAn 
poN^ku Alam uNTu aruL chun^tharan alathu yAr enap pukalvAr. 
 
2989 
aTuththu Ayiram kuNTOtharar ethir ERRu irun^thu akal vAy 
maTuththAlum aTaN^kAthu ena mathippAr ithu thanaiyum 
eTuththu Ayiram muka kaN^kaiyin iRaivan chaTai ERak 
koTuththAl alathu aTaN^kAthu ithan koTum kOpamathu enpAr. 
 
2990 
vAn ARu izi n^athi Ayira mukaththAl varuvathu pOl 
AnAthu ezu n^Iththam thaNiyAvARu kaNTu anpu 
thAn Akiya chivan anparai oRukkum thaRu kaNNar 
pOnAr thamathu akaththE uLa poruL pENuthal karuthA. 
 
2991 
vazuthi than thamar viTTu Eka mathurai n^Ayakan pAl Eki 
azuthu ichai pATum thoNTil akappaTum pAtham pORRith 
thozuthu koNTu aRivAy URum chukap perum kaTalin mUzki 
ezuthu chiththiram pOl manni irun^thanar vAtha Urar. 
 
pari n^ariyAkki vaikai azaiththa paTalam chupam 

61. maN chuman^tha paTalam chupam

 
2992 
paN chuman^tha maRai n^ATarum poruL patham chuman^tha muTiyAr manam 
puN chuman^tha thuyar thIra van^tha pari n^arikaLAy aTavi pOna pin 
viN chuman^tha chura n^athi enap peruku viththa vaikai ithu viTaiyavan 
maN chuman^thu thiru mEnimEl aTi vaTuch chuman^tha kathai OthuvAm. 
 
2993 
karum kaTal thirai iTaik kiTan^thu chuzal kalam enak kana mukaTaLAy 
varum punal paravai uT kiTan^thu n^akar maRuki uL kamaRa vElinAn 
oruN^ku amaichcharai viLiththu n^Ir karai chuman^thu oruN^ki varum Otha n^Irp 
poruN^ kathaththinai aTakkuvIr ena amaichcharum thozuthu pOyinAr. 
 
2994 
veRith thaTakkai matha yAnai man^thirikaL vERu vERu pala kuTikaLum 
kuRiththu eTuththu ezuthi ellai iTTu aLavu kOl kiTaththi varai kIRiyE 
aRuththu viTTu n^akar eN^kaNum paRai aRain^thu azaiththu viTum AL elAm 
cheRiththu viTTu avarkku aLan^tha paTi cheymin enRu varuviththanar. 
 
2995 
maN thoTum karuvi kUTai yALarum maram chuman^thu varuvAr kaLum 
viN thoTum paTi n^imirn^thu vaN paTu viri pachum thazaiyal Alamum 
koNTu athirn^thu varuvArum vERu pala kOTi kUTiya kuzAmum n^Ir 
moNTu arun^tha varum Eka kAlam ena varupunal karaiyin moyththanar. 
 
2996 
kiTTuvAr pari n^iRuththuvAr aravu uruTTuvAr aTi kiTaththuvAr 
iTTuvAr thazai n^irappu vAr viLi ezuppuvAr paRai iraTTuvAr 
veTTuvAr maNal eTuththuvAr chela veruTTuvAr kaTithu thuTum enak 
koTTuvAr karai parappuvAr uvakai kUruvAr kuravai kuzaRuvAr. 
 
2997 
kaTTuvAr karai uTaippu n^Ir kaTukal kaNTu n^enychathu kalaN^kuvAr 
maTTilAtha munivu ennai annai ini ARuka enRu ethir vaNaN^kuvAr 
koTTuvAr maNal uTaippu aTaN^ka makiz koLLuvAr kuravai thuLLuvAr 
eTTu mAthiramum eTTa vAy oli ezuppuvAr paRai iraTTuvAr. 
 
2998 
in^ n^ilai Uril uLLAr yAvarkkum kUli yALar 
thunni mun aLan^tha ellaith thozil muRai mUNTu cheyvAr 
an^n^ilai n^akarin then kIzth thichai uLAL aLavil ANTu 
manniya n^arai mUthATTi oruththi pEr van^thi enpAL. 
 
2999 
chevi uNavu Ana vEthachirap poruL uNarn^thu chen^thI 
avi uNavu UTTum Ichan anparin ARRa n^ORRa 
thava n^iRai pERu thuyppAL thAy ilArkku annai oppAL 
chuvai uRu piTTu viRRu uN thozilinAL thamiyaL AvAL. 
 
3000 
vaikalum aviththa chevvip piTTinai maruN^ku n^Anku 
kaikaLAy muLaiththa mukkaN karumpinai arumpu mUral 
cheykathir mukaththAn an^thath thERalai AlavAy em 
aiyanai akaththAn n^Okki anpinAl aruththi viRpAL. 
 
3001 
vaLain^tha mey uTaiya an^tha mAthava n^arai mUthATTikku 
aLan^tha paN^ku aTaippAn kUli AL kiTaiyAmal ARRath 
thaLarn^thu ini ennE mannan thaNTikkin en cheykEn enRu 
uLam thaTumARik kUTal uTaiya n^Ayakanai unnA. 
 
3002 
piTTu viRRu uNTu vAzum pEthaiyEn iTumpai enpathu 
eL thuNai yEnum inRi iravi eN^ku ezukenRu in^ n^AL 
maTTu n^in aruLAl iN^ku vaikinERku inRu van^thu 
viTTathu Or iTaiyURu aiya mInavan ANai yAlE. 
 
3003 
thuNai inRi makkaL inRith thamar inRi chuRRam Akum 
paNai inRi EnRu koLvAr piRar inRip paRRuk kOTAm 
puNai inRith thunpaththu Azn^thu pulampu uRu pAviyERku inRu 
iNai inRith in^thath thunpam eythuvathu aRanO en^thAy. 
 
3004 
thEvarkkum ariyan Akum thEvanE anpar AvAr 
yAvarkkum eLiyan Akum IchanE vEn^than ANaik 
kAval cheN^kOlAr chIRRam kaTukumun kUli ALAy 
Eval cheyvAraik kANEn EzaiyEn ini en cheykEn. 
 
3005 
kUliyAL varuvathu uNTO enRu than koN^kai muRRath 
thAli pOl kaNNIr chOrvAL kuRiththu munpu aruththum piTTai 
vElai n^Ir nyAlam kANa michain^thavaL iTumpai thIrppAn 
pAlin n^Er moziyAL pAka maRaiththu aruL paTivam koLvAr. 
 
3006 
kuRaTku n^Ir aruththi vaikaik kuTinyaiyAy ozukum kaN^kai 
aRam kuzal pirivin ARRAthu anpinAl avaLaik kANpAn 
maRak kayal n^eTum kaNALai vanychiththu vaTivam mARip 
puRappaTu vAraip pOlap pOthuvAr pOtha mUrththi. 
 
3007 
azukku aTain^tha pazan^thuNi onRu araikku achaiththu vizuththoNTar 
kuzuk kaTan^tha iNTai n^ikar chumai aTai mEl kUTai kavizththu 
ezuk kaTAn^thu thichai kaTan^thiTTu iNai kaTan^tha thiruththOL mEl 
mazukkaTain^thu viLaN^kiya vAy maN thoTu thiN paTai En^thi. 
 
3008 
thiTam kAthal koNTa aRavOr thiru vELvi tharum amuthum 
iTam kAval koNTu uRaivAL aruththa amuthum inithu uNTum 
aTaN^kAtha pachiyinar pOl annai mulaip pAl arun^tha 
aTaN^kAtha peru vETkai makavu pOl puRappaTTAr. 
 
3009 
Alu maRaich chiramuTiyAr aTikkamalam n^ilam chUTak 
kUli koTuththu enai vElai koLvAr uNTO enRu enRu 
Ola maRaith thirumozi pOl urai parappik kaluz kaNNIr 
vElai iTaip paTin^thu ayarvAL vIthi iTaththu aNaikinRAr. 
 
3010 
than^thai thAy piRar inRi varukinRa thanik kUli 
main^thanAr vAy malarum kural kETTu van^thi un^than 
chin^thai Akulam izan^thu n^al kUrn^thAr chella makath 
than^thapOthu ezu makizchchi thalaik koLLap puRam pOn^thAL. 
 
3011 
annai enath than pAlin aruL churan^thu varukALai 
thannai azaiththu enakku aLan^tha karai aTaiththuth tharuvAyO 
enna ichaiththanaL Aka aTaikkinREn enakku annai 
pinnai athaRku iTum kUli yAthu enRAr peru muthiyAL. 
 
3012 
piTTu iTuvEn unakku enRAn athaRku ichain^thu perum pachiyAl 
chuTTiTa n^An mika melin^thEn chuvaip piTTil uthirn^tha elAm 
iTTiTuvAy athu mun^thath thinRu n^An iLaippARik 
kaTTiTu vEn n^innuTaiya karai enRAr karai illAr. 
 
3013 
theLiLi aTu chiRRuNTi chikkaTain^tha pothi n^Ikki 
aLLi eTuththu arun^thappA enRu iTTAL araikku achaiththa 
puLLi uTaith thukil n^IththAr puRaththAnai viriththu En^thi 
oLLiyathu enRu avan anpum uTan kUTTi azuthu cheyvAr. 
 
3014 
annai mulaith thIm pAlin ariya chuvaiththu iqthu an^thath 
thennavanAy ulaku ANTa thiru Ala vAy uTaiya 
mannar pirAn thanakkE Am enRu enRu vAyp peythu 
chenni achaiththu azuthu cheythAr thIvAy n^anychu amutha cheythAr. 
 
3015 
than^thai yoTu thAy inRith thanik kUli ALAka 
van^tha enakku oru thAyAy aruL churan^thu mARAtha 
in^tha iLaippu oziththanaiyE ini vElaith thalaich chenRu un 
chin^thai kaLippu ezavElai cheyvEn enRu ichaiththu ezun^thAr. 
 
3016 
than^thi vAy marup piTaRi varum kuTinyaith thaTam karaiyil 
van^thiyAn van^thiyAL enRu ETTil varai viththup 
pun^thiyAl uraiyAn n^Ul poruLinAn aLappu ariya 
an^thi vAn mathich chaTaiyAr karai aTaippAr AyinAr. 
 
3017 
veTTuvAr maNNai muTi mEl vaippAr pAram enak 
koTTuvAr kuRaiththu eTuththuk koTu pOvAr chumaTu vizath 
thaTTuvAr chumai iRakki eTuththu athanaith thalai paTiyak 
kaTTuvAr uTan chuman^thu koTu pOvAr karai chorivAr. 
 
3018 
iv vaNNam ivar orukAl irukAl maN chuman^thu iLaiththuk 
kai vaNNa malar kanRak kathir muTimEl vaTu azun^tha 
mai vaNNan aRiyAtha malar aTi chem punal churan^thu 
chev vaNNam paTaippa oru chezum tharuvin maruN^ku aNain^thAr. 
 
3019 
tharu mEvum malai makaLum chalamakaLum aRiyAmal 
thiru mEni muzuthu n^ilamakaL thINTith thiLaippu eythak 
kuru mEvu mathi muTiyaik kUTai aNai mEl kiTaththi 
varum mEru anaiyAr tham vaTivu uNarn^thu thuyil kinRAr. 
 
3020 
aththaruvE Ala n^eTum tharuvAka alai puraTTith 
thaththi varum punal aTaippAr chanakAthi muzuthu uNarn^tha 
meyth thavarAyk kaN kaLippa mey uNarchchi mOna mayach 
chuththa uruth thau¤vippAr enaththuyilum thuyil uNarn^thAr. 
 
3021 
ATuvAr chAmam enath thiththikkum amutha ichai 
pATuvAr n^akai cheyvAr thozil cheyvAr parAkku aTaiyak 
kOTuvAr maNal kuvippAr kuthippAr thUL eza aTipAyn^thu 
OTuvAr uTan mILvAL un maththar ena iruppAr. 
 
3022 
vElaiyinAl aRa varun^thi iLaiththAr pOl mey vErvai 
kAlamichai mUchchu eRin^thu vAy oliyAl kARRu azaiththuch 
chAla n^eTum pachiyinAr pOl thaLarn^thu aTiyAL iTum piTTin 
mEl aTain^tha viruppinar Ay mINTum avaL pAl aNaivAr. 
 
3023 
iTumpai n^Oy veLLam n^In^thi inpa n^Ir veLLaththu Azn^tha 
koTum puRa muthiyAL mun pOyk kURuvAr kOlukku ERa 
iTam paTu karaikaL ellAm aTai paTu kinRa innam 
kaTumpachi uTaiyEn annE piTTu iTu kaTithin enRAr. 
 
3024 
AN^ku avaL appOthu aTTa chiRRuNavu aLiththAL aiyar 
vAN^ki aN^ku kaiyum n^Avum kanal eza vAyil peythu 
pAN^ku iru koTiRum oRRip patham uRap parukik koNTu 
n^IN^ki mun pOla pOn^thu n^eTum karai aTaikkal uRRAr. 
 
3025 
piTTu vAy mithappa uNpAr peruvali uTaiyAr pOla 
veTTuvAr eTuththa maNNaik koNTu pOy vERRup paN^kil 
koTTuvAr uTaippu mArum koLkai kaNTu Arththuth thiN thOL 
thaTTuvAr ayal n^inRAraith thazuvAr kaLipputh thAN^ki. 
 
3026 
eTuththa maN kUTaiyOTu iTaRi vIzvAr pOl ARRil 
maTuththiTa vIzvAr n^In^thi vallai pOyk kUTai thaLLi 
eTuththu akan karai mEl ERi aTiththu aTiththu Iram pOkkith 
thoTuththa kaTTu avizp pAr mILath thunnuvAr thoTuvAr maNNai. 
 
3027 
koTTu maN chuman^thu chelvar kUTaiyai uTaippil vIzath 
thaTTuvAr eTuppAr pOlath thAvi vIzn^thu alaiyil OTa 
viTTu oru maraththaip paRRi mithappAr thiN karaiyil ERa 
muTTuvAr chuziyil AzvAr chEN chenRu muLaippAr mILvar. 
 
3028 
koTTinaik kazalap pArppAr kOppar kOl iTai Appu iTTuth 
thaTTuvAr uyirppu vIN^kith thaLLa n^inRu iLaippAr kachchil 
piTTinai n^ukarvAr vElai vinai keTap piRarkkum aLLi 
iTTu mARu Ochcha n^Okki n^akaippar kai iraNTum thAkki. 
 
3029 
vAnaththin maNNil peNNin main^tharil poruLil Achai 
thAn aRRuth thamaiyum n^Iththuth thaththuvam uNarn^tha yOkar 
nyAnak kaN koNTE anRi n^ATarum chOthi maNNOr 
Unak kaN koNTum kANa uTan viLaiyATal cheyvAr. 
 
3030 
aruLinAl ulakam ellAm Akkiyum aLiththum n^Iththum 
peru viLaiyATal cheyyum piRai muTip perumAn iN^N^an 
oru viLaiyATal cheyya Ochchu kOl kaiyar Aki 
aruku n^inRu Eval koLvAr aTai karai n^Okkap pukkAr. 
 
3031 
n^eTTu alai othuN^ki OTa n^ivappu uRa varai pOl iTTuk 
kaTTiya karaikaL ellAm kaNTu kaNTu oppu n^Okki 
aTTamE chelvAr thiN^kaL Ayiram thozuthAL pErAl 
viTTa paN^ku aTai paTAmai kaNTanar vekuLi mUNTAr. 
 
3032 
van^thikkuk kUli yALay van^thavan yAr enRu OTik 
kan^tharppan ena n^Er n^inRa kALaiyai n^Okki ETA 
an^thap paN^ku uLLa ellAm aTai paTTathu evan n^I innam 
in^thap paN^ku aTaiyAy vALAthu iruththiyAl ampI enRAr. 
 
3033 
vERu uraiyAthu thammai uNarn^thavar vIRu thOnRa 
IRu ilAn iRumAppu eythi irun^thanan Aka mEl iTTu 
ARu van^thu aTuththa paN^kil aTai karai kallich chella 
mARu koNTu Ochcha anychi mayaN^kinAr valiya kOlAr. 
 
3034 
piththanO ivan thAn enpAr allathu pEy kOT paTTa 
maththanO ivan thAn enpAr van^thiyai alaippAn van^tha 
eththanO ivan thAn enpAr in^thira chAlam kATTum 
chiththanO ivan thAn enpAr Ar enRum thau¤yOm enpAr. 
 
3035 
pATal vinychaiyanO enpAr paNNinAl pANikku ERa 
ATal vinychaiyanO enpAr arum peRal chelvaththu Azn^thu 
vATiya makanO enpAr ichai paTa vAzn^thu keTTa 
ETu aviz thArinAruL yAr makan ivan kol enpAr. 
 
3036 
karumpanum virumpa n^inRa kaTTazaku uTaiyAn enpAr 
arum peRal ivan thAn kUlikku AL cheythathu evanO enpAr 
irum perum kuravar aRRa thamiyanO enpAr vElai 
purin^thavan allan enpAr athu mEni pukalum enpAr. 
 
3037 
kUliyum koNTAn thAnE kaNakkilum kuRikkach chonnAn 
vElaiyum cheyyAn in chol viLampinum kELAn kallin 
pAl aRai muLaiyE Akip parAmukam paNNi n^inRAn 
Ela n^Am ithanai vEn^thaRku uNarththuthum enRu pOnAr. 
 
3038 
thalaimakan thirumun thAzn^thu chARRuvAr aTikEL in^tha 
alai punal n^akarAr tham tham paN^ku elAm aLan^tha ARRAn 
malaiyinum valiyavAkach chuman^thanar vaLain^tha chiRRUN 
vilai n^arai yATTi than paN^ku aTaiththilan venRi vElOy. 
 
3039 
vELaiyum vanappinAlE venRavan oruvan van^thi 
AL ena AN^kE van^thu pathin^thanan arachar chelvak 
kALaipOl kaLippan pATum ATuvAn kAlam pOkki 
n^ILuvAn vElai onRu n^enychinum n^inaithal cheyyAn. 
 
3040 
AN thakai vanappai n^Okki aTikkavum illEm anychi 
INTinEm enRu kURa im ena amaichcha rOTum 
pANTiyan ezun^thu n^Am pOyp paN^ku aTai paTTa ellAm 
kANTum enRu eRin^Ir vaikaik kuTinyai am karaiyaich chArn^thAn. 
 
3041 
eTuththa thiN karaikaL ellAm iRai makan uLLaththu Okai 
maTuththanan n^Okkich chelvAn van^thi paN^ku aTaippAr inRi 
aTuththa n^On karaiyum kalli aziththu ezu veLLam n^Okki 
kaTuththu n^inRu eN^ kuRRAn ik karai chuman^thu aTaippAn enRAn. 
 
3042 
vaLLal than kOpam kaNTa mARu kOl kaiyar anychith 
thaLLarum chinaththar Akith thaTakkai thoTTu Irththup paRRi 
uLLoTu puRam kIz mElAy uyir thoTum oLiththu n^inRa 
kaL vanai ivan thAn van^thi AL enak kATTi n^inRAr. 
 
3043 
kaNTanan kananRu vEn^than kaiyil pon pirampu vAN^ki 
aNTamum aLavu ilAtha uyirkaLum Akam Akak 
koNTavan muthukil vIchip puTaiththanan kUTaiyOTu 
maN thanai uTaippil koTTi maRain^thanan n^iRain^tha chOthi. 
 
3044 
pANTiyan muthukil paTTathu cheziyan panniyar uTampinil paTTathu 
AN thakai amaichchar mEni mel paTTathu arachu iLam kumarar mEl paTTathu 
INTiya kazal kAl vIrar mEl paTTathu ivuLi mEl paTTathu parumam 
pUNTa vem karimEl paTTathu ev uyirkkum pOthan mEl paTTa ath thazumpu. 
 
3045 
parithiyum mathiyum pAmpum aiN^ kOLum pal n^iRam paTaiththa n^AL mInum 
iru n^ilam punal kAl eri kaTum kanal vAn enum aim pUthamum kArum 
churuthiyum ARu chamaya vAnavarum churarkaLum munivarum thoNTin 
maruviya munivar kaNaN^kaLum paTTa mathurai n^Ayakan aTith thazumpu. 
 
3046 
vAnavar manithar n^arakar puL vilaN^ku mAchuNam chithal eRumpu Athi 
Ana pal charamum malai maram koTi pul Athi Am acharamum paTTa 
Un aTai karuvum paTTana thazumpOTu uthiththana uyir il oviyamum 
thAn aTi paTTa charA chara chaTaN^kaL thamakku uyir AyinOn thazumpu. 
 
3047 
thuN ena mAyOn viziththanan kamalach chOthiyum yAthu ena viyan^thAn 
viNNavar perumAn veruvinAn vAnOr vERu uLAr mey panippu aTain^thAr 
vaNNa yAz iyakkar chiththar chAraNar tham vaTup paTA uTampinil paTTa 
puNNai yAthu enRu thaththamil kATTi mayaN^kinAr pukun^tha vARu aRiyAr. 
 
3048 
Eka n^Ayakan ev uyirkaLum thAnE enpathum anpinukku eLiyan 
Akiya thiRanum kATTuvAn aTi paTTu aN^ku oru kUTai maN koTTi 
vEka n^Ir churuN^kak karaiyinai uyarththi mikuththu uTan vElai n^Iththu oLiththup 
pOkiya vARu kaNTu kOl kaiyar pOy n^araiyATTiyaith thoTarn^thAr. 
 
3049 
vanpu thAz manaththOr vali cheya inna mannAn maRukkam uNTEyO 
munpu pOkiya AL en cheythAn ennAy muTiyumO ini enath thiraN^ki 
enpu pOl veLuththa kuzalinAL kUTal iRaivanai n^Okki n^inRu iraN^ka 
anpu thEn Aka varuththiya chiRRUN amuthu cheythu aruLinAr aruLAl. 
 
3050 
kaN n^uthal n^an^thi kaNththavar vichumpil kathir viTu thippiya vimAnam 
maN iTai izichchi annai vA enRu vallai vaiththu amarar pU mazaiyum 
paN n^iRai kItha othaiyum vEthap panuvalum thun^thupi ain^thum 
viN iTai n^imirach chivan aruL aTain^thOr mEviya chivapuraththu uyththAr. 
 
3051 
manRu uTaiyAn or kUTai maN koTTi maRain^thathum aTai karai n^INTa 
kunRu ena uyarn^tha thanmaiyum tham mEl kOl aTi paTTathu n^Okki 
enRan mEl paTTathu enRan mEl paTTathu ithu ena athu ena amaichchar 
n^inRavar uNarn^thu n^ikazchchiyum piRar pAl n^ikazchchiyum n^Okki an^ n^irupan. 
 
3052 
uLLaththAl chaN^kai pUNTAn Aka maN uTaippil koTTik 
kaLLaththAr Akip pOnAr kakanaththAr Akich chEnai 
veLLaththAr piRarum kETpa mInavaRku uvakai veLLam 
koLLath thAm azaiththu AkAya vANiyAl kURal uRRAr. 
 
3053 
maRaththu ARu kaTan^tha chem kOl vazuthi n^in poruLkaL ellAm 
aRaththu ARRin ITTap paTTa anaiyavai punithamAna 
thiRaththAlE n^amakku n^ammaich chErn^thavar thamakku Arvam 
uRaththAvil vAthavUran uthavinAn AthalAlE. 
 
3054 
anaiyanai maRukkam cheythAy arum piNap pulavuth thIvAy 
vana n^arith thiraLai ITTi vAmpari Akkith than^thEm 
kanai iruL kaN^kul pOthil kazin^thana pinnum thaNTa 
vinaiyar pAl viTuththuth thunpam viLaiththanai athu poRAthEm. 
 
3055 
varupunal perukap pArththEm van^thikaip piTTu vAN^kip 
parukivan^thu ALAy mARu paTTana maN pOkaTTup 
porukarai uyarach cheythu pOkiya av annai pOlvAL 
perukiya iTumpai thIrththu em pEr ulaku aTaiyach cheythOm. 
 
3056 
iththanai ellAm cheythathu ivan poruTTu in^tha vEtha 
viththakan thanmai onRum aRin^thilai vETkai empAl 
vaiththunakku immai yOTu maRumaiyum thETith than^tha 
uththaman thoTai chan^thu Athip puRappaRRum ozin^tha n^IrAn. 
 
3057 
n^iRai uTai ivanai ichchai vaziyinAl n^iRuththi AnRa 
maRai vazi n^inRu n^Ithi mannavarkku aLan^tha vAz n^AL 
kuRai paTAthu Anach chelva vAriyuL kuLiththu vAzka enRu 
n^iRaiyavan mozin^tha mARRam iru chevi n^irappath thennan. 
 
3058 
achcham uRRu uvakai Irppa athichaya veLLaththu Azn^thu 
pochcham il anpar eN^ku uRRAr enap pukun^thu thETi 
n^achchu aravu achaiththa kUTal n^Ayakan kOyil n^aNNi 
ichchaiyil irukkinRAraik kaNTu pOy iRainychi vIzn^thAn. 
 
3059 
thollai n^Ir ulakam ANTu chuTu thuyar n^arakaththu Aza 
valla en aRivukku ERRa vaNNamE cheythEn n^Ir en 
ellai thIr thavap pERAy van^thu ika para Ethu Aki 
allal vem piRavi n^Oykku arumarun^thu Anir aiyA. 
 
3060 
cheRuththu n^An ummai eNNAthu izaiththa ith thIN^ku thannaip 
poRuththu n^Ir mun pOl uN^kaL puvi elAm kAval pUNTu 
maRuth thuTaiththu ALvathAka enRu iran^thanan maNNil Achai 
veRuththavar n^akai uL thOnRa vEn^thanai n^Okkich cholvAr. 
 
3061 
pAythirai puraLum mun^n^Irp paTukaTal ulakukku ellAm 
Ayiram chem kaNAn pOl arachu vIRRu iruppIr uN^kaL 
n^Ayakan aruLich cheytha vaNNamE n^ayan^thu cheyvIr 
thUyavar anRO n^uN^kaL chUzal chErn^thu ozuka vallAr. 
 
3062 
ummai n^An aTuththa n^IrAl ulaku iyal vEtha n^Ithi 
chemmaiyAl iraNTu n^anRAth thau¤n^thathu thau¤n^tha n^IrAn 
meymai yAn chiththa chuththi viLain^thathu viLain^tha n^IrAl 
poymmai vAnavarin n^In^thip pOn^thathu chivan pAl paththi. 
 
3063 
van^tha ip paththiyAlE mAyaiyin viruththi Ana 
pan^tham Am panychava vAzkkai viLaivinuL paTTa thunpam 
ven^thathu karuNai Aki mey uNarvu inpam thannaith 
than^thathu pAtham chUTTith than mayam AkkiRRu anRE. 
 
3064 
chachchithAnan^tham Am ath thanip para chivanE thannathu 
ichchaiyAl akilam ellAm paTaiththu aLiththu IRu cheyyum 
vichchai vAnavaraith than^tha mElavan piRavith thunpaththu 
achcham uRRu aTain^ththOrkku AnA inpavITu aLikkum annOn. 
 
3065 
man^tharam kayilai mErup paruppatham vAraNAchi 
in^tha n^al iTaN^kaL thORum ika para pOkam yArkkum 
than^thu aruL cheythu em pOlvAr tham manam puRam pOkAmal 
chin^thanai thiruththi nyAnath thiruuru Aki mannum. 
 
3066 
oppavar mikkOr vERu aRRu oruvanAy eN^kum thaN^kum 
ap param chuTarE in^tha AlavAy uRaiyum chOthi 
kaip paTu kanipOl mEl n^AL kaNNuvan Athi yOrkku 
meyp poruL viLaN^kith thOnRA vEthaththai viruththi cheythAn. 
 
3067 
than aruLAl nyAnath thapaniyam Akum thillaip 
pon n^akar iTaththil ennaip pOkenap paNiththAn n^Irum 
annathaRku ichaithir Aka enRu AlavAy aTikaL thammaip 
pannarum thuthiyAl Eththi viTai koTu paNin^thu pOvAr. 
 
3068 
than thoTakku aRuththa n^Athan thAL thoTakkuNTu pOvAr 
pin thoTarn^thu arachan chellap perun^thavar n^inmin n^inmin 
enRanar chelavum kUppi ellai chenRu aNiyan Akich 
chenRu aTi paNin^thu thennan viTai koTu thirumpinAnE. 
 
3069 
thuRan^thavar pOka mINTu thol n^akar aTain^thu thennan 
aRam tharu paN^kinArai aTain^thu thAn pirampu n^ITTap 
puRam tharu karuNai veLLam pUrippath thAzn^thu n^enycham 
n^iRain^thathu vAy koLLAmal n^inRu ethir thuthippathu AnAn. 
 
3070 
aTaiyALam paTa oruvan aTiththa koTum chilaith thazumpum 
thoTaiyAka oru thoNTan thoTuththu eRin^tha kallum pOl 
kaTaiyAnEn vekuNTu aTiththa kaip pirampu ulakam ellAm 
uTaiyAnE poRuththathO un arumaith thirumEni. 
 
3071 
kaTiyERu malar makan mAl muthal Aya kaTavuLarum 
paTi Ezum aLavu iRan^tha pal uyirum n^IyEyO 
muTi ERa maN chuman^thAy muthukil aTi vaTuppaTTathu 
aTiyEnum paTTen n^in thirumEni AnEnO 
 
3072 
kaikkum marun^thu in chuvaiyin kATTumARu ena vinaikkum 
poykkum arum kalan Aki maN ANTu pulai n^arakam 
thuykkum arum thuyar kaLaivAn mARAy n^in thuNai aTikkE 
ykkum marun^thu avar enRu aRiyAmai oRuththEnE. 
 
3073 
pAthi umai uruvAna paramETTI enakku immai 
Uthiyamum parakathiyum uRuthi peRa viLaivikkum 
n^IthiyinAn man^thiriyAy n^in aruLE avathariththa 
vEthiyarai aRiyAthE veRuththu n^An oRuththEnE 
 
3074 
mAyA viruththiyil n^An mAzAn^thu mAthavarai 
AyAthu oRuththEn aru n^arakaththu Azn^thu n^An 
vIyamal inRu anaiyAr meymmai elAm thERRiya veN 
thAyAnAy thaNNaLik en thamiyEn chey kaimmARE. 
 
3075 
n^innai uNarn^thavar vEtha n^eRi vELvi cheythu UTTum 
in amuthil kazi chuvaiththO ivaL iTum piTTu ev uyirkkum 
mannavanE chem thuvar vAy malrn^thu amuthu cheythanai Al 
annai ilA unakku ivaL Or annaiyAy van^thALO. 
 
3076 
anRu chiRuth thoNTar iTum piLLaik kaRi amuthum 
menRu chuvai therin^tha vETan iTTa Unum pOl 
n^anRu n^araiyATTi iTu piTTu n^ayan^thu arun^thi 
enRum aTiyArkku eLivan^thAy em thAyE 
 
3077 
n^ari yAvum pari Akki n^aTaththiyum amparam anRith 
thariyA yAn tharu thukilaith thiru muTimEl thariththu maRaikku 
ariyAy n^I en pAcham aRukka varum thiru mEni 
theriyAthE pari Achai thiLaiththu iRumAn^thu irun^thEnE. 
 
3078 
viN chumakkum puLLAy vilaN^kAych chuzanRu manam 
puN chumakkum chUzchchi vali uTaiya puththELir 
maN chumakkum maLLarAy van^thilarE van^thak kAl 
paN chumakkum chollin paN^kan pAtha muTi kANpArE. 
 
3079 
enRu pala muRaiyAlE thuthiththu aTain^thOrkku anpar ivar ivaraith thERin 
n^anRu mika parapOkam vITu peRal eLithu enRu n^akaiththAr vEn^than 
anRu thiruppaNi pUchai piRavum n^ani vaLam perukki azakAr veLLi 
manRuTaiyAn aTikku anpum uyirkku anpum churan^thu ozuki vAzum n^ALil. 
 
3080 
munpu perum thuRaiyArkkum aTiyArkkum aRam therin^tha muRaiyAl ITTum 
than poruL pOy uTan palavAyth thazaiththu varupayanE pOl thalai uvAvin 
n^an pani kAn mathi kaNTa uvari enap pala chelvam n^ALum ON^ka 
in puRuvAn chaka n^Athan enum makap peRRu inpaththuL inpaththu Azn^thAn. 
 
3081 
am makanai muTi chUTTi arachAkki vAthavUr amaichchar chArpan 
meymmai n^eRi viLakki iru vinai oppil aran karuNai viLain^tha n^OkkAn 
mummai malath thoTar n^In^thich chivAnan^thak kaTal paTin^thu mukkaN mUrththi 
chem malarththAL n^izal aTain^thAn thiRal arimarththanan enum thenpAr vEn^than. 
 
3082 
vazuthiyAl viTukkap paTTa vAthavUr munikaL thammaip 
pazuthu ilAp pATal koLvAr pathi pala paNin^thu pOn^thu 
muzuthu uNar maRaiyOr vELvip pukai aNTa muTi kINTu Uzi 
ezu vaTa varai pOl thOnRum ezil thillai mUthUr chErn^thAr. 
 
3083 
vIthi thoRum vIzn^thu vIzn^thu iRainychi Alayaththu eythi meymai Ana 
kOthi aRivu Anan^thach chuTar uru Am chivakaN^kai thOyn^thu mEni 
pAthi pakirn^thavaL kANap parAnan^tha thanik kUththu payilA n^iRkum 
Athi aruL Akiya ampalam kaNTu kAn^tham n^Er ayam pOl chArn^thAr. 
 
3084 
anRu kurun^thu aTiyil vaiththu ANTa kOlamE aruL Anan^tha 
manRu iTaththu ethir thOnRi vA enpAr ena mUral maNivAy thORRi 
n^inRa thanip perum kUththar n^ilai kaNTAr anychaliththAr n^ilamEl vIzn^thAr 
onRu ariya pulan karaNa vazi n^In^thi mey anpin uruvam AnAr. 
 
3085 
vaNTu pOl puNTarika malaril viLai chiva anan^tha mathuvai vAri 
uNTu vAchakam pATi ATi azal veNNey ena urukum thoNTar 
viN thuzAviya kuTumi manRu uTaiyAn thiruvAkkAn mikun^tha n^Eyam 
koNTu pOyk kuNathichaiyil arum thavar vAz 
 thapOvanaththaik kuRuki am kaN. 
 
3086 
kuRi kuNaN^kaL kaTan^tha thanik kUththan uru ezuththu ain^thin koTuvAL Ochchip 
poRi karaNak kATu eRin^thu vIchi manap pulam thiruththip punitham cheythu 
n^iRai chivamAm vithai vithaiththup pachu pOtham kaLain^thu aruNan n^Ir kAl pAya 
aRi uruvAy viLain^tha thanip pAr Anan^tha amuthu arun^thAthu arun^thi n^inRAr. 
 
3087 
mAn n^iraiyum kuyavariyum van^thu oruN^ku n^inRu rinychA mayaN^ku kAnaththu 
An n^iraika kanRu ena iraN^ki mOn^thu n^akka Anan^tha aruL kaNNIraik 
kAn n^iRai puLLinam parukak karuNai n^eTum kaTal irukkum kATchi pOlap 
pAl n^iRa veN n^IRRu anpar achai vinRich chivayOkam payilum n^ALil. 
 
3088 
puththar chilar ilaN^kaiyinum pOn^thu mUvAyira meyp pOtha vEtha 
viththaka rOTu Ezu n^AL varai yaRuththuch chUL oTTi vivAtham cheyvAr 
ith thakaiya n^AL Ezil yAm ivarai vERum enum eNNam pUNTa 
chiththam uTaiyavar Aka avar kanavil ezun^thu aruLith thEva thEvar. 
 
3089 
vAthavUranai viTuththu vAthu cheyvIr ena viziththu maRaiyOr an^thap 
pOtha vEthiyarai vanam pukun^thu azaiththAr appOthu pothuvil ATum 
vEtha n^Ayakan paNiththa vazi n^inRAr ethir maRuppa mINTu pOn^thu 
kAthAra kula mUzki irun^thAr thazal n^imirththuk kaliyaik kAyvAr. 
 
3090 
pinnum avar kanavin kaN manRuL n^aTam piriyAtha perumAn van^thu 
munnavanaip perun^thuRaiyil kurun^thaTiyil AT koNTa muRaiyinAlum 
in ichai vaN thamiz maNi pOl pATum kAraNaththAlum yAm anRu iTTa 
manniya pEr mANikka vAchakan enRu azai minkaL varuvAn enRAr. 
 
3091 
uRakkam ozin^tha aRavOr chenRavar n^Amam mozin^thu azaippa uNarn^thu n^Athan 
aRak karuNai ithuvO enRu avarOTum ezun^thu n^akar aTain^thu maNNum 
thuRakkamum n^Iththu aruvaththAr manRu ATum thuNaik kamalam thozuthu mINTOr 
n^iRak kanaka maNTapaththil pukku irun^thAr aRinyar chUzA n^eruN^kich chUza. 
 
3092 
thaththu n^Irk kalaththil pOn^tha chIvarap pOrvai thAN^kum 
puththarai vERu vaiththup pukanmin n^um iRaiyum n^Ulum 
aththalai n^inROr eythum kathiyum enRu Ayn^tha kELvi 
meyththava n^eRi mANikka vAchakar vinavinArE. 
 
3093 
kanavinum n^IRu kANAk kaithavar kATchi yAnum 
mana anumAnath thAnum vAchakap perumAn thammai 
vinaviya mUnRu muththE chAthiyin viriththAr vEtham 
anaiyavar kETTa am mUnRu manu vAtham cheythu uTkoLLA. 
 
3094 
inRu ivarkku anumAn Athi eTuppathu en enRu kATchi 
onRu koNTu avarkaL thAmE uTampaTal maRuththAr kATchi 
anRi Ethu inmaiyAlE anumAna aLavai yAlum 
n^inRavan n^um kOn Athi n^iRuththiya mUnRum enRAr. 
 
3095 
ponRu than muththi enpAr pUchurar pirAnai n^Okki 
inRu emaik kATchi onRAl venRanam enRIr AnAl 
n^anRu n^um kaTavuL thannai aLavaiyAn ATchi emmai 
venRiTum enRAr ain^thum venRavar muRuval cheyyA. 
 
3096 
piRavi an^thakarkku veyyOn pEroLi kATTalAmO 
maRaikaLAl aLavai thannAl thEvarAn manaththAl vAkkAl 
aRivarum chOthi eN^kOn avan thiru n^IRRuth thoNTin 
kuRivazi anRik kANum koLkaiyAn allan enRAr. 
 
3097 
thORRam illAthavar uN^kaL chivanukkum thiru n^IRRukkum 
thORRam eppaTith thiTTAn^tham chollumin enRAr thUyOr 
vERRumai aRa n^Am innE viLakkuthum athanai n^IN^kaL 
thORRa pin n^umakkuth thaNTam yAthu kol cholmin enRAr. 
 
3098 
chekku uraliTai iTTu emmaith thirippathu thaNTam ennA 
ekkar Am thAmE ichain^thanar erivAy n^Akam 
kokku iRaku aNin^thAr anpar ularn^tha kO mayaththai vAN^kich 
chekkaram thazal vAyp peythu chivan^thiTa vethuppi vAN^ki. 
 
3099 
ivvaNNam irukkum eN^kaL iRai vaNNa vaTivu an^thach 
chev vaNNa mEni pUththa thiru veNNIRu athuvum ennA 
mey vaNNam uNarn^tha vEtha viththakar avai mun kATTA 
uyv vaNNam aRiyA mUTar uLLamum uyirum thORRAr. 
 
3100 
iN^ku ivar thORRa vaNNam kETTavar iRappa inpam 
thaN^ku vITu enRu thERRum chamayaththil Azn^tha Aththik 
koN^ku ivar thArAn mUN^kaik kuyil peTai enaththAn InRa 
maN^kaiyaik koNTu thillai mallan mA n^akaril van^thAn. 
 
3101 
yAvarE Aka inRu iN^ku en makan mUN^kai thIrththOr 
AvarE venROr enRan ARRavum mAnam pUNTu 
chAvathE muththi enpAr maNi muthan mUnRum thaN^kaL 
thEvarE enRu enRu uLkich cheyyavum thIrAthAka. 
 
3102 
an^thaNar perumAn mun pOy arachan makaLaip pOkaTTi 
in^tha n^Oy n^IrE thIrkka vENTum enRu iran^thAn aiyan 
chun^thara n^Athan manRuL thuNaiththAL thannaith 
chin^thai cheythu aruT kaN n^OkkAl thirun^thu izai avaLai n^OkkA. 
 
3103 
vERu vERu iRaivan kIrththi vinA uraiyAkap pATi 
IRu ilA anpar kETpa iRai mozi koTuththu mUN^kai 
mARinAL vaLavan kanni maTavaral vaLavan kaNTu 
thERinAn chivanE ellAth thEvarkkum thEvan ennA. 
 
3104 
pinpu aravu Aram pUNTa pirAn aruL viLaiyap pATum 
anparai munivar mUvAyiravarai aTiyil thAzn^thu 
munpu avar chonnavARE mUrkkaraith thaTin^thu manRuL 
inparai n^aTam kaNTu Eththi iRaimakan chaivan AnAn. 
 
3105 
mAchu aRu maNipOl pal n^AL vAchaka mAlai chAththip 
pUchanai cheythu pal n^AL puNNiya manRuL ATum 
Ichanai aTik kIz eythi IRu ilA aRivu Anan^thath 
thEchoTu kalan^thu n^inRAr chivan aruL viLakka van^thAr. 
 
maN chuman^tha paTalam chupam	 
ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page