paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

iraNTAvathu - kUTaR kANTam

(varakuNanukkuch chivalOkam kATTiya paTalam muthal n^Araikku muththi koTuththa paTalam varai)

40. varakuNanukkuch chivalOkam kATTiya paTalam

 
1963 
paN koNTa vEtha muthal iTai IRu n^ATariya paraman 
mAmanAkiya oru vaNikan 
eN koNTa kANi poruL kavar nyAthi mAthularai 
ethir ERi venRa paTi ithuvAm 
thaN koNTa n^Emi varakuNa thEvan eythu pazi 
thannaith thuTaiththu anaiyam avan 
kaN koNTu kANa uyar chiva lOkam mathurai thanil 
varuviththa kAthai ini mozivAm. 
 
1964 
iya mAnan in^thu ravi eri vAn ilanychal ila 
eRikAl enum pakuthi iru n^Al 
mayamAna chun^tharanai manam vAy mey anpin iRai 
vazipATu aTain^thu vara kuNanAych 
chaya vELai venRa vaTivinan IRu il venRi peRu 
chatha vELvi in^thiranai n^ikarvOn 
iyan mEni koNTa oLiyinil Ez pachum puravi 
inan thEchu venRa vara kuNanE. 
 
1965 
maRai Athi kalai palavum makam Athi pala vinaiyum 
vazuvAthu n^iRuvu thalin malarmEl 
iRai Aki malar vanithai pirivAna thirumakaLir ika 
pOkam viLaiya muRai cheyalAl 
kaRai Azi vaLaikaL aNi karan Aki ikal chey poRi 
karaN Athi pakaikaLaiyum n^eRiyAl 
aRai vAymai uraiyin muzuthu uNarvAl ev uyirum 
n^iRai aran Aki ulaku muRai cheyu n^AL. 
 
1966 
vETTam chey kAthal oru n^ATTam Eki vana mET 
TeN^kummA thaTavi eriyA 
n^ATTam chey kAy uzuvai n^ITTum kai yAnai muka 
n^ATTum pal Enam ivai muthalA 
OTTam chey thEri ravi kOTTin kaNERi iruL UTTam 
an^thi mAlai varum aLavAk 
kOTTam cheyvAr chilaiyin mATTu ampin Uriyir 
kUTTu uNTu mA n^akaril varuvAn. 
 
1967 
kAlil kaTum puravi mEliR kaTin^thu varu kAlak kaTam 
thanil Or maRaiyOn 
mAl uRRu ayarn^thu mukam vErvaik kuRum thivalai 
vArak kiTan^thu vizi thuyil vOn 
mElak kaTum puravi kAl vaippa an^thaNanum vIvuRRu 
avin^thanan aRiyAn 
kOlil chelum pariyin mInaththanum thanathu kOyil 
pukun^thanan vaLavE. 
 
1968 
kanavaTTaththu aTi iTaRap poRi viTTup pulan aviyak 
karaNath uTpothi uyir viTTavan Akam 
thanai okkal pavanar eTuththanar kiTTik kurichil kaTaith 
thalai iTTath thiRam moziyath thamiz mARan 
inai uRRup panavar kaiyil kanakak kuppaikaL n^iRai 
viththu emathik uRRavanai eTuththu erimAlai 
punaiviththa ak kaTan muTiviththanan maRRap pazi paTarin 
puthaiyap paRRiyathu iTaiviTTu akalAthE. 
 
1969 
paRRiya pazikkuth thIrvu paza maRaik kizavar chonna 
peRRiyinai vERuNTi n^athikkaraip peru n^UR kELvi 
muRRiya maRai yOrkku In^thu mUvarAm thAru vEn^thaich 
chuRRiyum thUrvai koythu churapikaL chuvaikka In^thum. 
 
1970 
aka maruTaNaththAl omam ARRiyum An ain^thu Avin 
n^akai maNik kOTu thOyn^tha n^aLir punal kuTiththum thAna 
vakai pala koTuththu n^IN^kA valiyathAy izuthu peytha 
pukai azal ena mEl iTTup pulappaTa vaLain^thathuanRE. 
 
1971 
EN^kum perumUchchu eRiyum kai yeRiyum kunRin 
oN^kum chiRukum uTan ArththiTum munnum pinnum 
pAN^kum thoTarum chirikkum pakuvAyai mellum 
n^IN^kum kuRukum pazithA ena n^Ern^thu paRRum. 
 
1972 
mAchu uNTa theyva maNipOl paNi vAyil paTTa 
thEchu uNTa thIm thaN mathipOl oLi thEmpi vaNTu 
mUchu uNTathAna mukamA uNTa veLLil pOlak 
kAchuNTa pUNan aRaipOya karuththan AnAn. 
 
1973 
maRaiyOrkaL pinnum pazi mEliTu vaNNa n^Okki 
iRaiyOy ithu n^An mukan chenni iRuththa kUTal 
aRa vEthiyanaith thinam Ayirath eNkAl chUzal 
uRavE ozikkap paTum innam uraippak kETTi. 
 
1974 
AnA viratha n^eRiyAl iraNTu ain^thu vaikal 
vAna n^ATanaiyum am muRaiyAl valam cheythu van^thAy 
Anal athaRku vazikATTum enRu aiyar kURap 
pOnAn arachan punithan thiruk kOyil pukkAn. 
 
1975 
vizi Ayirath thOn pazi thIrththanai vEthiyan than 
kaziyAtha mApAthakam thIrththanai kauvaik kaN^kaich 
chuzi ARu alaikkum chaTaiyAy enaith thoTTu alaikkum 
paziyAn athun^ thIrththu aruL enRu paNin^thu vIzn^thAn. 
 
1976 
eNNum paTiyum muRaiyAl vaLain^thu Eththa aiyan 
viNNinRu iyampum arachE pari mEtha vELvi 
n^aNNum payanOr aTivaippin n^aNNa vemmaip 
paNNum valaththAn makizn^thEm pazi anychan mannO. 
 
1977 
ponnOTu muththam kozikkum thuRaip ponni n^ATan 
n^innOTu amar ARRa n^inain^thu ezu n^Iyu n^ErvAy 
annOn unakkup puRaku iTTu akanRu OTum n^Iyum 
pinnOTi eTTip piTippAril thuraththum ellai. 
 
1978 
emaiyAm aruchchiththu irukkum thalaththu eythu vAyAl 
amaiyAtha vankaN pazi ARRuthum ennach chElkaN 
umaiyAL maNALan aruL vAzththi urakan uchchich 
chumaiyARu thOLAn thozuthAn irukkai pukkAn. 
 
1979 
ArththAr muTiyOn chila n^AL kaziththu ARRal ERRa 
pOrththAvu vEN^kaik koTiththAnai puTavi pOrppap 
pErththAr kalivan^thu enap pEriyam Arppak kannip 
pArththAmam vEn mInavan n^ATTil paTarn^tha ellai. 
 
1980 
miTain^thu ERu n^Erip poruppan paTai vElai mEl chenRu 
aTain^thu ERi mInak koTi yOn amar ATa vAzi 
kaTain^thu ERu veRpil kalaN^kiRRu enak kiLLi chEnai 
uTain^thu Eka ven^n^iTTu uTain^thOTinan uLLam veLkA. 
 
1981 
chuRavak koTi aNNal thuran^thu pin paRRich chelvOn 
puRavak kaTi mullaiyum thAmaraip pOthum En^thi 
n^aRavak kazi n^eythalaN^ kAnalin nyAN^kar moyththa 
iRavap pulavu kazuvIrn^ thuRaip ponni chErn^thAn. 
 
1982 
pUchath thuRaiyil pukun^thu ATiyap ponnith thenchAr 
vAchaththu iTai mA maruthaip paNithaRku vaikaith 
thEchaththavan kIzththichai vAyil kaTan^thu chellap 
pAchath thaLaiyum paziyum puRa n^inRa anRE. 
 
1983 
churuthich churumpu puRam chUzn^thu kuzaRath theyva 
maruthil chiRan^tha perum thEnaik kaN vAy aN^kAn^thu 
parukip paTin^thu azal vAy veNNeyp pAvai oppa 
urukich cheyal aRRu urai aRRu uNar vAki n^inRAn. 
 
1984 
n^irA maya paramAnan^tha n^iruththa n^An mATak kUTal 
parApara imaiyA mukkaN pakava pArppathi maNALa 
purAthana akila n^Atha puNNiya maruthavANa 
arA aNi chaTaiyA enRu enRu aLavu ilAththuthikaL cheythAn. 
 
1985 
chol patham kaTan^tha chOthi thuthiththu aTi paNin^tha vEn^thai 
maR perum thOLAy kIzai vAyilil piramach chAyai 
n^iRpatham n^eRiyAl chellEl n^izal mathi urinychu mElaip 
poRperu vAyin n^IN^kip pOthi n^am mathuraikku enRAn. 
 
1986 
varakuNan athu kETTu aiyan maruthinai vaLaiththu n^IN^kaRku 
arumaiyAl vAyil thORum aTikkaTi vIzn^thu vIzn^thu 
varai thuLaiththu anna mElai vAyilAl pOvAn anna 
thirumaNik kOpuram than peyarinAl cheythu chinnAL. 
 
1987 
thiruppaNi palavum cheythu then thichai vazik koNTu Ekich 
churuppaNi n^eTu n^AN pUTTuny chuvaithaNTach chilaiyAl kAyn^tha 
maruppaNi chaTaiyAn kOyil vazi thoRum thozuthu pORRip 
porup paNi mATak kUTal ponnakar aTain^thAn mannO. 
 
1988 
thoTupazi tholai viththu ANTa chun^tharath thOnRal pAthak 
kaTimalar aTain^thu n^ALum kaithozuthu ulakam ellAm 
vaTu aRu cheN^kOl ochchum varakuNan aRavOr n^AvAl 
aTu chuvai amutham anna aran pukaz chevi maTuppAn. 
 
1989 
vEtham Akamam purANam miruththikaL muthalA n^Ulum 
othuvathu ulakin mikkaththu ruththira ulakam ennum 
pOtham athu akam koNTu an^thap pon pathi kANavENTum 
kAthal chel vaziyE Ichan kaN^kulil kOyil eythA. 
 
1990 
mAzai mAn maTa n^Okkithan maNALanai vaNaN^kip 
pizai Ez pavam kaTan^thu n^in aTi n^izal peRROr 
chUza n^I chivapuraththil vIRRu iruppathu thozuthaRku 
Ezai yERku oru karuththu van^thu eythiyathu en^thAy. 
 
1991 
enRa kAvalan anpinukku eLiyarAy veLLi 
manRa vANar av ulakai iv vulaku iTai varuviththu 
inRu kATTuthum ivaRku enath thiru uLaththu eNNam 
onRinAr aqthu uNarn^thathAl uruththira ulakam. 
 
1992 
kOTi mAmathik kaTavuLAr kurUchchuTar parappi 
n^ITi or iTaththu uthiththu ena min mini n^ikarththu 
vATi vAn iru chuTar oLi mazuN^ka vAn izin^thu 
thETinArkku ariyAn uRai chivapuram thOnRa. 
 
1993 
ANTa n^Ayakan n^an^thiyai azaiththu emakku anpu 
mANTa kAthalAn varakuNa vazuthi n^am ulakam 
kANTal vENTinAn kATTu enak karuNaiyAl Eval 
pUNTa vEththirap paTaiyinAn thozuthanan pOn^than. 
 
1994 
varuthiyAl enap paNin^thu ezu varakuNan koTu pOyk 
karuthi Ayiram peyar uTai kaTavuLan mukaththOn 
churuthi Athi IRu aLapparum choyam pirakAchap 
parithi AL chivapuram ithu pAr enap paNiththAn. 
 
1995 
karuppum kamaz thuLar pachum kAlkaLAl uthai uNTu 
aruppinam chithain^thu Ayirap paththi yOchanai pOy 
maruk kamazn^thu n^URu Ayiram vAl ithazk kamalam 
irukkum oTaikaL puTai thoRum thazuviya ARum. 
 
1996 
varampin mAtharAr mathuravAy thiRan^thu thEn vAkkum 
n^arampin Ez ichai yAz ichai n^akai malarth tharuvin 
churumpin n^Erichai n^Aratha thumpuru ichaikkum 
irumpu n^Ir mezuku Akkiya innichai eN^kum. 
 
1997 
amutha vAviyum pon malar am puyath thaTamum 
kumuthavAy aramAthar Am kuyil inam payilum 
n^imira vAL viTu marakatha n^eTiya paim kAvum 
thimira mAchaRak kazuviya thEvar vAz pathamum. 
 
1998 
alaN^ku pAl kaTal pOl puRaththu amuthan^Ir akazum 
polam chey nyAyil chUz purichaiyum pon chey kOpuramum 
n^alam koL pU iyal vithiyum n^ava maNi kuyinRa 
thulaN^ku mALikaip pan^thiyum chULikai n^iraiyum. 
 
1999 
aim pulaN^kaLum vaikalum virun^thathA varun^tha 
vempu n^Al vakai uNTiyum vINaiyum chAn^thum 
chem pon Aramum ATalin chelvamum theyvap 
paim pon mEkalai Oviyap pAvai oppArum. 
 
2000 
paTarn^tha vAr chaTai uruththirar paNaiththu iRu mAn^tha 
vaTam koL pUN mulai uruththira makaLiroTu amarum 
iTam koL mALikaip pan^thiyum ikalviLai thunpam 
kaTan^tha chelvamum kavalai il pOkamum kATTi. 
 
2001 
muNTaka Achanan patham ithu mUvulaku aLan^tha 
thaN thuzAyavan puram ithu thani muthal vaTivam 
koNTu vIRu chAl uruththirar kOppathi inna 
eN thichA mukam kAvalar uRai viTam ivai kAN. 
 
2002 
pularum mun punal ATi n^IRu ATi n^am punithan 
ilakum Alayam vinakki n^am than paNi iyaRRi 
malar koythu Ayn^thanar thoTuththu aran pukaz chevimaTuththu iv 
ulaka vANarAyp pOkam uRRu uRaiku n^ar ivarkAN. 
 
2003 
thUyar Aki ainy chuththi cheythu akam puRam iraNTin 
n^EyarAy vithi n^eRiyin n^An mukaman Ir eTTAl 
kAyam vAy manam orumaiyAl archchiththuk kaTavuL 
n^Ayan araruku uRaipatham n^aNNinAr ivar kAN. 
 
2004 
kiLarn^tha kAlinAl aN^kiyai n^imirththu mEl kiTaiththu 
vaLarn^tha piN^kalai iTai n^aTu vazi uku mathiyin 
viLain^tha in amuthu uNTu n^am viTaiyavan vaTivam 
kuLamthanil kuRiththu avan uruk koNTavar ivar kAN. 
 
2005 
mukkaN n^Ayakan poruTTu ena vELvikaL muTiththuth 
thokka vEthiyar ivar punal chAlai ith thoTakkath 
thakka pEr aRam pukaz payan thamai n^anku mathikkum 
pokka mARiya n^irAchaiyAl purin^thavar ivar kAN. 
 
2006 
maRaiyin ARRinAr than^thira marapinAn meyyin 
n^iRaiyum n^IRRinar n^irAmayan irun^tha ain^thu ezuththum 
aRaiyum n^Avinar paththarAy aran pukaz kETkum 
muRaiyinAl ivar vinai vali murukkinAr kaNTAy. 
 
2007 
maRaikaLin chatha uruththira man^thiram n^avinROr 
n^iRai koL kaNTikai n^IRu aNi n^Irar yArEnum 
kuRi kuNam kulan kuRiththiTAthu anparaich chivan enRu 
aRiyum anpinAl piRavi vEr aRuththavar ivar kAN. 
 
2008 
An anychu ATiya param chuTar iRai chivanyAna 
thAnam cheythavar tharuppaNam cheythavar chAma 
kAnam cheythavaRku Alayam kaNTu thApiththOr 
Unam chEr piRappu aRuththu vAz uththamar ivarkAN. 
 
2009 
chivanai archchanai cheypavarkku ichaivana cheythOr 
avan enak kuRiththu aTiyaraip pUchai cheythu ARu 
chuvaiya in amuthu aruththinOr thoNTar tham paNiyE 
thavam enap purin^thu uyarchchiyaich chArn^thavar ivarkAN. 
 
2010 
Athi chun^tharak kaTavuLukku Alayam piRavum 
n^IthiyAl aruchchanai piRa paNikaLum n^irappip 
pUthi chAthana vazi n^ilam puran^thu ivaN aTain^tha 
kOthu ilAtha n^in kuTivazik koRRavar ivarkAN. 
 
2011 
enRu vEththiram koTu kuRiththu em iRai n^an^thi 
konRai vENiyan aTiyar tham kuzAththinaith thERRi 
n^inRu vIzn^thu vIzn^thu anychali mukizththiTa n^eRiyE 
chenRu vAnavar n^Ayakan thiru munpu viTuththAn. 
 
2012 
maRaikaL Akamam vaTivu eTuththu iru puTai vAzththa 
n^aRai koL yAz thazIith thumpuru n^Arathar pATa 
aRai koL vaNTu imir komparin arampaiyar ATak 
kuRaikoL vAnavar patham kiTaiyAthu iRai koLLa. 
 
2013 
mathaN^ka vizkkum Al varai muka main^thanum chUran 
kathaN^kavizththa vEl kan^thanum karuthalan vELvi 
vithaN^ka vizththa vAL vIranum veyin muTiththAr thEn 
pathaN^ka vizppa vIzn^thu Eyina paNi vazi n^iRpa. 
 
2014 
thUN^ku thAnaiyai othukki vAy thuNaik karam poththi 
ON^ku mAl ayan tham kuRai othuN^ki n^inRu uraippa 
vAN^kuvAn chilai in^thiran muthal thichai vANar 
thAN^kaL thAmpuri kAriyak kuRai n^inRu chARRa. 
 
2015 
ezuvinOTu thaNTu En^thi vAy menRu eyiRu athukkik 
kuzumu pAriTath thalaivarum kOTi kURRu othuN^ki 
vizuma muzki mey paniththiTa vithirkkum mukkuTumik 
kazumuL En^thiya kaNaththavar kaTai thoRum kAppa. 
 
2016 
chiththar vAnavar thAnavar chAraNar thiNi thOL 
vaiththa yAzinar kinnarar mAthavar iyakkar 
paiththa pAriTar kAruTar pAthala vANar 
chuththa yOkiyar muthal kaNath thokai elAm parava. 
 
2017 
ini varum piRappu aRuththu emaik kAththiyAl enath tham 
kani arumpiya anpu ezu karuNai Ar amuthaip 
pani varum thaTam kaNkaLAl paruki mey panippa 
munivar chaN^kara chiva chiva ena muRai muzaN^ka. 
 
2018 
varam thavAthana yAvarkkum varan muRai vazaN^ki 
murun^thavA n^akai malaik koTi mukiz n^akai arumpath 
thirun^tha Ayiram kathir viTu chiN^ka mel aNaimEl 
irun^tha n^Ayakan irukkai kaNTu iRainychinAn iRaivan. 
 
2019 
uraikaLum thaTumARa mey urOmamum chilirppak 
karai iRan^tha innaruL perum kaTalil anpu enum 
thirai iRan^thavARu IrththiTa mithan^thu pOych cheppin 
varai iRan^tha Anan^tha vAr amuthai vAy maTuththAn. 
 
2020 
than pulankaLum karaNamum thannavE Akki 
anpu uTampu koNTu avan ethir aruL chiva lOkam 
pinpu paNTu pOl mathuraiyAp pirATTiyum thAnum 
munpu irun^thavARu irun^thanan chun^thara mUrththi. 
 
2021 
vEn^thar chEkaran varakuNan viN izi kOyil 
En^thal chEvaTi iRainychi n^inRu iRai aruL perumai 
Ayn^tha vAvu than akam puka inpa mOTu anpu 
thOyn^thu Araiyar thuLumpa n^Ak kuzaRiTath thuthippAn. 
 
2022 
n^AyinEn thannai n^aTukkum pazi akaRRith 
thAyin n^Er Akith thalai aLiththAy thAL charaNam 
chEyinEn kANach chivalOkam kATTip pin 
kOyil n^Er n^inRa aruL kunRe n^in thAL charaNam. 
 
2023 
mAz Azn^thu cheyyum vinai vazi pOy val n^arakil 
AzA aTiyanERku anpu than^thAy thAL charaNam 
Ez Aki n^Anku vakaiyAy ezupiRappum 
pAzAka ennaip paNi koNTAy thAL charaNam. 
 
2024 
vemkaN paziyin vinaiyEnai vERu Akkith 
thiN^kaL kulak kaLaN^kam thIrththAy n^in thAL charaNam 
am kaN chivapuram uNTu anpuTaiyArkku enpathai inRu 
eN^kaTkuk kATTi ichaiviththAy thAL charaNam. 
 
2025 
enna Eththi in aruN mukaththu IRu ilA anpAl 
pinnar vERu pal pUchaiyum piRakku viththu irun^thAn 
mannar ERu aTaiyArkku oru maTaN^kalE aTal vEl 
thennar ERu enath thOnRiya vara kuNa thEvan. 
 
2026 
enRa then malai munivanai iruTikaL n^Okki 
anRu vAchavan pazi kari chApam an^thaNanaik 
konRu thAyoTum kUTiya koTuvinai muthalAth 
thunRu pAvamum mathuraiyil tholaiththanan anRO. 
 
2027 
paraman eN kuNan pachupathi varakuNan paRRum 
pirama van pazi iTai maruthu iTai viTTup peyara 
varam aLiththavARu ennaikol vaLLalE ithanaith 
thiram uRap pukal emakku ena munivar kOn cheppum. 
 
2028 
pUtha n^Ayakan chun^tharan puNNiya mUrththi 
AthalAl anna thalaththu uRai aTiyavar anychip 
pAthakam cheyAthu ozuku uRUum paTi n^inain^thu inaiya 
thIthu uRUum pazithanai iTai maruthinil thIrththAn. 
 
2029 
enRa akaththiya muni iRai iRai koTuththu iyampa 
n^anRu enach chiram paNiththu meyny nyAna Anan^tham 
thunRi n^aRRavar chun^tharach chOthi chEvaTik kIz 
onRu aRputha Anan^tha uthathiyuL kuLiththAr 
 
2030 
anna thanith thol mathurai anRu thoTuththu inRu ellai 
than anaiyathu Akiya thalaN^kaL chikAmaNi Akip 
pon n^akarin vaLam chiRan^thu pU ulakil chivalOkam 
enna ichai paTap polin^thathu Ez iraNTu puvanaththum. 
 
ulavAkkOTTai aruLiya paTalam chupam 
 

41. viRaku viRRa paTalam

 
2031 
n^eTiyavan piraman thETa n^INTavan thennaRku Ezin 
muTiyathu Am chiva lOkaththaik kATTiya muRai Ithu aiyan 
paTimichai n^aTan^thu pATip pANan than viRaku ALAki 
aTimai enRu aTimai koNTa aruL thiRam eTuththuch cholvAm 
 
2032 
manRal am theriyal mArpan varakuNan cheN^kOl Ochchip 
pon thalam kAvalAnil poliyum n^AL Eman^Athan 
enRu oru viRal yAzp pANan vaTa pulaththu irun^thum pOn^thu 
venRi koL viruthinOTum vinychai chUz mathurai chArn^thAn. 
 
2033 
pUziyar perumAn kOyil pukun^thu vEththu avaiyaththu eythich 
chUzi mAl yAnai yAnaith thozuthu pal pukaz koNTATi 
Ez ichai mazalai vINai iTan^thazI ich churuthi kUTTi 
vAziyin ichaiththEn mannan arum chevi vaziyap 
peythAn. 
 
2034 
mukai uTaiththu avizn^tha mAlai muTiththalai thuLakkith thUchu 
pakal avir maNippUN n^alkip pal uNAk karuvi n^alki 
akan manai vERu kATTi arachar kOn varichai cheyya 
ikal aRu kaLippinOTu ichai vallAn illil pukkAn. 
 
2035 
mInavan varichai peRRa cherukkinum viruthinAnum 
mAna mEl koNTu thannOTu innichai pATavalla 
thAna yAzp pulavar vERu iN^ku il enath tharukkum cheythi 
kOn aRin^thu uzaiyark kUvi paththiraR koNarthir 
enRAn. 
 
2036 
uzaiyarAl viTukkap paTTa paththiran uvarivenROn 
kazal paNin^thu aruku n^iRpak kauriyan n^Okkip pANi 
pazaku ichai vallAnOTum pATuthi kollO enna 
mazalai yAz iTam thOL iTTa pANar kOn vaNaN^kich cholvAn. 
 
2037 
thennavar peruma yAn un thiru uLa valanum kUTal 
munnavan aruLum UTTum muyaRchchiyAn muyanRupATi 
annavan viruthu vAN^ki avanai vIRu azippan enRAn 
mannavan n^ALaip pATu pO ena varain^thu chonnAn. 
 
2038 
il kaNNE ichaivallA pOy irun^thuzi anaiyAn pAN^kar 
kaRkum pAN makkaL malla AvaNam kavalai manRam 
pon kunRam anaiya mATa maRuku eN^kum pOkip pOkich 
chol kunRA vakaiyAl pATith thirin^thanar vIRu thOnRa. 
 
2039 
iv vichai kETTu n^anRu enRu athichayiththu ichai vallAnpAl 
vavvichai main^thar pATum vaNNam Ithu ennai keTTEn 
avvichai vallAn pATum muRai eRRO avanai n^ALaich 
chevvichai pATi velvathu evan enath thivavuk kOlAn. 
 
2040 
mai aNi miTaRRinAnai mathurai n^Ayakanai van^thiththu 
aiyanE aTiyERku inRu un aruL thuNai cheyyal vENTum 
meyyanE enRu pORRi vENTu koNTanpu thOyn^tha 
poyyaRu manaththAn illAm pukku inithu irun^thAn 
ippAl. 
 
2041 
varuththan Aki van^thu iran^thavan ichaip pakai mARRa 
viruththan Am viRaku AL ena viN izi vimAnaththu 
oruththanAn aRivu Akiya uNmai Anan^thath 
thiruththanAr thamathu ichchaiyAl thiru uruk koLvAr 
 
2042 
azukku mUzkiya chithar achaiththu avir chaTai amutham 
ozukku vAnmathi vAN^kiyE cherukiyathu oppa 
mazukku kanal veL vAyk kuyam valam paTach cheruki 
izukku thEy cheruppu arumaRai kaTan^thAn ERRi. 
 
2043 
pazaiya thOr pollAm poththiya paththar yAzkkOn thOL 
uzaiya thAki viTTu eruththalaiththu Uchal ATiya oN 
kuzaiya kAthinil kaLaviNark kuRiya kAy thUkkith 
thazaiyum vArchikai charin^thiTach chumai aTai thAN^ki. 
 
2044 
thaRin^tha in^thanam thinan^thORum thAN^ki n^IL paN^ki 
paRin^thu thEyn^thu azun^thiya thalai uTaiyarAyp parin^thu 
maRin^tha kaN^kaiyum paN^ku uRai maN^kaiyum kANA 
theRin^tha in^thanach chumai thiru muTiyin mEl ERRi. 
 
2045 
enpu thOnRi Un inRiyE iLaiththa yAkkaiyarAy 
anpu thOnRiyE kaNTavar akam kanin^thu iraN^ka 
vanpu thOnRiya mana mozi kaTan^tha thAL malar pAr 
munpu thOnRiya thavaththinAL muTimichaich chUTa. 
 
2046 
thirumukaththu vEr arumpa vAy kuviththu oli cheyya 
varuvar kal chumai thAN^ki mEl chArththu vAr maTu n^Ir 
parukuvAr eTuppAr thalai vemmai vErpaRiya 
irukai yAlaTik kaTi eTuththu En^thi Ur pukuvAr. 
 
2047 
n^aTan^thu koLLun^arkku aRavilai pakarn^thu n^An mATam 
miTain^tha vIthiyum kavalaiyum muTukkaru miTain^thu 
thoTarn^tha vEthamum piraman mAl chUzchchiyum pakalum 
kaTan^thu pOki av ichai valAn kaTaith thalaich chelvAr. 
 
2048 
varavu n^Ern^thu azaippavar ena Ampal vAy malara 
iravu kAnRu veNmathi n^akaiththu eza uyirththuNaivan 
pirivu n^OkkinAr enak kaNIr pilku thAmaraiyin 
n^iraikaL kUmpiTak kathiravan kuTa kaTal n^In^tha. 
 
2049 
paRavai vAy aTaiththu aruku aNai pArp poTumpeTaiyaich 
chiRakarAl aNaiththu irum pozil kuTam paiyuL cheRiya 
n^aRavavAyp peTai uNTa thEn n^akki vaNTu OTaip 
poRaikoL thAmaraip paLLiyuL pukun^thu kaN paTukka 
 
2050 
pul en n^IL n^ilaik kuraN^kinam pothumpar pukku uRaN^ka 
mullai yAy makA uyththarak kanRu uLLi mun^thik 
kollai an n^irai manai thoRum kuRukiTach chiRupun 
kalvi mANavach chiRAr payil kaNakku oli aTaN^ka. 
 
2051 
punain^tha vAz kaTal karum paTAm uTampu elAm pOrththu 
vanain^tha pUN mulai n^ilamakaL thuyilvathu mAnak 
kanain^tha kAr iruN mel enak kavitharap pirivAl 
inain^tha kAthalar n^enychil vEL erikaNai n^ATTa. 
 
2052 
thiN^kaL vAL n^uthal muyal kaRaith thilakamum chivan^tha 
maN^kul ATaiyum mayaN^ku iruL Othiyum vAnmIn 
poN^kum Aramum polin^thu than koNkanaip poruppan 
maN^kai thETi van^thAL ena van^thathu mAlai. 
 
2053 
eTuththa in^thanam orupuRaththu iRakki iTTu UnRi 
aTuththa vanpuRam thiNNai mIthu amarn^thu iLaip pARith 
thoTuththa innichai chiRithu ezIp pATinAr churuthi 
maTuththi yAr avan pATuvAn enRu ichai vallAn. 
 
2054 
vaNTu aRai konRaiyAn mun van^thu n^I yArai enRAn 
paN tharu vipanychi pANapaththiran aTimai enRAn 
muNTaka malarOn mAyOn puran^tharan muthal maRRa Enai 
aNTarum than kuRREval aTimaiyAk koNTa ammAn. 
 
2055 
kani ichaik kizavan than kIzk kaRpavar anEkar tham muL 
n^ani ichaik kizamai vETTu n^Anum av vinainyan AnEn 
thani ichaik kizavan n^Okkith thalai elAm oTuN^ka mUththAy 
iniyichaik kizamaikku AkAy enRu enaith thaLLi viTTAn. 
 
2056 
vev viRaku eRin^thu kaTTi vilai pakarn^thEnum aiya 
ivvayiRu OmpukEn ith thozil pUNTEn enna 
n^aivaLam therin^tha Ema n^Athanum viRaku maLLA 
avvichai orukAl innum pATu ena aiyan pATum. 
 
2057 
kuNTu n^Ir vaRan^thiTTu anna n^eTum koTik kuRuN^kAyp paththarth 
thaNTu n^IL n^iRaththa n^al yAz iTam thazIi theRiththuth thAkkik 
kaNTu ATakam thiriththuk kauviya thiva viR pAva 
viNTu thEn ozu kiRRu enna vikki men churuthi kUTTi. 
 
2058 
vichai yoTu thAnam thORum viral n^aTan^thu Uchal ATa 
ichai muthal Ezil pal vERu innichai ezum chAthAri 
achai yOTu vIthip pOkku muTukiyal arAkam yArkkum 
n^achaitharu n^arampu kaNTa oRRumai n^ayam koNTu Arppa. 
 
2059 
vayiRathu kuziya vAN^kal azumukam kATTal vAN^kum 
cheyir aRu puruvam ERal chiram n^aTukku uRal kaN ATal 
payir aru miTaRu vIN^kal paiyena vAy aN^kAththal 
eyiRu athu kATTal inna uTal thozil kuRRam enpa. 
 
2060 
veLLai kAkuLi kIzOchai veTi kural n^Achi inna 
eLLiya ezAlin kuRRam eRin^thu n^inRu iraTTal ellai 
thaLLiya kazi pOkku Ochai izaiththan n^eTTu uyirpputh thaLLith 
thuLLal enRu inna pATal thozil kuRRam piRavum thIrn^thE. 
 
2061 
ezuthu chiththiram pOl manni izum enum aruvi Othai 
muzavu oli kanycham n^Atham valam puri muralum Ochai 
kozuthichai vaNTinRu Ari ena kuNanum vEral 
vizum ilai chiran mIn mEl vIz vIzchchi pOl pATal  paNpum. 
 
2062 
porun^tha man^tharath thinOTu maththi man^thAram pOkkith 
thirun^thiya thuLLal thUN^kal melivathu chiRappach cheythu 
marun^thana cheyyuL Ochai ichai Ochai vazAmal yArkkum 
virun^thu enach cheviyin mAn^thap pATinAr vEtha kIthar. 
 
2063 
viraichAr malarOn aRiyA vikirthan 
arachAy mathurai amarn^thAn ennE 
arachAy mathurai amarn^thAn avan en 
purai chAr mananum pukun^thAn ennE. 
 
2064 
pATal maRaiyum thau¤yAp paraman 
kUTal kOyil koNTAn ennE 
kUTal pOlak koTi Enakamum 
ATal araN^kA amarn^thAn ennE. 
 
2065 
n^Ila vaNNan thERA n^imalan 
Ala vAyil amarn^thAn ennE 
Ala vAyAn alaril vAcham 
pOl en uLamum pukun^thAn ennE. 
 
2066 
pANar thampirAnaik kAppAn parun^thOTu n^izal pOkku enna 
yAz n^arampichai pin chella ichaiththa innichaith thEn aNTa 
vANartham chevikkAl OTi mayirththunai vaziyath thEkki 
yANarin amutha yAkkai ichai mayam AkkiRRu anRE. 
 
2067 
tharukkaLum chaliyA mun^n^Irch chalathiyum kaliyA n^INTa 
poruppizi aruvik kAlum n^athikaLum puraNTu thuLLA 
aruL kaTal vilaiththa kItha innichai amutham mAn^thi 
maruL keTa aRivan thiTTi vaiththa chiththiramE oththa. 
 
2068 
vINai kai vazukkich chOrvAr chilar chilar viral n^aTAththum 
yANar ampu ezalum kaNTaththu ezAlum vERu Aka vErppar 
n^ANa mOTu uvakai thaLLa n^Aththalai n^aTuN^kith thaN^kaL 
mAN izai avar mEl vIz vAr vinychaiyar mayaN^kich chillOr. 
 
2069 
pOthu uLAn paraman pAthap pOthu uLAn AnAn vElai 
mIthu uLAn paramAnan^tha vElai mIthu uLLAn AnAn 
thAthu uLAN^ kamalak kaNpOl chathamakan uTalam ellAm 
kAthu uLAn allEn enRAn kaN uLAn kAnam kETTu. 
 
2070 
munivarum thavaththar Athi muththar mAchiththar anpan 
thuni varum pazaN^kaN thIrppAn chun^tharath thOnRal kItham 
kanivarum karuNai ennum kaTalil anpu ennumARRil 
pani varum kaNNIr veLLam pAyn^thiTa inpaththuAzn^thAr. 
 
2071 
Uthi vERu othuN^kith thunpa uvariyuL kuLiththAr thammil 
kUTivERu aRRa inpak kuLir kaTal veLLaththu Azn^thAr 
n^ATi vERu iTaip pirin^thAr mEl manam n^aTAththi mEni 
vATi vEL alaippach chOrn^thu mammar n^Oy uzan^thAr maNNOr. 
 
2072 
paith thalai viTavAy n^akam pal poRi manynyai n^AlvAy 
maththamAn arimAn pulvAy valliya maruTkai eythith 
thaththamARu aRiyAvAki thalaiththalai mayaN^kich chOra 
iththakai mAvum puLLum ichai valaip paTTa amma. 
 
2073 
vantharai kiziya vIzpOy vAn chinai karin^thu n^inRa 
onRaRi maraN^kaL ellAm chevi aRi uTaiya Aki 
menthaLir InRu pOthu virin^thu kaN n^Irum chOra 
n^anRu aRi mAn^thar pOla n^akai mukam malarn^tha mAthO. 
 
2074 
vAziya ulakin vAnOr manithar puL vilaN^ku maRRum 
Aziya karaNam ellAm achaivu aRa aTaN^ka aiyan 
Ez ichai mayamE Aki irun^thana uNarn^thOr uLLam 
Uziyil oruvan thAL pukku oTuN^kiya thanmai oththa. 
 
2075 
kaN n^iRai n^uthalOn chAma kaNTaththin ezun^tha mullaip 
paN n^iRai thEva kItham charA chara uyirum pArum 
viN n^iRai thichaikaL eTTum vizuN^kith than mayamE Akki 
uL n^iRai uyirum meyyum urukkiya ichai vallAnai. 
 
2076 
chin^thai thOyum aim poRikaLum chevikaLAp pulankaL 
ain^thum OchaiyA ichaivalAn irun^thanan Akap 
pan^tha n^AnmaRai n^AvinAl paththiran ALAy 
van^thu pATinAr in^thanach chumaiyoTu maRain^thAr. 
 
2077 
yAn aRin^tha chAthAri anRu imparuL ithanai 
n^An aRin^thathu enRu oruvarum n^avinRilar thEva 
kAna mIthu avaRku uNarththinOn kaTavuLE anRi 
Enai mAnuTar vallarO ithu viyappu ennA. 
 
2078 
izukki viTTa ik kizamakan ichai ithEl an^tha 
vazukku il paththiran pAthal eRRO ena mathiyA 
azukkam uRRu ezun^thu ichaivalAn aTuththa than paNTar 
kuzukkaLum kulai kulain^thiTa iruL vazik koNTAn. 
 
2079 
maTakku pal kalaik pEzaiyum aNikkalam piRavum 
aTakkum pEzaiyum karuviyAzk kOlum AN^kE AN^kE 
kiTakka mAnamum achchamum kiLarn^thu mun Irththu 
n^aTakka uththara thichaikkaNE n^ATinAn n^aTan^thAn. 
 
2080 
chivikai Or vazi viRaliyar Or vazi chellak 
kavikai Or vazi kaRpavar Orvazi kaTukak 
kuvikai Evalar oruvazi kUTa n^AN uLLath 
thavikai yO varum oruvazi akanRiTa akanRAn 
 
2081 
anRu paththiran kanavil van^thu aTal ERRu azakar 
inRu paththira ichaivalAn iTai viRaku ALAych 
chenRu paththiran aTimaiyAm enRu pANcheythu 
venRu paththiram cheythu n^in vENTukOL enRAr 
 
2082 
kunychi n^AL malar konRaiyAr aN^N^anam kURum 
n^enychinAn inaip pariya chol kETTalum n^enycham 
anychinAn ithu cheyyavO aTiyanEn maRaikaL 
kenychinArai inRu iran^tha vARu enRu kaN viziththAn. 
 
2083 
kaN malarn^thu ezu paththiran karai ilA uvakai 
uN malarn^thu ezum anpu koNTu Ukka vemkathirOn 
viNmalarn^thu ezu munpu pOy vichumpu izi kOyil 
paN malarn^tha n^An maRaip poruL aTiththalam paNin^thAn 
 
2084 
kaTiya kAnakam pukuthavO kaTTiya viRakai 
muTiyil ERRavO muNTakaththALkaL n^on^thiTa van^thu 
aTiyanEn poruTTu aTAthachol pakaravO vanychak 
koTiyanEn kuRai iran^thavA viLain^thathE kuRRam. 
 
2085 
n^eTiya nEn muthal vAnavar n^enychamum churuthi 
muTiyan Ekamum kaTan^tha n^in muNTakap pAtham 
cheTiyanEn poruTTAka ich chEN n^ilam thOyn^tha 
aTiyanERku eLithu AyathO aiya n^in perumai. 
 
2086 
n^Atha an^thamum kaTan^tha meyny nyAna Anan^tha 
pOtham enpar aqthu inRu oru puTavi mAnuTamAy 
Athapam theRa veRin^tha in^thanam chuman^thu aTiyEn 
pEthai anpu aLavu AyathO peruma n^in uruvam. 
 
2087 
maRin^tha theN thirai kiTan^thavan un^thiyil van^thOn 
aRin^tha anRu arum poruL varampu akanRu ezuvichumpum 
cheRin^tha aNTamum kaTan^thathu chiRiyanEn poruTTAth 
thaRin^tha in^thanam chuman^thathO thampirAn muTiyE. 
 
2088 
enna van^thanai cheythu n^inRu Eththi am kayal kaN 
min amarn^tha paN^ku oruvanai valam koTu mINTu 
mannar thampirAn Akiya varakuNa thEvan 
thannai van^thu aTi paNin^thanan than^thirik kizavOn. 
 
2089 
van^tha Ez ichaith thalaimakan varavu aRin^thu arachan 
an^tha Ez ichaik kizavanai azai ena uzai yOr 
pan^tha yAz makan irukkai pOyp pArththanar kANAr 
chin^thai Akulam aTain^thavan pOnavA theriyAr. 
 
2090 
eN^ku uLAn enath thETuvAr ivar ethir ayalvAy 
aN^ku uLAr chilar aRin^tha vARu aRaikuvAr avan n^ERRu 
iN^ku uLAn viRaku eTuththu oru muthu makan ivan pAl 
poN^kum Ez ichaip paththiran aTimaiyAyp pOn^thAn. 
 
2091 
pATinAn pinpu paTTathu therikilEm pAnAL 
OTinAn enak kETTalum oRRar pOyk koRRam 
chUTinAn avai aTain^thavar cholliya vARE 
ATinAr viyappaTain^thu anumAnam uRRu arachan. 
 
2092 
than aTain^tha ath than^thirith thalaivanai n^Okki 
ennavARu avan pOnavARu iN^ku inum pOna 
pinnai yAthu n^I cheythanai ena ichaip perumAn 
thennar kOn aTi thozuthu than cheythiyai 
mozivAn. 
 
2093 
n^ennalvAy aTiyEn n^inathu thAL n^izal n^IN^kip 
pinnal vAr chaTai mauli em pirAn aTi paNin^thEn 
innalAr kuRai iran^thu mINTu irukkai pukku irun^thEn 
kannalAr mozi paN^kar en kanavil van^thu aruLi. 
 
2094 
OTi un poruTTAka n^Am viRaku eTuththu uzanRu 
vATi n^in pakaip puRam kaTai van^thu chAthAri 
pATi venRu n^in pakaivanaith thuran^thanam enach chol 
ATinAr viziththEn ithu n^ikazn^thathu enRu aRain^thAn. 
 
2095 
Eval main^thar pOy viLaN^ki van^thu ichaiththalum vINaik 
kAvalan kanA n^ikazchchiyum oththalil kaikkum 
pU alaN^kalAn iqthu n^am pon n^akark kUTal 
thEvar thampirAn thiru viLaiyATTu enath thau¤n^thAn. 
 
2096 
ikazn^tha kURRu eRi chEvaTikku iTai aRA n^Eyam 
thikazn^tha paththiran anpaiyum thEvaraik kAppAn 
akazn^tha Azi n^anychu uNTavan aruLaiyum viyan^thu 
pukazn^thu pOy mathurA purip punithanaip paNiyA. 
 
2097 
paththar yAz ichaik kizavanaip panaikkai mAn eruththil 
vaiththu mATa n^IL n^akar valam cheyviththu malarn^tha 
chiththam Azn^thiTa varichai kaN mithappuRach cheythu 
thaththu mAn thoTai thErinAn than manai pukuvAn 
 
2098 
thEvarum thavamunivarum thEvaril chiRan^thOr 
yAvarum thamakku Ath cheya iruppavar iruthAL 
n^Ova van^thu umakku AT cheythu n^um kuRai muTiththAr 
avarEl umakku anaivarum Evalar anRO. 
 
2099 
AthalAl enakku uTaiyAr n^Ir umakku n^An aTiyEn 
IthalAl enakkum umakkumoTu vazakku vERilai n^An 
Othal Avathu or kuRai uLathu inRu thoTTu umakku 
vEtha n^Athanaip pATalE kaTAn ena viTuththAn. 
 
2100 
arachan n^alkiya veRukkai pUN ATaikaL piRavum 
parachu n^Avalar mANavar yAvarkkum pakirn^thu 
varichaiyAl ichaik kiLaiyoTu manaiyil van^thu eythik 
karai cheyA makiz chiRan^thu ichaik kAvalan irun^thAn. 
 
viRaku viRRa paTalam chupam 
 

42. thirumukam koTuththa paTalam

 
2101 
munnavan mathurai mUthur muzumuthal ichaivalAnai 
innichai pATi venRathu in urai cheythEm an^thath 
thennavan chEran mATE thirumukam koTuththup pANar 
mannavan thanakku chem pon vazaN^kiya vazakkam cholvAm. 
 
2102 
ini mathi emakku Ithu ennA yAz vallOn anRuthoTTup 
pani mathi marumAn kOyil pAN ichaik kizamai n^Iththuk 
kunimathi milain^tha n^Athan kOyil muppOthum eythik 
kanimathi anpil pATum kaTappaTu n^iyamam pUNTAn. 
 
2103 
ith thozil anRi vERu thozil ivaRku inmaiyAlE 
paththiran ilampAthu eytha poRupparO pazanak kUTal 
chiththavem aTikaL vEn^than ponnaRaich chelvam vauvip 
paththar yAz iTath thOL En^thip pATuvAn kANavaippAr. 
 
2104 
chila polam kAchu chil n^AL maNikkalan chil n^AL chempon 
kalaivakai chil n^AL ampon chAmaraik kAmpu chil n^AL 
alarkathir arimAn chEkkai ATakaththakaTu chil n^AL 
kulamaNi varukkam chil n^AL koTuththiTak koNTu pOvAn. 
 
2105 
kaivarum poruLaith than^tha kaLvarum thAnum anRi 
ev evar thamakkum thORRAthu eriyil iTTu aziththum chinnam 
cheyvana cheythum thannaich chErn^thavar iran^thOr kaipArththu 
uypavar piRarkku mARAthu uthavi uL kavalai thIrppAn 
 
2106 
vaikalum koTuppOr pin n^AL maRuththanar AkappOyp pOyk 
kai thozuthu iRainychi vALA varum avan kaliyin mUzki 
uy vakai vERu kANAthu okkalum okka vATik 
kaiyaRAvu aTaiya n^OnAthu uRaN^kinAn kanavin ellai. 
 
2107 
chiththa em perumAn van^thu cheppuvAr appA n^impath 
thoththavan kOcham thannil thumpi uN kaniyin vauvi 
iththanam inRu kARum In^thanam empAl anpu 
vaiththavan aRin^thAl chaN^kai manaththan Ay vikaRpam koLvAn. 
 
2108 
mayal aRak kaRpuk kAkkum makaLir pOl thuRavu kAkka 
muyalum yOkaril uTkAppu murachu eRi puRam chUz kAppum 
kayal ilachchinaiyum n^iRkak kavarn^tha aRputham ik kaLvan 
uyir thoRum oLiththu n^inRa oruvanO vaRiyEn enpAn. 
 
2109 
kOmakan inaiya cheythi aRiyum mEl kOcham kAppOrk 
kAmuRu thaNTa n^in pOl anpakaththu emmai vaiththa 
thEm maru pOn^thin kaNNich chEramAn thanakku ippOthu 
n^Am oru muTaN^kal thITTi n^alkuvam pOthi ennA. 
 
2110 
maRaikku urai cheytha vAkkAn 'mathi mali purichai' ennum 
chiRappu iyal chIrchAl cheyyuL pAchuram cheppith thITTip 
piRaich chaTaip perumAn n^alki maRain^thanan perumpAN chelvan 
uRakkam n^Iththu ATip pATi uvakai mAk kaTalilnAzn^thAn. 
 
2111 
vAN^kiya thirumukam maNip paTTATai iTTu 
AN^ku iRai aTipaNin^thu akanRu paththiran 
ON^kiya kOyilai valam koNTu ollena 
n^IN^ki mEl varaip pula n^eRik koNTu EkuvAn. 
 
2112 
kollaiyum kuRinychiyum kothikkum vem paral 
kallathar aththamum kaTan^thu muL puRap 
pal chuLaik kani aTi iTaRap paip paiya 
n^al vaLam kezu malai n^ATu n^aNNinAn 
 
2113 
alaikaTal n^eTum thukil an^tha n^ATu enum 
thalaimakaL thanakku vAn thaTavu kunRu pUN 
mulai ena viLaN^kina mukaththil thITTiya 
thilakamE Anathu thiru vanychaik kaLam 
 
2114 
aRamakaL Akkamum malarin mEya chem 
n^iRamakaL Akkamum n^Ithi chAnRa pOr 
maRa makaL Akkamum vaTachol then kalaith 
thiRamakaL Akkamum chiRan^thathu an^n^akar 
 
2115 
maN pukaz an^ n^akar maRukin mAthu oru 
thaN punal chAlaiyil chArn^thu uLAn ippAl 
viN pukaz n^Ithi av vEn^thaRku anRi irAk 
kaNpunai n^uthalinAr kanavil thOnRinAr 
 
2116 
thennavan mathuraiyil irukkum chiththar yAm 
n^in iTai van^thuLE n^innaik kaNTu thAn 
n^an n^ithi vENTa n^am Olai koNTu n^am 
innichaip pANa paththiran iN^ku eythinAn 
 
2117 
maRRu avaRku arun^ithi koTuththu manna n^I 
theRRu ena varaviTuka enRu chiththar thAm 
choRRanar pOyinAr churakkum thaN aLi 
oRRai veN kuTaiyinAn uRakkam n^IN^kinAn 
 
2118 
kaN^kulvAy kaNTa ak kanavaip peNNai am 
thoN^kalAn thamaroTu chollich chEl kaNNAL 
paN^kinAL thirumukam koNarn^tha paththiran 
eN^ku uLAn kol enath thETa eNNuvAn 
 
2119 
maRRu avar thamaith thurIi varuka il lenak 
koRRavan EvalOr kuRuki mATamum 
theRRiyum n^iyamamum manRum chenRu chenRu 
elthikaz maNi n^akar eN^kum thETuvAr 
 
2120 
tharuma n^Irp pan^tharil irukkum than^thiri 
varum ichaik kizavanaikkaNTu vallai pOyth 
thiru makaRku uNarththinar chEnai yOTu ezIp 
perumakan pANartham pirAnai n^aNNinAn 
 
2121 
kaNTanan mukizththa kaik kamalam chenni mEl 
koNTanan pATinan kUththum ATinan 
thaNTu ena vIzn^thanan pin thaN n^aRA 
vaNTu ena makizn^thanan mannar mannanE 
 
2122 
vAN^kinan thirumukam malarkkaN oRRinan 
thAN^kinan muTimichaith thAmam pOl makiz 
thUN^kinan thaTam kaNIr thuLippa mey ellAm 
vIN^kinan poTippu eza vEn^thar vEn^thanE 
 
2123 
min avirum chem pon maNi mATak kUTal mEya 
	chivan yAm ezuthi viTukkum mARRam 
n^annar mukil enap pulavarkku uthavum chEra 
	n^arapAlan kANka than pOl n^ampAl 
anpan in ichai yAzp paththiran than mATE pOn^thAn 
	irun^ithiyam koTuththu vara viTuppathuennath 
thennar pirAn thiru mukaththin cheythi n^Okkich chOr 
	pirAn kaLippu ellai theriyAn Aki. 
 
2124 
ponnin thaLikai michai vaiththup puzaikkai mathamAnthalai ERRi 
mannum koLai yAzppulavanai mun vaiththup pinnEthAn irun^thu 
minnum kathir kAl iNaik kavari vIchip pala vERi yaN^kalippath 
thennen thaLiyAr ichaiththAr An thirumA n^akaraivalam cheyyA. 
 
2125 
panychu thaTavum chIRaTiyAr pala maN^kalam koNTu ethir pOtha 
manychu thaTavu n^IL kuTumi mATAmanaiyil koTu pOki 
n^anychu thaTavu maNikaNTan anpan thanai n^annIr ATTi 
anychu thaTavi Oviyam cheythu amaiththa maNi maNTapaththu  ERRi. 
 
2126 
am pon thavichu iTTu aruchchanai cheythu ARu chuvaiyin amuthu aruththich 
chempon kalavai n^aRum chAn^tham thIm pU Athi mukavAcham 
paimpon kalaththu veL ilai thIm pazukkAy piRavum muRai n^alki 
umparkku iRaivan thirumukaththil uyppathu enalAluyththum ena. 
 
2127 
chem pon aRaiyaith thiRan^thu azaiththuk kATTiinaiya thiru ellAm 
umpar perumAn aTiyIr n^Ir uTaiyIr kavarn^thu koLmin ena 
impar n^izaRRum veN kuTaiyAn ichaippa ethirthAzn^thu ichaik kizavan 
n^ampan aruLukku uriyIr n^Ir n^alkiRRu amaiyum enakku enna. 
 
2128 
mannan thAn eNNiya ARRAl vazaN^ka vazaN^ka maRuththu maRuththu 
innal thirum ichaik kizavan ilaN^kum polam pUNiru n^ithiyam 
pon am chivikai kari parimAn pon paTTATai pala piRavum 
thanna ennum aLavu ARRAl thAnE koLLath thAr vEn^than. 
 
2129 
pinnE Ez aTi chEN chenRu perumai chAnRa varichaiyinAl 
than n^ErichaiyAn thanai viTuththu mINTAn Akath thamiz mathurai 
minnEr chaTaiyAr ichaith thoNTan thAnum mINTu veyil virikkum 
ponnEr mauli n^ithikkizavan pOla mathurai n^akar pukkAn. 
 
2130 
van^thu mathuraip perumAnai vaNaN^kik koNarn^tha n^ithi ellAm 
in^thu marumAn n^akar uLLAr yAvum aRiya yAvarkkum 
mun^thai vEtha muthalvarkkum pulavOr thamakku muRai n^alkich 
chan^tha yAzin ichaippANar tharumam anaiyAn vaikinAn. 
 
thirumukam koTuththa paTalam chupam 
 

43. palakai iTTa paTalam

 
2131 
karuth thuzAy mukil orupAl kalan^thu avar paththiraRku n^ithi 
thirun^thu thAr uthiyan iTaith thirumukam In^thu aLiththa ithu 
varun^thi yAzavan ichaippa mazai thUN^ku n^aL iravil 
irun^thu pATu enap palakai iTTathUm inippakarvAm 
 
2132 
munpu uTaiya n^Ayakanai muppOthum pukun^thu iRainychi 
inpu uRum Ez ichaik kizavan iru n^ithiyam aruLiya pin 
anpu chiRan^thu arai iravu aTain^thu paNin^thu aTal viTaiyin 
pinpuRa n^inRu Ez ichaiyum pATi varum pERu aTaivAn. 
 
2133 
thozum thakai an parum thEvar thokuthikaLum thozath thiN^kaL 
kozun^thu alaiya n^athi alaiyak kunikkinRa thanik kaTavuL 
chezum tharaLach chivikaiyin mEl thEvi thirup paLLiyaRaikku 
ezun^thu aruLum pOthu paNin^thu EththuvAn Or iravil. 
 
2134 
innichai yAzp perum pANan ev iTaiyURu aTuththAlum 
than n^iyama n^eRi ozukkam thavAn enpathu ulaku aRiyap 
pon iyalum chaTai maulip purANar thiruviLai yATTAl 
annilaiyil karumkoNmU Arththu ezun^tha thichai ellAm. 
 
2135 
thaTiththu n^irai puTai parappith thaTumARi thichai mayaN^kath 
thuTiththu viTavAy aravam chOrn^thu churuNTu aLai othuN^ka 
iTiththu uTuvin kaNam puthaippa iruL kAnRu chalapathi mun 
muTithiTuvAn varaviTuththa mukal Ezum vaLain^tha ena. 
 
2136 
karum kaTalai vichumpu eTuththuk kavippathu ena veN thArai 
n^eruN^ki iruLin iruppuk kOn n^iraiththa ena n^iRam karuka 
oruN^ku chorin^thu uL uNarAr uLLam pOl uL puRampu 
maruN^ koTu kIz mEl enRu theriyAtha mayaN^ku iruLvAy. 
 
2137 
mA mAri iTai n^anain^thu varuvAnam mAri thanaip 
pU mAri ena n^inain^thu thirukkOyil pukun^thu eythik 
kAmAri thanaip paNin^thu karuNai mAriyin n^anain^thu 
thE mAri pozivathu enath theLi viLi yAz vAchippAn. 
 
2138 
viTaik kaTavuL pinninRu vINai iTath thOL kiTaththip 
puTaiththu n^arampu eRin^thu miTaRRu oli pOkkip polam konRaich 
chaTaik kaTavuL chevi vazipOy aruL paiN^ kUz thalai eTuppath 
thoTaith thamizin ichaip pANich chuvai amutha maTai thiRan^thu. 
 
2139 
n^arampu n^anain^thu ichai mazuN^ka n^anain^thu uTalam panippa  ichai 
varampu ozuku viral viRaiththu vali vAN^ka mayir chilirppa 
n^irampiya chERu aTiputhaippa n^inRu n^iRai anpin ichaiyAy 
arumputhal pOl enpu urukkum amutha ichai pATum 
Al. 
 
2140 
mAthar n^akaiyAy mathurEchar uN palikku em manaivAy  van^thu 
kAthan mukaththu arumpik kATTi en chin^thai kavarn^thAr pOlum 
kAthan mukaththu arumpak kaiyaRavu thIrak kalappEn pAthi 
pEthai uruvAy irun^thAr n^ANi viziththu Avi pizaiththEn pOlum. 
 
2141 
oN n^uthalAy veN thalai koNTu uN palikku n^ammanaiyin UTEkUTal 
kaN n^uthalAr uL ALak kAnam ichaiththu en uLLamkavarn^thAr pOlum 
kaN n^uthalAr pATu avi n^ayam kaNTu Akam kalappEn pAthi 
peN uruvamAy irun^thAr veLki viziththu AvipeRREn pOlum. 
 
2142 
aiyari uN kaNNAy thiruvAla vAyuTaiyAr aiyamkoLvAn 
maiyan n^akai cheythu en vanamulaiyin mEl chem kaivaiththAr pOlum 
maiya n^akai cheyvathu en vanamulai mEl kai vaippamAzkich chOrvEn 
thaiyal iTam kaNTu n^aTu n^aTuN^ki viziththu AvithariththEn pOlum 
 
2143 
pATuvAr iruvarkku anRu parichilAk koTuththa chaN^kath 
thOTuvAr cheviyil UTTum thoNTu kaNTu ithan 
mEl n^inRu pATuvAy unakkE in^thap palakai enRu Azn^tha anpin 
n^ATuvAr vichumpil kURi n^akai maNip palakai iTTAr. 
 
2144 
iRai aruL ANai anychi iTTa pon palakai ERi 
n^aRai kezu mathura kItham pATi n^An maRaikaL chUTum 
aRai kazal akaththu uTkoNTu palakaiyum am kai koNTu 
maRai vazi yAz vallOn than manaivayin chellum ellai. 
 
2145 
minnumA mEkam n^IN^ki vichumpuvAy viLaN^kith thenRal 
mannu mA malaya mEya mAthavan kuTiththa vaikal 
ponnu mA maNiyum muththum pulappaTak kiTan^tha vElai 
enna mIn viLaN^kith thOnRa Eki il pukun^thAn ippAl. 
 
2146 
pAy iruL paTalam kINTu parithi kaN viziththuch chem kai 
Ayiram parappi mun^n^Ir alaikaTal n^In^thum ellai 
mAyiru nyAlam kAkkum varakuNan iravu thaN^kaL 
n^Ayakan pATaRku In^tha n^al aruL parichil kETTAn. 
  
2147 
innichaikku arachai iTTa palakai mIthu iruththi mannar 
mannavan ivanE eN^kaL mathurai n^Ayakan enRu unni 
minnivar maNippUN n^alki viLai n^ila mikavum n^alki 
n^annithi veRuppa n^alki varichaiyAn n^aTAththi van^thAn. 
 
2148 
iRai aruL varichai peRRa paththiranum mERu uyarththavarai n^ARpOthum 
muRaiyinAl vazipaTTu ozukuvAn Aka muTikezuvarakuNa vEn^thu 
maRai muthal aTikaL van^thu van^thanaiyAl vazuththuvAnchil pakal kaziya 
n^iRai perum chuTarOn thiru uru aTain^thu n^eRiyinAlchivapuram aTain^thAn. 
 
palakai iTTa paTalam chupam 
 

44. ichaivAthu venRa paTalam

2149 
kUTal am pathiyil ATaka mEruk koTiya vilkurichil aTiyavanukkup 
pATalin parichil Akiya chem pon palakai iTTapaTipATina mannAn 
vITarum poruvil kaRpuTaiyAL Or viRali yaip paramaniRai aruL paRRi 
mATakam cheRiyum yAz vazi pAthi vAthu venRa varalARu ichaippAm. 
 
2150 
varakuNan kathi aTain^thapin am pon mauli chUTiya irAcha rAchap 
puravalan puvi maTan^thaiyai vETTup puyam thazIik koTun^ayam tharu n^ALil 
paravu manpathai puran^thu ozukum an^thap panychavaRku uriyaanychana uNkaN 
marapin van^tha maTavAr palar Enai maiyal cheyyummaTavAr palar mAthO. 
 
2151 
anna pOka maTAvAruL oruththi arachanukku amuthumAviyum Akum 
minnalAL mathura kItham ichaikkum vinychaiyin thuRaivalALavaLukkum 
pannaka AparaNan innichai pATum paththiran poruvilkaRpuTai yATkum 
mannu kItha vinaiyAl ithan mULa vazuthi kAthal maTamAthupoRALAy. 
 
2152 
pATinikku ethir or pATini thannaip pATa viTTivaLpaTaiththa cherukkai 
ITazippal ena eNNi ezIth than iRai makaRku aqthuichaiththalum an^thath 
thOTiRap porukayal kaNi n^ATakan chonna vARu ozukumannavar mannan 
n^ATi aththakaiya viRaliyai Iza n^ATTinum vara vazaiththu viTuththAn. 
 
2153 
pan^thayAz muthuku thaivara viTTup pATa layam iru pakkamum moyppa 
van^tha pATini maTan^thaiyum mannar mannanaith thozuthuOr kinnara mAthin 
chan^tha Ezichai mizaRRinAL thannai n^OkkioruminniTaiyAL mEl 
chin^thaipOkki varu thIppazi n^OkkAth thennarukkuarachan innathu cheppum. 
 
2154 
paththiran manaivi thannai em munnarp pATuthaRku 
	azai athaRku avaL ARRAthu 
uththaram cholinum yAm avaL chArpAy unai 
	vilakkinum viTAthu thoTarn^thE 
chiththam n^ANam uRa vanychinam iTTuch chellal n^il 
	ena vaLain^thu koL ennA 
eyththa n^uN iTaiyinALai irukkaikku Eki n^ALai 
	varuka enRu viTuththAn. 
 
2155 
pinnar innichaip paththiran perun^thakai viRali 
thannai aN^ku azaiththu uLaththu onRu puRaththu onRu chARRum 
ennOTu innichaip pATuvAr uLar kolO iN^ku enRu 
unni van^thu irukkinRanaL ichaivalAl oruththi. 
 
2156 
ATu amaith thaTam thOLinAy avaLoTum kUTap 
pATa vallaiyO pakar enap pATini pakarvAL 
kOTarum thakaik kaRpum ik kUTal em perumAn 
vITarum karuNaiyum enakku irukkaiyAl vEn^thE 
 
2157 
pATi velvathE anRi n^An paripavam uzan^thu 
vATuvEn alEn enRu urai vazaN^kalum mathukkAl 
ETu vArkuzal avaLaiyum irukkai uyththu irun^thAn 
n^ITu vAr thiraip porunai am thaN thuRai n^irupan. 
 
2158 
maRRai vaikal av iruvaraip panychavan mathuraik 
koRRavan than avai iTai azaiththu n^Er kuTTik 
kaRRa Ez ichai kETku mun kalaththinum pOn^tha 
veRRi vEl mathar n^eTum kaNAL viRaliyai vaithAL. 
 
2159 
kuRRam eththanai eththanai kuNaN^kaL yAzk kOlukku 
uRRa theyvam Ethu ichaippathu ev uyir uTampu uyir  mey 
peRRa Ochai ev aLavaikku uththaram pEchi 
maRru ennOTu pATillaiyEl vachai unakku enRAL. 
 
2160 
irumaiyum peRu kaRpinAl iyampuvAL kalaththin 
varum arum peRaR kalviyum vAthin mEl Ukkap 
perumaiyum palar virumpuRu peNmaiyin cherukkum 
thirumakan chapai aRiyavAy thiRakka vENTAvO 
 
2161 
n^ey uN pUm kuzal maTavarAn innoTum vAthu 
cheyyum pUchalukku ethir alAl thIyavAy thiRan^thu 
vaiyum pUchalukku ethiralEn mAnam viRRu un pOl 
uyyum pAvaiyarE athaRku ethir ena uraiththAL 
 
2162 
venRi mInavan vilakkuvAn pOl ethir vilakkith 
thunRu thAr kuzal maTan^thai mIr pATumin thORROr 
venRa mAtharArkku aTimaiyAy viTuvathE chapatham 
enRu mAnam uNTAkkalum Iza kATTu arivai 
 
2163 
mun^thi yAz iTam thazIik kural vazi mukiz viral pOy 
un^thavE perumitha n^akai uL kiTan^thu arumpach 
chan^tha Ez ichai iRai makan thAz chevikku anpu 
van^tha kAthalAl mazaiyin amuthu ena ArththAL. 
 
2164 
vINai vAN^kinaL mATakam muRukkinaL vichiththu 
vAN n^arampu eRin^thu iru chevi maTuththanar iyakkar 
n^ANa mel viral n^aTai vazi n^AviLai amutham 
pANar kOmakan viRaliyum palar chevi n^iRaiththAL. 
 
2165 
arachan uTkiTai aRin^thilar avaik kaLaththu uLLAr 
viraichey vAr kuzal pATini pATalai viyan^thAr 
puraichai mAniraip pUziyan ilaN^kaiyil pOn^tha 
varai chey kuN^kumak koN^kaiyAL pATalai makizn^thAn. 
 
2166 
thennavan uL kOL ellai therin^thanar vaiyaththu uLLAr 
annavan pukazn^tha vARE pukazn^thanar avaLaith thAnE 
munnavan aruLaip peRRu mummaiyum thuRan^thOr Enum 
mannavan chonnavARE cholvathu vazakkARu anRO. 
 
2167 
pon thaLir anaiyAL maiyal puthumathu n^ukarn^thu thIthu 
n^anRu aRiyAtha kanni n^ATavan anavaiyai n^Okki 
inRu oru n^ALil thErath thakkathO ithu enRu an^tha 
venRu aTu vEl kaNAraip pOm ena viTuththAn mannO. 
 
2168 
maruviya Ayam Eththa virun^thinAL manaivan^thu eythip 
puravalan thanathu pATTaip pukazn^thathE pukan^thathu Akap 
perumitham thalaik koNTAL ap perum kaLippuaTain^thu manychaththu 
thiru malar aNai mElAr van^thu iLaiththu inithuirun^thAL ippAl. 
 
2169 
vaNaN^ku uRu maruN^kil kaRpin maTavaral mathaN^ki thAnum 
aNaN^ku iRai koNTa n^enychan am kayal kaNNi pAkak 
kuNam kuRi kaTan^tha chOthi kurai kazal aTikkIz eythi 
uNaN^kinaL kaluz kaNNIr othuN^ku n^inRu ithanaich 
chonnAL. 
 
2170 
thennavan Achi vaiyam cheyya kOl cheluththik kAththa 
mannava vazuthi vAra vazi vazakku uraippathu AnAn 
annavan karuththukku ERpa avaiyarum anaiyar AnAr 
pin n^aTu n^ilaimai thUkkip pEchuvAr yAvar aiyA. 
 
2171 
un aruL thuNai cheythu en pAl uRu kaN n^OythuTaippathu enna 
min anAy n^IyE n^ALai vellum mA cheythum anychEl 
enna AkAya vANi IRu ilAn aruLAl kETTu 
mannarum kaRpin ATan manai pukun^thu irun^thAn 
mannO. 
 
2172 
anRu pOl maRRai nyAnRum azaiththanan pATal kETTuk 
kunRu pOl puyaththAn thennan kURiya vARE kURa 
manRu uLAr palarum anna vaNNamE chonnAr kETTu 
n^inRa pAN maTan^thai pANTi n^irupanai n^Okkich cholvAL. 
 
2173 
thennar ERu anaiyAy nyAla manu vazich cheN^kOl Ochchum 
mannar ERu anaiyAy vAra vazakkinai AthalAl n^I 
chonnavARu avaiyum chollath thuNin^thathu thulai n^A anna 
pannaka AparaNar mun pOyp pATukEm pATum ellai. 
 
2174 
iruvarEm pATTum kETTuth thuNin^thu ivaL venRAL ennA 
oruvar chan^n^ithiyil chonnAl pOthum enRu uraiththAL pANTith 
thiru makan anaiya vARE cheyminIr cheymin enna 
maruvaLar kuzalinAr tham manai pukun^thu irun^thAr pin n^AL. 
2175 
thenRal n^ATanum man^thirach chelvarum 
n^anRu thIthu uNar n^Al vakaik kELviyOr 
onRa Eki oLi viTu veLLi mA 
manRa vANar mA maNTapaththu eythinAr 
 
2176 
eythi am maTamAtharai iN^ku uRach 
cheythir ennath thirumakan EvalOr 
n^oythin OTi n^oTiththu azaiththA roTu 
mai thikazn^tha viziyAr varuvar Al 
 
2177 
paTimaiyAr thavap pATini van^thu enakku 
aTimaiyAvaL inRu aiyam inRAl enak 
koTumaiyAr manak kOTTach cheruk koTum 
kaTumaiyAka van^thAL kalaththin van^thAL 
 
2178 
kaRpin mikku ezu kaRpum karuththinil 
chiR parany chuTar chEvaTi mEl vaiththa 
aRpu mikku eza mella van^thAL arO 
poRpin mikku uLa paththiran pon anAL 
 
2179 
alaN^ku A ramOTu aN^katham Athi pal 
kalankaL thAN^kik kalainyar kuzAththu iTai 
ilaN^ku mATa mathuraikku iRaivarum 
pulam koL n^Avalar pOl van^thu vaikinAr 
 
2180 
an^tha vEn^thu avai thannil arum kalam 
van^tha vEyth thaTam thOL ichai mAtharAL 
mun^tha vEththichai pATinAL mun^thai yOr 
chin^thai vETTu onRum cheppinar illai Al 
 
2181 
vINai thOL iTan En^thiya veN malar 
vANi pATa irukkaiyin vaikiyE 
yAz n^arampu eRin^thu innichai Orn^thu ezIp 
pANar kOmakan panniyum pATum Al 
 
2182 
kuTaN^kai n^Irum pachchilaiyum iTuvArkku imaiyAk kunycharamum 
paTam koL pAyum pU aNaiyum tharuvAy mathuraip paramETTi 
paTam koL pAyum pU anaiyum kaiyil paTuthalai koNTu 
iTaN^kaL thORum irappAy enRu EchuvArkku en pEchuvanE. 
 
2183 
thEnAr moziyAr vizivaziyE chellAthavarkkE vITu enRu 
n^AnA vEthap poruL uraiththAy n^IyE mathurai n^amparanE 
n^AnA vEthap poruL uraiththAy n^IyE pAthi n^Ari uru 
AnAy enRu piRar paziththAl aTiyEn viTai Ethu 
aRaivEnE. 
 
2184 
varathan Aki ev uyirkkum mAyA viruththi vali aTakkich 
charatham Ana vITTu inpam tharuvAy mathuraith thani muthalE 
charatham Ana vITTu inpam tharuvAy vITu peRuvAr pOl 
viratha yOka n^ilai aTain^thAy enpArkku en n^An viLampuvanE. 
 
2185 
kaN n^uthal mathuraip pirAnai ivvARu karuthiya pANiyAl kanin^thu 
paN n^uthal parivaTTu aNai muthal ichain^Ul pakar muthalthozil iru n^Ankum 
eN uRuvAr thal vaTiththu iTan muthal Am eTTuichaik kAraNamum payappa 
maNNavar chevikkO vAnavar chevikkum AkkinAL viLai amutham. 
 
2186 
iTaiyinOTu Enaip piN^kalai iyakkam ikan^thu mUlam oTuththu iyakki 
n^aTu uRu thozilAl pirama n^an^thiram n^aTaipeRa ichaikkum uL ALAm 
miTaRu vIN^kAL kaN imaiththiTAL eyiRu veLip paTALpuruvam mEl imirAL 
koTiRu athu thuTiyAL pATalum athu kETTu anaivarumkuthUkalam aTain^thAr. 
 
2187 
kanni n^ATu uTaiyAn kaithavan enum pErk kAraNamthERRuvAn enaththAn 
innichai aRinyanAkiyum munpOl iyampuvAn orupaTu kinRAn 
munnavan aruLAl than manak kOTTa muraN keTappothumaiyAn n^Okki 
innavaL thAnE venRanaL enROn inaiyavARuanaivarum mozin^thAr. 
 
2188 
kari urai mozin^tha kaithavan ilaN^kaik kaithavappATini kazuththil 
purikuzal mAthai iruththu ena iruththum pOthumai iTamkaran^thu irun^tha 
ariya n^Avalar Ithu aRputham Ithu aRputham enaaRain^thavai kANa 
virikathir min pOl maRain^thanar yArum viyan^thanarpayan^thanan vEn^than. 
 
2189 
chem kaN ERu azakar ATal Ithu enRE yAvarumthau¤n^thanar Eththi 
am kaN n^Ayakar tham karuNaiyin thiRanum aTiyavaranpaiyum thUkkith 
tham kaNAr aruvi peruka Anan^thath thanip perumchalathiyil Azn^thAr 
vaN^kam mEl van^thAL piTar michai irun^tha mAN izaiviRaliyai mannan. 
 
2190 
iRakkuviththu avaTku mun^tha muththAram erimaNik kalanthukil varichai 
peRak koTuththEnai avaTku uL makizchchi peRach chilavarichai than^thu avaiyil 
chiRakka van^thu oruN^ku vaiki vAn izin^tha theyvathakkOyil pukku irun^tha 
aRak koTi iTam chEr perum pula vOrkku arumkalan AthikaL n^alkA. 
 
2191 
mannavar valikaL ellAm theyvaththin valimun n^illA 
anna mA theyvam cheyyum vali elAm araN mUnRu aTTa 
munnavan valimun n^illA enappalar mozivathu ellAm 
inna pAN makaLiR kANappaTTathu enRu iRumpUthu eythA. 
 
2192 
min iyal chaTaiyinAnai viTai koTu valam cheythu Eki 
inniyam iyakkam cheyya ezil koTu than kOyil eythith 
thol n^ithi peRRAn pOlach chukuNa pANTiyanaip peRRu 
manniya makizchchi vIN^ka vaikinAnan irAcharAchan. 
 
ichaivAthu venRa paTalam chupam 

45. panRik kuTTikku mulai koTuththa paTalam

2193 
iruLaik kan^tharaththil vaiththOn than iTaththu enRum anpin 
theruLaiththan^thu avaTku mARAth therivaiyai ichaiyAl vella 
aruLaith than^thu aLiththa vaNNam aRain^thanam thAyAyp panRik 
kuruLaikku mulai than^thu Avi koTuththavARu eTuththuch cholvAm. 
 
2194 
muRai ena imaiyOr vENTa muLaiththa n^anychAy inRu chAnRAy 
uRai ena miTaRRil vaiththa umparAn mathuraikku Aram 
thiRai ena eRi n^Ir vaikaiththu eRkathu kuru irun^tha 
thuRai ena uLathu Or chelvath thol maNi mATamUthUr. 
 
2195 
tharu n^Athan Athi vAnOr tham kuru irun^thu n^ORpak 
kuru n^Athan enap pEr peRRuk kOthu ilA varam than^thu ERRil 
varun^Athan chiththirath thEr valavanAr uTanE kanychath 
thiru n^Athan parava vaiki irukkum ach chiRan^tha Uril. 
 
2196 
chukalan enRu oru vELAn avan manai chukalai enpAL 
ikal arum kaRpinAL panniru makap peRRAL chelvap 
pukal arum cherukkAl anna puthalvaraik kaTiyAr Aki 
akal arum kaLippu mIthUr anpinAl vaLarkkum 
n^ALil. 
 
2197 
than^thaiyum thAyum mAyath thaRukaN mikku uTaiyAr Aki 
main^tharum vETa rOTu kUTi vem kAnil van^thu 
vem thozil vETTam cheyvAr veyil pukAp puthar kIz eythi 
ain^thu aviththu irun^thu n^ORkum kuravanai aN^kuk kaNTAr. 
 
2198 
kaiththalam puTaiththu n^akkuk kallum vem pAlum vAri 
meyththavan meyyil thAkka vIchinAr vinaiyai vellum 
uththaman vikkam cheythAr thavaththinukku uvar enRu unnich 
chiththA n^on^thu inaiya vanychath thIyaraich cheyirththu n^OkkA. 
 
2199 
thozum thozil maRan^thu vETath thozil uzan^thu uzal vIr n^Ir maN 
uzum thozil uTaiya n^IrAl panRiyin utharaththu eythik 
kozum thozil anaiya Ena kuruLaiyAyth than^thai thAyai 
izan^thu alam uRumin ennA iTTanan kaTiya chApam. 
 
2200 
pAvaththai anaiya main^thar pannirupErum anychich 
chAvaththai ERRu eppOthu thaNivathu ich chApam enna 
Avaththai akaRRum Ichan aruL kazal n^inain^thu van^tha 
kOvaththai munivu cheythak kaTavuLar kuravan kURum. 
 
2201 
ennai ALuTaiya kUTal Eka n^AyakanE uN^kaL 
annaiyAy mulaithan^thu Avi aLiththu mEl amaichchar Akkip 
pinnai Anan^tha vITu tharum enap peN Or pAkan 
thannai AthariththOn chonnAn panniru thanayar 
thAmum. 
 
2202 
thonmaichAl kuru irun^tha thuRai athan puRaththa Ana 
panmaichAl kAna vAzkkaip panRikaTku arachAy vaikum 
thanmaichal thani Enaththin than peTai vayiRRil chenRu 
vanmai chAl kuruLai Akip piRan^thanar vazakkAn mannO. 
 
2203 
Ana n^AL orun^AL ellai aracharukku arachan Ana 
mInavan mathurai n^IN^ki mEl thichaik kAnam n^Okki 
mAnamA vETTam cheyvAn maththamA ukaiththuth thaNTAch 
chEnai than puRam pE moyppach chelkinRAn chellum ellai. 
 
2204 
mA vazaN^ku iTaN^kaL thEra valla thOl vankAl oRRar 
pAvaTich chuvaTu paRRip paTarn^thu n^ARu azal pulAl vAyth 
thI vizi uzuvai Enam thiri maruppu iralai pulvAy 
mEviTam aRin^thu vallE virain^thu van^thu ethirE chonnAr. 
 
2205 
maRaththuRai vETTa mAkkaL vallai pOy oTi eRin^thu 
puRaththuvAr valaikaL pOkki n^Ay athan puRampu pOrppa 
n^iRaiththu mA othukki n^ITTum paTainyarAy n^irai chUzn^thu n^iRpa 
aRaththuRai mARAk kOlAn AnaimEl koNTu n^iRpa. 
 
2206 
chillarith thuTi kOTu eN^kum cheviTu uRach chilaiyA n^iRpap 
palvakaip pArvai kATTip payil viLi ichaiyA n^iRpar 
valliyam iralai maiyan mAn inam veruLA n^iRpa 
vil iRa valiththu vAN^ki mILi vem kaNaikaL thUrththAr. 
 
2207 
cheRin^tha mAn muRin^tha thAL chithain^tha chenni chempunal 
paRin^thavARu veL n^iNam parin^thu vIchu kai iRA 
maRin^tha Ezu uyarn^tha vEzam mANTa eNku valliyam 
piRin^tha Avi yOTum vAy piLan^thavAy vizun^thathE. 
 
2208 
thoTTa pul kizaN^ku vATai thoTa virain^thu kaNNiyuL 
paTTavum poRiththu vaiththa pArvai vIzn^thu aTuththavum 
kaTTi iTTa valai pizaiththu nyamali kauva n^inRavum 
maTTilAtha oTTin^inRa maLLar vElin mAyn^thavE. 
 
2209 
paTTamA ozin^thu n^inRa maRa vilaN^ku pal chila 
vaTTamA vaLain^thu uTuththa valaiyin un^thi appuRaththu 
eTTi n^inRa kolai nyar mEl ethirn^thu mILva veyil vaLain^thu 
oTTinArai malaiyum mAp poRikkaNaN^kaL EththavE. 
 
2210 
valliyam thuLaiththu akanRu mAn thuLaiththu akanRu vem 
kal iyaN^ku eNkinaith thuLaththu akanRu kayavu vAy 
vel inpam thuLaiththu maLLar viTTa vALi iN^N^anam 
chollinum kaTin^thu pOyth thuNiththamA aLappu ila. 
 
2211 
maTuththa vALiyil pizaiththu valaiyai muTTi appuRaththu 
aTuththa mAnai vauvi n^Ay alaiththu n^inRa Athin^AL 
uTuththa pAchavinaiyininRu uyku vArai oy enath 
thaTuththa vA viLaiththu n^inRa thaiyalArai oththavE. 
 
2212 
mathiyai n^Er vakirn^thu kauvi anaiya vAn maruppu veN^ 
kathiya vEzam mIthu thAthu kAlu n^Ila mukaiyin n^IL 
n^uthiya vEl n^uzain^thu chem puN n^Uzil vIzu muthira n^Ir 
muthiya kAna varaiyin mIthu moyththa thIyai oththavE. 
 
2213 
maLLar Ochai thuTiyinOn Ochai vALipOyth 
thaLLa vIz vilaN^kin Ochai thappi OTum mAnin mEl 
thuLLu n^Ay kuraikkum Ochai kAna mUTu thokku vAn 
uL ulA uTanRu olikkum urumin Ochai puraiyumAl. 
 
2214 
inna vERu pal vilaN^ku elAm malaith ilaN^kuvEl 
mannar ERu thennar kO makan kuTakkin EkuvAn 
annapOthu Or Enam arachu irukkum aTavi vAy 
munnar OTi van^thu n^inRu van^tha cheythi moziyum Al. 
 
2215 
eN^kaLukku arachE kETTi iN^ku uLa mirukam ellAm 
thiN^kaLukku arachan konRu varukiRAn enRu cheppa 
vem kaLippu aTain^thu panRi vEn^thanum aTupOr ARRach 
chaN^kai uRRu ezun^thu pOvAn than uyirp peTaiyai n^OkkA. 
 
2216 
inRu pANTiyanai n^EriTTu arum chamar ATi venRu 
vanthiRal vAkaiyOTu varukuvan EyO anRip 
ponRuvan EyO n^I un puthalvaraip pAthukAththu 
n^anRu ivaN iruththi enna n^aN^kakaip pETu inna kURum. 
 
2217 
Avi aN^ku Eka in^tha vAkam iN^ku iruppathE ip 
pAviyO mEl n^AL an^thap paRazinai vakuththa theyvam 
mAva amar ATi venRu varuthiyEl varuvEn anRi 
n^I viLin^thu iTaththu mAyvEn n^izalukkum cheyal vERu uNTO. 
 
2218 
pOthukam ezuka ennAp porukku ena ezun^thu n^Ilath 
thAthu uRaz enap pATTi than puTai thazuvich chellum 
pEthu uRaz paRazai n^Ukkip pin thoTarn^thu aNain^thu chellak 
kAthu eyiRRu eRuzi vEn^than kAl ena n^aTan^thAn anRE. 
 
2219 
pal vakaik chAthi uLLa panRiyil kaNaN^kaL ellAm 
vel paTaith thaRuN^kaN chEnai vIrarAy munpu chellach 
chel enath theziththuch chem kaN thIyuka mAnam ennum 
mallar vAm puravi mEl koNTu ezun^thanan varAkavIran. 
 
2220 
munpaTu thUchi Aka n^aTakkinRa muraT kAl panRi 
mal paTu chEnai n^ErE varukinRa mannar mannan 
veRpaTu thaTam thOL van thAL vIrar mEl chIRich chellap 
piRpaTa othuN^ki vIrar peythanar appu mAri. 28 
 
2221 
chorin^thana chOri veLLam chorin^thana vIzn^tha yAkkai 
charin^thana kuTarkaL enpu thakarn^thana vazumpu mULai 
parin^thana chEnam kAkam paTarn^thana uyirum meyyum 
pirin^thana Ena n^inRa piRai maruppu Ena vIrar. 
 
2222 
pathaiththanar eriyil chIRip panychavan paTaimEl pAyn^thu 
chithaiththanar chilaraith thaLLi chempunal vAyil chOra 
uthaiththanar chilarai vITTi uram pathai paTak kOTu UnRi 
vathaiththanar chilarai n^ErE vakirn^thanar chilarai mAthO. 
 
2223 
thAL chithain^thArum chillOr thalai chithain^thArum chillOr 
thOL chithain^thArum chillOr thoTai chithain^thArum chillOr 
vAL chithain^thArum chillOr varai aRuththu alarOn thITTum 
n^AL chithain^thArum chillOr n^arAthipan chEnai vIrar. 
 
2224 
kaNTanar kanni n^ATu kAvalan amaichchar chIRRam 
koNTanar muchala n^Emi kURRu ena vIchi ArththAr 
viNTanar mANTAr chEnai vIrarum anaiya ellaip 
puN thavaz eyiRRu vEn^thaip puTain^inRa pETai n^OkkA. 
 
2225 
Eviya chEnai ellAm iRan^thana ini n^Am cheyyal 
Avathu en vALA n^Amum azivathu iN^ku ennai thappip 
pOvathE karumam enRu pukanRa ath thuNaiyai n^Okkich 
chAvathai anychA Enath thani arachu onRu chARRum. 
 
2226 
n^uN aRivu uTaiyar Aki n^UloTu pazakinAlum 
peN aRivu enpathu ellAm pEthaimaiththu AthalAl un 
kaN aRivu uTaimaikku ERRa kAriyam uraiththAy mAnam 
eN aRivu uTai yOrk ellA izukku uTaiththu nRO IthAl. 
 
2227 
thUN^ku iruL vaRuvAych chiN^kam iraNTu uRai thuRaiyin mATOr 
AN^ku iru maruppuk kEzal van^thu n^Ir paruki mILum 
vIN^ku iruL uTal kAr enum onRu uRai thuRaiyil vIraththu 
AN^ku iru maTaN^kal n^Irkkuth thalaippaTa anychum anRE. 
 
2228 
aththiTa marapin van^thu piRan^thu uLEn AthalAlE 
kaiththiTu thArAn vIram kavarn^thu thichai thichaiyum vAnum 
vaiththiTa vallEn anRi maTan^thiTa vallEn Akil 
poyththiTum uTampE anRi pukaz uTampu azivathuuNTO. 
 
2229 
n^In^il enath than peTai thannai n^iRuththi n^Iththu en 
kAnil ena vAz karumAvin kaNaN^kaL ellAm 
Unil uyir uNTanam enRu ini OTal kUTal 
kOnil ena Arppavan pOlak kothiththu n^Ern^thAn. 
 
2230 
n^ilaththaik kiLaiththup pilam kATTi n^imirn^tha thULvAn 
thalaththaip puthaippath thaniyEn varavu n^Okki 
valaththaip pukazn^thAn viyan^thAn chilaivAN^ki vALik 
kulaththaich chorin^thAn porunaith thuRaik koRkai vEn^than. 
 
2231 
kuRiththuch cheziyan viTu vALiyaik kOla vEn^than 
paRiththuch chila vALiyai vAy koTu paimpul ennak 
kaRiththuch chila vALiyai kAl koTu thEyththuth thEyththu 
muRiththuch chila vALiyai vAlin muRiththu n^inRAn. 
 
2232 
mAnam poRAthu mathiyin vazi van^tha vEn^than 
thAnam poRAthu kavizkkum pukarth than^thi kaiyil 
Unam poRAtha muchalam koTuththu ERi uyththAn 
Enam poRAthu Arththu iTi yERRin ezun^thathu anRE. 
 
2233 
than^thip poruppaith thuNikka enRu azanRu chIRRam 
un^thik kathalik kozum thaNTu ena Uchal kaiyaich 
chin^thip piRaivAL eyiRu Ochchith chiRain^thu vITTa 
mun^thik kaTum thEr michaip pAyn^thanan mUriththArAn. 
 
2234 
thiN thEr michai n^inRu aTal n^Emi thiriththu viTTAn 
kaNTu Ena vEn^than vilakkik kaTum kAlil pAyn^thu 
thaN thEr uTaiyath thakarththAn pari thannil pAyn^thu 
vaNTu ERu thArAn viTa vElai valam thiriththAn. 
 
2235 
chaththip paTaimEl viTu munnarth thaRukaN vIran 
paththich chuTar mAmaNith thArp parimAvin pin pOy 
moththik kuTar chempunal chOra muTukik kOTTAl 
kuththich chekuththAn poRuththAn alan kUTal vEn^than. 
 
2236 
maNNil kuRiththu valikkaNTu varAka vEn^thai 
eNNith thalaiyil puTaiththAn kai irupputh thaNTAl 
puNNil paTu chem punal ARu puTavi pOrppa 
viNNil pukun^thAn chuTar kIRi vimAna mElAl. 
 
2237 
vEnil kizavOnil viLaN^ki viyan^thu vAnOr 
thEnil pozi pU mazai peyya n^anain^thu theyvak 
kAnaththu amuthu uNTu irukAthu kaLiththu vIra 
vAnaththu amuthu uNTu aramaN^kaiyar koN^kai chErn^thAn. 
 
2238 
pin thuNai Aya peTaith thani Enam 
en thuNai mAya iruppathu kaRpO 
venRilan Enum vichumpu aTai vEnAl 
enRu ikal vEn^thai ethirththa uruththE. 
 
2239 
viRal n^avil pETTai viLippathu vEn^tharkku 
aRan ala venRavan AL vinai maLLarkku 
iRai makan Ana charuchcharan enRu or 
maRamakan n^Ern^thu amar ATa vaLain^thAn 
 
2240 
n^ani pozuthu ATa amar ATinAn n^anychiR 
kani chinavan peTai kAychina vETath 
thani makanai tharai vITTi thanathu ARRal 
ini ilai enna viLaiththu uyir chOrvAn 
 
2241 
irumpu chey thaNTinai im ena ON^kip 
porum paTai chenni puTaiththu viLin^thAn 
virun^thinar Ay iruvOrum vimAnaththu 
arum thiRal vAnam aTain^thanar anRE. 
 
2242 
van thiRal mannavar mannavan un^than 
pon thikaz mA n^akar pukkanan ippAl 
panRi vizun^thu paruppatham AkA 
n^inRathu panRi n^eTum kiri enna. 
 
2243 
anRu thoTuththu athanukku athu pErAy 
inRum vazaN^kuvathu imparin an^thak 
kunRil arum thavar vinychaiyar kOpam 
venRavar eN ilar vITu uRa n^ORpAr 
 
2244 
enRu kURiya arum thamizkku iRaivanai n^Okkith 
thunRu mAthavar aRivilAch chUkara uruvak 
kunRin mIthu irun^thavar elAm kOthaRa n^ORRu 
n^inRa kAraNam yAthu enak kuRu muni n^ikazththum 
 
2245 
vEnil vEL ena viLaN^ku vichchAtharan ennum 
thAna yAz makan pulaththiyan thavaththinukku iTaiyURu 
Ana pAN cheyap panRiyAch chapiththanan aRavOn 
Enam AkuvOn uyvathu enRu enakku ena munivan. 
 
2246 
mannar mannan Am thennavan van^thu n^in vanaththil 
thunRu palvakai vilaN^ku elAm tholaiththu unai mAykkum 
pinnar ivuru peRuka enap paNiththanan iyakkan 
annavARu van^thu iRan^thu pin paza uru aTain^thAn. 
 
2247 
Aya puNNiya vinychaiyan AkamAyk kiTan^tha 
thUya n^Ir AthalAl avvarai mImichaith thuRan^tha 
pAya kELviyar iRai koLap paTTathu ev uyirkkum 
n^AyanAr mathurE n^ayan^thu avaN uRaivAr. 
 
2248 
enRu akaththiyan viTai koTuththu iyampinan ippAl 
panRi ERRaiyum pATTiyum paim punaththu iTTuch 
chenRu avin^thapin panniru kuruLaiyum thikaippu uRRu 
anRu alakkaN uzan^thamai yAr aLan^thu uraippAr. 
 
2249 
OTukinRana therumaral uRuvana n^izalaith 
thETukinRana thAy mulaith thIya pAl vETTu 
vATu kinRana Aka vem pachi n^ani varuththa 
vITukinRana veyil chuTa vethumpu kinRana Al 
 
2250 
inna vARu ivai aNaN^ku uRu ellai vEl valla 
thennar Akiya thEvarkaL thEvar am kayal kaN 
minnanAL oTu min avir vimAnam mIthu ERi 
anna kAnakaththu ichchaiyAl ATal cheythu irun^thAr. 
 
2251 
Enam enpaRaz uRukaN n^Oykku iraN^kinAr ichchai 
Ana anpu than^thu ath thuyar akaRRuvAn InRa 
mAna anpuTaip peTaiyin vaTivu eTuththu ayarum 
kAna van paRaz kalaN^ku anyar kalaN^ka n^Er van^thAr. 
 
2252 
kiTTukinRa tham thAy ethir kuTthiyum kiTTi 
muTTukinRana mOppana muthuku uRaththAvi 
eTTu kinRana kAl vichaith therivana n^ilaththai 
veTTu kinRana kuthippana OTuva mILva. 
 
2253 
Enam innamum kANpa arithAkiya Enam 
Ana meym mayir mukizththiTath thazuvi mOn^thu aruLinan 
mAna men mulai aruththi mA valanum van thiRanum 
nyAnamum perun^ thakaiyum n^al kuNaN^kaLum n^alkA. 
 
2254 
thuN^ka mA mukam onRumE chUkara mukamA 
aN^kam yAvaiyum mAnuTa Akkaiya Akkik 
kaN^kai n^Ayakan kaTavuLar n^Ayakan kayal kaN 
maN^kai n^Ayakan karuNai Am thiru uru maRain^thAn 
 
2255 
immai ippavath thannaiyAy inivaru pavamum 
chemmai cheytha chEthanaththaiyum kEthanam cheythAr 
emmai eppavaththu Ayinum enaip pala uyirkkum 
ammai apparAyk kAppavar avar alAl evarE 
 
panRik kuTTikku mulai koTuththa paTalam chupam 
 

46. panRik kuTTikaLai man^thirikaLAkkiya paTalam

2256 
than^thai thAy izan^thu alamaru kuruLaiyath thAyAy 
van^thu n^Ayakan mulai koTuththu aruLiya vakaiyIthu 
an^tha vARu iru main^tharu man^thirar Aki 
en^thaiyAr chivapuram pukun^thu irun^thavARu ichaippAm. 
 
2257 
Athi n^Ayakan thiru uru maRain^thapin anaiya 
kOthu il ARu iraNTu Enam Ak kumararum kAlaich 
chOthi ARu iraNTu arukkar pOl thOnRi apporuppil 
Othi Ayn^tha pal kalainyarAy oruN^ku vIRRu irun^thAr. 
 
2258 
anaiyarAy avar vaiku n^AL aRaipunal kUTal 
punitha n^Ayakan aruL thiRam uyirkku elAm pothuvAy 
iniya Avana enpathai yAvarum thERa 
vanithai pAl mozi maN^kaithan maNALanai vinavum. 
 
2259 
vev vilaN^kinum veyyavAy achEthana vilaN^kAm 
iv vilaN^kE iRREm ena kuruLaikaTku iraN^kik 
kai vilaN^kinai eytha n^I karuNaiyAy mulai than^thu 
ivvilaN^ku aRivakaRRiyathu yAthu ena iRaivan 
 
2260 
akila vEthamum Akama pEthamum n^ammaich 
chakala chiva thayAparan enRu urai chAlpAl 
ikalil chEthana achEthanam Akiya iraNTum 
pukalil vERu ala emakku avai pothumaiya athanAl. 
 
2261 
thAy izan^thu vem pachiththu azal akam chuTath thazanRu 
kAyum mA thapam puRam chuTak kAn iTaik kiTan^thu 
thIyum Enam men kuruLaikku therumara iraN^ki 
Ayum Ay mulai aLiththu uyir aLiththanam athanAl. 
 
2262 
aLavu il ARRalum thiRanum n^al arum peRal kalvi 
viLaivum nyAnamum kiTaiththanar mInavaRku inimEl 
vaLaivu ilAtha kOl amaichcharAy vaLam pala perukkik 
kaLaivu il pAcham n^Iththu emperum kaNaththavar AvAr. 
 
2263 
enRu n^Ayakan n^Ayakikku iRai koTuththu iyampi 
anRu mInavan kanavil van^thu aracha kEL panRik 
kunRil Ena mA mukaththarAyp panniru kumarar 
venRi vIrarAy vaikun^ar mikka aRivuTaiyAr 
 
2264 
avarai n^in kaTaik amaichcharAk kOTi enRa aLavil 
chiva param chuTar aruL cheyach cheziyar kO vEn^than 
kavalarum kaLippu uTaiyanAyk kaN malarn^thu ezumAn 
thavaz n^eTum thiraik karum kaTal thaththi n^In^thu ellai. 
 
2265 
mANTa kELvi chAl man^thirarkku uNarththi am malai  mEl 
kANTa EnamA vIraraik koNarka enak karuNai 
pUNTa kAvalan amaichcharum pOy avark kaNTu 
vENTa vIrarum INTinAr mInavan thirumun. 
 
2266 
van^thu iRainychiya varAka mA main^tharai n^Er kaNTu 
an^tham il kaLippu aTain^thu vEn^thu amaichchiyal kizamai 
than^thu vERu pal varichaiyum thakka vA n^alkik 
kan^thu chIRiya kaTakarik kaithavan pinnar. 
 
2267 
pazaiya man^thirak kizAr maTappAvai pOl vArai 
vizavu chAl kaTi maN^kalam vithiyinAl puNarththi 
azaku ithAm ena n^aTaththinAn anaiyarum vIrak 
kazalinARku oru kavayamum kaNNumAy n^aTappAr 
 
2268 
uTampu ARu iraNTil uyir onRu ena onRi iyaivAy 
viTampAy aravum vizuN^kum irai oththu n^enycham 
thiTam pATu koLLa vinai vAN^kich cheziyan kalvi 
iTam pATu n^alkum payan pOl makizvu eytha n^inRAr. 
 
2269 
n^al Avin pAlil n^aRum thEn kalan^thu ennap pal n^Ul 
val Arum Aki mathi n^uT parum Akich chOrvil 
chollAl aTaiyAr manamum kaLithUN^kach chollip 
pallAr piRar chol payan Ayn^thu kavara vallAr. 
 
2270 
pazai yEm iRaiyuL koLappaTTam enRu EmAppu eythAr 
uzai yEval cheyyum chiRAr pOla othuN^ki vEn^than 
vizaivu Ethu athanai viTam pOl veRuththu veqkAr 
azal pOl aNukAr akalAr n^izal anna n^IrAr. 
 
2271 
maRukkum cheyal n^Iththu n^aTakkaiyin vaiyath thOrai 
oRukkum poruLum paNi kETkaiyin onnalAraich 
cheRukkum poruLum kavarAr viLai chelva mAkkaL 
iRukkum poruLE iRaivaRku ivar ITTum chelvam 
 
2272 
maRath thAma vElAn manak koLkai than n^enychu maL vAna 
n^iRaththATi n^Izal enath thORRam n^iRuththu maRRa 
aRaththu ARu enil ARRu vAr anRu enil Akkam Avi 
iRaththAn varinu manaththAnum izaikka oNNAr. 
 
2273 
innavARu ozukum panniru vOrum Ikaiyum tharumamum pukazum 
thennar kO makaRku vaikalum perukath thichai elAm vichayam uNTAkkip 
pannaka AparaNan chivapuram aTain^thu paran kaNa n^AtharuL kalan^thu 
manni vIRRu irun^thAr mannar mannavanum vAn patham aTain^thu vIRRu irun^thAn. 
 
panRik kuTTikaLai man^thirikaLAkkiya paTalam chupam 

47. karik kuruvikku upathEcham cheytha paTalam

2274 
varikku urukip paththiraRkup palakai iTTa maNi kaNTan 
arikkuruLai vaTivAna aTal vIrark arachanpAr 
parikkum amaich chiyal aLiththa parichu uraiththAm pachupathi   yAR 
karikkuruvi kuru mozi kETTu aruL aTain^tha kathai pakar vAm. 
 
2275 
mannavan irAcha rAchan vAnavarkku arachan Ana 
pinnavan kumaran Ana peruvali maTaN^kal annAn 
thunnalar aTupOr chAykkum chukuNa pANTiyan n^Ir nyAlam 
innal thIrththu aRak kOl Ochchi IraN^ kuTai n^izaRRum n^ALil. 
 
2276 
ARRal chAl oruvan mEl n^AL ARRavum aRanE ARRi 
mARRam il chiRithu pAvam cheytha than valaththAl van^thu 
thERRam il kayavAy Akich cheniththalAl kAkam Athi 
kURRu ena URRam cheyyak kuruthi chOr thalaiyathu Aki. 
 
2277 
puTku ellAm eLithA URu pATu anychip puraththuL vaiki 
uTki n^IL vanaththuL pOki vazi maruN^ku oru chAr n^iRkum 
kaTku avizn^thu ozukap pUththa kaviz iNar maram mEl vaiki 
veTkam mIthUrach chAmpi veythu uyirththu irukkum ellai. 
 
2278 
viTaiyavan n^IRu pUchum meyyavan pUNTa kaNTith 
thoTaiyavan puRampum uLLum thUyavan kuTaiyum kaiyil 
uTaiyavan tharuma thIrththa yAththirai ozukkam pUNTa 
n^aTaiyavan oruvan an^tha n^aRum tharu n^izalil chArn^thAn. 
 
2279 
irun^thavan chilarai n^Okki iyampuvAn erkkum pERu 
tharum thalam thIrththam mUrththith thanmaiyil chiRan^tha anpu 
arum thamiz mathurai pon thAmaraith thaTam chun^tharEchap 
perum thakai enRu chAnROr pEchuvAr AthalAlE. 
 
2280 
Or iTaththu inaiya mUnRu vizuppamum uLLathu Akap 
pAr iTaththu illai Enai pathi iTaththu onRE enRum 
chir uTaiththu Akum kUTal chezum n^akar iTaththum mUnRum 
pEr uTaiththu Akum enRAl piRithu oru pathi yAthu enRAn. 
 
2281 
im mathu rEchan chEviththu Eththu vOrkku eLiyan Akik 
kaim malar n^elli pOlak karuthiya varaN^kaL ellAm 
immaiyin uTanE n^alkum Enaiya thalaththu vAnOr 
am maiyin anRi n^alkAr AthalAl athikan enRAn. 
 
2282 
maRRu athu kETTuk kompar vaikiya kayavAy nyAnam 
peRRathu paRavai Akip piRan^thathum piRavum thERRam 
uRRathu n^Am ich chanmam ozippathaRku aRavOn iN^N^an 
choRRathE uRuthi enRu thuNivu koNTu ezun^thathu anRE. 
 
2283 
Ay malark kAna n^IN^ki ATaka mATak kUTal 
pOy malark kanaka kanychap puNNiyap punal thOyn^thu Ampal 
vAy malark kayal uN kaNNAL maNALanai valam cheythu anpil 
thOy malar kazal inAnai akaththinAl thozuthu archchiththE. 
 
2284 
innaNam mUnRu vaikal kazin^thapin empirATTi 
than amar kAthalAnaith thAzn^thu ethir n^Okki aiya 
ennaik ik kayavAy cheyyum cheyal ithan varavu yAthu enna 
munnavan athan than cheythi varavu elAm muRaiyAl kURA. 
 
2285 
paththimai n^iyamam pUNTa paRavai mEl karuNai n^ATTam 
vaiththu imaiyAtha mukkaN maRai muthal oru chEyk kanRu 
n^iththiya n^ilaimai n^alki n^Ern^tha vem kURRaik kAyn^tha 
chaththiya nyAna miruththinychayaththinai upathEchiththAn. 
 
2286 
uvamai aRRavan uraiththa man^thiram 
chevi maTuththalum chiRRuNarchchipOyp 
pavam akaRRiTap paTuk karik kurIi 
kavalai viTTaran kazal vazuththum Al 
 
2287 
eN ilA uyirkku iRaiva pORRi vAn 
thaN n^ilA mathich chaTila pORRi en 
puNNiyap payan pORRi am kayal 
kaNNi n^Atha n^in karuNai pORRi Al 
 
2288 
thau¤thal inRiyE cheytha thImaiyAl 
viLiyum ennaiyum ALal vENTumO 
eLiyar eN^ku uLAr enRu thErn^thu thErn^thu 
aLiyai Avathu un aruLin vaNNamE 
 
2289 
ummai n^al aRam uTaiya n^IrmaiyAl 
immai im manu iyampinAy ithu 
ammai n^al n^eRikku Ethu AthalAn 
mummaiyum n^alam uTaiya moympinEn 
 
2290 
Ayinum enakku aiya Or kuRai 
thIya puL elAm URu cheythu enaik 
kAyum manamum kaziyak kaNTa pEr 
E enum paTikku eLiyan AyinEn 
 
2291 
enna ak kurI iyampa empirAn 
anna puTku elAm valiyai Akenap 
pinnum ak kurIi thAzn^thu pEthai yERku 
innum Or varan^ tharuthi enRathAl 
 
2292 
valiyai enpathu en marapinukku elAm 
poliya vENTum eppOthum n^I chona 
oliya man^thiram Othi Othi n^AN^ 
kaliyai vellavum karuNai cheykena 
 
2293 
Avathu Aka enRu amarar n^Ayakan 
mU ezuththinAn muTin^tha ammanu 
thAvi theyvatham iruTi chan^thamOTu 
Ovil Ochai mUnRu oTu theruTTinAn 
 
2294 
kuru mozi payinRu muL vAyk kuruvi than kulanum than pOl 
aru maRai muthalvan In^tha ARRalAl paRavaikku ellAm 
perumai chAl valiyAn ennum peyaravAy ulakin mannak 
karumaNi kaNTan chempon kanai kazal aTi chErn^tha anRE. 
 
2295 
ikkarik kuruvi thAn n^ORRu eythiya varaththaith than pOl 
okkalum eLithAy eythap peRRathAl ulakin mEnmai 
thakkan oruvan vAzath than kiLai vAzvathu enna 
mikkavar eTuththuk kURum pazamozi viLakkiRRu anRE. 
 
2296 
Ichan aTikku anpu illAr pOl eLiyAr illai yAvarkkum 
Ichan aTikku anpu uTaiyAr pOl valiyArillai yAvarkkum 
Ichan aTikku anpu inmaiyinAl eLithAy thirin^tha ik kayavAy 
Ichan aTikku anpu uTaimaiyinAl valithu AyiRRE evvuyirkkum. 
 
karik kuruvikku upathEcham cheytha paTalam chupam 
 

48. n^Araikku muththi koTuththa paTalam

 
2297 
aththi than^tha vimAna azakiyAr 
paththi than^tha paRavaikku man^thira 
chiththi than^tha thiRan ithu n^Araikku 
muththi than^tha karuNai mozikuvAm. 
 
2298 
thEkku n^Ir vaikai n^ATTu oru then pulaththu 
Akkum mATavai vaippu onRu uLa avvayin 
vIkku yAz cheyum vaNTukku vIz n^aRavu 
Akku thAmarai vAvi onRu uLLathu Al 
 
2299 
Azam mikka kayam thalai aththalai 
vAzum mInam anaiththaiyum vAyp peythu 
chUzan^an^thu muththu Inum thuRaik kaNE 
thAzvathOr cheyya thAL maTa n^AraiyE 
 
2300 
chiRiya n^AL mazai inRi achchE ithaz 
veRiya thAmarai OTai viyan karai 
iRai koL n^Arai iruvinaip pauvamum 
vaRiyathu Aki vaRappa vaRan^thathu Al 
 
2301 
n^urai cheRiththu anna n^On chiRai n^Araiyum 
irai virumpi avvAvi ikan^thu orIi 
viraivan^thu oru kAn iTai vIzn^thathAl 
puraiyilOrkku iTan Akum ap poN^kar vAy 
 
2302 
muththar Ana munivar kuzAth thoTum 
chuththa Anan^tha vAriyuL thOyn^thu than 
chiththa mAchu kazIch chivam Akiya 
chaththiyath thava mA muni thaN^kum Al 
 
2303 
kUppiTTu ellaik kuNiththuch chathura mA 
yAppa main^thu chuRRu eN^kum paTiththuRaik 
kOppu amain^thu kuLir chan^thi yAm maTam 
kAppa amain^thu Or kayam thalai uLLathu Al 
 
2304 
virai chey chaNpakam pAthiri vEN^kai thEn 
irai chey vanychi ilanychi kurA marA 
n^irai chey kinychuka n^IL maruthu AthiyA 
urai chey pan maramum puRaththu uLLa Al 
 
2305 
an^tha vAviyin pEr achchO thIrththam enRu 
in^tha nyAlam iyampuvathAl irai 
un^tha vAvu koTu Ukka ezun^thu mun 
van^tha n^Arai athan karai vaikum Al 
 
2306 
Ayn^tha mAthavar appunithath thaTam 
thOyn^thu thOyn^thu aN^ku ezum thoRum thOL puRam 
chAyn^tha vAr chaTaik kaRRaiyil thaththu mIn 
pAyn^thu pAyn^thu puraLvana pArththarO. 
 
2307 
INTai ith thavaththOr thiru mEniyaith 
thaNTa eththavam cheythanavE kol enRu 
ANTai mIn n^amku AkA ena virai 
vENTu n^Arai veRuththu aN^ku iRuththalAl 
 
2308 
than n^ikar thavaththOr yArum thaTam paTin^thu ERi n^iththa 
manniya karumam muRRich chan^thiyA maTaththil vaiki 
minniya makuTam chUTi vEn^thanAy ulakam kAththa 
ponniyal chaTaiyAn kUTal purANa n^Ul othukinRAr. 
 
2309 
aNNal em perumAn cheytha aruL viLaiyATTum Athip 
paNNavan chiRappum kUTal pazam pathich chiRappum thIrththath 
theNNarum chiRappum chErn^thOrkku eLivarum iRaivan ennum 
vaNNamum eTuththuk kURak kETTu aN^ku vathiyum n^Arai. 
 
2310 
maTampaTu aRivum n^IN^ki valvinaip pAcham vIchith 
thiTampaTu aRivu kUrn^thu chiva paranychOthi pAthaththu 
thiTampaTu anpu vA enRu Irththu eza ezun^thu n^Arai 
thaTam paTu mATak kUTal thani n^akar aTain^thu mAthO. 
 
2311 
vAN^kiya thirai chUz poRRA marai paTin^thu imaiyA vEzan^ 
thAN^kiya vimAna mEya thalai vanaith thAzn^thu chUzn^thu 
thEN^kiya aruL kaN n^Okkath therichiththuth thirumun vaiki 
ON^kiya karuNai mEni uLLuRath thiyAnam cheythu. 
 
2312 
in^ n^ilai n^iyamam mU ain^thu ellai nyAnRu iyanRu pin n^AL 
an^ n^ilai ozuku n^Arai ATaka kamalam thOyvAn 
van n^ilai mathil chUz nyAN^kar van^thuzip pachiyAl ven^thu 
min n^ilai vEl pOl thuLLum mIn kavarn^thu uNkum ennA. 
 
2313 
chiRithu uLaththu uLLi n^Athan thiruvaruL valaththAl pinnar 
aRivu van^thu achchO in^tha aRap perum thIrththaththu uLLE 
eRiyum mIn arun^tha Achai ezun^thathE enakku ippOthip 
piRavi enRu ozivathu ennAp pEr anyar aTain^thu pinnum. 
 
2314 
chun^tharach chemmal pAthath thuNai malar anpil thOyn^thu 
chin^thai vaiththu irukkum ellai thEvarum maRaiyum cheyyum 
van^thanaikku ariyA nArai mana n^inai vaTivAyth thOnRi 
em thamakku iniyAy vENTum varam en koliyampuka enRAn. 
 
2315 
cheyya kAl maTa n^Araiyum chenRu thAzn^thu 
aiyanE ip piRavi aRuththu n^in 
meyyar vAz chiva lOkaththin mEvi n^An 
uyya vENTum onRu innamum uNTu arO. 
 
2310 
maTampaTu aRivum n^IN^ki valvinaip pAcham vIchith 
thiTampaTu aRivu kUrn^thu chiva paranychOthi pAthaththu 
thiTampaTu anpu vA enRu Irththu eza ezun^thu n^Arai 
thaTam paTu mATak kUTal thani n^akar aTain^thu mAthO. 
 
2317 
enRu ith thaTa min ilavAka n^I 
n^anRu chAl vara n^al kena veLLi mA 
manRu uLAnum varam than^thu pOyinAn 
chenRu n^Arai chivalOkam chErn^thathu Al 
 
2318 
iyaN^kaL ain^thum iyampa vimAna mEl 
puyaN^ka kaNAnkumuk kaNkaLum poRpa vAn 
viyam koL pU mazai veLLaththuL Azn^thu pOy 
vayam koL n^an^thi kaNaththuL vathin^thathE 
 
2319 
anRu thoTTu inRu aLavum pon thAmarai 
enRu uraikkum ezil malar OTaiyil 
chenRu ukaiththuth thirikinRa mIn alAl 
onRu maRRana n^Ir vAz uyirkaLum 
 
2320 
than kiLai anRi vERRup paRavaikaL thAmum than pOl 
n^an kathi aTaiya vENTiRRE kol in^ n^Arai cheytha 
anpinil viyappO Ichan aruLinil viyappO anparkku 
inpu uruvAna Ichan anparukku eLithE aiya. 
 
2321 
maRak kuRumpuk kaLaik kaTTu maNNin mEl 
aRap perum payir Akki athan payan 
chiRakka n^alkiTa uNTu cherukku vAn 
thuRaththam eythi irun^thAn chukuNanum 
 
n^Araikku muththi koTuththa paTalam chupam 
 

ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page