paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

iraNTAvathu - kUTaR kANTam

(mAyap pachuvai vathaiththa paTalam muthal ulavAkkOTTai aruLiya paTalam varai)

29. mAyap pachuvai vathaiththa paTalam

 
1626 
churuthi inpuRaththu avar viTu arAvinaich churuthi 
karutharum paran aruL uTaik kauriyan thuNiththa 
parichithaN^kathu poRAtha amaN paTiRar pin viTuppa 
varu perum pachu viTaiyinAn mAyththathum pakarvAm 
 
1627 
paNap perum pakuvAy uTaip pAn^thaLai anan^tha 
kuNap perun^thakai thuNiththa pin pin varu kuNTar 
thaNap parum kuzAm kAlinAl thaLLuNTu chellum 
kaNap perum puyal pOl uTain^thu OTina kalaN^ki 
 
1628 
uTain^thu pOnavar anaivarum Or iTaththu iruLpOl 
aTain^thu n^Amunpu viTuththa mAl yAnai pOl inRu 
thoTarn^tha pAmpaiyum tholaiththanar mElinich chUzchchi 
miTain^thu cheyvathai yAthu ena vinayam onRu OrvAr 
 
1629 
Avai URu cheyyAr pazi anychuvAr athanai 
EthuvAm ithuvE puNarppu enRu chUzn^thu ichain^thu 
pAva kArikaL paNTu pOl paziththu azal vaLarththAr 
thAvilA uru Aki Or thAnavan muLaiththAn 
 
1630 
kuNTu azal kaNin ezun^tha ak koTiya vem pachuvaip 
paNTu pOl avar viTuththanar kUTal am pathimEl 
uNTu illaiyum enath thaTumARRa n^Ul uraiththa 
piNTiyAn urai koNTu uzal pEy amaN kuNTar 
 
1631 
mATa mali mALikaiyil ATu koTi mAnak 
kOTukaLi nOTu mukil kuththi michai kOththuch 
chETan muTiyum kathir koL chenni varaiyum thUL 
ATa aTi iTTu alavai anychiTa uyirththE 
 
1632 
viTuththiTum uyirppin ethir pULai n^aRai vIpOl 
aTuththiTum charA charam anaiththum irivu eythak 
kaTuththiTum chinak kanalikku ulakam ellAm 
maTuththiTum azal kaTavuL vAr punalai mAna 
 
1633 
uTanRi iRai koL puLLoTu vilaN^ku alaRi OTa 
miTain^tha pazuvaththoTu vilaN^kalai maruppAl 
iTam theRi maruththu ena veRin^thu aLavi lOraith 
thoTarn^thu uTal chithaiththu uyir tholaiththu iTiyin ArththE 
 
1634 
maRali varum Aru ena maRap pachu vazik koNTa 
aRalivar thaTam porunai ARu uTaiya mARan 
thiRali malar maN^kai uRai then mathurai munnA 
viRali vAli varukinRathathu mInavan aRin^thAn 
 
1635 
mInavanum mA n^akaruL mikkavarum mukkaN 
vAnavanai mAmathurai mannavanai munnOr 
thAnavanai AzikoTu chAyththavanai EththA 
Anathu urai cheythum ena Alayam aTain^thAr. 
 
1636 
n^Atha muRaiyO pothuvin mARi n^aTamATum 
pAtha muRaiyO pala uyirkkum aRivikkum 
pOtha muRaiyO punitha pUraNa purANa 
vEtha muRaiyO ena viLiththu muRai iTTAr 
 
1637 
n^inRu muRai iTTavarai n^iththan aruL n^OkkAl 
n^anRu aruL churan^thu iTapa n^an^thiyai viLiththuch 
chenRa amaNar Eva varu thIp pachuvai n^I pOy 
venRu varuvAy ena viLampinan viTuththAn 
 
1638 
thaNTam kezu kuRRamum anycha thaRukaN chemkaN 
kuNTam thazanRu kothippak koTu n^Akku eRin^thu 
thuNTam thuzAvak kaTaivAy n^urai chOrn^thu chenni 
aNTam thuzAva ezun^thanRu aTal ERu mAthO 
 
1639 
n^eRRith thani oTai n^imirn^thu maRin^tha kOTTil 
paRRich chuTar chem maNip pUN piRai paiya n^Akam 
chuRRik kiTan^thAl enath thOnRu veL Azi InRa 
kaRRaik kathir pOl parumam puRam kauvi minna 
 
1640 
kOTTup piRaikAl kuLir veN kathirk kaRRai pOlach 
chUTTuk kavarith thoTaith thoTaN^kalum n^eRRi munnAp 
pUTTuth tharaLa mukavaTTum poliyap pinnal 
mATTuch chathaN^kaith thoTai kal ena vAy viTTu Arppa 
 
1641 
paNi n^A achaikkum paTi ennak kazuththil vIra 
maNi n^A achaippa n^akaimuththin vakuththa thaNTai 
piNi n^AN chiRu kiN kiNi pippala mAlaith thoN^kal 
aNi n^AN alampach chilampu Arppa vaTikaN n^Ankum 
 
1642 
aTi iTTu n^ilam kiLaiththu aNTam eN thikkum pOrppap 
poTi iTTu uyirththup poru kOTTinil kuththik kOththiTTu 
aTi iTTu athir kAr ethir ERRu ezun^thAN^ku n^Okkich 
cheTi iTTu iru kaN azal chin^tha n^aTan^thathu anRE 
 
1643 
pAl koNTa n^izal veN thiN^kaL pakir koNTa maruppil koNmUch 
chUl koNTa vayiRRaik kINTu thuLLi Or veLLik kunRam 
kAl koNTu n^aTan^thAl enna kaTin^thu uTanRu Avaich chIRRam 
mEl koNTu n^ARRam paRRi vIN^ku uyirppu eRin^thu kiTTA 
 
1644 
kuTakkathu kuNakkathu ennak kuNakkathu kuTakkathu enna 
vaTakkathu theRkathu ennath theRkathu vaTakkathu enna 
muTukkuRu maruppil kOththu muthuku kIzAkath thaLLum 
eTukkuRu malaiyaik kAl pOrththu enath thichai puRaththu vIchum 
 
1645 
kozu maNich chikara kOTi chithai paTak kuvaTTil vIchum 
pazumarach cheRivil vAnthOy paNai iRa eRiyum vAnin 
vizum aRap pachu pOl vIza vElai vAy vIchum iN^N^an 
chezu mathik kOTTu n^an^thith thEviLaiyATal cheythu 
 
1646 
pUriyar eNNi AN^kE poruthu uyir URRam cheyyAthu 
Ariya viTaithan mANTa azakinaik kATTak kAmuRRu 
Iriya n^aRum pU vALi ERu paTTu AviyOTum 
vIriyam viTuththu vIzn^thu veRpu uru AyiRRu anRe 
 
1647 
vAN^kina purichai mATa mA n^akar AnA inpam 
thUN^kina varavAy vEmpin thOTu aviz thArAn thiN thOL 
vIN^kina iravi thOnRa vIN^ku iruL uTain^thathu enna 
n^IN^kina n^ANamOTu n^irai amaN kuzAN^kaL ellAm 
 
1648 
ulaku aRi kariyAth than pEr uruvinai iTapak kunRAk 
kula uRa n^iRuvich chUkka vaTivinAl kuRukik kUTal 
thalaivanai vaNaN^ka Ichan thaN aruL churan^thu paNTai 
ilaku uru Aki iN^N^an irukka ena iruththinAnE 
 
1649 
an^ n^ilai n^akar uLArum arachanum makizchchi thUN^kich 
chan^n^ithi irun^tha n^an^thi thAL aTain^thu iRainychip pOka 
min avir chaTaiyAn n^an^thi venRi chAl vIRu n^Okki 
in amuthu anaiyA LOTum kaLi chiRan^thu irukkum n^ALil 
 
1650 
av iTai varai mEl mun^n^Ir Arkali ilaN^kaikku Ekum 
thev aTu chilaiyil irAman vAnara chEnai chUza 
mai varai anaiya thampi mAruthi chukkirIvan 
iv aTal vIrarOTum eythi aN^ku iRuththAn mannO 
 
1651 
annathu therin^thu vin^tham aTakkiya muni aN^ku eythi 
mannavaRku Akkam kURi mazaviTaik koTiyOn kUTal 
pannarum pukazmai Othu panu valai aruLich cheyya 
munnavan perumai kETTu mukizththakai muTiyOn Aki 
 
1652 
muniyoTu kuRukich chem pon muLari uL mUzki Athith 
thanimuthal aTiyai vENi muTi uRath thAzn^thu vEtha 
manu muRai chiva Akamaththin vazi vazAthu arukiththu Eththik 
kani uRum anpil Azn^thu muTimichaik karaN^kaL kUppi 
 
1653 
puN^kava chivan muththi purAthipa punitha pOka 
maN^kalam evaRRinukkuN^ kAraNa vaTivam Ana 
chaN^kara n^inathu theyvath thAnaN^kaL anan^tham in^tha 
aN^kaN mA nyAlam vaTTaththu uLLana vaika thammil 
 
1654 
aRputhap perum pathi in^tha mathurai Ithu ARRap 
poRpu uTaiththu enpathu evan pala puvanamum n^inpAR 
kaRpu vaiththuya n^I cheytha karumaththin viruththam 
veRpu urukkaLAyp puTai n^inRu viLaN^kalAn mannO 
 
1655 
kaNTa ellaiyil thunpaN^kaL kaLaithaRkum aLavai 
kaNTarum perum chelvaN^kaL aLiththaRkum karuNai 
koNTu n^I uRai chiRappinAl kuLir mathik kaNNi 
aNTa vANa iv iliN^kathukku oppu vERu AmO 
 
1656 
thOyn^thiTum pozuthu thITTiya tholvinaip paTalam 
mAyn^thiTum paTi mAyththu n^in maN^kala pOkam 
In^thiTum paTikku irun^tha mA thIrththaththin iyalpai 
Ayn^thiTum pozuthu athaRku oru thIrththam oppu AmO 
 
1657 
eth thalaththinum ov vonRu vizumithAm in^tha 
meyth thalaththil im mUvakai vizuppamum viLaN^kum 
aththa AthalAl iththalam aTain^thavar evarkkum 
chiththa chuththiyum palavakaich chiththiyum payakkum 
 
1658 
aTiyanEn eNNum karumamum charathamE Aka 
muTiyum mA arithu achcheyan muTiyum eppaTi ap 
paTi purin^thu aruL kaTithu ena paNin^thanan paranum 
n^eTiya vAn paTum amuthu ena ethir mozi n^ikazththum. 	 
 
1659 
iravi than marapin van^tha irAma kEL emakkuth then kIz 
viraviya thichaiyil pOki virikaTal chEthuk kaTTik 
karaviya uLLak kaLvan kathir muTi paththum chin^thi 
arava mEkalai yinALai arum chiRai azuvam n^Ikki 
 
1660 
mINTu n^in ayOththi eythi varikaTal ulakam paln^AL 
ANTu inithu irun^thu mEl n^AL vaikuNTam aTaivAyAka 
INTu n^I kavalai koLLEl enum acharIri kETTu 
n^INTavan makizn^thu thAzn^thu n^iruththanai viTai koNTu Eki. 	 
 
1661 
maRaip poruL uraith thOn chonna vaNNamE ilaN^kai eythi 
aRaththinaith thinRa pAvi Avi thinRanai yAn chelvaththu 
thiRaththinai iLavaRku In^thu thiru virA mEcham kaNTu 
kaRaippaTu miTaRRinAnai aruchchiththuk karuNai vAN^ki 
 
1662 
paRRiya paziyin n^In^thi in^thiran paziyaiththIrththa 
veRRikoL viTaiyinAnai mILavum van^thu pORRi 
al thiraL anaiya kOthaik kaRpinukku arachi yOTum 
chuRRiya chaTaiyin irAman thol n^akar aTain^thAn ippAl 
 
1663 
cheN^kOl anan^tha kuNa mInavaL thEyam kAppak 
koN^kOTu avizthArk kula pUTanan thannai InRu 
poN^ku Otha nyAlap poRai maRRavan pAl iRakki 
em kOn aruLAl chivamA n^akar ERinAnE. 
 
mAyap pachuvai vathaiththa paTalam chupam 
 

30. meyk kATTiTTa paTalam

 
1664 
pAvam ena vaTivu eTuththa paTiRRu amaNar paziththu azal chey 
thEva varu maRappachuvai ERu uyarththOn viTai n^an^thik 
kAvalanai viTuththu aziththa kathai uraiththum aTTAlaich 
chEvakan meyk kATTiTTu viLaiyATum thiRam uraippAm 
 
1665 
vevviyamum mathayAnai viRal kula pUTaNan chamaNar 
avviyam vanychanai kaTan^tha anan^tha kuNach cheziyan pAl 
chevviya chem kOl vAN^kith thikiri thichai chela uruTTi 
vavviya vem kali thuran^thu maN kAththu varukinRAn 
 
1666 
chavun^thara chAman^than enath thAnai kAvalan oruvan 
chivan^tha chaTai muTi aNNal aTiyavarE chivam Akak 
kavarn^thu ozuki aruchchikkum kaTappATTin n^eRi n^inROn 
uvan^thu arachaRku irumaikkum thuNai Aki ozuku n^AL. 
 
1667 
val vETarkku athi pathiyAy varu chEthi rAyan enum 
vil vETan oruvan avan viRal valiyAn mEl iTTup 
pal vERu parimAn thErp panychavan mEl paTai eTuththuch 
chelvEn enRu uRa valiththAn thennar pirAn aqthu aRin^thAn 
 
1668 
thannu thAL n^izal n^inRa chAman^than thanaip pArththu em 
pon aRai thAz thiRan^thu n^ithi mukan^thu aLiththup puthithAka 
innamum n^I chila chEnai eTuththu ezuthik koLka enRAn 
annathu kETTu Ichan aTikku anpu uLAn en cheyvAn 
 
1669 
thennavar kOn paNiththa paNi pin thaLLach chin^thaiyil anpu 
unna aran aruL van^thu mun Irppa ollai pOyp 
pon aRai thAz thiRan^thu aRaththu ARu ITTi iTum pon kuvaiyuL 
anna uLLaththu avA amaiyaththu thakka n^ithi kaikkavarA 
 
1670 
eN iRan^tha kaLippinoTum thiruk kOyil iTaththu aNain^thu 
kaN n^iRain^tha pon muLarik kayan^thalai n^Ir paTin^thu thanathu 
uL n^iRain^tha mey anpin oLi uruvAy muLaiththu ezun^tha 
paN n^iRain^tha maRaip poruLaip paNin^thu iRainychi ithu vENTum 
 
1671 
paNNiyan An maRai viriththa paramETTi em kOmAn 
eNNiya kAriyam muTippAy ivai unakkum un aTikkIz 
aNNiya mey aTiyavarkku mA thakka ena iran^thu ap 
puNNiya mA n^ithi muzuthum avvaziyE pulappaTuppAn 
 
1672 
aNTa mukaTu urinychi n^imir kOpuramum AyirakkAl 
maNTapamum kaNTikaiyum vayira maNik kOLakaiyum 
kuNTalamum thaN tharaLak kuTai n^iraiyum koTi n^iraiyum 
kaNTanan mun avan aruLAl piRappu Ezum karai kaNTOn 
 
1673 
vAn n^ATarkku avi uNavin vakai mun^n^Ul manRal muthal 
n^AnA Am chiRu vELvi n^An maRaiyOrkku aRuchuvaiyin 
AnAtha pEr uNTi thuRavu aTain^thOrkku aruththupali 
thAn Athi pala vERu tharumam n^ani thazaiviththAn. 
 
1674 
evarEnum uruththira chAthanam kaNTAl ethir vaNaN^ki 
avarE n^am piRappu aRukka vaTivu eTuththa aran enRu 
kavarAtha anpu uLLam kachin^thu ozuka aruchchiththuch 
chuvai ARin amuthu aruththi enychiya in chuvai therivAn 
 
1675 
inRaikku Ayiram n^ALaikku iru maTaN^ku varu n^ATkum 
anRaikku anRu iru maTaN^kA arachanathu poruL ellAm 
konRaich chem chaTaiyArkkum aTiyArkkum koTuppathanaith 
thenRal kOn kevimaTuththAr chEnaikkOn ithu cheyvAn 
 
1676 
kAvalan avaiyaththu eythik kAriyam cheyvA rOTu 
mEvinan piRa n^ATTu uLLa vIrarkku veRukkaip pOkkich 
chEvakam pathiya olai chelaviTuththu azaippAn pOlap 
pAvakam cheythu thITTip paTTimai Olai uyppAn 
 
1677 
ezuthuka theluN^karkku Olai ezuthuka kaliN^karkku Olai 
ezuthuka virATarkku Olai ezuthuka marATarkku Olai 
ezuthuka koN^karkku Olai ezuthuka vaN^karkku Olai 
ezuthuka thurukkarkku Olai enRu poy Olai viTTAn. 	 
 
1678 
eN^kum ippaTiyE Olai chelaviTuththu iruppa ARu 
thiN^kaLin aLavu an^thach chEvakar varavu kANA 
tham kathir vElOn chEnaikku arachanai azaiththu n^ALai 
vem kathir paTu mun chEnai yAvaiyum viLiththi enRAn 
 
1679 
enRa mannavanukku ERkach chAman^than ichain^thu veLLi 
manRavan aTikkIz vIzn^thu vaLLalE arachan In^tha 
kunRu uRaz n^ithiyam ellAm koNTu enaip paNikoNTAyE 
vanthiRal chEnai ITTum vaNNam yAthu enna n^inRAn. 
 
1680 
aTiyavar kuRaivu thIrththu ANTu aruLvathE viratham pUNTa 
koTi aNi mATak kUTal kO makan kAman kAyn^tha 
poTi aNi purANap puththEL puNNiyan aruLinAlE 
iTi athirvichumpu kIRi ezun^thathu Or theyva vAkku. 	 
 
1681 
chUzn^thu ezum chEnai yOTum thORRuthum n^ALai n^Iyum 
vIzn^thu aracha avaiyai eythi mEvuthi enna viNNam 
pOzn^thu ezu mARRam kETTup porun^arE uvakai veLLaththu 
thAzn^thanan mun^n^Ir veLLathu alar kathiravanum Azn^thAn 
 
1682 
mInavan kANa mEru villi than thamarai vankaN 
mAna vEl maRavar Akki vAm pari vIran Akath 
thAnum Or kUththuk kOlam chamain^thu van^thu ATaviTTa 
n^Il n^iRa ezini pOlak kAr iruL van^thathu eN^kum 
 
1683 
puNNiya manaiyil pOkip pularvathu eppOzthu enRu eNNi 
aNNal chAman^than thunychAn aTikaTi ezun^thu vAnaththu 
eN n^iRai mInam n^Okki n^Azikai eNNi eNNik 
kaNNithal ezuchchi kANpAn aLan^thanan kaN^kul ellAm 
 
1684 
theruTTu aru maRaikaL thERA chivaparam chuTarOr anpan 
poruTTu oru vaTivam koNTu puravi mEl koNTu pOthum 
aruL paTai ezuchchi kANpAn pOla Ar kaliyin mUzki 
iruTTukaL kazuvith thUya iravi van^thu uthayam cheythAn 
 
1685 
porun^arE anaiyAn n^Ern^thu pOn^thu n^An mATak kUTal 
karuNai n^Ayakanaith thAzn^thu kai thozuthu iran^thu vENTip 
paravi mINTu oLi veN thiN^kaL pal maNik kuTaikkIz Ekik 
kuru mathi marumAn kOyil kuRukuvAn kuRukum ellai 
 
1686 
karai mathi eyiRRuch chaN^ku kannan mun Ana venRip 
piramatha kaNamum kuNTap peru vayiRRu oruvan Athi 
varai purai kuRum thAL pUtha maRavarum kuzumi vIkku 
kurai kazal valiya n^On thAL kOL uTai vayavar Aki. 
 
1687 
n^eTTu ilai vaTivAL kun^tham thOmara n^Emi n^eyththOr 
oTTiya kaNichchi chApam uTam piTi muthalA eNNap 
paTTa vem paTai mU Arum pariththa chem kaiyar kAlil 
kaTTiya kazalar kAlil kaTiyarAyp puRampu kAppa. 
 
1688 
vAr kezu kazalkAl n^an^thi mAkALan piruN^ki venRith 
thAr kezu n^ikumpan kum pOtharan muthal thalaivar yArum 
pOr kezu kavacham thoTTup puNTaram n^uthalil thiTTik 
kUr kezu vaTivAL En^thi kuthiraich chEvakarAych chUza 
 
1689 
kaRRaich chAmaraikaL pichcham kavikai pUm koTikkATu eN^kum 
thuRRakkAr oliyum n^ANath thUriyum muzuthum EN^kak 
koRRap pOr viTaiyaith thAnE kuraN^ku uLaip pariyA mEl koNTu 
oRRaich chEvakarAy mARi ATiya oruvar van^thAr 
 
1690 
palliyam olikkum mArpum pAy pari kalikkum mArppum 
chol oli mazuN^ka maLLar theziththiTum mArpum onRik 
kal enum chummaiththu Akik kalan^thu ezu chEnai mEnAL 
mallan mA n^akar mEl chIRi varukaTal pOnRathu anRE. 
 
1691 
chEnaiyin varavu n^Okkith thirumakan thirumun Ekum 
thAnai am thalaivan thennan thAL n^izal kuRukik kURa 
mInavan uvakai pUththu veyil maNi kaTaiyil pOn^thu aN^ku 
kAna maNTapaththil chem pon ariyaNai mIthu vaiki 
 
1692 
thev aTu makizchchi poN^kach chEnaiyin chelva n^Okki 
ev ev thEyaththu uLLOr ivar ena ethirE n^inRu 
kauvaiyin manach chAman^than kaiyil pon pirampu n^ITTi 
av avar thokuthi ellAm maNi aNi n^iRuvik kURum 
 
1693 
koN^kar ivar aiya kuru n^ATar ivar aiya 
kaN^kar ivar aiya karun^ATar ivar aiya 
aN^kar ivar aiya ivar AriyarkaL aiya 
vaN^kar ivar aiya ivar mALavarkaL aiya 
 
1694 
kuliN^kar ivar aiya ivar koN^kaNarkaL aiya 
theluN^kar ivar aiya ivar chiN^kaLarkaL aiya 
kaliN^kar ivar aiya kavuTaththar ivar aiya 
ulaN^kezu puyaththu ivarkaL oTTiyarkaL aiya 
 
1695 
kollar ivar aiya ivar kUrchcharkaL aiya 
pallavar ivar aiya ivar pappararkaL aiya 
villar ivar aiya ivar vithEkar ivar aiya 
kal oli kazal punai kaTArar ivar aiya 
 
1696 
kEkayarkaL ivarkaL kEz kiLar maNip pUN 
mAkathar Al ivar marATar ivar kAnychi 
n^Akar ikarAl ivarkaL n^ammuTaiya n^ATTOr 
Akum ivar thAm ena meyk kATTi aRiviththAn 
 
1697 
iththakaiya chET pulan uLArai ivaN uyththa 
iththakaimai en ena vinAvi aruL cheyyEl 
aththa n^innarum poruL anaiththum varaiyAthE 
uyththalin aTain^thanarkaL ena uraiththAn 
 
1698 
an^ n^eTum chEnai thannuL chEN iTai aTal mA Urn^thu 
pin uRa n^iRkum oRRaich chEvakap pirAnai n^Okki 
mannavan avar yAr ennach chAman^than vaNaN^ki aiya 
innavar chEnai veLLaththu yArai en aRivathu enRAn 
 
1699 
avarai iN^ku azaiththi enRAn arachanthan vazich chelvAr pOl 
kavayam iTTavarum pOn^thAr kAvalan kaLi kUrn^thu am pon 
n^avamaNik kalan pon ATai n^alkinAn uLLaththu anpu 
thavaRilAn poruTTu vAN^kith thariththu than thamarkkum In^thAr 
 
1700 
Ayn^tha vem parimAth thUNTi aiN^kathi n^aTaththik kATTi 
Eyn^tha tham chEnai veLLaththu eythinAr eythum ellai 
vEyn^tha thArch chEthirAyan vETTai pOyp puli kOT paTTu 
mAyn^thanan enRu Or oRRan vEn^than mun van^thu chonnAn. 
 
1701 
murachu athir anikam n^Okki mukam malarn^thu uvakai pUththa 
arachanum anika vEn^thaRku aLavu il chIrth thalaimai yOTum 
varichai kaN mithappa n^alki van^thu meyk kATTuth than^thu 
parachiya pathAthi thaththam pathi pukach cheluththuka enRAn 
 
1702 
aRain^thavar kazal kAl chEnai kAvalan anikam thamtham 
chiRan^tha chEN n^ATTil chellath cheluththuvAn pOnRu n^iRpa 
n^iRain^tha n^An mATak kUTal n^iruththan an^ n^ilai n^inRu AN^kE 
maRain^thanan maniththa vETam kATTiya maRava rOTum 
 
1703 
kaNTanan porunai n^ATan viyan^thanan karuththA chaN^kai 
koNTanan kuRiththu n^Okki Ithu n^am kUTal mEya 
aNTar tham perumAn cheytha ATal enRu eNNik kaNNIr 
viNTanan puLakam pOrppa meyyanpu vaTivam AnAn. 	 
 
1704 
thanakku uyirth thuNaiyA n^inRa chAman^than thannai n^Okki 
unakku eLi van^thAr kUTal uTaiya n^AyakarE enRAl 
enakku avar AvAr n^IyE enRu avaRku yAvum n^alki 
manakkavalpu inRi vAzn^thAn mathi vazi van^tha main^than. 
 
meyk kATTiTTa paTalam chupam 
 

31. ulavAkkizi aruLiya paTalam

 
1705 
aTiyAr poruTTup parivayavar Akich cheziyan kANa viTaik 
koTiyAr van^thu meyk kATTuk koTuththa vaNNam eTuththu uraiththum 
kaTiyAr konRai muTiyAr ak kanni n^ATan thanakku ichain^tha 
paTiyAl ulavAk kizi koTuththa paTiyai aRin^thapaTi pakarvAm 
 
1706 
vaLLal kula pUTaNan thiN^kaL vAram thoTuththu chivatharumam 
uLLa ellAm vazAthu n^ORRu ozukum valiyAl than n^ATTil 
eLlal illA vEthiyarai ikazn^thAn athanAn mazai maRuththu 
veLLam aruka vaLam kunRi viLaivu aqkiyathu n^ATu ellAm 
 
1707 
aRavOr ellAm n^irappu eythi Akam iTan^tha n^Ul anRi 
maRai n^Ul izan^thu muni vELvi vAnOr vELvi then pulaththin 
uRaivOr vELvi izan^thu izin^tha thozil cheythu ARRAthu uyir vaLarppAn 
puRa n^ATu aNain^thAr pachiyAlE puzuN^ki ozin^tha kuTi ellAm. 
 
1708 
en^tha n^ATu aNaivOm ena iraN^ka iraN^ki mathikkOn mathin^ALil 
pon n^AN muLarith thaTam kuTain^thu chiththik kaLiRRaip pUchiththuth 
than AtharavAl kayal kaNNi thalaivan thannai aruchchiththu 
munnA vIzn^thu karam mukizththup pazichchi makizn^thu mozi kinRAn. 
 
1709 
an^tha ulakil uyirkku uyir n^I allaiyO av uyir uyir pachiyAl 
eyththa varuththam aTiyEnai varuththum mARu en yAn ITTi 
vaiththa n^ithiyam tharumaththin vaziyE chenRathu iLiyaTikaL 
chiththa malarn^thu en iTum pai vinai thIra aruLkaN cheyka ena 
 
1710 
kOLA aravam araikku achaiththa kUTal perumAn kuRai irakkum 
ALAm arachan thavaRu chiRithu akam koNTu athanaith thiruch cheviyil 
kELar pOla vALAthE iruppa manaiyil kiTaiththa amalan 
thAL Atharavu peRa n^inain^thu tharaiyil kiTan^thu thuyil kinRAn 
 
1711 
amkaN veLLi am palaththuL ATum aTikaL avan kanavil 
chaN^kak kuzaiyum veNNiRum charikOvaNamum thayaN^ka uran 
chiN^ka n^Atham kiTan^thu achaiyach chiththa vaTivA ezun^thu aruLi 
vem kaN yAnaith thennavar kOn mun n^inRu ithanai viLampuvAr 
 
1712 
ETAr alaN^kal varai mArpa vempAl enRum anpu uTaimai 
vATA viratha vizuch chelvam uTaiyAy vaiya maRam kaTin^thu 
kOTAthu aLikkum chem kOnmai uTaiyAy unakku Or kuRai uLathu un 
vITA vaLam chEr n^ATTi in^ n^AL vELvich chelvam arukiyathAl 
 
1713 
mamaRaiyE n^amathu pITikaiyAy maRaiyE n^amathu pAthukaiyAm 
maRaiyE n^amathu vAkanam mA maRaiyE n^amathu n^Upuram Am 
maRaiyE n^amathu kOvaNam Am maRaiyE n^amathu viziyAkum 
maRaiyE n^amathu moziyAkum maRaiyE n^amathu vaTivAkum 
 
1714 
vEtham thAnE n^amathu ANaich chaththi vaTivAy vithivilakkAy 
pOtham koLuththi n^ilai n^iRuththip pOkam 
koTuththup pal uyirkkum 
pEtham cheyyum piNi avizththu em piriyA vITu tharuvathu En 
n^Atham cheyyum thAr vEn^thE n^amathu chem kOl athu Akum. 	 
 
1715 
 
an^tha maRaikaL thamakku uRuthi AvAr an^n^Ul vazi kali n^Oy 
chin^tha makath thI vaLarththu empAl chin^thai cheluththum an^thaNarAl 
in^tha maRaiyOr vELvi mazaikku Ethu vAkum ivar thammai 
main^tha ikazn^thu kai viTTAy athanAn mAri maRuththanRu Al. 
 
1716 
 
mummaip puvanaN^kaLum uyya muththI vETkum ivar thammai 
n^ammaip pOlak kaNTu ozuki n^ALum n^AnA vaRam perukkich 
chemmaiththarumak kOl Ochchith thikiri uruTTi vAzthi ena 
ummaip payan pOl eLi van^thAr ulavAk kizi onRu uthavuvAr 
 
1717 
in^thak kiziyil eththuNaip pon eTuththu vazaN^kum thoRum n^AN^kaL 
than^tha aLavil kuRaiyAtha thanmaiththu Akum ithu koNTu 
van^tha vilampAthu akaRRu enRu koTuththu vEn^than manak kavalai 
chin^thath thiru n^IRu chAththi maRain^thAr aiyar thiru uruvam 
 
1718 
 
kaNTa kanavu n^anavu Akath thozuthAn ezun^thu eLariyar kOn 
aNTar perumAn thiruvaTipOl am pon kiziyai muTiththalai mEl 
koNTu makizchchi thalai chiRappa n^inROr mukUrththam kUththATith 
thaNTA amaichchar paTaith thalaivar thamakkum kATTi aRiviththAn 
 
1719 
 
chem kaN ari mAn piTar chuman^tha theyva maNip pUn^thavichu ERRich 
chaN^kam muzaN^ka maRai muzaN^kach chAn^tham thimirn^thu thAthu ozukath 
thoN^kal aNin^thu thachAN^ka viraith thUpa n^aRu n^eych chuTar vaLaiththu 
kaN^kai milain^tha kaTavuL enak karuthip pUchai vinai muTiththAn 
 
1720 
 
aTuththu vaNaN^ki valam cheythiTTu am pon kiziyaip pothi n^Ikki 
eTuththu muththI vinainyarkkum yAkaN^kaLukkum yAvarkkum 
maTuththu n^ALum varaiyAthu vazaN^ka vazaN^ka aTiyArkkuk 
koTukkak kuRaiyA vITTu inpam AyiRRu aiyar koTuththa kizi 
 
1721 
 
Aya pothiyil viLai ponnAl achumpu cheythu vichumpu izin^tha 
kOyil athanai akam puRamum kuyinRu nyAnak kozun^thu anaiyathu 
Ayil aRukAl pITikai vAn thaTavu koTiya n^eTiya peru 
vAyil piRavum azakeRippa vEyn^thAn maRaiyin varampu aRin^thAn 
 
1722 
 
mun^thikkuRaiyA n^ithikkaTalai mukan^thu mukan^thu n^AL thORum 
chin^thik kulapUTaNak koNTa theyva tharumpa payir vaLarppap 
pan^thith thirai mun^ n^Ir mEkam parukich choriyap pala vaLanum 
n^an^thik kanni n^ATu aLakai n^akar pOl chelvam thazaiththanRE 
 
1723 
 
vaiyA karaNarkaNaiyA ikar maRai vallOr maRai muTi chollAy Or 
meyyA miruthikaL poyyA virathikaL vELvith thazalkaLai vAzvip pOr 
pai ATu aravu aNi aiyA nananurai pakar vOr ulakiyal akal vOrkaL 
eyyAthu uRaithalin aiyA thaLakaiyathu ennap polivathu thennATu. 
 
ulavAkkizi aruLiya paTalam chupam 
 

32. vaLaiyal viRRa paTalam

 
1724 
vEtham thanathu vaTivu enRu viNNinRu izin^tha vimAna maRaik 
kIthan cheziyan thanakku ulavAk kizi than^thu aLiththa vazi ithu ap 
pOtham kaTan^tha poruL vaNikap puththEL mATa maNi maRuku 
pAtham thaTava n^aTan^thu vaLai pakarn^tha parichu pakar kiRpAm 
 
1725 
iRaivan kula pUTaNan thikiri ivvAru uruTTu n^AL munnAL 
chiRai vaNTu aRaiyum thAruvana theyva munivar panniyar tham 
n^iRai anRu aLan^thu kaTTuka ena n^eTiyOn makanaip poTi Akkum 
aRavan thAnOr kApAli Akip palikku varu kinRAn 
 
1726 
vEtham achaikkum kOvaNamum meyyil n^IRum uL Akak 
kItham ichaikkum kanivAyum uLLE n^akaiyum kiNkiNi chUz 
pAthamalarum pAthukaiyum pali koL kalanum koNTu rathi 
mAthar kaNavan thava vETam eTuththAl oththu varum ellai 
 
1727 
viLLum kamalach chEvaTi chUz chilampin oliyum miTaRu athirath 
thuLLum kItha oliyum kaiththuTiyin oliyum thuLaich chevik kINTu 
uLLam piLan^thu n^iRai kaLain^thu Irth thollaivarum mun valliyarkaL 
paLLam kaNTu varupunal pOl palikoNTu illin puRam pOn^thAr 
 
1728 
aiyam koNTu aNaivAr aiyar parikalaththu aiyam anRik 
kai am pon vaLaiyum peyvAr karuththu n^AN anRik kAchu 
cheyyum pon maruN^ku n^ANum izappar vEL chilai am panRich 
koyyum thaN malark kaN ampum koN^kaiyil choriyach chOrvAr 
 
1729 
maTa mayil anaiyAr eN^kaL vaLaiyinaith tharuthir enRAr 
kaTal viTam ayinRAn uN^kaL kan^tharaththu uLLathu enRAn 
thaTamathi kompu anAr em kalaiyinath tharuthir enRAr 
muTa mathi milain^thAn uN^kaL mukamathi iTaththathu enRAn 
 
1730 
iTai aRin^thu emmaich chErmin enRanar iLaiyar em kOn 
kaTal amuthu anaiyIr n^uN^kaL iTai inik kANAthu enRAn 
maTa n^alAr aqthEl paNTai vaNNam In^thu illil chella 
viTai aLiththu aruN min enRAr vElaipukku uRaN^kum enRAn 
 
1731 
n^aN^kaiyar kapAlikku enRu n^aTu ilai pOlum enRAr 
am kaN n^aTuvu ilAmai n^ummanOrk aTuththathu enRAn 
maN^kaiyar aTikaL n^enycham valiya kal pOlum enRAr 
koN^ku alar konRai yAnum koN^kaiyE van kal enRAn 
 
1732 
kAthu vEl anna kaNNAr kaN^kai n^Ir chuman^thathu Ethukku 
Othumin enRAr n^umpAl uN pali ERka enRAn 
Ethu pOl irun^thathu aiya ichaiththa cheppu enRAr Ichan 
kOthu uRA amuthu annIr n^um koN^kai pOl irun^thathu enRAn 
 
1733 
kaRuththathai evan kol aiya kan^tharam enRar vELai 
veRuththavan mAri peythaRku enRanan viziyAl vElai 
oRuththavar Avathu enRIr uththaram enRAr kURRaich 
cheRuththavan thenpAl n^inRu n^OkkinAl therivathu enRAn 
 
1734 
chekkar am chaTaiyAn kaNNil tham uruth theriya n^Okki 
ik koTiyAr pOl kaN uL emmaiyum iruththir enRAr 
n^akkan um thanai annAr kaN iTaik kaNTu n^akaiththu n^ammin 
mikkavar n^um kaN uLLAr viziththu avark kANmin enRAn 
 
1735 
anychalip pOthu peyvAr charaNam enRu aTiyil vIzvAr 
thanychu enath thaLirkkai n^ITTith thazuviya kiTaikkum thORum 
enychuvAn enychAthu Eththi ethir maRai eTTum thORum 
vanychanAy akalvAn maiyal vanychiyarkku aNiyan AmO. 	 
 
1736 
aTuththu emaith thazAthir EnIr avizththa pUm kalaiyai mILa 
uTuththumin umpAl yAN^kaL maiyal n^Oy uzappa n^Okkik 
aTuththu emar muniyA munnam kazaRRiya vaLaiyum kaiyil 
eTuththu iTum enRAr n^ALai iTuthum enRu EkinAnE 
 
1737 
piLLai veN thiN^kaL vEyn^tha pirAn koNTu pOna n^ANum 
uLLam mITkal ARRAthu uyaN^kinAr kalaiyum chaN^kum 
thuLLa aim kaNaiyAn vALi thuLaippa vem pachalai yAkam 
koLLai koNTu uNNa n^inRAr an^n^ilai kozun^ar kaNTAr. 
 
1738 
poy thava vaTivAy van^thu n^am manaip ponnin annAr 
mey thazai kaRpai n^ANa vEroTum kaLain^thu pOna 
kaithavan mATak kUTal kaTavuL enRu eNNith thErn^thAr 
chey thavavaliyAl kAlam mUnRaiyum theriya vallAr. 	 
 
1739 
kaRputh thirin^thAr thamai n^Okkik karuththuth thirin^thIr n^Ir Azi 
veRputh thirin^tha mathil kUTal mEya vaNikar kanniyarAyp 
poRputh thiriyAthu avatharippIr pOm enRu iTTa chApam kETTu 
aRputh thirin^thAr eN^kaLukku Ithu akalvathu eppOthu ena munivar 
 
1740 
an^tha mATa mathurai n^akarkku arachu Akiya chun^tharak kaTavuL 
van^thu n^ummaik kaithINTum vazi ichchApam kaziyum enach 
chin^thai thaLarn^tha panniyarum thennar mathuraith thol n^akaril 
kan^tha mullaith thAr vaNikar kAthal makaLirAyp piRan^thAr 
 
1741 
vaLarn^thu pEthai iLam paruva mARi alkul puTai akanRu 
thaLarn^thu kAnychi maruN^ku ochiyath thathumpi aNNAn^thu arumpu mulai 
kiLarn^thu chellum paruvaththil kiTaiththAr Aka ippAnmaN 
aLan^tha viTaiyAn van^thu vaLai pakarum vaNNam aRaikiRpAm 
 
1742 
kaN^kai karan^thu maNi kaNTam karan^thu n^uthal kaN karan^thu oru pAl 
maN^kai vaTivam karan^thu uzaiyum mazuvum karan^thu maza viTai Ur 
am kaN azakar vaLai vaNikar Aki Enam aLan^thu aRiyAch 
chem kamalach chEvaTi iraNTum thirai n^Ir nyAla makaL chUTa 
 
1743 
paNTu munivar panniyar pAl kavarn^tha vaLaiyE paTTu vaTam 
koNTu thoTuththu mINTu avarkkE iTuvOm ena uL kOLinar pOl 
thoNTar thoTuththa kai vaNNaththu uNarn^thAr pOlath thOL chuman^thu 
maNTu vaLaiyai vilai pakarn^thu vaNika maRukil varukinRAr. 
 
1744 
mannu maRaiyin poruL uraiththa maNivAy thiRan^thu vaLai koNmin 
ennum aLavil paruva mukil imiz innichai kETTu ezil mayil pOl 
thunnu maNi mEkalai mizaRRath thUya vaNikar kula makaLir 
minnu maNi mALikai n^inRum vIthi vAyil puRappaTTAr 
 
1745 
vaLaikaL iTuvAr enaththaN^kaL manam ellAm tham puTai othuN^kath 
thaLaikaL iTuvAr varukinRar thammaik kommai vem mulaiyAr 
thuLaikaL iTum thIm kuzal ichai pOl churumpu pATak karum kuzal mEl 
viLai kaL ozuka n^uTaN^ki varu min pOl aTain^thu kaNTArkaL 
 
1746 
kaNTa vaTivAl iLaippathaRkuk kazipEr anpu kAthalvazik 
koNTu chella oruchAr tham kuNanA n^ANamuthal n^Ankum 
maNTi oru chAr maRu thalaippa manamum uzanRu thaTumARa 
aNTar perumAn viLaiyATaRk amaiyach chUzn^thu Ar amuthu anaiyAr 
 
1747 
iraN^kum mEkalai chilampu anRi Enaiya 
virumpiya kuzai thoTi min chey kaNTikai 
maruN^ku iRach chumappinum vaLaikaikku il enin 
arumpiya mulaiyinArkku azaku uNTAkumO 
 
1748 
chelva n^al vaNikir em chem kaikku ERpana 
n^al vaLai therin^thiTum enRu n^Aykar mun 
valvaLar iLa mulai makaLir min umiz 
kalvaLar kaTaka mel kAn^thaL n^ITTinAr 
 
1749 
paN tharum kiLavi am kayal kaN pAvai kaith 
thaN thaLir paRRiya thaTakkai mATar kaim 
muNTakam paRRiyE mukizththup pal vari 
vaNTukaL ERRuvAr maiyal ERRuvAr 
 
1750 
puN^kavan iTuvaLai puTaiththu mILa van^thu 
eN^kaLukku iTavilai iTuthi rAl enak 
koN^ku aviz paiN^kuzal eruththam kOTthi n^inRu 
am karam n^ITTuvAr Achai n^ITTuvAr 
 
1751 
emakku iTum emakku iTum enap pin paRRiyE 
amaith thaTam thOLinAr anaN^kaL pUm kaLai 
thamaith thuLai paTuththa or chArpu ilAmaiyAl 
amaippuRu n^AN muthal kAppu n^IN^kinAr 
 
1752 
mun iTum vaLai elAm kazala munpu chUzn^thu 
innavai periya vERu iTum enRu iTTapin 
annavum anaiyavE Aka mILa van^thu 
innamum chiRiya vA viTum enRu En^thuvAr 
 
1753 
pin iTum vaLaikaLum chariyap pEthu uRA 
mun ethir kuRuki n^Ir cheRiththa moyvaLai 
thannoTu kalaikaLum charivathE ena 
min ena n^uTaN^kinAr vEl n^eTum kaNAr. 
 
1754 
ivvaLai pOl vaLaiyAm mun kaNTilEm 
meyvaLai vaNikir iv ariya veL vaLai 
evvayin uLLa inRu iniya Aki em 
meym mayir poTippu eza vIkkam cheythavE 
 
1755 
n^ALaiyum vaLai iTa n^aNNum iN^ku enpAr 
kOLvaLai vilai ithu koNTu pOm enpAr 
vAL vizi Ir pinAL vAN^kik kOTum enRu 
AL ari yERu anAr ATip pOyinAr 
 
1756 
pOyina vaNikar tham puTaiyin min enap 
pAyina makaLirum palarum kANa mun 
mEyina viN izi vimAnaththu uL oLi 
Ayina thiru uru Akith thOnRinAr 
 
1757 
maTTu alampu kOthaiyAr mun vaLai pakarn^tha vaNikar thAm 
paTTu achain^tha alkul n^aN^kai pAkar Akum ena viyan^thu 
uTTa thumpu uvakai veLLam uRRu ezun^tha kumizi pOl 
chuTTa thumpu punalil Azn^tha kaLi aTain^tha n^akar elAm. 	 
 
1758 
uruvilALi uTal poTiththa oruvar kUTa iruvarAn 
maru ilAr thiruk kai thoTTu vaLai cheRiththa n^IrmaiyAl 
karuvin mAthar Aki n^Aykar kannimAr kaN minnu vEl 
poruvil kALai ena varampil puthal varaip payan^thanar 
 
1759 
piRan^tha main^thar aLavu iRan^tha perumai koNTa perumitham 
chiRan^tha vIram ARRal ERRa thiRal punain^thu vaikinAr 
maRan^tha thumpu vEl n^eTum kaN vaNika mAthar chiRithu n^AL 
thuRan^thu anRu aruL aTain^thu thuNai aTikkaN vaikinAr 
vaLaiyal viRRa paTalam chupam 
 

33. aTTamA chiththi upathEchiththa paTalam

1760 
koththu ilaN^ku konRai vEyn^tha kUTal Athi mATa n^IL 
paththiyam pon maruku aNain^thu vaLaipakarn^tha parichu mun 
vaiththu iyampinAm iyakka mAthar vENTa aTTamA 
chiththi than^tha thiRam inith therin^tha vARu cheppuvAm. 
 
1761 
min alaN^kaL vAkai vEl vizup perum kulaththinil 
thennavan than ANai n^Emi thichai elAm uruTTum n^AL 
munnai vaikal Uzi thORum oN^kum moyvaraikkaNE 
mannu thaN parArai Ala n^izal maruN^ku maRai muthal 
 
1762 
aTuppa mAchu il veLLi veRpin aruku irukkum marakatham 
kaTuppa vAma michai irun^thu kanaka veRpan makaL enum 
vaTuppaTAtha kaRpinAL maTiththu veL ilaich churuL 
koTuppa n^Echam URu pOka kuravan Aki vaikinAn 
 
1763 
piruN^ki n^an^thiyE muthal perum thakaik kaNaththarum 
maruN^ku irun^tha chanakAthi mA thavaththar n^Alvarum 
oruN^ku iRainychi uNNa uNNa amutham URu chiva kathaik 
karumpu arun^tha vAy malarn^thu karuNai cheyyum ellai vAy 
 
1764 
pauvam mUzku chUr thaTin^tha pAlanukku mulai koTuththu 
thevvam Aya vinaikaL thIr iyakka mAthar aRuvarum 
theyva n^IRu muzuthum aNin^thu cheyya vENi kaNTikaich 
chaiva vETa mAthavam thariththu van^thu thOnRinAr 
 
1765 
man^thirach chilampu alampum malaraTik kaN van^thi cheythu 
en^thai aTTa chiththi vENTum eN^kaLukku enath thozA 
am thaLirk kaiyavar irappa aNNal than maTiththalam 
than^thirukkum mAthai aN^kai chuTTi Ithu chARRum Al 
 
1766 
alar pachum polaN^ kompu anna vaNaN^ki ivaN n^iRaivAl eN^kum 
malar parA chaththi Aki makEchaiyAy aNimA Athip 
palar pukaz chiththi eTTum paNin^thu kuRREval cheyyum 
chilathiyar Akich chUzn^thu chEvakam cheyya vaikum 
 
1767 
ivaLai n^Ir chin^thith thAn mun n^ITTiya vinaiyai n^Ikkith 
thavalarum chiththi eTTum tharum enak karuNai pUththuch 
chivaparam chOthi eTTuch chiththiyum thau¤ththal cheythAn 
avar athu maRan^thAr ummai Az vinai valaththAn mannO 
 
1768 
chezumathip piLavu vEyn^tha thEvum ak kuRRam n^Okki 
muzumathi mukaththinArai munin^thu n^Ir paTTa maN^kaip 
pazumaram muthalAm nyAnap pARaiyAy kiTamin ennak 
kazumal uRRu avar thAzn^thu kazivathu ich chApam enRAr 
 
1769 
ippaTik karum kalAkik kiTaththi Ayiram ANTu ellaik 
appuRam mathurai n^inRu aTuththu umai thoTuththa chApaththu 
uppaRa n^Okki n^uN^kaL thol uru n^alkich chiththi 
kaippaTu kanipOl kANak kATTuthum pOthir enRAn 
 
1770 
koTi anArkaL aRuvarum 
n^eTiya vAn n^imirn^thu kAr 
paTiyum paTTa maN^kaiyAl 
aTiyil pARai AyinAr 
 
1771 
kathir kalam pey kATchi pOl 
uthir pazaththin uTal elAm 
puthai paTak kiTan^thanar 
matha arith thaTam kaNAr 
 
1772 
paruvam Ayiram kazin^thu 
oruva mATa mathurai em 
kuravan eNkuNaththinAn 
thiru uLam thirumpinAn. 
 
1773 
thannathu ichchai koNTathu Or 
in aruL kuravanAy 
an^ n^eTum kal AyinAr 
munnar van^thu thOnRinAn 
 
1774 
iruTTa thumpu kOthaiyAr 
maruTTa thumpu vinai keTa 
aruLthathumpu kaNNinAl 
theruLthathumpa n^OkkinAn 
 
1775 
aTikaL n^Okka ampuyam 
kaTikoL n^eythal kAn^thaL paiN^ 
koTi koL mullai kumutha mEl 
paTiyap pUththa pARaiyE 
 
1776 
thAkka vEtha kath thirum 
pAkkam uRRa pon ena 
n^Ikkam aRRa iruL mala 
vIkkam aRRu viTTathE 
 
1777 
n^iRaiyum anpu enum n^athi 
poRai enum karai kaTan^thu 
iRaivanin aruL kaTal 
thuRaiyin vAy maTuppa vE 
 
1778 
ezun^thu iRai aTik kaNE 
azun^thu n^Echa moTu thavak 
kozun^thu anArkaL aRuvarum 
vizun^thu iRainychinAr arO 
 
1779 
kumaraRku UTTum iLa mulai 
umai oppArkaL chenni mEl 
amalach chOthi amkai AN^ku 
kamalap pOthu chUTTinAn 
 
1780 
chiththi eTTum an^ n^alAr 
puththiyil koLun^thavE 
kaiththalaththil vaiththathu or 
muththu enath theruTTuvAn 
 
1781 
aNimA makimA ilakimA ariya karimAp pirAththimalap 
piNi mAchu uTaiyOrkku ariya pira kAmiyam Ichaththuvam mey 
thuNimA yOkarkku eLiya vachiththuvam enRu eTTAm ivai uLak kaN 
maNi mAchu aRuththOr viLaiyATTin vakaiyAm avaRRin marapu uraippAm 
 
1782 
aRavum chiRiya uyir thoRum thAn parama kATTai aNuvAych chenRu 
uRaiyum chiRumai aNi mA Am uvari nyAlam muthal mEl enRu 
aRaiyum chivA an^tham ARA ARum muLLum puRanum akalAthE 
n^iRaiyum perumai thanai anRO makimA ennum n^irampiya n^Ul 
 
1783 
ilaku mEru pAram pOl irukkum yOki thanai eTuththAl 
ilakuvAna para aNup pOl iruppathu ilakimA Akum 
ilaku vAna para aNup pOl irukkum yOki thanai eTuththAl 
ilaku mEru pAram ena iruppathu anRO kari mAvAm 
 
1784 
pilaththil irun^thOn ayan ulakil pukuthan mINTum pilam aTaithal 
palaththin mikun^tha pirAththiya thAm parakAyaththin n^aNNuthal vAn 
pulaththin iyaN^kal ich chiththa pOkam anaiththum thAn irukkum 
thalaththin inain^tha paTivaruthal pirakAmiyam Am thavak koTiyIr 
 
1785 
viNNil iravi than uTampin veyilAl anaiththum viLakkuthal pOl 
maNNil uLa Am poruL palavum kAlam mUnRum vAnaththin 
kaNNil uLa Am poruLum than kAyaththu thau¤yAthu irun^thu aRithal 
eNNil ithuvum maRai oru chAr pirakAyam enRu iyampum Al 
 
1786 
Ichan ena muth thozilum than ichchai vazi cheythu ezu puravith 
thEchan muthal kOL paNi kETpath thikazvathu thIchaththuvam Akum 
pUchal avuNar puL vilaN^ku pUtha manithar muthal ulakum 
vAcha vAthi eN marun^than vachamAk koLkai vachiththuvam Am. 	 
 
1787 
emmai uNarn^tha yOkiyarkaL ivaRRai virumpAr eninum avar 
thammai n^izal pOl aTain^thu ulakarkku anaiyAr perumai thanai uNarththum 
chemmai uTaiya ivai ennach chiththi eTTum thau¤vu eythak 
kommai mulaiyAr aRuvarukkum koLuththinAn eN kuNach chelvan 
 
1788 
thEvathEvu upathEchiththa chiththiyaich chilampan chelvi 
pAvanai valaththAl n^anku payinRuvAn vazik koNTu Ekip 
pUvalar kathuppin n^allAr aRuvarum puram mUnRu aTTa 
kAvalan virumpi vaikum kayilai mAl varaiyil pukkAr 
 
	 	 
aTTamA chiththi upathEchiththa paTalam chupam 
 
vidai_ilachchinai">

34. viTai ilachchanai iTTa paTalam

 
1789 
chan^thu chUz malayach chilampar thavam purin^tha iyakki mArk 
an^tha n^Al iru chiththi than^thathu aRain^thanan aTi thozA 
van^thu mIn vaLavan poruTTu vaTAthu vAyil thiRan^thu azaiththu 
in^thu chEkaran viTai ilachchinai iTTavARu viLampuvAm 
 
1790 
thOTu veTTi malaiththu vAL vithir thuNai vizikkuyil iLa muLai 
kOTu veTTiya kuRi koL mEniyar kuTi koL mA n^akar kaTi koL paiN^ 
kATu veTTiya kAraNak kuRi kATu veTTiya chOzan enRu 
ETu veTTiya vaNTu chUz pozil eyil koL kachchi uLAn avan 
 
1791 
uththama chiva paththiril perithu uththaman puthu viraikalan 
miththai enRu veN n^IRu kaNTikai Aram enRu aNi meyyinAn 
n^iththa vEtha purANam Athi n^ikazththiTum poruL kaNNuthal 
aththananE para thaththuvap poruL enRu aLan^thu aRi kELviyAn 
 
1792 
aN^kam AROTu vEtham n^Ankum aRin^thu meypporuL Ayn^thu uLam 
chaN^kai koNTu anuthinam aranpukaz chARRu chaiva purANa n^Ul 
poN^kum in chuvai amuthu than chevi vAy thiRan^thu pukaTTi uNTu 
eN^kaL n^Ayakan aTi iNaikaN iruththum anpu karuththuLAn 
 
1793 
mukkaN n^Ayakan muppuraththai munin^tha n^Ayakan maN^kai Or 
pakka n^Ayakan mikka vAnavar paravu n^Ayakan aravu aNich 
chokka n^Ayakan uTalum cheviyAn mukan^thu chuvaith tharum 
thakka pAlOTu thEn kalan^thu tharukki uNpavan AyinAn 
 
1794 
am kayal kaN maTan^thai pAkan aTiththalam thozum Achai mEl 
poN^ki mikku ezum anpanAy mathu rEchan minnu polaN^kazal 
paN^kayap patham enRu n^An paNivEn enap parivu eythiyE 
kaN^kulil thuyilvAn kayal purai kaNNi paN^kanai unniyE 
 
1795 
anRu chempiyar kOmakan kanavin kaNE aruL veLLimA 
manRuL n^inRavar chiththarAy ethirvan^thu mannava n^in uLaththu 
onRum anychal oruththanAki uruththirin^thu thaniththu van^thu 
inRu van^thanai cheythu pOthi enap pukanRanar EkinAr 
 
1796 
kETTu vEn^than viziththu uNarn^thu kiLarn^tha aRputhan Akiya 
ITTu chEnai amaichchuLAr piRar yArum inRi vazik koLIi 
n^ATTam mUnRavan AmvAL koTu n^al aruT thuNaiyAy vazi 
kATTa anpu enum ivuLi mEl koTu kaN^kul vAy varuvAn arO 
 
1797 
kallum Ar azal aththamum pala kaluziyum kuNa kanai kaTal 
chellum mA n^athi palavum vAn n^imir kannalum cheRi chen^ n^elum 
pullu mAn^ilanum kazin^thu puRam kiTakka n^aTan^thu pOy 
vallu mA mulaiyAr kaNam payil vaikai am thuRai eythinAn. 
 
1798 
kuRuku munnar athirn^thu vaikai kothiththu akan karai kuththivEr 
paRiya van chinai muRiya viN thoTu pain^ tharukkaLai un^thiyE 
maRuki veLLam eTuththu alaiththara mannavan karai thannil n^inRu 
iRuthiyil avanaith thozaRku iTaiyURu ithu enRu anyar eythuvAn. 
 
1799 
izuthoTum chuvai amuthu pen kalan iTTu uNAthu iru kaN kaNIr 
vaziya van^thu vilakkuvArin vaLain^thathu ARu pakal cheyyum 
pozuthu ezum pozuthO maRukkam viLaikkumE ikal pUziyan 
vazuthi anRiyum vaikaiyum pakai Anathu enRu varun^thinAn 
 
1800 
veLLam n^Okki azuN^ku chempiyan melivu n^Okki virain^thezIik 
kaLLa n^Okkil akappaTAthavar kanavu pOl avan n^anavil van^thu 
thuLLa n^Okku uTai anparukku aruL uruvam AkiyachiththarthAm 
paLLam n^Okki varum perum punal vaRRa n^Okkinar pArththarO. 
 
1801 
vaRan^thavARu kaTan^thu van^thu vaTakku vAyil thiRan^thu pOy 
n^iRain^tha kAval kaTan^thu vIthikaL n^in^thi n^Eriyar vEn^thanaich 
chiRan^tha vATaka punitha paN^kaya thippiyap punal ATuviththu 
aRam thavAtha aRai kAna kaNTar tham Alayam pukuviththarO 
 
1802 
vemmai chey kathirkAl chempon vimAna chEkaraththin mEya 
thammaiyum paNiviththu eN il charAcharam anaiththum InRa 
ammai am kayal kaNALam aNaN^kaiyum paNiviththu uLLam 
chemmai chey inpa veLLaththu azuththinAr chiththachAmi. 	 
 
1803 
eNNiya eNNi AN^kE yAn peRa muTiththAy pORRi 
paNNiyan maRaikaL thERA pAlmozi maNALa pORRi 
puNNiyar thamakku vEthap poruL urai poruLE pORRi 
viN izi vimAna mEya chun^thara viTaN^ka pORRi 
 
1804 
evvuTal eTuththEn mEl n^AL eN ilAp piRavi thORum 
av uTal ellAm pAvam maRam poruTTAka anRO 
thev uTal poTiththAy unRan chEvaTikku aTimai pUNTa 
iv uTal onRE anRO enakku uTal Anathu aiyA. 	 
 
1805 
innana palavum Eththi iRainychi ip pal varamum vENTum 
min n^aku vElinAnai vEn^tha n^I pOn^tha vaNNam 
thennavan aRin^thAl Etham cheyyum enRu ArththArk kaNNi 
mannaich chiththa chAmi uththara vazik koNTu EkA. 
 
1806 
maNNinai vaLarkkum vaikai vaTakarai aLavu n^aNNip 
puNn^iya n^IRRuk kAppup puNTara n^uthalil chAththi 
uL n^iRai karuththukku ERpa uRuthuNai unakku uNTAki 
n^aNNuka enRu ponni n^ATanai viTuththu mINTu 
 
1807 
kAppuch cheytha kathavil viTaikkuRi 
yAppuch cheythu amaiththu IrnychaTaich chiththar pOyth 
thuppuk kaivarai chuz vaTa mEruvil 
kOppuch cheytha pon kOyilin mEyinAr. 	 
 
1808 
kaN^kulin arum kai kuRaippAn enach 
chem kai n^ITTith thinakaran thOnRalum 
eN^kaL n^Ayakan iTTa kuRi aRin^thu 
aN^kaN vAyil thiRappavar aiyuRA. 	 
 
1809 
maRRai vAyil kaN mUnRinum vallai pOy 
uRRu n^Okkinar thAm n^ennal oRRiya 
koRRa mInak kuRi pizai yAmai kaNTu 
eRRi ithu Am kol enRu En^thal mun eythinAr 
 
1810 
pORRi manna n^am pon am kayal kuRi 
mARRi uththara vAyil kathavu athil 
ERRu ilachchinai iTTanar yArai enRu 
ARRal vEn^tha aRikilam yAm enRAr. 	 
 
1811 
vaiyai n^ATanum van^thu athu n^Okku uRIi 
aiya innathu Or aRputha mAyaiyaich 
cheyya vallavar yAr enath thEr ilan 
aiyam eythi akan manai n^aNNinAn. 	 
 
1812 
maRuththa uNTiyan mA malarp pAyalai 
veRuththu akanRu tharai mEl paLLi koLLavum 
poRuththanan anRu thuyinRAn in aruL pOzthinil 
kaRuththa kaNTar kana vinil kURuvAr 
 
1813 
maTTathu alampiya thAthaki mAlaiyAn 
uTTa thumpi ozukiya anpinAl 
kaTTu il aN^ku eyil kachchiyil kATu elAm 
veTTi n^am puTai viththiya paththiyAn 
 
1814 
van^thu n^amai vazi paTa vENTinAn 
in^tha vAyil thiRan^thu azaiththu in aruL 
than^thu mILa viTuththup pin AT koLIi 
n^an^tha mAl viTai n^Am poRiththEm enA 
 
1815 
aruLinAn aiyam thERRi akanRapin 
maruLin n^IN^ki malarkkaN viziththu ezIi 
veruLinAn veyarththAn vimminAn pala 
poruLin ARRuthiththAn kula pUTaNan 
 
1816 
vaLLal anpukku eLivan^tha mANpu kaNTu 
uLLa uLLa n^inRu n^URRu ezum aRputha 
veLLamum paramAnan^tha veLLamum 
koLLai koNTu than kOmanai n^IN^kinAn. 	 
 
1817 
aLi aRA manaththu anpuTaiya anparukku 
eLiyar ATalai yArkkum veLippaTath 
thau¤yu mARu thau¤viththuth thannaip pOl 
viLi ilA inpa veLLaththu azuththinAn 
 
1818 
kOTAtha cheN^kOlum veN kuTaiyum kO muTiyum 
ETAr alaN^kal irA chEn^thiraRku aLiththuth 
thOTAr ithaziyAn thAL kamalam chUTi vAn 
n^ATALa arachu urimai peRRAn narapathiyE 
viTai ilachchanai iTTa paTalam chupam 
	 	 

35. thaNNIrp pan^thar vaiththa paTalam

 
1819 
champu mathuraip paran iravu thaniyE van^thu thanaip paNin^tha 
vempu kathirOn marumAnai viTuththu mINTum thAz iRukki 
am pon kathavin viTai poRiththathu aRain^thum thennan aTu paTaikku 
vampu malar thOy punal pan^thar vaiththuk kAththa vakai cholvAm 
 
1820 
thennan aracha puran^tharan kOl cheluththa n^ALil kATu eRin^tha 
mannan pinnar veLippaTaiyAp pOn^thu pOn^thu mathu rEchan 
pon am kamalath thAL vaNaN^kip pOvAn munnip porum porunaik 
kanni n^ATan kENmai peRa viTuththAn varichaik kaiyuRaiyE 
 
1821 
ponni n^ATan vara viTuththa polam pUN ATai muthal piRavum 
kanni n^ATan kai kavarn^thu thAnum kalakkum thoTar pinAl 
unni vERu kaiyuRaiyAyth thuRavu cheyya uvappu eythich 
chenni kAthal makal koTuppAn ichain^thAn an^thach cheziyaRku 
 
1822 
cheziyan thanakku varaiyaRuththa cheythi kETTuch chempiyar kOn 
kazi anpuTai kulamakaLaith thAn pOyk koLvAn karuthimathi 
vazivan^thavaRkuth thampi ena van^tha aracha chiN^kam enum 
pazi anychAthAn vanychiththup pazanak kAnychip pathi pukuvAn 
 
1823 
kAnychip pathimun kuRukum iLam kAvalOnaik kaTal chEnai 
thAm chuRRiya van^thu ethir koTu pOyth than mun thanakku enRu irun^tha makaL 
Am chiRRiTaiyai maNam puNarththi an^tha marukaRku arachu n^ilai 
vAnychiththu aracha puran^tharanaip piTikka mathiththAn vanam eRin^thAn 
 
1824 
marumakan thannuTan ezun^thu mAmanAna vaLavar kOn 
porum akanRa chEnai yAnai puTai n^eruN^ka mathi vazith 
thiru makan than mEl amarth thiRam kuRiththu murachu aRain^thu 
urum akanRa palliyam olippa van^thuLAn arO 
 
1825 
thiraNTu athirn^thu ezun^thu van^tha chenni chEnai than n^akark 
iraNTu yOchanaip puRaththu iRukkum munnar oRRarAl 
theruNTu thennanai mATa n^I kUTal mEya chivan thAL 
charaN pukun^thu vENTuka enRu chArn^thu thAzn^thu kURuvAn 
 
1826 
anRu pAthi iravil van^thu aTi paNin^thu thamiyanAych 
chenRa chenni ennum n^inna thiruvaTik kaN anpinAn 
inRum an^ n^ilaiyanAy enakku vENTuvana viTuththu 
onRu kENmai purikuvAn uLaththil onRai unninAn 
 
1827 
aRaththinukku uLLAki anRu n^inRa n^I avan cheyum 
maRaththinukku uLLAki inRu vanmai cheyvathE aRap 
puRaththinAr puram poTiththa puNNiyA enak karain^thu 
uRaiththu vENTinAn vElai umpar n^Athan aruLinAl 
 
1828 
mey thuRan^tha vAymai onRu viNNin n^inRu aNNalE 
aithu n^uN^kaL chEnaiyEnum mAkavaththu n^ALain^I 
eythi van^tha thevvarOTu ethirn^thu uruththu n^inRu pOr 
cheythi venRi n^innathu Al cheythum enRu ezun^thathu Al 
 
1829 
kAya vANi chevi n^uzain^tha kAlai vEn^thar in^thiran 
n^AyanAr aTikkaNE n^ayan^tha anpu muvakaiyum 
Aya vElai vIzn^thu thAzn^thu akanRu than irukkai pOy 
mEyinAn n^imirn^tha kaN^kul viTiyum ellai n^OkkuvAL 
 
1830 
kazin^tha kaN^kul iRa vichumpu kaN vizikkum munnarE 
viziththu ezun^thu chan^thi Athi vinai muTiththu vAnan^Ir 
chuziththu alampu vENi aNNal thUya pUchai cheythu ezI ith 
theziththu ezun^tha chEnai yOTu cheru n^ilaththai n^aNNinAn. 	 
 
1831 
alai chiRan^tha chalathi mIthu oru ARu chellu mARu pOl 
malaichiRan^tha n^Eri veRpan maLLar chEnai veLLa mEl 
kalai chiRan^tha mathi n^iRain^tha kanni n^ATu kAvalan 
chilai chiRan^tha chiRiya chEnai chenRu alaiththu n^inRathE. 
 
1832 
urumu anna kuralinAr ulavai anna chelavinAr 
veruvuthIyin vekuLiyAr veTiththa vIra n^akaiyinAr 
cheru vin mAna aNiyinAr chinai maTiththa vAyinAr 
iruvar chEnai maLLarum ethirn^thu kai kalan^thanar 
 
1833 
manRal am theriyal n^Eri malaiyavan thamarkku elAm 
thenRal am poruppinAn thiraNTan^Anku karuviyum 
min thayaN^ku cheyya vENi viTaiyavan than aruLinAl 
onRu anan^tham Aka van^thu uruththu ethirn^thu thOnRum Al 
 
1834 
thErin Othai kan^thukam chirikkum Othai chorimathak 
kArin Othai pEriyam kaRaN^kum Othai maRavar tham 
pOrin othai vIrarthOL puTaikkum othai yOTu mun^ 
n^Ir Othai onRu enak kalan^thu oTuN^ki n^inRathE 
 
1835 
chilai payinRa vIrarOTu chilai payinRa vIrarE 
kalai payinRa vALarOTu kalai payinRa vALarE 
kolai payinRa vEla rOTu kolai payinRa vElarE 
malai payinRa mallarOTu malai payinRa mallarE. 	 
 
1836 
kari ukaiththa pAkarOTu kari ukaiththa pAkarE 
pari ukaiththa maRavarOTu pakai ukaiththa maRavarE 
kiri ukaiththa valavarOTu kiri ukaiththa valavarE 
eri ukaiththu ethirn^tha kAl enak kalan^thu malai varAl 
 
1837 
viTukkum vALi ethir pizaippar veyya vALi eythu pin 
thoTukkum vALi vil loTum thuNippar pin kaNippu aRa 
maTukkum vALi mAr puthaippa vAN^ki maRRu av vALi koNTu 
aTukkum Evalarai eythu aTarppar kiLLi maLLarE 
 
1838 
chOnai mAriyil charam chorin^thu n^inRu thuLLuvAr 
Ana vALi ethir pizaiththu othuN^ki n^inRu azal charam 
kUnal vALi chilai iRath thoTuththu eRin^thu kUvuvAr 
mIna kEthanaththu vEn^than vIrar chenni vIrar mEl. 
 
1839 
thaRin^tha thAL thakarn^tha chenni tharai uruNTa varai enach 
cheRin^tha thOL charin^tha thEr chithain^tha pal paTaikkalam 
muRin^tha yAnai kaiyiRA muzaN^ki vIzn^tha chempunal 
paRin^tha pAru pAr iTaN^kaL paiththa kULi moyththavE. 	 
 
1840 
maTalin n^ITu thAr alaN^kan mannar chEnai innavARu 
uTalin n^Izal aTi akaththu oTuN^ka umpar uchchiyil 
kaTalin n^ITu kathir parappu kaTavuL eythum aLavu n^inRu 
aTalin n^ITi iTaiviTAmal amar uzan^thathAl arO 
 
1841 
an^tham n^AL anaiththaiyum azikka n^inRa aran n^uthal 
chin^thum thI enak kananRu uruththu n^inRu theRuthalAl 
en^tha ARum aRa vaRappa impar anRi umparum 
ven^thu vAna ARum vaRRa vEnil van^thu iRuththathAl. 	 
 
1842 
maN piLan^thu pilam n^uzain^thu varai piLan^thu n^iraiya vAy 
eN piLan^thu n^inRa poN^kar ilai ukap piLan^thu mEl 
viN piLan^thu parithi n^ITu vem karaN^kaL yAraiyum 
kaN piLan^thu azanRu vIchu kAnal eN^kum AnathE 
 
1843 
AyiTai alakaith thErum aTain^thavar veyarvum anRith 
thUya n^Ir vaRan^tha an^thach chuTupulam thOyn^tha kAlum 
mI uyar mathi n^ilavum veyya vAych chuTu n^al lOrum 
thIyavar thammaich chErn^thAl thIyavar Avar anRO 
 
1844 
viLai matha URRu mARi vekuLiyum cherukkum mARith 
thuLai uTaik kaimAn thUN^ku n^aTaiya vAych chAmpich chOrn^tha 
uLar tharu Uzik kAlinOTum Am puravi eyththuth 
thaLar n^aTai uTaiya vAkith thaivarum thenRal pOnRa. 
 
1845 
kAnal am thEr mEl chURaik kAl enum pAkan thUNTa 
vEnil vEn^thu ERich chIRi veppam Am paTaikaL vIcha 
mAn^ilam kAval pUNTa mannavar iruvar thaN^kaL 
thAnaiyum uTain^thu thaNNIr n^achai chuTach chAmpiRRu anRE. 
 
1846 
irakkam il koTiya chelvar maruN^ku pOy irappAr pOla 
uruppam moNTu iRaikkum kaLLi n^Izal pukku othuN^kuvArum 
tharukku aRa n^irappAl eyththOr thamminum vaRiyar pAl chenRu 
irappa pOl ilai thIn^thu thukka maran^izal eythuvArum 
 
1847 
kol ipam pari mAn thErin kuRu n^izal othuN^ku vArum 
al iruL vaTTath thOl veN kavikaiyuL aTaN^ku vArum 
chel iTam piRithu kANAr vIravAn chenROr n^inRa 
kalluTan n^izal chErvArum AyinAr kaLamar ellAm 
 
1848 
Ayathu Or amaiyam thannil aLavu ilA uyirkkum InRa 
thAyanAr thulai pOl yArkkum chaman^ilai Aya kUTal 
n^AyanAr cheziyan thAnai n^anan^thalai vEtha n^ARkAl 
pAyathOr thaNNIrp pan^thar parappi ap pan^thar n^AppaN 
 
1849 
puNTara n^uthalum kAthin puRaththu aNi malarum pAtha 
muNTaka malar mEl oRRaik kiN kiNi muzakkum kachchiyAppu 
uNTa thOl uTaiyum kaNTOr uLLamum kaNNum koLLai 
koNTa punnakaiyum uLLak karuNaiyin kuRippum thOnRa 
 
1850 
aru maRai akaththu n^inRAN^ku arun^thavar Aki vENip 
poru punal pUriththu AN^ku Or puNNiyach chirakam thAN^ki 
oruvarukku onRe Aki ilakkarukku ilakkam Akith 
arukuRum puzaiyAl vAkkith thaNiththanar thaNNIrth thAkam 
 
1851 
chun^tharap puththEL vaiththa thuRu malar vAchath theNNIrp 
pan^thar pukku aTain^thu n^annIr paruki eyppu akala ARRal 
van^thapin cheziyan thannOr vaLavan mEl ERichchIRi 
an^tham il anikam chin^thith thumpai vEyn^thu aTu pOr cheythAr 
 
1852 
kaTal uTaiththu ennap ponni kAvalan thAnai chAya 
maTal uTai vAkai vEyn^thu vaLavanai maruka nOTum 
miTal uTaith thaRukaN chEnai vIrar vem kaiyAl paRRi 
aTal uTaik kanni n^ATark arachan mun koNTu pOn^thAr 
 
1853 
koTuvan^tha vaLavan thannaik kOp perum cheziyar kOmAn 
vaTuvan^tha thampi yOTu mATa n^IL kUTan mEya 
kaTu van^tha miTaRRAr munpOy viTuththu en^thai karuthiyathu yAthu enna 
n^aTuvan^tha n^ilaiyAn kETpa n^Ayakan ikazththu mannO 
 
1854 
aRavan n^I allaiyO un akaththinukku ichain^tha cheykena 
iRaivanathu aruLAl vAnin ezumozi kETTu vaikaith 
thuRaivanum aRaththin ARRAl chOzanaich chilamAl yAnai 
maRa vayap paripUN maRRum vazaN^kinAn viTuththAn pinnar 
 
1855 
vaLLal than thampi ennum mannavar chiN^kam thannaith 
thaLLarum thaRukaN ANmaith tharukku aRaththu AnAL chelvam 
uLLana chiRithu mARRi othukki ev uyirkkum thAyAyp 
paLLa n^Ir akalam kAththu palvaLam pazukka vAzn^thAn. 	 

thaNNIrp pan^thar vaiththa paTalam chupam 
	 	 

36. iracha vAtham cheytha paTalam

1856 
varathan mInavan paTai iTai van^thu n^Irp pan^thar 
virathan Aki n^Ir arun^thiya vinai cheythathum 
paratha n^Uliyan n^ATakap pAvaiyAL oruththik 
iratha vAtham cheythu aruLiya ATalai ichaippAm 
 
1857 
parum kai mAlvaraip pUmiyan pain^thamiz n^ATTin 
iraN^ku theN thiraik karaN^kaLAl Irm punal vaikai 
maruN^kil n^an^thanam malarn^tha pan malar thU uyp paNiyap 
puram kaTan^thavan iruppathu pUvaNa n^akaram 
 
1858 
eNNil aN^ku uRai charAcharam iliN^kam enRu eNNi 
viNNin n^AlkaLum kOLkaLum vilaN^kuvathu yAkkaik 
kaNNinAn kathir muthal pala kaTavuLar pUchai 
paNNi vENTiya n^alvaram aTain^thathu appathiyil 
 
1859 
kiLiuLAr pozil pUvaNak kizavar tham kOyil 
thaLi uLAr thavap pERu enA aTAthu ku pUn^thAr 
aLi uLAr kuzal aNaN^ku anAL an^tharaththavarkkum 
kaLi uLAr thara mayakku uRUm kaTal amuthu anaiyAL 
 
1860 
n^arampin Ez ichai yAz ichaip pATalum n^aTan^Ul 
n^irampum ATalum peNNala n^Irmaiyum piRavum 
arampai mAtharai oththanaL aRan^eRi ozukum 
varampinAl avar thamakku mEl AyinAL mannO 
 
1861 
Aya mAthar pEr pon anaiyAL enpavaL than 
n^Eya Aya mOTu iravin iruL n^IN^ku mun ezun^thu 
thUya n^Ir kuTain^thu uyir purai chuTar mathik kaNNi 
n^AyanAr aTi aruchchanai n^iyamum n^aTAththi 
 
1862 
thiruththar pUvaNa vANaraich chEviththuch chuththa 
n^iruththam ATi van^thu aTiyaraip poruL ena n^inaiyum 
karuththaLAy aruchchiththu avar kaLippa in chuvai UN 
aruththi enychiyathu arun^thuvAL aqthu avaL n^iyamam 
 
1863 
mAthar in^ n^eRi vazaN^kum n^AL maRRu avaL anpai 
pUthalaththu iTaith theruTTu vAn pon malai valli 
kAthal n^Ayakan thiru uruk kANiya uLLaththu 
Atharam koTuththu aruLinAr pUvaNaththu aiyar 
 
1864 
aiyar than^tha pEr anpu uru AyinAL mazumAn 
kaiyar than thiru uruvinaik karuvinAl kaNTu 
maiya kaNNinAL vaikalum varu poruL ellAm 
poy il anpu koNTu anpartham pUchaiyin n^Er vAL. 	 
 
1865 
aTiyar pUchanaikku anRi enychAmaiyAl aTikaL 
vaTivu kANpathu eppaTi enRu maTi ilAch cheziyaRku 
koTivil pon kizi n^alkiya vaLLalai unnip 
piTi anAL irun^thAL aqthu aRin^thanan perumAn. 
 
1866 
thuyya n^IRu aNi meyyinar kaTTaN^kam thoTTa 
kaiyar yOkap paTTaththu iTaik kaTTinar pUthip 
paiyar kOvaNam michai achai uTaiyinar pavaLach 
cheyya vENiyar aN^ku oru chiththarAy varuvAr. 
 
1867 
van^thu pon anaiyAL maNi mALikai kuRuki 
an^tham inRi van^thu amuthu cheyvA roTum aNukich 
chin^thai vERu koNTu aTain^thavar thiruvamuthu arun^thAthu 
un^thu mALikaip puRam kaTai oru chiRai irun^thAr 
 
1868 
amuthu chey arum thavar elAm akala vERu irun^tha 
amutha vAriyai aTipaNin^thu aTichchiyar aiya 
amuthu cheyvathaRku uL ezun^thu aruLka ena uN^kaL 
amuthu anALai iN^ku azai min enRu aruLalum anaiyAr 
 
1869 
muththarA mukiz vAL n^akai alkulAy mukkaN 
aththavar Anavar thamar elAm amuthu cheythu akanRAr 
chiththarAy orutham pirAn chiRu n^akaiyina rAy 
ith tharA thalaththu yAr irukkinRAr enRAr 
 
1870 
n^ava maNik kalan pUththa pUm kemparin n^aTan^thu 
thuvar ithazk kaNi vAyinAL chuvA katham aN^ku ila enRu 
uvamai aRRavarkku arukkiya Achanam uthavip 
pavam akaRRiya vaTimalar muTiuRap paNin^thAL 
 
1871 
eththavam cheythEn iN^ku ezun^thu aruLuthaRku ennAch 
chiththar mEniyum paTi ezil chelvamum n^Okki 
muththa vAL n^akai arumpa n^inRu anychali mukizppa 
aththar n^OkkinAr aruL kaNAr aruL valaip paTTAL. 	 
 
1872 
aiya uL ezun^thu aruLuka aTikaL n^Ir aTiyEn 
uyya vENTiya paNi thiru uLaththinukku ichaiyach 
cheyya vallan enRu anychali cheyya uL n^akaiyA 
maiyaL n^Okkiyai n^Okki mIn n^Okkithan maNALan 
 
1873 
vaTiyai n^Er viziyAy peruvanap pinai chiRithu un 
koTiyai n^EriTai ena viLaiththanai enak konRai 
muTiyinAn aTi Aram men mukiz mulaik koTi thAzn^thu 
aTiya nERku vERAy oru melivu ilai aiyA 
 
1874 
eN^kaL n^Ayakar thiru uruk kANpathaRku ithayam 
thaN^kum AchaiyAl karu uruch chamaiththanan muTip pERku 
iN^ku n^AL thoRum en kaiyil varum poruL ellAm 
uN^kaL pUchaikkE allathai ozin^thila enRAL 
 
1875 
arun^thu n^al amuthu anaiyAL anpu thiththikkath 
thirun^thu thEn ena iraN^ku chol chevi maTuththu aiyar 
murun^thu mUralAy chelva mey iLamai n^Ir mokkuL 
irun^tha ellaiyum n^ilai chila enpathu thuNin^thAy 
 
1876 
athika n^al aRam n^iRpathu enRu aRin^thanai aRaththuL 
athikam Am chiva puNNiyam chiva archchanai avaRRuL 
athikam Am chiva pUchaiyuL aTiyavar pUchai 
athikam enRu aRin^thu anparai aruchchanai cheyvAy. 
 
1877 
uRuthi eythinai irumaiyum un peyarkku ERpa 
iRuthi illavan thiru uru IkaiyAl kANap 
peRuthiyAka n^in manaik kiTai piththaLai Iyam 
aRuthiyAna pal kalankaLum koNarthi enRu aRain^thAr 
 
1878 
Iyam chempu irumpira chitham enpavum puNarppAl 
thOyum piththaLai veNkalam tharA muthal thoTakkaththu 
Ayum pal vakai ulOkamum kal ena alampath 
thEyum chiRRiTai koNTu pOych chiththar mun vaiththAL. 	 
 
1879 
vaiththa vERu vERu ulOkamum mazu uzai karan^tha 
chiththa chAmikaL n^IRRinaich chithaRinar pArththE 
iththai n^I irA eriyil iTTu eTukkin pon Am 
aththai n^Ayakan thiruuk koLka ena aRain^thAr 
 
1880 
maN^kai pAkarai maTan^thaiyum iN^ku n^Ir vathin^thu 
kaN^kul vAy amuthu arun^thi ik kAriyam muTiththup 
poN^ku kAr iruL pularum mun pOm enap pukanRAL 
am kayal kaN AL thanaip piriyAr athaRku ichaiyAr. 
 
1881 
chiRan^tha mATa n^IL mathuraiyil chiththar yAm enRu 
maRain^thu pOyinAr maRain^tha pin chiththarAy van^thAr 
aRain^tha vAr kazal valampiTa veLLi manRu ATi 
n^iRain^tha pEr oLiyAy uRai n^iruththar enRu aRin^thAL. 	 
 
1882 
maRain^thu pOyinAr enach chiRithu ayarchchiyum manaththil 
n^iRain^tha Or perum kavarchchiyai n^IkkinAr ennach 
chiRan^thu Or perum makizchchiyum uTaiya vaLAych chiththar 
aRain^thavARu thIp pey thanan ulOkaN^kaL anaiththum. 	 
 
1883 
azal aTain^tha pin iruL mala vali thirin^thu aran thAL 
n^izal aTain^thavar kATchi pOl n^Ipparum kaLaN^kam 
kazala vATakam AnathAl athu koNTu kanin^tha 
mazalai Irny cholAL kaNTanaL vaTivu ilAn vaTivam 
 
1884 
maza viTai uTaiyAn mEni vanap pinai n^Okki achchO 
azakiya pirAnO ennA aLLi muththam koNTu anpil 
pazakiya paranai AnAp parivinAl pathiTTai cheythu 
vizavu thEr n^aTAththich chil n^AL kazin^tha pin vITu peRRAL 
 
1885 
n^aiyum n^uN iTaiyinAL an^ n^Ayakan kapOlaththu iTTa 
kai ukirk kuRiyum chonna kAraNak kuRiyum koNTu 
veyya vem kathir kAl chem pon mEni vERu Aki n^AlAm 
poy ukaththavarukkuth thakka porun^thu uruvu Aki mannum. 
 
iracha vAtham cheytha paTalam chupam 	 	 
 

37. chOzanai maTuvil vITTiya paTalam

1886 
azal aTain^tha pin iruL mala vali thirin^thu aran thAL 
n^izal aTain^thavar kATchi pOl n^Ipparum kaLaN^kam 
kazala vATakam AnathAl athu koNTu kanin^tha 
mazalai Irny cholAL kaNTanaL vaTivu ilAn vaTivam 
 
1887 
pon n^eTum thEri rAcha puran^tharan puran^thar Athi 
pal n^eTum thEvar Eththap paran ulaku aTain^thAn ippAl 
an^ n^eTum thakaiyOn main^than aTal irA chEcha enpAn 
in^ n^eTum thakaiyOn main^than irAchakam pIran enpOn 
 
1888 
maRRu ivan kumaran pANTi vaN^kiya thIpan annAn 
pon thiNi thaTam thOL main^than puran^thara chiththAm annAn 
veRRikoL kumaran pANTi vaN^kiya pathAkan vIram 
paRRiya chun^tharEcha pAtha chEkaran avan chEy 
 
1889 
palar pukaz chun^tharEcha pAtha chEkaran Am thennan 
alai punal uTuththa kUTal aTikaLukku anpan Akik 
kolai puNar vElAl vem kOl kuRumpu enum kaLaikaL thIrththu 
malar thalai ulakam ennum vAn payir vaLarkkum n^ALil 
 
1890 
paththumAn thaTam thEr n^URu panaikkai mA n^URRup paththuth 
thaththumAn ayutha maLLar thAnai iv aLavE ITTi 
iththuNaikku ERpa n^alki enychiya poruLkaL ellAm 
chiththu uru Ana kUTal chivanukkE cheluththum mannO 
 
1891 
kaNTikai makuTam Athik kalan n^irai kuyinRum thiN^kaL 
maNTalam miTaRum chennik kOpura mATam Athi 
eN thichai iruL kAl chIppa eri maNi izaiththu vEyn^thum 
thiN thiRal uTaiyAn inna thiruppaNi piRavum cheythAn 
 
1892 
kallu mARu akanRa mArpan karuviyin chiRumai n^Okki 
mallu mARAtha thiNthOL vaLavar kOn oruvan kAlil 
chellum Ayiram parikku Or chEvakan en pOn thAnE 
vellum mARu eNNi vanychi vEyn^thu koNTu ezun^thu pOn^thAn 
 
1893 
palvakaik karuvi ITTap paTaiyoTum paravai chIRich 
chelvathu pOlak kannith thIm punal n^ATu n^Okki 
malvaraiyAtha thOLAn varavu aRin^thu ezun^thu mEruk 
kalvari chilaiyAn mun pOyk kaithavan thAzn^thu kURum 
 
1894 
ponnathu anaiya vENip punitha ip pUmi n^Emi 
unnathu valaththinAlE uruTTum en valaththai n^OkkAn 
thannathu valaththinAlen thAnaiyin chiRumai n^Okki 
ennathu thEyam koLvAn eNNinAn pOlum mannO 
 
1895 
kAviri n^ATan chEnaik kaTal iTai eri pOl mUNTu 
mEvinan enRu kURi mInavan vENTa vAnil 
pUviri vAkai n^IyE punaiya n^Am poruthum ennA 
n^AviriyAtha mARRa n^Ayakan kURak kETTAn. 
 
1896 
elli am kamalach chevvi enamukam malarn^thu n^Athan 
alli am kamalach chem thAL akam thazIip puRampu pOn^thu 
palliyam thuvaippath thAnaip paravaiyuL parimA Urn^thu 
kolli am poruppan chEnai kaTal ethir kuRukinAnE 
 
1897 
paNNuthal ichai vaNTu Arkkum pachum thoTaich cheziyan thAnai 
eNNuthal ila Am chenni irum paTaik kaTal n^Er ARAy 
n^aNNuthal enap pOyp ponni n^ATavan thamar kaTku ellAm 
kaNNuthal aruLAl AN^ku Or kaTal enath thOnRiRRu amma 
 
1898 
kaTal ena varumA Urn^thu kaithavan chEnai munpOy 
aTal aNi mEruk kOTTi AlavAy n^eTu n^AN pUTTi 
maTal aviz thuzAyk kOn ATTi vAy eri puraththil UTTi 
miTal aNi kUTal kOmAn vETu uruvAki n^inRAn 
 
1899 
kaN^kul vAyth thiN^kaL pOlak kAthu aNi than^thath thOTum 
kaN^kul vAy muLaiththa mIn pOl kathir muththa vaTamum kunychich 
kaN^kul vAych chilai pOl veTchik kaNNichUz kalApach chUTTum 
kaN^kul vAy kizikkum than^thak kaTakamum minnuk kAla 
 
1900 
aNTaththAr amarar n^Amam anRu thoTTu aTaiyath thORRu 
kaNTaththAr iruLE eN^kum kalan^thu enak kaRuththa mEni 
koNTaththAr ArinArku Or kURRu ena kol vEl En^thich 
chaNTath thI enna n^inRAn kAvirith thalaivan kANA 
 
1901 
chIRi Ayiram parikku Or chEvakan van^thEn ennAk 
kURinAn ethirththAn veLLik kunRavan paththu n^URu 
mARu ilAp parikku maTTu Or vayavan n^I anRO eNNil 
IRu ilAp parikkum oRRaich chEvakan yAnE enRAn. 
 
1902 
enRa chol iTi ERu enna iru chevi thuLaippak kETTu 
n^inRavan ethirE minnu n^ITTich chel mEkam pOlach 
chenRu vEl valam thiriththuch cheyirththanan athirththuch chIRa 
van thiRan n^URRup paththu vayapparikku oruvan anychA. 
 
1903 
yAm ini in^tha vElAl iRappathaRku aiyam illai 
yAm ena akanRAn mAvOTu Ayiram parikku Or maLLan 
kAmanai vekuNTa vETan maRain^thanan kaN^kul chOthi 
mA makan athu kaNTu OTum vaLavanaith thuraththich chenRAn. 	 
 
1904 
thuran^thiTum aLavil OTum chOzanum thirumpi n^Okkik 
karum thaTam kaNNi pAkam karan^tha vETu vanaik kANAn 
varum thuyar achcham thIrn^thAn mathuraiyin aLavum paRRip 
puran^tharaR puRam kaNTAnaip puRam kaNTu muTukkip pOnAn 
 
1905 
kAl onRu muTukkap paTTa kanal onRu n^aTan^thAl oththu 
vEl onRu thaTakkai n^Eri vEn^thanAl muTukku uNTu oTum 
chEl onRu koTiyinAn than chezu n^akar virain^thu chelvAn 
mAl onRu kaLiRRin AN^ku Or mathu malark kiTaN^kil vIzn^thAn 
 
1906 
mInavan mathurai mUthur mEl thichaik kiTaN^kil vIza 
mAna vem puravi yOTum vaLavanum vIzn^thAn kUTal 
kOn avan aruLAl vAnOr kurai kaTal kaTaiyath thOnRum 
Anaiyin ezun^thAn thennan kOzivEn^thu Azn^thu pOnAn 
 
1907 
pilaththu aLavu Azn^tha kaTi malark kiTaN^kil perun^thakai avin^thavan thukil pUN 
kalam tharum pEzai paTai pari mAn thEr kari elAm kavarn^thu thaN porunaith 
thalaththavan thaN^kaL n^Ayakar aNiyath thakka thUchu aNi kalan n^alki 
n^alaththakaiyavar pEr aruL kaTaRku anpu n^athi enap peruki vIRRu irun^thAn 

chOzanai maTuvil vITTiya paTalam chupam 
	 	 

38. ulavAkkOTTai aruLiya paTalam

 
1908 
min panik kathir vENi vAnavan mInavan thanai mAna vEl 
mun panikka valam thirin^thu muTukki n^Eri aTukkalAn 
pin panik kamalath thaTaththu iRa viTTa vARu ithu perumaichAl 
anpanukku ulavAtha kOTTai aLiththavARu kiLaththuvAm 
 
1909 
poTi Arkkum mEnip punitharkkup punitha ERRuth 
koTiyArkku vEthak kuTumikku iNaiyAna kUTal 
paTiyArkkum chIrththip pathi yEr uzavOruL n^allAn 
aTiyArkku n^allAn aRaththiRkum pukazkkum n^allAn 
 
1910 
anaiyAn aRaththiRku aruL pOnRavaL AnRa kaRpin 
manaiyAL marapin vazuvAtha tharuma chIlai 
enaiyArum n^anku mathikkum irukkum n^IrAL 
thanai AL pathikkuk kathikkuth thanich chArpu pOlvAL 
 
1911 
pallEr uzavin thozil pUNTu payankaL koLvAn 
villEr uzavan kaTankoNTu mikun^tha ellAm 
illEr uzaththi maTaich chelvam iyaRRi En^tha 
al ERu kaNTa aTiyArai aruththu n^IrAn 
 
1912 
thokai mANTa thoNTar chuvai ARu thazIiya n^Anku 
vakaimANTa mARupaTum uNTi maRuththu arun^tha 
n^akai mANTa anpin thalai Ayavan n^alka n^alkap 
pakaimANTa chelva maNal kENiyil palku n^ALin 
 
1913 
in^n^Ira vAya vaLam kunRinum inmai kURAth 
thannIrmai kunRAn enum thanmai piRarkkuth thERRa 
n^annIr vayalin viLaivu aqki n^alivu cheyya 
minnIra vENi mathurEchar vilakkinArE 
 
1914 
kunRA viruththik kaTan koNTu koNTu anpar pUchai 
n^anRa n^aTAththath thoTuththAn kaTan thAnum kiTTAthu 
onRAlum koNTa virathaththukku uRuthi inRi 
n^inRAn uTampai oRukkinRa n^iyamam pUNTAn 
 
1915 
koTuppAr avarE viLaivum kaTan kOLum mARRi 
thaTuppAr enin maRRu athai yAvar thaTukka vallAr 
aTuppAr vizumam kaLaivAr aTiyArkku n^al UN 
maTuppAn n^iyamam thaTaipaTTu varun^thu kinRAn 
 
1916 
viN ARu chUTum viTaiyAn thamark kUTTi anRi 
uNNAthavan than uyirkkuth thuNai Aya kaRpil 
paNNAr mozi thannoTum paTTini viTTu n^enycham 
puNNAka Akam pachiththIyil puzuN^kap paTTAn 
 
1917 
iRakkum uTampAl peRum pERu ini Avathu ennA 
aRak kunRu anaiyAn manaiyOTum aTain^thu ich cheythi 
n^iRak kinRa chem pon chilaiyArkku n^ikazththi Avi 
thuRak kinRathu vE thuNivu enRu thuNin^thu pOnAn 
 
1918 
aiyan thiru munnar aTain^thu aTi thAzn^thu vAnOr 
uyyum paTi n^anychu amuthu uNTa voruva un than 
mey anpar pUchaikku iTaiyURu viLaiya enRan 
cheyyum pulamum viLaivu inRich chithain^tha ennA 
 
1919 
viTam n^alku chUlap paTaiyAy kaTan vERu kANEn 
kaTan n^alka vallAr thamaik kATTuthi kATTu ilA yEl 
maTam n^alkum in^tha uTampin chumai mARRu vEn enRu 
uTan n^alku kaRpukku uriyA LoTum vENTum ellai 
 
1920 
panychAthi vEthap poruL chonna paraman vAkku onRu 
anychAthi vELAN thalai vAvu unathu akaththil inRu Or 
chenychAthi Aya chezu vAl arik kOTTai uyththEm 
enychAthu irukkum eTukkum thoRum enRum mAthO 
 
1921 
n^I n^ALum pUchiththu athil vENTiya koNTu n^iththam 
AnAtha anparkku amuthu UTTi evarkkum anna 
thAnAthi n^AnA tharumaN^kaLum cheythi vITu 
mEl n^AL aLikkinRanam enRu vichumpil kURa 
 
1922 
kETTu inpam eythi kiLar vimmithan Aki vEthap 
pATTin payanai paNin^thu illam aTain^thu paNTai 
ITTum thavap pERu enak kaNTanan thoNTarkku en^thai 
kUTTum kathi pOl ulavAmal koTuththa kOTTai 
 
1923 
vAn ARu chUTi tharu kOTTaiyai vaikal thORum 
pU n^ARum chAn^tham pukai oN chuTar koNTu aruchchiththu 
AnAtha chevvi aTichiRkum athaRku vENTum 
n^AnA karuvi vilaikkum athu n^alka vAN^kA 
 
1924 
min Ar chaTaiyAn thamar Ayn^thavar vEthach chelvar 
then n^ATar theyvam virun^thu okkal cheRin^thu n^aTTOr 
mun Am evarkkum mukil pOl varaiyAmal n^alki 
en^n^ALum n^Oy inRi aLakApathi enna vAzn^thAn 
 
1925 
 
anpan aTiyArkku iniyAn ani n^AL aLan^thu alkith 
than panni yoTum ayalAr chuRRam thamarOTum 
pinpu an^n^ilaiyE imavAn makanaip piriyAtha 
inpan uruvAy chiva mA n^akar chenRu iRai koNTAn 

ulavAkkOTTai aruLiya paTalam chupam 
	 	 
 	 

39. mAmanAka van^thu vazakku uraiththa paTalam

 
1926 
thAmam n^Ar ithaziyArtham thamarkku anpan vaRumaip paTTOn 
Ama n^AL ulavAk kOTTai aruLiya muRai Ithu aiyan 
thE man n^AL mullaith thIm thAr chiRu thakai vaNikaRku Aka 
mAman Am paTivam koNTu vazakku urai vaNNam cholvAm 
 
1927 
kanni n^An mATak kUTal kaTi n^akar vaNika mAkkaL 
thannin mA n^ithik kOn annAn thanapathi ennum pErAn 
manninAn anaiyAn kaRpin maTavaral chuchIlai enpAL 
ponni n^AL muLarich chEkkaip puNNiyath thiruvin annAL 
 
1928 
ena ivar thamakku main^thaR pERu inRi iraN^kum n^ALil 
thanapathi marumakan thannaith thakavuchAl makavAkkoNTu 
mana makiz chiRappAl n^alka manaiviyum thozuthu vAN^kip 
punaivana punain^thu pORRip polivu uRa vaLarththuk koNTAL 
 
1929 
thanapathi makappERu aRRAn Ayinum thaNavAk kAthal 
manaivimEl vaiththa Achai mayakkinAl varun^thi InRa 
thanaiyanai makavAth than^tha thaN^kai mEl thIrAp pUchal 
vinai viLaiththu ozuka Or n^AL iLaiyALum vekuNTu cholvAL 
 
1930 
perumitham unakku En piLLaip pERu aRRa pAvi n^I en 
arumai n^al makanAl anRO irumaiyum aTaivAy ennap 
perithu n^AN aTain^thu mElaikku Ayinum piLLaip pERu 
tharu thavam purivEn ennAth thanapathi thavam mEl chelvAn 
 
1931 
than perum chelvam ellAm marumakan thanakkE Akki 
anpu koL manaivi yOTu arum thava n^eRiyil chenRAn 
pinpu avan varavu thAzppa marumakan peRRa ellAm 
vanpinAl vazakkup pEchi vauvinAr thAya mAkkaL 
 
1932 
viLai n^ilan aTimai paim pUN veRukkai n^al pachukkaL Enai 
vaLanum mARRavar kaik koLLa van chiRai izan^tha puL pOl 
thaLar uRu makanum thAyum chArpu ilAth thammanOrkku Or 
kaLai kaNAy irukkum kUTal kaTavuLE charaNam ennA 
 
1933 
van^thu vAn akaTu pOzn^tha maNi muTi vimAnak kOyil 
chun^thara n^Athan pAthath thuNai thozuthu iRainychi yArkkum 
than^thaiyum thAyum Akum thampirAn n^IrE eN^kaL 
en^thaiyum yAyum ennA iraN^ki n^inRu inaiya cholvAL 
 
1934 
en makan thannai main^than inmaiyAl evarum kANath 
than makanAkak koNTu thakuthiyAl anRE kANi 
pon manai piRavum n^alkip pOyinAn en mun ippAl 
vanmaiyAl thAyaththArkaL avai elAm vauvik koNTAr 
 
1935 
oruththi n^An oruththikku in^tha oru makan ivanum thErum 
karuththu ilAch chiRiyan vERu kaLaikaNum kANEn aiya 
aruththi chAl aRavOr thERu aruT perum kaTalE eN^kum 
iruththi n^I aRiyAy kollO enRu pAr paTiya vIzn^thAL 
 
1936 
mARu koL vazakkuth thIrkka vallavar aruLinAlE 
chIRu koL vaTivEl kaNNAL chiRu thuyil aTain^thAL meyyil 
URu koL karaNam ain^thum uRRu aRi kanavil kaN^kai 
ARu koL chaTaiyAr vEthach chelvarAy aTuththuch cholvAr 
 
1937 
pularn^thapin thAyaththOrai puravalan ANai ARRAl 
valam tharu manRaththu ERRi maRiththu anai iruththi yAm pOn^thu 
thalam tharum aRivAn mUththOr anaivarum ichaiya van^thu ach 
chalam tharu vazakkuth thIrththuth tharukuvam pOthi enRAr. 
 
1938 
vEri am kuvaLai uNkaN viziththanaL viyan^thu keTTEn 
Arum illArkkuth theyvam thuNai enpathu aRin^thEn ennAth 
kAr irum kayal uN kaNNAL kaNavanaith thozuthu vAzththich 
chIr iLam kumaranOTum therivai than manaiyil chenRAL 
 
1939 
chenRavaL kaN^kul ellai therin^thapin ezun^thu veLLi 
manRavan kOyil vAyil van^thu van^thanai cheythu am pon 
kunRavan uraiththa ARRAl koTumaichAl vazakkup pUTTi 
venRavar irukkai eythi viLampuvAL palarum kETpa. 
 
1940 
aTTil vAy n^eruppu iTEl Or aTi iTEl aRaththAnRip 
paTTimai vazakkAl venRu pOka oTTEn palarum kETka 
iTTanan arachan ANai aRaththavichu ERi AnROr 
oTTiya paTi kETTu eN^kaL urip poruLthan^thu pOmin 
 
1941 
enRanaL maRiththalOTum izukku uraiyATi vaithu 
vanthiRal valiyAr thaLLi aTiththanar main^thanOTum 
chenRanaL muRaiyO ennAthu irun^tha aRaththavinOr mun 
n^inRu uraiyATinAL kETTu aRin^thanar n^Ithi n^UlOr 
 
1942 
aRaththu thavichchu iruppOr Eval ATavarOTum pOn^thu 
maRiththu avaik kaLaththil kUTTi van^thanaL van^tha ellai 
aRak koTi pAkar veLLi ampala vANar thAm ath 
thiRaththu thanapathiyE ena Ith thiru urukkoNTu chelvAr. 
 
1943 
peru vilaik kuNTalam piTaril paththi pAyn^thu 
erikathir kavizppa vAL eRikkum aN^katham 
aruvaraith thOL kiTan^thu imaippa Akam mEl 
kurumaNik kaNTikai kulAyp pin kOTTavE 
 
1944 
mural aLi puRa ithaz moyppach cheyya thA 
marai chiRithu alarn^thu ena aNi chey mOthirak 
karathalam vIchi Or kaTum kaN ERu enap 
perumitha n^aTai koTu n^aTakkum peRRiyAr 
 
1945 
vATiya muLaripOl mARu iTTAr iTaththu 
UTiyum malarn^tha pOthu oppa main^than mEl 
n^ATiya thaN aLi n^ayan^thu uTkiTai 
kUTiya mukaththinar kuRukuvAr avai 
 
1946 
arachan iN^ku illai kollO AnRavar illai kollO 
kurai kazal vEn^than cheN^kOl koTiyathO kOthu il n^UlkaL 
urai cheyum theyvam thAnum illai kol uRuthiyAna 
tharumam eN^ku oLiththathE kol enRu aRath thavichil chArvAr 
 
1947 
thanapathi varavu n^Okki vanychanaith thAyaththArkaL 
inai uRu manaththar Aki vimmitham eythi vellum 
manavali izan^thu paNTu vazakku alA vazakkAl venRa 
vinai n^inain^thu uLLam achcham n^ANinAl vizuN^kap paTTAr 
 
1948 
mAthular Aki van^thOr marukanaith thampin van^tha 
thAthu ularAtha kOthai than noTum thazIith tham kaNTam 
mIthu ularAtha chAma vEtham Arppavar pOl vAy viTTu 
Athular AnIr an^thO aiya enRu azuthu n^ain^thAr 
 
1949 
kuTaN^kaiyin n^eTum kaNALum kumaranum vaNikar thALil 
thaTaN^kaNIr ATTa vIzn^thAr thaTakkaiyAl eTuththup pulli 
maTaN^kal ERu anaiyAr thAmum maRRu avar thammaith tham kaNNIr 
n^eTumkaTal veLLaththu Azththik kumaranai n^Ern^thu n^aivAr 
 
1950 
aim paTai mArpil kANEn chiRu chilampu aTiyil kANEn 
moympu iTai mathANi kANEn mukaththu achai chuTTi kANEn 
min paTu kuzaikaL kANEn veRRu uTal kaNTEn appA 
en peRum enRu piLLaip paNikaLum kavarn^thAr ennA 
 
1951 
anaivarum iraN^ka vAyviTTu azuthavar iLaiyAL thannaith 
thanaiyanaik kaNNIr mARRith thaTakkaiyAn muthuku thaivan^thu 
inaiyan min en mun vERu onRu eNNan min eNNAvanycha 
vinainyar val vazakkuch chOrn^thu viTuvathu kANmin ennA 
 
1952 
n^aTpu iTai vanycham cheythu n^ampinArkku Un mARATTaththu 
uTpaTa kavarn^thu ERROrkku immiyum uthavAr Ayum 
vaTTiyin mithappak kURi vAN^kiyum chilar pOl ITTap 
paTTathOr aRaththARu ITTu n^am poruL paTumO ennA 
 
1953 
maN^kala mATam ON^ku mathurai n^Ayakanai n^Okkich 
chem karam chiramEl kUppi mANikkam thERRi viRkum 
em kula vaNikar ERE emmanOr vazakkai in^thap 
puN^kavar iTanAth thIrththuth tharuka enap pulampi ArththAr 
 
1954 
Avaliththu azutha kaLvar vanycharai vekuNTu n^Okkik 
kAvalan cheN^kOn uNn^Ul kaTTiya tharumaththaTTil 
n^A enum thulai n^A viTTu em vazakkaiyum n^amarAy van^tha 
mEvalar vazakkum thUkkith therikena vithan^thu chonnAr. 
 
1955 
n^arai muthu puli annAn chol kETTalum n^aTuN^kich chAnROr 
iruvar chol vazakku mElkoNTu an^uvathiththu iraNTum n^Okkith 
theri vazi izukkum nyAthi vazakku enach cheppak kETTu 
veruvinar thAyaththArkaL valiyarin vERu cholvAr 
 
1956 
thavalarum chiRappin AnRa thanapathi vaNikar allar 
ivar ena avaiyam kETpa irukaiyum puTaiththu n^akkuk 
kavaLa mAn uriththup pOrththa kaNNuthal vaNikar kOmAn 
avaravar kuTippEr paTTam kANi maRRu anaiththum kURum 
 
1957 
than^thai thAy mAman mAmi thAyaththAr avarai InRAr 
main^tharkaL uTan piRan^thAr manaiviyar kiLainyar maRRum 
an^tham il kuNaN^kaL cheykai Athiya aTaiyALaN^kaL 
mun^thaiyin vazuvA vaNNam muRaiyinAn mozin^thAn munnOn. 	 
 
1958 
anaiyathu kETTa AnROr anaivarum n^Okki an^thath 
thanapathi vaNikar thAmE ivar enachchARRa lOTum 
manavalith thAyaththAr tham vazakku izukku aTain^tha Ithu 
n^anai vazi vEmpan thErin thaNTikkum n^ammai ennA 
 
1959 
illinukku Eki mILvan yAn enRum kuLaththiRku Eki 
ollaiyil varuvEn enRu ovvoru vArththai iTTu 
val ezu anaiya thOLAr anaivarum van kAl thaLLach 
chel ezu mukilpOl kUTTam chithain^thanar oLiththup pOnAr. 	 
 
1960 
anai avar pOka n^inRa aRan n^avil manRaththu uLLOr 
thanapathi vaNikar than^tha thanam elAm than^tha main^thaRku 
ena manai ezuthi vAN^ki In^thanar In^tha ellai 
manam mozi kaTan^tha n^Aykar maRain^thu tham kOyil pukkAr 
 
1961 
im enap palarum kANa maRain^thavar irum thaN kUTal 
chemmal enRu aRin^thu n^Aykach chiRuvanukku uvakai thUN^ka 
vimmitham aTain^thu vEn^than varichaikaL veRuppa n^alkik 
kaim maRi vaNikar kOyil puthukkinAn kanakam koNTu 
 
1962 
pUtha n^Ayakan pUraNa chun^tharap puththEL 
pAtha chEkaran varakuNa pANTiyan puyaththil 
Otha n^Ir ulakin poRai chumakka vaiththu umpar 
n^Athar chEvaTith thAmarai n^akai n^izal aTain^thAn 
ulavAkkOTTai aruLiya paTalam chupam 	 	 
 

ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page