paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

iraNTAvathu - kUTaR kANTam

(n^An mATak kUTalAna paTalam muthal n^Akameytha paTalam varai)

19. n^An mATak kUTalAna paTalam

 
1307 
pUthaN^kaL alla poRi alla vERu pulan alla uLLa mathiyin 
pEthaN^kaL alla ivai anRi n^inRa piRithu alla enRu perun^Ul 
vEtham kiTan^thu thaTumARum vanycha veLi enpa kUTal maRukil 
pAthaN^kaL n^Ova vaLai in^than Athi pakar vArai Ayum avare. 
 
1308 
thirumakaL valakkaN vAkkin chEyizai iTakkaN nyAnap 
perumakan n^uthal kaNakap peRRu vAn chelvam kalvi 
arumai vITu aLippAL yAvan avan uyirth thuNaivan kANa 
oru mulai maRain^thu n^ANi ochin^tha pUm kompin n^inRAL. 
 
1309 
kathir mathi milain^tha vENik kaNNuthal varuNan Eya 
athir kaTal vaRappach cheytha ATal Ithu anaiyAn Eya 
muthir mazai Ezin mElum munnai n^Al mukilum pOkki 
mathurai n^An mATak kUTal Akkiya vaNNam cholvAm. 
 
1310 
eRRu theN thirai n^Irch chErppan than cheyal izukki n^ANam 
uRRu iru kaNNum chEppa uTanRu ezu kOpach chem thIp 
paRRiTa Akam vempip paravaiyum ARum ven^thu 
vaRRiTa vekuNTu n^inRAn mAnamum valiyum kunRAn. 
 
1311 
n^aLir punal mathurai mUthur n^Ayakan ATal thannaith 
thau¤kilan Akip pinnum chezu mukil Ezum kUvik 
kuLir kaTal vaRan^thathu ennak kuTiththu ezun^thu iTiththup peyyA 
oLi vaLar mathurai muRRum ol enak kaLaimin enRAn. 
 
1312 
poL ena mEkam Ezum pukun^thu pAr theriya mun^n^Irp 
paLLamum vaRappa muRRap paruki mey karuki minnith 
theLiLarum thichaiyum vAnum cheviTu uRap pilamum pArum 
viLLAmal varaikaL eTTum veTipaTa mEruch chAya. 
 
1313 
Uzin^AL veTikkum aNTa kaTAkaththin olipOl Arththup 
pAzivAn urumu vIzap paNATavi maNikaL chin^thi 
Azi n^Ir nyAlam thAN^kum arA uTal n^au¤ya thikkil 
chUzi mAl yAnai n^inRa n^ilai keTath thuNukkam koLLa. 
 
1314 
veLLiya n^IRu pUththu muzavena vIN^ku kAy pOl 
theLiLiya vAli chin^thath thiraNTa thiN paLikkuth n^UNpOl 
oLLiya thArai chOra umpar mIn kaNaN^ka LOTum 
thuLLiya thiraiyil ATu mIn kaNam thuTiththu vIza. 
 
1315 
Arththu ezu koNmU Ezum charAcharam anaiththum chUzn^thu 
pOrththana nyAlam uNNap pukkathu Or vaTivam koNTa 
thIrththanil vichumpum pArum thichaikaLum theriyA Akap 
pArththa kaN n^uzaiyA vAkap paran^thu iruL kAnRa anRE. 
 
1316 
painychuTar eRikkum pachchai kAr oLi parappu n^Ilam 
punycha vAL uTukkaL anna n^iththilam ponnam kuppai 
chem chuTar maNikaL thuppuch chithaRuva kaNava rOTum 
vinychaiyar makaLir UTi veRuththu eRi kalankaL pOla. 
 
1317 
kaTiya kAl uthaippap peyyum kaTum chela ezili mATak 
koTiya n^IL karaich chUzn^thu puthaiththalum kOl onRu Ochchip 
paTi elAm purakkum kOnum n^akar uLAr palarum nyAlam 
maTiyum n^AL ithuvE ennA mayaN^kinAr uyaN^kinArE. 
 
1318 
kaN n^uthal mUrththi thAnE innamum kAkkum ennAp 
puNNiya n^akarOTum porukkena kOyil eythi 
viN izi vimAna vAzkkai viTaiyavan aTikkIz vIzn^thAn 
aNNalAr ATal munnum aRin^thu kai kaNTa vEn^than. 
 
1319 
viTaiyinai Alam uNTa miTaRRinai kaN^kai thAN^kuch 
chaTaiyinai kURRai venRa thALinai mEru chApap 
paTaiyinai aTiyEm thunpap pATTinai n^Ikki ALum 
n^aTaiyinai Aki eN^kaL n^al uyir kAththal vENTum. 
 
1320 
ennalum thennarkku enRum eythiya iTukkaN thIrkkum 
munnavan munpOl n^Anku mukilaiyum n^Okki inna 
thol n^akar ellai n^Ankum chUzn^thu n^An maTam Aki 
vin n^eTu mAri Ezum vilakkumin ena viTuththAn. 
 
1321 
van^thu n^An mATam Aki vaLain^thu n^Al thichaiyum chUzn^thu 
chan^thu vAy theriyAthu onRith thAm oru kuTilAy mATap 
pan^thi kOpuram chey kunRam kAlkaL pOl parippap pOrththa 
in^thu vAr chaTaiyOn Eya ezilimA n^akaram eN^kum. 
 
1322 
anna n^An mATaththuLLum n^akar uLAr amaichchar vEn^than 
anna n^Al karuvith thAnai charAcharam piRavum thAzn^thu 
munnai n^AL thaninum inpam mUzki n^anku irun^thAr Uzil 
ponna n^AL pAkan thALil pukku amarn^thu irun^thAr oththAr. 
 
1323 
kazai kezu varaiyin uchchi kavizkinRa puyal pOl kAr chUzn^thu 
izai maNi mATaththu umpar eRithuLi uTain^thu thuLLath 
thazai kaTal vaRappa vAN^kith tham uTal vaRappap peythu 
mazaikaLum veLki n^inRa varuNanum veLki n^inRAn. 
 
1324 
n^aTuN^kinan kazin^tha achcham n^ANam mIthura mAnam 
oTuN^kinAn uLLaththu uLLaththu Or uvakai van^thu eythap ponpUththu 
thaTam karai kuRukA munnOy thaNin^thu pin thOyn^thu pAcham 
maTaN^kinan aTaN^kA anpin vaLLalaip pUchai cheyvAn. 
 
1325 
punitha n^IrATik kaNTi pUNTu vAn kaN^kai Athi 
vanithaiyar pachum pon kumpa vAchan^Ir vaTiththu n^ITTap 
panimalar chan^tham kan^tham aNikalan pachum pon ATai 
inaiyana piRavum InRu kaRpakam eTuththuk kATTa. 
 
1326 
aim kani amutham ain^thu kauviya amuthum thUpam 
chem kathir viLakka minna thEvarAn koTuppa chElkaN 
n^aN^kai than pathiyai pUchiththu Ayiram n^Amam kURip 
paiN^kathir muththam chAththith thozuthu aTi paNin^thu n^inRAn. 
 
1327 
aruchchanai uvan^tha Athi amalan n^I yAthu vENTiRRu 
uraiththi enRu Otha n^Irk kOn ollai thAzn^thu onRinAlum 
karaiththiTa ariya in^thak kaTiya en vayiRRu n^Oy n^in 
thiraith thaTam ATum munnE thIrn^thiTap peRREn en^thAy. 
 
1328 
vEtha muthal kalai kATchi muthal aLavai virinychan muthal viNNOr cheyyum 
chOthanai uL akappaTA chOthi unaich chOthikkath thuNin^thEn an^thO 
pEthaimaiyEn iTaththu enna kuNam kaNTu en piNi thIrththu en peRRAy Achai 
kOtham ilAy kuRRamE kuNam Akak koLvathu n^in kuNamO aiyA. 
 
1329 
pon n^akarAn kAlam thAzththu unai aruchchiththu ayarchchiyOTum pOnavARum 
en ena yAn vinaviyathum valAri iRai koTuththathum av iRaikku n^Er yAn 
pinnai vinAyathum avan chol vazi unnai chOthiththa peRRi thAnum 
munnavanE un aruLAl en piNikku marun^thAki muTin^tha vARE. 
 
1330 
ARu mathi muTi aNin^tha aruL kaTalE vayiRRu n^Oy anRi mEl n^AL 
mARupaTu iru vinaiyum manavaliyum keTa vITTin vaziyum peRREn 
vERu ini man^thiram ennai maNi ennai marun^thu ennai meymmai Akath 
thERum avarkku ippunitha thIrththamE piNi anaiththum thIrppathu anRO. 
 
1331 
aTiyanEn munnam cheytha aparAtham iraNTum thIrum 
paTi poRuththu aruLvAy enRu pan muRai paravith thAzn^thu 
maTi vilA makizchchi poN^ka varaN^kaLum chiRithu vENTik 
kaTiyathan n^akaram pukkAn kuTathichai kAval vEn^than. 
 
1332 
van thiRal varuNan viTTa mAriyai vilakka Ichan 
min thikaz chaTaiyininRu n^IN^kiya mEkam n^Ankum 
kunRu pOl n^ivan^thu n^Anku kUTamAk kUTalAlE 
anRu n^An mATak kUTal Anathu An mathurai mUthUr. 
 
n^An mATak kUTalAna paTalam chupam 
 

20. ellAm valla chiththar thiruviLaiyATaR paTalam

 
1333 
chaththa n^Al maRaip poruL varai thaLLu n^IL muTimEl 
vaiththa kArkaL n^An mATamAy mathurai mEl varuNan 
uyththa mAriyaith thaTuththavARu uraiththumE uyarththOr 
chiththarAy viLaiyATiya cheyal chiRithu uraippAm. 
 
1334 
thETa arum kathir maNi muTich cheziyanum pANTi 
n^ATarum thiru eythi mEl n^alla vITu eythak 
kUTal am pathi mEviya kuNam kuRi kaTan^tha 
vETar aN^ku oru chiththa mey vETarAy varuvAr. 
 
1335 
vaTTa vAr chaTaik kunychiyum pUNa n^Ul mArpum 
iTTa n^IRu aNi thilakamum iNaik kuzai thUN^ka 
viTTa veLLai muththiraiyum thOl viriththa paTTikaiyum 
chuTTa veN poTip pokkaNam thUkkiya thOLum. 
 
1336 
thuyya veN poTi azin^thu mey chivan^thiTach chuvaTu 
cheyyum veNthiraL paTika n^IL mAlaiyum chivan^tha 
kaiyil aN^ku kaTTaN^kamum kaNTavar manam chenRu 
uyya vanpuRa vIkkiya uthara pan^thanamum. 
 
1337 
aTTa vEN^kai Ir urivai kINTu achaiththa kOvaNamum 
oTTa vIkkiya puli athan uTukkaiyum iTath thOL 
iTTa yOka paTTikaiyum pon iTai iTai kaTTap 
paTTa chuqRoli vEththirap paTaikkaiyum paTaiththu. 
 
1338 
vEtha kiN^kiNi chilampu chUzn^tha aTikaLil mizaRRa 
Otha arum patha muLari URu aruN mathu ozukap 
pOtha Anan^tha mathu n^ukarn^thu alar mukam poliyap 
pAtha paN^kaya upa n^iTathap pAthukai chUTa. 
 
1339 
chiRithu mUralum veyar vaiyum thirumukaththu arumpak 
kuRuki AvaNam chiththira kUTa n^Al chan^thi 
maruku chULikai uparikai mALikai vAyil 
aRuku chUz n^iraiththa theRRi iv viTam thoRum aTain^thu. 
 
1340 
theRku iruppavar pOl vaTathichai vayil chenRu 
pukku iruppathum kizakku uLLAr pOla mEl thichaiyil 
n^akku iruppathum yAvarum n^ATinar aRiyath 
thakkathu anRiyE in^thira chAlamAth thaNan^thum. 
 
1341 
chEya veRpinai aNiyathAch cheythu maRRu aNiththAy 
mEya veRpinaich chEyathA viTuththum meym muthu mUppu 
Aya makkaLai iLaiyavar Akkiyum kuthalai 
vAya makkaLaik kazimuthu makkaLAy vakuththum. 
 
1342 
ANaip peN uru Akkiyum peNNai AN uruvAy 
mANak kATTiyum malaTiyai makap peRach cheythum 
kONal kUn cheviTu Umai kaNkuruTu paN^ku evarum 
kANath thIrththu n^Alu lOkamum kanakamAch cheythum. 
 
1343 
chelvar tham manaip poruL ellAm vaRumaiyil chiRan^thOr 
illam eythavum n^aTTavar ikal inRith thammin 
mallu vem chamar izaippavum kAnychira maraththin 
n^alla thIm kani pazuppavum vinychaiya kaN ain^thum. 
 
1344 
paruvam mAriya paruvaththil vaikai n^Ir paran^thu 
varuvathu Akkiyum mILavum vaRan^thiTach cheythum 
poruvi thIm chuvaiyOTu aTaiyum poykaiyum uvarpputh 
tharuva Akkiyum uvariyin chuvaiyavAth than^thum. 
 
1345 
vIchi mAththiraik kOlinai viNNil n^aTTu athanmEl 
Uchi n^ATTi iTTu UchimEl peruviral UnRi 
Achu il ATiyum UchimEl avai kizakkAka 
mAchu il chEvaTip pOthuvAn malarn^thiTach chuzanRuma 
1346 
chaNTa vem paNip pakai enap paRan^thu viN thAvik 
koNTalaip piTiththu iTi yoTum kuTiththa n^Ir pizin^thu 
kaNTavarkku athichayam peRak kATTiyum kANa 
viN thalaththinil paNTupOl iRai koLa viTuththum. 
 
1347 
el iTaip paTum poruL kaLai irA ezap pArththum 
al iTaip paTum poruL kaLaip pakal vara amaiththum 
val azal punal uLar vali keTap pArththum 
n^alla pOthu kAy kani ilA n^AL paTak kaNTum. 
 
1348 
pILaiyAl vizik kizavaraip pirampinAl varuTik 
kALai ATavar Akki ak kaNavarukku ichaiya 
ILai vAy muthu kaRpinAr karu aTain^thu iLamai 
ALa vEththiram varuTi n^IRu aLiththu aruL cheythum. 
 
1349 
akaram Athi mUnRu Akiya AkaruTaNamE 
pukar ilA athirichchiya anychanam poruvil 
vakaram Athi mUnRu Akiya vachiyamE vAtham 
ikal ilA vayaththampam enRu innavai cheythum. 
 
1350 
vEtha n^Ul thau¤yArkaL ek kalaikaLum viLaN^kap 
pUthi n^Avinil chithaRiyum pUziyan kAthan 
mAtharAroTum payil puthu maNamalark kAvil 
kAthan^INTa kOL theN^kinaik karum panai cheythum. 
 
1351 
Enai vAn tharuk kulaN^ kaLaip puTkaLai irukOTTu 
Anai Athi pal vilaN^kinai onRai onRu Aka 
n^Ana n^OkkinAl n^Okkiyum n^ATiya iLaiyOr 
mAnin n^Okkiyar AkilOm ena ezil vAyththum. 
 
1352 
n^Aka n^ATu pon n^ATTu uLa poruLum an^ n^akaruL 
Aka Akkiyum innaNam vichchaikaL anan^tham 
mAka n^Ayakan malaimakaL n^Ayakan mathurai 
Eka n^Ayakan thiru viLaiyATal cheythu irun^thAn. 
 
1353 
chiththa yOkikaL cheykinRa ATal mEl cheluththi 
vaiththa kaNkaLum chin^thaiyum vAN^kalar thikaiththuth 
than^tha mAL vinaith thozil maRan^thu irun^thanar thakaichAl 
muththa vEthiyar Athiya muthun^akar mAkkaL. 
 
1354 
inaiya cheythiyai uzaiyarAl iRaimakan aRin^thAn 
anaiya chiththarai iN^N^anam tharuka ena aTuththAr 
thanai akaRRinan chiththaraich chArn^thavar thAmum 
vinaiya venRavar ATalai viyan^thu kaNTu irun^thAr. 
 
1355 
amaichchar thaN^kaLai viTuththanan amaichcharum chiththar 
amaichchar aN paNin^thu arachan mun varuka enath thavaththOr 
emakku mannanAl en payan ena maRuththiTa maN 
chumakkum mannavan thammavar thozuthanar pOnAr. 
 
1356 
mannan mun amaichchar chiththar maRuththu urai mARRam kURa 
munnavan aruL peRRu immai maRumaiyum munin^tha yOkar 
in^ n^ila vEn^thar maTTO in^thiran ayan mAl EnOr 
thannaiyum mathipparO enRu irun^thanan tharuma vEn^than. 
 
ellAm valla chiththarAna thiruviLaiyATaR paTalam chupam 
 

21. kallAnaikkuk karumparuththiya paTalam

 
1357 
chellAr pozil chUz mathurA purich chiththar ellAm 
vallAr avar ATalai yAr urai cheyya vallAr 
ellArum viyappu uRa ith thanich chiththa chAmi 
kallAnai thinnak karumpu In^tha kathaiyum cholvAm. 
 
1358 
pinnEya achcham perukap periyOrai eNNAthu 
ennE eLiyAr ena yAn ikazn^thu iN^N^ana n^INTach 
chonnEn avarkku enkuRai ennil uruvi n^AnE 
thannEr ilAthAr thamaik kANath thakuvan ennA. 
 
1359 
Anan^tha chiththar thamaik kANpal enRu anpu kUrn^tha 
mInam thariththa koTi vEn^than kuRippu n^Okki 
mOnam thariththa chivayOkarum mun^thith thampon 
mAnam thanakku vaTa mEl thichai van^thu irun^thAr. 
 
1360 
arukAtha chelvaththu avan anRu thaith thiN^kaL thORRam 
varu kAlam Aka mathurEnai van^thu van^thiththu 
urukA tharaththAl kazin^thu uL valamAka mILa 
varuvAn avan mun varu kAnychuki vankaN mAkkaL. 
 
1361 
chIRiTTa vEN^kai athaL chEkkaiyar chIRi ain^thum 
pARiTTa vETar yOka paTTaththar kaTTaN^ kaththil 
ERiTTa kaiyar iRumAn^thu iruppArai n^Okki 
mARiTTu n^Ikki ezap pOka ena van^thu chonnAr. 
 
1362 
pinnA varu thennar pirAn periyOrai n^Okki 
en n^ATu n^um Ur n^umakku en varum yAthu vENTum 
n^um n^Amam Ethu n^uval min ena vaiya en^than 
n^al n^Athu en^tha n^akar uLLum thirivam appA. 
 
1363 
AnAlum ippOthu aNi kAnmira n^ATTil kAchi 
thAn n^Am irukkum thalam Akum an^Athar Aki 
AnAtha pichchaip peru vAzvu uTaiyAr n^amarA 
n^AL n^ALum vinychai n^aTAyth thiri chiththarEm yAm. 
 
1364 
Anan^tha kAnam thoTuththu iN^ku uLa Ana chaivath 
thAnam palavum thozuthal paramAki van^thEm 
nyAnam tharum in^ n^akar immaiyil chivan muththi 
Anan^tham Ana para muththi maRumai n^alkum. 
 
1365 
INTu uLLavarkku em viLai yATalaik kATTi ichchai 
vENTum palachiththiyum n^alkuvam vEtham Athi 
mANTu aN^ku eN eN kalai nyAnamum vallam allAl 
chEN thaN^ku ellAp poruLum valla chiththarEm yAm. 
 
1366 
unnAl n^amakkup peRal vENTuvathu onRum illai 
thennA ena uL n^akai cheythanar chiththayOkar 
mannA ivar tham iRumAppum cherukkum vIRum 
ennAl aLaviTTu aRivEn ena eNNith thErvAn. 
 
1367 
thERum pozuthu Or uzavan oru chelvak kannal 
Arum kamuku enna vayirp uRak koNTu thAzap 
pArum thichaiyum pukaz paN^kayach cheN^kai thAN^ki 
n^Irum piRaiyum karan^thAr thamai n^Ern^thu cholvAn. 
 
1368 
vallAril vallEm ena ummai mathiththa n^Ir ik 
kal Anaikku in^tha karumpai aruththin ellAm 
vallArum n^IrE mathuraip perumAnum n^IrE 
allAl evar n^um manam vETTathu aLippan enRAn. 
 
1369 
ennA mukilaith thaLai iTTavan kURak kETTuth 
thennA varuthi enap punnakai cheythu chiththar 
n^innAl varuvathu emakku Ethu n^inakku n^AmE 
un Achai thIrath tharukinRathu alAmal uNTO. 
 
1370 
chellA ulakaththinum chenRu oru vinynyai kaRROr 
pallArum n^anku mathikkap payan eythuvArkaL 
ellAm aRin^tha emakku onRilum Achai illai 
kal Anai kannal kaRikkinRathu kANTi enRAr. 
 
1371 
kaTaikkaN chiRithE kuRiththAr mun kaTAk kal yAnai 
maTaik kaN thiRan^thu matham mUnRum vaziya viN vAy 
aTaikkum paTivAy thiRan^thu Arththup puzaikkai n^ITTith 
thoTaik kunRu anAn kaich chuvaith thaNTaip paRiththathu anRE. 
 
1372 
paRiththuk kaTaivAy vazichARu aLi pAyn^thu n^akkak 
kaRiththuk kuthaTTip parukik karam Uchal ATa 
n^eRiththuth tharukki n^izal chIRi n^imirn^thu n^iRpa 
maRiththuk kaTaikkaN kuRiththAr pinum mAyam vallAr. 
 
1373 
maTTu uRRa thArAn kazuththil kaNTa mAlai thannai 
eTTip paRiththa ikal kAnychuki mAkkaL chIRik 
kiTTik kaLiRRaip puTaippAn kiLar kOl koNTu Ochchach 
chiTTaththavar kaN chivan^thu Anaiyaich chIRi n^Okka. 
 
1374 
kaNTA vaLiyaich kaLiRu uNTathu kaNkaL chEppuk 
koNTAn arachan chiva yOkaril kOpam mULath 
thaNTA arachan thamaruL thaRu kaNNar chIRi 
vaNTAr ithazi maRaiththArai aTikka van^thAr. 
 
1375 
appOthu iLa mUral arumpiyach chiththa chAmi 
kaippOthu amaiththuk kaTin^thOr thamai n^inmin enna 
maip pOthaka mannavar vaiththa aTi pOkkal ARRAthu 
op pOthu ariya n^ilai Oviyam pOla n^inRAr. 
 
1376 
maththak kaLiRRAn vekuLith thazal mARi anpu 
poththap puthain^tha manaththu aRputham poN^kich chOrach 
chiththap perumAn aTimA muTi thINTap pAcha 
peththath thamiyEn pizaiyaip poRum enRu vIzn^thAn. 
 
1377 
anpukku iraN^kum karuNaik kaTal Ana vaiyar 
inpu uRRu vENTum varam kEL enath thAzn^thu vEn^than 
n^al puththirap pERu aruL vAy ena n^alkich chem kai 
vanpu uRRa vEza michai vaiththu aruL n^ATTam vaiththAr. 
 
1378 
thazaikkum n^IL kathirth thaN muththa mAlaiyaip 
puzaikkai n^ITTik koTuththathu pOthakam 
mazaikkai n^ITTinan vAN^kinan n^Ithiyil 
pizaikkal Atha perun^thakai vEn^thanE. 
 
1379 
muththa mAlikai vAN^kumun mun n^inRa 
chiththa chAmi thiru uruk kaNTilan 
maththa yAnai vaTivamum Enaiya 
oththathu Aka uravOn veruvinAn. 
 
1380 
in^tha ATal emakku uyir Aya iv 
an^tham illi aruL viLaiyATTu enA 
mun^thai vEtha muthal vanai mILavum 
van^thu van^thanai cheythanan mannanE. 
 
1381 
muzuthu uNarn^tha muthalva n^in ATalai 
izuthaiyEn aRiyAthu aLan^thEn enA 
amuthu iRainychi aparAtham In^thu kai 
thozuthu n^inRu thuthikkath thoTaN^kinAn. 
 
1382 
vEthiyAy vEtha viLai poruLAy vEthaththin 
n^IthiyAy n^Ithi n^eRi kaTan^tha n^IL oLiyAy 
AthiyAy IrAy n^aTuvAy avai kazin^tha 
chOthiyAy n^inRAy en chOthanaiththO n^in iyalpE. 
 
1383 
n^innAn mozin^tha maRai n^in aTikaL van^thiththum 
pal n^AL aruchchiththum pAtham thalai chuman^thum 
un n^Amam vAchiththum unnai aRiyEn enRu 
chonnAl aTiyanEn chOthanaiththO n^in iyalpE. 
 
1384 
periyathinum periyathum Aych chiRiyathinum chiRiyathum Ay 
ariyathinum ariyathum Ay eLiyathinum eLiyathum Ayk 
kariyathum Ay kANpAnum kATchiyum Ay avai kaTan^tha 
thuriyamum Ay n^inRay en chOthanaith thO n^in iyalpE. 
 
1385 
enRu pala muRai pazichchi manai eythi vikkiramanai InRu pannAL 
onRu muRai kOl Ochchi vikkiraman chuvan michaip pArchumaththip pAcham 
venRu kaLain^thu aruL chiththa chAmi thiru aruL n^OkkAl viLai pErinpa 
manRal mathu vIz vaNTil kalan^thu irun^thAn apiTEka mARan mannO. 
 
kallAnaikkuk karumparuththiya paTalam chupam 
 

22. yAnai eytha paTalam

 
1386 
kaTTu aviz kaTukkaiyar kalyAnai kazai thinna 
iTTathu ithu panychavan iTaththu amaNar Evi 
viTTa matha yAnai viza mEvalar puraththaich 
chuTTa kaNai viTTu uyir tholaiththa muRai cholvAm 
 
1387 
vikkirama pANTiyan velaRku ariya chem kOl 
thikku n^ilanum thiRai koL chelvam n^iRaivu eytha 
akkirama vemkali arum pakai othuN^kach 
chakkaram uruTTi iTar chAyththu muRai cheyvAn 
 
1388 
puththar amaN athiya puRakkaLai akazn^thu 
n^iththa maRai Akama n^eRip payir vaLarththu 
meyththa vithi paththiyin viLain^tha payan yArum 
thuyththiTa manuth thozil n^aTaththi varu thUyOn 
 
1389 
maru ithaziyAn uRaiyum vAn izi vimAnaththu 
aruku vaTa pakkam uRa Alayam ezuppi 
uruvaru iraNTinaiyum oruvi varu chiththar 
thiru uruvu kaNTu paNi cheythu ozuku n^ALil 
 
1390 
cheyya kathirOn vaziya chempiyan oruththan 
kaiyan avan venRi payil kAnychi n^akar uLLAn 
poy amaNar kaTTurai puRath thuRaiyin n^inRAn 
maiyin mathi mARa noTu mARu paTa n^inRAn 
 
1391 
muTaN^kal mathi chem chaTai muTiththu viTai ERum 
viTaN^karathu chEvaTi vizuN^kiya manaththu 
maTaN^kal n^ikar thennan ethir van^thu pora ARRAthu 
thaTaN^kal Or vanychanaiyinAl aTa mathiththAn 
 
1392 
anychanam kavunycham kOvarththanam thirikUTam kAnychik 
kunycharam chaiyam Ema kUTamE vin^tham ennum 
manychu ivar varaikaL eTTum vaikuRu amaNar thammil 
enychal il kuravarkku Olai vERu vERu ezuthi viTTAn 
 
1393 
vaTivu pOl uLLam ellAm mAchu iruL puthaiya n^inRa 
aTikaLmAr AvAr eNNAyira varum ArththAr vEyn^tha 
muTi kezu vEn^than viTTa muTaN^kalai n^imirththu vAchiththu 
iTi kezu kAr pOl kunRin izin^thu vERu iTaththil chelvAr 
 
1394 
yAvarum oruN^ku kUTi iruL vazi koLvathu Eyppak 
kAval val araNam chUzn^tha kAnychi mA n^akaraththu eythip 
pU alar thArAn kOyil puRam kaTai pukun^thu vEn^than 
Evalar viTuppa uL pOy iRaimakan irukkai pukkAr 
 
1395 
mannavan muTimEl pIli vaiththanar Akkam kURa 
annavan avarai n^Okki vachiya mun ARum vallIr 
thennanai yApi chAram cheythu uyir chekuththAl uN^kaTku 
ennathu n^ATu pAthi tharuval pOy iyaRRum enRAn 
 
1396 
thavam purin^thu avamE cheyvAr thAm athaRku uTan paTTu Eki 
chivan^tha theN thirai n^Irp pAli n^eTum karaik kAtham mUnRil 
kavarn^thu akan chAlai kOli yOchanai akalam kalli 
avam paTu vELvik kuNTam kONam eTTu Akak kaNTAr 
 
1397 
viTam pothi kATTam peythu n^impa n^ey virAya n^anychin 
uTam puTai uyirin kO zUn kaRip poTi URu eNNey 
iTam paTa vAyam kAththa verik kuzi puthaiyap peythu 
koTum pazi vELvi cheythAr kollAtha viratham pUNTAr 
 
1398 
mATu uLa pothumpar n^an^tha vanam uLa chOlai uLLa 
kATu uLa karukich chayak kayal uLa OTai uLLa 
kOTu uLa vAvi uLLa kuLam uLa vaRappath thAvich 
chETu uLa mukilum thIyach chikai ezu kuNTath thIvAy 
 
1399 
kURRu ezu thORRam pOla anychanak kunRam pOlak 
kARRu ezu cheviyum n^AlvAy kauviya maruppum mARA 
URRu ezu mathamum Uchal ATiya oRRaik kaiyum 
ERRu ezu viTam pOl chIRi ezun^thathu Or thaRukaN yAnai 
 
1400 
an^tha mA vELvith thIyum aviya mum mathamum chOra 
van^thamA kaLiRRai n^I pOy vazuthiyai mathurai yOTum 
chin^thavE tholaiththi ennAth then thichaich chella Evi 
mun^thavE viTuththa mAchu mUzku uTal amaNap pEykaL 
 
1401 
aruL aRRu iruL uTalil puthai amaNak kayavarkaLuL 
aruL aRRu maRaiyil paTar cheyal aRRu ika para meyp 
poruL aRRavan anikath thoTu puRam moyththiTa mathamA 
veruL aRRu iTi kuralil veTi paTTiTa varum Al 
 
1402 
aTiyin aLavu akal pAthala muTiyin aLavu aNTam 
iTiyin aLavu ezukAr chevi eRi kAla aLavu akilam 
maTiyum aLavu uLar kAn matha mazaiyin aLavu ulaka 
muTivin ezu kaTal kaN azal aLavAm muthu vaTavai 
 
1403 
kURRu anychiya varum ik kari kural am chevi muzaivAy 
ERRam cheya maTaN^kum chevi eRi kAl vazi viziththI 
URRam cheya maTaivAy uTaiththu ozukum kaTa matha n^Ir 
n^ARRam cheyath thichai vEzamum n^aTukkam cheythu n^aliyum 
 
1404 
iTikkum puyal vayiRRaik kiziththu iTi ERRinai uthirkkum 
veTikkum piLir oliyAl thichai vizuN^kich cheviTAkkum 
thuTikkum puzaik kai OchchiviNthoTu kunRinaich chuRRip 
piTikkum kaTal kalakkum thanip peru maththu enath thirikkum 
 
1405 
urumuk kural oli iRRuLar oli viTTueRi cheviyiRRu 
iru muL piRai eyiRRil azal eri kaN iru uTalil 
tharumuk kaTal varuviththu ural aTi iRRena n^ilam mEl 
varum ukkira vaTavaik kanal varin oppathu mathamA 
 
1406 
thezipaTTa thik kayaththin chevi thIyap pakaiyOTum 
vazipaTTu oru kaTum kURRu ena varu kunychara varavai 
vizipaTTavar moziyAl uNar virai paTTalar vEmpan 
chuzi paTTalai punal pOl manam chuzanRAn n^inain^thu azanRAn 
 
1407 
maip pOthakam poRai ARRiya maNik kOyinmun kuRukAk 
kaip pOthakam uriththAn kazal kAl pOthakam uRath thAzn^thu 
ip pOthakam thanaiyum tholaiththu enaik kAththi enRu iran^thAn 
ap pOthu akal vAninRu oru thiruvAkku ezun^thanRE 
 
1408 
viTTAr vali keTa n^Am oru vil chEvakanAki 
oTTAr viTa varum vem kari uyir vauvuthu muthal n^in 
maTTAr pozil kaTi mAkar ayal kITTichai maruN^ku Or 
aTTAlai maNTapam cheyka ena athu kETTu ezun^thu arachan 
 
1409 
akam kavviya kaLippu eythi van^thu aTTAlai maNTapam pon 
n^akam kavviyathu enath thUN oru n^AnAn kinil eTuththE 
chakam kavviya pukazAn cheyath thaRukaN kanai mathamA 
mukam kavviya vil chEvakan varuvAn athu mozivAm. 
1410 
n^Il n^iRam n^Iththa n^izal mathi iraNTu uNTu enna 
vAniRa valayak chaN^kavAr kuzai n^uzaiviththu am pUm 
pAl n^iRa vekinam kANap paTar chaTai maRaiththuth thORRum 
kAn n^iRai kunychich chUTTil kaLimayil kalApam chUTi 
 
1411 
karum kaTal muLaiththa chekkak kathir enak kuruthik kachchai 
mAN^kuRa vIkkich chOri vAy uTai vALum kaTTi 
iraN^ku n^An maRaikaL EN^ka irun^ilam thINTu thALil 
poruN^kazal vaLaiththu vALip puTTilum puRaththu vIkki 
 
1412 
vIN^kiya thaTam thOL iTTa vAr chilai villinOTum 
pAN^kuRai imayap pAvai pAthiyE anRi muRRum 
vAN^kiya vaNNam pOnRum allathu mAlum OrpAl 
ON^kiya vaNNam pOnRu oLi n^iRam pachan^thu thOnRa 
 
1413 
kAmanum kAmuRRu anychum kALai Am paruvath thOnRath 
thAm ulaku aLan^tha venRith thanivil chEvakanAyth thOnRi 
mA maRai makuTam anna maNTapaththu ERith thennar 
kOmakan iTukkaN thIrppAn kunychara varavu n^OkkA 
 
1414 
anychu kUviLich chEyththu enna vathuvara vaRan ilAthAn 
vem chinak kOli n^OnthAL mithiththu mey kuzaiya vAN^kich 
chem chilai n^eTu n^AN pUTTith thiru viral theRiththuk thAkkik 
kunycharam eTTum anychak kOLari muzakkam kATTi. 
 
1415 
iN^kitha n^eTum kOthaNTam iTam kaiyil eTuththu n^Ara 
chiN^ka vem kaNai thoTTu Akam thiruka mun iTaththAL chella 
aN^kuli iraNTAl aiyan chevi uRa valiththu viTTAn 
maN^kulin muzaN^kum vEza maththakam kizin^thathu anRE 
 
1416 
koNTalin alaRich chIRi vIzn^thathu koTiya vEzam 
piNTathu pArum chETan chenniyum piLan^tha thaNTam 
viNTathu pOlum ennath thuN ena veruvip pOna 
paNTaiya tharukkum vIRum paTaiththana thichai mAl yAnai 
 
1417 
puthai paTak kariththOl pOrththa puNNiya mUrththi thALAl 
uthai paTak kiTan^tha kURRam oththathu maththa yAnai 
chuthaipaTu mathikkO vEn^than thozukulach chiRuvan oththAn 
pathai paTum amaNar kAla paTar enap paTaril paTTAr 
 
1418 
iruL kiTan^thathu anaiya thAnai iTTa chin^thuraN^kAr mAlai 
iruL mukaththu othuN^kich chellum iravi chem kiraNam pOnRa 
iruL muzuthum uNNak kAlai ezu kathir vaTTam anna 
iruLinai maRaiththa kaNTan eythavAy peyyum chen^n^Ir 
 
1419 
poy aRA manaththAr thERRum punn^eRi ozukkam pUNTa 
veyya kOn koTuN^kOl thannai veN maruppu Akath thAN^ki 
maiyan mA vaTivam koNTu van^tha vem kaliyaith thennan 
cheyya kOl aiyan chiN^ka vALiyAych chithain^thathu anRE 
 
1420 
urumu vIzp uNTa kunRinum panmAn ampu thoTTa 
perumuzai vAyum vAyum perukina aruvich chOri 
karumukil mAnach chEnam kazuthukaL pUtham moyththa 
thirumaNith thaTam thOL vIN^kath thennavan uvakai pUththAn 
 
1421 
Anaiyin puN n^Ir uNNa aTuththa kAr uTal pEy enna 
chEnai pin chellap pOn^tha thiNi iruL amaNar thammai 
mInavan kaNTu chIRa vEn^thu avan kuRippil n^iRkum 
mAna vem china vEl maLLar vallai pOy muTukal uRRAr 
 
1422 
eTuththanar kaiyil thaNTam eRin^thanar maRin^thu chUz pOyth 
thaTuththanar karakam thUL Ath thakarththanar pIli yOTum 
thoTuththanar uTuththa pAyai thuNi paTak kiziththuk kAlvAy 
viTuththanar mAnam pOkki viTTanar chillOr thammai 
 
1423 
eRi uNTu cheytha mAyam izap puNTu chEnaiyOTu 
muRiyuNTu n^aTukkam pAvam mUzkuNTu mAzkich chAmpip 
paRi uNTa thalaiyar yArum pazippu uNTu pAyum thAmum 
uRi uNTa karakaththOTum othuN^ku uNTu pathuN^kip pOnAr 
 
1424 
mAthaN^kam thaTin^thu thaTTAlai maNTapaththu irun^tha vIran 
pAthaN^kaL kaiyAl paRrip pANTiyan iran^thu vENTip 
pOthaN^kaL kaTan^thAy enRum poliya iN^ku iruththi enna 
vEthaN^kaL aruththam chonna vEthiyan athaRku n^Ern^thAn 
 
1425 
pinnum chil varaN^kaL n^alkap peRRu n^An mATak kUTal 
mannum chin mayanai van^thu van^thiththu varun^AL kAman 
ennum chil malarp pUm thaNthAr irAcha chEkaranaip peRRu 
minnum chilliyam thEr vEn^than mEthini purakkum mannO 
 
1426 
vampuLAy malarn^tha vAr An varaviTu maththak kunRil 
chimpuLAy vaTivam koNTa chEvakan Eval cheytha 
ampuLAyth thUNam vaLLavan avathariththavA pOl 
chempuLAyk koTiya n^Ara chiN^kam Ay irun^thathu anRe 
 
1427 
ulaku elAm aziththu mILa uNTAkkum uruththiran vira chaththiyinil 
chila thariththu iRavA avuNan piTan^tha chiN^ka n^Ayakanai aN^ku eythi 
alakuil mAthavam chey urOmachan than pEr aRiya Or thIrththam uNTAkki 
ilaku pEr aTain^thAn pirakalAthanum n^ORRu IRu ilAp peruvaram aTain^thAn 
 
yAnai eytha paTalam chupam 
 

23. viruththa kumAra pAlarAna paTalam

 
1428 
thazai ulAN^ kaiyar Eviya than^thimEl viTai mEl 
azakar chEvakam cheythavARu aRain^thanam avarE 
kizavan Akip pin kALai yAyk kinychukach chevvAy 
kuzaviyAy viLaiyATiya koLkaiyaip pakarvAm 
 
1429 
thennan vikkiraman puyath thiru n^ilach chelvi 
manni vAzum n^AL mathuraiyin maRaiyavan oruvan 
annavan virupAkkan Am avan kuTi vAzkkai 
minnal AL vaTa mIn AL peyar chupa virathai 
 
1430 
anaiyar thaN^kaLukku arum peRal makavu inRi an^an^tham 
punitha n^al aRam chey thozil ozukkamum pUNTu 
n^anaiya vAr kuzal annaiyar ezuvar pAl aNNi 
iniya mAthavam cheythu oru peN makavu InRAr 
 
1431 
pErum kauri enRu azaiththanar pirAyam or ain^thil 
chArum kauriyum piRavin^Oy thaNippathaRku uRuthi 
thERum chin^thaiyAl than than^thaiyai vaNaN^kich chenanam 
Irum theyvatha man^thiram yAthu ena vinava 
 
1432 
an^thaNALanum athichayiththu arum peRal makaTkuch 
chin^thai ArvamOTu iRaivi than manuvinaich cheppath 
than^thai pAl athu thau¤n^thu n^Ath thazumpu uRap payinRAL 
mun^thai n^AL arum thavak kuRai muTiththiTa van^thAL 
 
1433 
thAthai than thavak kozun^thinukku ichaiya mA chaiva 
mAthavaththanA Athi Achchiramaththil vazaN^kum 
vEtha viththum Ay marapinAn mEm paTuvAn ep 
pOthu pOthum enRu uLaththoTu pukanRu koNTu irun^thAn 
 
1434 
paruvam n^Al iraNTu Aka mEl kaTimaNap paruvam 
varuvathu Aka aN^ku oru pakal vaiNavap paTivap 
pirama chAriyAyk kaTai thoRum pichchai pukku uNpAn 
oruvan van^thanan palikku avaN ayal pulaththu uLLAn 
 
1435 
pichchai vENTinAn avaRkuth than peNNinaik koTuppAn 
ichchai kUrn^thu arum thavaththinAl varun^thi InRu eTuththa 
vichchai vEthiyan manaiyoTu chuRRamum vinavAthu 
achcham inRi n^Ir eTuththu avan aN^kaiyil peythAn 
 
1436 
kalikkum n^Upurach chIRaTik kanni than vithiyum 
palikku van^thavan n^al vinaip pakuthiyum thurappa 
olikkum man^thirak chiraka n^Ir ozukkinAn mun^thich 
chalikkum annaiyum thamarkaLum kETTu uLam thaLarvAr 
 
1437 
kulanum Orkilan kOththiram Orkilan kuTimai 
n^alanum Orkilan ozukkamum kalviyum n^aNNum 
thalanum Orkilan kanniyaith thaththam cheythAn ep 
pulanum Orn^thavan vithi vazi mathi enap pularn^thAr 
 
1438 
maRRu avan kuTi kOththiram chUththiram maRRum 
uRRu aRin^thu n^am marapinukku okkum mAn mAyOn 
choRRa than^thira vaiNavath thoTakkuNTu thiriyum 
kuRRam onRu ini maRuppathu en koTuppathu enRu ichain^thAr 
 
1439 
thAyum okkalum oththapin thAthaiyum vEthaththu 
Ayum eN maNaththu Athi Am aRan^ilai ARRAl 
thEyum n^uN iTaik kanniyaich chem ponAl puthaiththuk 
kAyum Ar azal munnar ak kALai kaik koTuththAn 
 
1440 
theyva maN^kala varichaikaL cheythu thAn payan^tha 
mauval am kuzal kanniyai maNamaka nOTum 
kauvai am punal vEli chUz kaTin^akar viTuththAn 
chaiva maN^kala vEthiyath thApathan ippAl 
 
1441 
illArkku kiziITu n^Er paTTAl enap pallAr illan^ thORum 
chellA n^inRu iran^thu uNTu thirin^tha makan maNamakanAych chelva n^alka 
vallALai maNan^thu varuvAn pORRum manai pukutha vankaN chIlap 
pollArAy vaiNavaththup pukku ozuku thAy than^thai poRArkaL Aki 
 
1442 
van^tha maNavATTi chiva chin^thanaiyum chaiva thava vaTivu n^Okki 
ven^tha uTal pOl manamum ven^thavaLai vERu othukki vENTAr Aki 
n^in^thanai cheythu ozukuvAr avaLai oru n^ANIththu n^IN^ki vERRUrth 
than^tha amar maN^kalam kANpAr thaniyE vaiththu akam pUTTith thAN^kaL pOnAr 
 
1443 
uL mAchu kazuvuvathu n^IRu enRE upan^iTatham uraippak kETTum 
maN mAchu paTap pUchum vaTivu uTaiyAr akanRa athan pin manaiyil vaikum 
peN mAchu kaziya oru chivan aTiyAr thamaik kANap poRAmal inRu en 
kaN mAchu paTuvathu enak kanin^thu ozuku thalaiyan pAl kavalai kUrvAL. 
 
1444 
chivan aTiyArkku anpu ilAch chin^thaiyE irumpu Eval cheythu n^ALum 
avan aTiyAr thiRaththu ozukA AkkaiyE maram chevi kaN Athi ain^thum 
pavan aTiyAr iTaich cheluththAp paTivamE pAvai maRai paravuny chaiva 
thava n^eRi allA n^eRiyE pava n^eRiyAn thaniyALAth thaLarvAL pinnum 
 
1445 
enaiththu uyirkkum uRuthi ika param enpa avai koTuppAr ellAm thAnAy 
anaiththu uyirkkum uyirAkum aran enpa avan aRivArkku aN^kam vAkku 
manaththu uRu meyp paththi vazi varum enpa ap paththi vazi n^iRpArkku 
vinaith thuyar thIrththiTa eTuththa vaTivu enpathu avan aTiyAr vETam anRO 
 
1446 
enna irun^thu alamaruvAL irukkum iTaththu avaL uLLaththu eNNi AN^kE 
thennavanAy irun^thu arachu cheytha pirAn avaTku aruLum chevvi n^Okkik 
kannam uram karam chiram thOL kaNTamum kaNTikai pUNTu kaiyil thampOl 
pal n^eTum n^AL pazakiyathu Or thanip periya puththakamum pakkam chErththi 
 
1447 
karin^tha n^IL kayal unnin araiyum muthu thirai kavuLum kanaikkum n^enychum 
charin^tha kOvaNa uTaiyum thalaip panippum uththariyam thAN^kum thOLum 
purin^tha n^Ul kiTan^thu alaiyum puNNiya n^IRu aNi mArpum poliya n^Izal 
virin^thathu Or thanik kuTaiyum thaNTu UnRik kavizn^tha achaiyum meyyum thAN^ki 
 
1448 
oruththarAy uNTi pala pakal kazin^tha pachiyinar pOl uyaN^ki vATi 
viruththa vEthiyarAy van^thu akam pukuthak kaNTu ezun^thu mIthUr anpin 
karuththaLAyth thavichu iruththik kai thozuthu chivanai iN^kuk kANa enna 
varuththa mA thavam uTaiyEn ena munivar pachith thunpAl van^thEm enRAr 
 
1449 
il pUTTip pOyinar emaraN^kaL enak kauri iyampa mEru 
vil pUTTip puram poTiththa vEthiyar n^in kai thoTTu viTu mun yAththa 
kol pUTTu viTum thiRan^thu kaTithu aTichil chamaiththu iTuthi enak kumari thALil 
al pUTTu maTavAlum avvARE aTTil pukun^thu aTichil Akki 
 
1450 
thaiyal mA thavak kozun^thu puRam pOn^thu chiraka n^Ir thaLirkai thAN^ki 
aiyanE amuthu cheya ezun^thu aruLum ena ezun^tha aTikaL pAthach 
cheyya thAmarai viLakki an^n^Ir than chennin mEl thau¤ththup pAcha 
aiyan mAchu iruL kazuvi akam pukuviththuth Achanam mEl vaiththup pinnar. 
 
1451 
n^akai malar iTTu aruchchiththu n^alla parikalam thiruththi n^aRu vI mullai 
mukai anaiya pAl aTichil veLLi malai enap paruppu muthukil chempon 
chikaram enap palvERu aruku anai puRam thazIk kiTan^tha chiRu kunRu ITTa 
vakai ena n^ey aruvi enap paTaiththu anaiya chiRRuNTi vakaiyum peythu 
 
1452 
cheyya vAy iTai iTaiyE mukaman urai in amuthu cheviyil UTTath 
thaiyalAL vaLaikkai aRu chuvai amuthu vAy UTTath thaLarn^tha yAkkai 
aiyar thAm thiru amuthu chey amuthu uNTavar ena mUppu akanRu pUvil 
kaiyathE malar vALik kALai vaTivAy irun^thAr kanni kANa 
 
1453 
pUchiya veN n^IRu pOy kalavai Ay kaNTikai pOyp pon chey pUNum 
kAchu aNi pon kuNTalamum kaTakamum Ay mUppu pOy kALai Ana 
thEchu uruvam kaNTu n^aTu n^aTuN^ki vaLaik karam n^eriththuth thikaiththu vErththuk 
kUchi oru puRaththu othuN^ki n^inRAL ak kaRpu malar kempar annAL 
 
1454 
Ana pozuthu arum kaTi n^al maNam kuRiththu manaiyil thIrn^thu ayalUr pukka 
thEn ozuku thuzAy alaN^kal thIrththanukku anpu uTaiyAr pOl thiriyum vanycha 
mAnam uTaiyArmINTu manai pukalum pathinARu vaya vayathin mEya 
pAl n^al maNi kaNTan n^uthal kAppu aNin^thOr pachum kuzavi paTivam koNTAn 
 
1455 
ezutha ariya maRaich chilampu kiTan^thu puRaththu alampa anpar ithayam ennum 
chezu malar OTaiyin malarn^thu chivAnan^thath thEn thathumpu theyvak kanychath 
thozuthaku chiRRaTip periya viral chuvaiththu maik kaNir thuLumpa vAyviTTu 
azuthu aNaiyA ATaiyil kiTan^thAn thanai 
anaiththu uyirum InRu kAththu azikkum appan 
 
1456 
thAy viTTup pOnathu oru thanik kuzavi enak kalaN^kith thAN^kith thETi 
Ay viTTup piraman aza maRaikaL aza anpuTaiyAL anpil paTTu 
vAyviTTuk kiTan^thu azutha makavinaik kaNTu aNaN^ku anaiyAL mAmi ennum 
kAy viTTu mathak koTiyAL im makavu Ethu enak kETTAL kauri thannai 
 
1457 
n^aththam anayan thanakku ariya n^Ayakanukku anpu uTaiyAL n^avilvAL thEva 
thaththanayan tharu manaivi yoTu pOn^thu chiRu pOthu thaiyal INTu 
ith thanayan thanaip pArththuk kOTi ena vaiththu akanRAn ennA munnam 
chiththa n^ayanam kalaN^kach chIRi maNavATTi than mEl cheRRam koNTAL 
 
1458 
enpu pUNTu iTu kATTil poTi ATum uruththiranukku iTai aRAtha 
anpu pUNTAn makavukku anpu uTaiyAy n^Iyum emakku AkA ennAth 
thunpu pUNTu ayarvALai makavaiyum koNTu akaththai thuraththinArkaL 
vanpu pUNTu ozuku vaiNavam pUNTu poRai irakka mAna n^IththOr 
 
1459 
thAy ilAp piLLai mukam thanai n^Okkith theruvin iTaith thaLarvAL uLLam 
kOyilAk koNTu uRaiyum kUTal n^Ayakanai manak kuRippil kaNTu 
vEyil Akkiya thaTam thOL kauri thiru man^thiraththai viLampa lOTum 
chEyilAyk kiTan^thu azutha kuzavi vichumpu iTai mEl theriyak kaNTAL 
 
1460 
mazavu urun^Iththu aTal ERRin varuvAr tham iTaththu aNaN^kin manuvai Othip 
pazakiya pArppana makaLaip pArppathiyin vaTivu Akkip palarum kaNTu 
thoza viTai mEl ERRi vichumpu ARu Aka malar mAri churarkaL URRa 
azakar ezun^thu aruLinAr kaLithUN^ki athichayiththAr avani mAkkaL 
 
viruththa kumAra pAlarAna paTalam chupam 
 

24. kAl mARi ATina paTalam

 
1461 
thiruththarAy mathurA puri mEviya chiththar Akiyach chelvar 
viruththarAy iLaiyavarum Ay mazavum Ay vETam koNTu aTal ERRin 
oruththar Ay viLaiyATiya ATalai uraiththanam ini manRuL 
n^iruththar Ayavar mARi n^inRu ATiya n^ilai chiRithu urai cheyvAm 
 
1462 
vEn^than mIna vaN koTiyavan Akiya vikkiraman than thOL 
van^thu maN poRai irAcha chEkaran puyaththu iRakki ain^tharu n^ATan 
pUm thaN mA malar vEthiyan mAthavan puraththin mEl polin^thu ON^kum 
chAn^tha n^IRu enak kaNNiththa puNNiyath thani muthal n^akar chArn^thAn 
 
1463 
kaNNakan puvi irAcha chEkaran pothuk kaTin^thu cheN^kOl Ochchi 
vaNNa veN kuTai n^izaRRuvAn Anan^tha vaTivamAy thani manRuL 
aNNAl ATiya thiru n^aTanaththu anpinAl ATal n^Ul oziththu Enai 
eNNi mU iru paththu mukkalaiyum kaRRu iRai muRai cheyyum n^ALil 
 
1464 
chilampi vAyin n^Ul izaiththiTum pan^tharil chem kaN mAl thoza vaikum 
alampu theN thiraip ponni am thaN thuRai AnaikkA iRaikku anpu 
kalan^tha chin^thaiyAn mU irupaththu n^Al kalaikaLum payinRu uLLam 
malarn^thavan karikAl peruvaLaththavan vaiyam purakkinRAn 
 
1465 
ponni n^ATavan vAyil uLLAn oru pulavan van^thu alar vEmpin 
kanni n^ATanaik kaNTu mun paravuvAn kanaikazal karikAl em 
mannavaRku aRupaththu n^Al kalaikaLum varum vArAthu unakku onRu 
thennar ERu anaiyAl athu paratha n^Ul therin^thilai enach chonnAn 
 
1466 
kETTa mInavan maRu pula vinychaiyan kiLaththu chol ikal mAnam 
mUTTa Akulam mUzkiya manaththanAy muthu maRaich chira manRuL 
n^ATTam mUnRu uTai n^Ayakan ATalai n^Anum ATuthaRku uLLam 
vETTathE kolAm ithuvum em pirAn vithi ena athu kaRpAn 
 
1467 
ATal n^Ul varampu kaNTavar Aki avvazi ATAlum payinRa 
n^ATaka n^aTai thEr pulavaraiththuruvi n^aNNiya avarkku elAm makizchchi 
vITarum chiRappAl aRuvaiyum pUNum veRukkaiyum veRuththiTak koTuththup 
pATal vaNTARRum thArinAn parathap panuvalum kachaTu aRap payilvAn 
 
1468 
pAvamOTu rAkam thALam im mUnRum pakarn^thiTum muRaiyinAl paratham 
Aviyin aN^kam mupAN^kamE piraththiyAN^kamE alar muka rAkam 
OvaRu chIrchAl karappirachAram uvamaiyil chirakkara karumam 
thAvaRu karakEn^thiram karakaraNam thAnakamE chuththa chAri 
 
1469 
viNTiTAth thEchi chAriyE n^iyAyam viruththiyE piravi chAram pU 
maNTalam uTanA AkAcha maNTalamE mAchu il chuththak karaNam chIr 
kaNTa uR pulitha karaNamE aN^ka kAramE irEchatham ennak 
koNTa n^Alain^thu pEthamum kaRRu kOthu aRap payinRapin avaRRuL 
 
1470 
varuththam il manO pAvam Athi Am eTTuvakai n^iruththaN^kaLil chAri 
n^iruththam Akiya thANTavam aka mArkkam n^ikazththiTum thEchiyum vaTukE 
aruththam Akiya chiN^kaLam ena mUnRAm athu n^ilai ARu mU iraNTu 
thiruththam Am pathamum thikaz irEkai Athi cheppiya aN^kam Ir eTTum 
 
1471 
n^Al vakaiththu Akum karaNamum mElOr n^ATTiya iruvakaik karamum 
kAlvakai purikai muthal pathinARum kavAn manai Athi Am iraNTum 
pAlathu maTippu vakai ezu n^Ankum pazippu aRu chuththa chAri enum 
El uRu pU chArikaL pathinARum iththuNai kakana chArikaLum 
 
1472 
ERRa thikkiran^tham Athi Am muppathu iruvakaith thEchi chArikaLum 
kARRinum kaTum thErch chakkara muthal Am kakana chArikai kaL Ez ain^thum 
chARRu viththu vaRpirAn^tham Athiya vAm chAripaththu onpathum Akap 
pORRi ivai anaiththum uTpaTap puTpa kaTaththu ilakkaNa muthal poruLkaL 
 
1473 
Acha vAththiyam mun poruL muthal kaLAcham Athi Am pATa pEthaN^kaL 
pEchiya pathinARu onpathum paTaka pEtham onRu ozin^tha n^Al ain^thum 
mAchu aRum aLakam Athi Am pATa vakaikaL n^Al Ezum maRRu avaRRil 
pUchal vArththikam thoTTu aivakai chachchapuTa Athi Am thALa mAththiraiyum 
 
1474 
kiLan^tha mAththiraiyin kathikaLum chollum kIthamum paTamum ezuththum 
vaLam tharu maNipan^tham Athi kIthaththin vakuththa kaTTaLai ezu n^Ankum 
aLan^thiTum charaLai Athi kaTTaLai Ez ain^thu n^anku amain^tha pA Athi 
viLampiya mUnRu kalappum IRu Aka viLaiththiTum kUththa mArkkam 
 
1475 
uraiththa ik kUththuk kaRkum pOthu than uTan piRappil chAla 
varuththa n^Oy eythi in^tha varuththa n^An maRaiyum thERA 
aruththamAy aRivAy veLLi ampalaththu ATi n^inRa 
n^iruththanAr thamakkum uNTE enpathu n^inaivil koNTAn 
 
1476 
kariya thAmaraik kaNNAnum kamala n^An mukanum kANTaRku 
ariya thAL onRe n^Ova vARRa n^ANi n^iRpathu an^thO 
uriyathAm ithanaik kaRRu varuththam uRRu Orn^thum Ithu 
theriya n^An iruppathE yO aRan enach chin^thai n^OvAn 
 
1477 
vaTuppaTu piRavip pauva varampu kANkinRa n^AL van^thu 
aTuppavar yAvarEnum avarkku elAm pOkam vITu 
koTuppavar cheyyum in^thak kUththai eppaTi n^An chenRu 
thaTuppathu thakAthu anRu Enum varun^thumE charaNam ennA 
 
1478 
ithaRku ithu thuNivu enRu unni ezun^thu pOych chivan irAvil 
kathak kaLiRRu oruththal En^thum kathirmaNik kuTumik kOyil 
mathakkari uriyinARku varampu aRach chiRan^tha pUchai 
vithappaTa yAmam n^Ankum vithivazi iyaRRal cheyyA 
 
1479 
viNTaka malarththAL Eththi veLLi am palaththuL anpar 
thoNTakam malara n^inRa chOthi meyny nyAnak kUththaik 
kaNTaka makizn^thu thAzn^thu kaNpunal chErach chemkai 
muNTaka muTimEl ERRi mukizththu n^inRu ithanai vENTum 
 
1480 
n^inRa thAL eTuththu vIchi eTuththathAL n^ilamIthu UnRa 
inRu n^An kANa mARi ATi en varuththam ellAm 
ponRu mAchu eythi anREl ponRuval ennA anpin 
kunRu anAn churikai vAL mEl kuppuRa vIzvEn ennA 
 
1481 
n^ATTinAn kuRiththup pAya n^aNNum mun iTaththAL UnRi 
n^ITTinAn valaththAL vIchi n^irumalan mARi ATik 
kATTinAn kanni n^ATan kavalaiyum pAcham mUnRum 
vITTinAn paramAnan^tha vElaiyuL vITTinAnE 
 
1482 
viLaikaL vAy vIzn^tha vaNTin mey aRi inpam ennum 
aLavu ilA mun^n^Ir veLLaththu Azn^thavan ezun^thu pinnum 
uLamum vAchakamum meyyum uTaiyavan athuvE Akap 
paLakilA anpu thAnE paTivamAyp pazichchal uRRAn 
 
1483 
periyAy charaNam chiRiyAy charaNam 
kari Akiya am kaNanE charaNam 
ariyAy eLiyAy aTi mARi n^aTam 
purivAy charaNam punithA charaNam 
 
1484 
n^athi ATiya chem chaTaiyAy n^akai veN 
mathiyAy mathiyAthavar tham mathiyil 
pathiyAy pathin eN kaNamum paravum 
thuthiyAy charaNam chuTarE charaNam 
 
1485 
pazaiyAy puthiyAy charaNam paNilak 
kuzaiyAy charaNam koTuveN mazuvAL 
uzaiyAy charaNam urukAthavar pAl 
vizaiyAy charaNam vikirthA charaNam 
 
1486 
iruLAy veLiyAy charaNam enaiyum 
poruLAka n^inain^thu puran^tharan mAl 
theruLAtha n^aTam theriviththu enai AL 
aruLAy charaNam azakA charaNam 
 
1487 
ayanaththan enappaTum ATu aravach 
chayanaththavanaith tharu thaththuva n^Al 
vayanaththu thava vAnavar vAnava chEl 
n^ayanaththavaL n^AyakanE charaNam 
 
1488 
katha vem kariyin uriyAy charaNam 
muthal an^tham ilA muthalE charaN enRu 
athir paiN^ kazal n^Upura vaNTu alarum 
patha paN^kayan munpu paNin^thu arachan 
 
1489 
enRu ippaTiyE in^thath thirun^aTam yArum kANa 
n^inRu aruL cheyya vENTum n^irumalamAna veLLi 
manRava aTiyEn veNTum varam ithu enRu thAzn^thAn 
anRu thoTTu inRu em kOn an^ n^aTa n^ilaiyAy n^inRAn 
 
kAl mARi ATina paTalam chupam 
 

25. pazi anychina paTalam

 
1490 
IRu ilAn cheziyan anpukku eLiyavan Aki manRuL 
mARi ATiya kUththu enchol varampinathu AmE kaN^kai 
ARuchEr chaTaiyAn thAn Or arum pazikku anychith thennan 
thERalA manaththaith thERRum thiruviLai ATal cholvAm. 
 
1491 
inaiya n^AL chiRithu chella irAcha chEkaran kAthal 
thanaiyan Am kulOththuN^kaRkuth than arachu irukkai n^alki 
vinai elAm venRu nyAna veLLi ampalaththuL ATum 
kanai kazal n^izalil pinnik kalan^thu pErinpam uRRAn 
 
1492 
kuravan chemkOl kaik koNTa kulOththuN^ka vazuthi chemkaN 
aravu aN^kam pUNTa kUTal Athi n^Ayakanai n^iththam 
paravu anpin vazipATu AnAp paththimai n^iyamam pUNTAn 
iravu anychum kathuppin n^allAr Ir aiyA iravar uLLAn 
 
1493 
appathin Ayiravarkku ov voruththikku av ARAy 
oppariya aRupathinAyiram kumarar uLar avaruL 
cheppa ariya val ANmaich chiN^ka iLa ERu anaiyAn 
vaippu anaiyAn muthal piRan^tha main^than pEr anan^tha kuNan 
 
1494 
kalai payinRu pari n^eTum thEr kari payinRu pala kaivAL 
chilai payinRu varukumarar thiRal n^Okki makiz vEn^than 
alai payinRa kaTalATai n^ila makaLai aTal aNi thOL 
malai payinRu kuLir thUN^ka makizviththu vAzum n^AL 
 
1495 
chey En^thu thiruppuththUr n^inRu oru chezu maRai yOn 
pai En^thum aravu alkul manaivi yoTum pAl n^al vAy 
kai En^thum kuzavi yoTum kaTam pukun^thu mAthulan pAl 
mai En^thum pozil mathurai n^akar n^Okki varukinRAn 
 
1496 
varuvAn uNNu n^Ir vETTu varuvALai vazi n^iRkum 
peru vAnam thaTavum oru pEr Alin n^Izalin kIz 
oruvAtha pachuN^ kuzavi uTan iruththi n^Ir thETith 
tharuvAn pOy mINTu manai irukkum iTam thalaip paTumun 
 
1497 
ilaiththalaiya pazu maraththin michai mun n^An eytha oru 
kolaith thalaiya kUr vALi kOppuNTu kiTan^thathu kAl 
alaiththu alaiya vIzn^thu ummai vinai ulappa AN^kirun^tha 
valaith thalaiya mAn n^Okki vayiRu uruvath thaiththathu enRAl 
 
1498 
avvARu av aNaN^ku anaiyAL uyir izan^thAL uv vElaich 
chev vALi ERiTTa chilai uTaiyAn oru vETan 
vev vALi ERu anaiyAn veyiRku othuN^kum n^izal thETi 
av Ala n^izal eythi ayal n^inRan iLaip pARa 
 
1499 
thaNNIrukkup pOy Avi thalaip paTTa maRaiyavanum 
uN n^Irk kaik koNTu mINTu oruN^ku irun^tha kuzavi yOTum 
puN n^Ir veLLaththukkA thAzn^thu uyiraip puRam koTuththa 
paN n^Ira mazalai mozip pArppaniyaik kaN uRRAn 
 
1500 
ayil pOlum kaNai ERuNTu avvazip puN n^Ir chOra 
mayil pOla uyir pOkik kiTakkinRAL maruN^ku aNain^thu en 
uyir pOlvAy unakku ithu en uRRathu ena maththu eRi thaN 
thayir pOlak kalaN^ki aRivu azun^thu manam chAm pinAn 
 
1501 
inaiyathu or peN paziyai yAr ERRAr enath thErvAn 
anaiyathu or pazu maraththin puRaththu oru chAl azal kAlum 
munaiyathu or kaNaiyOTu muTakki akaich chilai En^thi 
vinaiyathu Orn^thu ethir n^inRa viRal vETan thanaik kaNTAn 
 
1502 
kAppu aNi thAnan vALoTu vIkkiya kachchALan 
kUrp pakazik kOl ERiTu villan kolai cheyvAn 
ERpana kaik koNTu iv iTai n^inRAn ivanE en 
pArp paniyaik konRu in uyir uNTu pazi pUNTAn 
 
1503 
enna mathiththE ETA vETA en Ezai 
thannai vathaiththAy n^IyE ennA azal kAl kaN 
minnal eyiRRuk kuRRu ena val vAy viTTu Arththu 
mannavan ANaip pAcham eRin^thu valiththu Ekum 
 
1504 
mANTavaLaith than ven^ iTai iTTAn makavu okkal 
thANTa aNaiththAn thAy mulai vETTu azum than chEyaik 
kAN thoRum vimmAk kaN punal chOrak kaTithu EkA 
AN thakai mARan kUTal aNain^thAn aLi anRAn 
 
1505 
maTTu aviz thArAn vAyin maruN^kE van^thu eythA 
uL thukaL illA vETanai mun viTTu uyir annAL 
chaTTaka n^ErE iTTu ethir mARan thamar kETpak 
kaNthuLi chin^thA muRai yiTu kinRan kai OchchA 
 
1506 
kOmuRai kOTAk koRRavar ERE muRaiyE yO 
thAmaraiyAL vAz thaN kaTi mArpA muRaiyEyO 
mA mathi vAnOn vazivaru main^thA muRaiyE yO 
thImai cheythAy pOl cheN^kai kuRaiththAy muRaiyE yO 
 
1507 
piRaN^kum kOlAn mARaTu koRRam peRu vEn^than 
uRaN^kum pOthum than aruL ANai ulaku eN^kum 
aRam kunRAvAk kAppathai enpa aqthi yAthi im 
maRam kunRAthAn chey kolai kAvA vazi enRAn 
 
1508 
vAyil uLAr tham mannavan mun pOy mannA n^am 
kOyilin mATu Or vEthiyan mAthaik kolai cheythAn 
Ayinan enRu Or vETanai mun viTTu avin^thALaith 
Ayinan van^thu iN^ku iTTu ayar kinRAn thamiyan enRAr 
 
1509 
iRai makan anychA en kuTai n^anRu Al en kAval 
aRam mali chemkOl anychu payam thIrththu arachu ALum 
muRaimaiyum n^anRan maN kali mUzkA muyanRu En^thum 
poRaimaiyum n^anRal enRu pulan^thu puRam pOn^thAn 
 
1510 
vEthiyan n^iRkum thanmai therin^thAn melivu uRRAn 
chAthiyin mikkAy van^thathu unakku en thaLar kinRAy 
Othuthi ennak kAvalanaip pArththu urai chAnRa 
n^Ithi uLAy kEL enRu urai cheyvAn n^ikaz cheythi 
 
1511 
inRu ivaLaik koNTu Or vaTa n^Izal iTai viTTuch 
chenRu thaNIr koNTu yAn varumun ich chilai vETan 
konRu ayal n^inRAn enRu ulai UTTum kolai vElpOl 
vanthiRal mARan chevi n^uzaiviththAn maRaiyOn Al. 
 
1512 
an^thaNan mARRam thannaiyum uT koNTu aRa n^Okkum 
chan^thana veRpan maRavanai n^Okkath thAzn^thu annAn 
en^thai pirAnE n^Ay aTiyEn n^inRu eyppARa 
van^thu pukun^thEn an^tha maraththin maruN^kE Or chAr 
 
1513 
aiyE n^Anum konRavan allEn konRAraik 
kaiyEn vERum kaNTilan enRAn ivaL Akaththu 
eyyERu uNTa vARu en enRAr ethir n^inRAr 
meyyE aiyA yAn aRiyEn iv viLaivu enRAn 
 
1514 
ik kolai cheythAn yAn alan ennA thuLa ennath 
thakkava nEyO thaRukaN maRavan urai meyyO 
chikka oRuththAl allathai uNmai cheppAn enRu 
okka uraiththAr man^thirar uLLAr piRar ellAm 
 
1515 
mannan thAnum maRRu athu cheymin ena maLLar 
pinnam thaNTam cheythanar kETkap pizai illAn 
munnam chonna chol peyarAnAy moziyA n^inRu 
innal thIrath thErumin enRAn encheyvAn 
 
1516 
ARRa oRukkum thaNTamum anychAn aRaikinRa 
kURRamum onRe konRa kuRippu mukam thORRAn 
mARRavarEyO mAvO puLLO vazi van^tha 
kOl thoTiyaik konRu en peRa vallAn kolai cheyvAn 
 
1517 
kaithavan Am ik kAnavanEyO piRarEyO 
cheythavar yArE ik kolai vETTam cheythOr mA 
eytha ilakkil thappiya kOl thAn ERu uNTu im 
mai thavaz kaNNAn mAyn^thana LEyO aRiyEn Al 
 
1518 
ennA unnith thennavan innam ithu munnUl 
thannAl Ayaththakkathu athai enRan thakaviRRu than 
annAr an^n^Ul Ayn^thu ithu n^UlAl amaiyAthu Al 
mannA theyvath thAlE thERum vazi enRAr 
 
1519 
vEn^tharkaL chiN^kam vEthiyanaip pArththu ithu thIra 
Ayn^thu unathu uLLak kavalai ozip pEn anychEn in^ 
En^thizai ImakkaTan n^iRuvippOthu enREith 
thEn^thu uNar vEN^kaith thAr maRavOnaich chiRai cheythAn 
 
1520 
min anaiyAL cheykaTan muRRA mINTOnaith 
thannamar kOyil kaTai vayin vaiththuth thAn Ekik 
konnavil vElAn thaN^kaL kuTikku Or kula theyvam 
enna irun^thAr aTikaL paNin^thAn ithu kURum 
 
1521 
manRu ATum maNiyE im maRavan thAn pArppaniyaik 
konRAnO piRar piRithAl konRathO ithu aRan^Ul 
onRalum aLapparithu Ak kiTan^thathu Al un aruLAl 
en thAzvu keTath thERRAy enRu iran^thAn av vElai 
 
1522 
thiru n^akarin puRampu oru chAr kulavaNikath theruvin kaN 
oru manaiyin maNam uLathu aN^ku an^thaNanOTu oruN^ku n^I 
varuthi unathu uLam thERA mARRam elAm thERRuthum enRu 
iru vichumpin akaTu kiziththu ezun^thathu Al oruvAkku 
 
1523 
thiru vAkkuch chevi maTuththuch cheziyan than puRam kaTaiyil 
peruvAkku maRaiyavanOTu oruN^ku eythi perum pakal pOyk 
karuvAkkum maruL mAlaik kaN^kul vAyth thannai vERRu 
uruvAkkik kaTimanaipOy oru chiRai pukku inithu irun^thAn 
 
1524 
anRu iRaivan aruLAl aN^kavar kETka am manaiyin 
manRal makan thanakku aLan^tha n^AL ulappa maRali iruL 
kunRam iraNTu ena viTuththa koTum pAchak kaiyinar vAy 
menRu varum chinaththavaril oruvan ithu vinavum Al 
 
1525 
inRE iN^ku ivan uyiraith tharuthir enum irum pakaTTuk 
kunRu ERum kOn uraiyAl koLvathu evan piNi uTampin 
onREn umilan oru kAraNam inRi uyir koLvathu 
anRE en cheythum ena maRRavan Ithu aRaikiRpAn 
 
1526 
ARRu Al ERu uNTa kaNai aruku othuN^kum pArppaniyaik 
kARRuAl vIzththu evvARu kavarn^thOm appaTi in^thach 
chARRu AravAraththil thAmpu aRuththup puRam n^inRa 
IRRu Avai veruLa viTuththu ivan Avi kavarka enRAn 
 
1527 
an^tha mozi kETTu arachan aru maRaiyOy kETTanaiyO 
in^tha mozi enap panavan ivan ivvARu chiRan^thAl en 
pain^thoTiyAL iRan^thathum appaTiyE en manakkavalai 
chin^tha ithu kANpEn enRu oruN^ku irun^thAn thennanOTum 
 
1528 
oTTiya pal kiLai thuvanRi ol olimaN^kalam thoTaN^kak 
koTTiya palliyam muzaN^kak kuzumiya Ochaiyin veruNTu 
kaTTiya thAmpiRap puniRRuk kaRRA onRu athirn^thu OTi 
muTTiya thAl maNa makanai muTin^thathu Al avan Avi 
 
1529 
maNa makanE piNa makanAy maNap paRaiyE piNappaRaiyAy 
aNi izaiyAr vAzththu olipOy azukai oliyAyk kaziyak 
kaNam athanil piRan^thu iRum ik kAyaththin varum payanai 
uNarvu uTaiyAr peRuvar uNar onRum ilArkku onRum ilai 
 
1530 
kaNTAn an^thaNan enna kAriyam cheythEn enaththan 
vaNTu Ar pUm kuzal manaivi mATchiyinuN^ kazi thunpam 
koNTAn maRRu avanoTum than kOyil pukun^thu alar vEppan^ 
thaN thArAn amaichcharkkum piRarkkum ithu chARRinAn 
 
1531 
maRaiyavanai innum oru maNa muTiththuk kOTi ena 
n^iRaiya varum poruL In^thu n^I pOthi ena viTuththuch 
chiRai azuvaththu iTaikkiTan^tha cheTith thalaiyaiTik kurala 
kaRai uTal vETanaith thoTuththa kAl yAppuk kazalviththu 
 
1532 
thau¤yAthE yAm izaiththa thIththaNTam poRuththi ena 
viLi Avin aruL churan^thu vENTuvana n^ani n^alki 
aLi AnAm manaththu arachan avanai avan iTaich cheluththik 
kani yAnai viza eytha kauriyanaip pOyp paNivAn 
 
1533 
Atharam perukap pAviyEn poruTTu em maTi kaNIr arum pazi anychu 
n^AtharAy irun^thIr en^thaiyark kuNTO n^An cheyath thakkathu onRu ennAk 
kAthalil pukazn^thu pan muRai pazichchich karaiyin mA pUchanai chiRap piththu 
Etham athu akaRRi ulakinukku kuyirAy irun^thanan iRai kulOththuN^kan 
 
pazi anychina paTalam chupam 
 

26. mApAthakam thIrththa paTalam

 
1534 
vEtha n^Ayakan vem pazi anychiya 
n^Athan Ana n^alan ithu n^alkiya 
thAthaiyaik kolai cheytha thanayan mA 
pAthakam thanaith thIrththamai pATuvAm. 
 
1535 
virai chey mAlaik kulOththuN^ka mInavan 
thirai chey n^Ir n^ilam chem kOl chelath thani 
arachu cheyyum an^ n^ALil avan^thi enRu 
urai chey mA n^akar An oru pUchuran 
 
1536 
veruvum kAy china mARiya vEthiyan 
maruvum kAthal manai enum pErinAL 
thiruvum kAman n^al thEviyum maN punai 
uruvum kAmuRu oppuil vanappinAL 
 
1537 
paTi il Oviyap pAvai oppu Akiya 
vaTivil AL avaL pAn makan enRu oru 
koTiya pAvi piRan^thu kolai muthal 
kaTiya pAvak kalan pOl vaLarum n^AL 
 
1538 
kOTi kOTi aTum chilai kOTTiyE 
kOTi kOTi koTum kaNai pUTTiyE 
kOTi kOTi vikAramum kUTTiyE 
kOTi kOTi anaN^kar eythAr kolO 
 
1539 
iLamaich chevviya yAkkaiyan maiyalkUr 
vaLamaik kAmamum val vinaiyum n^iRaith 
thaLaiviTTu Irththalil thannai vayiRRu iTai 
viLaiviththu InRavaL thannai virumpinAn 
 
1540 
annai enum azithakai yAL akaththu 
in uyirth thuNaiyum manak kAvalAy 
mannum n^ANam maTam muthal n^Alvarum 
thannai n^IN^kalil Unum oththAL arO. 
 
1541 
inpamO chiRithu Akum ithil varum 
thunpamO karai illAth thoTu kaTal 
enpathu Arum ivanAl aRiya iv 
vanpathu Ana vinaiyAl varun^thuvAn 
 
1542 
maiyan Aka mathiyai vizuN^ka ak 
kaiyan Ayaik kalan^thu ozukum cheyal 
aiyan thAn kuRippAl kaNTu ayal chevikku 
uyyalA vaNNam uLLaththu aTakkinAn 
 
1543 
vERRu Or vaikal veLippaTak kaNTu aRam 
chARRu n^Avinan vERu onRum chARRilan 
chIRRam mEl koTu chelvan kolvEn ena 
ERRu ezun^thanan InRAL vilakkuvAL 
 
1544 
thAyilin inpam n^ukarn^thanai than^thaiyaik 
kAyil en peRuvAy enak kAmukarkku 
Ayil annaiyil ap pani en payan 
Eyilin aruL en aRam en enRAn 
 
1545 
maN thoTum karuvippaTai van kaiyil 
koNTu thAthai kuravan enRu Or kilAn 
thuNTam Akath thuNiththAn Ay vAymukam 
thuNTa kAma n^aRavAl uNarvu ilAn 
 
1546 
maik karum kaN^kul vAyk konRa thAthaikkuth 
thakka thIth thavichu iTTu annai thannoTum 
kaikku aTaN^ku poruLoTum kal n^eRi 
pukkanan puTaichUzn^thAr puLi n^arE 
 
1547 
eyyum kOloTu villar iTikku n^Er 
cheyyum chollinar chellalai n^il enak 
kaiyil uLLavum kaik koNTu kArikaith 
thaiyal thannaiyum thAm koTu pOyinAr 
 
1548 
chenRu chEN iTaich chikku aRa vAzalAm 
enRa eNNam onRu eythiya vaNNam onRu 
onRu n^Am ennath theyvam onRu eNNiyathu 
enRa vArththai ivan iTaip paTTathu Al 
 
1549 
thAthai than thanayaRku ini yAr thuNai 
mAtharyAyai maRavar kaik koLLa ip 
pOthu thAn thuNai enpavan pOnRumA 
pAtha kaththu uruvAy van^thu paRRinAn 
 
1550 
Ava ennum azum chiva thA enum 
pAvam pAvam pazi ithuvO vaiya 
kO enum kai kulaiththu eRiyum n^izal 
pAvai pOla viTAthu pin paRRum Al 
 
1551 
n^alla thIrththam chiva thalam n^alOr pakkamum 
chella oTTAthu aran chIrththi n^Amam chevip 
pulla oTTAthu uLam pukutha oTTAthu n^Ach 
cholla oTTAthu kaNthuyila oTTAthu arO 
 
1552 
chuRRu mun pin puRach chUzn^thu than koTukkinil 
paRRin^inRu Irkku mA pAthakaththAl alain^thu 
eRRinil cheyvathu en ARRalAl iTar uzan^thu 
uRRavE ulaku elam achcham uRRu uzalum Al 
 
1553 
uRukaNO ARRa n^AL uRRu uzanRu ulaku elAm 
maRukavE thiriyum mA pAthakan vali elAm 
chiRukuvAn chivan aruL cheyalinil pAthakam 
kuRuku n^AL kuRuku n^AL kUTalaik kuRukinAn 
 
1554 
azithakan kuRuku vAn mun aN^ kayal kaNNi than^thak 
kuzai iru kAthum kOththuk kolai kezu puli pal thAli 
n^uzai mayir n^eTu n^AL pinnal n^On piTar alaippap pUNTOr 
pazi thakaiyAtha vETap pAvai yAyp paTivam koLLa 
 
1555 
kolai irum pazikku anRu anychum kUTal em perumAn konRai 
milai irum kunychi vEN^kai mel iNark kaNNi vEyn^thu 
kalai iru maruppil kOTik kAthu aLavOTum thATi 
chilai irum thaTakkai vETam thiru uruk koNTu thOnRi 
 
1556 
koNTal kaN paTukkum mATak kOpura maruN^kil pOn^thu in 
kaNTakak karukku vAya kuraikkum n^Ay kathuvik kAppap 
puN thaLai vALi villOr puRam kiTan^thu imaippa thiN^kaL 
uNTa vAL n^uthalALOTum chUthu pOr ATal cheyvAn 
 
1557 
veru varu vEzam uNTa veLLil pOl vaRiyan Akip 
paruvaral uTan AN^ku eythum pAthakan varavu n^Okki 
oruvaru uLLaththAlum unnarum koTiya pAvi 
varuvathu kANTi ennA mAtharai n^Okkik kURum 
 
1558 
aNaN^ku n^Oy evarkkum cheyyum anaN^kanAl alaippu uNTu Avi 
uNaN^kinAr uLLam chellum iTan aRin^thu OTich chellA 
kuNam kulam ozukkam kunRal kolai pazi pAvam pArA 
iNaN^ku in uyirkkum AN^kE iRuthi van^thu uRuvathu eNNA 
 
1559 
kaL uNTal kAmam enpa karuththu aRai pOkkuch cheyva 
eL uNTa kAmam pOla eNNinil kANil kETkil 
thaL uNTa viTaththin n^anycham thalaik koNTAl enna AN^kE 
uL uNTa uNarvu pOkkA uNTapOthu azikkum kaL UN 
 
1560 
kAmamE kolai kaTku ellAm kAraNam kaN OTAtha 
kAmamE kaLavukku ellAm kAraNam kURRam anychum 
kAmamE kaL uNTaRkum kAraNam AthalAlE 
kAmamE n^araka pUmi kANiyAk koTuppathu enRAn 
 
1561 
kolaippazi kOT paTTu AN^kE kuRukiyAn mukam kaNTu ETa 
alaippaTar uzan^thu chAmpi azivathu en pArppAn ennak 
kalaippaTu thiN^kaL vENik kAnavan aruL kaN n^Okkam 
thalaippaTach chiRithu pAvam thaNin^thu than aRivu thOnRa 
 
1562 
muR pakal izaiththa pAva muthirchchiyAl piRan^thu than^thai 
than pakan Ana ARum thAthaiyai vathaiththa ARum 
piR pakal an^thap pAvam piTiththu alaiththu eN^kum thIrAthu 
ippathi pukun^tha vARu eTuththu uraiththu iraN^ki n^inRAn 
 
1563 
maRap perum paTivam koNTu manaththu aruL churan^thu n^inRa 
aRap perum karuNai mUrththi azi thakai avanaip pArththu ith 
thiRap pazi AN^kuch chenRu IN^ku anRith thIrAthu enRak 
kaRai pazi thIrum vaNNam karuthi Or uRuthi kURum 
 
1564 
varuthi n^in n^Amam chonnOr varukkamum n^arakil vIzak 
karuthi n^I cheytha pAvam kazippavar evar yA n^Okkam 
tharuthalAl eLithil thIrach chARRuthum ayyam kai ERRu 
orupozuthu uNTi Ichan uRuthavar Eval cheythi 
 
1565 
chemkathirk kaTavuL vAnam thINTu mun ezun^thu thIm thaN 
paiN^ kathir aRuku koythu pachukkaLai aruththi Arvam 
poN^kamup pOthum kOyil puRath thoTTith thIrththam ATich 
chaN^karan thanai n^URRu eTTu meyvalam chArach cheythi 
 
1566 
iththava n^eRiyil n^inRAl ippaziyum kaziyum ennAch 
chiththa anpu uTaiya vETath thiru uruk koNTa konRaik 
koththavan uraiththAn kETTu koTichchiyAy irun^tha ammai 
maththavan kariththOl pOrththa maRavanai vinavukinRAL 
 
1567 
aiya ik koTiyOn cheytha pAvaththukku aLavu il kAlam 
veyya n^Al Ezu kOTi n^araku iTai vIzn^thAL Enum 
uyvakai ilAtha pAvi ivanukku en uyyum thERRam 
cheyvakai enRu kETpach chemkaN mAl viTai yOn cheppum 
 
1568 
aTupazi anychA n^Ichar Ayinum n^inaikkin achcham 
paTu pazi anychAn cheytha pAthakath thoTakku uNTu eN^kum 
viTu vakai inRi vERu kaLai kaNum inRi vIyak 
kaTavanaik kAppathu anRO kAppu enRan karuNaimUrththi 
 
1569 
n^eythal pOthu anaiya uN kaN n^Erizai n^IyAthu onRum 
cheythaRkum cheyyAmaikkum vERu onRu cheyaRkum ARRal 
mey thakka karuNai vaLLal vENTin ev vinainyar Enum 
uythakkOr Athal cheykai un aruL viLaiyATTu anRO 
 
1570 
enRu aka makizchchi poN^ka iyampinAL iyampa lOTum 
kunRaka n^ATTa vETak kuzakanum maRain^thu veLLi 
manRu akam n^iRain^thAn mEkam maRain^thiTa maRain^thu chellum 
min thaka viTAthu pin pOm viLaN^ku izai maTan^thai yOTum 
 
1571 
AthathAy iyum kaNTu AnA aRputham aTain^thu kUTal 
n^AthanAr n^avinRa ARRAn n^aln^eRi virathach cheykai 
mAthava ozukkam thAN^ki varu muRai mathiya mUnRil 
pAthakam kazin^thu theyvap pArppana vaTivam AnAn 
 
1572 
cholpatham kaTan^tha en^thai chun^thara n^Athan thALil 
pala pala vaTachol mAlai paththiyil thoTuththuch chAththich 
thaRpara aRivu Anan^thath thani uru uTaiya chOthi 
pon patha maruN^kil pukkAn puNNiya maRaiyOn ammA 
 
1573 
annaiyaip puNarn^thu thAthai kuravan Am an^thaNALan 
thannaiyum konRa pAvam thaNiththu vITu aLiththathu enRAl 
pinnai n^Ir izi n^Oy kuTTam peru vayiRu ILai veppu enRu 
inna n^Oy thIrkkum thIrththam enpathO ithaRku mEnmai 
 
1574 
azin^tha vEthiyan mA pAthakam thIrththathu aRin^thu vEn^thu amaichchar Ur uLLAr 
ozin^tha pAr uLLAr vAn uLAr viyappam uRRu n^al urai uNarvu ellAm 
kazin^tha pEr aruLik kayavan mEl vaiththa kAraNam yAthu enak kaNNIr 
vazin^thu n^An mATak kUTal n^Ayakanai vazuththinAr makizchchiyuL thiLaiththAr. 
	 	 
mApAthakam thIrththa paTalam chupam 
 
 	 

27. aN^kam veTTina paTalam

 
1575 
vEthakam tharaththu mukkaN vEthiyan maRaiyOn cheytha 
pAthakam thavirththavARu pakarn^thanam vinychai In^tha 
pOthakan manaikkuth thIN^ku pun^thi munnAkach cheytha 
chAthakan thanaip pOr ARRith thaNTiththa thaNTam cholvAm 
 
1576 
kUrththa veN kOTTi yAvaik kulOththuN^ka vazuthi nyAlam 
kAththu arachu aLikkum n^ALil kaTimathil uTuththa kUTal 
mAth thani n^akaruL van^thu maRu pulaththavanAy yAkkai 
mUththavan oruvan vaiki munaiya vAL payiRRi vAzvAn 
 
1577 
vAL vinaik kuravan annAn val amaN viTuththa vEzam 
thOL vinai valiyAl aTTa chun^tharaviTaN^kan thannai 
AL vinai anpum thAnum vaikalum aTain^thu thAzn^thu 
mUL vinai valiyai vellum mUthu aRivu uTaiyan ammA 
 
1578 
kai vinai maRavAL vinychaik kAvalan avanaith thAzn^thu 
thev vinai velvAn kaRkum chiN^ka ERu anaiyAr tham mun 
uyvinai uNarAp pAvi chiththan enRu oruvan uLLAn 
avvinai n^irampak kaRRan Akal Uz valiyAl annAn 
 
1579 
mAnavAL vinychai yAlE thanai n^anku mathikkath thakka 
Anathu Or cherukkin ARRal than AchiriyaRku mARAyth 
thAnum or vinychaik kUTam chaimaththu vAL palarum kaRka 
Un ulAm paTai vallAnil Uthiyam mithappak koLvAn 
 
1580 
oruththanE iruvar vALin viruththiyum oruN^ku koLLum 
karuththanAy viruththan Uril kazivathu karuthi annAn 
varuththu vAL iLaiyar than pAl vara manam thiriththu n^ALum 
viruththamE cheyvAn thAyai virumpinOn kiLaiyOn annAn 
 
1581 
thoTath thoTath poRukkum thiNmaiththu onnila manaiyAn illA 
iTaththavan thEvipAl pOy iTan uNTE iTan uNTE enRu 
aTuththu aTuththu anychAthu enRum kETTuk kETTu akalvAn Aka 
n^aTaith thozil pAvai anna n^aN^kai vALAthu irun^thAn 
 
1582 
pin oru pakal pOych chemkai pithiththanan valippath thaLLi 
valn^ilaik kathavu n^Ukkith thAzakkOl valiththu mANTa 
than n^ilaik kAppuch cheythAL thani manak kAval pUNTAL 
an^n^ilai pizaiththa thIyOn an^aN^kath thI vethuppap pOnAn 
 
1583 
aRam kaTai n^inRAL uLLam ARRavum kaTaiyan Akip 
puRam kaTai n^inRAn cheytha pulamai than pathikkum thERRAL 
maRam thavir kaRpinAL than manam pothin^thu uyirkaL thORum 
n^iRain^tha n^An mATak kUTal n^imalanai n^inain^thu n^on^thAL 
 
1584 
thAthaka n^iRain^tha konRaich chaTaiyavan puRampu cheytha 
pAthakam aRukkum kUTal pakavan evvuyirkkum thAnE 
pOthakan Akith thERRum puNNiyan pulainyan cheytha 
thIthu akam uNarn^thu thaNTam cheyvathaRku uLLam koNTAn 
 
1585 
kOL uTaik kuravanE pOl chiththanaik kuRukich chiththA 
kALaiyAy n^Iyum chAlak kaziya mUppu aTain^tha yAmum 
vAL amarATi n^am tham valikaLum aLan^thu kANTum 
n^ALaivA varuthum n^Amum n^akar puRaththu oru chAr enRAn 
 
1586 
n^Athan Am kuravan kURa n^anRu ena uvan^thu n^AlAm 
pAthakan athaRku n^Ern^thAn paTaikkalak kuravan mINTum 
pOtharum aLavil vaiyam puthai iruL veLLaththu Aza 
Athavan vaiya mun^n^Ir veLLaththu Azn^thathu amma 
 
1587 
Achi n^al kuravaRku innA ARRinOn pAvam pOla 
mAchu iruL thiNin^tha kaN^kul valikeTa vaTivAL vinychaith 
thEchikan oruvan annAn thiNi uTal chithaippath thITTum 
kAy china vAL pOl kIzaik kal iTai muLaiththAn veyyOn 
 
1588 
n^anRiyaik konRu thinROn n^Ayakan ANaikku anycham 
van thiRal ari mAn Urthith theyvatham vazipaTTu Eththi 
venRi vAL paravik kachchu vIkki vAL palakai En^thich 
chenRu vAL uzavan chonna cherukkaLam kurukinAnE 
 
1589 
mathukai vAL amarkku n^ennal van^thu aRai kUvip pOna 
muthukaTum puli ERu anna muTaN^ku uTal kuravan thAnum 
athir kazal vIkkik kachchum achaiththu veN n^IRum chAththik 
kathir koLvAL palakaithAN^kik kayavanukku ethirE van^thAn 
 
1590 
maTaN^kal ERu onRum paim kaN ari onRu malain^thAl enna 
muTaN^kal vAn thiN^kaL onRu mukkaNum n^Anku thOLum 
viTam kalum miTaRum thORA venRi vAL vinychai vEn^thum 
aTaN^kal thAnum n^EriTTu amar ATal cheyvAr 
 
1591 
ethirppar pin paRivar n^Er pOy ezun^thu vAn ERu pOla 
athirppar kETakaththuL thAz uRRu aTaN^kuvar muLaippavar vALai 
vithirppar chArikai pOy vIchi veTTuvar vilakki mILvar 
kothippar pOy n^akaippar ANmai kURuvar mARi n^Ervar 
 
1592 
ven^ iTuvAr pOl pOvar vaTTiththu viLiththu mILvar 
kon iTu vAN mAr pERpar kuRi vazi pizaiththu n^iRpar 
in^n^ilai n^AlaiN^ kannal ellai n^inRu ATal cheythAr 
an^n^ilai aTu pOr kANpAr anaivarum kETka aiyan 
 
1593 
kuraththiyai n^inaiththa n^enychaik kuRiththu urai n^Avaith thoTTa 
charaththinaip pArththa kaNNaik kAththanai kOTi enRu enRu 
uraiththu urai thavaRRukku ellAm uRum muRai thaNTam cheythu 
chiraththinaith thaTin^thu vITTith thiru uru maRain^thu n^inRAn 
 
1594 
pOr kezu kaLam kaNTAruL poru paTaik kELvich chelvar 
vAr kezu kazal kAlAnaik kaNTilar manaiyil thETi 
Er kezu kaRpinALai eN^ku uRRAn kuravan ennak 
kUr kezu vaTivEl kaNNAL pOyinAr kOyiRku enRAL 
 
1595 
enRa appOthE kOyiRku EkinAn mINTAn thETich 
chenRavar chiththan thannaik cheruk kaLaththu aTupOr cheythu 
venRanaiyE pin an^tha vem kaLaththu eN^kum thETi 
n^inRanaik kANAthu iN^ku n^Ern^thanam yAN^kaL enRAr 
 
1596 
virai chey thAr avan yAn aN^kam veTTinEn allEn n^IN^kaL 
urai cheyvathu evan yAr enpOl chiththanai uTanRu mAyththu 
varai chey thOL vin^thaikku In^thAr maRRu ithu chuRRam vaikaith 
thirai chey n^Irk kUTal en^thai thiru uLach cheyal kol enRAn 
 
1597 
maTTiththa kalavaik koN^kai manaiviyum chiththan thannaik 
kiTTip pal kAlum van^thu kETTathu n^erun^al vAy van^thu 
thoTTuth than kaiyaip paRRi Irththathum uLLam ven^thu 
thaTTip pOy kathavam thAz iTTu irun^thathum chARRinALE 
 
1598 
ammanai aruLich chonnapaTi elAm aruLich cheythu 
them munai aTuvAL vIrar chiththanai mAyththAr Ithu 
meymai Am enRu kaNTa main^tharum viLampak kETTAn 
emmai ALuTai kUTal iRai viLaiyATal enRAn. 
 
1599 
koTiyai n^EriTaiyAL OTum koRRa vAL iLainya rOTum 
kaTiya n^An mATak kUTal kaNNuthal aTikkIzth thAzn^thu 
n^eTiyan n^An mukanum thERA n^eRiyathu chiRiya Ezai 
aTiyanEn aLaviRRE n^in aruL viLaiyATal enRAn 
 
1600 
thaNmathi vazi van^thOnum n^akar uLAr thAmum pAthi 
viN mathi milain^tha vENi viTaiyavan ATal n^Okkik 
kaNmalar veLLaththu Azn^thu kanai kazal aTiyil thAzn^thu 
paN malar kItham pATi ATinAr pazichchi n^inRAr. 
 
1601 
aTiyavarukku eLiyar ivar parathEchi kAvalar enRu aTi vIzn^thu Eththi 
vaTi ayil vEl kulOththuN^kan mANikka mAlai enum manaiyA LOTum 
thoTi aNi thOL muthu makanaik kaLiRu ERRi n^akarai valam chUzviththu ippAl 
muTi aNiviththu anan^tha kuNa pANTiyaRkuth than iRaimai muzuthum In^thAn 
 
1602 
n^ilai n^ilaiyAp poruL uNarn^thu paRRu ikan^thu karaNam oru n^eRiyE chellap 
pulan n^eRi n^Iththu aruL vazi pOyp pOtham Am than valiyaip poththi n^inRa 
malavali viTTu akala arA umizn^tha mathi pOl viLaN^ki mARi ATum 
thalaivan aTi n^izal piriyAp pErinpak kathi 
aTain^thAn thamizr kOmAn 
 
aN^kam veTTina paTalam chupam 
 

28. n^Akameytha paTalam

 
1603 
chem kaN mAl viTai mEl viTaN^kar cherukkaLaththu iTai vAL eTuththu 
aN^kam veTTiya chEvakaththai aRain^thanam thamiz mARan mEl 
chaN^kai iT amanicharAr ARRiya thaRu kaN vELvi muLaiththu Or 
vem kaN vAL aravaith thuNiththu viLiththavARum viLampuvAm 
 
1604 
kOthu ilAtha kunaththu anan^tha kuNap perum thakai mInavan 
Athi n^Ayakan uruvam Akiya ain^thu ezuththoTu kaNTi veN 
pUthi chAthanam AvathE poruL enRu paththimai pUNTu than 
thAthaiyE muthalAya mannavar tham minum thalai AyinAn 
 
1605 
aththakaich chiva chAthanam thanil anpu mikkavan ozukalAl 
aththan meyth thiru ain^thu ezuththu oliyAl n^IRRu oliyAlum uL 
paiththa val iruLum puRa iruLum chithain^thu parAparan 
viththaka thiruvETam Anathu mInavan thiru n^ATu ellAm 
 
1606 
n^Ayinum kaTai Ana mAchuTan iruL purai n^enychu araN 
Ayinum chamaN vETar anna thaRin^thu koNTu vekuNTu azaRRu 
O irumpu ena mAna vem kanal chuTTiTaththariyAr kaLAy 
mAyirum thamiz mARanaith theRa vanycha vELvi iyaRRuvAr 
 
1607 
ellai kAtham aLan^thu chAlai eTuththu azal paTu kuNTamum 
kalli Ar azal iTTu ezum pukai kauvi eN thichaikaLum uRach 
chellavAna uTukkaLum poriyil porin^thana chithaRa n^IL 
ollaithAvi vichumpu thaivara oTTi vem kanal mUTTinAr 
 
1608 
aththu azanRu eri kuNTam n^inRum akan pilaththu ezuvAn ena 
paththu thunychiruL vAyum vAy irupAlum valiya pakir mathikku 
oththum n^anychu inam ozuku paRkaLum Uzi Aral vizikaLum 
vaiththu achain^thu oru veRpu van^thu ena van^thuLAn oru thAnavan 
 
1609 
uthiththa chem kaN arakka vanychakan uruththu ezun^thu erivaTavaiyil 
kothiththu aTum pachi thAkamum koTithAl enak koTiyOrai n^Ir 
vithiththiTum paNi yAthu enakku ena mInavan thanai mathurai yOTu 
ethirththu eTuththu vizuN^kivA ena EvinAr uTan EkinAn 
 
1610 
pAy uTai avar viTa n^Akap paTivu koL ichi chara n^ilan aNTam 
thOy uTalin uTal viTa mURich chori thuLai eyiRRinan vaTavaich chen^thI 
thI uTaiyana ena eri kaNNan thiNi iruL varai muzai ena viNTa 
vAy uTaiyava noTu n^eRi munni mazain^uzai varai ena varukinRAn 
 
1611 
aravu iRai uRai pilam veLi kANa varai uTal puthai paTa n^ilam viLLa 
varu vizi azal eza uyir kAn mun vaLi uLar kiLar vali viLi eythap 
poruchina vizi ethir paTu paiN^kUz pukai eza vana marai pori poN^kar 
karukiTa muthu chinai iRai koLLum kaka n^irai chiRai churuL paTavIza 
 
1612 
akal n^ilam veru uRa n^ilan En^thu mara iRai veru uRa veyil kAlum 
pakal mathi veru uRa ivai kauvum paNikaLum veru uRa akal thikkin 
pukar malai veruuRa vaTu thaNTap puravalan veru uRa varu chem kaN 
n^akai mathi purai eyiRavan mATa makar ethir kuTavayin varum ellai 
 
1613 
kaNTavar kaTin^akar kaTithu OTik kauriyan aTi thozuthu aTi kEL am 
koNTal kaN vaLar mathil vaLai kUTal kuTavayin oru peru viTan^Akam 
aNTamum akilamum oru vAy iTTu ayira varuvathai ena n^IL vAy 
viNTu koNTu anaivathai ena lOTum veru valan mathikula maRavIran 
 
1614 
maRRu ithu mun mathakari viTTOr varaviTa varuvathai ena eNNam 
uRRu ithu anaiyum viLaththaRku em uTaiyavar viTaiyavar viTa n^Akam 
chuRRiya chaTaiyinar uLar ennAch churar ulaku izi chuTar ena n^iRkum 
kal thaLi iTai uRai iRai mun pOyk kanaikazal aTi thozuthu aRai kiRpAn 
 
1615 
vazi vazi aTimai cheythu oru pOthu maRavalan vazipaTum aTiyEnin 
mozi vazi muRai cheythu varuvEn im muthu n^akar aTaiyavum amaN Ichar 
azivathu karuthinar viTu n^Akam aTaivathu aruLvazi athan Avi 
kazivathu karuthiya aTiyEnaik karuNai cheythu aruLiyathu kaTan enRAn 
 
1616 
anumathi koTu thozuthu iRai pAtha makamathi koTu puRan aTaikinRa 
panimathi vazi varu thamiz mARan pakazi yoTu aTuchilai yinan Ekik 
kuni mathi thavaz tharu mathi n^ITum koTi aNi kuTa kaTai kuRukA mun 
thanivarai ena n^ikar tharu kOpaththazal vizi aravinai ethir kaNTAn 
 
1617 
pal poRip pakuvAyp paTam puTai parappip pakkam eN thichai yoTu vichumpil 
chel kathir puthaiththuth thiNi iruL parappath thiN^kaLin pakir purai n^anycham 
pil eyiRu athukkip perithu uyirththu akal vAy piLan^thu mA n^akar elAm oruN^kE 
ol enak kauvi vizuN^ku vAn chIRi uRuththanan uraka vAL avuNan 
 
1618 
aTuththanan aracha chiN^ka ERu iTi ERu anycha Arththu am kaiyil chApam 
eTuththanan n^eTu n^AL iruthalai vaNakki eri mukak kUrN^kaNai thoTuththu 
viTuththanan viTuththa charam elAm urakan veRum thukaL paTak kaRiththu umizn^thu 
paTuththanan poRathu panychavan purAri paN^kayach chEvaTi n^inaiyA 
 
1619 
koTiya thOr piRaivAy ampinai viTuththuth kOL arA vaLai uTal thuNiththAn 
iTiyathO ena Arththu eri n^iRak kuruthi iraN^ki vIz aruviyil kaviza 
n^eTiyathu Or uTalam puraL paTak kUr vAn eLi viLipavan mElaik 
kaTiyathu Or Ala kAla veLLam pOlak kakkinAn kaRai iruL n^anycham 
 
1620 
thIviTam uruththuth thiNi iruL kaTuppath thirun^akar eN^kaNum cheRin^tha 
kAviTam kUval kayam thalai chathukkam kazakam AvaNam akaz inychi 
kOviTam mATam uparikai mETai kOpura araN^kam elAm paran^thu 
thAviTa mayaN^ki uRaN^kinAr pOlach chAmpinAr thanin^akar mAkkaL 
 
1621 
n^ilai thaLarn^thu uTalam thimirn^thu vEr arumpi n^iRai pulan poRi karaNaN^kaL 
thalai thaTumARi urai mozi kuzaRith thazu thazuppu aTain^thu n^A uNaN^ki 
malai tharu kapam mEl n^imirn^thu uNarvu azin^thu mayaN^ki mUchchu oTuN^ki uL Avi 
alai thara Uchal ATinAr kiTan^thAr anna thol n^akar uLAr elAm 
 
1622 
thennavan viTam kaNTu anychum Al pOlach chinakaram aTain^thu thAzn^thu en^thAy 
munnava Athi muthalva viththinRi muLaiththava muTivu ilA muniva 
ennava anparkku eLiya yAvarkkum iRaiyava in^ n^akarkku enRum 
mannava an^Athi maRaiyava mukkaN vAnava n^inaich charaN aTain^thEn 
 
1623 
aTuththu van^thu alaikkum Aziyaith thuran^thum Azi uNTu Ezum onRAkath 
thoTuththu van^thu alaikkum perumazai thaTuththu thuLaikkai viN thuzava veN piRaik kOTu 
eTuththuvan^thu alaikkum kaLiRRinai viLiththu in^n^akar puran^thanai inRu 
maTuththu van^thu alaikkum viTaththinAn mayaN^kum varuththamum kaLaithi enRu iran^thAn 
 
1624 
aruL kaTal anaiya Athin^Ayakan than avir chaTai aNi mathik kozun^thin 
perukku aTai amuthath thaN thuLi chiRithu piliRRinAn piliRRiTalOTum 
porukku ena eN^kum pAlinil pirai pOl purai aRak kalan^thu paNTu uLLa 
thirukkiLar mathurA n^akaram Ap punitham cheytha achchiRuthuLi ammA 
 
1625 
iravi mun iruL athu ena iRai aruN mun iruN mala vali ena eN^kum 
paraviya amuthAl viTam akanRu avachap paTi ozin^thu yAvarum inpam 
viraviya kaLippin mEvinAr irun^thAr mInavar perum thakai vEn^than 
aravu aNi chaTaiyArkku anpu uruth thAnE Aki 
maN kAval cheythi irun^thAn 
 
n^Akameytha paTalam chupam 
 
ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page