paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

muthalAvathu- mathurai kANTam

(in^thiran muTimEl vaLai eRin^tha paTalam muthal varuNan viTTa kaTalai vaRRach cheytha paTalam varai)

14. in^thiran muTimEl vaLai eRin^tha paTalam

 
1053 
min avir maNappUN mArpan vElaiyai vElAl venRu 
pon avir vAkai vEyn^tha pukaz urai cheythEm n^Aka 
n^al n^akar ALi chem pon kai muTi chithaRa van^tha 
mannavan vaLai koNTu Ochchi venRathum vakuththuch cholvAm. 
 
1054 
kOmakan n^ikazum n^ALilkOL n^ilai pizaiththuk koNmU 
mA mazai maRuppap paiN^kUz vaRan^thu pul thalaikaL thIn^thu 
kAmaru n^ATu mUnRum kai aRavu eytha mannar 
thAm athu thIrvu n^Okkith thamiz muni irukkai chArn^thAr. 
 
1055 
munivanai aTain^thu vEn^thar mUvarum thaN^kaL n^ATTil 
panivaru mAri inRi vaRan^thamai pakara mEruk 
kuni varu chilaiyArkku anpan kOL n^ilai kuRiththu n^Okki 
ini varu mAri illai AthinAl ennil kENmin. 
 
1056 
kAy china veyyOn chEyOn mun chelak kathirkAl veLLith 
thEchikan pinpu chenRu n^aTakkum ich cheyalAn mun^n^Ir 
thUchina ulakil pannIrANTu vAn churuN^kum enRu 
pEchina n^UlkaL mAri peyvip pOn chenRu kENmin. 
 
1057 
enRavan ethir yAm evvARu Ekuthu enRAr ain^thum 
venRavan chOma vAra viratham n^Ir n^ORRu veLLi 
manRavan aruLaip peRRu vAn vazich chelmin enRa ak 
kunRavan chilaiyA n^Onpin vithiyinaik kURu kinRAn. 
 
1058 
uththama vAnOr thammuL uththaman Akum Ichan 
uththama chaththi maruL uththami uruththirANi 
uththama viratham thammuL uththamam thiN^kaL n^Onpu enRu 
uththama maRai n^Ul Athi uraikkum ich chOma vAram. 
 
1059 
man^tharam kAchi Athip pathikaLil vathin^thu n^ORkath 
than^thiTum payanil kOTi thazaiththiTum mathurai thannil 
in^tha n^al viratham n^ORpOr athikam yAthu ennil chOma 
chun^tharan uriya vAram AthalAl chOma vAram. 
 
1060 
aN^ku athin athikap pERu uNTu arukkanin mathi thOyn^thu onRith 
thaN^kiya thiN^kaL n^Onpu thakuthiyin n^ORka vallArkku 
iN^ku athin athika n^Ithi ITTiya poruL koNTu ARRum 
maN^kala virathap pEr onRu anan^thamAy vaLarum anRE. 
 
1061 
n^alam mali viratham n^ORpath thoTaN^kun^AL n^avilvAm thELiR 
chilaiyinil Athal inRi iraTTiyathu ericham chErn^thu 
mala mathi oziththu maRRai mathiyilum mun^thai pakkaththu 
alar kathir vAraththu al UN ayinRiTAthu ayalil thunychA. 
 
1062 
vai kaRai ezun^thu chEl kaN maNALanai uLki aRRaich 
cheykaTan n^iRIik kAmAthi chin^thai n^Iththu alar pon kanychap 
poykaiyai aTain^thu kaiyil paviththiram punain^thu vAkku 
mey karuththu oruppATu eythach chaN^kaRpam vithan^thu kURi. 
 
1063 
kaTampu aTi muLaiththa mukkaN karuppinai n^inain^thu nyAlaththu 
thiTam paTu thIrththam ellAm ATiya payanai INTuth 
thiTam paTath tharuthi ennAth thiraith thaTam paTin^thu veN n^IRu 
uTampu aNin^thu thakka mAlai oLi peRa vithiyAl thAN^ki. 
 
1064 
veLLai man^thAram mullai mallikai veTi vAy chAthi 
kaL aviz mayilai Athi veNmalar kavarn^thu vEzap 
piLLaiyai mun^thap pUchiththu iran^thu chaN^kaRpam pEchi 
uL aNain^thu uchchi mEl panniru viral uyarchchikku umpar. 
 
1065 
chaththiya nyAna Anan^tha thaththuvam thannai uLki 
vaiththa than vaTivam koNTu maN muthal chivam IRu Ana 
aththuva liN^kam thannai Achana mUrththi mUla 
viththai maRRu n^Alu n^Ulin vithiyinAl pUchai cheyka. 
 
1066 
ain^thu amuthu Avin ain^thu n^aRum kani ain^thu chemthEn 
chan^thana thOyam puTpath thaN punal maNi n^IrATTich 
chun^thara veN paTTu ATai karuppuram chuNNam chAn^tham 
kan^tha mallikai mun Ana veN malark kaNNi chAththi. 
 
1067 
kAchaNi polam pUN chAththik kanaikazal Athi aN^ka 
pUchanai cheythu chEl kaN pUraNa paraiyai avvARu 
Ichan ain^thu ezuththaip peN pAl ichaiya uchchariththup pUchiththu 
thAchaRu churapith thImpAl aTTa in amuthinOTum. 
 
1068 
paNNiya vakai pAnIya n^ivEthanam paNNi vAcham 
n^aNNiya aTaikkAy n^alki n^aRu viraith thUpam thIpam 
eNNiya vakaiyAl kOTTik kaNNaTi Enai maRRum 
puNNiyan thiru mun kATTi vilvaththAl pUchai cheythal. 
 
1069 
purakaran ichchA nyAnak kiriyai Ayp pOn^tha vilva 
mara muthal aTain^thu mUnRu vaikal UN uRakkam inRi 
arakara muzakkam cheyvOr aim perum pAthakaN^kaL 
virakil chey kolaikaL thIrum AthalAl vichETam vilvam. 
 
1070 
maTaN^ki ithaz churuN^kal vATi ularn^thathu mayir chikku uNTal 
muTaN^ku kAl chilampik kUTu puzuk kaTi muthal Am kuRRam 
aTaN^kinum kuRRam illai uththamam Akum vilvam 
thaTam kai koNTu Ichan n^Amam Ayiram chARRich chAththal. 
 
1071 
aTiyanEn cheyyum kuRRam aRRaikku anRu anan^tham Akum 
koTiya n^anychu amuthAk koNTAy kuRRamum kuNam Ak koNTu 
paTi ezutha ariya n^aN^kai paN^kanE kAththi enRu 
muTi uRa aTiyil vIzn^thu mum muRai valam cheythu Eththi. 
 
1072 
van manam karai n^inRu vENTiya varaN^kaL vENTa 
n^an maNap pERu makkaL peRuthal vAkkuk kalvi 
pon manak iniya pOkam thevvaraip puRaku kANTal 
immaiyil arachu maRRu eNNiyAN^ku eythum mannO. 
 
1073 
Athi iv iliN^kam thINTal arukar allAtha vEtha 
vEthiyar muthalOr iTTa iliN^kaththu ivvithiyAl archchiththu 
Othiya viratham n^ORka archchanaikku uriyar allAch 
chAthiyar poruL n^Ern^thu Athi chaivarAl pUchai cheythal. 
 
1074 
poruvil iv viratham ai vakaiththu uchchip pOthil UN iravil UN iraNTum 
oruvuthal uRaN^kAthu iruththal archchanai n^Al yAmamum unyaRRuthal ennak 
karuthin iv ain^thum onRinukku onRu kaziyavum aikamAm n^ORkum 
varuTam onRu iraNTu mUnRu panniraNTu varuTam vAzn^AL aLavil ivaRRuL. 
 
1075 
uTalaLavu eNNi n^ORpavar mun^tha uththiyApanam cheythu n^ORkak 
kaTavar av varuTak kaTTaLaikku iRuthi kazippathuth thApana vithithAn 
maTal aviz mAlai maNTapam kuNTam maNTalam vakuththu mA pathiyaip 
paTar oLi veLLi muppathu kazanychil paTimaiyAn n^irumitham cheythu. 
 
1076 
kAlaiyil AchAn cholvazi n^iththak kaTan muTiththu uchchi thoTTu an^thi 
mAlaiyin aLavum purANa n^Ul kETTu mAlai thoTTu yAmam or n^Ankum 
chEl ana kaNNAL paN^kanaip pUchai cheyka ap pUchanai muTivin 
mUla man^thiram n^URRu eTTu n^URRu eTTu muRaiyinAl Akuthi muTiththal. 
 
1077 
villam Ayiram koNTu Ayiram n^Amam viLampi n^Al yAmamum chAththal 
n^alla ain^thu ezuththAl ain^thu ezuththu uruvin n^Athanukku arukkiyam koTuththal 
ellai il mUla man^thiraththAlum Enai man^thiraN^kaLinAlum 
vil azal Ompip pUraNa Akuthi cheythu IRu ilAn vELviyai muTiththal. 
 
1078 
pularn^tha pin n^iththa vinai muTiththu arampai pothuLum pAchilai pathin mUnRin 
n^alam tharu thU veLLarichi peythu iniya n^aRiya kAy kaRiyoTu parappi 
alan^thara vAn pAl n^iRai kuTam pathin mUnRu arichi mEl vaiththAn aTiyil 
kalan^tha anpinarAych chivAarch chanaikku uriya kaTavuL vEthiyar kaLai variththu. 
 
1079 
kAthu aNi kalanum kai aNi kalanum kavin peRa aLiththanar Aka 
Atharam peruka n^inain^thu aruchchanai cheythu ariya thakkiNai yoTum pAthap 
pOthaNi kAppu vichiRi thaN kavikai pUn^thukil muthal pala uTanE 
mEthaku thAnam cheythu pin kuruvaik kaRpu uTai min iTai yOTum. 
 
1080 
Achanaththu iruththip polan^thukil kAthukku aNikaL kaikku aNikaLum aNin^thu 
vAcha n^al malar iTTu aruchchanai cheythu malaimakaL thalaivanai varain^thu 
pUchanai cheytha paTimaiyOTu am pon pUthalam pathAthikaL piRavum 
thUchu alar mAlai kOTTaNi punain^tha churapimA thAnamum cheythu. 
 
1081 
inaiyavARu uththApanam muTiththu AchAn EvalAl chivan aTikku anpar 
thanaiya rOTu okkaluTan amuthu arun^tha thakuthi ivviratha mun kaNNan 
anaiya thAmarai yOn in^thiran muthal vAn n^ATavar mUvaRu kaNaththOr 
anaivarum n^ORRAr manitharum anuTTiththu arum peRal pOkam vITu aTain^thAr. 
 
1082 
Ithu n^ORpavar vem pakai manaththuyar thIrn^thu Ayiram piRaviyil iyaRRum 
thithu chEr vinai thIrn^thu eTuththa yAkkaiyinil chivakathi aTaivar iv viratham 
OthinOr kETTOr manaiviyar makkaL okkalOTu inithu vAzn^thu umpar 
mEthaku pathinAlu in^thiran pathaththil vIRRu inithu iruppar enRu aRavOn. 
 
1083 
cholliya n^eRiyAl chOma chun^tharan viratham n^ORpAn 
vil iTu maNip pUN vEn^thar munivanai viTaikoNTu Eki 
alli am kanaka kanychaththu ATi am kayal kaN valli 
pulliya pAkan thannai vazipaTIi pORRi n^ORRAr. 
 
1084 
chun^tharan thannaip pUchaith thozil cheythu varam peRRu Eki 
an^tharaththu ARu chelvAr aqthu aRin^thu amarar vEn^than 
van^thavar irukka vERu maTaN^kal mAn thavichu mUnRu 
than^thiTap paNiththAn iTTAr thanathu ariyaNaiyil thAza. 
 
1085 
vAn vazi van^tha mUnRu mannarum pon n^ATu eythi 
Un vazi kulicha vaivEl umpar kOn maruN^kil pukkAr 
thEn vazi pOn^thin kaNNich chEranu ArththAr vEn^thum 
kAn vazi thAru n^ATan kATTiya thavichin vaika. 
 
1086 
maik kaTal vaRappa venRa vAkai vEl cheziyan maulich 
chekkar mA maNi vil kAlath thEvar kOn thavichil ERi 
okka vIRRu irun^thAn Aka umpar kOn azukkARu eythip 
pakkamE irun^tha Enaip pArththivar mukaththaip pArA. 
 
1087 
mukaman n^anku iyampi n^Ivir van^thathu en mozimin enna 
makapathi eN^kaL n^ATTin mazai maRuththu aTain^thEm enRAr 
akam malarn^thu anaiyAr n^ATTin aLavum vAn churakka n^alki 
n^akai maNik kalan pon ATai n^alki n^Ir pOmin enRAn. 
 
1088 
annavar akanRa pinnai amarar kOn kanni n^ATan 
than ari aNai mEl okkath tharukkinOTu irukku mARum 
pinnarum mAri vENTAp perumitha vIRum n^Okki 
innathu pulap paTAmai inaiyathu Or vinayam unnA. 
 
1089 
poRpu uRa varichai cheyvAn pOl aLavu iRan^thOr thAN^ki 
veRpu uRaz thiNi thOL ARRal melivathu Or Aram thannai 
aRpuRa aLiththAn vAN^ki alar mathuth thAr pOl Ichan 
kaRpu uTai umaiyAL main^than kathum ena kazuththil iTTAn. 
 
1090 
kaNTanan kaTavuL n^Athan kaziyavum iRum pUthu uLLam 
koNTanan inRu thoTTuk kurai aLi thuzAvu n^impath 
thaN thazai mArpa Aram thAN^kum pANTiyan enRu unnai 
maNTalam mathikka enRAn vAna n^ATu uTaiya mannan. 
 
1091 
annathu chiRithum eNNAthu aN^ku n^inRu izin^thu thennan 
than n^akar aTain^thAn ippAl chatha makan ANaiyAl am 
mannavar iruvar n^ATum mazai vaLam perukap peytha 
thennavan n^ATu paNTaich cheyal athAy irun^thathu anRE. 
 
1092 
Ayathu Or vaikal vETTai ATuvAn aNNal viNNan^thu 
Ayathu Or pothiyak kunRil chan^thanach chAral n^aNNi 
mEyathOr arimAn Enam vEN^kai eNku iralai inna 
thIyathOr vilaN^ku vETTam cheythu uyir chekukkum ellai. 
 
1093 
ponRaththu maruvik kunRil puTkalA varuththam Athi 
minRaththu mEkam n^Ankum vIzn^thana mEyak kaNTu 
kunRaththin n^eTiya thiN thOL koRRavan avaRRaip paRRik 
kanRath thiN kaLiRu pOlak kaTum thaLai chikka yAththAn. 
 
1094 
vETTaththil paTTa chemkaN vEzampOl koNTu pOkik 
kOTTaththil iTTAn Aka kunRu iRaku arin^tha venRi 
n^ATTaththup paTivaththu aNTa n^ATan maRRu athanaik kETTuk 
kATTaththuk kanal pOl chIRik kaTum chamar kuRiththuch chelvAn. 
 
1095 
vAN^ku n^Ir vaRappa vElai viTuththathum valiya vAram 
thAN^kiya cherukkum kAraith thaLai iTu tharukku n^Okki 
IN^ku oru manitha yAkkaik iththuNai valiyAthu ennA 
vIN^kiyam Ana mUkka mInavan mathurai chUzn^thAn. 
 
1096 
OTinar oRRar pOych cheziya oN kazal 
chUTinAr n^akarppuRam churarkaL chEnaikaL 
mUTina ennalum munivum mAnamum 
n^ITinan ariyaNai izin^thu n^IN^kuvAn. 
 
1097 
paNNuka thEr pari pakaTu vIrar mun 
n^aNNuka kaTithu ena n^aTaththi yAvar enRu 
eNNalan matha malai eruththa mEl koTu 
kaNNakan kaTi n^akark kAppu n^IN^ku mun. 
 
1098 
aTuththanar vAnavar Arththup pal paTai 
eTuththanar vIchinar chilaiyil eykaNai 
thoTuththanar iRuthi n^AL choriyum mAripOl 
viTuththanar mathikkula vIran chEnai mEl. 
 
1099 
Arththanar malaya veRpu araiyan chEnaiyOr 
pArththanar vERu pal paTaikkalak kuvai 
thUrththanar kunichilai thoTuththu vALiyAl 
pOrththanar amarar mey puthaiththa enpavE. 
 
1100 
thaRin^thana thAL chiram thakarn^tha thOL karam 
paRin^thana kuruthi n^Ir kaTalil pAyn^thana 
cheRin^thana pAriTam chEnam kULikaL 
muRin^than vAnavar muthalvan chEnaiyE. 
 
1101 
ATina kuRaiththalai avin^tha pOrkkaLam 
pATina pAriTam vin^thaip pAvai thAL 
chUTina kULikaL chOri chOrap pAr 
mUTina piNak kuvai aNTam muTTavE. 
 
1102 
venychina valArithan vIrach chEnaikaL 
thunychina kaNTu eri choriyum kaNNan Ayp 
panychin mun eri enap pathaiththu theyvatha 
vanychinap paTaikaLAn malaivathu unninAn. 
 
1103 
vem kathirp paTai viTTu ArththAn viNNavan athanaith thiN^kaL 
paiN^ kathirp paTai thoTTu Ochchi aviththanan pAr AL vEn^than 
chiN^ka vem paTai viTTu ArththAn thEvar kOn athanaich chimpuT 
puN^kavan paTai thoTTu Ochchi aTakkinAn puNari venROn. 
 
1104 
thAnavar pakaivan mOka charam thoTuththu eRin^thAnAka 
mInavan athanai nyAna vALiyAl viLiththu mAyn^thu 
pOnapin maRpOr ARRip pukkanar pukkAr thammil 
vAnavan maNNinAn mEl vachchiram vIchi ArththAn. 
 
1105 
kAychina maTaN^kal annAn kai vaLai chuzaRRi vallE 
vIchinAn kulicham thannai vIzththathu viTuththAn chennith 
thEchinan makuTam thaLLich chithaiththathu chithaiththa lOTum 
kUchinan anychip pOnAn kunRu iRa karin^tha vIran. 
 
1106 
in^thu iraNTu anaiya kUrampal iruL varai n^enychu pOzn^tha 
main^thanin valiya kALai varain^thu eRi n^Emi chenni 
chin^thiTAthu Aki am pon maNi muTi chithaRach chOma 
chun^thara n^Athan pUchaith thozil payan aLiththathu ennA. 
 
1107 
pOrinukku ARRAthu OTip pon n^akar pukun^tha venRith 
thArinukku ichain^tha kUr vEl chathamakan pinpu n^in n^ATTu 
Urinukku ellAm mAri uthavuvEn ikaLa n^Ikkik 
kArinaith tharuka ennAk kavuriyaRku Olai viTTAn. 
 
1108 
muTaN^kal koNTu aNain^tha thUthan muTi kezu vEn^than pAthaththu 
OTuN^ki n^inRu Olai n^ITTa uzai uLAn oruvan vAN^ki 
maTaN^kal ERu anaiyAn munnar vAchiththuk kATTak kETTu 
viTam kaluz vElAn viNNOr vEn^thu urai thERAn Aki. 
 
1109 
iTTa van chiRaiyai n^Ikki eziliyai viTAthu mARu 
paTTa chin^thaiyanE Akap pAka chAthananukku enRu 
n^aTTavan oru vELALan An piNai enRu thAzn^thAn 
maTTu avizn^thu ozuku n^impa mAlikai mArpinAnum. 
 
1110 
iTukkaN van^thu uyirkku mURRam eythinum vAymai kAththu 
vaTukkaLain^thu ozuku n^AlA marapinAn uraiyai Aththan 
eTuththu urai maRai pOl chUzn^thu chiRaik kaLaththu iTTa yAppu 
viTuththanan pakaTu pOla mINTana mEkam ellAm. 
 
1111 
thEvar kOn EvalAlE thiN^kaL mum mAri peythu 
vAviyum kuLanum ARu maTukkaLum aTuththuk kaLvAyk 
kAvi chUz vayalum cheyyum chen^ n^elum kannal kATum 
pU viri pozilum kAvum polin^thathu kannin^ATu. 
 
in^thiran muTimEl vaLai eRin^tha paTalam chupam 

15. mEruvaich cheNTAl aTiththa paTalam

 
1112 
aNTar anycha amar uzan^tha amarar kOnai arachar kOn 
vaNTu alampu mavuli chin^tha vaLai eRin^thu ven^ puRam 
kaNTa vaNNam inna thanna kanni n^ATan mEruvil 
cheNTu eRin^thu vaippu eTuththa cheyalu n^anku cheppuvAm. 
 
1113 
mannavan thanakku munnar malaya veRpin munivar kOn 
chonna thiN^kaL viratham anRu thoTTu n^ORRu varalum an^ 
n^annalam chey pERu pOla n^aN^kai kAn^thi mathi vayiRRu 
unnarum chayam koL main^than oruvan van^thu thOnRinAn. 
 
1114 
vayan^thanai payan^thathu enna main^thanaip payan^tha pOthu 
iyan^thu vaiththu n^akar kaLippa inithu irun^tha puravalan 
chayam thazaikka in^thiran chayan^thanaip payan^tha n^AL 
viyan^thu akaththu aTain^tha inpam viLai makizchchi eythinAn. 
 
1115 
thennar ERu chAthakAthi cheythu vIra pANTiyan 
enna n^Ama vinai n^irappi ezutha ONAtha kalai muthal 
pannu kELvi karikaL thErkaL pari paTai kalam payinRu 
anna kAthalAn viLaN^ka akammakizchchi aTaiyum n^AL. 
 
1116 
malku mARuil kOL thirin^thu mazai churuN^ki n^athiyum n^Ir 
olku mARu paruvam mARi uNavu mARi uyir elAm 
melkumARu pachi uzan^thu vEn^thanukku viLaiporuL 
n^alku mARi ilamai innal n^aliya van^tha n^ATu elAm. 
 
1117 
mazai vaRan^thathu en kol enRu vazuthikURa muzuthu uNarn^thu 
azivu ilAtha pirama kaRpam aLavu ellai kaNTa n^Ul 
uzavar kOLkaL iravi thannai uRRu n^Okki n^iRRalAl 
thazaiyum mAri varuTiyAthu Or varuTam enRu chARRinAr. 
 
1118 
makavu uRu n^Oyai n^Okki varun^thu uRu thAypOl mannan 
paka uRu mathiyam chUTum param chuTar mun pOy thAzn^thu 
mika uRu pachiyAl vaiyam melivathai aiya ennAth 
thakavu uRa iraN^ki kaNNIr thathumpa n^inRu iran^thu vENTa. 
 
1119 
thiraikkaTal viTam chEr kaNTar kAlaththin chevvin^Okki 
irakkam illAthavar pOl vALA iruththalum maruththAr mArpan 
karaikku arithu Aya thunpak kaTalil vIzn^thu irukkaipukkAn 
arakkar pOl kaTalil n^In^thi arukkan n^Irk kaTalil vIzn^thAn. 
 
1120 
vaLLal than kuTaik kIz thaN^kum uyirppachi varuththam varuththam ellAm 
koLLai koNTu irun^tha n^enychil kuLir mukach chevvikunRath 
thaL urum thuyarin mUzkith tharai iTaith thuyinRAn Aka 
veLLi manRu uTaiyAr chiththa vETarAyk kanavil van^thAr. 
 
1121 
aTal kathir vElOy mAri arithi ippOthu athanai vENTi 
iTap paTal varaikku vEn^thAy irukkinRa eri pon mEruth 
thaTap peru varaiyin mATu Or thanip peru muzaiyil iTTuk 
kiTappathu or ellai illAk kETu ilAch chEma vaippu. 
 
1122 
kiTaiththu maRRu anaiya mEru kiri cherukku aTaN^kach cheNTAl 
puTaiththu n^in ANaith thAkkip pon aRai pothin^tha pARai 
uTaiththu n^I vENTum kARum thoTTu eTuththu athanai mILa 
aTaiththu n^in kuRi iTTu aiya varuthi enRu aTikaL kURa. 
 
1123 
viziththana ezu mAn thErOn vizikkum mun kaTankaL ellAm 
kaziththanan mIna n^Okki kaNavanai valamAp pOn^thu 
kaziththu eRi kaTal anIkath thokai puRam chUzak koNTal 
kiziththu ezu vAyin n^IN^kik kIzth thichai n^Okkich chelvAn. 
 
1124 
athirn^thana muracham chaN^kam athirn^thana viyaN^kaL aNTam 
pithirn^thana enna Arppap peyarn^thu veN kavari thuLLa 
muthirn^tha n^An maRaiyOr Achi moziya n^A vallOr Eththap 
pathin^thu pAr kiziyath thiNthEr pAkumun cheluththa Urn^thAn. 
 
1125 
pavaLakkAl pichcham pon kAl pal manik kavikai muththak 
thavaLakkAl pathAkaik kAthum thAna vAn aruvi thUN^kum 
kavaLakkAl poruppum pAymAk kaTalum maN maTan^thai Akam 
thuvaLak kAl vayavar mAn thEr thokuthiyum chUzal pOka. 
 
1126 
kOz iNar nyAzal anna kOTTu ukirp pulavup pEz vAyth 
thAzchina uzuvai oRRaith thanip perum koTiyum kUnal 
kAz chilaik koTiyum chUzak kayal koTi n^ilam thuzAN^kai 
Ez uyar varai mEl thOnRi irum vichumpu akaTukIRa. 
 
1127 
then kaTal vaTapAl n^Okkich chelvathu pOlath thennan 
than kaTal aNikam kannith thaN thamiz n^ATu n^In^thi 
van kaTa n^eRik koNTu Eki vaLavar kOn ethir koNTu ARRum 
n^an kaTan mukaman ERRu n^aLir punal n^ATu n^In^thi. 
 
1128 
thaNTaka n^ATu thaLLith theluN^ka n^ATu akanRu chAy thAL 
kaNTakak kaithai vElik karu n^aTam kaTan^thu kATum 
thoNTakam thuvaikkum kunRu n^athikaLum thuRan^thu kaLvAy 
vaNTaka malarkkA vEli mALava thEcham n^aNNi. 
 
1129 
aN^ku n^inRu ezun^thu thIvA arum chura n^eRip paTTu Eki 
aN^ku n^inRu athirum chempon mATa n^IL virATa n^aNNik 
koN^ku n^inRu avizum kAnam kunRu orIi vALai pAyath 
theN^ku n^inRu iLan^ir chin^thu maththiya thEyaththu eythi. 
 
1130 
aN^ku n^inRu ezun^thu thIvA arum chura n^eRip paTTu Eki 
aN^ku n^inRu athirum chempon mATa n^IL virATa n^aNNik 
koN^ku n^inRu avizum kAnam kunRu orIi vALai pAyath 
theN^ku n^inRu iLan^ir chin^thu maththiya thEyaththu eythi. 
 
1131 
maTamkal mA n^Akam yALi vazaN^kalAn manithar chellA 
iTam kaTan^thAka vainyn^URRu iraTTi yOchanaiththAm ellaik 
kaTam kezu kumari kaNTam kaTan^thu maRRu athu pOl eTTuth 
thaTam kezu kaNTam koNTa pAratha varuTam thaLLi. 
 
1132 
yAvaiyum InRAL thannai InRa pon imayam thannaith 
thAvi ap puRam pOyp pOkam thathumpu kimpuruTak kaNTam 
mEvi aN^ku athu n^Iththu Ema veRpu aTain^thu athu pin Aka 
Oviyap puRaththuth thOnRum ari varuTaththai uRRu. 
 
1133 
uRRathu kazin^thu appAl pOy n^iTatha veRpu ozin^thu champup 
pon tharuk kani kAl yARu pOki iLA virutha kaNTaththu 
uRRanan kaNTAn mUnRu Ur oruN^kaTu nyAnRu kUni 
veRRi veny chilaiyAy n^inRa veRpinai malaya veRpan. 
 
1134 
vem paTai maRavar chEnai veLLam n^Iththu Ekith thenpAl 
champuvin kaniyin chARu valam paTath thazuvi OTum 
am pon Ir ARu ARRin aruku pon mayamAy n^iRkum 
paimpunam kAnam n^Okki vaLain^thu thenpAl van^thu eythA. 
 
1135 
av varai arachai n^Okki varaikaLukku arachE en^thai 
kaivari chilaiyE pArin kaLaikaNE aLavil vAnam 
thai varu chuTarum kOLum n^AnkaLum thazuvich chUzum 
theyvatha varaiyE mElaith thEvar AlayamE ennA. 
 
1136 
mANikkam imaikkum pUNAn viLiththalum varaikku vEn^than 
pANiththu varavu thAzppap pAka chAthananai venROn 
n^ANith than chinamum mEru n^akai varaich cherukku mARach 
chEN uRRa chikaram thannil cheNTinAl aTiththu n^inRAn. 
 
1137 
aTiththalum achaiyA mEru achain^thu pon pan^thu pOlath 
thuTiththathu chikara pan^thi churar payil mATap pan^thi 
veTiththana tharuNa pAnu maNTalam viNTu thULAyp 
paTiththalai theRiththAl ennap pal maNi uthirn^tha anRE. 
 
1138 
puTai varaik kulaN^kaL eTTum puRam thazIik kiTakkum chem pon 
aTaikal Or n^Anku kiTaN^karum malarn^tha n^Anku 
thaTa malarp pozilum n^Anku tharukkaLum chaliththa ammA 
uTaiyavan iTaiyURu uRRAl aTuththa varkku uvakai uNTO. 
 
1139 
puTaiththa pin mEruth theyvam puTaikkula varai eTTu ennap 
paTaiththa eN thOLum n^Anku muTiyum mEl paTu veN chOthi 
uTaith thanik kuTaiyum koNTa uruvinOTu ezun^thu n^ANik 
kiTaiththathu karuNai vEn^than kiLar chinam thaNin^thu n^OkkA. 
 
1140 
iththanai varavu thAzththathu en ena mEruth theyvam 
viththaka n^ampi kETTi mIneTum kaNNiyOTum 
paiththalai aravam pUNTaparanai ip paTivam koNTu 
n^iththalum pOkip pOki vazipaTu n^iyamam pUNTEn. 
 
1141 
inRu kETTilaiyO aiyA En^thizai oruththi kAmam 
thunRu mA kaTalin mOkach chuziththalaip paTTu veLLi 
manRuL ATiya pon pAtham vazipaTal maRan^thu thAzn^thu 
n^inRuLEn inaiya thIN^kin imiththinAl aTiyum paTTEn. 
 
1142 
thiruvaTi pizaiththa thIN^ku thIrththanai ithanil aiyan 
tharuvathu Or uRuthi thAnum thakkathu or kaimmARu ennAl 
varuvathu uNTAm kollO maRRu athu n^iRka manRal 
paruvarai mArpa van^tha parichu en kol pakarthi enna. 
 
1143 
mannavan veRukkai vENTi van^thanan enRAn aiya 
unnathu pulaththu Ork ERpa uraipaTu mARRathu Aya 
pon avir thEmA n^Izal puthai paTak kiTakkum chem pon 
enna am kaiyAl chuTTik kATTiya theri pon kunRam. 
 
1144 
min n^aku vElAn mun^n^Ir vElaiyai vaNakkam kaNTOn 
ponnaRai maruN^kil pOkip poththiya pARai n^Ikkith 
than avA aLaviRRu Aya thapaniya mukan^thu mUTip 
pinnathum thannathu Akap peyar ilachchanaiyum thITTA. 
 
1145 
min thikaz maNip pUN mArpan mINTu than thAnai yOTum 
then thichai n^Okkip pAkan cheluththa mAn thaTamthEr Urn^thu 
pon thikaz varaiyum pOka pUmiyum piRavum n^Iththu 
n^anRi koL manithar vaippin n^aNNuvAn n^aNNum ellai. 
 
1146 
mAththimar virATa mannar mALavar theluN^ka thEyap 
pArththipar piRarum thaththam pathithoRum varavu n^Okkith 
thErththikaz anikath thOTum chenRu ethir mukaman cheyyath 
thArth thiru mArpan kannith thaN thamiz n^ATu chArn^thAn. 
 
1147 
kannip pon eyil chUz chem pon kaTi n^akarkku aNiyan Akip 
ponnil cheythu izaiththa n^IL kOpuraththinaik kaNTu thAza 
unnith thEr izin^thu eTTOTu ain^thu uRuppinAl paNin^thu ezun^thu 
vannich chem chuTark kaN n^eRRi mannavan mathurai chArn^thAn. 
 
1148 
aRaththuRai an^thaNALar thuRan^thavar aran thAL paRRip 
puRaththuRai akanRa chaivapUthiyar punithan kOyil 
n^iRaththuRai akaththuth thoNTar thiraNTu ethir koLLa muththin 
n^iRaththuRai vaikai n^Iththu n^eTu mathil vAyil pukkAn. 
 
1149 
koN^ku alar kOthai mAthar kuN^kumam panippach chin^thum 
maN^kala maRukin Eki maRaikaL chUz kOyil eythith 
thaN^kaL n^Ayakanaich chUzn^thu thAzn^thu ezun^thu Eththip pOn^thu 
thiN^kaL chUz kuTumich chelvath thirumaNik kOyil pukkAn. 
 
1150 
pon malaik kaTavuL In^tha puNNiya n^ithiyai an^tha 
n^al malai mAnak kUppi n^alkippal kuTiyum Ompith 
thenmalaik kizavan theyvam then pula vANar okkal 
than manai virun^thu kAththuth tharukkinAn irukkum n^ALil. 
 
1151 
ai vinai n^aTAththum Ichan ANaiyAl n^aTakkum kOLum 
cheyvinaith thirivum mARath thennan n^ATu eN^kum mAri 
pey vinai uTaiyathu Akip peruvaLam pakirn^thu n^alka 
uy vinai uTaiya Aki uyir elAm thazaiththa anRE. 
 
1152 
puvani im muRaiyAl puran^thu aLiththu ArampUNTa pANTiyan thiru makanukku 
avani Ez aRiya vIrapANTiyan enRu aNimuTi kaviththu arachaLiththu 
n^ava n^irathichaya pUraNa inpa nyAna n^Okku aruLiya mathuraich 
chivanaTi n^izalil piLappu aRa pazaiya thEchu oTu n^iRain^thu vIRRu irun^thAn. 
 
mEruvaich cheNTAlaTiththa paTalam chupam 
 

16. vEthaththukkup poruLaruLich cheytha paTalam

 
1153 
ulam poru thaTam thOL ukkirach cheziyan uyariya mEru mAl varaiyaip 
polam puri cheNTAl puTaiththu vaip peTuththup pEn^thuaruL aTain^tha vA pukanRum 
valam paTu thiNithOL vIrapANTiyan kOl vazaN^kum n^AL mathurai em perumAn 
pulam poru munivar thERa n^Al vEthap poruL uNarththiya thiRam pukalvAm. 
 
1154 
aim perum pUtha n^ilai thirin^thu Ir Ez aTukkiya ulakoTu mayan mAl 
umpar vAn pathamum uthiththavARu oTuN^ka uruththathu Or Uzi van^thu eythach 
chem poruL maRaiyum oTuN^kiya vazi n^AL chem chuTar kaTavuL mun malarum 
vampu aviz kamalam ena aran thirumun malarn^thathAl akilamum mAthO. 
 
1155 
paNTupOl pinnum muth thozil n^aTAththap parA paranychuTar thiru uLLam 
koNTu pOrth thikiri valavanaith thAvik kuri chiRan n^Api muNTakaththil 
vaNTu pOl piraman uthiththu mU ulakum varan muRai paTaikkum n^AL n^anycham 
uNTu pORRiya vAnavarkku uyir aLiththa umpar n^Ayakan thiruvAkkila 
1156 
piraNavam uthiththathu athan iTai vEtham piRan^thana n^aimi chAraNiyaththu 
aruL n^iRai munivar kaNNuvar karukkar AthiyOr athikariththu avaRRin 
poruL n^ilai theriyAthu uLLamum mukamum pularn^thanar iruppavar pOthath 
iruL mala vali venRavan arapaththan enRu oru vEthiyan van^thAn. 
 
1157 
van^tha vEthiyanai irun^tha vEthiyarkaL vara ethirn^thu iRainychi vERu irukkai 
than^tha vElaiyil am maRaiyavan munivar thamai mukam n^Okki Ithu uraippAn 
pan^tha vEthanai chAlavA veRuppu ikan^tha paNpinan Ayinir n^Ivir 
chin^thai vERu Aki mukam pularn^thu irukkum cheythi yAthu ena avar cholvAr. 
 
1158 
maruL paTu mAyai kazin^thavan mozin^tha maRai payinRu urai cheythE chikanan 
iruL paTu manaththEm iruththu mAlaiya yAthu chUz ithaRku enak kETTa 
theruL paTu manaththOn cheppuvAn vEtham cheppiya chivaparam chuTarE 
aruL paTi eTuththup poruLaiyum uNarththum allathu chUzchchi yAthu aRaivIr. 
 
1159 
paNNiya thavaththAl anRi yAthAnum paTuporuL piRithu ilai thavamum 
puNNiya thavaththin allathu paliyA puNNiya thavaththinum vizuppam 
n^aNNiya chaiva thalaththinil iyaRRin n^alkum ach chiva thalaN^kaLinum 
eNNiya athika thalaththinil iyaRRin irum thavam eLithu uTan payakkum. 
 
1160 
aththaku thalam maRRu yAthu enil ulaka akilamum than uTampu Ana 
viththakan chennip panniru viral mEl viLaN^kiya thalam athu chIvan 
muththarAy eNNil vAnavar munivOr muyanRu mA thavap payan aTain^thu 
chiththam mAchu akanRu vathivathu enRu aRa n^Ul cheppiya mathurai an^ n^akaril. 
 
1161 
thau¤ tharu vichumpin izin^thathu Or vimAna chikAmaNi aruku then maruN^kin 
munitharu parArai vaTa n^izal piriyA muzumuthal vazi paTum aRavOrkku 
kaLitharu karuNai mukam malarn^thu aLavA varum kalai anaiththaiyum thau¤viththu 
oLitharum anaiya mUrththiyE n^uN^kaTku Othiya maRaip poruL uNarththum. 
 
1162 
aN^ku avan thirumun arum thava viratham ARRuvAn chellumin ena ap 
puN^kavan aruL pOl van^tha mAthavan pin punitha mA munivarum n^aN^kai 
paN^kavan mathuraip pathi pukun^thu am pon pal maNik kOyil pukku Azich 
chaN^kavan kai pOl vaLai cheRi chem pon thAmaraith thaTAka n^Ir ATi. 
 
1163 
karai kaTan^thu uLLam kaTan^tha anpu un^thak kaTithu pOy n^Anku iru veLLi 
varai kaL tham piTaril kiTan^tha Or mEru varai purai vimAnam mEl kANA 
ukaikaL tham poruLaik kaNkaLAl kaNTu AN^ku umpar tham pirAnai n^ErkaNTu 
thirai kaTan^thiTum pEr inpa vAriyilum chEN n^ilaththilum vizun^thu ezun^thAr. 
 
1164 
kai thalai mukizththuk karacharaNaN^kaL kampitham cheythu kaN aruvi 
pey thalai veLLaththu Azn^thu vAy kuzaRip piraman mAl innamum thERA 
mai thazai kaNTa veLLi manRu ATum vAnavar n^Ayaka vAnOr 
uythara viTam uNTu amuthu aruL purin^tha uththama pORRi enRu EththA. 
 
1165 
maRai poruL kANA uLLam mAl uzan^thu vAthiya emakku n^IyE an^ 
n^iRai poruLAki n^inRanai athaRku n^I alAl poruL piRithi yAthu enRu 
iRaivanai iRaivan paN^kil am kayal kaN iRaiviyai am muRai Eththi 
muRaivalam cheythu vaTan^izal amarn^tha mUrththi mun eythinAr muni vOr. 
 
1166 
chIthaLap paLikku mEniyum paLikkuch chezumalai pathiththup panna 
pAthamum chevvAy malarum mukkaNNum paN^kayach chem karam n^Ankum 
vEtha puththakamum amutha kumpamum than vizi maNi vaTamum meynynyAna 
pOthamum thiraiyum thariththathu Or thanimaip pOthan mun thAzn^thu ezun^thu EththA. 
 
1167 
vaTan^izal amarn^tha maRai muthal mEthA manu ezuththu irupathum iraNTum 
thiTam uRa varapaththan thannAl thau¤n^thu thEL n^iRai mathi muthal aTaivil 
paTumathi aLavum tharuppaNam Omam pArppana uNTi mup pOthum 
aTaivuRa n^uvanRu n^ORkum mAthavar mun aru maRaip poruL veLivarum Al. 
 
1168 
mAna munivOr athichayippa vaTa n^Izal 
mOna vaTivu Akiya muthal kuravan eN n^Anku 
Unam il ilakkaNa uRuppu akavai n^An n^An 
kAna oru kALai maRaiyOn vaTivam Aki. 
 
1169 
n^INTa thirimuNTam azal n^eRRi vizi poththak 
kAN thakaiya kaNTikai vaLain^thu ozuku kAthil 
pUNTa kuzai kauviya polan chey pala kAchu 
chEN thavaz iLam kathir chiriththu aruL chithaippa. 
 
1170 
uththariya veN paTam valam paTa othuN^ka 
muththa vaLa n^UlinoTu muththam iTai iTTu 
vaiththu aNiyum akka vaTam mAlai eRi vALAl 
paththarai maRaiththa mala pan^tha iruL chin^tha. 
 
1171 
kaNTikai thoTuththu iru karaththinoTu vAku 
thaNTin iTu mAlai viTa vAL aravu thaLLa 
veN thukilin Ana viri kOvaNa maruN^kil 
thaNTariya paTTikai vaLain^thu oLi thazaippa. 
 
1172 
vaNTu vari pATuvana pOla malar pAtha 
puNTarika mEl uzal chilampukaL pulampath 
thoNTar aka mAchu iruL thuNiththu muTi chUTTum 
muNTaka malarppuRam viRal kazal muzaN^ka. 
 
1173 
Etham il paviththiram valakkaran imaippap 
pOtham varai puththakam iTakkaiyathu poRpa 
othi uNarAthal aRi Olam iTum vEtham 
pAthu kaikaL Aki iru pAtha malar chUTa. 
 
1174 
kanna muLarik kuL mural kAnai aRu kAla 
puL oliyin n^Avum ithamum puTai peyarn^thu 
thuLLa ezu vEtha oli thoNTar chevi ARRAl 
uLLa vayalpukku vakai oN payir vaLarppa. 
 
1175 
chIthamaNi mUral thiru vAy chiRithu arumpa 
mAthavarkaL kANa veLi van^thu veLi n^inRAn 
n^Atha muTivAy aLavinAn maRaiyin an^tha 
pOtha vaTivAki n^iRai pUraNa purANan. 
 
1176 
vaTTa vANmathi kaNTu Arkkum mUvAk kaTal mAna mANTa 
chiTTar Am munivar kALaith thEchika vaTivam n^Okki 
oTTu aRA uvakai veLLam mER koLa uruththa kURRai 
aTTathAmarai tham chennikku aNi malar Akath thAzn^thAr. 
 
1177 
aLa vaRu kalaikaTku ellAm uRaiviTam Aki vEtha 
viLai poruL Aki n^inRa vEthiya charaNam enRa 
vaLai uRu manaththinAraith thEchika vaLLal n^Okkip 
paLakaRu thavaththIr vETkai yAthu enap paNin^thu cholvAr. 
 
1178 
aTiyarE uyyum ARu ulaku elAm aLikkum ARum 
paTiyilA varaththa vEthap payan aruL cheythi ennak 
koTiya mA pAcham thIrppAn kuravan n^am munivarOTu 
muTivuilA iliN^kam munpOy maRaip poruL mozivathu AnAn. 
 
1179 
an^thaNir kENmin chAla arumaRaip poruLkaL ellAm 
man^thaNam Akum in^tha maRaip poruL aRithal thAnE 
n^an^thal illAtha pOkap payanukku n^aliyum pAcha 
pan^thanai kazikkum vITTin payanukkum karuvi Akum. 
 
1180 
uththama chayampukku uLLum uththama tharamAy mElAm 
thaththuvam Akum in^tha chun^thara chayampu liN^kam 
n^iththam Ay maRaikaTku ellAm n^ithAnam Am poruLAy uNmaich 
chuththa aththu vitham Ana chuyam pirakAcham Akum. 
 
1181 
n^iRai pAraR param vinynyAna n^irAmayam enRu n^UlkaL 
aRai param piramam Akum ithan uru Akum Eka 
maRai ithan poruLE in^thach chun^thara vaTivAy iN^N^an 
uRaichiva liN^kam onRe enpar n^Ul uNarn^tha n^allOr. 
 
1182 
AkaiyAl maRaiyum onRE arumaRaip peruLum onRE 
chAkaiyAl an^tham Akith thazaiththa ach chAkai ellAm 
OkaiyAl ivanai Eththum ulaku thAyAthikku In^tha 
Ekan ANaiyin An mUnRu mUrththiyAy irun^thAn anRE. 
 
1183 
malar makanAki mUnRu vaiyamum paTaiththu mAlAy 
alaivaRa n^iRuththi mukkaN AthiyAy Aziththam mUvar 
thalaivanAy paramAkAcha charIriyAy muthal IRu inRith 
tholai varum chOthi Am ich chun^thara iliN^kam thannil. 
 
1184 
Athi ilAn mathaththuvam Ana alar makan pAkamum n^aTuvil 
n^Ithiyil vichchA thaththuvam Ana n^eTiyavan pAkamum muTivil 
Othiya chivath thaththuvam enalAm Ana uruththira pAkamum uthikkum 
pEthi im munRil eNNil thaththuvaN^kaL piRakkum im mUnRinum muRaiyAl. 
 
1185 
Otha arum akAra ukAramE makAram uthiththiTum piraNavam vin^thu 
n^AthamOTu uthikkum viyaththa thArakaththin alla kAyaththiri mUnRu 
pEtham Am pathaththAl piRakkum ik kAyaththiri irupEtham Am pEtham 
yAthu enil chamaTTi viyaTTi enRu iraNTum Ethu Am vETTavai ellAm. 
 
1186 
innavai iraNTum ivan aruL valiyAl InRa n^An maRaiyai an^ n^Ankum 
pinnavan aruLAl aLavu ila Ana piraNavam Athi man^thiramum 
annavARu Ana thArakath thakAram Athi akkaraN^kaLum uthiththa 
chonna ak karaththil chivAkama n^Ul ich churavan n^aTumukaththil uthiththa. 
 
1187 
kITTichai mukaththu onRu aTuththa n^Al ain^thil kiLaiththathu Al irukka athu thenpAl 
ITTiya iraNTAm vEtha n^URu uruvOTu ezun^thathu vaTathichai mukaththil 
n^ITTiya chAmam Ayiram mukaththAn n^imirn^thathu kuTathichai mukaththil 
n^ATTiya onpathu uruvoTu kiLaiththu n^aTan^thathu n^Anku athAm maRaiyE. 
 
1188 
arumaRai n^Al vERu AkaiyAl varuNa AchchiramaN^kaLum n^AnkAm 
tharumam Akathi karumamum maRaiyin thOnRina maRaiyum 
karuma n^Ul nyAna n^Ul ena iraNTAm karuma n^Ul ivan aruchchanaikku 
varum vinai uNarththu nyAna n^Ul ivan than vaTivu ilA vaTivinai uNarththum. 
 
1189 
muthal n^ukar n^IrAl chinai kuzaith thAN^ki im muzu muthal karuththu n^al aviyin 
patham ivan vaTivap paNNavar piRarkkum thiruththi yAm paran ivan mukaththin 
vithamuRu n^iththam Athi mUvinaikkum vENTi AN^ku ulakavar pOkam 
kathi peRa iyaRRum chivArchchanai vinaikkum kAraNam ich chiva kOcham. 
 
1190 
maRaipala mukam koNTa aRivAy iLaiththu mayaN^ka vERu akaNTa pUraNamAy 
n^iRai param piramam Akum ik kuRiyaik karuma n^anneRi vazAp pUchai 
muRaiyinum nyAna n^eRi inip poruLai aruLinAn muyakkuaRa muyaN^kum 
aRi vinum thau¤vathu umakku n^Am uraiththa arumaRaip poruL piRarkku arithu Al. 
 
1191 
karumaththAn nyAnam uNTAm karumaththaich chiththa chuththi 
tharumaththAl ikan^tha chiththa chuththiyaith tharumam n^alkum 
arumaiththu Am tharumaththAlE chAn^thi uNTakum ANTa 
perumaiththu Am chAn^thiyAlE piRappathu aTTAN^ka yOkam. 
 
1192 
kiriyaiyAn nyAnam thannAl kiLar chiva paththi pUchai 
tharichanam chaiva liN^ka thApanam cheythal IchaRku 
uriya mey anpar pUchai uruththira chinnam thAN^kal 
ariya thEchikan pAl paththi anaiththaiyum theriyal Akum. 
 
1193 
maRaivazi mathaN^kaTku ellAm maRai piramANam pinchenRa 
aRaitharu miruthi ellAm avaikkanu kuNam Am inna 
muRaiyin An mArththam enRu moziva thammArththam chErn^tha 
thuRaikaL vaithikam Am ElAch cholvathu ich chuththa mArkkam. 
 
1194 
theruL peRu pOkam vITu kAraNamAy chivamayam Am maRaip poruLai 
iruLkeTa uraiththEm ip poruTku athikam illai ip poruL elAm umakku 
maruL keTath theLivathAka ena vinaiya vazi vazA mAthavar puRaththai 
aruL kaiyAl thaTavi iliN^kaththuL pukun^thAn aruL pazuththanna thEchikanE. 
 
vEthaththukkup poruL aruLich cheytha paTalam chupam 
 

17. mANikkam viRRa paTalam

 

1195 
chukan^tha vAr pozil mathurai em pirAn thanathu thuNaiththAL 
ukan^tha vAvaRu kaNNuva muni muthal Othum 
akan^tha vAtha pEr anparukku arumaRaip poruLaip 
pakarn^tha vARu ithu mANikkam pakarn^tha vA pakarvAm. 
 
 
1196 
anna n^AL vayin vIrapANTiyaRku aNaN^ku anaiya 
min anAr uLaim pOkamum viLain^ilam anaiya 
pon anAr peRu kALaiyar aiN^kaNaip puththEL 
enna vIRinAr vAn payirkku ezukaLai enna. 
 
1197 
pinnarum peRal kumaranaip peRuvathu karuthi 
mannanum kulaththEviyum kayal kaNi maNALan 
thannai n^Okki aTTami chathurththachi mathivAram 
inna n^Onpu n^ORRu ozukuvAr iRai vanin aruLAl. 
 
1198 
chiRithu n^AL kazin^thu akanRa pin kaN^kaiyil chiRan^tha 
maRuvilA vaTamIn purai kaRpinAL vayiRRil 
kuRiya Ala viththu aN^kuram pOnRu oru kumaran 
n^iRaiyum n^Ir ulaku uruTTu kuTai n^izaRRa van^thu uthiththAn. 
 
1199 
aththan ichchiRu kumaranukku akam kaLi chiRappa 
meyththa n^Ul muRai chAthaka vinai muthal vinaiyum 
vaiththa n^An polivueythu n^AL mannavan Uz van^thu 
oththa n^AL vara vETTaipukku uzuvai kOL paTTAL. 
 
1200 
vEN^kai vayappaTTu mInavan viN virun^thu Aka 
vAN^kun^Ul maruN^ku iRakkaram mArpu eRin^thu Aram 
thAN^ku koN^kai chAn^thu azin^thiTa thaTam kaN muththu iRaippa 
EN^ka mAthar pon n^akar uLAr yAvarum iraN^ka. 
 
1201 
maRRa vElaik kAmak kizaththiyar peRu main^thar 
aRRam n^Okki Ithu amayam enRu Anai mA Athi 
uRRa pal piRa poruL n^ithi oN kalanOTum 
koRRa mOliyum kavarn^thanar koNTu pOy maRain^thAr. 
 
1202 
mannan ANai ARu ozukiya man^thirak kizavar 
minnu vEl iLam kumaranaik koNTu viN aTain^tha 
thennar kOmakaRku iRuthiyil cheyvinai n^irappi 
anna kAthalaRku aNi muTi chUTTuvAn amain^thAr. 
 
1203 
n^ATip pon aRai thiRan^thanar n^avamaNi makuTam 
thETik kaNTilar n^ithi chila kaNTilar thikaiththu 
vATich chin^thai n^Oy uzan^thu ithu mARRalar kUTTu uNTu 
OTip pOyinathu Akum enRu uNarn^thu ithu n^inaivAr. 
 
1204 
vERu mA muTi cheythum Al enninO vilai mikku 
ERumA maNi ilai arachu irukkaiyinRi inREl 
ERu n^Ir ula kalaiyum en cheythathu iN^ku ennA 
ARu chEr chaTaiyAr aruL kANTum enRu amaichchar. 
 
1205 
karai cheyAp perum kavalai chUz manaththarAyk kaRaN^kum 
murachu kaN paTAk kaTimanai muRRa n^Iththu arumai 
arachu iLam thanik kozun^thinaik koNTu pOy ampon 
varai chey kOpura vAyin mun varukuvAr varumun. 
 
1206 
eRRa thumpu kOvaNa uTai iTampaTak piRaN^kaththu 
uRRa pal kathir maNip pothi chuvan michaith thUN^ka 
mal thaTam puya varai michai varampu ilA vilaikaL 
peRRa vaN^ka tham parithiyil pErn^thu pErn^thu imaippa 
1207 
man^thirap puri n^Ulathu valampaTap piRaza 
in^thirath thiru vil ena Aram mArpu ilaN^kach 
chun^tharakkuzai kuNTalam thOL puraNTu ATath 
than^thiram tharu maRai kazi thAL n^ilam thOya. 
 
1208 
pon avirn^thu ilaN^ku kOpuram mun pOthuvAr 
munnavar thunivu kUr munna n^Ikkiya 
thennavar kulap perum theyvam Akiya 
mannavar vaNikarAy van^thu thOnRinAr. 
 
1209 
van^thavar ethirvaruvArai mammar koL 
chin^thaiyar Ay varu cheythi yAthu ena 
mun^thai il viLaivu elAm muRaiyil kURinArkku 
en^thai Am vaNikar Ithu iyampuvAr arO. 
 
1210 
en paTar eythu kinRIrkaL en vayin 
onpathu maNikaLum uLLa Al avai 
pon pathinAyiram kOTi pOna enRu 
anpuRa maNi elAm aTaivil kATTuvAr. 
 
1211 
irun^thanar kIzththichai n^Okki iTTathu Or 
karum thukin n^aTuvum in^thirAthi kAvalar 
arum thichai eTTinum aTaivu il chemmaNi 
perum thaN muththu Athi eN maNiyum peytharO. 
 
1212 
im maNi valan uTal chinnam enna ak 
kaim maRi karan^thavar kURak kaRRan^Ul 
chem mathi amaichchar ach chemmal yAr avan 
meym maNi Ayathu en viLampuka ennavE. 
 
1213 
mEvarum valan enum avuNan mElai n^AL 
mUvarin viLaN^kiya mukkaN mUrththi chem 
chEvaTi aruchchanaith thavaththin cheythi Al 
Avathu vENTum enRu iRaivan kURalum. 
 
1214 
thAzn^thu n^inRu iyampum yAn chamaril yArinum 
pOzn^thu iRavA varam purithi Uzvinai 
chUzn^thu iRan^thAl en mey thuRan^tha mAn^tharum 
vIzn^thiTa n^avamaNi Athal vENTum Al. 
 
1215 
enRu vENTalum varam Ichan n^alkinAn 
anRu pOy amar kuRiththu amarar kOnoTu 
chenRu pOr ARRalum thEvar kOn ethir 
n^inRu pOr ARRalan n^IN^kip pOyinAn. 
 
1216 
thORRu vAn n^ATavan mINTu chUzn^thu amar 
ARRinum vellari azivu ilA varam 
ERRavan AthalAl ivanaich chUzchchiyAl 
kURRin Ur ERRuthal kuRippu enRu unniyE. 
 
1217 
viTam kaluz paTaikkalan inRi viNNavar 
aTaN^kalum thazIik koLa aTuththuth thAnava 
maTaN^kalai varuka ena n^Okki vAnavak 
kaTam kaluz yAnai pOl karain^thu kURuvAn. 
 
1218 
vichaiya n^in thOL vali venRi vIkkam eth 
thichaiyinum paran^tha achchIrththi n^Okki uN 
n^achai aRA makizchchiyAl n^alkuvEn unakku 
ichaiya vENTiya varam yAthu kEL ena. 
 
1219 
kaTipaTu kaRpaka n^ATu kAvalOn 
n^oTi urai cheviththuLai n^uzaith thAnavan 
n^eTiya kai puTaiththu uTan n^imirn^thu kArpaTum 
iTi ena n^akaiththu ikazn^thu inaiya kURuvAn. 
 
1220 
n^anRu ithu mozin^thAr yArum n^akaikka n^I enai vem kaNTa 
venRiyum athanAl peRRa pukazum n^in vIRu pATum 
inRu n^in pOril kANappaTTa vEy ichai pOy eN^kum 
n^inRathE ithu pOl n^inkai vaNmaiyum n^iRpathu anRO. 
 
1221 
IRu ilAn aLiththa n^alla varam enakku irukka n^inpAl 
vERu n^An peRuvathu uNTO vENTuvathu unakkuyAthu enpAl 
kURu n^I athanai innE koTukkalEn Aki n^in pOl 
pARu vIz kanaththil thORRa pazippukaz peRuvan enRAn. 
 
1222 
mAthaNTa avuNan mARRam makapathi kETTu van^thu 
kOthaNTa mEruk kOTTik koTum puram poTiththAn veLLi 
vEthaNTam eythi AN^ku Or vELvi yAn purivan n^I appOthu 
aNTark kUTTa vA vAyp pOthu vAy vallai enRAn. 
 
1223 
anRu oru thavaththOn enpu vachchiram onRe Aka 
onRiya koTaiyAl peRRa pukaz uTampu onRe enpOl 
venRiyinAlum IyA mey elAm maNikaL Akap 
ponRiya koTaiyinAlum pukaz uTampu iraNTu uNTAmE. 
 
1224 
mElavan allai n^IyE n^aTTavan mElai vAnOr 
yAvarum arun^thum ARRAl aRam pukaz enakkE Aka 
A uru Athi enRAy annathE cheyvEn enRAn 
IvathE perumai anRi irakkinRathu izipE anRO. 
 
1225 
athaRku ichain^thu avuNar vEn^than amarar vEn^thu athanai munpOkki 
mathark kaTum kuruthich chemkaN main^thanukku iRaimai In^thu 
muthal perum kalai Am vEtha mozi marapu amain^tha vAnAyp 
putharkkaTu vELvich chAlai puRaththu van^thu iRuththu n^inRAn. 
 
1226 
vAymaiyAn mANTa n^inpOl vaLLal yAr enRu thEvar 
kOmakan viyan^thu kURath tharukku mEl koNTu mEru 
n^EmiyOTu ikalum in^tha varai ena n^imirn^thu vELvikku 
Am enai yUpaththOTum yAm inRu eTuththu n^inRAn. 
 
1227 
yAththanar tharuppaith thAmpAl UrNaiyAl yAththa chiN^kap 
pOththu ena n^inRAn vAyaip puthaiththu uyirppu aTaN^ka vITTi 
mAyththanar mAyn^tha vaLLal valanum man^thAra mAri 
thUrththiTa vimAnam ERith thol vithi ulakam chErn^thAn. 
 
1228 
maNiththalai malaiyin pakkam mAyththavan vayira vElAl 
piNiththu uyir chekuththa vaLLal perum thakai AvAy vEtham 
paNiththiTum vapaiyai vAN^kip paTar eri chuvai mun pArkkak 
kuNiththa vAn n^ATAr kUTTik kOthu ilA vELvi cheythAn. 
 
1229 
aththakai Avin chOri mANikkam Am pal muththam 
piththai vaiTUyam enpu vachchiram piththam pachchai 
n^eyththa veN n^iNam kOmEthan^ thachai thukir n^eTum kaN n^Ilam 
eyththavai puruTarAkam ivai n^ava maNiyin thORRam. 
 
1230 
iv vaTivu eTuththuth thOnRi iruL mukam piLappak kAn^thi 
thaivaru maNi onpAnum chArviTa n^iRaN^kaL chAthi 
theyvatha oLi mAchu eNNi chOthanai cheythu thEchum 
meyvara aNivOr eythum payan ivai vithiyAl kENmin. 
 
1231 
vAL avar mANikkam kirEtha ukam n^Ankum vaziyE makkam 
kALapuram thumpuram chiN^kaLam in^ n^Anku iTaip paTum akkamala rAkam 
ALun^iRa onpathu aravin^tha mAthuLam pU ith thazal kal Aram 
kOL ariya ach chOtha n^aran^tha n^aRum palam thIpam kOpam enna. 
 
1232 
in^n^iRaththa pothu vAya mANikkam maRaiyavar munniya n^Al chAthi 
than iyalpAl chAtharaN^kam kuruvin^tham chaukan^thi kaN^kO vAN^kam 
ennum ivaRRAl chiRan^thu n^Anku Akum iv aTaivE in^ n^AnkiRkum 
chonna oLi paththu iru n^Anku iru munRu n^Anku avaiyum chollak kENmin. 
 
1233 
chAtharaN^ka n^iRam kamalam karu n^eythal iravi oLi thazal ach chOtham 
mAthuLam pOthu athan viththuk kAr viLakkuk kOpam ena vakuththa paththum 
mEthakaiya kuruvin^tha n^iRam kunRi muyal kuruthi veLLam Oththam 
pOthu palA chalar thilakam chev araththam vithAra meri pon pOl eTTu 
1234 
kaLi tharu chaukan^thikaththin iRa ilavam pOthu kuyil kaN achOkam 
thaLir avir pon chempanychiyai vaNNam ena ARu thakuthO vAN^ka 
oLi kuravu kuchumpai malar cheN^kal kovvaik kani ena orun^Anku an^tha 
miLir pathuma rAkaththaip pothumaiyinAl chOthikka vENTum ellai. 
 
1235 
thiNNiya thAy mEl kIz chUz pakkam uRa oLiviTuthal cheythAl chevvE 
aNNiya uththamam muthal mUnRu Am enpar chAtharaN^kam aNivOr vichchai 
puNNiyavAn kanni aRuchuvai anna muthalAna punitha thAnam 
paNNiyathum parimEtha yAkam muthal makam purin^tha payanum chErvar. 
 
1236 
kuruvin^tham tharippavar pAr muzuthum oru kuTai n^izalil kuLippa ANTu 
thiruvin^thai uTan iruppar chaukan^thikam tharippOr chelvam kIrththi 
maruvin^thap payan aTaivar kOvaN^kam tharippOr tham manaiyil pAlum 
peru vin^tham enach chAli muthal paNTam uTan chelvap perukkum uNTAm. 
 
1237 
eLLi iTum kuRRam elAm ikan^thu kuNan ERRu oLiviTTu iruL kAl chIththuth 
thaLLiya ich chempathu marAkam athu punai thakkOr thampAl Enaith 
theLiLiya muththu uLLiTTa pan maNiyum van^thu ON^kum cheyyA LOTum 
oLLiya n^al chelvam athaRku oppa n^eTu pAl kaTalin ON^kum mAlO. 
 
1238 
piRa n^iRach chArpu uLLi puLLaTi piRaN^ku kIRRu 
maRu aRu tharAcham enna vakuththa aim kuRRam thaLLi 
aRai tharu paNpu chAnRa arathana maNiyum vEn^than 
cheRun^ar vAL URRam inRich cheru makaTku anpan AvAn. 
 
1239 
kuRun^ilak kizavanEnum avan perum kuTaikkIzth thaN^ki 
maRukun^Ir nyAlam ellAm vAzum maRRu avanaip pAmpu 
theRu vilaN^ku alakai pUtham chiRu theyvam vaRumai n^Oy thIk 
karuvu koL kURRach chIRRam kalaN^kiTa Athi AvAm. 
 
1240 
munnavar enpa kaRROr vachchira mun^n^Ir muththam 
mannavar enpa thuppu mANikkam vaNikar enpa 
min avir puruTarAkam vayiTUriyam veyil kO mEtham 
pinnavar enpa n^Ila marakatham peRRa chAthi. 
 
1241 
pArththipar mathikkum muththam paLiN^ku anRi pachchai thAnum 
chAththikam thukir mANikkam kOmEtham thAmE anRi 
mAth thikaz puruTarAkam vayiTUyam vayiram thAmum 
EththirA chathamA n^Ilam thAmatham enpar Ayn^thOr. 
 
1242 
inaiyavai aLan^thu kaNTu mathikkum n^AL ezu mAn ponthEr 
munaiva n^AL muthal Ezin muRaiyinAl pathumarAkam 
kanai kathir muththam thuppuk kAruTam puruTarAkam 
punai oLi vayiram n^Ilam en manAr pulamai chAnROr. 
 
1243 
veyyavan kizamai thAnE mEthaka maNikkum Akum 
maiyaRu thiN^kaL thAnE vayiTUriya maNikkum Akum 
aiyaRa ivai onpAnum Aypavar akam puRampu 
thuyyarAy aRavOrAy mun chonna n^AL aTaivE Ayvar. 
 
1244 
alli am pathumam chAthi araththavAy Ampal kOTal 
valli chEr mauval pOthu n^URRu ithaz marai kAl Eyam 
mel ithazk kazun^Ir pEzvAy veLLai man^thAram inna 
cholliya muRaiyAl vaNTu chUzaththan muTimEl chUTi. 
 
1245 
thalaththinaich chuththi cheythu thavichinai iTTuth thUya 
n^alaththukil viriththuth theyva mANikkam n^aTuvE vaiththuk 
kulaththa muththu Athi eTTum kuNathichai muthal eN thikkum 
valappaTa muRaiyE pAnu maNTalam Aka vai. 
 
 
1246 
anpu uRu pathumarAkam Athi Am arathanaN^kaL 
onpathum kathirOn Athi onpathu kOLum ERRi 
munpurai kamalap pOthu muthal onpAn malarum chAththi 
inpuRa n^inain^thu pUchai iyal muRai vazAthu cheythal. 
 
1247 
thakka muththu iraNTu vERu thalachamE chalacham enna 
ik kathir muththam thOnRum iTam pathin mUnRu chaN^kam 
maik karu mukil vEy pAmpin maththakam panRikkOTu 
mikka veN chAli ippi mIn thalai vEzak kannal. 
 
1248 
kari maruppu paivAy mAnkai kaRpu uTai maTavAr kaNTam 
iru chiRaik kokkin kaNTam enak kaTai kiTan^tha mUnRum 
ariyana Athippaththu n^iRaN^kaLum aNaN^kum thaN^kaTku 
uriyana n^iRuththavARE Enavum uraippak kENmin. 
 
1249 
mATa veN puRavin muTTai vaTivu enath thiraNTa pEz vAy 
kOTu kAn muththam veLLai n^iRaththana koNmU muththam 
n^ITu chem parithi anna n^iRaththathu kiLai muththu Alip 
pITu chAl n^iRaththa arAvin peru muththam n^Ilaththu Am Al. 
 
1250 
EnamA vAram chOri Irny chuvai chAli muththam 
Anathu pachumaiththu Akum pAthiri anaiyathu Akum 
mInathu tharaLam vEzam iraNTinum viLaiyum muththam 
thAn athu ponnin chOthi theyvatham chARRak kENmin. 
 
1251 
pAl muththam varuNan muththam pakan muththam pakalOn muththam 
mAn muththam n^Ila muththam mAchu aRukuruthi muththam 
kAn muththam pachiya muththam kAlanthan muththam thEvar 
kOn muththam pon pOl muththam kuNaN^kaLum payanum cholvAm. 
 
1252 
uTuththiraL anaiya kATchi uruTchi mAchu inmai kaiyAl 
eTuththiTil thiNmai pArvaikku inpuRal puTitham enna 
aTuththiTu kuNam ARu inna aNiyin mUthu aNaN^kOTu inmai 
viTuththiTum thiruvan^thu eythum viLain^thiTum chelvam vAzn^AL. 
 
1253 
mAchu aRu thavaththOn enpum valAchuran enpum vIzn^tha 
kOchalam Athi n^ATTil paTTathu kuNaththAn mANTa 
thEchathAy ilEchathu Akith theLiLithAy aLakkin ellai 
vIchiya vilaiyathu Aki mEmpaTu vayiram thannai. 
 
1254 
kuRun^ilaththu arachum thAN^kil kuRaivuthir chelvam eythi 
uRupakai eRin^thu tham kOn muzuthu ulaku Ochchik kAkkum 
varumai n^Oy vilaN^ku chArA varain^tha n^AL anRich chellum 
kaRuvu koL kuRRam pUtham kaNaN^kaLum aNaN^kum cheyyA. 
 
1255 
mA maNi marapukku ellAm vayiramE muthanmaich chAthi 
Am ena uraippar n^UlOr athikam yAthu ennin Enaik 
kAmaru maNikaTku ellAm thamar iTu karuvi Am ath 
thUmaNi thanakkuth thAnE thuLai iTum karuvi Akum. 
 
1256 
marakathath thORRam kENmin valAchuran piththam thannai 
irai thamakku Akak kauvip paRan^thapuL Irn^tha thaN Tillith 
tharai thanil chithaRa vIzn^tha thaN^kiya thORRam Akum 
uraitharu thORRam innum vERu vERu uLLa kENmin. 
 
1257 
vithiththa vEl anaiya vALkaN vinathai mAthu aruNach chelvan 
uthiththavAn muTTai OTTai uvaNa vEl tharaiyil yAppak 
kathirththavOTu araiyil thappi vIzn^thu oru kaTal chUz vaippil 
uthiththavARu Akum innum uNTu oru vakaiyAl thORRam. 
 
1258 
muLLarai muLarik kaNNan mOkini aNaN^kAy OTa 
vaLLarai mathiyam chUTi man^thara varai maTTAkath 
thuL iLa ari ERu pOlath thoTarn^thu oru viLaiyATTAlE 
eL arithAya chen^thi in^thiyak kalanam cheythan. 
 
1259 
ap pozuthu amalan viththil arikarakumaran kAna 
vaippurai theyvath thOTum van^thanan an^tha vin^thu 
thuppuru karuTan kauvik kaTalinum thurukka n^ATTum 
pappuRa viTuththavARE paTTathu kaluzap pachchai. 
 
1260 
kATamE chuppiramE kALam enak kuNam mUnRAm karuTap pachchaik 
kITa aRukin ithaz n^iRaththa kATam athu chAthiyinAl iru vERu Akum 
chATariya chakuNam enach chathOTam ena avai iraNTil chakuNam ARAm 
pITupeRu kATamoTu mulla chitham pEchal ampith thakamE muththam. 
 
1261 
pullariya pithukam ena ivai ARil kATamathu pullin vaNNam 
ullachitha melithAkum pEchalamE kuLach chen^n^el oNtharaLam pOlum 
al aTarum piththakAma pachuN^kiLiyin chiRai n^iRaththathu Akum muththam 
kullai n^iRam pithukam marai ilaiyin n^iRam chathOTaththin kuNan ain^thAkum. 
 
1262 
thOTalE chAnychithamE thuTTamE thOTa mUrchchithamE chithamE veyya 
thOTalE chaththinoTu chUz man^tha thOTam enath thokuththa ain^thil 
thOTalE chAnychi thanycham piravilaiyA malari ilai thuTTa n^Ilath 
thOTathAm pullin n^iRam thOTa mUrchchitha muLari thOTalEcham. 
 
1263 
man^tha thOTam kalapa mayil iRakin n^iRamAm iv vakuththa thOTam 
chin^tha vAn AthakuNa maNi aNivOr n^Al karuvich chEnaivAzn^AL 
un^tha vAz Arvalan kaN n^Ilam iraNTu aran kaNTaththu oLiviTTu ON^kum 
in^thira n^Ilam thAn mA n^Ilam ena vERu iraNTu uNTu in n^Ilam. 
 
1264 
mun^thiyavin^thira n^Ilam vichchuva rUpanai makavAn muTiththa n^ALin 
n^an^thi aTu pazi thavirppAn puriyum makap parimakaththin aRiya thUmam 
un^thi arum pari imaiyA n^ATTa n^uzain^thu aLi chERRin ozukum pILai 
chin^thiya ARRiTaip paTum onRi in^thira vil n^ilam enath thikazum n^Ilam. 
 
1265 
chanychai Am pakal kaTavuL manaivi avaL kanal uTalam thazuval ARRA 
anychuvAL than n^izalaith than uruvA n^iRuvi vanam aTain^thu n^ORka 
vinychaiyAl aRin^thu iravi pinthoTara mAp pariyA minnaith thAnum 
chenychevE vayappariyAy maiyal poRAthu in^thiyaththaich chin^thinAnE. 
 
1266 
avai chithaRum pulamthOnRu n^IlamA n^Ilam ivai aNivOr vAnOr 
n^avai aRu chIr mAnavar in^ n^akai n^Ilam chAthiyil n^Al vERu an^thak 
kaval ariya veLLai chivappu eri ponmai kalan^thu irukkil arithAy muRRum 
thavalarithAy irukkil iru piRappALar muthal muthal n^Al chAthikku Akum. 
 
1267 
ilaN^ku oLiya in^ n^Ilam meyp paTuppOr maN^kalam chErn^thu iruppar Enai 
alaN^ku kathir n^Ilaththil peruvilai Ayirap paththin aLavaiththu Akith 
thulaN^kuvathAn pAl kaTaththin n^URu kuNachchiRappu aTain^thu thORRum chOthi 
kalaN^ku kaTal uTaivaippil arithu in^tha in^thiran pErk kariya n^Ilam. 
 
1268 
main^thuRu chem maNi muththu vAL vayiram pachchai oLi vazaN^kum n^Ilam 
ain^thu ivai mEl kOmEthaka muthal pavaLam IRAka vaRain^tha n^Ankum 
n^an^thu oLiya vEnum avai chiRu vETkai payap pavaza n^aku chem kunychi 
vem thaRukaN valan n^iNaN^kaL chithaRum iTaip paTuvana kO mEtham enpa. 
 
1269 
urukku n^aRu n^eyth thuLi thEn thuLi n^al An puNNiya n^Ir oththuch chEn^thu 
cherukku pachum pon n^iRamum peRRu melithAyth thUythAyth thiNNithAki 
irukkum athu tharikkin iruL pAvam pOm parichuththi eythum venRith 
tharukku valan kapam vizun^tha viTaip puruTarAkam oLi thazaiyath thOnRum. 
 
1270 
thAzn^tha pilaththu izin^thu eripon kaN avuNan uyir kuTikkum thaRukaN panRi 
pOzn^tha muzai vAy thiRan^thu thichai cheviTu paTa n^akaiththup pon pOl kakki 
vIzn^tha kapam paTuthavil paTum uchchi vaTTamAy melithAyp pon pOl 
chUzn^thu oLi viTTu avir thazal pOl thau¤vu eythi manam kavarn^thu thORRam cheyyum. 
 
1271 
in^tha maNi pAriyAth thirakiriyil koTu muTiyAy ilaN^kum theyva 
man^thara mAl varaip puRam chUz mEkalaiyAm mayan in^tha maNiyinAlE 
an^thara n^ATavan n^akarum arachu iruppum maNTapamum amaiththAn in^thach 
chan^tha maNi tharippavarE thariyAr ven^ n^iTa vAkai tharikka vallAr. 
 
1272 
valan mayirAm vayiTUriyam iLAvirutha kaNTaththil van^thu thOnRip 
palar pukazum kOrakka makatham chiN^kaLam malayam pArachIkam 
ilaku thiri kUTAthi thEyaN^kaL piRa thIpam eN^kum thORRum 
alai kaTalum paTum iRuthik kAr iTikkum pOthu n^iRam athaRkuyAthu ennil. 
 
1273 
kazai ilai kAr mayil eruththam verukin kaN n^iRaththathu Ayk kanaththathu Aki 
vizaivu tharu thau¤thAkith thiNNithAy melithAki viLaN^kum Ithil 
azaku peRa valam iTam mEl kIz oLi viTTana muRaiyOr aRavOr Athith 
thazai uRu n^Al chAthi kaLAm thinam ithanaip pUchiththuth tharikka chAnROr. 
 
1274 
valaththu avuNan thachai vIzn^tha vazipaTuthuppu ayan chan^thi vaTiva mAththu en 
pulaththavarai vithikkum iTaththavanuTan mAchi izipulaththum puyal pOl vaNNaL 
valaththa mathu kaiTavaraik kuRai kuruthi vazin^ilaththum makavAn veRpin 
kulaththai iRa kari chOri chithaRiTaththum van^thu kuTi koNTu thOnRum. 
 
1275 
av vaziyil paku pavaLa murukkam pU pachuN^kiLi mUN^ku alarn^tha chevvi 
chevvaraththa malar kovvaik kani pOlum kuNam kuRRam thirukik kOTal 
evvam uRap puzu ariththal than mukam oTithal perum pAlum ip pUN En^thal 
pey vaLaiyAr thamakkE Am tharikkin makappERu muthal pERu uNTAkum. 
 
1276 
iravi ethir eri iRaikkum kallum mathi ethir chezu n^ir iRaikkum kallum 
urai iTu onpathil onRil uL kiTaiyAyk kiTakkum ena onpAn vERu 
marapu uraiththu vaNikar ERu Akiya vAnavar ERu vaTapAl n^Okki 
paravi irun^thu aruchchiththu maNik kaik koNTu ethir mathurai paranai n^OkkA. 
 
1277 
anychali cheythu aka n^OkkAl ikku maraRku aLaviRan^tha AyuL chelvam 
vinychuka enRu aLiththu aruL iRai makanum viN izin^tha vimAnam n^Okkich 
chem charaNam paNin^thu irukkaith thAmaraiyum viriththu ERRAn chelva n^Aykar 
manychanaiyum puTain^inRa amaichcharaiyum n^Okki mukam malarn^thu cholvAr. 
 
1278 
im maNiyAl izaiththu n^ava muTi chUTTi ich chiN^ka iLa ERu anna 
chem maRanai apiTEka pANTiyan enRu iyampum enach chem pon thUkkik 
kaim maRiyil vaNikarukku vilai koTuppAn varuvAr mun karuNai n^ATTAm 
am makan mEl n^irappi iLa n^akai arumpi n^inRArai aN^kuk kANAr. 
 
1279 
Or uruvAy thEr n^inRa vaNi kEchar viTaiyin mEl umaiyA LOTum 
Ir uruvAy mukkaNNum n^Alkaramum anychAmal iRavAvARu 
kAr uruvAy ezu miTarum kATTith tham kOyil pukak kaNTAr inRu 
pAr uruvAy n^inRa aNi kEchavar enavE pin paRRip pOvAr. 
 
1280 
thEn cheytha konRai n^eTum chaTaiyAr mun thAzn^thu ezun^thu chem kai kUppi 
yAn cheyyum kaim mARAy empirARku onRu uNTO yAnum enna 
Un chey uTalum poruLum uyirum enin avaiyAvum unavE aiyA 
vAn cheyyum n^anRikku vaiyakaththOr cheyyum kaimmARu uNTEyO. 
 
1281 
ennA mun vazuththal uRum viRan mARan kOk kozun^thai ikal vEl vin^thai 
man Akum ivaRku manam vAkku iRan^tha pUraNamAm mathurai n^Athan 
ponnAru maNi makuTam chUTa maNi n^alkuthalAl puviyan^Ekam 
pannALum muRai puriyath thakkathu ena vAzththinAr pal chAn ROrum. 
 
1282 
Eththi valam koNTu n^Anku ipam thazuvap peRRu ON^ki irukkum aTTa 
mUrththi viTai aruL peRRu mUva n^an malaiyAki munivar kURap 
pArththivan than polan mATa manaipukun^thAn iRai maNip paN payum kELvich 
chaththirarum man^thirarum maNi n^Okki viyappu aTain^thAr chaN^kai kUrn^thAr. 
 
1283 
vEL ena van^tha n^Aykar chun^thara viTaN^kar AnAl 
n^ALkaLum kOLum paRRi n^avamaNi AkkinArO 
thALkaLum thOLum mArpum thariththa n^IL n^Akam InRa 
vAL viTu maNiyO In^thAr yAthu ena mathikkaR pAlEm. 
 
1284 
in^thirak kaTavuL n^ATkum im maNi ariya ennA 
man^thirak kizavar n^alki mayaninu mANTa kELvith 
than^thirak kanakak kollarkku uvappana thathumpa vIchich 
chem thiru mArpinArkku thirumaNi makuTam cheythAr. 
 
1285 
maN^kala marapan mAlai maNi muTi chUTTi n^Amam 
chemkaN ERu uyarththa n^Aykar cheppiya muRaiyAl vEtha 
puN^kavar ichaippa vIthi valam cheythu punithan pAtha 
paN^kayam iRainychi vEn^than pan maNik kOyil eythA. 
 
1286 
pOr makaL uRaiyuL Ana puyaththu apiTEkath thennan 
thEr muthal karuvith thAnaith thevvar n^IL muTi elAm than 
vAr kazal kamalam chUTa manu muRai paim kUz kAkkum 
kAr enak karuNai peythu vaiyakam kAkkum n^ALil. 
 
1287 
than^thai than kAmak kizaththiyar InRa thanayarAy thanakku munnavarAy 
mun^thai n^AL arachan ponnaRai muriththu muTi muthal poruL kavarn^thu uTkum 
chin^thaiyar Aki maRu pulaththu oLiththa thevvaraich chilar koTu viTuppa 
van^thavar kavarn^tha thanam elAm mILa vAN^kinAr IrN^kathir marumAn. 
 
mANikkam viRRa paTalam chupam 
 

18. varuNan viTTa kaTalai vaRRach cheytha paTalam

 
 
1288. 
kAz kezu kaNTaththu aNNal kauriyan makuTam chUTa 
vIzkathir maNikaL In^tha viyappu ithu viTaiyOn chenni 
vAz karu mukilaip pOkki mathurai mEl varuNan viTTa 
Az kaTal vaRappak kaNTa ATalaip pATal cheyvAm. 
1289 
 
chiththirai mathiyil chErn^tha chiththirai n^ALil thennan 
maiththiraL miTaRRu veLLi manRu uLARku kaLavu mANTa 
paththimai vithiyil paNTam palapala chiRappa n^alkip 
puththiyum vITu n^alkum pUchanai n^aTaththal uRRAn. 
 
1290 
n^aRiya n^ey Athi Ara n^aRum kuzampu IRA ATTi 
veRiya karppura n^Ir ATTi aRputha veLLam poN^ka 
iRaivanai viyan^thu n^Okki EththuvAn eRin^Ir vaikai 
thuRaiva n^I en karppUra chun^tharanEyO enRAn. 
 
1291 
pUchanai puriyum ellaip pon n^akarkku iRaimai pUNTa 
vAchavan varuTam thORum pUchiththu varuvAn anna 
kAchaRu manaththAn pUchai kazi uRum aLavum thAzaththuth 
thEchu amai chiRappAr pUchai cheythu than n^ATu pukkAn. 
 
1292 
anRu n^Irk kaTavuL vELvi n^Ayakan avaiyaththu eythi 
n^inRavan than n^Oy thIrum chevviyin ikazchchi thOnRak 
kunRa van chiRaku Irn^tha koRRavan mukaththai n^Okki 
inRu n^I chiRithu thEmpi iruththiyAl en kol enRAn. 
 
1293 
chilaippaTu mukil Ur aNNal cheppuvAn iruL thIr anpin 
valaippaTu perumAn emmAn mathurai em pirAnai anpu 
thalaippaTu pUchai cheyyath thAzththathu inRu athanAl ippOthu 
alaippaTa chiRithu en uLLam Akulam aTain^thathu uNTAl. 
 
1294 
enna avan iliN^kam thAn mAiliN^kamO enRu mun^n^Ir 
mannavan vinavalOTu makapathi mozivAn munpu en 
thannarum paziyum vEzach chApamum tholaiththathu anRO 
annathai aRin^thilAy kol enna n^Ir aNNAl kURum. 
 
1295 
aRRu athu Akil theyva maruththuvarAlum thIrach 
cheRRiTa arithA ennaith theRum peru vayiRRu n^Oyai 
aRRiTu mARu thIrkkum kol ena valAri aiyam 
uRRu n^I vinAyathu en enRu uL n^akai arumpich cholvAn. 
 
1296 
ari ayaralum thIrAp piRavi n^Oy aRukka valla 
periyavan in^tha yAkkaip perum piNi piRavuma thIrththaRku 
ariyanO aiyan cheyyum thiruviLaiyATTai innE 
theriya n^I chOthi ennath theN kaTal chErppan cholvAna. 
 
1297 
kal iRaku arin^thOy iN^ku n^An varum kAlai vETTArkku 
ellai il kAma n^alkum churapiyum inpAl chOrap 
pulliya kanRu mARRup paTTa appOthu kaNTa 
n^alla chOpanaththAl in^tha n^al mozi kETTEn ennA. 
 
1298 
varuNanum Eki veLLi manRu uTai aTikaL cheyyum 
thiruviLaiyATal kaNTu vayiRRu n^Oy thIrppAn eNNi 
murachu athir mathurai mUthUr muRRum n^I aziththi ennAk 
kurai kaTal thannai vallE kUvinAn EvinAnE. 
 
1299 
kothiththu ezun^thu tharukkaL iRak koththi eTuththu eththichaiyum 
athirththu eRin^thu vakaiL ellam akazn^thu thichaip puRam chellap 
pithirththu eRin^thu mATa n^irai peyarththu eRin^thu piraLayaththil 
uthiththu ezun^thu varuvathu ena ON^ku thiraik kaTal varum Al. 
 
1300 
kan^tha malarth thanik kaTavuL kaRpaththum aziyAtha 
in^thavaLam pathikku iTaiyURu eythiya em pathikkum ini 
van^thathu enach chun^tharanai van^thu iRainychi vAnavarum 
chin^thai kalaN^ kinar varuNan cheytha cheyal thaunyyAthAr. 
 
1301 
chUlamOTu azal En^thum chokkar thiru viLaiyATTin 
chIlamO n^Am izaiththa thI vinaiyin thiRam ithu vO 
AlamO ulakam elAm aziya varum pEr Uzik 
kAlamO enak kalaN^kik kaTi n^akaram panippu eytha. 
 
1302 
maN puthaikkath thichai puthaikka mayaN^ki iruL pOl varun^Iththam 
viN puthaikka ezu mATa viyan n^akarin puRaththu iravi 
kaN puthaikka varum aLavil kaNTu arachan n^aTuN^kip 
peN puthaikkum orupAkap pirAn aTiyE charaN ennA. 
 
1303 
Alam ezun^thu imaiyavar mEl aTarkka varum pozuthu anychum 
mAl enavum than uyir mEl maRali varum pozuthu anychum 
pAlan enavum kalaN^kip pachupathi chEvaTiyil vizun^thu 
Olam ena muRai iTTAn ulakupuka muRai iTTAn. 
 
1304 
muRai iTTa cheziyan ethir muRuvaliththu anychalai ennAk 
kaRai iTTu viN puran^tha kan^thara chun^tharak kaTavuL 
thuRai iTTu varukaTalaich chuvaRap pOyp parukum enap 
piRai iTTa thiruch chaTaiyil peyal n^Ankum vara viTuththAn. 
 
1305 
n^ivappu uRa ezun^tha n^Anku mEkamum n^imirn^thu vAy viTTu 
uvarpu uRu kaTalai vAri uRinychina uRinycha lOTum 
chivap perum kaTavuL yArkkum thEv enath thaunyn^thOr Ezu 
pavap perum pauvam pOlap pachai aRa vaRan^tha anRe. 
 
1306 
an^ n^ilai n^akar uLAkum vAnavar Athi yOrum 
thennavar pirAnum en^thai thiruviLai yATal n^Okkip 
pannaru makizchchi poN^kap pan muRai pukazn^thu pATi 
innal thIr manaththar Aki IRu ilA inpaththu Azn^thAr. 
 
varuNan viTTa kaTalai vaRRach cheytha paTalam chupam 
 

ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page