paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

muthalAvathu - mathurai kANTam

(in^thiran pazithIrththa paTalam muthal)

1. in^thiran pazi thIrththa paTalam

 
344 
minpayil kulichap puththEL viruththirA karanaik konRa 
vanpazi viTAthu paRRak kaTampamA vanaththil eythi 
enpara vAram pUNTa viRaivanai yaruchchith thEththip 
pinpathu kazin^thu peRRa pERRinai yeTuththuch cholvAm 
 
345 
munnathA mukaththil vaNTu mUchuman^ thAra n^IzaR 
ponnavir chuNaN^kuN koN^kaip pulOmachai maNALan poRpUN 
minnavirin^ thimaippach chiN^kany chuman^thamel laNaimEn mEvi 
annamen naTaiyA rATu mATanmEl Arvam vaiththAn 
 
346 
mUvakai malarum pUththu vaNTuLE muzaN^kath theyvap 
pUvalar koTipErn^ thanna ponnanAr kUththu mannAr 
n^Avalar amutha manna pATalu n^Aka n^ATTuk 
kAvalan kaNTu kETTuk kaLimathuk kaTali lAzn^thAn 
 
347 
paiyarA vaNin^tha vENip pakavanE yanaiya thaN^kaL 
aiyanAm viyAzap puththEL AyiTai yaTain^thA nAkach 
cheyyathAL vazipA TinRith thEvarkO nirun^thA nan^thO 
thaiyalAr mayaliR paTTOr thamakkoru mathiyuN TAmO 
 
348 
ollenak kurava nEka vumparkOn Riruvi nAkkam 
pullenach chiRithu kunRap puran^thara naRin^thik kETu 
n^allathol kuravaR pENA n^avaiyinAl viLain^tha thennA 
allaluR RaRivin Rannaith thETuvA nAyi nAnE 
 
349 
aN^kava nirukkai pukkAn kaNTila naviththa pAchap 
puN^kavar ulaku mEnOr pathaviyum puvana mUnRil 
eN^kaNun^ thuruvik kANA neN^kuRRAn kurava nennuny 
chaN^kaikoN manaththa nAkich chathurmuka nirukkai chArn^thAn 
 
350 
thuruvina naN^kuN^ kANAn RichaimukaR Rezuthu thAzn^thu 
paravimun paTTa vellAm pakarn^thanan pakarak kETTuk 
kuravanai yikazn^tha pAvaN^ kozun^thupaT Tarun^thuny chevvi 
varuvathu n^Okkich chUzn^thu malarmakana ithanaich chonnAn 
 
351 
anaiyathol kuravaR kANum aLavun^I thuvaTTA vInRa 
thanaiyanmuch chenni yuLLAn RAnavar kulaththil van^thum 
vinaiyinA laRivAn mElAn vichchuva vuruva nennum 
inaiyanaik kuruvAk kOTi yennalu mathaRku n^Ern^thAn 
 
352 
azalavirn^ thanaiya cheN^kEz aTukkithaz muLari vAzkkaith 
thozuthaku chemma Rannaith thozuthumIN TakanRu n^IN^kA 
vizaithaku kAthal kUra vichchuva vuruvan Rannai 
vazipaTu kuruvAk koNTAn malarmakan chUzchchi thERAn 
 
353 
kaithavak kuravan mAyaN^ karuthilan vELvi yonRu 
cheythiTa laTika Lennath thEvarkaT kAkkaN^ kURi 
veythazal vaLarpAn uLLam vERupaT TavuNark kellAm 
uythiRa n^inain^thu vETTAn RanakkumE luRuva thOrAn 
 
354 
vAkkinAn manaththAl vERAy makanycheyvAn cheyalai yAkkai 
n^OkkinA nOthi thannA nOkkinAn kulicha vElAR 
RAkkinAn RalaikaN mUnRun^ thaniththani paRavai yAkap 
pOkkinAn alakai vAyiR pukaTTinAn pulavuch chOri 
 
355 
theRRenap pirama pAvany chIRivan^ thamarar vEn^thaip 
paRRalu mathanaith thIrppAn paNNavar maramEn maNmER 
poRRoTi yArmE nIrmEl vENTinar pukuththa lOTum 
maRRava riqthiyAn^ thIrkkum vaNNamyA thenna viNNOr 
 
356 
appiTai n^uraiyAy maNNil aruvarup puvarA yampoR 
cheppiLaN^ koN^kai yArpAR RINTuthaR kariya pUppAyk 
kappiNar maraththiR kAlum payinathAyk kazika venRAr 
ippazi chuman^tha veN^kaT kennala menRAr pinnum 
 
357 
karuvin mAthar karuvuyirkkum aLavu muRaiyAR kaNavarthOL 
maruvi vAzka maNNakazn^tha kuziyu mathanAl vaTuvozika 
poruvi nIru miRaithORu mURip polika mAN^kuRaipaT 
Toruvi nAlun^ thazaikavena voziyA n^alanumuthavinAr 
 
358 
mAchiR kazin^tha maNiyEpOl van^tha pazithIrn^ thin^thiranun^ 
thEchiR Rikazath thuvaTTAththan chelvan Rannaith thEvarpirAn 
vIchik kulichath thuyiruNTa vizumaN^ kETTu vekuNTuyirththuk 
kUchip pazikOL karuthiyoru koTiya vELvi kaTithamaiththAn 
 
359 
an^thak kuNTath therichikaipOl azaluN^ kunychi yaNTamuka 
Tun^thak koTiya thUmampO luyirththuch cheN^kaN chinachchen^thIch 
chin^thap piRaivA LeyiRathukkith thichaivAn cheviTu paTan^akaiththu 
van^thak koTiya viTampOla vezun^thA noruvAN maRavIran 
 
360 
IN^kuvan viruththiran enpa vArazaR 
RUN^kuvan kaNaiviTu thUra n^INTun^IN 
TON^kuva nON^kuthaR koppa vaikalum 
vIN^kuva naRanilAr vinaiyi nenpavE 
 
361 
vIN^kuTal viruththiran Rannai viNNavar 
eN^kuRa varuthuvaT TAve numpeyarth 
thIN^kuRu manaththinEn REvar kOnuyir 
vAN^kuthi poruthena varaviT TAnarO 
 
362 
mathiththuNi yeyiRRinOn vaTavai pORchinaiik 
kothiththethir kuRukinAn koNTal Urthiyum 
ethirththanan kaLiRRinmE limaiyath thuchchimEl 
uthiththathOr karuN^kathirokku mennavE 
 
363 
aRaththoTu pAvan^Ern^ thenna vArththiru 
thiRaththaru mUNTamar cheyyak kaRchiRai 
kuRaiththavan RakuvanmER kulicha vEleTuth 
thuRaiththiTa vIchinAn uTanRu kaLvanum 
 
364 
iTiththanan kaiyilOr iruppu lakkaiyaip 
piTiththanan varaiyenap peyarn^thu thIyenath 
thuTiththanan chachimulaich chuvaTu thOypuyath 
thaTiththana nin^thira navacha mAyinAn 
 
365 
aNTarE Ranaiyava navacha mARippin 
kaNTakan kaithava n^inain^thik kaLvanEr 
maNTamar ARRuvAn valiyi lOmenap 
puNTarI kaththava nulakiR pOyinAn 
 
366 
thAzn^thuthAn paTuthuyar viLampath thAmarai 
vAzn^thavan valAriyO TaNain^thu mAmakaL 
vIzn^thamAr pinnaTi vIzn^thu cheppamAl 
chUzn^thuvA nATanai n^Okkich cholluvAn 
 
367 
mathiththuNi yeyiRRinOn vaTavai pORchinaiik 
kothiththethir kuRukinAn koNTal Urthiyum 
ethirththanan kaLiRRinmE limaiyath thuchchimEl 
uthiththathOr karuN^kathirokku mennavE 
 
363 
aRaththoTu pAvan^Ern^ thenna vArththiru 
thiRaththaru mUNTamar cheyyak kaRchiRai 
kuRaiththavan RakuvanmER kulicha vEleTuth 
thuRaiththiTa vIchinAn uTanRu kaLvanum 
 
364 
iTiththanan kaiyilOr iruppu lakkaiyaip 
piTiththanan varaiyenap peyrn^thu thIyenath 
thuTiththanan chachimulaich chuvaTu thOypuyath 
thaTiththana nin^thira navacha mAyinAn 
 
365 
aNTarE Ranaiyava navacha mARippin 
kaNTakan kaithava n^inain^thik kaLvanEr 
maNTamar ARRuvAn valiyi lOmenap 
puNTarI kaththava nulakiR pOyinAn 
 
366 
thAzn^thuthAn paTuthuyar viLampath thAmarai 
vAzn^thavan valAriyO TaNain^thu mAmakaL 
vIzn^thamAr pinnaTi vIzn^thu cheppamAl 
chUzn^thuvA nATanai n^Okkich cholluvAn 
 
367 
ARRavum pazaiyathun naN^kai vachchiram 
mARRavar uyiruNa valiyin RAthalAl 
vERRoru puthiyathu vENTu mAlinich 
chARRathu mathupeRun^ thakaimai kETTiyAl 
 
368 
thoTaiyakan mArpan^An^ thUya pARkaTal 
kaTaiyun^AL achuraruny churaruN^ kaiyilvem 
paTaiyoTu maTaiyanmin pazuthen RappaTai 
aTaiyavun^ thathIchipA laTaivith thAmarO 
 
369 
chETpaTu n^ANani chellath thEvarA 
vATpaTai yavuNarA van^thu kETTilar 
nyATpaTai paTaiyelA nyAna n^OkkinAl 
vETpaTai venRavan vizuN^ki nAnarO 
 
370 
vizuN^kiya paTaiyelAm vERa RaththiraN 
TozuN^kiya thAnmuthu kan^thaN TonRiyE 
ezuN^kathirk kulichamAm athanai yeythumun 
vazaN^kuvan karuNaiyOr vaTivu mAyinAn 
 
371 
enRu mAthavan iyampa vumparkOn 
onRum vAnavar thammo Tollenach 
chenRu mAyaiyin cheyalai n^OnpinAl 
venRa mAthava nirukkai mEvinAn 
 
372 
akamalarn^ tharun^thavan amarark kanpukUr 
mukamalarn^ thinnurai mukaman kURin^Ir 
mikamelin^ theythinIr viLain^tha thiyAthathu 
thakamozin^ thiTalena valAri chARRuvAn 
 
373 
aTikaNIr maRAthathon Rathanai vENTiyim 
muTikoLvAn avaroTu mun^thi nEnathu 
cheTikoLkA riruLuTa lavuNarth thEyththemar 
kuTiyelAm purappathOr koLkaith thAyathu 
 
374 
yAtheni ninaiyathun yAkkai yuLLathen 
ROthalum yAvaiyu muNarn^tha mAthavan 
AthavaR kaNTathA maraiyi nAnanap 
pOthalarn^ thinnana pukalva thAyinAn 
 
375 
n^ALn^ama thenan^ari n^amathe nappithAth 
thAyn^ama thenan^aman Ranathe nappiNi 
pEyn^ama thenamana mathikkum peRRipO 
lAyn^ama thenappaTum yAkkai yArathE 
 
376 
viTampayi leyiRRara vuriyum vI n^uzai 
kuTampaiyun^ thAnenuN^ koLkaith thEkolAm 
n^aTampayal kUththari naTikku maivarvAz 
uTampaiyum yAnena vuraikkaR pAlathO 
 
377 
n^aTuththayA vilArthamai n^aliyath thunpan^Oy 
aTuththayA varun^thiru vaTaiya yAkkaiyaik 
koTuththayA vaRmpukaz koLva nEyenin 
eTuththayAk kaiyinpayan ithanin yAvathE 
 
378 
enRanan karaNa monRi yezukaruth thaRivai yIrppa 
n^inRanan pirama n^ATi n^eRikoTu kapAlaN^ kINTu 
chenRanan vimAna mERich chErn^thanan ulakai n^OnpAl 
venRanan thuRakkam pukku vIRRini thirun^thA nammA 
 
379 
ammuni vaLLal In^tha vaTupaTai muthukan^ thaNTaith 
themmunai yaTupOr chAykkun^ thiRalkezu kulichany cheythu 
kammiyap pulava nAkkaN^ karain^thulaik koTuppa vAN^ki 
maimmuki lUrthi yEn^thi minviTu mazaipO ninRAn 
 
380 
maRuththavA vanychap pOrAl vanychiththu venRu pOna 
kaRuththavAL avuNaR kolvAn kaTumpari n^eTun^thEr n^Izl 
veRuththamAl yAnai maLLar vElaipuk kezun^thu kunRam 
aRuththavA navarkO nan^tha vavuNarkO makanaich chUzn^thAn 
 
381 
vAnavar chEnai mUNTu vaLaiththalum vaTavaich chEn^thI 
yAnathu varaiyi nON^ki yazanRuruth thezun^thAl ennath 
thAnavar kOnu mAnan^ thalaikkoLa vezun^thu poN^kich 
chEnaiyun^ thAnu mUNTu chIRin^in RaTupOr cheyvAn 
 
382 
aTuththana riTiyE Renna vArththanar AkkaN^ kURi 
eTuththanar kaiyiR chApa meRin^thanar chiRun^A NOchai 
thoTuththanar mILi vALi thUrththanar kun^tha n^Emi 
viTuththanar vAnOr chEnai vIrarmE lavuNa vIrar 
 
383 
kiTTinar kaTakak kaiyAR kiLarvarai yanaiya thiNTOL 
koTTinar chAri mARik kuthiththanar palakai n^ITTi 
muTTina raNTam viLLa muzaN^kinar vaTivAL Ochchi 
veTTina ravuNach chEnai vIrarai vAna vIrar 
 
384 
vIzn^thanar thOLun^ thALum viNTanar chOri veLLath 
thAzn^thanar pOrun^ thAru makanRana rakanRa mArpam 
pOzn^thanar chiraN^ka LeN^kum puraNTanar kURRUr pukku 
vAzn^thana raTupO rARRi vanychakan chEnai maLLar 
 
385 
thALoTu kazalu maRRAr thalaiyoTu muTiyu maRRAr 
thOLoTu vIra maRRAr thumpaiyo Tamaru maRRAr 
vALoTu karamu maRRAr mArpoTu kavacha maRRAr 
kOLoTum ANmai yaRRAr kuRaipaTak kuRaiyA meyyar 
 
386 
thokkana kazuku chEnany chorikuTar piTuN^ki yIrppa 
ukkana kuruthi mAn^thi yoTTalvAy n^eTTaip pEykaL 
n^akkana pATal cheyya nyAypinuT kavan^tha mATap 
pukkana piNaththin kuRRam puthaiththapAr chithaiththa thaNTam 
 
387 
ivvakai mayaN^kip pOrchey thiRan^thava roziyap pinnuN^ 
kaivvakai yaTupO rARRik karaiyiRn^ thArkaN mANTAr 
avvakai yaRin^thu vAnath tharachanu mavuNar vEn^thun^ 
theyvathap paTaikaL vIchich chIRn^in RaTupOr cheyvAr 
 
388 
anaRpaTai viTuththAn viNNOr ANTakai yathanaik kaLvan 
punaRpaTai viTuththuch chIRRan^ thaniththanan punithan kARRin 
munaippaTai viTuththAn veyyOn muzaN^kukAl vizuN^ku n^Akach 
chinappaTai thoTuththu vIchi vilakkinAn REva ranycha 
 
389 
n^AkamAp paTaiviT TArththA nAkarkO nuvaNach chelvan 
vEkamAp paTaiyai vIchi viLakkinAn Rakuvar vEn^than 
mOkamAp paTaiyaith thoTTu muTukkinAn munaivan anna 
thEkamAp paTiRan nyAnap paTaiviTuth thiruLpO ninRAn 
 
390 
maTTiTuthArAn viTTa vAnavap paTaikku mARu 
viTTuTan vilakki vERum viTuththiTak kananRu vanychan 
muTTiTamAna veN^kAn mUTTiTa kOpach chen^thIch 
chuTTiTap poRAthu poN^kich churAthipan ithanaich cheythAn 
 
391 
vIN^kiruL othuN^ka mEka minvithirth thennak kaiyil 
ON^kiruN^ kulicha vElai yollena vithirththa lOTun^ 
thIN^kuLam pOnRiruNTa thiNiyuTaR kaLva nanychi 
vAN^kiruN^ kaTalil vIzn^thAn maRaiththamai n^Aka moththAn 
 
392 
Okkavin^ thiranum vIzn^thAn uTalchina vurumE RanRAn 
pukkiTan^ thETik kANAn puNNiya muLari yaNNal 
pakkamvan^ thanaiya cheythi pakarn^thanan pathakan mALath 
thakkathOr chUzchchi munnich charAchara mInRa thAthai 
 
393 
vin^thaveR paTakki nARkI thuraiyena viTuppa mINTu 
chan^thaveR paTain^thAn vAnOr thalaivanai mukaman kURip 
pan^thaveR paRuththAn van^tha thevanenap paRaikaL ellAny 
chin^thaveR paRuththAn van^tha cheyalelA muRaiyAR cheppi 
 
394 
yAlaiyu muNarn^tha ven^thaik kiyAneTuth thuNarththu kinRa 
thAvAthen namaruk kARRA thAzipuk koLiththAn Avi 
vIvathu mavanAl van^tha vizuman^O yellA minRu 
pOvathuN^ karuthi n^umpAR pukun^thana maTikaLenRAn 
 
395 
enRavan iTukkaN TIrppA nikalpuri pulanka Lain^thum 
venRava neTiyOn Rannai viTaiyavan vaTiva mAkki 
n^inRava naRivA nan^tha meymmaiyAy n^iRain^tha veLLi 
manRava nUzich chen^thI vaTivinai manaththuT koNTAn 
 
396 
kaithavan karan^thu vaikuN^ kaTalaiveR paTakkuN^ kaiyiR 
peythuzun^ thellaith thAkkip parukinAn piRaichEr chenni 
aiyana tharuLaip peRRArk kathichaya mithenkon munRu 
vaiyamuth thoziluny cheyya vallavar avarE yanRO 
 
397 
aRan^thuRan^ thITTu vArtha marumpeRaR chelvam pOla 
vaRan^thana paTun^Irp pauvam vaTavaikaT pulappaT TAN^ku 
n^iRain^thachem maNiyu maththI n^INTeri chikaipO nINTu 
chiRan^thezu pavaLak kATun^ thiNiyiruL vizuN^kiR RammA 
 
398 
paNikaLin makuTa kOTip parappena viLaN^kippalkA 
chaNikalap pEzai pEzvAy thiRan^thanaith thAki yonpAn 
maNikiTan^ thimaikku n^IrAn makapathi vELvik kAvAyth 
thiNiyuTal avuNanpaTTa cheN^kaLa manaiya thanRE 
 
399 
vaRan^than^Ir thannin minnu vALvithirth thennap panmIn 
eRin^thana n^eLin^tha n^Akam imaiththana vaLaiya muththuny 
cheRin^thana karan^tha yAmai chErn^thapal paNTany chin^thi 
muRin^thana vaN^kaN^ kaN^ka mukkina chiRumI nellAm 
 
400 
cheruvinil uTain^thu pOna cheN^kaNvA LavuNa naN^kOr 
aruvarai muthukiR kArpO laTain^thuvA nATar cheytha 
urukezu pAvan^ thAnO ruruveTuth thirun^thu n^ORkum 
parichena n^ORRA ninnum paripava viLaivu pArAn 
 
401 
kaithava n^Onpu n^ORkuN^ kaLvanaik kaNTu vAnOr 
cheythava manaiyAn yANar vachchirany chIrip pAnpOR 
poythavan Ralaiyaik koythAn puNarivAy n^iRaiyach chOri 
peythathu valAri thannaip piTiththathu piramach chAyai 
 
402 
ummenu mArpaith thaTTu muruththezu mathirkkum pOrkku 
vammenum vAymaTikkum vALeyi Rathukkum vIzuN^ 
kommena vOTumILuN^ kothiththazuny chirikkuny chIRum 
immenum aLavu n^IN^kA thencheyvA nanychi nAnE 
 
403 
virain^tharan RichaiyOr vAvi vIzn^thoru kamala n^UluT 
karan^thanan makavA nippAR kaRpaka n^ATu pullen 
RiTun^thathA lirukku mellai yimpari nakuTa nenpOn 
arumapari mEtha vELvi yARRinAn ARRu mellai 
 
404 
arachilA vaRumai n^Okki yavanaivA nATar yArum 
virai cheythAr makuTany chUTTi vEn^thanAk koNTAr vEn^thAy 
varupavan chachiyai yINTuth tharukena maruN^ku LArppOyth 
thiraicheyn^I ramutha nATkuch cheppavak kaRpin mikkAL 
 
405 
ponnuyirth thanaiya kATchip puNNiya kuravan munpOy 
minnuyirth thanaiyA NinRu viLampuvAL ithenkol keTTEn 
ennuyirth thuNaiva nAN^kE yirukkamaR Roruva nennaith 
thannuyirth thuNaiyAkak koLkai tharumamO vaTika LenRAL 
 
406 
mAthavar ezuvar thAN^ka mAmaNich chivikai mIthu 
pOthari navanE vAnOr puran^thara navanE yunRan 
kAthala nAku menRAn kaithozuthaRku n^Ern^tham 
mEthaku chiRappAliN^ku varukena viTuththA TUthu 
 
407 
manitharin makavA nAki varupavan chivikai thAN^kum 
punitha mAthavarai yeNNAn puNkaNOy viLaivum pArAn 
kanitharu kAman^ thuykkuN^ kAthalAl viraiyach chelvAn 
inithayi rANi pARkoN TEkumin charppa venRAn 
 
408 
charppamA kenamuR kompu thAN^kumun naTakkun^ thenRal 
veRpanA munivan chApam viLaiththanan viLaiththa lOTum 
poRpamA chuNamE yAkip pOyinA naRivi lAtha 
aRparA navarkkuch chelvam allathu pakaivE RuNTO 
 
409 
pinnarththaN^ kurava nAna pirAnaTi paNin^thu vAnOr 
ponnakar vEn^than inRip pulampaTai kinRa thaiya 
ennulaN^ kuravan pOyav vilanychiyu LoLiththAR kUvith 
thannurai yaRin^thu pOn^tha chathamakaR koNTu mINTAL 
 
410 
koTumpazi kOTpaT TAnRan kuravanai vaNaN^ki yennaich 
chuTumpazi kaziya theN^N^an chollenath tholaiva thOrn^thAn 
aTumpazi maNmEl anRi yaRAthun^I vETTaik kennap 
paTumpazi yithanaith thIrppAn pArmichai varuthi yenRAn 
 
411 
Ichanuk kizaiththa kuRRan^ thEchikan eNNith thIrkkun^ 
thEchikaR kizaiththa kuRRaN^ kuravanE thIrppa thanRip 
pEchuva thevanO thanpAR pizaiththakA raNaththAl van^tha 
vAchavan paziyaith thIrppAn kuravanE vaziyuN^ kURa 
 
412 
vAmpari yukaiththuth thannAl vazipaTu kuravan vAnOr 
thAmpari vOTuny chUzath thArAthalath thizin^thu chempoR 
kAmpar thOLi paN^kan kayilaimAl varaiyaith thAzn^thu 
thEmpari yalaN^kan mArpan RenRichai n^Okkich chelvAn 
 
413 
kaN^kaimutha laLaviRan^tha thIrththamelAm pOyppaTin^thu kAchi kAnychi 
aN^kanaka kEthAra muthaRpathikaL palapaNin^thu mavuNaR konRa 
poN^kupazi viTAthazuN^ki yarAvuNNa mAchuNTu polivu mAzkun^ 
thiN^kaLanai yAnkaTampa vanaththellai yaNiththAkach chellu mElvai 
 
414 
thoTuththapazi vERAki viTuththakanRa thin^thiranRAn chuman^tha pAram 
viTuththavanoth thaLaviRan^tha makizveythith thEchikan pAl viLampap pAchaN^ 
keTuththavanmA thalampunitha thIrththamuLa vivaNamakkuk kiTaiththal vENTum 
aTuththaRika venachchilarai viTuththavvE RAn^ilai n^inRu appAR chelvAn 
 
415 
aruvipaTin^ tharuviyeRi maNiyeTuththup pARai yiliT Taruvi n^IrthUyk 
karuviralkoy thalarchUTTik kaniyUTTu vazipaTuva kallA man^thi 
oruthuRaiyil yALikari puzaikkaimukan^ thonRaR kon RUTTi yUTTip 
parukuvana pulimulaippAl pulvAykkan Rarun^thiyiTum pachin^Oy thIra 
 
416 
n^eLiyarAk kuruLaiveyil veLLiTaiyiR kiTan^thuyaN^ki n^eLiyap puLLE 
RoliyaRAch chiRaiviriththu n^izalparappap paRavain^Oy uRRa thEkol 
aLiyavA yachchOven ROthiyayan maTaman^thi yaruvi yURRun^ 
thuLiyan^Ir vaLaiththachumpin mukan^theTuththuk karuN^kaiyinAR choriva mAthO 
 
417 
paTavarava maNiyInRu n^ochchippA chilaiyanna pain^thAN manynyai 
peTaithazuvi maNanycheyya maNavaRaiyil viLakkiTuva perun^thaN kAnath 
thaTarchiRaimen kuyilOmen RArppamaTak kiLLaiyezuth thain^thum Ochai 
thoTarpupeRa vuchcharippak kurumozikETTAN^ kuvappa thoTikkaT pUvai 
 
418 
innavilaN^ koTupuLLin cheyaRkariya cheyanOkki yiRumpU theythip 
ponnakarAn puLakamuTal puthaippan^iRai makizchchiyuLam puthaippap pOvAn 
annapozu thoRRuvarmIN TaTivaNaN^ki yinchuvaippAl arun^thu vAnmun 
pinnariya thEnchorin^thAN^ kuvakaimER pEruvakai perukach cholvAr 
 
419 
eppuvanath thilumenRuN^ kaNTaRiyA vathichayamu meNNuk keythAth 
thippiyamu mikkaTampa vanaththinRu kaNTuvakai thiLaiththE paN^kaN 
vaippanaiya vorupunitha vAvimaruN^ korukaTampa vanaththinIzal 
oppiloLi yAymuLaiththa chivaliN^ka monRuLa then Ruraippak kETTAn 
 
420 
cheviththuLaiyi lamuthozukku muzaiyaroTum vazikkoNTu chennimERkai 
kuviththuLamey mozikaraNaN^ kuNamUnRu monRiththan koTiya pAvam 
aviththuLayar vozikkamuLaith tharuLkuRimEl anpIrppa vaTaivAn kAnaN^ 
kaviththuLapUn^ thaTampaTin^thu kaTampavanath thuzain^uzain^thAn kavalai thIrvAn 
 
421 
aruvAki yuruvAki yaruvuvaN^ kaTan^thuNmai yaRivA nan^tha 
uruvAki yaLaviRan^tha vuyirAki yavvuyirkkOr uNarvAyp pUvin 
maruvAkich charAcharaN^ka Lakilamun^than niTaiyuthiththu maTaN^ka n^inRa 
karuvAki muLaiththachivak kozun^thaiyA yiraN^kaNNuN^ kaLippak kaNTAn 
 
422 
kaNTuvizun^ thezun^thuvizi thuLippavezu kaLippennuN^ kaTalil Azn^thu 
viNTumozi thazuthazuppa vuTalpanippa vanpuruvAy viNNOr vEn^than 
aNTarpirA naruchchanaikku vENTumupa karaNamelA makalvA neythik 
koNTuvarach chilaraiviTuth thavarEkap pinnumoru kuRaivu thIrppAn 
 
423 
thaN^kuTimaith thachchanaiyOr vimAnamamaith thiTaviTuththath thaTaththin pARpOy 
aN^kaNanaik kaTitharuchchith thiTan^aRiya malarkiTaiyA thayarvA nan^thach 
chaN^keRithaN TiraiththaTaththil aranaruLAR palaparithi chalathi yonRiR 
poN^kukathir parappimuLaith thAlennap poRkamalam pUppak kaNTAn 
 
424 
anputhalai chiRappumakizn^ thATinAn kAraNaththAl athaRkun^Amam 
enpathupoR RAmaraiyen REzulakum polikavena vichaiththup pinnum 
minpathumath thaTaN^kuTain^thu poRkamalaN^ koytheTuththu mINTu n^IN^kAth 
thanpiNin^Oy thaNiyamuLaith thezun^thamuzu muthanmarun^thin RanpAl van^thu 
 
425 
moyththapunak kATeRin^thu n^ilan^thiruththi varumaLavin muLaiththa nyAna 
viththanaiya chivakkozun^thin RirumuTimER parithikA mellath thINTach 
chin^than^ekizn^ thin^thiranRan veNkavikaith thiN^kaNizal cheyvAn uLLam 
vaiththananap pOthiravi maNTalampO lizin^tha thoru maNivi mAnam 
 
426 
kiriyeTTu menamazaiyaik kiziththeTTum puzaikkaimathik kIRRuk kOTTuk 
kariyeTTuny chinamaTaN^ka nAleTTu meTTeTTuk kaNamun^thAN^ka 
viriyeTTuth thichaiparappa mayanirumith thuthaviyavav vimAnany chAththi 
ariyeTTuth thiruvuruvap paranychuTarai yaruchchippAn Ayi nAnE 
 
427 
mun^thavama rulakaTain^thu pUchanaikku vENTuvana muzuthan^ thErvAr 
van^thutharu vain^thInRa ponnATai minnumizu maNippUN vAchach 
chan^thanaman^ thAkinimany chanan^thUpan^ thiruppaLLith thAman^ thIpam 
an^thamilA nain^thun^aRuN^ kanithIn^thEn Riruvamutha manaiththun^ than^thAr 
 
428 
theyvaththA maraimuLaiththa thaTampaTin^thu pavan^tholaikkun^ thirun^I RATith 
chaivaththAz vaTan^thAN^ki yanpuruvAy aruLuvan^ thAnAyth thOnRum 
paivaiththA TaravArththa pachupathiyai yavanuraiththa panuva lARRin 
meyvaiththA tharamperuka varuchchanaichey thAnan^tha veLLath thAzn^thAn 
 
429 
pArAra vaTTAN^ka panychAN^ka vithimuRaiyAR paNin^thuL vAymey 
n^ErAkach chUzn^thuTalaN^ kampiththuk kumpiTTu n^iruththany cheythu 
thArArun^ thoTaimithappa vAnan^thak kaNNaruvi thathumpa n^inRan 
pArAmai mIkkoLLa vanychaliththuth thuthikkinRAn amarar kOmAn 
 
430 
aN^kaNA pORRi vAymai yAraNA pORRi n^Aka 
kaN^kaNA pORRi mUla kAraNA pORRi n^eRRich 
cheN^kaNA pORRi yAthi chivaparany chuTarE pORRi 
eN^kaNA yakanE pORRi yIRilA muthalA pORRi 
 
431 
yAvaiyum paTaippAy pORRi yAvaiyun^ thuTaippAy pORRi 
yAvaiyu mAnAy pORRi yAvaiyum allAy pORRi 
yAvaiyu maRin^thAy pORRi yAvaiyu maRan^thAy pORRi 
yAvaiyu puNarn^thAy pORRi yAvaiyum pirin^thAy pORRi 
 
432 
iTaruRap piNiththa vin^thap paziyinin Rennai yIrththun 
aTiyiNaik kanpa nAkku maruTkaTal pORRi chERkaN 
maTavaran maNAL pORRi kaTampamA vanaththAy pORRi 
chuTarviTu vimAna mEya chun^thara viTaN^ka pORRi 
 
433 
pUchaiyum pUchaikkERRa poruLkaLum pUchai cheyyum 
n^Echanum pUchai koNTu n^iyathiyin pERu n^alkum 
IchanumAkip pUchai yAncheythEn ennumen pOtha 
vAchanai yathuvumAna maRaimutha laTikaL pORRi 
 
434 
ennan^in REththi nAnai yinnakai chiRithu thOnRa 
munnava naTiyAr eNNa muTippava naruTka NOkkAl 
unnathu vETkai yAthiN^ kuraiyena viraiyath thAzn^thu 
chennimER cheN^kai kUppith thEvarkO nithanai vENTum 
 
435 
aiyan^in nirukkai yellaik kaNiyanAm aLavi nIN^kA 
veyyaven paziyi nOTu mElai n^ALaTiyEn cheytha 
maiyalval viLaiyu mAyn^thun malaraTi vazuththip pUchai 
cheyyavu muriya nAnEn chiRan^thapE RithanmEl yAthO 
 
436 
innan^in pAthap pOthE yivvARE yenRum pUchith 
thunnaTi yAruL yAnu mOraTith thoNTan AvEn 
annathE yaTiyEn vENTath thakkathen RaTiyil vIzn^tha 
mannavan Ranakku mukkaN varathanuN^ karuNai pUththu 
 
437 
iruthuviR chiRan^tha vEnilu mathiyA RiraNTich chiRan^thavAn Rakarum 
poruviRA rakaiyiR chiRan^thachith thiraiyun^ thithiyiniR chiRan^thapU raNaiyum 
maruvuchith thiraiyiR chiththirai thORum van^thuvan^ tharuchchiyOr varuTan^ 
theriyun^AN mun^n^UR RaRupathu main^thuny cheythavarch chanaippayan eythum 
 
438 
thuRakkan^A TaNain^thu chuththapal pOkan^ thuyththumEn malapari pAkam 
piRakkan^An mukanmAn muthaRperun^ thEvar perum pathath thAchaiyum piRavum 
maRakkan^Am vITu vazaN^kuthum enna vAymalarn^ tharuLivAn karuNai 
chiRakkan^Al vEthach chikaiyezu man^Athi chivaparany chuTarviTai koTuththAn 
 
439 
mUTinAn puLakap pOrvaiyAl yAkkai muTimichai yanychalik kamalany 
chUTinAn vIzn^thAn ezun^thukaN Naruvi panmuRai thuthichey 
thATinA naiya naTipiri vARRA thanychinA navanaru LANai 
n^ATinAn piriyAviTaikoTu thuRakka n^aNNinAn viNNavar n^Athan 
 
440 
van^tharamaN^ kaiyar kavari maruN^ku vIcha man^thAra kaRpakappU mAri thURRa 
an^tharan^AT TavarmuTikaL aTikaLchUTa vayirANi mulaiththa Tan^thOyn^ thakalan^ thiNTOL 
vin^thamenach chemmAn^thu vimmu kAma veLLaththu LuTalazun^thavuLLany chenRu 
chun^tharan^A yakan karuNai veLLaR thAzn^thu thon muRaiyin muRaicheythAn thuRakka n^ATan 
 
in^thiran pazithIrththap paTalam chupam 
 

2. veLLai yAnaiyin chApam thIrththa paTalam

 
2. 
veLLai yAnaiyin chApam thIrththa paTalam 
 
441 
maTTavizuN^ konRaich chaTaiyAn makavAnaith 
thoTTa paziyin RoTakkaRuththa vARIthu 
paTTamatha vEzam paranaip parAy munivan 
aTTakoTuny chApan^Ith thEkiyavARu OthuvAm 
 
442 
karuvA chanaikazikkuN^ kAchin^akar thanniR 
RuruvAcha vEthamuni thollA kamaththin 
peruvAymai yARRan peyar viLaN^ka vIchan 
oruvA viliN^ka voLiyuruvaN^ kaNTAn 
 
443 
inpuR Raruchchanaichey thEththuvAn avvElai 
anpuk keLiya naruLAR RirumuTimEn 
minpoR kaTikkamalap pOthonRu vIzththiTalun^ 
thanpoR karakamalap pOthalarththith thAN^kinAn 
 
444 
thAN^kikkaN chenni thaTamAr paNaiththuTalam 
vIN^kith thalaichiRan^tha meyyuvakai mERkoLLa 
n^IN^kik kazin^tha karuNai n^ithiyanaiyAn 
yaN^kaR pakan^ATTiR pOkinRAn avvElai 
 
445 
chaN^kalaRach cheN^kaLaththuth thAnavaraith thEyththuviRaR 
koN^kalarn^thAr vEyn^thamarar kOmAnRan kOn^akariR 
cheN^kaN amararperuny chEnaik kaTal kalippa 
maN^kalappal lANTu maRaimuzaN^ka van^thaNaivAn 
 
446 
eththikkuN^ kallen RiyaN^kalippa vEn^thizaiyAr 
thiththiththu amuthozukkuN^ kIthany chevimaTuppap 
paththik kavarin^irai thAnaipaTukaTaliR 
Raththip puraLun^ thiraipOR Ralaipanippa 
 
447 
aN^kaT kaTali neTuN^kUTam pakan^imirn^tha 
vaN^kath thalaiyuykku mIkAn RanaimAnath 
thiN^kaT kuTain^izaRRath thIn^thE mathaN^kavizkkum 
veN^kaR kaLiRRin michaippavani pOn^thaNain^thAn 
 
448 
aththalaiviN NATar arukaNain^thu vevvERu 
thaththa manakkichain^tha kaiyuRaika TAN^koTuththuk 
kaiththalaN^kaL kUppinAr kaNTAr kaTavuLaril 
uththamanai yarchchiththup pOn^thamuni yuththamanum 
 
449 
thIN^kariya vAchimozi cheppiththan cheN^karaththin 
n^IN^kariya thAmaraiyai n^ITTinAn maRRathanaith 
thAN^kariya chelvath tharukkAlOr kaiyOchchi 
vAN^kimatha yAnaiyinmEl vaiththAn mathiyillAn 
 
450 
kIRik kiTan^tha mathiyanaiya kimpurikOT 
TURik kaTaN^kavizkku mAlyAnai yuchchiyinmEl 
n^ARikkiTan^tha n^aRumalarai vIzththiyuraR 
chIRikkiTan^tha n^eTun^ thALAR chithaiththanRE 
 
451 
kaNTAn munikAmaR kAyn^thA nuthaRkaNpOl 
viNTAr azalchithaRa n^OkkinAn veN^kOpaN^ 
koNTA namara rothuN^kak kothiththAlam 
uNTA nenan^in RuruththA nuraikkiRAn 
 
452 
puLLiyathO lATai punain^tharavam pUNaNin^tha 
veLLiya cheN^kaN viTaiyAn aTikkamalam 
uLLiya meyyan puTaiyA raruvaruththuth 
thaLLiya chelvath tharukkinA yencheythAy 
 
453 
kathirththAr muTiyamarar kaiyuRaiyE n^anku 
mathiththA yemmIchan mathimuTimER chAththum 
pothiththA thavizmalaraip pORRAthu vAN^ki 
mithiththAnai chin^thavathan mElvaiththAy pEthAy 
 
454 
vaNTuLarun^ thaNTuzAy mAyOn iRumArppum 
puNTarikap pOthuRaiyum puththE LiRumAppum 
aNTarthoza vAzun niRumAppu mAlAlam 
uNTavanaip pUchiththa pERen RuNarn^thilaiyAl 
 
455 
chETTAnai vAnavan^in chenni cheziyarilOr 
vATTAnai vIran vaLaiyAR chithaRukan^in 
kOTTAna n^ARkOTTu veNNiRaththa kunycharamum 
kATTAnai yAkavena viTTAn kaTunychApam 
 
456 
chaviththamuni pAthan^ thalaikkoNTu cheN^kai 
kuviththamarar thaN^kOn kuRaiyirappA raiya 
aviththapoRi yAyem marachuN^kA RaLLuny 
cheviththaRukaN vEzamun^ thIN^kuTaiyar anRO 
 
457 
aththakaiya n^IrAR chapiththI raTikEnmaR 
Riththakaiya chApa miniviTumin enRiran^thu 
kaiththalaN^kaL kUppik karain^thArk kiraN^kiyaruL 
vaiththa munipiRithu chApam vakukkinRAn 
 
458 
chin^thanai vAkkiR keTTAch chivanaruL aLiththa chETa 
n^in^thanai parikA raththA nIN^kAthu thalaimaT TAka 
van^thathu muTimaT TAka maththamA vanamA vAki 
ain^thiru paqthAN Tellai yakanRapin paNTaith thAka 
 
459 
enRanan piRithu chApam in^thiran makuTa paN^kam 
onRiya cheykai pinna ruraiththumaR Raqthu n^iRka 
n^inRaveL LAnai vAna n^IththaRi vizun^thu n^Ilak 
kunRena vanaththu vEzak kuzAththoTu kuzI iya thanRE 
 
460 
mAvoTu mayaN^kich cheN^kan maRampayil kATu mullaip 
pUvoTu vazaN^ku n^Iththap puRavamuN^ kuRavar thaN^kaL 
thEvoTu payiluN^ kallun^ thirin^thun^U RiyANTuny chellak 
kAvoTu payilun^ theyvak kaTampamA vanampuk kanRE 
 
461 
pukkural vaTTath thiNkAR poruviRE viyaliR RIrn^tha 
maikkaruN^ kaLiRu mukkaN mAthavan aruLvan^ theythath 
thakkathO ramaiyany chAra marakathan^ thazaiththu minnu 
n^akkapon muLari pUththa n^aLirkayan^ thalaik kaN TanRE 
 
462 
kaNTapO thaRivu thOnRak kayan^thalaik kuTain^tha pOthu 
paNTaiya vaTivan^ thOnRap paranychuTar aruTkaN TOnRak 
koNTathOr paramA nan^thak kuRiyethir thOnRak kumpiT 
TaNTarn^A yakanaip pUchai cheyvathaR kanpu thOnRa 
 
463 
thUmpuTaik kaiyAn moNTu manychanath thAn^I rATTith 
thEmpuTai yozukap paLLith thAmamun^ therin^thu chAththip 
pAmpuTaith thAyavENip paranaiyarch chikkavuLLath 
thAmpuTai yaRin^tha ven^thai yAnaiyai n^Okkik kURum 
 
464 
van^thathai yevanI vENTum varamevan uraiththi yennach 
chin^thaiyi lanpu kUrn^tha theyvatha vEzan^ thAzn^thu 
mun^thaiyil viLaivum van^tha muRaimaiyu muRaiyAR kURi 
en^thaiyai yaTaiyap peRRER kiniyoru kuRaiyuN TAmO 
 
465 
enpathA mAram pUNTa ven^thaiyik karika LeTTO 
TonpathA yaTiya nEnu munnaTi piriyA thunRan 
munpathA yivvi mAna muthukuRach chumappa lenROr 
anpathA yonRen nuLLath thaTuththathA laqthE vENTum 
 
466 
iTaiyaRA vanpin vEza miN^N^anaN^ kURa viNNA 
TuTaiyava nampAn meyyan puTaiyavan avanaith thAN^ki 
aTaivathE n^amakku vENTu makamakiz vennAp pinnum 
viTaiyavaL varaN^ka Nalki viTaikoTuth tharuLi nAnE 
 
467 
viTaikoTu vaNaN^ki yEkumveL LAnai mERRichai yaTain^thuthan peyarAR 
RaTamumaR RathanpAl AnaiyuN^ kaNEchan RannaiyuN^ kaNTaruch chanaichey 
thiTaiyaRA vanpun^ thAnumaN^ kirukku mellaiyich cheythikET TaruLkUr 
kaTavuLar perumA nuzaiyarai viLiththeN^ kaLiRRinaik koNarkena viTuththAn 
 
468 
vallaivan^ thazaiththAr thammaimun pOkki varuva len Rezun^thukIzth thichaiyOr 
ellaivan^ thOrUr thanpeya rARkaN Tin^thirEch chiranena viRaivan 
RollaivaN peyarA lonRukaN Taranaith thUyapU chanaicheythal kiruppak 
kallaivan chiRaku thaTin^thavan innuN^ kaLiRuvan^ thilathenap pinnum 
 
469 
manaththinuN^ kaTiya thUtharai viTuppa vAnaTain^ thiRaivanai vaNaN^kip 
punaththinuN^ kaTiya kallinum pannAT punkaNO yuRavaru chApaN^ 
kanaththinuN^ kariya kaNTanaik kaNTu chuLain^thathuN^ kiLan^thuthik kayaththin 
inaththinuN^ kazin^tha theyvatha vEzam inithuvIRa Rirun^thathu mAthO 
 
470 
kuTavayi nayirA vathapperun^ thIrththaN^ kuTain^thayi rAvatha kaNEchak 
kaTavuLaith thozuthai rAvathEch churaththuk kaTavuLaip paNin^thavar chApath 
thoTarpinum pAvath thoTarpinuN^ kazivar churAthipan kaLiRuchenneRipOy 
iTarkeTa vaikai paTin^thuthen karaiyil in^thirEch churanaTi paNivOr 
 
471 
immaiyi laRamun mUnRAl emthiya payanai yeythi 
ammaiyin makavA nIrE zarumpatha maLavum vAnil 
vemmaiyil pOka mUzki veRuppuvan^ thaTaiya vuLLach 
chemmaiyil viLaipE rinpach chivakathich chelva rAvAr 
 
veLLai yAnaiyin chApam thIrththa paTalam chupam 
 
472 thAna vARizi pukarmukath thaTukari chApam pOna vARurai cheythumER puthumathi muTimEl vAna vARinan kaTampA vanamuthu n^akaram Ana vARathu thanaichchiRathu aRin^thavA RaRaivAm 473 inna rampuLar Ezichai yezianmiTaR RaLikaL kinna rampayil kaTmpamA vanaththinin kIzchArth thennar chEkara nenuN^kula chEkara nulaka mannar chEkara narachuchey thiruppathu maNvUr 474 kulavu mapperum pathiyiLaN^ kOkkaLil oruvan n^ilavu mAn^ithi pOlaruch chanaimutha niyathi palavu mAnychiva tharumamun^ thETuvAn paranpAR Ralaimai chAnRamey yanpinAn thananychayan enpAn 475 chelva mAn^aka rirun^thumER Richaippulany chenRu mallal vANikany cheythuthan vaLampathi mILvAn thollai yEzpavak kaTaRkarai thORRuvith thaTiyAr alla RIrppavan kaTampamA vanampukum aLavil 476 iravi kaNmaRain^ thEzpari yiratha mun^ thAnum uravu n^IrkkaruN^ kaTalil vIzn^ thoLiththana nAka iravu n^INmayaN^ kiruLvayiR RamiyanAy meliyum aravu n^IrchchaTai yaNNaluk kanpinO nAN^kaN 477 vAN^ku n^Anmarup pEn^thiya mathamalai yeruththan^ thAN^ki yAyiraN^ karaN^kaLAR RaTaviyeNTi chaiyun^ thUN^ku kAriru Turaththucheny chuTarenach chUzpOy vIN^ku kAriru Lothukkiya vimAnanEr kaNTAn 478 aTuththa Nain^thanan avirchuTar vimAnamI thamarn^tha kaTuththa thumpiya kaNTanaik kaNTuthAzn^ thuvakai maTuththa n^enychinA naN^N^anam vaikiruL kazippAn eTuththa chin^thaiyi niTun^thana nirukkumav viruLvAy 479 chOma vAraman RAthalAR churarkaLaN^ keythi vAma mEkalai malaimaka Talaimakan malarn^tha kAmar chEvaTi paNin^thavan kaN^kulpOR karuthi yAma n^Ankinu maruchchanai yinpuRap purivAr 480 aNTar van^thathu maruchchanai purivathu manaiththun^ thoNTar anpinuk keLiyavan churarthozak kaRuththa kaNTa ninnaruT kaNNinAR kaNTana nuthaliR puNTa rampayi lanpuTaip puNNiya vaNikan 481 n^Ana menpani n^aRumpuna nAyakan pUchaik kAna n^alvirai varukkamum amararkaik koTuththu nyAna veNmathich chaTaiyavan kOyilin nyAN^karth thAna marn^tharuch chanaicheyvAn RaN^kaNA yakanai 482 vaLLa Rannaimey yanpinAl aruchchanaichey vAnOr uLLa valvinai yITTamuN^ kaN^kulu mothuN^kak kaLLa millavan yAraiyuN^ kaNTilan kaNTAn thaLLa runychuTar vimAnamER RaniththuRai thaniyai 483 Azn^tha chin^thaiyan athichaya maTain^thuchE vaTikkIzth thAzn^the zun^thiru kaikaLun^ thalaimichaik kUppich chUzn^thu thanpathik kEkuvA noruthalai thuNin^thu vAzn^tha vanpinAn viTaikoTu vazikkoTu van^thAn 484 mukka TampaTu kaLiRRinAn mukiRavaz kOyil pukka TaN^kalar chiN^kaman nAnethir pukalvAn thikka TaN^kaluN^ kaTan^thaven^ thikiriyAy n^erun^al akka TampamA vanaththilOr athichayaN^ kaNTEn 485 vallai vANikany cheythun^An varuvazi mElaik kalla Tain^thathu veN^kathir kaN^kulum piRappum ellai kANiya kaNaTanan iravimaN TalampOl alla TunychuTar vimAnamu mathiRchivak kuRiyum 486 mAva lamputhAr maNimuTik kaTavuLar van^thath thEva thEvanai yiravelAm aruchchanai cheythu pOva thAyinAr yAnumap ponneTuN^ kOyin mEvu mIchanai viTaikoTu mINTana nenRAn 487 mULu manpinAn mozin^thiTa mukkaNem perumAn RALu manychali karaN^kaLun^ thalaiyilvaith thuLLam n^ILu manpuRamaR puthamumE n^irampan^Ir nyAlam ALu mannavan irun^thanan pOyinA narukkan 488 ITTu vArvinai yoththapO thiruNmalaN^ karuka vATTu vAravar chennimEn malaraTik kamalany chUTTu vArmaRai kaTan^thathan^ tholluru viLaN^kak kATTu vAroru chiththarAyth thOnRinAr kanavil 489 vaTikoL vElinAy kaTampA vanaththinaith thirun^thak kaTikoL kATakazn^ thaNin^akar kANkena vuNarththi aTikaL EkinAr kavuriya rANTakai kaN^kul viTiyum vElaikaN viziththanan parithiyum viziththAn 490 kanaviR RIrn^thava niyathiyin kaTanmuTith thamaichchar chinaviR RIrn^thamA thavarkkun^than kanAththiRany cheppi n^anaviR kETTathuN^ kanaviR kaNTathu n^ayappa vinavith thErn^thukoN Tezun^thanan mERRichaich chelvAn 491 amaichcha rOTuman^ n^IpamA vanampukun^ thampon chamaichcha vizn^thapoR RAmaraith thaTampaTin^ thoLiviT Timaichcha larn^thapon vimAnamI thinithuvIR Rirun^thOr thamaichcha raNpaNin^thu anychali thalaiyinmEn mukizththAn 492 anpu pinRaLLa munpuvan^ tharuTkaNIrth thEka enpu n^ekkiTa vEkivIzn^ thiNaiyaTik kamalam ponpu nain^thathAr mauliyiR punain^thezun^thu iRaivan munpu n^inRuchoR pathaN^kaLAR ROththira mozivAn 493 charaNa maN^kaiyOr maN^kuRai chaN^kara charaNany charaNa maN^kala mAkiya thanimuthal charaNany charaNa man^thira vaTivamAny chathAchiva charaNany charaNa mumparka NAyaka pachupathi charaNam 494 Azi nyAlamE lAchaiyum amararvAn pathamEl vIzu mAchaiyum veRuththavark kanRimaN NANTu pIzai mUzkivA narakoTu piNipaTach chuzalum Ezai yEN^kaLuk kAvathO ven^thain^in karuNai 495 chULa thAmaRaich chenniyum thoTaththoTa n^INTa n^ILa nIyunak kanpila mAyinu n^IyE mULa vanputhan^ theN^kuTi muzuvathum paNikoN TALa vEkolik kAnakath thamarn^thanai yennA 496 churan^tha vanpiru kaNvazich chorivapOR chorin^thu paran^tha vARoTu chivAnan^thap paravaiyuT paTin^thu varan^tha vAthamey yanpinAl valaN^koTu puRampOn^ tharan^thai thIrn^thavan oruchiRai yamaichcharO Tirun^thAn 497 Aya vElaiyin mannava nANaiyAl amaichchar mEya vEvalar thuRaithuRai mEvinar viTuppap pAya vElaiyi nArththanar vazikkoTu paTarn^thAr chEya kATeRin^ thaNin^akar cheythozin mAkkaL 498 vaTTa vAymathip piLavinveL vAykkUriya n^aviyam TUTTa thOLinar yAppuTaik kachchinar irumpin viTTa kAroLi meyyinar vichikoLvAr vanROl thoTTa kAlinar vanameRi thozilina rAnAr 499 maRiyu mOthaivaN TaraRRiTa maran^thalai panippa eRiya mOthaiyu meRipava rOthaiyum iraN^ki muRiya mOthaiyu murin^thuvI zOthaiyu mukilvAych cheRiyu mOthaiyiN^ kIzppaTa mERpaTach cheRiyum 500 oLiRu thAthoTu pOthuchen^ thEnuka voliththu veLiRil vanmarany chinaiyiR vIzvacheN^ kaLaththup piLiRu vAyavAy n^iNaththoru kuruthin^Ir perukak kaLiRu kOTiRa mAyn^thuvIz kATchiya vanaiya 501 pUva Tain^thavaN TinamayaR puRavoTum pazanak kAva Tain^thana paRavaivAn kaRpaka maTain^tha kOva Tain^thiTa vothuN^kuRuN^ kuRumpupOR cheRin^thu mAva Tain^thana mATuLa varaikaLuN^ kATum 502 iruNi rampiyavanavelA meRin^thumey yuNarn^thOr theruNi Rain^thachin^ thaiyinveLi cheythupal luyirkkum aruNi Rain^thupaR RaRuththara naTin^iza laTain^tha karuNai yanparthama piRappena vEroTuN^ kaLain^thAr 503 kaLain^thu n^INilan^ thiruththichchen^ n^eRipaTak kaNTu vaLain^thu n^annaka reTuppathev vARenath thERal viLain^thu thAthuku thArmuTi vEn^thanman^ thirarO TaLain^tha LAviya chin^thaiyO Tirun^thana naN^kaN 504 meyya ranputhOy chEvaTi viyanilan^ thINTap poyya kanRaveN NIRaNi mEniyar pUthip paiyar n^aLLiruT kanavilvan^ tharuLiya paTiyE aiyar vallaivan^ tharuLinA rarachuLaN^ kaLippa 505 kanavi lumperuN^ kaTavuLar kANpathaR kariyAr n^anavi lumveLi van^thavar thamaiyethir n^aNNi n^inaivi ninRathA LiRainychin^Er n^inRun^al varavu vinavi yAthanaN^ koTuththanan meyyuNar vEn^than 506 thenna ranpinil akappaTu chiththarthA munnarch chonna vAthin^Ul vazivaru chArpun^UR RoTarpAl n^anna rAlaya maNTapaN^ kOpura n^akaram inna vARuchey yenavakuth thimmena maRain^thAr 507 maRain^the vaRRinu n^iRain^thavar malaraTik kanpu n^iRain^tha n^enychuTaip panychava nilaththumEm paTTuch chiRan^tha chiRpan^UR pulavarAR chivaparany chuTarvan^ thaRain^thu vaiththavA RAlaya maNin^akar kANpAn 508 maRaipayil mathuma maNTapa maruththa maNTapa mazai n^uzai vaLaivAyp piRaipayil chikaimA maNTapa maRukAR pITikai thichaiyelAm piLakkum paRaipayi niruththa maNTapam vizAkkoL panmaNi maNTapam vELvith thuRaipayil chAlai thirumaTaip paLLi chUzuRai thEvarthaN^ kOyil 509 valavayi nimaya valli poR kOyin mALikai yaTukkiya mathilvAn n^ilaviya koTiya n^eTiya chULikaivA nilAviri thavaLamA LikaimIn kulaviya kuTumik kunRivar chempoR pOpuraN^ koNTalkaN paTukkuny chulaveyil akazik kiTaN^kukam miyan^UR Rolvaram pellaikaN TamaiththAn 510 chiththira n^iraiththa pITikai maRuku theRRikaL vANilAth theLikkum n^ilaththila n^iraiththa vizAvaru vIthi n^izanmaNich chALara vozukkap piththikai mATap perun^theruk kavalai pITuchAl chathukkan^aR pothiyil paththiyiR kuyinRa manRuchey kunRu parumaNi mETaiyA TaraN^ku 511 arun^thavar irukkai yan^thaNa ruRaiyu LaracharA vaNaN^kula vaNikap perun^theru n^alvE LALarpE raRanychAl peruN^kuTi yEnaiya karithEr thirun^thiya parimA n^ilaikkaLaN^ kazakan^ thInychuvai yARun^An kuNTi iran^thavark karuththu n^allaRach chAlai yinaiyana piRavun^an kamaiththAn 512 thuNikayaN^ kIzn^Irk kUvalpU vOTai thoTukuLam poykain^an^ thavanan^ thiNimalarch chOlai thuTavaiyU yAnan^ thirun^akark kaNipeRach cheythu maNimalarth thArOn mALikai thanakkam mAn^akar vaTakuNa pARkaN TaNin^akar chAn^thi cheyvathu kuRiththA naNNalAr aRin^thithu cheyvAr 513 ponmaya mAna chaTaimathik kalaiyin puththamu thukuththanar athupOych chinmaya mAna thammaTi yaTain^thArch chivamaya mAkkiya cheyalpOR Ranmaya mAkki yan^n^akar muzuthuny chAn^thichey thathuvathu mathura n^anmaya mAna thanmaiyAn mathurA n^akarena vuraiththanar n^Amam 514 kITTichaik kariya chAththanun^ thenchAr kIRRuveN piRai n^uthaR kaLiRRuk kOTTiLaN^ kaLapak koN^kaiyan naiyaruN^ kuTavayin mathumaTai yuTaikkun^ thOTTiLan^ thaNNan^ thuzAyaNi maulith thOnRalum vaTavayiR ROTu n^ITTirum pOn^thi nimirkuza leNTO NIliyuN^ kAvalA n^iRuvi 515 kaivarai yeruththiR kanavarai kiTan^tha kATchiyiR polin^thoLir kOyin maivarai miTaRRu mathurain^A yakarai marapuLi yaruchchanai purivAn poyvarai maRaiyA kaman^eRi yozukum puNNiya munivarai yAthi chaivaraik kAchip pathiyiniR koNarn^thu thalaththiniR RApanany cheythAn 516 uththama kulaththu n^ARperuN^ kuTiyu muyarn^thavum izin^thavumayaN^ka vaiththavu mAna puRakkuTi mUnRu maRaivazuk kAman^u vakuththa thaththama n^eRin^in Rozukavai thikazuny chaivamun^ tharumamum thazaippap paiththezu thirain^Ir nyAlamER Rilakam pathiththena n^akarvaLam paTuththAn 517 anRuthoT Tachara nan^n^akar eythi yaNikezu maN^kala miyampa enRu thoT Timaikku manaiyinmaN^ kalan^A LeythinA nirun^thumup puramuN^ kunRu thoT TeythAn kOyinmUn RuRuppuN^ kuRaivilpU chanaivazA thON^kak kanRuthoT TeRin^thu kaniyuruth thAnpOR kalithuran^ tharachuchey n^ALil 518 pavan^eRi kaTakkum pArththivan kiraNam parappiLam parithipOn malayath thuvachanaip payan^thu main^thanmEn nyAlany chumaththin^AL palakazith thorun^AL n^avavaTi viRan^thOn Alayath theythi n^Athanaip paNin^thumU valanychey thuvamaiyi linpa varuNiza leythi yonRiyon RAn^ilai n^inRAn thirun^akaram kaNTa paTalam chupam

4. thaTAthakaip pirATTiyAr thiruvavathArap paTalam

 
519 
kanniyoru paN^kinar kaTampavana mellAm 
n^annakara mAnathu n^avinRumula kInRa 
annaimaka LAkimala yaththuvacha nAkun^ 
thennaniTai van^thumuRai cheythathurai cheyvAm 
 
520 
manuvaRam uvan^thuthan vazichchela n^aTaththum 
punithanmala yaththuvachan venRipunai pUNAn 
kaniyamutha mannakaru NaikkuRaiyuN^ kATchik 
kiniyanvaTa choRkaTa RamizkkaTa likan^thOn 
 
521 
vEnil viRal vELvaTivan vETkaiviLai pUmi 
AnamATa vArkaLpathi nAyiravar uLLAn 
vAnozuku pAnuvazi van^thozuku chUra 
chEnanmakaL kAnychanaiyai manRalvinai cheythAn 
 
522 
kaNNuthalai muppozuthum van^thupaNi kaRROn 
eNNilpala n^ANmakavi lAvaRumai yeythup 
paNNariya thAnatharu mampalavum ARRip 
puNNiya n^irampupari vELvipuri kuRRAn 
 
523 
IRinmaRai kURumuRai yeNNiyoru thoNNUR 
RARinoTu mUnRumaka mARRavama rEchan 
n^ARumaka mumpuriyi nenpathan^o Tippin 
mARumena maRRathanai mARRiyithu chARRum 
 
524 
n^anporuL virumpinai yathaRkichaiya nyAlam 
inpuRu makappeRu makaththinai yiyaRRin 
anpuRu makappeRuthi yenRamarar n^ATan 
thanpulam aTain^thiTalu n^impan^aku thArAn 
 
525 
mikkamaka vELvichey virumpuTaiya nAki 
akkaNa mathaRkuriya yAvaiyum amaiththuth 
thakkan^iya maththuriya thEviyOTu chAlai 
pukkana nirun^thumaka vELvipuri kiRpAn 
 
526 
AchaRama Raippulavar Achiriyar kATTum 
mAchaRucha TaN^kinvazi man^thiramu thAththa 
Ochaiyan^u thAththachori than^thazuva vOthi 
vAchava nirukkaiyi lirun^ theri vaLarppAn 
 
527 
vichumpun^ila nun^thichaiyum vELviyaTuchAlaip 
pachumpukai paTarn^thoru paTAmena maRaippath 
thachumpupaTu n^eypori chamiththanOTu vAnOrk 
kachumpupaTu minnamuthin Akuthi maTuththAn 
 
528 
aimmuka nan^Athipara mAththanurai yARRAl 
n^eymuka n^iRaiththaza nimirn^thu varu mellai 
paimmuka varAvaNi paranychuTar thanippa 
maimmuka n^eTuN^kaNima vAnmanaivi n^ANa 
 
529 
vaLLanmala yaththuvacha mInavan valaththOL 
thuLLamanai kAnychanai churuN^kiya maruN^kul 
thaLLavezu koN^kaika Tathumpan^imir thImpAl 
veLLamozi kakkariya vERkaNiTa nATa 
 
530 
ivvulaka manRiyula kEzumakiz veythach 
chaivamutha lAyina thavaththuRai n^ivappa 
auviya maRaN^keTa vaRaN^kuthu kalippath 
theyvamaRai thun^thupi thichaippulan ichaippa 
 
531 
maimmalar n^eTuN^kaNara maN^kaiyar n^aTippa 
meymmana mozichcheyalin vERupaTal inRi 
ammathurai mAn^akaru LAraka makizchchi 
thammaiyaRi yAthana thalaiththalai chiRappa 
 
532 
mArn^tharpayin mUvaRuchon mAn^ila varaippiR 
RIn^thamiz vazaN^kuthiru n^ATathu chiRappa 
Ayn^thathamiz n^ATara chaLiththumuRai cheyyum 
vEn^tharkaLin mInavar vizuththakaimai yeytha 
 
533 
n^oythaza lerikkaTavu NORRapayan eythak 
koythaLi renaththazal kozun^thupaTu kuNTath 
thaithava zithazkkamala mappozu thalarn^thOr 
moythaLir viraikkoTi muLaiththezuva thenna 
 
534 
viTTilaku chUziyam vizuN^kuchiRu koNTai 
vaTTamathi vAykkuRu muyaRkaRaiyai mAnak 
kaTTiyathi nARRiya kathirththaraLa mAlai 
chuTTiyathil viTTozuku chUzkiraNa moppa 
 
535 
thIN^kuthalai yinnamutha mArpinvazi chin^thi 
yAN^kiLa n^ilAvozuku mAravaTa minna 
vIN^kuTal iLamparithi venychuTar vizuN^ki 
vAN^kukaTal viththuruma mAlaiyoLi kAla 
 
536 
chiRRiTai vaLain^thachiRu menRukil puRanychUz 
poRRiru maNichchiRiya mEkalai pulampa 
viRRiru maNikkuzai vizuN^kiya kuthampai 
chuRRiruL kaTin^thuchiRu thOLvaruTi yATa 
 
537 
theLLamutha menmazalai chin^thiviLa mUral 
muLLeyi Rarumpamulai mUnRuTaiya thOrpeN 
piLLaiyena mUvoru pirAyamoTu n^inRAL 
eLLariya palluyirum evvulaku mInRAL 
 
538 
kuRun^thaLirmel laTikkiTan^tha chiRumaNin^U puranychathaN^kai kuzaRi yEN^ka 
n^aRun^thaLirpOl achain^thuthaLar n^aTaiyothuN^ki mazalaiyiLa n^akaiyun^ thOnRap 
piRan^thaperum payanpeRupon mAlaimaTi yirun^thorupeN piLLai yAnAL 
aRan^thazuvu n^eRin^inROrk kikampOkam vITaLikku mammai yammA 
 
539 
cheyyavAy veLiRAthu thuNaimulaikkaN karukAthu chElpOl n^INTa 
maiyavAy matharththakaruN^ kaNpachavA thaiyiraNTu mathiyan^ thAN^kA 
thaiyavA lilaivarun^thap peRAthupeRu makavaiyeTuth thaNaiththAL mOn^thAL 
thuyyavAy muththaN^koN TinpuRRAL munpeRRa thOkai yannAL 
 
540 
paraiyAthi viruppaRivu thozilAki yulakamelAm paTaiththuk kAththu 
varaiyAthu thuTaiththumaRaith tharuLiyavai n^inRun^than vaTivu vERAy 
uraiyAthi maRaikaTan^tha vorumuthalvi thirumakaLA yuthiththaR kin^thath 
tharaiyALu mannavanchey thavamithuvO athaRkuriya thavan^thAn mannO 
 
541 
kaLLamA n^eRiyozukum poRikaTan^thu karaNa melAN^ kaTan^thA nan^tha 
veLLamAm paranyAna vaTivuTaiyAL thannanpin veLivan^ thinROr 
piLLaiyAy avathariththa karuNaiyun^than maNATTithavap pERun^ thERAn 
paLLamA kaTaRRAnaip panychavarkO nenychakaththuvap parivu kUrn^thAn 
 
542 
makavinRip palapakalyAn varun^thiyarun^ thavampurin^thEn main^thaR pERu 
thakavin^tha makanycheythEn athuvumoru peNmakavaith than^tha than^thO 
mukavin^thu n^ilavozuka varupeNNu mulaimUnRAy mukizththu mARRAr 
n^akavan^tha thennEyO enRuvakai yilanAki n^aliyu mellai 
 
543 
mannavan^in RirumakaTku main^thar chaTaN^kanaiththum vazAthu vEthany 
chonnamuRai cheythupeyar thaTAthakaiyen RiTTumuTi chUTTu vAyip 
ponnaiyA TanakkiRaivan varumpozuthOr mulaimaRaiyum pun^thi mAzkEl 
ennavaran aruLAlOr thiruvAkku vichumpiTain^in Rezun^tha thanRE 
 
544 
avvAkkuch chevin^irampa vanpuvakai yakan^irampa vakala mellAm 
meyvAkku manamonRa vizivAkkum punanirampa vimalaR pORRi 
n^eyvAkku makan^irappi yezun^thumanai yoTunychAlai n^Iththi raNTu 
kaivAkku miyaN^kalippaka kaTimATa manaipukun^thAn chuzaRkAl vEn^than 
 
545 
murachathirppa maN^kalaN^koN TethirvaruvAr mukaththuvakai muRuval pUppa 
arachirukku maNTapampuk kinithamarn^thu kanakamazai yAnRa kELvi 
virachirukku maRaiyavarkaip peythevarkku mammuRaiyAl veRuppa n^alkip 
parachirukkuN^ karathalaththem parankOyi nanichiRappup palka n^alkA 
 
546 
chiRaiviTumin chiRaikkaLamuny chIththiTumin EzANTu thEyath thITTum 
iRaiviTumi nayalvEn^thar thiRaiviTumi niRain^ithiya mITTu mAyath 
thuRaiviTumi naRappuRamu mAlayamum perukkumenath thozAraik kAyn^tha 
kaRaiviTumin nayilvElAn vaLLuvanaik kUymurachaN^ kaRaN^kach chARRi 
 
547 
kalyANa maNimauli vEn^tharaiyuN^ kAlyAppuk kazala n^Iththuk 
kolyAnai parin^eTun^thEr arachurimai thonmuRaiyAR koTuththup pOkkip 
pallAruN^ koLakavenap paNTAran^ thalaichiRan^thu pachumpon nATai 
villAru maNikkoTumpUN veRukkaimutha lenaippalavum veRukka vIchi 
 
548 
thUmarapin varuperumaN^ kalakavikaT kirun^ithiyan^ thukilpUN pAymA 
kAmarkari pariththaTan^thEr muthalAya palaporuLuN^ kaLippa n^alkik 
kOmaRuku kaLithUN^kach chuNNamoTu meNNeyvizAk kuLippa n^alki 
mAmathurA n^akaranRi maRRumuLa n^akareN^ku makizchchi thUN^ka 
 
549 
ivvaNNa n^akarkaLippa viRaimakanuN^ viRaimakanuN^ kaLippeythi iRaivar chonna 
avvaNNany chAthamuthal vinai n^irappith thaTAthakaiyenRu azaiththuth thEvi 
meyvaNNa maRaiyuNarA viRaivithanai mEnaipOl mEnA NORRa 
kaivaNNath thaLirthINTi vaLarppavima vAnpOlak kaLikku n^ALil 
 
550 
thirun^thAtha viLaN^kuthalai yAyamOTu puRampOn^thu chiRArkkuch chiRRil 
virun^thAka maNaRchiRuchO RaTTumvarai yuraN^kiziththa vELum vAyvaith 
tharun^thAtha viLamulaivAy vaiththaruththap pAlaivathanak kaLiththum pOthil 
varun^thAthai yaNTamelAny chiRRilizaip pALAykku makizchchi cheythAn 
 
551 
thITTuvAL iraNaTanaiya kaNkaLippath thOziyarkkuth theriya vATik 
kATTuvA LenakkazaN^ku pan^thupayin RammanaiyuN^ kaRRup pAcham 
vITTuvAN mEloTukIz thaLLavemai vinaikkayiRu vIkki yUchal 
ATTuvAL kATTuthalpOl lATinA NiththilaththAm pachaiththa vUchal 
 
552 
immuRaiyAR RAyarkkun^ thOziyarkku makaththuvakai yIn^thAL Aki 
ammuRaiyAR RAthaikku makaththuvakai yIvALA yAththa vAymaich 
chemmuRaiyA raNmuthanA lIreTTuk kalaimuzuthun^ theLin^thA Lan^tha 
meymmaRaiyAr kalaiyanaiththum mEkalaiyA maruN^kachaiththa vimalai yammA 
 
553 
cholvAymaik kalaiththeLivu muzumathiyaip piLan^thirupAR choruki yanna 
palvAymaik kaTakarithEr pariyukaikkun^ thiRanumazaR pakazi thUrkkum 
vilvALvach chiramuthaRpal paTaiththoziluN^ kaNTiLamai vizuN^ku mUppiR 
chelvAymaith thiRalarachan RirumakaTku muTichUTTuny cheykai pUNTAn 
 
554 
muTikavikku maN^kalan^AL varaiyaRuththuth thichaithORu muTaN^kal pOkki 
kaTikezuthAr maNimaulik kAvalarai varuviththuk kAval chUzn^tha 
koTiyaNimA n^akareN^kum vizAveTuppa vazakamaiththuk kunRa manna 
thoTikezuthOT chumathithiru maNaththinukku vENTuvana chUzn^thu cheythAn 
 
555 
maN^kalathU riyamuzaN^ka mAlyAnai yuchchimichai van^tha pUtha 
kaN^kaimuthal OnpathuthIrth thamun^irappik kathir viTupoR kaTampU chiththup 
puN^kavarai man^thiraththI vaLarththamutha maruththiyeri ponnAR cheytha 
chiN^kamaNi yAthanaththai n^Echiththup pUchiththuth theyva mERRi 
 
556 
thirumuTiyai mathayAnai michaivaiththu n^akaraivalany cheythu pUchith 
tharumaNiyAR chuTikaiyizaith thATakaththAR kuyiRRiyathOr aivAy n^Akam 
perumaNin^IL paTamparappi michaikavippa vachchiN^ka pITath thERRik 
kurumaNivA Nakaimayilaik kumpaththup puNNiyan^Ir kuLira vATTi 
 
557 
puN^kavarman^ thAramazai poziyavarun^ thavarAkkam pukalath theyvap 
paN^kayamen kompanaiyA rATamuni panniyarpal lANTu pATa 
maN^kalathU riyamuzaN^ka maRai thazaN^ka mANikka makuTany chUTTi 
eN^karuNaip perumATTik karachamaichchar paNiyun^than niRaimai n^alkA 
 
558 
pAlanaiya mathikkavikai michain^izaRRa mathikiraNam parappi yanna 
kOlamaNik kavaripuTai yiraTTamalar mazaithEvar kuzAN^ka TURRak 
kAlaiyiLaN^ kathirkayilai yuthiththenaveN kaTAyAnaik kazuththil vEppa 
mAlaimuTip peNNarachai maN^kalathU riyamuzaN^ka valanychey viththAn 
 
559 
viNNATu mozikETTa makizchchiyunun^ thirumakaTan viLakka n^Okki 
uNNATu peruN^kaLipputh thalaichiRappuch chilapakalchenRoziya mEnAT 
puNNATu vEnmaN^kai kuthukaliththu n^aTippaththan puyamEl vaiththa 
maNNATu makaTkaLiththu vAnATu peRRAnam makavu peRRAn 
 
560 
virathan^eRi yaTain^thIRRuk kaTanpiRavun^ thAthaikku vithiyAl ARRi 
arathanamel laNaimERkoN TulakamelA morukuTaikkI zALvA LAnAL 
charathamaRai yAymaRaiyin poruLAyap poruN muTivu thAnAyth thEnin 
irathamenap pUvinmaNa menapparama niTampiriyA vempirATTi 
 
561 
maNNara chiRainycha nyAla man^uvazi puran^thu mARan 
viNNara chirukkai yeythap peRRapin viTaiyOn uLLath 
theNNara channa mennath thennava nInRa kannip 
peNNara chirun^thu n^Emi yuruTTiya perumai cholvAm 
 
562 
inniya miyampu mAkka LezuppavAn iravi thOnRak 
kannalain^ thennap paLLith thuyilezIik kaTin^IrATith 
thanniRai marapuk kERRa n^iyathimA thAna manpu 
thunniya kaTavuT pUchaith thozinmutha lanaiththu muRRA 
 
563 
thiTampaTu maRinyr chUzach chivaparan kOyil munnik 
kaTampaTi muLaiththa mukkaT karumpinai maRaivaN TArkkum 
viTampothi kaNTath thEnai vithimuRai vaNaN^ki mINTu 
kuTampayil kuTumich chempoR kurumaNik kOyil n^aNNi 
 
564 
arachiRai koLLuny chempon aththANi yirukkai yeythi 
n^iRaicheRą maTaN^ka lARu muTaN^kina n^imirn^thu thAN^ka 
viraicheRi malarmIp peytha viyanmaNith thavichin mEvith 
thiraicheRi yamuthiR cheytha pAvai pOR chiRan^thu mAthO 
 
565 
anin^thithai yamuthin chAyaR kamalini yaNaN^kuN^ kAthal 
kanin^thapAr makaLi rAyvan^ thaTaippaippoR kaLAnychi yEn^tha 
inan^thiri pathumak kOyil iruvaru manaiya rAkip 
punain^thaveN kavarik kaRRai yirupuTai puraTTi vIcha 
 
566 
cheTiyuTa leyinach chelvan chennimER chuman^thu chAththuN^ 
kaTiyaviz malariR ponnik kAvalan kuTakkO nEnai 
muTikezu vEn^thar uLLAr muTimichai milain^tha thAmam 
aTimichaich chAththin^aN^kai yANaiyA REvalcheyya 
 
567 
vaiyuTai vALa rAki mArpuRap pinni yArththa 
kaiyina rAki yannai yenRuthan karuNai n^Okkuny 
cheyyumen RimaiyAr n^Okki n^OkkumER cheN^kai kUppi 
uykun^a menavAy poththi yuzaiyartham paNikETTuyya 
 
568 
AN^kavan marATar vEn^than avankaru n^ATar vEn^than 
IN^kivan virATA vEn^tha nivankuru n^ATar vEn^than 
UN^kuvan chEran chenni yuvanenak kOlAR chuTTip 
pAN^kiru maruN^kuN^ kATTak kanychukap paTiva mAkkaL 
 
569 
chen^thamiz vaTan^Ulellai therin^thavar maRain^U lAthi 
an^thamil eNNeN kELviyaLan^thavar chamayamARum 
van^thavar thuRan^thOr chaiva mAthavar pOtha mANTa 
chin^thanai yuNarvAn mAyai valikeTach cheRRa vIrar 
 
570 
munnirun^ thiniya thERRu mUththavar eNNi yeNNip 
pannumain^ thuRuppiR kAla maLan^thaRi panuvan mAn^thar 
pinnumun nOkkuny chUzchchip perun^thakaich chumathi yOTum 
innamu thanaiya kELvi man^thirar yAruny chUza 
 
571 
kaRRaRi yan^thaNALar viruththikaL kaTavuT TAnath 
thaRRamil pUchaich chelva maRappuRa n^aTakkai yEnaich 
cheRRamil kuTikaN maRRu mamaichcharAR ReLin^thum vevvE 
RoRRuviT TuNarththum vERu kuRaiyuNTE loRuththuth thIrththum 
 
572 
Athiyuth thEchath thAnum ilakkaNa vamaithi yAnuny 
chOthanai vakaimai yAnuny chonnan^U lanuvA thiththu 
n^Ithiyi n^avaRRAR kaNTith thavvazi n^iRuththith thammil 
vAthikaL vAthany cheyyuN^ kOTTinmEn makizchchi kUrn^thum 
 
573 
paiyuLa pakuvAy n^Akap paLLiyOn Athi vAnOr 
kaiyuLa valiyA laTTa kaTalamu thanaiththum vArip 
poyyuLa makalak kaRRa punithan^UR pulavar n^AviR 
cheyyuLa viLaivith thUTTath thiruchchevi theviTTa vuNTum 
 
574 
thollain^An maRaiyOr chaivar thuRan^thavar yArkkum inpam 
pullavA namuthuN^ kaippap pAkan^UR pulava raTTa 
mullaivAn mukaiyinanna vaRuchuvai muriyAmUral 
n^allavU Naruththi yannAr n^Avirun^ thamuthucheyyum 
 
575 
ellavan uchchi n^In^thu mellaiyi nAnku mARum 
vallavar chUthanOthi vakuththamU vARu kELvi 
chollavuN malarn^thumEnai man^umuthaR RuRaimAN kELvi 
n^allava n^ayan^thu kETTu n^anpakaR pOthu n^Iththum 
 
576 
kalaikkurai virippAr enna vaRumaiyiR kalvi pOlap 
pulappaTA maruN^ku nallA ren^thip pulavan pUTTi 
alaiththiTu pAvai pOnin RATalchey yATaR kaNNum 
n^alaththaku pATaR kaNNu n^allaru NATTany cheythum 
 
577 
innilai yozukuth thollOr iyaRRiya tharumam vERum 
an^n^ilai n^iRuththum vELviyaRampala vAkkany cheyya 
n^annithi yaLiththum vELvi n^aTAththiyuny chelvaN^ kalvi 
thanniru kaNka LAkath thazain^thiTa vaLarkku n^ALum 
 
578 
oppuru muthalI RillA voruththithan chaththipeRRa 
mupperun^ thEva rAlE muththozi naTAththu menRu 
cheppalum pukazan RenniRRennavan kanniyAki 
ippuvi man^uviR kAkkum enpathen pEthai maiththE 
 
579 
varaichey pUNmulaith thaTAthakai maTavaraR pirATTi 
viraichey thArmuTi vEyn^thuthaN kuTaiman^u vEn^than 
karaichey n^Ulvazi kOlchelak kanniyAm paruvath 
tharachu cheythalAR kannin^A TAyathan^ n^ATu 
 
580 
inna vARumai yavatharith thirun^thanaL ennAp 
ponna vAvinar peRaveRi porun^aikAl poruppAn 
chonnavAymai kET TakaN^kaLi thUN^kinar thozuthu 
minnuvArchaTai munivarOr vinAvurai cheyvAr 
 
581 
thirun^thu n^AnmaRaich chenniyun^ thINTuthaR karithAy 
irun^tha n^Ayaki yAvaiyum InRavem pirATTi 
virin^tha vanpukUr thakkanum veRpanum pannAL 
varun^thi n^ORRalA lavarkkoru mathalaiyAy van^thAL 
 
582 
maniththa nAkiya pUziyan makaLena vIN^kuth 
thaniththa kAraNam yAthenath thapaniyap pothuviR 
kuniththa chEvaTik kanpuTaik kuTamuni yaruLkUrn^ 
thiniththa thOrkathai kENminenRu eTuththurai cheyvAL 
 
583 
vichchu vAvachu venumoru vichchaiyan payan^tha 
n^achchu vALvizi maTan^thaivich chAvathi n^Amam 
achchu vAkatha moziyinAL ampikaik kanpu 
vaichchu vAzvuRu manaththinA TAthaiyai vaNaN^kA 
 
584 
aiya vampikai thannaiyAN anpinAl vazipaT 
Tuyya vENTumen RALava nulakelAm payan^tha 
thaiyan man^thiran^ thanaimaka Tanakkupa thEchany 
cheyya van^n^eRi yozukuvAL cheppuvAL pinnum 
 
585 
iRaivi thannaiyA tharippavaR kimpariR chiRan^tha 
kuRaivi nannakar yAthenak kURuvAn kELvith 
thuRaivi LaN^kinOr payilvathu thuvAthacha muTiven 
RaRaiva Lampathi yavanimER chivapura mAmAl 
 
586 
chETu thAN^kumU vulakinuT chiRan^thana chakthi 
pITa mUviru paththun^An kavaRRinmuR pITam 
mATam ON^kiya mathuraiyA maRRathu pOkam 
vITum vENTiya chiththiyum viLaippathen ReNNA 
 
587 
allu melluvA nakarkkatha vaTaippinRich chuvarkkach 
chelva raN^kaTain^ thumaiyaruL chiththiyAl vinaiyai 
vellu vArathAn Ren^thaiyO TaivarkaL vENTi 
n^alva rampala vaTain^thanar n^amarkaLan^ n^akaril 
 
588 
emmai yAraiyum yAvaiyum InRavaN^ kayaRkaN 
ammai yAvarE yAyinu manpinA tharippOr 
immai yAkiya pOkamvI TeNNiyAN^ keythach 
chemmai yAkiya vinnaruL cheythuvIR Rirukkum 
 
589 
enRa thAthaiyai yiRainychinAL an^uchchaikoNTezun^thAL 
manRan mAmalar vallipOl vazikkoTu kAnaN^ 
kunRa mARupin kiTappamun kuRukinA Lanpin 
n^inRa vAthiyem paraiyaru NiRain^thavan^ n^akaril 
 
590 
aTain^thi LampiTi yATalpOl ATaka kamalaN^ 
kuTain^thu n^AnmaRaik kozun^thiTaN^ koNTuRai kuRippAR 
paTarn^tha ponmalai valliyaip paNin^thuveN^ kathirOn 
RoTarn^tha vAnchuRA mathiyamE yAthiyAth thoTaN^kA 
 
591 
perumpaka nallUN kaN^kulU Nuthavap peRRavU NilaimuthaR pallUN 
arumpoTi yeLLuN chAn^thirA yaNamA nain^thupA naRiyan^Ir tharuppai 
irumputha nunin^Ir kAlivai n^ukarn^thu miyaRRarum paTTini yuRRum 
varampuRu virARu thiN^kaLu n^ORRu vATimEl varunychuRA mathiyil 
 
59 
chan^n^ithi yaTain^thu thAzn^thun^in RiLamAn^ thaLiraTik kAnychichUz kiTan^tha 
minnikar maruN^kul izaiyiTai n^uzaiyA vemmulaich chemmalark kAn^thaT 
ponnirai vaLaikkai maN^kalak kazuththiR pUraNa mathikkalai mukaththin 
innichai yaLichU ziruTkuzaR kaRRai yiRaiviyai yimmuRai n^inaiyA 
 
593 
kOlayAzth theyvam parAykkaraN^ kuviththuk kozunychuTarp pachuN^kathir viLakkam 
pOla n^UR pollam poththu pon niRaththa pOrvain^Ith thavizkaTi mullai 
mAlaimEl vIkkip paththarpin kiTappa malarkkuza ROychuvaR kiTaththich 
chElain^Er viziyAN mATakan^ thiriththuth theRiththanan paNNiRin^ thichaippAL 
 
594 
oLiyA lulakIn Ruyiranaiththu mInpOR chevvi yuRan^Okki 
aLiyAl vaLarkku maN^kayaRka NannE kanni yannamE 
aLiyAl imavAn RirumakaLA yAvi yanna mayilpUvai 
theLiyA mazalaik kiLivaLarththu viLaiyAT Tayaruny cheyalennE 
 
595 
aNTak kuvaiveN maNaRchiRuchO RAkkith thaniyE viLaiyATuN^ 
koNTaR kOthAy paTi yezutha lAkA vuruvak kOkilamE 
koNTaR kuTumi yimayavarai yaruvi kozikkuN^ kuLirmuththAl 
vaNTaR kuthalai makaLiroTum viLaiyATTayarum vanappennE 
 
596 
vEtha muTimEl Anan^tha vuruvAy n^iRain^thu viLaiyATu 
mAtha rarachE muththan^akai mAnE yimaya maTamayilE 
mAtha rimavAn REvimaNi vaTan^thOy mArpun^ thaTan^thOLum 
pAtha malarchEp puRamithiththu viLaiyAT Tayarum parichennE 
 
597 
yAziyan moziyA livvazi pATi yEththinA LAkamey yuLLath 
thAziya vanpin valaippaTu karuNai yaN^kayaR kaNmaTa mAnOr 
chUziya n^uzaimel liLaN^kuzaR kuthalaith thoNTaivAy akavaimUn Reythi 
vAziLaN^ kuzavi yAkiyA layaththu van^thun^in RALvaraN^ koTuppAL 
 
598 
iRainychiyany chaliththA Tannaiyem mannai yAthuvEN Tinaiyena venRum 
n^iRain^thapE ranpu n^innaTip pOthi nIN^kalA n^ilaimaithan^ tharuLen 
RaRain^thana Linnum vENTuva thEthen RaruLavim makavuru vAkich 
chiRan^thuvan^ thenpAl aruLchuran^ thirukkath thiruvuLany cheyyenap paNin^thAL 
 
599 
chivaparam paraiyu mathaRkun^Ern^ tharuLvA Tennavar mannanAy malayath 
thuvachanen Roruvan varumavan kaRpin RuNaiviyAy varuthiyap pOthun 
thavamaka vAka varuvalen Ranpu than^thanaL van^thavA Rithuven 
Ruvamaiyil pothiyath thamizmuni munivark kOthinAn uLLavA RuNarn^thAr 
 
thaTAthakaippirATTiyAr thiruvavathArappaTalam chupam 
 
 

05. thirumaNap paTalam

 
600 
tharai pukaz thennan chelvath thaTAthakaip pirATTi thAnE 
thiraichey n^Ir nyAlam kAththa cheyal chiRithu uraiththEn theyva 
viraichey pUm kOthai mAthai viTaiyavan maNan^thu pArANTu 
arachu cheythu irun^tha thORRam aRin^thavARu iyampal uRREn. 
 
601 
kAy irum parithip puththEL kali iruL umippach chOthi 
pAy irum kuTai veN thiN^kaL paTar oLi n^Izal cheyya 
mAyirum puvanam ellAm manumuRai ulakam InRa 
thAy iLam kuzavi Akith thani arachu aLikkum n^ALil. 
 
602 
maruN^ku thEyn^thu oLippa chempon vana mulai iRumAppu eythak 
karum kuzal kaRRai pAnAL kaN^kulai veLiRu cheyya 
iraN^ku n^al yAz men thIm chol innakai em pirATTik 
karumkaTi manRal cheyyum chevvi van^thu aTuththathu Aka. 
 
603 
panitharu mathik kompu anna pAvaiyaip payan^thAL n^Okkik 
kunithara n^iRaiyap pUththa kompanAykku innum kanni 
kanitharu chevviththu Ayum kaTi maNap pERu inRu ennAth 
thuni tharu n^IrAL Akich chollinAL chollak kETTAL. 
 
604 
annai n^I n^inain^tha eNNam Am pozuthu Akum vERu 
pinnai n^I iraN^kal yAn pOyth thichaikaLum perun^Ir vaippum 
ennathu koRRa n^ATTi mIL vaL iN^ku iruththi ennAp 
pon avir malark kompu annAL porukku ena ezun^thu pOnAL. 
 
605 
thEm pari kOthai mAthin thiru uLach cheythi n^Okki 
Am parichu uNarn^tha vEn^thar amaichcharum piRarum pOn^thAr 
vAm pari kaTAvith thiN thEr valavanum koNarn^thAn vaiyam 
thAm pari akala van^thAL ERinAL chaN^kam Arppa. 
 
606 
Arththana thaTAri pEri Arththana muruTu mon^thai 
Arththana uTukkai thakkai Arththana paTakam pampai 
Arththana muzavam thaTTai Arththana chinnam thArai 
Arththana kALam thALam Arththana thichaikaL eN^kum. 
 
607 
vIN^kiya koN^kai yArththa kachchinar vizi pOl thaippa 
vAN^kiya chilai ERiTTa kaNaiyinar vaTTath thOl vAL 
thAN^kiya kaiyar vai vEl thaLirkkaiyar piNAth theyvam pOl 
oN^kiya vAyath thArum ERinar uTan ath thiNthEr. 
 
608 
kiTaippana uruLAl pAraik INTu pAthalaththin ellai 
aTaippana paran^tha thaTTAl aTaiyavAn thichaikaL eTTum 
uTaippana aNTam uTTi oRRivAn kaN^kai n^Iraith 
thuTaippana koTiyAl chAri chuRRuva pon thiNthErkaL. 
 
609 
cheruvin mA thaNTam thAN^kich chellum vem kURRam enna 
aruvi mA mathan^Ir kAla varaththa vem kuruthi kOTTAl 
karuvi vAn vayiRuk INTu kavizu n^Ir Ayam kAn^thu 
parukimAl varai pOl chelva parUup perum thaTakkaiyAnai. 
 
610 
oliya vAr thiraiyin anna ozuN^kina yOka mAkkaL 
valiyakAl aTakkich chellum manam enak kathiyil chelva 
kaliya n^Ir nyAlam kAppAn kaTai uka muTivil thORRam 
poliyum vAm puravi onRE pOlvana puravi veLLam. 
 
611 
kAlinum kaTithu chellum chelavinar kaTum kaN kURRam 
mElinum ikai uNTAyin vekuNTu vem kaNTu mILum 
pAlinar pakuvAy n^Akap pallinum pilku Ala 
vElinar vIyA venRi vIkkiya kazalkAl vIrar. 
 
612 
eN puthaiththu ezun^tha vIrar ivuLi thEr yAnai veLLam 
maN puthaiththana pathAkai mAlai veN kavikai pIli 
viN puthaiththana n^uN thULi veyil viTu parithi puththEL 
kaN puthaiththana pEr Othai kaTal oli puthaiththathu anRE. 
 
613 
thEr oli kalinap pAymAn chela oli kolai veN kOTTuk 
kAr oli vIrar Arkkum kanai oli punaithArk kunychi 
vAr oli kazal kAl chem kaN maLLar van thiN thOL koTTum 
pEr oli aNTam ellAm piLan^thiTap peruththa anRE. 
 
614 
paran^thu ezu pUzi pOrppap pakalavan maRain^thu mun^n^Ir 
karan^thavan pOnRAn Akak kaN^kul van^thu iRuththathu Eyppach 
ran^thiru n^iRaiya muththin chOthi veN kuTaiyum vEn^thar 
n^iran^tha pUN vayira vALum n^iRain^ilA eRikkum mannO. 
 
615 
thEr n^irai kanalAych chellap parin^irai thiraiyAyth thuLLa 
vAr murachu oliyAyk kalla vAL kalan mInAy koTpath 
thAr n^irai kavarik kATu n^uraikaLAy thathumpa vEzam 
kAr n^irai Akath thAnai kaTal vazik koNTathu anRE. 
 
616 
kaL aviz kOthai mAthar eTuththu eRi kavarik kATu 
thuLLa an^thaNar vAyAchi oru puRan^thuvanRi Arppa 
theLi viLi amutha kItha oru puRan^thu iraNTu vimma 
vaLLai vAr kuzai em annai maNith thiN thEr n^aTan^thathu anRE. 
 
617 
mInavan koTiyum kAna vempulik koTiyum chempon 
mAna vil koTiyum vaNNa mayil thazaik kATum thOTTup 
pAl n^alam karum kaN chevvAy veNNakai pachum thOL n^impath 
thEn alam palaN^kal vEyn^tha chelvi thEr maruN^kil chella. 
 
618 
maRai pala mukam koNTu Eththi vAy thaTumARi eyppa 
n^iRai paramparai n^I eN^kaL n^irupar kOn makaLAy vaiyam 
muRai cheythu mAchu thIrppAy aTiyanEn mukaththu mAchum 
kuRai ena n^izaRRum thiN^kaL koLkai pOl kavikai kAppa. 
 
619 
am kayal n^Okki mAnthEr aNiththu oru thaTam thEr Urn^thu 
vemkathir viyAzach chUzchchi mEmpaTu chumathi enpOn 
n^aN^kai than kuRippu n^Okki n^ARperum paTaiyum chellach 
chem kaiyil pirampu n^ITTich chEvakam cheluththich chella. 
 
620 
alakinAl karuvich chEnai AzkaTal anaiththum thanpOl 
malarthalai ulakam anRi makapathi ulakam Athi 
ulakamum piRavum chella ulappilA valiyathu Akkith 
thilaka vAN n^uthalAL mannar thiruelAm kavarach chelvAL. 
 
621 
kayapathi Athi Aya vaTapulak kAval vEn^thar 
puyavali aTaN^ka venRu puzaikkaimAn puravi mAnthEr 
payan mathi n^uthal vEl uNkaN pAvaiyar Aya mOTu 
n^ayamali thiRaiyum koNTu thichaiyin mEl n^ATTAm vaiththAL. 
 
622 
vAr kazal valavan thErai valiya kAl uthaippa mun^n^Ir 
Ur kalan oppath thUNTa umpar kOn anikaththu eythip 
pOr viLaiyATu munnar puran^tharan ilain^tha thumpaith 
thAr viza ARRal chin^thath tharukku azin^thu akanRu pOnAn. 
 
623 
izai iTai n^uzaiyA vaNNam iTai iRa IN^ku koN^kaik 
kuzai iTai n^aTan^thu mILum kolaikkaNAr kuzuvum thAna 
mazai kaviz kaTAththu veLLai vAraNa mAvum kOvum 
thazai kathir maNiyum theyvath tharukkaLum kavarn^thu mINTAL. 
 
624 
ivvARu maRRaith thichaik kAvalar yAraiyum pOyth 
thev ANmai chin^thach cheruch cheythu thiRaiyum kaik koNTu 
avvARu velvAL ena mUnRu araN aTTa mEruk 
kaivAr chilaiyAn kayilaik kiri n^Okkich chelvAL. 
 
625 
chalikkum puravith tham thEr uTaith tham pirATTi 
kalikkum pala thUriyam kaivarai theyvath thiNthEr 
valikkum pari maLLar vazaN^ku oli vAN^ki n^ErE 
olikkum paTi kiTTinaL UzithOr ON^ku ON^kal. 
 
626 
vAnAr kayilai malaiyAn makaL thannai n^Iththup 
pOnAL van^thAL enRu aruvik kaN punalukku an^n^Ir 
AnA oliyAl anai vA enRu azaith than thEchu 
thAna n^akaiyAl thazIi ethir ERpach chenRAL. 
 
627 
kiTTip poruppaik kiriyOTu kirikaL thAkki 
muTTip poruthAl ena vEza muzaN^kip pAyap 
puTTil puRaththAr maRaththAr kaNai pUTTu illAr 
vaTTiththu uru mERu ena Arththu vaLain^thu koNTAr. 
 
628 
OTith thirumA malaik kAvalar umpar Arkkum 
n^Athip paNithaRku arithu Akiya n^an^thi pAtham 
kUTip paNin^thu iththiRam kURalum koRRa Enam 
thETik kiTaiyAn uLam thErn^thana n^an^thi en^thai. 
 
629 
venRik kaNaththai viTuththAn kanan mIthu peytha 
kunRik kaNam pOl chuzal kaNNazal koppaLippach 
chenRik kanaiya moziyAL perum chEnai OTum 
onRik kaTalum kaTalum poruthu oththathu anRe. 
 
630 
chUlam kaN mazup paTai thOmaram n^Emi piNTi 
pAlaN^kaL kazuk kaTai vAL paTai thaNTam n^Anychil 
Alam kaviz kinRa ayil paTai vIchi Uzik 
kAlam kalikkum kaTal pOnRa kaLamar Arppu. 
 
631 
eRikinRana Ochchuva eyvana Athi Akach 
cheRikinRana pal paTai chen^ n^iRap puNNIr mUzkip 
paRikinRanavum pizaik kinRanavum paTTuth thAkki 
muRi kinRanavum muyanRAr vinaip pOkam oththa. 
 
632 
therichikka van^tha chila thEvar chiRaip puL Urthi 
veruvip paRan^tha ozin^thOr vilaN^ku Urthi mAnam 
karuvip paTaiyAl chithaip paTTana kalan Urthi 
kuruthip punalukku athu koRRavai uNTathu enna. 
 
633 
poru kinRathu kaNTu ich chAtharar pOkam vITu 
tharukinRavanaith thoza vAn n^eRi chArn^thu n^ErE 
varukinRavar vERu vazik koTu pOvar anpukku 
urukinRa thaLir mel aTiyA roTu mURRa anychA. 
 
634 
thiN^kaL paTai chem kathirOn paTai chIRRam ERRa 
aN^kip paTai thIm punal An paTai n^Ara chiN^ka 
thuN^kap paTai chimpuN n^eTum paTai chURaich chelvan 
vem kaN paTai pannaka vempaTai mARi viTTAr. 
 
635 
koTpuRRu amarA thumik koLkaiyar thammin n^an^thi 
n^aTpu uRRavar kaip paTai thUL paTa nyAna mUrththi 
peTpuRRu aruLa varum eN^kaL pirATTi veyya 
kaTpuRRu aravil kaNai mArikaL URRi n^inRAL. 
 
636 
kaiyil paTai aRRanar kal paTai thoTTu vIrar 
meyyil paTuka enRu viTukku mun vIrak kanni 
poyyil paTu n^enychuTaiyAr thavam pOla mAya 
n^eRRiyil paTu vachchira vElai n^imirththu vIchi. 
 
637 
thuNTam paTavE thuNiththu akkaNa vIrar thammaith 
thaNTam koTu thAkkinaL chAyn^thavar chAmpip pOnAr 
aNTaN^kaL charA charam yAvaiyum thAnE Akkik 
koNTu eN^ku n^inRAL vali kURa varampiRRu AmO. 
 
638 
paTai aRRu vimAnamum paRRu aRa aRRuch chuRRum 
thoTai aRRu ikan mUNTu ezu thOL vali aRRuch cheRRam 
iTai aRRu vIra n^akai aRRa aTal ERu pOlum 
n^aTai aRRu aTaivAr n^ilai kaNTanan n^an^thi aNNal. 
 
639 
uTaiyAn aTi thAzn^thu ivai Othalum Otha n^Iththach 
chaTaiyAn iLa vAN n^akai cheythu tharumach chemkaN 
viTaiyAn chilaiyAn ikal venRi viLaikkum theyvap 
paTaiyAn ezun^thAn amar ATiya pAril chenRAn. 
 
640 
mEvi Aka ap pAr iTaip pAriTa vIrarai amar ATi 
OvilA vali kavarn^thathu manRini uruththu evar ethirn^thAlum 
thAvilA vali kavaravum maTaN^kalin thaLip piNA ena n^iRkum 
thEviyAr thiru uruvamum chEvakach cheykaiyum ethir kaNTAn. 
 
641 
oRRai vAr kazal charaNamum pAmpachaiththu uTuththa vem pulith thOlum 
koRRa vAL mazuk karamum veN n^IRaNi kOlamum n^Ul mArpum 
kaRRai vENiyum thannaiyE n^Okkiya karuNai cheythirun^Okkum 
peRRa than valap pAthiyaith thaTAthakai pirATTiyum ethir kaNTAL. 
 
642 
kaNTa ellaiyil oru mulai maRain^thathu karuththil n^AN maTam achcham 
koNTa main^thiTak kunithA malarn^tha pUm komparin ochin^thu olkip 
paNTai anpu van^thu iRai koLak karum kuzal pAramum piTar thAzak 
keNTai uN kaNNum puRavaTi n^Okka maN kiLaiththu min ena n^inRAL. 
 
643 
n^inRa men koTikku akal vichumpu iTai aran n^ikazththiya thirumARRam 
anRu aRin^tha mUthaRivAn Am chumathi chIRaTi paNin^thu annAy ik 
konRai am chaTaiya kuzakanE n^inmaNak kuzakan enRalum anpu 
thunRa n^inRavaL pArththu aruL chiva param chOthi maRRu ithu kURum. 
 
644 
enRu thoTTu n^I thichaiyin mEl chayam kuRiththu ezun^thu pOn^thanai yAmum 
anRu thoTTum mathurai viTTu unai viTAthu aTuththu van^thanam unnaith 
thonRu thoTTa n^An maRai urai vazivarum chOma vArath Orai 
n^anRu thoTTa n^AN maNam cheya varuthum n^in n^akarkku n^I Eku enRan. 
 
645 
enRa n^Athan mEl anpaiyum uyiraiyum iruththi Ayam chUzak 
kunRam annathu Or mEl koTu thUriyum kuraikaTal ena Arppa 
n^inRa theyva mAl varaikaLum puNNiya n^Iththamum n^Iththu Eki 
manRal mA mathurA puri aTain^thanaL mathik kula viLakku annAL. 
 
646 
maN^kai n^Ayaki maN^kalam ethir koLa van^thu vAn izich chelvam 
poN^ku mALikai pukun^thanaL Aka mEl puthu maNaththiRam thITTi 
eN^kum Olai uyththu amaichchar maN^ka vinai iyaivana amaikkinRAr 
aN^kaN mA n^akar eN^kaNum kaTi murachu AnaimEl aRaiviththAr. 
 
647 
kanni than maNa murachu aRaithalum kaTin^akar uRaipavar karai keTath 
thunniya uvakaiyar kaTavuLaith thozukaiyar uTalam mukizpu ezap 
panniya thuthiyinar iyal ezilin makaLirai azaku chey parichu ena 
inniya ezil vaLa n^akar elAm cheyalvinai aNipeRa ezil cheyvAr. 
 
648 
kOthai oTum pari chan^thanak kuppai kaLain^thanar vIchuvAr 
chIthaLa menpani n^IrkaL thUych chin^thina pUzi aTakkuvAr 
mAtharummain^tharum iRaimakaL manRal makizchchi mayakkinAl 
kAthaNi kuzai thoTi kaNTikai kazalvana therikilar thozil cheyvAr. 
 
649 
maN^kalam enRu ena vinavuvAr varumathi n^AL ena urai cheyvAr 
thaN^kaLai ollai thazI ik kolvAr thAN^karu mOkai thalaik koLvAr 
thiN^kaLin ellaiyum ARu n^AL ARu ukam enRu cheluththuvAr 
n^aN^kai arum kaTi kANa vO thuTiththana thOLkaL n^amakku enpAr. 
 
650 
piththikai veLLai puthukkuvAr peTpu uRuvArkaLum peTpu uRach 
chiththira pan^thi n^iRuththuvAr theRRikaL kuN^kumam n^Ivu vAr 
viththiya pAlikai men thazai virithalai n^Ir n^iRai pon kuTam 
paththiyin vEthi n^irappuvAr thOraNam vAyil parappuvAr. 
 
651 
n^IL iTai maNi maRuku eN^kaNum n^eTu n^aTaik kAvaNam n^ATTuvAr 
pALai koL kamuku chuvaik kazai pazuk kulaivAzai ozukkuvAr 
kOL n^iRai koNTu ena vATikaL kOththu aNivAr ichaik koTi n^irai 
vAL ari ezupari aTipaTa maththikai n^irai ena vaippar Al. 
 
652 
pUvoTu thaNpani chin^thuvAr pori oTu pon chuNam vIchuvAr 
pAvai viLakku n^iRuththuvAr pain^thoTai pan^tharin ARRuvAr 
AvaNam enna vayirppuRa aNi maRuku eN^kaNum arathanak 
kOvaiyum marakatha mAlaiyum kOppu amai Aramumm thUkkuvAr. 
 
653 
aTukari chin^thuram appuvAr azal maNi OTai milaich chuvAr 
kaTu n^aTai ivuLi kazuththu aNi kAl aNi kalanai thiruththuvAr 
chuTar viTu thEr pari pUTTuvAr thoTai oTu kavarikaL thUkkuvAr 
vaTuvaRu ponkala n^avamaNi maN^kala thIpam iyaRRuvAr. 
 
654 
pazaiyana kalanai veRuppar Al puthiyana paNikaL parippar Al 
kuzai pani n^Ir aLai kuN^kumam kuvimulai puthaipaTa mezukuvAr 
mezukiya vIram pularththuvAr viraipaTu kalaivaikaL appuvAr 
azakiya kaNNaTi n^OkkuvAr main^tharai Akulam AkkuvAr. 
 
655 
anychanam vEl vizi thITTuvAr ATavar mArpu iTai n^ATTuvAr 
panychukaL pAtham iruththuvAr paripura mIthu iruththuvAr 
vanychiyar thERal arun^thuvAr maruN^ku kuRaLATa varun^thuvAr 
konychiya kanimozi kazaRuvAr kuzuvoTu kuravaikaL kuzaRuvAr. 
 
656 
kinnara mithunam enach chelvAr kiLai kezu pAN oTu viRaliyara 
kanniyar arachai vaNaN^kuvAr kaTimaNam eythum kaLippinAl 
innichai yAzoTu pATuvAr In^thana thukil viriththu En^thuvAr 
chenniyin mIthu koNTATuvAr thERalai uNTu cherukkuvAr. 
 
657 
mannavar makaLirum maRaiyavar makaLirum van^thu pon mAlaiyaith 
thunninar chOpanam vinavuvAr thOkai than maNi aNi n^OkkuvAr 
kannithan Evalar vIchiya kAchaRai karppura vAchamen 
ponnaRum kalavaiyin mey ellAm puthaipaTa vaLan oTum pOvar Al. 
 
658 
am kanakam chey thachumpina vATai pothin^thana thOTu aviz 
thoN^kal vaLain^thana maN^kaiyar thuLLiya kavariyin uLLana 
kaN^kaiyum vANiyum yamunaiyum kAviriyum pala thuRai thoRum 
maN^kala thUriya mArppana mathamalai mElana varuvana. 
 
659 
aN^ku avar manai thoRum maNavinai aNukiya thuzaniyar ena maRaip 
puN^kavarin ithuNa aRuchuvai pOnaka maTuvinai purikuvAr 
iN^ku aTuvanapali aTikaLukku ena athikaLai ethir paNikuvAr 
chaN^karan aTiyarai ethir koLvAr chapariyai vithi muRai purikuvAr. 
 
660 
innaNa n^akar cheyal aNi cheya iNai ili maNamakan maNavinaik 
kanniyum anaiyavaL en inik kaTin^akar cheyum ezil vaLanaiyAm 
enna ariya n^akar cheyal ezil iNai ena urai cheyvathu evan ithan 
mun iRai makaL thamar maNa aNi maNTapa vinai cheyum muRai cholvAm. 
 
661 
karuvi vAn mukil Urthiyaip porutha n^AL kalai mathi marumATTi 
cheruvil vAN^kiya vimAna mAlaikaL enath theyvatha varai ellAm 
maruvi an^n^akar vaikiya tham iRai maTamakaL thamai kANpAn 
thuruvi n^inRu ena n^aTTanar eTTi vAn thoTu n^ilai n^eTum thErkaL. 
 
662 
paLikkin Ezu uyar kaLiRu cheythu amaiththa pon paTiyathu pachum chOthi 
thau€kkum n^Ilaththin ALikaL n^irai maNith theRRiyathu uRROr chAy 
veLikkuL ATiya Oviyap pAvai pOl miLir paLiN^kAl chOthi 
thaLirkkum piththiyath iTai iTai marakathach chALarath athu mAthO. 
 
663 
pal uruch cheytha pavaLak kAl Ayiram paTaiththu in^thira n^Ilak 
kal uruththalaip pOthiya thaTAkak kavin koLuththaramEla 
thal urukkiya chem maNith thulAth athAla muthuTaR pachum thiN^kaL 
vil urukku akan mATam Akiya vELvi maNTapam cheythAr. 
 
664 
muththil pALai cheythu avir marakathaththin An moyththa pAchilai thuppin 
koththil thIm pazam veN ponAl kOzarai kuyinRa pUkam un^thup pin 
thoththil thUN^ku pUch chem ponnAl pazukkulai thUkkip ponnAl thaNTu 
vaiththup pAchoLi marakatha n^eTTilai vAzaiyum n^irai viththAr. 
 
665 
piththi mAthavi chaNpakam pAthiri piRavum maNTapam chUzap 
paththiyA vaLarth thaLikaL vAy thiRan^thu paN pATa in mathuk kAlaththu 
thaththiyAy maNam kavarn^thu chALaram thoRum thavazn^thu ozuku iLam thenRal 
thiththiyA n^iRkum mathuththuLi thau€ththiTa cheythanar uyyAnam. 
 
666 
vELvich chAlaiyum vEthiyum kuNTamum mEkalai oTu thol n^Ul 
kELvich chAr pinAl kaNTu kaNNATi viTai kiLar chuTar chIvaRcham 
n^IL vil chAmaram valampuri chuvaththika n^iraikuTam ena eTTu 
vAL viTTu ON^kum maN^kalam thozil chey poRi vakaiyinAl n^irumiththAr. 
 
667 
maNam koL chAn^thoTu kuN^kumap pOthu aLAy mAn matham pani n^Ir thOyththu 
iNaN^ku chERu chey thirun^ilam thaTavi vAn iravi maNTalam n^ANap 
paNam koL n^AkamA maNiviLakku irukaiyum pAvaikaL eTuththu En^thak 
kaNam koL thArakai ena n^ava maNi kuyil kampalam vithAniththAr. 
 
668 
chem pon kOyil mun chEN thoTu kAvaNam thichai elAm vizuN^kach chey 
tham pon palikai pANTil vAy muLaiththuth thau€ththu ampuyath avan Athi 
umpar ERRa pon kampala mEl viriththu uLLuRath thavichil iTTuth 
thumpai thAz chaTai AnRu amarkku ATanam chUza viTTu athan n^AppaN. 
 
669 
kaRpakath tharu vayiravAL arip piTar kathuvap ponkuRaTu ERRi 
eRpaTum thukirAl kuTam chathuramA iyaRRiya eruththath thUN 
vil paTum paLikkuth tharam thuppinAl viTaN^ka mEl n^ilai mUnRAp 
poRpa n^Ul vazi vimAnam pal maNikaLAl poliyach cheythu uL Aka. 
 
670 
aN^kam ARumE kAl kaLAy muthal ezuththu am pon pITikai Akith 
thuN^ka n^An maRai n^UlkaLE n^iththilam thoTuththu achaith thAmpu Aki 
eN^kaN n^Ayakan em perumATTi OTu iruppathaRku uruk koNTu 
thaN^kinAl ena n^avamaNi kuyinRa pon thavichathu chamaiththiTTAr. 
 
671 
puran^tharan tharu kaRpakam polan^thukil pUN muthaliya n^alkach 
churan^tharum peRal amutha mai vakai aRu chuvai uNA muthalAkap 
paran^tha theyvavAn payappach chin^thAmaNi paRpalavum chin^thiththu 
iran^thu vENTuva tharaththara iTTinAr in^thira n^akar n^ANa. 
 
672 
thennar chEkaran thirumakaL thirumaNath thirumukam varavERRu 
mannar van^thu ethir thozuthu kaik koNTu tham maNi muTi ichai ERRi 
anna vAchakam kETTanar koNarn^thu avarkku arum kalam thukil n^alki 
munnar Irththu ezu kaLippu uRa manaththinum mun^thinar vazik koLvAr. 
 
673 
koN^kar chiN^kaLar pallavar villavar kOchalar pAnychAlar 
vaN^kar chOnakar chInarkaL chALuvar mALavar kAmpOchar 
aN^kar mAkathar Ariyar n^Eriyar avan^thiyar vaitharppar 
kaN^kar koN^kaNar virATar kaN marATarkaL karun^aTar kurun^ATar. 
 
674 
kaliN^kar chAvakar kUviLar oTTiyar kaTArarkaL kAn^thArar 
kuliN^kar kEkayar vithEkarkaL pauravar kollarkaL kalyANar 
theluN^kar kUrchcharar machcharkaL milEchcharkaL chenychaiyar muthal Enai 
pulam koL mannarum thuRai thoRum iTain^thu pAr puthai paTa varukinRAr. 
 
675 
iththakaip pala thEya mannavarkaLum eL iTam peRAthu INTip 
paiththa AzipOl n^ilamakaL muthuku iRap paran^tha thAnaiyar Akith 
thaththa n^ATTu uLa palavakai vaLan oTum thazIip pala n^eRi thORum 
moyththu van^thanar cheziyar kOn thirumakaL murachu athir maNamUthUr. 
 
676 
van^tha kAvalar uzaiyar chenRu uNarththinar varuka ena varuku uyppach 
chan^tha vALarip piTar aNai mIthu aRam thazaiththu aruL pazuththu ON^kum 
kan^tha n^AL malark kompinaik kaNTu kaN kaLippu uRa muTiththAmam 
chin^tha vIzn^thu aruL churan^thiTath thozuthu pOyth thirun^thu tham iTam pukkAr. 
 
677 
varai vaLaN^kaLum puRavinil vaLaN^kaLum maruthath thaN paNai vElith 
tharai vaLaN^kaLum chalathi vAy n^aTaikkalam tharu vaLaN^kaLum INTi 
urai varampu aRa maN^kalam polin^thathu ivvUrinil n^Al vEthak 
karai kaTan^thavan thirumaNam cheyavaru kATchiyaip pakar kinREn. 
 
678 
Eka n^Ayaki mINTapin nyATpikan^thu irachatha kiri eythi 
n^Aka n^Ayaka maNi aNi chun^thara n^Ayakan uyirkku ellAm 
pOka n^Ayakan Akip pOkam puri puNarppu aRin^thu aruNan^thi 
mAka n^Ayakan mAl ayan uruththirar varavin mEl manam vaiththAn. 
 
679 
chaN^ku kannanai Athiya kaNAthipar thamai viTuththu thanan annAr 
chem kaN ERRavar mAl ayan muthal perum thEvar vAn patham eythi 
eN^kaL n^Ayakan thirumaNach chOpanam iyampinAr athu kETTup 
poN^ku kinRa pEr anpu pin thaLLuRap poL ena varukinRAr. 
 
680 
anychu kOTi yOchanai pukain^thu thiru maTam kazanRavar thamaip pOlIr 
anychu thI uruththirar puTai aTuththavar azal kaNAl pUthaN^kaL 
anychu n^URuruththirar aNTaththu uchchiyar ari ayan muthal thEvar 
anychum ANaiyum ARRalum paTaiththavar aTu kuRaL paTaivIrar. 
 
681 
puththi aTTakar n^Aliru kOTi mEl pukap peytha n^arakaN^kaL 
paththu iraTTiyum kAppavar pAr iTap paTai uTaik kUr mANTar 
chaththi achchiva paranychuTar uthaviya chatha uruththirar annAr 
uyththu aLiththa Ir aimpathu kOTiyar uruththirar kaNa n^Athar. 
 
682 
paTTa kArivAy aravu aNipavar pachupathi uruththirar Athi 
aTTa mUrththi kaN mEruvin avirchuTar ATakar thOL En^thum 
maTTa aRA malar makan cherukku aTaN^kiTa mayaN^kiyavithi thERRa 
n^iTTaiyAl avan n^eRRiyil thOnRiya n^IlalOkitha n^Athar. 
 
683 
pAlam ERRa chen^thazal vizi uruththirar pathinoru peyar vAkaich 
chUlam ERRa kaN^kALa kapAliyar thurakatha n^eTum kAri 
n^Ilam ERRa paiN^kanychukap pOrvaiyin n^eTiyavar n^iruvANak 
kOlam ERRavar eNmar nyALip puRam koNTa kEththira pAlar. 
 
684 
cheyya thAmaraik kaNNuTaik kariyavan chemmalar maNippITaththu 
aiyan vAchavan Athi eN thichaippulaththu amarar eN vachu thEvar 
maiyil kELvi chAl Ez ezu maruththuk kaN maruththuvar iruvOrvAn 
veyya vAL vazaN^ku ARu iraNTu arukkar Or veN chuTar mathich chelvan. 
 
685 
kaiyum kAlkaLum kaNpeRRuk kathi peRRa kaTumpuli munich chelvan 
pai arAmuTip pathanychali pAl kaTal paruki mAthavan chenni 
cheyya thAL vaiththa chiRu muni kuRu muni chivam uNar chanakAthi 
mey uNarchchi Or vAmathEvan chukan viyAthanAr athan mannO. 
 
686 
ezuvar annaiyar chiththar vichchAthar iyakkar kinnarar vEtha 
muzuvaram puNar munivar yOkiyar maNi muTiththalaip pala n^Akar 
vazu il vAn thava vali uTai n^iruthar vAL vali uTai achurEchar 
kuzuvoTum payil pUtha vEthALar vem kULikaL aramAthar. 
 
687 
ANTinOTu ayanam paruvam thiN^kaL ARu iraNTu iru pakkam 
INTu aim pozuthu yOkaN^kaL karaNaN^kaL irAppakal ivaRROTum 
pUNTa n^Azikai kaNam muthal kAlaN^kaL porukaTal athithikku 
n^INTa mAl varaithikku mEkam min n^imirn^tha aiyam perum pUtham. 
 
688 
man^thiram puvanaN^kaL thaththuvam kalai vannaN^kaL patham vEtham 
than^thiram pala chamayan^Ul puRam thazIich chArn^tha n^Ultharum Athi 
mun^thiraN^kiya chathurvitham chariyaiyE muthaliya chathuT pAtham 
in^thiraN^ku n^Ir muTiyavar aTiyavar ichchiyA eN chiththi. 
 
689 
Ayiram kaTal anaiyavAy paran^thu ezu Ayiram anikaththuL 
Ayiram kathir anaiyarAy uruththirar an^tharaththavar aNTam 
Ayiram thakar paTTenath thun^thupi Ayiram kalan^thu Arppa 
Ayiram chathakOTi yOchanai vazi araik kaNaththu iTaich chelvAr. 
 
690 
chiththam thEr muni vEn^tharum thEvarum chivan uruth thariththOrum 
thaththam thEr muthal Urthiyar vAr thikaz chan^thana maNik koN^kaik 
koththam thEmalar kuzal manai ArOTum kuLir vIchum pARAch chenRu 
aththam thEriTai AL paN^kan aNivaraik aNiyarAy varukinRAr. 
 
691 
izin^tha Urthiyar paNin^thu ezum yAkkaiyar iRaipukaz thirun^Amam 
mozin^tha n^Avinar poTippu ezum meyyinar mukizththa kai muTiyERak 
kazin^tha anpinar kaN muthal pulam kaTkum karuNai vAn chuvai URap 
pozin^tha Anan^thath thEn uRai thirumalaip puRaththu vaNTu ena moyththAr. 
 
692 
viravu vAnavar n^erukku aRa othukkuvAn vEththirap paTai Ochchi 
aravu vAr chaTai n^an^thi em pirAn avar aNimaNi muTi thAkkap 
paravu thULiyil puthaipaTu kayilai am paruppatham pakal kAlum 
iravi maNTalaththu oTuN^kum n^AL oTuN^kiya in^thu maNTalam mAnum. 
 
693 
van^tha vAnavar puRan^iRpa n^an^thi em vaLLal aN^ku uL eythi 
en^thai thAL paNin^thu aiya viNNavar elAm INTinar ena INTuth 
than^thi enna van^thu azaiththu vEththiraththinAl tharAtharam therin^thu uyppa 
mun^thi mun^thi van^thu iRainychinar chEvaTi muNTaka muTi chUTa. 
 
694 
thIrththan mun paNin^thu Eththu kinRArkaLil chilarkkuth than thiruvAyin 
vArththai n^alkiyum chilarkku aruL mukiz n^akai vazaN^kiyum chilarkkuk kaN 
pArththu n^IL muTi thuLakkiyum chilark aruL pari chiRan^thu ezun^thu aNTam 
kAththa kaNTan Or maNTapaththu iTaippukkuk kaTi maNak kavin koLvAn. 
 
695 
ANTa n^Ayakan thiru uLak kuRippu uNarn^thu aLakai n^Ayakan uLLam 
pUNTa kAthal mEl koNTu ezu anpum than punitha meyth thavap pERum 
INTa AN^ku aNain^thu eN ilA maRaikaLum iruvarum muni vOrum 
thINTarum thiru mEniyaith thankaiyAl thINTi maN^kalam cheyvAn. 
 
696 
pUn^thukil paTAm koy chakath thAnaipin pOkku kOvaNam chAththi 
En^thi iraTTai nyAN paTTikai iRukki vaNTu iraikkum n^AL malark kunychi 
vEyn^thu kaRpakap puthu malarch chikazikai ilain^thu n^IRu aNi meyyil 
chAn^tha mAn matham thaN pani n^IraLAyth thaTakkaiyAn aTTiththAn. 
 
697 
iraNTu chem chuTar n^uzain^thu irun^thAl ena iNai maNik kuzaik kAthil 
churuNTa thOTu pon kuNTalam thiNi iruL thuran^thu thOL puRam thuLLa 
maruNTa thEvaraip param ena mathippavar maiyal val iruN mAna 
iruNTa kaNTa mEl muzumathi kOththu ena iNaiththa kaNTikai chAththi. 
 
698 
valam kiTan^tha mun^n^Ul varai aruviyin vayaN^ku mArpiTaich chennith 
thalam kiTan^tha veN thiN^kaL URRu amuthu enath tharaLam Al ilai chAththi 
ilaN^ kiTan^tha mAlikaip parappiTai imaiththu iruN mukam piLan^thu Aram 
kalam kiTan^tha pAl kaTal muLaiththu ezum iLam kathir enak kavin cheythu. 
 
699 
thichai kaTan^tha n^AR puyaN^kaLil paTTikai chErththu vAL eRikkum thOL 
n^achai kaTan^tha n^allAr manam kavarn^thu uyir n^akka aN^katham chAththi 
achai kaTaN^ kaluz vAraNa urivai n^Iththu aNikoL uththariyam pey 
thichai kaTan^tha man^thira paviththira eTuththu ezil viral n^uzaiviththu. 
 
700 
uTuththa kOvaNa michai polam thukil achaiththu urakam ain^thalai n^Ala 
iTuththa pOl veyin maNiththalaik koTukku min viTa irumpuRam thUkkith 
thoTuththa thAr puyam thUkki n^Upuram kazal chol patham kaTan^thu anparkku 
aTuththa thAL iTTu irun^ithik kOmakan arum thavap payan peRRAn. 
 
701 
chem kaN mAl ayan in^thiran muthal perum thEvarkkum yAvarkkum 
maN^kalam tharu kaTaik kaNA akan oru maN^kalam punain^thAn pOl 
chaN^kai koNTu ukum pOtharan muthukin mEl charaNam vaiththu ethir pOn^tha 
thuN^ka mAl viTai mEl koTu n^aTan^thanan churarkaL pU mazai thUrththAr. 
 
702 
an^tharath thavar an^thara thun^thupi ain^thum Arththanar chUza 
van^tha arakkarum iyakkarum pUtharum maN^kala iyam kallak 
kon^thalark karum kuzal ara maTan^thaiyar koLaival vinychaiyar thALam 
than^thu achaiththiTa malarn^tha pUm kompar pOl chAyn^thu achain^thanar ATa. 
 
703 
thuN^kam Ayiram karuvi Ayiram malaith thUN^ki iruN muzai thORum 
chiN^kam Ayiram vAy thiRan^thu Arththu enachchiraN^kaL Ayiram thiN thOL 
aN^kam Ayiram Ayiram uTaiyavan Ayiram mukam thORum 
chaN^kam Ayiram Ayiram Ayiram thaTakkaiyum piTiththu Utha. 
 
704 
pOkku mAyavan puNarppaiyum iruL malap puNarppaiyum kaTan^thu emmaik 
kAkkum n^Ayakan aruchchanai viTAthu aruL kathi aTain^thuLavANan 
thUkku n^Er paTa Ayiram karaN^kaLAl thom ena mukam thoRum 
thAkka vERu vERu ezukuTa muzA oli thaTam kaTal oli chAyppa. 
 
705 
munivar anychali mukizththa chem kaiyinar moziyum Achiyar uLLam 
kani arumpiya anpinar parava uT karuththu oru vazik koNTOr 
thunivarum kaNa n^Athar koTTathir karath thuNaiyinar mazaipOlap 
pani varum kaNar ATiya thALinar pATun^Avinar Eththa. 
 
706 
in^thiran maNik kaLAnychi koNTu oru maruN^ku eytha mel ilai vAcham 
than^thil aN^ku pon aTaippai koNTu Ichan or chAr vara maruththuk kO 
van^thiram oli AlavaTTam paNi mARAvA azal thUpam 
than^thu n^Era n^Irk kaTavuL pon kOTikam thAmaraik karam thUkka. 
 
707 
n^iruthi ATi koNTu ethirvara aTikkaTi n^ithi mukaththu aLakaikOn 
karuthi Ayiram chithaRiTath thaNTi n^anku Am chukar vinai cheyyap 
parithi Ayiram paNATavi urakarum palmaNi viLakku En^thach 
churuthi n^Ayakan thiruvaTi muTiyin mEl chuman^thu pin puRam chella. 
 
708 
kaN^kai kAviri Athiya n^avan^ithik kanniyar kuLir thUN^kap 
poN^kuvAr thiraik kozun^thu enak kavarikaL puraTTa veN piRaik kIRRuth 
thuN^ka vAL eyiRRu iruL uTal kuzi vizichchuTar azal chempaN^kich 
chaN^kavAr kuzaik kuRiya kuNTOtharan thaN mathi kuTai thAN^ka. 
 
709 
iTikkum vAn uru mERuyar n^eTum koTi ekina veN koTi nyAlam 
muTikkum Uzi n^AL uLar kaTum kAl ena mUch cheRi viTan^Akam 
thuTikka vAy viTu muvaNa vaN koTi muthal chUzn^thu chEvakam cheyyum 
koTik kuzAththin uL koTi arachAy viTaik koTi puTai peyarn^thu ATa. 
 
710 
kaN n^uthal pirAn maruN^ku iru kaTavuLar kappu viTTu ena thOnRum 
vaNNa muththalaip paTai eTuththu oru kuTa vayiRu uTaip perum pUtham 
paNNa appathi n^eN paTaik kalamum than pakkamAch chEvippa 
aNNan muchchuTar muLaiththu oru varai n^aTan^thu anaiyathu Or maruN^ku eytha. 
 
711 
pan^tha n^An maRaip poruL thiraTTu ena vaTa pATal cheythu ethir puTpa 
than^than Eththa vAn uyir uNa uruththu ezu aTal viTaththu ethir n^Okkum 
an^tham Athi ilAn n^izal vaTivamA ATiyin n^izal pOla 
van^tha chun^tharan chAththu n^IRoTu thiru mAlaiyum eTuththu En^tha. 
 
712 
annath thErinan ayan valappAN^kar arAvali kavar chEna 
annath thErinan mAl iTap pAN^karu malark karam kuviththu Eththap 
ponnath thEmalar konRaiyAn veLLi am poruppoTu ezIip pOn^thAl 
enna thEr aNi mathurai mA n^akarp puRaththu eythuvan avvElai. 
 
713 
thEvarkaL thEvan van^thAn chem kaN mAl viTaiyAn van^thAn 
mUvarkaN muthalvan van^thAn mukkaN emperumAn van^thAn 
pUvalar ayan mAl kANAp pUraNa purANan van^thAn 
yAvaiyum paTaippAn van^thAn enRu pon chinnam Arppa. 
 
714 
peNNinukku arachi vAyil perun^thakai amaichchar Enai 
maNNinukku arachar chEnai mannavar piRarum INTik 
kaNNinukku iniyAn thannaik kaNTu ethir koNTu thAza 
viNNinukku arachan Urin viyaththaku n^akaril pukkAn. 
 
715 
mukil thavaz purichai mUthUr muthal peru vAyil n^In^thi 
akil thavaz mATa vIthi valam paTa aNaivAn Aka 
n^akil thazai polam kompu anna n^annakar makaLir am pon 
thukil thazai maruN^kul Ayath thokaipuRam thazuvach chUzn^thAr. 
 
716 
thamiz muthal pathineN thEththu makaLirum thAru n^ATTin 
amiztha mannavarum mullai ampuyam kumutham n^Ilam 
kumiz n^aRum kON^ku kAn^thaL kOz iNar achOkam vAcham 
umiz thara malarn^tha n^an^tha vanam ena oruN^ku moyththAr. 
 
717 
emmai n^Ir viTuthirE yO enpa pOl kalaiyum chaN^kum 
vimma n^AN maTanum uN^kaL n^enychuTai veLiyARAka 
ummai n^Iththu OTum an^thO uraiththana muraith thOm enRu 
thammai n^Upuram kAl paRRith thaTuppa pOl Arppach chenRAr. 
 
718 
kaTi aviz kamalak kATu pUththathu Or karuNaivAri 
aTimuthal muTi IRu Aka alar vizik kuvaLai chAththik 
koTiya chem pathumap pOthu kuzal ichai chUTuvAr pOl 
thoTi aNi karaN^kaL kUppith thuthi ena inaiya cholvAr. 
 
719 
n^aN^kai en n^ORRAL kollO n^ampiyaith thiLaiththaRku enpar 
maN^kaiyai maNappAn ennO vaLLalum n^ORRAn enpar 
aN^ kaTi mathurai ennO ARRiya thavan^thAn enpAr 
iN^ku ivar vathuvai kANpAn enna n^Am n^ORROm enpAr. 
 
720 
thennavan varun^thi mEl n^AL cheythavap pERAp peRRa 
than makaL vathuvai kANaththavam cheythAn ilanE enpAr 
kannithan azakuk ERRa azakan ik kALai enpAr 
mannavan ivanE anRi vERu ilai mathuraikku enpAr. 
 
721 
n^aN^kai than n^alanukku ERpa n^ampiyaith than^thathu in^thath 
thuN^kamA mathi n^Ul valla chumathi than chUzchchi enpAr 
aN^kavaL thavap pERu enpAr annai than kannikku anRi 
iN^ku ivaN marukan Aka eththavam uTaiyAL enpAr. 
 
722 
pUn^thukil n^ekizppar chUzvar puNar mulai alaippar pUchu 
chAn^thinai ukuppar n^ANam thalaik koNTAr pOlach chAyvAr 
kUn^thalai avizppar vArik kUTTuvar muTippar mEni 
mAn^thaLir eN^ku mAran vALikaL puthaiyach chOr vAr. 
 
723 
thaNNaLi ozukkam chArn^tha kuNaththinaich chArn^thum in^tha 
vaNNa men malarkaL ennE vALiyAyth thaiththa enpAr 
kaN n^aRum kUn^thal vEyn^tha kaTi aviz n^IlaththArum 
veNn^akai arumpu mullai thAmamum veRuththu vIzppAr. 
 
724 
vimmich chem mAn^tha koN^kai min anAr chilar vil kAman 
kai mikka kaNaiERuNTu kalaN^kiya mayakkAl thaN^kaL 
maim mikka n^eTum kaN mUral vathanamum avan ampu enRE 
thammiltham mukaththai n^OkkAr thalai iRakkiTTuch chelvAr. 
 
725 
paRRiya paim pon mEnip pachappathu thERAr aNNal 
oRRai mAl viTaiyin mEl koNTu irun^thu n^am uLaththu mEvap 
peRRanam ithu en kol mAyam pEthai Ir perumAn n^INTa 
kaRRaivAr chaTaip pUm konRai ithu anRO kANmin enpAr. 
 
726 
thiN^kaL enRu ezun^thu n^ammaich chuTuvathu en chem thI enpAr 
puN^kavan chenni mIthum kiTappathE pOlum enpAr 
aN^ku avaRku in^tha veppam ilai kol enRu ayiRpAr ARRak 
kaN^kai n^Ir chuman^thAn enpAr athanaiyum kANmin enpAr. 
 
727 
kalaiyoTu n^ANam pOkkik karuththoTu vaNNam vERAy 
ulai yoTu mezukkiTTu enna uruku kaNNIrar Akik 
kolaiyoTu payil vEl kaNNAr kurichiRan pavani n^Okki 
alai yoTu mathiyam chUTum aiyan mey anpar oththAr. 
 
728 
n^aTTavarkku iTukkaN eytha n^anRi konRavar pOl kaiyil 
vaTTavAy thoTiyum chaN^kum maruN^ku chUz kalaiyum n^IN^ka 
iTTa pon chilampiTTu AN^kE n^anRiyin ikavAr pOlkAl 
oTTiyE kiTappa n^inRAr ukuththa pUm kompar annAr. 
 
729 
minnaku vEl kaNAL Or viLaN^ku izai viTai mEl aiyan 
punnakai pOthu n^Okkap pOthu mup puramum vEnin 
mannavan puramum chuTTa allavO keTTEn vALA 
innavai chuTAthu pOmO EzaiyEm puramum enRAL. 
 
730 
uzai vizi oruththi than kaN uru veLi Akith thOnRum 
kuzakanai iraNTu chem pon koN^kaiyum onRAy vIN^kath 
thazuvuvAL URRam kANA thaTamulai iraNTE Aki 
izai uTai kiTakka n^IN^ki irukkai kaNTu iTaipOl eyththAL. 
 
731 
vAr irum koN^kaiyAL or mAtharAl vAnOr uyyak 
kAr iruL viTam uNTa anRu kaRuththathE anRu konRaith 
thAr irum chaTaiyAr kaNTam aiyan mIr thamathu n^enycham 
kAr irumpu enRe kATTak kuRi iTTak kaRuppE enRAL. 
 
 
732 
ponnavir chaTaiyAn munnE pOnathu en n^enychu thUthu Ay 
annathu thAzththathu en enRu azuN^kuvAL oruththi keTTEn 
ennathu n^enychum pOnathu en enRanaL oruththi kETTa 
min anAL vEl kaN chEn^thAL viLaiththanaL avaLum pUchal. 
 
733 
cheppu iLam koN^kaiyAL Or therivai n^Ir thirun^Okku empAl 
vaippathu en mathan pOl emmaich chuTuvathE athanukku Avi 
appozuthu aLiththAl pOl em Aviyum aLiththAL inRu 
meyp pukaz umakku uNTu inRel peN pazi viLaiyum enRAL. 
 
734 
kavana mAl viTaiyAn thannaik kaTaik kaNiththilan enRu AN^kuOr 
chuvaNavAn koTiyOr Ovath thozil vallAn kuRuka n^Okki 
ivanai n^I ezuthith than^thAl vENTuva Ivan enRAL 
avanai yAr ezutha vallAr enRanan Avi chOrn^thAL. 
 
735 
valaththu ayan varavu kANAn mAliTam kANAL viNNOr 
kulaththaiyum kANAL maNNOr kuzAththaiyum kANAL nyAnap 
pulaththavar pOlak kaNTa poruL elAm mazumAn chemkaith 
thalaththavan vaTivAk kaNTAL oruthaniththu aiyan mAthu. 
 
736 
mun peRRam kAlil chella vaNNalai munpOy kANpAn 
pin paRRi Achaip pAcham piNiththu eza OTu vAL Or 
pon peRRa mulaiyAL kompar akumalar pOlath thALin 
min peRRa kAnychi thaTpa vilaN^koTu n^aTappAL oththAL. 
 
737 
vithukkalai ilain^thu chem kaN viTaiyin mel varum Anan^tha 
mathuk kaTalthanaik kaN vAyAn mukan^thu uNTu makaLir ellAm 
puthukkalai charivathu OrAr purivaLai kazalvathu OrAr 
muthuk kuRai akalvathu OrAr mUzkinAr kAma veLLam. 
 
738 
paiththazaku eRikku mATap pan^thi mEl n^inRu kANpAr 
kaiththalam kUppi AN^kE kaNkaLum n^Okki AN^kE 
chiththamum kuTipOych chollum cheyalum mANTu amkaN mANa 
vaiththa maN pAvai OTu vaTivuvERu aRRu n^inRAr. 
 
739 
anpaTTa puramum kAman Akamum chuTTathI im 
min paTTa chaTilaththu aNNal mey enpathu aRiyAr n^Okkip 
pon paTTa kalanum meyyum porikinRAr avanaip pullin 
en paTTu viTumO aiya Ezaiyar Avi ammA. 
 
740 
koTikaL pUththu uthirn^tha pOthil kompanAr kalaiyum chaN^kum 
thoTikaLum chuNNaththULum churar pozi malarum n^an^thi 
aTikaL kaip pirampu thAkkach chin^thiya vaNTa vANar 
muTikaLin maNiyum thArum kuppaiyAy moyththavIthi. 
 
741 
thunniya tharuppai kUTa arachilai thuzAvith thOyththup 
pon iyal kalacha n^annIr pUchurar vIchum annAr 
panniyar vaTTamAka vAnavil pathiththAl enna 
minniya maNi chey n^IrA chanakkalam vithiyAl chuRRa. 
 
742 
koTi murachu chATi chem pon kuTa maNi n^eyyil pUththa 
kaTi malar anaiya thIpam aN^kucham kavari ennum 
paTiva maN^ kalaN^kaL eTTum pariththu n^Er pathumak kompar 
vaTivinAr van^thu kATTa mALikai maruN^kil chelvAn. 
 
743 
cheppuram kavarn^tha koN^kai arampaiyar thIpam kATTum 
thuppura anpinArkku thUya mey nyAnam n^alkum 
muppuram kaTan^thAn thannai mum muRai iyaN^kaL EN^ka 
kappura viLakkam thAN^ki valam cheyak karuNai pUththAn. 
 
744 
kOyil mun kuRukalOTum aimpulak kuRumpu thEyththa 
thUya n^Al vEthach chelvar chuvaththikaL Otha n^an^thi 
chEirum thaTakkaip paRRich chemkaN ERu izin^thu n^Ern^thu 
mAyanum ayanum n^ITTum malarkkaram irupAl paRRi. 
 
745 
ethirn^tharu maRaikaL kANAthu iLaiththu aTi chuman^thu kANum 
muthirn^tha anpu uruvam Ana pAthukai muTimEl chAththi 
pathin^thavar thalai mEl koNTu pAchaval vinai thIrththu uLLam 
pothirn^thu pEr inpam n^alkum ponnaTip pOthu chAththi. 
 
746 
paiyA uriyin anna n^aTaip paTAm parappip peytha 
koy aviz pOthu n^Iththam kuraikazal aTi n^anaippath 
theyva man^thAra mAri thiru muTi n^anaippath thennar 
uyya van^thu aruLum aiyan uL ezun^thu aruLum ellai. 
 
747 
maN^kala makaLi rOTum kAnychana mAlai van^thu 
kaN^kaiyin mukan^tha chempon karaka n^Ir anaiyAr Akkath 
thiN^kaL am kaNNi vEyn^tha chivaparam chOthi pAtha 
paN^kayam viLakki an^n^Ir thalaip peythu paruki n^inRAL. 
 
748 
pAtha n^AL malar mEl Iram pulara veN paTTAn n^Ivich 
chItha men pani n^IrATTi mAn matha chERu pUchith 
thAthu aviz puthu man^thArap pon malar chAththich chenni 
mIthu iru karaN^kaL kUppi vERu n^inRu ithanaich chonnAL. 
 
749 
arumaiyAl aTiyEn peRRa aNaN^kinai vathuvai cheythith 
thirun^akar thiruvum kannith thEyamum kaik koNTAL enRu 
urai cheythAL athaRku n^ErvAr uL n^akai uTaiyar Aki 
marukan AriyaN^kaL Arppa vathuvai maNTapaththaich chErn^thAr. 
 
750 
aruththa n^An maRaikaL Arppa ari maNith thavichil ERi 
n^iruththan AN^ku irun^thu chUza n^inRa mAl ayanai Enai 
uruththirAthi yarai pinnum ozin^tha vAnavaraith thaththam 
thiruththaku thavichin mEvath thiruk kaTai n^ATTam vaiththAn. 
 
751 
viNTala vAnOr EnOr iTaithalAn nyAlach chelvi 
paNTaiyaL anRi inRu pariththanaL pauvam Ezum 
uNTavan thannaith thAn inRu uththaraththu iruththinAnO 
aNTar n^Ayakan than Anai valiyinO aRiyEm ammA. 
 
752 
mAmaNith thavichil vaiki maNavinaikku aTuththa Orai 
thAm varum aLavum vAnath thapaniya malark kompu annAr 
kAmaru n^aTana n^Okkik karuNai cheythu irun^thAn ippAl 
kOmakaL vathuvaik kOlam punaithiRam kURal uRREn. 
 
753 
mAchu aRuththu emai Anan^tha vAri n^IrATTip paNTaith 
thEchu uru viLakkavalla chivaparam paraiyaich chempon 
Achanaththu iruththi n^Anam aNin^thu kuN^kumach chERu appi 
vAcha n^IrATTinAr kaN mathimukak kompar annAr. 
 
754 
murachoTu chaN^kam EN^ka mUzkin^uN thUchu chAththi 
arachiyal aRaththiRku ERpa an^thaNarkku uriya thAnam 
virai cheRi thaLirkkai Ara vENTuva veRuppath than^thu 
thirai chey n^Ir amutham annATu thirumaNak kOlam koLvAL. 
 
755 
chem malarth thiruvum veLLaich chezumalarth thiruvum thaN^kaL 
kaimalarth thavap pERu inRu kATTuvAr pOla n^aN^kai 
ammalar anichcha manychu maTiyil chem panychu thITTi 
maim malark kuzal mEl vAchak kAchaRai vaziyap peythu. 
 
756 
koN^kaiyin mukaTTil chAn^tham kuLir panin^Ir thOyththu aTTip 
paN^kaya malar mEl annam pavaLach chevvAy viTTu Arppath 
thaN^kiya enna vAra n^Upuram thathumpach cheN^kEz 
aN^kathirp pAthachAlam kiN kiNi alampap peythu. 
 
757 
eN iraNTu iraTTi kOththa virichikai irupaththu onRil 
paNNiya kalApam Ir Ez paruman^Al iraNTil cheytha 
vaNNamE kalai iraNTil kAnychi iv vakai Or ain^thum 
puNNiyak koTi vaNTu Arppa pUththa pOl pulampap pUTTi. 
 
758 
pon maNi vaNTu vIzn^tha kAn^thaLam pOthu pOla 
min maNi Azi kOththu mel viral cheN^kaik ERpa 
van maNi vaira yAppuk kaTakamum thoTiyum vAnath 
then maNik karaN^kaL kUppa iruthaTam thOLil ERRi. 
 
759 
marakatha mAlai am pon mAlai viththuruma mAlai 
n^iraipaTuvAna villin izal paTa vArath thAmam 
viraipaTu kaLapach chERu mezukiya puLakak koN^kai 
varaipaTu aruvi anRi vanappu n^Ir n^uraiyum mAn. 
 
760 
uruva muththu uruvAy am muththu uTuththa pal kAchu kOLAy 
maruvak kAchu chUzn^tha mAmaNi kathirAyk kaN^kul 
veruva viTTu imaikkum Ara mEruvin puRam chUzn^thu ATum 
thuruvach chakkaram pOl koN^kai thuyal vara viLaN^kach chUTTi. 
 
761 
koTik kayal inamAy n^inRa kOTchuRA vERum vIRu 
thoTik kalai mathiyum tham kOn thol kula viLakkAyth thOnRum 
piTik iru kAthin UTu man^thaNam pEchu mAp pOl 
vaTikkuzai makarath thOTu parithi vAN mazuN^kach chErththu. 
 
762 
mazaikkum mathikkum n^AppaN vAnavil kiTan^thAl oppa 
izaikkum mA maNi chUz paTTam ilampaka ilaN^kap peythu 
thazaikkumA mukilai main^than thaLai iTal kATTu mA pOl 
kuzaikku n^Irth thakara nyAzal kOthai mEl kOthai Arththu. 
 
763 
kaRpakam koTuththa vin^thak kAmaru kalankaL ellAm 
poRpa meyp paTuththu mukkaN punithanukku IRu ilAtha 
aRputha makizchchi thOnRa azaku cheythu amaiyam thOnRach 
chol kalaiyALum pUvin kizaththiyum thozuthu n^Okki. 
 
764 
chun^thara valli thannaich chOpanam enRu vAzththi 
van^thu irukaiyum thaN^kaL mAn^thaLir kaikaL n^ITTak 
kon^thaviz kOthai mAthu maRam elAm kuTikoNTu ERum 
an^thaLir cheN^kai paRRA ezun^thanaN maRaikaL Arppa. 
 
765 
aRain^thana thUriyam Arththana chaN^kam 
n^iRain^thana vAnavar n^IL malar mAri 
eRin^thana chAmarai En^thizaiyAr vAych 
chiRan^thana maN^kala vAzththu ezu chelvam. 
 
766 
aTuththanal chun^thari am pon aTaippai 
eTuththanaL Athi thilOththamai En^thip 
piTiththanaL vin^thai piTiththanaL ponkOl 
uTuththa n^erukkai othukki n^aTan^thAL. 
 
767 
kaTTaviz kOthai arampai kaLAnychi 
thoTTanaL Urpachi thUmaNi Ala 
vaTTam achaiththanaL vanna maNikkA 
chiTTizai kOTika mEnakai koNTAL. 
 
768 
koTikaL enak kuLir pOthoTu chin^thum 
vaTi pani n^Irinar vichu pon vaNNap 
poTiyinar En^thiya pUmpukai thIpath 
thoTi aNi kaiyinar thOkaiyar chUzn^thAr. 
 
769 
thOTu aviz Othiyar chOpana kItham 
pATa viraip pani n^IroTu chAn^tham 
ETu aviz men malar iTTap paTaththil 
pATaka mellaTi paippaya vaiyA. 
 
770 
chem malarALoTu n^AmakaL thEvi 
kaimmalar paRRina kalvi oTu Akkam 
immaiyilE peRuvArkku ithu pOthu enRu 
ammaNi n^Upum Arppa n^aTan^thAL. 
 
771 
olkinaN mella othuN^kinaL anpu 
pilki irun^tha pirAn aruku eythi 
melki eruththam ichaiththa thalai thUkkip 
pulkiya kAnychi pulampa irun^thAL. 
 
772 
aRpaka imaikkum chempon arathana pITaththu umparp 
poRpu akalAtha kATchip punithan OTu irun^tha n^aN^kai 
eRpakal valam koNTu Eku erikathir varaiyin uchchik 
kaRpaka maruN^kil pUththa kAmaru valli oththAL. 
 
773 
paNNumin ichaiyum n^Irum thaNmaiyum pAlum pAlil 
n^aNNum in chuvaiyum pUvum n^ARRamum maNiyum am kEz 
vaNNamum vERu vERu vaTivu koNTu irun^thAl oththa 
aNNalum ulakam InRa ammaiyum irun^thathu ammA. 
 
774 
viN uLAr thichaiyin uLLAr vERu uLAr pilaththin uLLAr 
maN uLAr piRarum vELvi maNTapaththu aTaN^ki enRum 
paN uLAr Ochai pOlap paran^thu eN^kum n^iRain^tha mUnRu 
kaN uLAr aTiyin n^Izal kalan^thu uLAr thammai oththAr. 
 
775 
Aya pOthu Azi aN^kai aNNal pon karaka n^IrAl 
chEyavAn chOthi ATal chEvaTi viLakkich chAn^tham 
thUya pOthu avizch chAththith thUpamum chuTarum kOTTi 
n^EyamOTu aruchchiththu aiya n^iRai aruL peRRu n^inRAn. 
 
776 
viN thalaththu avaruL Athi vEthiyan pAtha thIrththam 
muNTakath avanum mAlum munivarum puran^thar Athi 
aNTarum n^an^thithEvu aTukaNaththavarum Enaith 
thoNTarum puRampum uLLum n^anaiththanar chuththi cheythAr. 
 
777 
aththalai n^inRa mAyOn Athi chemkaraththu n^aN^kai 
kaiththalam kamalap pOthu pUththathu Or kAn^thaL oppa 
vaiththaru manuvAy Othak karakan^Ir mAri peythAn 
thoththalar kaNNi viNNOr thozuthu pU mAri peythAr. 
 
778 
ATinAr arampai mAthar vinychaiyar amutha kItham 
pATinAr ara enRu Arththup paravinAr munivar vAnOr 
mUTinAr puLakap pOrvai kaNaththavar muTimEl chemkai 
chUTinAr palarum manRal thoTu kaTal inpaththu Azn^thAr. 
 
779 
puththanAr eRin^tha kallum pOthu ena ilain^tha vEtha 
viththanAr aTik kIz vIza viNNavar munivar AnOr 
chuththa n^A Achi kURak kuN^kumath thOyam thOyn^tha 
muththa vAl arichivIchi mUzkinAr pOka veLLam. 
 
780 
ammaiyOTu appan enna alar maNam pOla n^IN^kAr 
tham aruL viLai yATTAlE ARRa n^AL thamiyar pOla 
n^ammanOr kANath thOnRi n^an maNam puNara nyAlam 
mummaiyum uyn^tha ennAth thaththamin moziyal uRRAr. 
 
781 
kAmaru churapith thImpAl kaRpakak kani n^ey kannal 
n^amaru chuvaiya inna n^aRu mathu varukkam chem pon 
Am aNi vaTTath thiNkAl pAchanaththu amaiyap peythu 
thEmaru konRai yAnaith thirukkai thoTTu aruLka enRAr. 
 
782 
amkai vaiththu amuthu cheythAN^ku aka makizn^thu aTTa mUrththi 
koN^ku aviz kumuthach chevvAy kOTTivAN muRuval pUththAn 
puN^kavar munivar kaRpin makaLirum pOthin mEya 
maN^kaiyar iruvarOTum maN^kalam pATal uRRAr. 
 
783 
mAkkaTi muLari vANan main^tharOTu oruN^ku vaiki 
n^AkkaLin n^aTuvArath uTuvaiyAn aRuka n^ey Arththi 
AkkiTa Ara mAn^thi valam chuziththu akaTu vIN^kith 
thEkkiTum oliyin Arththu n^imirn^thathu theyvach chemthI. 
 
784 
chuRRu n^An maRaikaL Arppa thUriyam chaN^kam EN^kak 
kaRRa n^An mukaththOn vELvich chaTaN^ku n^Ul karain^tha ARRAl 
uRRa maN^kala n^AN chAththi muzuthu ulaku InRAn chemkai 
paRRinan paRRu ilArkkE vITu aruL parama yOki. 
 
785 
iNar erith thEvum thAnE erivaLarppa avanum thAnE 
uNavu koLpavanum thAnE Akiya oruvan vaiyam 
puNar uRu pOkam mUzkap puruTanum peNNum Aki 
maNavinai muTiththAn annAn puNarppai yAr mathikka vallAr. 
 
786 
pinpu than panni OTu piRaimuTip perumAn kaiyil 
n^an pori vAN^ki chen^thI n^Am aTuththu enaiththum Ana 
than paTi uNarn^tha vEtha munivarkkuth thakka thAnam 
inpakam thathumpa n^alki erivala muRaiyAl van^thu. 
 
787 
maN^kalam punain^tha chempon ammimEl mANATTi pAtha 
paN^kaya malaraik kaiyAl paripuram chilampap paRRip 
puN^kavan manuval ERRip puNNiya vachiTTan thEvi 
eN^ku enach chemkai kUppi ethirvara aruL kaN chAththi. 
 
788 
vithivazi vazAthu vELvi vinai elAm n^irampa iN^N^an 
athir kaTal ulakam thERa ARRi n^An maRaikaL Arppak 
kathir maNi n^akaiyAr vAzththak kAmanaik kAyn^tha n^ampi 
mathi n^uthan maN^kai OTu maNavaRai thannil pukkAn. 
 
789 
manitharum imaiyAthu aiyan maN^kala vanappu n^Okkip 
punitha vAnavarai oththar avarkku athu pukazO en^thai 
kanitharu karuNai n^ATTam peRRavar kaTavuL OrAl 
pani tharu malar iTTu Eththi vazipaTal pAlar anRO. 
 
790 
mAniTar imaiyOr ennum varampu ilar Aki vELvi 
thAn iTar akala n^Okkith thalaith thalai mayaN^ki n^inRAr 
kAn iTam n^aTanam cheyyum kaNn^uthal aruL kaN n^OkkAl 
Un iTar akalum n^ALil uyarn^thavar izin^thOr uNTO. 
 
791 
maNavaRaith thavichin n^IN^ki manRal maNTapaththil pOn^thu 
kaNa maNich chEkkai mEvik karu n^eTum kaNNan vANi 
thuNai vanE muthal vAnOrkkum chUz kaNath thokaikkum enRum 
thaNavaRu chelvam than^thOn chARu chAl chiRappu n^alki. 
 
792 
ETTuvAy muLariyAn mAl Enai vAnavarum thaththam 
n^ATTu vAz pathiyil chella n^alviTai koTuththu vEn^thark 
kATTuvAn ATik kATTum thanmai pOl arachu cheythu 
kATTuvAn Aki aiyan thiruvuLak karuNai pUththAn. 
 
793 
athir viTaik koTi am kayal koTiyAka varAk kalan pon kalanAkap 
pothi aviz kaTukkai vEmpu alar Aka puli athaL polam thukilAka 
mathimuTi vaira maNimuTiyAka maRai kiTan^thu alan^thu mA mathuraip 
pathi uRai chOma chun^tharak kaTavuL pANTiyan Aki vIRRirun^thAn. 
 
794 
viN thavaz mathiyam chUTum chun^thara viTaN^kap puththEL 
koNTathOr vaTivukku ERpak kuruthi koppuLikkum chUlath 
thiN thiRal chaN^ku kannan muthal kaNath thEvar thAmum 
paNTaiya vaTiva mARi pArththipan paNiyin n^inRAr. 
 
795 
thennavan vaTivam koNTa chivaparan ulakam kAkkum 
mannavar chivanaip pUchai cheyvathu maRai ARu enRu 
chonnathu mannar ellAm thuNivathu poruTTuththAnum 
an^n^akar n^aTuvUr enRu or aNin^akar chiRappak kaNTAn. 
 
796 
meymmai n^Ul vaziyE kOyil vithiththu aruL kuRi n^iRI ippEr 
immaiyE n^anmai n^alkum iRai ena n^iRuvip pUchai 
chemmaiyAl cheythu n^Ipa vanaththu uRai chivanaik kAla 
mummaiyum thozuthu vaiyam muzuvathum kOl n^aTAththum. 
 
797 
pUvaru mayan mAl Athip punitharum munivar EnOr 
yAvarum thanaiyE pUchiththu ika param aTaiya n^inRa 
mUvaruL mElA mukkaN mUrththiyE pUchai cheytha 
thAvara iliN^ka mEnmaiththakuthi yAr aLakka vallAr. 
 
798 
maniththarukku arachAkith ev vEn^tharkku maTaN^kalAy maTa n^allArk 
iniththa aiN^kaNaikku ALaiAy n^ilamakaL iNarththuzAy aNimAlAy 
aniththa n^iththam Orn^thu ika paraththu Achai n^Iththu akam thau€n^thu avarkku onRAyth 
thaniththa meyyaRivu Anan^tham Am parathaththuvamAy n^inRAn. 
 
thirumaNap paTalam chupam 
 

ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page