paranychOthi munivar aruLiya

thiruviLaiyATaR purANam

(thiruvAlavAy mAnmiyam)

thiruchchiRRampalam

muthalAvathu- mathurai kANTam

(pAyiram muthal pathikap paTalam varai)

1. kAppu
 
vin^Ayakar kAppu 
 
1. 
chaththi yAychchiva mAkith thanippara 
muththi yAna muthalaith thuthicheyach 
chuththi yAkiya choRporuL n^alkuva 
chiththi yAnaithan cheyyapoR pAthamE 
 
chokkaliN^kamUrththi kAppu 
 
2. 
venRuLE pulanka Lain^thAr meyyuNar uLLan^ thORuny 
chenRuLE yamutha mURRun^ thiruvaruL pORRi yERRuk 
kunRuLE yirun^thu kATchi koTuththaruL kOlam pORRi 
manRuLE mARi yATu maRaichchilam paTikaL pORRi 
 
aN^kayaRkaNNammai kAppu 
 
3. 
churampumural kaTimalarppUN^ kuzalpORRi 
   yuththariyath thoTiththOL pORRi 
karumpuruvach chilaipORRi kavuNiyarkkup 
   pAlchuran^tha kalacham pORRi 
irumpumanaN^ kuzaiththennai yeTuththANTa 
   vaN^kayaRkaN empirATTi 
arumpumiLa n^akaipORRi yAraNan^U puranychilampu 
   maTikaL pORRi 
 
n^URpayan 
 
4 
thiN^kaLaNithiruvAla vAyem maNNa RiruviLaiyAT 
   Tivaiyanpu cheythukETpOr 
chaN^kan^ithi pathuman^ithich chelva mON^kith 
   thakaimai tharu makappeRuvar pakaiyai velvar 
maN^kalan^an maNampeRuvar piNivan^ theythAr 
   vAzn^ALu n^anipeRuvar vAnA Teythip 
puN^kavarAy aN^kuLLa pOka mUzkip 
   puNNiyarAych chivanaTikkIz n^aNNi vAzvAr 
 
vAzththu 
 
5. 
malkuka vEtha vELvi vazaN^kuka churan^thu vAnam 
palkuka vaLaN^kaL eN^kum paravuka vaRaN^ka Linpa 
n^alkuka vuyirkaT kellA n^AnmaRaich chaiva mON^kip 
pulkuka vulaka mellAm puravalan cheN^kOl vAzka 
 
kaTavuL vAzththu 
 
paramachivam 
 
6 
pUvaNNam pUvin maNampOlameyp pOtha vinpa 
mAvaNNa meykoN TavanRanvali yANai thAN^ki 
mUvaNNa Ranchan^ n^ithimuththozil cheyya vALA 
mEvaNNa lannAn viLaiyATTin vinaiyai velvAm 
 
parAchakthi 
 
7 
aNTaN^kaL ellAm aNuvAka vaNukka LellAm 
aNTaN^ka LAkap perithAychchiRi thAyi nAnum 
aNTaN^ka LuLLum puRampuN^kari yAyi nAnum 
aNTaN^ka LInRA TuNaiyenpa raRin^tha n^allOr 
 
chokkaliN^kamUrththi 
 
8 
pUvi nAyakan pUmaka NAyakan 
kAvi nAyaka nAthik kaTavuLarkku 
Avi n^Ayakan naN^kayaR kaNNimA 
thEvi n^Ayakan chEvaTi yEththuvAm 
 
aN^kayaRkaNNammai 
 
9 
paN^kayaRka NariyapAm paranuruvE thanakkuriya paTivamAki 
iN^kayaRka Nakanulaka meNNiRan^tha charAcharaN^kaL InRun^ thAzAk 
koN^kayaRkaN malarkkUn^thaR kumaripANTiyanmakaL pOR kOlaN^ koNTa 
aN^kayaRka Nammaiyiru pAthappO theppOthu makaththuL vaippAm 
 
n^aTEchar 
 
10 
uNmaiyaRi vAnan^tha vuruvAki vevvuyirkku muyirAy n^Irin 
thaNmaiyanal vemmaiyenath thanaiyakalA thirun^thucharA charaN^ka LInRa 
peNmaiyuru vAkiyathan nAn^an^thak koTimakizchchi peruka yArkkum 
aNmaiyathA yampalaththu LATiyaruL pEroLiyai yakaththuL vaippAm 
 
chaun^tharapANTiyar 
 
11 
chaTaimaRaiththuk kathirmakuTan^ thariththun^aRuN^ konRaiyan^thAr thaNan^thuvEppan^ 
thoTaimuTiththu viTan^Akak kalanakaRRi mANikkach chuTarppU NEn^thi 
viTain^iRuththik kayaleTuththu vazuthimaru makanAki mIna n^Okkin 
maTavAlai maNan^thulaka muzuthANTa chun^tharanai vaNakkany cheyvAm 
 
thaTAthakaip pirATTiyAr 
 
12 
cheziyarpirAn thirumakaLAyk kalaipayinRu muTipunain^thu cheN^kO lOchchi 
muzuthulakuny chayaN^koNTu thiRaikoNTun^thikaNa munaippOr chAyththuth 
thozukaNavaR kaNimaNamA likaichUTTith thanmakuTany chUTTich chelvan^ 
thazaivuRuthan narachaLiththa peNNarachi yaTikkamalan^ thalaimEl vaippAm 
 
kAn mARi n^aTiththavar 
 
13 
porumARiR kiLarthaTan^thOL orumARan manaN^kiTan^tha puzukka mARa 
varumARiR kaNNaruvi mARAthu kaLippaTaiya maNNum viNNum 
urumARip pavakkaTalvIzn^ thUchalenath thaTumARi yuzalu mAkkaL 
karumARik kathiyaTaiyak kAnmARi n^aTiththavaraik karuththuL vaippAm 
 
thaShiNAmUrththi 
14 
kallAlin puTaiyamarn^thu n^AnmaRaiyA RaN^kamuthaR kaRRa kELvi 
vallArka NAlvarukkum vAkkiRan^tha pUraNamAy maRaikkap pAlAy 
ellAmAy allathumA yirun^thathanai yirun^thapaTi yirun^thu kATTich 
chollAmaRchon navarai n^inaiyAmaninain^ thupavath thoTakkai velvAm 
 
chiththi vin^Ayakak kaTavuL 
 
15 
uLLamenuN^ kUTaththil Ukkamenun^ thaRin^iRuvi yaRuthiyAkath 
thaLLariya vanpennun^ thoTarpUTTi yiTaip paTuththith thaRukaT pAchak 
kaLLavinaip pachupOthak kavaLamiTak kaLiththuNTu karuNaiyennum 
veLLamatham pozichiththi vEzaththai n^inain^thu varuvinaika TIrppAm 
 
chuppiramaNiyak kaTavuL 
 
16 
kaRaN^kuthiraik karuN^kaTaluN^ kAravuNap peruN^ 
   kaTaluN^ kalaN^kak kArvan^ 
thuRaN^kuchikaip poruppunychU rurapporuppum 
   piLappamaRai yuNarn^thOrARRum 
aRaN^kulavu makaththazalu mavuNamaTa vArvayiRRi nazalum mULa 
maRaN^kulavu vEleTuththa kumaravEL chEvaTikaL vaNakkam cheyvAm 
 
charachuvathi 
17 
pazuthakanRa n^Alvakaich chon malareTuththup 
   paththipaTap parappith thikku 
muzuthakanRu maNan^thuchuvai yozukiyaNi peRa 
   mukkaN 
mUrththi thALiR 
RozuthakanRa vanpenun^Ar thoTuththalaN^kal 
   chUTTavarich 
churumpun^ thEnum 
kozuthakanRa veNTOTTu muNTakath thALaTi 
   muTi 
mERkoNTu vAzvAm 
 
thirun^an^thi thEvar 
 
18 
van^thiRai yaTiyiR RAzum vAnavar makuTa kOTi 
pan^thiyin maNikaL chin^tha vEththirap paTaiyAR RAkki 
an^thiyum pakalum thoNTa ralakiTuN^ kuppai yAkkum 
n^an^thiyem perumAn pAtha n^akaimalar muTimEl vaippAm 
 
thirunyAnachampan^tha mUrththi n^AyanAr 
 
19 
kaTiyaviz kaTukkai vENith thAthaipOR kanaRkaN mInak 
koTiyanai vEva n^Okkik kuRaiyiran^ thanaiyAn kaRpiR 
piTiyana n^AyanAr vENTap pinnuyi raLiththuk kAththa 
muTiyaNi mATak kAzi munivanai vaNakkany cheyvAm 
 
thirun^Avukkarachu n^AyanAr 
20 
aRapperuN^ chelvi pAkath thaNNalany chezuththA lanychA 
maRapperuny cheykai mARA vanychakar iTTan^Ila 
n^iRapperuN^ kaTalum yArkkum n^In^thuthaR kariya vEzu 
piRappenuN^ kaTalu n^Iththa pirAnaTi vaNakkany cheyvAm 
 
chun^thara mUrththi n^AyanAr 
 
21 
aravaka lalku lArpA lAchain^Ith thavarkkE vITu 
tharuvamen RaLavil vEthany chARRiya thalaivan Rannaip 
paravaithan pulavi thIrppAn kazuthukaN paTukkum pAnAL 
iraviniR RUthu koNTOn iNaiyaTi muTimEl vaippAm 
 
mANikkavAchaka chuvAmikaL 
 
22 
ezutharu maRaika TERA viRaivanai yelliR kaN^kuR 
pozuthaRu kAlath thenRum pUchanai viTAthu cheythu 
thozuthakai thalaimE lERath thuLumpukaN NIruN mUzki 
azuthaTi yaTain^tha vanpan aTiyavark kaTimai cheyvAm 
 
chaNTEchura n^AyanAr muthaliya thiruththoNTar 
 
23 
than^thaithA LoTumpiRavith thALeRin^thu n^iruththariru thALaich chErn^tha 
main^tharthAL vEthan^eRi chaivan^eRi paththin^eRi vazAthu vAymey 
chin^thaithA naranaTikkE cheluththinarAych chivAnupavach chelva rAkip 
pan^thamAn^ thoTakkaRuththa thiruththoNTar thALparavip paNithal cheyvAm 
 
kaTavuL vAzththu chupam 
 

pAyiram

 
muthanUl 
 
24 
aNNalpAR ReLin^tha n^an^thi yaTikaLpAR chanaRku mAran 
uNNiRai yanpi nAyn^thu viyAthanuk kuNarththa van^thap 
puNNiya munivan chUthaR kOthiya purANa mUvA 
ReNNiya vivaRRuT kAn^thath thIchachaN^ kithaiyin mAthO 
 
n^Ul yAththaRkuk kAraNam 
 
25 
aRain^thiTap paTTa thAku mAlavAyp pukazmai yan^thach 
chiRan^thiTum vaTan^Ul thannaith thencholAR cheythi yenRiN^ 
kuRain^thiTum periyOr kURak kaTaippilath thuRuthi yin^thap 
piRan^thiTum piRappi leythap peRuthumen RuLLan^ thERO 
 
mozi peyarththa muRai 
 
26 
thirun^akar thIrththa mUrththich chiRappumUn Ran^tha mUrththi 
aruLviLai yATa leTTeT Taruchchanai vinaiyon RAka 
varanmuRai yaRupath theTTA maRRavai paTala mAka 
virimuRai viruththach cheyyuL vakaimaiyAl viLampa luRREn 
 
pAyiram chupam 
 

avaiyaTakkam

 
27 
n^Ayakan kavikkuN^ kuRRa n^ATTiya kazaka mAn^thar 
mEyavath thalaththi nOrken veLLaRi vuraiyiR kuRRam 
AyumA Rarithan REnu n^Irpirith thanna muNNun^ 
thUyathIm pAlpOR koLka chun^tharan charithan^ thannai 
 
28 
kavaikko zun^thazanAch chuvai kaNTavUnimaiyOr 
chuvaikka viNNamu thAyinam thuLakkamil chAnROr 
avaikka Lampukun^ thiniyavA yAlavA yuTaiyAr 
chevikka Lampukun^ thERuva chiRiyanEn panuval 
 
29 
pAya vAriyuN TuvarkeTuth thulakelAm parukath 
thUya vAkkiya kArenach choRporuL theLin^thOr 
Aya kELviyar thukaLaRuth thAlavA yuTaiya 
n^Aya nArkkini thAkkupa n^alamilEn punchol 
 
30 
allai yIthallai yIthena maRaikaLu manmaich 
cholli nARRuthith thiLaikkumich chun^thara nATaR 
kellai yAkumO vennurai yencheykO vithanaich 
chollu vEnenu mAchai yen cholvazi kELA 
 
31 
aRukARpI TaththuyarmAl AzikaTain^ thamuthaiyaraN^ kERRu mApOl 
aRukARpE TichaipATuN^ kUTanmAn miyaththaiyarun^ thamizAR pATi 
aRukARpI TuyarmuTi yAr chokkEchar chan^n^ithiyi lamarach chUzum 
aRukARpI Taththirun^thu paranychOthi munivanaraN^ kERRi nAnE 
 
avaiyaTakkam chupam 
 

pANTith thirun^ATTup paTalam

 
 
32 
kaRain^i Ruththiya kan^thara chun^tharak kaTavuL 
uRain^i Ruththiya vALinAR pakaiyiru Lothukki 
maRain^i Ruththiya vaziyinAl vazuthiyAych cheN^kOn 
muRain^i Ruththiya pANTin^AT TaNiyathu mozivAm 
 
33 
theyva n^Ayakan n^IRaNi mEnipOR chenRu 
pauva mEyn^thumai mEnipOR pachan^thupal luyirkkum 
evva mARRuvAn churan^thiTu minnaru Lennak 
kauvai n^Irchuran^ thezun^thana kanaikural mEkam 
 
34 
iTiththu vAythiRan^ thollena velloLi mazuN^kath 
thaTiththu vALpuTai vithirththun^in Ruin^thira chApam 
piTiththu n^ILampu kOTaimER peythuvem perumpOr 
muTiththu n^Amena varuthalpOn moyththana koNmU 
 
35 
munitha nILvarai yuchchimEn muzaN^kivA nivan^thu 
thanitha n^Irmazai pozivana thaTanychilai yirAman 
kanitha nIrmaiyA lAlavAyk kaNNuthal muTimER 
punitha n^Irththiru manychanam ATTuvAn pOlum 
 
36 
chun^tha ranRiru muTimichaith thUyan^I rATTum 
in^thi ranRanai yoththakA rezizithen malaimEl 
van^thu peyvalath thanimuthan maulimEl valAri 
chin^thu kinRakaip pOthenap panmaNi theRippa 
 
37 
uTuththa theNkaTan mEkalai yuTaiyapAr makaLthan 
iTaththu thiththapal luyirkkelA miraN^kiththan koN^kaith 
thaTaththu n^inRizi pAlenath thaTavarai mukaTu 
thoTuththu vIzvana vizumenath thUN^kuveL Laruvi 
 
38 
karun^iRa mEka mennuN^ kachchaNi chikarak koN^kai 
aruviyAn^ thImpAl chOra vakanchunai yennuN^ koppUzp 
poruvilvE yennu menROT pothiyamAny chailap pAvai 
perukuthaN porun^ai yennum peNmakap peRRAL anRE 
 
39 
kallenak karain^thu vIzuN^ karumpunaR kuzavi kAnath 
thollenath thavazn^thu thImpA luNTorIith thiNTON maLLar 
chollenath thezikkum pampaith thIN^kural chevivAyth thEkki 
mellenak kAliR pOkip paNaithoRum viLaiyATTu eythi 
 
40 
arampaimen kuRaN^kA mAvi navirthaLir n^iRamAth theN^kin 
kurumpaivem mulaiyA vanychik koTiyiru n^uchuppAk kUn^thal 
churumpaviz kuzalAk kanychany chuTarmathi mukamAk koNTu 
n^irampin^IL kaithai vEli n^eythalchUz kAvil vaiki 
 
41 
panmalar mAlai vEyn^thu pAnuraip pOrvai pOrththuth 
thenmalaith thEyn^tha chAn^tha mAnmathach chERu pUchip 
ponmaNi yAran^ thAN^kip porun^aiyAN^ kanni mun^n^Irth 
thanmakiz kizava nAkan^ thazIikoTu kalan^tha thanRE 
 
42 
vallaithA yirupAl vaikuny chivAlaya maruN^ku mINTu 
mullaiyA nain^thun^ thEnun^ thiraikkaiyAn mukan^thu vIchi 
n^allamAn mathanychAn^ thappi n^aRuvirai malar thUy n^Iththany 
chellalAR pUchaith thoNTin cheyalvinai mAkkaL pOlum 
 
43 
arumpavi zanaN^ka vALi yalaithara vAkam ponpOrth 
thiraN^kivA lanna mEN^kathi yirukaiyum chaN^kany chin^thi 
machuN^kuchUz kAnychi thannavarampiRa vozukum mAri 
paramparaR kaiyam peyyum pArppana makaLir pOlum 
 
44 
varaipaTu maNiyum ponnum vairamum kuzaiyum pUTTi 
araipaTu makiluN^ chAn^thu mappiyin namutha mUTTuk 
karaipaTu marutha mennum kanniyaip paruva n^Okkith 
thiraipaTu porun^ai n^Iththany chevilipOl vaLarkku mAthO 
 
45 
maRaimuthaR kalaika LellA maNimiTaR RavanE yeN^kum 
n^iRaipara menRum pUthi chAthanan^eRi vITenRum 
aRaikuva thaRin^thun^ thERA raRivenak kalaN^ki yaN^ki 
muRaiyinvI TuNarn^thOr pOlath theLin^thathu mUri veLLam 
 
46 
maRaivazi kiLaiththa veNNeN kalaimakaL pOl varun^Ir veLLan^ 
thuRaivazi yozukum palkAl chOlaithaN pazanany cheythEn 
uRaivazi yOTai eN^ku mOTiman RuTaiyArk kanpar 
n^iRaivazi yAtha vuLLath thanpupO nirampiR RanRE 
 
47 
izin^tha mAn^tharkaip poruLkaLum ikaparath thAchai 
kazin^tha yOkiyar kaippaTiR RUyavAyk kaLaN^kam 
ozin^tha vARupO luvariyuN TuvarkeTuth thezili 
pozin^tha n^Iramu thAyina puvikkumvA navarkkum 
 
48 
IRi lAthavaL oruththiyE yain^thozi liyaRRa 
vERu vERupEr peRRena vElain^I ronRE 
yARu kAlkuLaN^ kUvalkuN TakazkiTaN^ kenappEr 
mARi yIRilvAn payirelAm vaLarppathu mAthO 
 
49 
kaLamarkaL ponnEr pUTTith thAyarvAyk kanin^tha pATaR 
kuLamakiz chiRAri nERu moruththalu muvakai thUN^ka 
vaLamali marutham pATi manavali kaTan^thOr venRa 
aLamaru poRipO lEva lARRavaL vinaiyin mUNTAr 
 
50 
palan^iRa maNikOth thennap panniRa vERu pUTTi 
alamuka virumputhEya vALvinaik karuN^kAn maLLar 
n^ilamakaL uTalaN^ kINTa chAlvazi n^imirn^tha chOrich 
chalamena n^ivan^tha n^eN^kEzth thazanmani yimaikku mannO 
 
51 
URuchey paTaivAy thEya vuzun^aru n^IrkAl yAththuch 
chERuchey kun^arun^ theyvam thozuthuthIny chen^n^el vIchi 
n^ARuchey kun^arum pErththu n^aTavuchey kun^arun^ thevvin 
mARuchey kaLaikaTTOmpi vaLampaTuk kun^arum AnAr 
 
52 
pazipaTu n^aRuvan^ thannaik kaTaichiyar parukich chevvAy 
mozi thaTumARa vErvai mukaththeza muRuval thOnRa 
vizichivan^ thuzalak kUn^than menRukil chOra vuLLak 
kaziperuN^ kaLippu n^alkik kalan^thava roththa thanRE 
 
53 
paTpakaiyAkun^ thInychoR kaTaichiyar pavaLach chevvAyk 
kuTpakai yAmpa lenRu moNNaRuN^ kuvaLai n^IlaN^ 
kaTpakai yAku menRuN^ kamalan^an mukaththuk kenRum 
thiTpakai yAku menRuN^ cheRuthalpOR kaLaithal cheyvAr 
 
54 
kaTaichiyar mukamum kAlum kaikaLumkamala mennAr 
paTaivizi kuvaLai yennAr pavaLavAy kumutha mennAr 
aTaiyavuN^ kaLain^thAr maLLar pakainyarA yaTuththa vellai 
uTaiyava nANai yARRA loRuppavark kuRavuN TAmO 
 
55 
puraiyaRa vuNarn^thOr n^Ulin poruLinuL LaTaN^ki yan^n^Ul 
varaiyaRai karuththu mAna vaLarkarup puRampu thOnRik 
karaiyamai kalvi chAlAk kavinyarpO liRumAn^thu an^n^Ul 
uraiyena virin^thu kaRpin makaLirpO lochin^tha thanRE 
 
56 
anpuRu paththi viththi yArvan^Ir pAychchun^ thoNTark 
kinpuru vAna vIcha ninnaruL viLaiyu mApOl 
vanpuRu karuN^kAn maLLar vaikaluny chevvi n^Okki 
n^anpula muyanRu kAkka viLain^thana n^aRun^thaN chAli 
 
57 
akanila vERu pATTin iyalchevvi yaRin^thu maLLar 
thakavinai muyaRchi cheyyak kAman^Ul chARRu n^Anku 
vakain^alAr paNpuchelvi yaRin^thuchEr main^thark kinpam 
mikaviLai pOkam pOnRu viLain^thana paiN^kU zellAm 
 
58 
koTumpiRai vaTiviR cheytha kUnirum paN^kai vAN^ki 
muTaN^kukAl varivaN TArppa muLLaraik kamala n^Ilam 
aTaN^kaveN chAli chen^n^el vERuvE Rarin^thITAkki 
n^eTuN^kaLath thampoR kunRa n^iraiyenap perumpOr cheythAr 
 
59 
kaRRaivai kaLain^thu thURRik kUppiyUrk kANith theyvam 
aRRavark kaRRa vARuIn^ thaLavaikaN TARi lonRu 
koRRavar kaTamai koLLap paNTiyiR koTu pOyth thennA 
TuRRavar chuRRan^ theyvam virun^thinark kUTTiyuNTAr 
 
60 
chARaTu kaTTi yeLLuch chAmaikoL LiRuN^ku thOrai 
ARiTu mathamAl yAnaip pazukkulai yavarai yEnal 
vERipal payaRO Tinna punnila viLaivu maRRum 
EROTu paNTi yERRi yirun^ilaN^ kiziya vuyppAr 
 
61 
thuRavina rIcha chEnachath thoNTinar pachikku n^allUN 
TiRavinaip piNikkuth thIrkku marun^thuTaR panippuk kATai 
uRaiviTam piRithu n^alki yavarava rozikich cheyyum 
aRavinai yiTukka NIkki yaruN^kathi yuykka vallAr 
 
62 
n^ichchalu mIcha nanpar n^eRippaTiR chiRArmEl vaiththa 
pochchamil anpu mannar puthalvaraik kaNTAlanna 
achchamuN^ koNTu kUchi yaTipaNin^ thiniya kURi 
ichchaiyA Rozuki yuLLak kuRippaRin^ thEval cheyvAr 
 
63 
n^aRaipaTu kanithEn peytha pAloTu n^aRun^ey veLLam 
n^iRaipaTu chempon vaNNap puzukkalA nimirn^tha chORu 
kuRaivaRa vuNTu vENTum poruLkaLum koNmi nenna 
maRaimutha laTiyAr thammai vazimaRith tharuththuvArkaL 
 
64 
pinneva nuraippa than^thap perun^thamiz n^ATAN^kanni 
thanniTai yUrka Lennu mavayavan^ thAN^kach cheytha 
ponniyaR kalanE kOyin maTamaRap puRan^Irch chAlai 
innamu tharuththu chAlai yenavuruth thariththa thammA 
 
65 
inRa Tampunal vElichUz in^n^ila varaippiR 
kunRa mullaithaN paNain^eythal kulaththinai n^Ankum 
manRa vuLLamaR Ravain^iRka mayaN^kiya marapin 
onRO TonRupOy mayaN^kiya thiNaivakai yuraippAm 
 
66 
kollai yAnirai mEyppavar kOziNark kurun^thin 
ollai thAyathiR paTar kaRik karun^thuNa rukuppa 
mullai chORenath thEnvirAy muththizai chiRRil 
ellai yAyamO TATupa veyinchiRu makaLir 
 
67 
kanRO TuN^kaLi vaNTuvAy n^akkavIrN^ karumpu 
menRu ponchori vEN^kaivA yuRaN^kuva mEthi 
kunRi Lan^thinai mEyn^thupUN^ kozun^izan maruthany 
chenRu thaN^kuva chEvakam enamuRach chevimA 
 
68 
eRRu theNTirai yeRivaLai yeyiRRiyar izaiththa 
chiRRil vAyn^uzain^ thazippavach chiRumiyar vekuNTu 
paRRi lArenach chithaRiya manavaNi parathar 
muRRi lAmulaich chiRumiyar muththoTum kOppa 
 
69 
mullai vaNTupOy mullaiyAz muLarivAy marutham 
valla vaNTinaip payiRRippin payilvana maruthaN^ 
kollai yAnmaTi yeRin^thiLaN^ kuzaviyenRu iraN^ki 
ollai yURRupAl veLLaththu LukaLvana vALai 
 
70 
karumpoR kOTTiLam punnaivAyk kaLLuNTu kALaich 
churumpu chevvazip pANcheyak konRaipon choriva 
arun^tha TaN^kaTal vaLaiyeTuththu AziyAn kaiyil 
irun^tha chaN^kena viRaikoLap pUvaimE leRiva 
 
71 
kazin^tha theN^kinoN pazamparIi muTpalAk kanikIN 
Tazin^tha thEnuvark kENipAyn^ thakaRRuva vuvarai 
vazin^tha thEnmaTaR kEthakai malarn^izal kuruken 
Rozin^tha thAmaraip pOthupukku oLippana keNTai 
 
72 
ARu chUzkazip pulAlpoRA thachain^thukUn kaithai 
chORu kAlvana vAmpalvAy thiRappana thuNin^thu 
kURu vArenak kuvaLaikaN kATTiTak kUTith 
thURu vArenak chiriththualar thURRava mullai 
 
73 
thuLLu chElvizi n^uLaichchiyar chuRavoTu marun^thak 
kaLLu mARavum kUnalaN^kAy thinai yavarai 
koLLu mARavuN^ kizaN^kuthEn kozunychuvaik kannal 
eLLu mARavum aLappana viTaikkiTai muththam 
 
74 
avami kumpulap pakaikaTan^ thuyirkelA manpAm 
n^avami kuN^kuTai n^izaRRimeych cheyyakO naTAththich 
chivami kumpara nyAna meyth thiruvoTum polin^thu 
thavami run^thuara chALvathu thaNTamizp pothiyam 
 
75 
vAna yARuthEyn^ thuyariya malayamE mukkaN 
nyAna n^Ayaka nammalai pOrththakAr n^AlvAy 
Anai yIruru yammazai yachum pathan puNNIr 
kUnal vAnchilai kuruthithOy kOTupOnRu anRE 
 
76 
chunaiya kankaraich chUzalvAych churumpuchUz kiTappa 
n^anaiya vizn^thacheN^ kAn^thaNmEl n^AkiLa vEN^kaich 
chinaiya vizn^thavI kiTappapon ROykalath theNNIr 
anaiya ponchuTu n^eruppoTu kariyirun^ thanaiya 
 
77 
kuNTun^IrppaTu kuvaLaivAyk kozunychinai maravam 
vaNTu kUppiTach chemmaRUyp puthumathu vArppa 
aNTar vAyppaTa maRaivazi porichorin^ thuAney 
moNTu vAkkimuth thIvinai muTippava ranaiya 
 
78 
akilu mAramun^ thazanmaTuth thakazn^theRin^ thazalkAl 
thukiru mAramun^ thoTTeRin^ thaiaivanam thUvip 
pukarin mAlkari maruppinAl vElikaL pOkki 
ikalil vAnpayir Ompuva veyinarthany chIRUr 
 
79 
aNTa vANarukku innamu tharuththuvOr vELvik 
kuNTa vArazaR kozumpukai kOlumak kunRiR 
puNTa vAthavE liRavuLar punaththeri maTuppa 
uNTa kArakiR RUmamu mokkavE mayaN^kum 
 
80 
karuvi vAL chori maNikaLuN^ kazaichori maNiyum 
aruvi kAnRapan maNikaLu makanRalai n^Akath 
thiravi kAnRechem maNikaLum punaN^kava rinamAn 
kuruvi vIzn^thiTak koTichchiyar kOththueRi kavaNkal 
 
81 
mAya vanvaTi vAyathu vaiyamAl un^thich 
chEya maN^kaya mAyathu thennanA TalarmER 
pOya menpokuT TAyathu pothiyamap pokuTTin 
mEya n^Anmuka nakaththiyan muththamiz vEtham 
 
82 
 
Eka mAkiya mEruvum pothiyamE yirumpon 
Aku mEruvaich chUzn^thachAm pUn^atha yARum 
n^Aka rATuthaN porun^aiyE n^AvalA RuTuththa 
pOka pUmiyum perun^aichUz pUmiyE pOlum 
 
83 
chiRan^tha thaNTamiz AlavAy chivanula kAnAR 
puRan^tha yaN^kiya n^akarelAm puran^tharan piraman 
maRan^tha yaN^kiya n^EmiyO nAthiya vAnOr 
aRan^tha yaN^kiya vulakuru vAnathE yAkum 
 
84 
vaLain^tha n^uNNiTai maTan^thaiyar vanamulai mezukik 
kaLain^tha kuN^kumak kalavaiyuN^ kAchaRaich chAn^thum 
aLain^tha theNTiraip porun^aiyO van^n^athi nyAN^kar 
viLain^tha chen^n^eluN^ kannalu, vIchum av vAcham 
 
85 
pothiyi lEviLai kinRana chan^thanam pothiyin 
n^athiyi lEviLai kinRana muththaman^ n^athichUz 
pathiyi lEviLai kinRana tharumamap pathiyOr 
mathiyi lEviLai kinRana maRaimuthaR paththi 
 
86 
kaTukka vinpeRu kaNTanun^ thenRichai n^Okki 
aTukka van^thuvan^ thATuvAn ATali niLaippu 
viTukka vAramen kARiru mukaththiTai vIchi 
maTukka vun^thamiz thiruchchevi mAn^thavu manRO 
 
87 
viTaiyu kaiththavan pANinik kilakkaNa mEnAL 
vaTamo zikkuraith thAN^kiyan malayamA munikkuth 
thiTamu Ruththiyam mozikkethir akkiya thenchon 
maTama kaTkAN^ kenpathu vazuthin^A TanRO 
 
88 
kaNNu thaRperuN^ kaTavuLuN^ kazakamO Tamarn^thu 
paNNu Raththerin^thu Ayn^thavip pachun^thami zEnai 
maNNi Taichchila vilakkaNa varampilA mozipOl 
eNNi Taip paTak kiTan^thathA veNNavum paTumO 
 
89 
thoNTar n^Athanaith thUthiTai viTuththalum muthalai 
uNTa pAlanai yazaiththathu melumpupeN NuruvAk 
kaNTa thummaRaik kathavinaith thiRan^thuN^ kannith 
thaNTa mizcholO maRupulach choRkaLO chARRIr 
 
90 
vemmai yAlviLai vaqkinum vEn^tharkOl kOTich 
chemmai mARinum vaRumain^Oy chithaippinuny chivanpAR 
poymai mARiya paththiyum polivukun RAvAyth 
thammai mARiyum purivathu tharumam an^n^ATu 
 
91 
ulakam yAvaiyu mInRava Lumparu Luyarn^tha 
thilaka n^Ayaki paranychuTar chEyena mUnRu 
thalaiva rAnmuRai cheythan^A TiqthanRich chalthi 
chulavu pArinuN TAkumO thuRakkaththum aqthE 
 
pANTith thirun^ATTup paTalam chupam 
 

mathuraith thirun^akarap paTalam

 
92 
maN^ka lampunai pANTin^A TAkiya makaTkuch 
chaN^ka lampunai thOLiNai thaTamulai yAthi 
aN^ka mAmpuRan^ thazuviya n^akarelA manaiya 
n^aN^kai mAmuka mAkiya n^akarvaLam pakarvAm 
 
93 
koN^kai yEparaN^ kunRamuN^ koTuN^kunRuN^ koppUz 
aN^ka mEthiruch chuziyalav vayiRukuR RAlany 
cheN^kai yETaka mEniyE pUvaNan^ thiraTOL 
poN^kar vEyvanan^ thirumuka mathuraiyAm puramE 
 
94 
vaTuvin mAn^ila maTan^thaimAr piTaikkiTan^ thimaikkap 
paTuvil AramE pANTin^A TAramER pakkath 
thiTuvin mAmaNi yathanpuRa n^akarelA mivaRRuL 
n^aTuvi nAyaka mAmaNi mathuraimA n^akaram 
 
95 
thiruma kaTkoru thAmaraik kUTamE thirumAn 
maruma kaTkuveN TAmarai mATamE nyAnan^ 
tharuma kaTkiyO kaththanip pITamE tharaiyAm 
peruma kaTkuaNi thilakamE yAnathip pErUr 
 
96 
thikkum vAnamum puthaiyiru TinRuveN chOthi 
kakku mALikai n^ivappuRu kATchiyan^ n^akaruL 
mikka vAlithazth thAmarai veNmakaL irukkai 
okku mallathu pukazmaka Lirukkaiyu mokkum 
 
97 
n^eRka rumpenak karumpelA n^eTuN^kamu kenna 
varkka vAnkamu kolikalith theN^kena vaLarn^tha 
poRka vinkulaith theN^kukArp pan^tharaip poRuththu 
n^iRka n^ATTiya kAlena n^ivan^thathaN paNaiyE 
 
98 
chivan^tha vAykkaruN^ kayaRkaNAL valAriyaich chIRik 
kavarn^tha vAnRaruk kulaN^kaLE kaTimaNam vIchi 
uvan^thu vERupal palaN^kaLum vENTinark kuuthavi 
n^ivan^tha kATchiyE pOnRathu n^izanmalarch chOlai 
 
99 
ollo likkathirch chAvikaL puRan^thazIi yON^ka 
melli laippakaN^ koTiyinAl vIkkuRu pUkam 
alle nuN^kaLath thaNNaRa naNivizAth tharuppaip 
pullo TumpiNip puNTapoR koTimaram pOlum 
 
100 
chItha vEriyuNTu aLimural kamalamER cherun^thi 
pOtha vEriyu malarkkaLuny chorivana puththEL 
vEtha vEthiyar cheN^karam viriththuvAy manukkaL 
Otha vEmamu muthakamu muthavuvA ranaiya 
 
101 
viraichey paN^kayach chEkkaimER peTaiyoTum viravi 
aracha vannan^an maNanycheya vampuyap poykai 
thiraiva LaikkaiyA nuNTuLi cheRin^thapA chaTaiyAm 
maraka thakkalath tharaLan^I rAnychanam vaLaippa 
 
102 
irumpin annathOL vinainyarArth theRin^thuvAy maTukkuN^ 
karumpu thinRiTi yERRoli kATTiyin chARu 
churumpu chUzkiTan^ thARRiTach chorin^thuveny chinaththI 
arumpu kaTkaLi Roththana vAlaiyen^ thiraN^kaL 
 
103 
paLLa n^IrkuTain^ thanychiRaip pAchipOrththu ezun^tha 
veLLai yannaththaik kArana menappeTai vIzn^tha 
uLLa mITTala marachchiRa kuthaRiyuL Lanpu 
koLLa vAchaiyiR RazIikkoTu kuTampaichen RaNaiyum 
 
104 
iravi yAziyon RuTaiyathE rIrththezum imaiyAp 
puravi n^An^imirth thayilvana poN^karvAyth thaLirkaL 
karavi lArmakath thezupukai kaRpaka n^ATTiR 
paravi vATTuva paniyenap paN^kayap poykai 
 
105 
piRaN^ku mAlavA yakaththuLem pirAnaru LAlvan^ 
thaRaN^ko TIrththamA yezukaTa lamarn^thavA n^Okkik 
kaRaN^ku theNTiraip perumpuRak kaTalumvan^ thivvUrp 
puRaN^ki Tan^thathE pOnRathu purichaichUz kiTaN^ku 
 
106 
eRiyum vALaiyu maTikkaTi yezun^thuTal parappip 
paRiyu mAmaiyum vALoTu kETakam paRRich 
cheRiyu n^ANmalar akaziyuny chENToTu purichaip 
poRiyu mEyonRi yuTanRupOr purivana pOlum 
 
107 
kaNNi lAthaveN^ kURRenak karAN^kiTan^ thalaippa 
maNNi nAreva rEnumim maTuviTai vIzn^thOr 
theNNi lAmathi milain^thavark koppenach chilarai 
eNNi nAriru Narakan^Ith thERinu mERAr 
 
108 
kuziza larn^thachen^ thAmaraik koTimukiz kON^kin 
umiztha rumpA nyAnamuN Tumizn^thavAy vEthath 
thamiza Rin^thuvai thikamuTan chaivamu n^iRuththum 
amiztha veNTirai vaikaiyum orupuRath thakazAm 
 
109 
piLLai yumpeTai yannamuny chEvalum piriyAk 
kaLLa muNTakach chevviyAR kaNTavar kaNNum 
uLLa mun^thirum pAvakai chiRaippaTuththu ON^kum 
puLLa lamputhaN kiTaN^kithu purichaiyaip pukalvAm 
 
110 
mAka mun^thiya kaTimathil mathurain^A yakarkain^ 
n^Aka menpathE thERRaman^ n^akarmathil vizuN^ki 
mEka n^inRachai kinRathav venychinap paNithan 
Aka monRuthO lUripaTa n^eLivathE yAkum 
 
111 
puraN^ka Tan^thapoR kunRukO puramenach churuthich 
chiraN^ka Tan^thavar thennarA yirun^thanar thirun^thAr 
uraN^ka Tan^thiTa vENTinum uthavichey thavarAl 
varaN^ka Tan^thiTap peRavethir n^iRpathu mAnum 
 
112 
chaNTa pAnuvum thiN^kaLum thaTaipaTath thichaiyum 
aNTa kOLamum paran^thun^IN TakanRakO puraN^kaL 
viNTa vAyilAl vazaN^kuva viTavarA vaN^kAn^ 
thuNTa pOlpavu mumizvana pOlpavu muzalA 
 
113 
makara vElaiyen RiyAnaipOn mazaiyarun^ thakazich 
chikara mAlaichU zammathi Riraikkaran^ thuzAvi 
akaza vON^kun^Ir vaikaiyAl allathu vERRup 
pakaivar chEnaiyAR porappaTum pAlathO vanRE 
 
114 
ellai thErvazith thaTaicheyu mimmathiR puRanychUzn^ 
thollai mEvalar vaLain^thuzi yuTanRupOr ARRi 
vella maLLarum vENTumO poRikaLe vella 
valla vammathiR pozicheyu maRanychiRi thuraippAm 
 
115 
mazukkaL vIchuvana n^anychu pUchumunai vALkaL vIchuvana muththalaik 
kazukkaL vIchuvana kun^tha n^Emiyeri kAla vIchuvana kAlanEr 
ezukkaL vIchuvana kappa NaN^kaL viTamenna vIchuvana vanneTuN^ 
kozukkaL vIchuvana kaRka vaNkayiRu kOththu vIchuvana vArththarO 
 
116 
n^anychu pilkuthuLai vALe yiRRaravu n^An^imirth theRiyu malaiyarA 
venychi naN^koNmuzai vAythi Ran^thuporu vArai vikkiTa vizuN^kumAR 
kunycha raN^koTiya muchalam vIchiyethir kuRuku vArthalaikaL chithaRumAl 
anychu vempoRi vichaippi nuN^kaTuki yaTupu lippoRi yamukkumAl 
 
117 
eLLi yERun^arai yivuLi mArpiRa veRin^thu kuNTakazi yiTaivizath 
thaLLi mILumuruL kalli ruppumuLai than^thu vIchuyuTal chin^thumAR 
koLLi vAyalakai vAythi Ran^thukanal koppu LippavuTal kuppuRath 
thuLLi yATuvana kaikaL koTTuvana thOLpu Taippachila kULiyE 
 
118 
thuvaN^ku chaN^kili yeRin^thi zukkumari thoTarpi Tiththakai yaRukkaviT 
Tuvakku monnalarka Talaika Laiththiruki yuTane rukkumA n^ilaikaLAR 
chuvaikko zun^thazal koLuththi vIchumethir kallu ruTTiyaTum ollenak 
kuvaikka TuN^kanmazai peyyu maTTamaNal koTTu vEvalarkaL kiTTavE 
 
119 
urukki yIyamazai peyyu mAlaya vurukku vaTTuruku chempinIr 
perukki vIchumviTu paTaiye lAmethir piTiththu viTTavar thamaiththeRach 
cheTukki vIchun^aTai kaRRa mATamoTu chenRu chenRu thuTi murachoTum 
perukki mILun^aTai vaiya mEnaTavi yeyyum vALimazai peyyumAl 
 
120 
veRikoL aimpoRiyai velli numporuthu velluthaRkariya kAlanai 
muRiya vellinum velaRka ruN^koTiya muraNa vAyamara rANelAm 
aRivi nAniRuvu kammi yancheyavu mariya vAyavanar puriyumip 
poRikaL cheyyumvinai yinna ponnaNi puraththu vIthika LuraiththumAl 
 
121 
kazaiyum thAmamum chuNNamu maNin^izaR kalaNuN^ 
kuTaiyun^ thUpamun^ thIpamuN^ kumpamun^ thAN^kith 
thazaiyuN^ kAthalar varavupArth thanpakan^ thathumpi 
vizaiyuN^ kaRipinA roththana vizAvaRA vIthi 
 
122 
Alan^inRamA maNimiTaR RaNNalA nan^thak 
kOla n^inRachE vaTin^izal kuRukinAr kuNampOl 
vElai n^inRezu mathiyethir veNNilAth theNNIr 
kAla n^inRana chan^thira kAn^thamA LikaiyE 
 
123 
kunRa n^ErpaLik kuparikai n^iraithoRuN^ kuzumi 
n^inRa palcharA charamuman^ n^IzalvAy veLLi 
manRa kampolin^ thATiya malaraTi n^izalpuk 
konRi yonRaRal kalan^thapal luyirn^ilai yanaiya 
 
124 
kaRin^tha run^thupuR kuvaikazIik kARRoTar pariyath 
theRiththa kanRayan marakathach chiththiraththu eRRi 
eRiththa paiN^kathirk kozin^thaiyu meTTin^A vaLaiththup 
paRiththu menRuvA yachaippana pachalaiyAn kanRu 
 
125 
chiRuku kaNNavAyk kARReRi cheviyavAyp pAcham 
iRuku kAlavAyk kOTTumA ninamvazaN^ kARuN^ 
kuRuku n^uNmaruN^ kiRuththezu kOTTumA ninampOm 
maRukum vaNTuchUzn^ thiRaikoLa mAnmatha n^ARum 
 
126 
mATa mAlaiyu mETaiyu mALikai n^iraiyum 
ATa raN^kamu manRivE Lannavar muTiyum 
ETa vizn^thathA rakalamu miNaiththaTan^ thOLuny 
chUTu mAtharAr chIRayip panychuthOy chuvaTu 
 
127 
marumach chempuna lARiTa mARaTu kOTTup 
parumach cheN^kaNmAl yAnaiyin panaikkaiyu maRain^Ul 
arumaich chemporu LAyn^thavark karumporuL IvOr 
tharumach cheN^kaiyu mozukuva thAnan^I rARu 
 
128 
pariya mAmaNi paththiyiR pathiththiruT paTalam 
poriya villiTak kuyiRRiya ponnara miyamum 
theriya mAmura cholikezu chemponA TaraN^kum 
ariya minpayO tharanychuman^ thATuva koTikaL 
 
129 
valampa Tumpuyath thATavar mArpmER pulavik 
kalampa Tarn^thapUN mulaiyinAr kAleTuth thOchchach 
chilampa lampichai mazuN^kamun nezumavar thEn^thArp 
pulampu vaNTun^on^ tharaRRiya poN^kupEr oliyE 
 
130 
thaiya lArmathi mukaN^kaLun^ thaTaN^kaLuN^ kuzaiya 
maiya LAviya vizikaLu mATamuN^ koTiya 
kaiyu n^ANmalarp pothumparuN^ kaRaN^kuichaivaNTa 
n^eyya vOthiyum vIthuyu n^ILaRa neRiya 
 
131 
malarun^ thiN^kaTOy mATamuny cheyvana maNaN^kaL 
alarun^ thaNthuRai yuN^kuTain^ thATuva thumpi 
chulavuny chOlaiyu mAtharun^ thURRuva valarkaL 
kulavum poykaiyu manaikaLuN^ kuRaipaTA vannam 
 
132 
UTi nAreRi kalankaLu mammanai yuTanpan^ 
thATi nArpari yAramu maTiyinAR chiRRil 
chATi nAroTu vekuNTukaN Tathumpumuth thiRaippa 
vATi nArpari n^iththila mAlaiyum kuppai 
 
133 
aiya vennurai varampinai vAkumO vaTiyar 
uyya mAmaNi varivaLai viRakuviR RuzanROn 
poyyil vEthamuny chuman^thiTap poRAthakan RaraRRuny 
cheyya thANmalar chuman^thiTath thavamcheytha therukkaL 
 
134 
thOraNa n^iraimen kAnychi chUzn^ilai n^eTun^thE ralkuR 
pUraNa kumpak koN^kaip poruvinmaN^ kalamA maN^kai 
thAraNin^ thAran^ thUkkich chan^thaki Rimirn^thu pAlich 
chIraNi muLaiveN mUral cheythuvIR Rirukku mannO 
 
135 
thiN^kaLaich chuNNam cheythu chERuchey thUTTi yanna 
poN^kuveN mATap pan^thi puNNiyam pUchun^ thoNTar 
thaN^kaNmey vETan^ thannaith thariththana chAlak kaNkoN 
TaN^kaNan vizavu kANpA naTain^thena miTain^tha vanRE 
 
136 
thEroli kalinap pAymAn chirippoli puravi pUNTa 
thAroli karuvi yain^thum thazaN^koli muzaN^ku kaimmAn 
pEroli yellA monRip perukoli yanRi yenRum 
kAroli chevima TAthu kaTimaNi mATak kUTal 
 
137 
izipava ruyarn^thOr muththO riLaiyavar kaziyar n^OyAR 
kazipavar yAva rEnum kaNvalaip paTTu n^enycham 
azipavar poruLkoN TeLLuk keNNeypO laLan^thu kATTip 
pazipaTu pOkam viRpA rAvaNap paNpu cholvAm 
 
138 
meypaTu manpi nArpOl virumpinArk karuththun^ thaN^kaL 
poypaTu minpam yArkkum pulappaTath thERRu vArpOl 
maipaTu kaNNAr kAman maRaipporuL viLaN^kath thITTik 
kaipaTach chuvarAyth thOnRach chiththiraN^ kANach cheyvAr 
 
139 
thiruviRkAn maNippU NAkam palakaiyAth theNmuth thAra 
aruvikkAl varaimen koN^kaich chUthoTTi yATi venRum 
maruvikkA mukaraith thaN^kaL vaTikkaNvEn mArpan^ thaippak 
karuvichchU thATi venRum kaipporuL kavarthal cheyvAr 
 
140 
thaNpani n^Iril thOyththa mallikaith thAma n^ARRi 
viNpaTu mathiyan^ thINTum veNNilA muRRath thiTTa 
kaNpaTai yaNaimER koNTu kAmanuN^ kAmuR Reythap 
paNpala pATi main^tha rAviyaip parichil koLvAr 
 
141 
kurumpaivem mulaiyiR chin^thu chAn^thamuN^ kuzaliR chin^thum 
arumpaviz mAlaith thAthu maLin^ukarn^ thechchi lAkip 
porumparik kAliR RULAyp pOyara mAthar meyyum 
iruN^kuzaR kATuny chUzpO yiyanmaNam vizuN^ku mannO 
 
142 
AlavA yuTaiyA nenRu maN^kayaR kaNNi yenRum 
chOlaivAz kuyili nallAr cholliyAN^ koruN^ku chollum 
pAlavAN^ kiLikaL pUvai panmuRai kurava nOthum 
n^UlavAych chan^thai kUTTi n^uvanmaRaich chiRArai yoththa 
 
143 
auviya matharvER kaNNA ran^thaLir virana TAththum 
thivviya n^arampuny chevvAyth thiththikku mezAlum thammiR 
kauviya n^Ira vAkik kALaiyar chevikkA lOTi 
vevviya kAmap paiN^kUz viLaithara vaLarkku manRE 
 
144 
kaTpula nAthi yain^thu muvappuRak kanin^tha kAmam 
viTpulath thavarE yanRi vITupeR Ravarum vIzn^thu 
peTpamuR Ramuthum kaippap perumkulak kaRpi nArpOl 
n^aTpiTaip paTuththi viRku n^allava rirukkai yI thAl 
 
145 
vazukkaRu vAymai mANpuN^ kaN^kaithan marapin van^tha 
vizukkuTip piRappu mUvar Eviya vinaikET TARRum 
ozukkamu mamaichchAy vEn^thark kuRuthichUz vinaiyuN^ kunRA 
izukkaRu mEzich chelvar vaLamaRu kiyampa luRRAm 
 
146 
varuvirun^ thethirkoN TERRu n^ayanurai vazaN^ku mOchai 
arukirun^ thaTichi lUTTi mukamanan kaRaiyu mOchai 
uraipeRu thazizpA rATTu mOchaikET Tuvakai thuLLa 
irun^ithi yaLikku mOchai yezukaTa laTaikku mOchai 
 
147 
arun^thina rarun^thich chella varun^thukin RAru mAN^kE 
irun^thini tharun^thA n^iRka innamu thaTTup pinnum 
virun^thinar varavu n^Okki viththelAm vayalil vIchi 
varun^thiviN NOkku mOrE ruzavarpOl vATi n^iRpAr 
 
148 
vAnamum thichaiyum poN^kum pukazmaiyum vAnam pENum 
nyAnamum poRaiyuN^ kunRA n^anRiyu mUkkap pATun^ 
thAnamuN^ koTaiyu manpum varichaiyun^ thakaichA naNpum 
mAnamun^ thavanychey thInRa makavupOl vaLarkka vallAr 
 
149 
pulliyOr paNTaN^ koLvAr vinavina poruTam pakkal 
illeni ninamA yuLLa poruLuraith thethirma Ruththum 
allathap poruLuN Tennin vilaichuTTi yaRuththu n^Ern^thuny 
chollinu milApaN^ koLvAr thonpara pirukkai cholvAm 
 
150 
n^Ila vEthimER paLiN^kinA nizaRchuvar n^iRIimin 
kAla vAliya vairavAL kAniraith thumpark 
kOla vANilAch chorimaNi kuyiRRiveN mATam 
mAlai pOlvaruth thiyaRRina pITikai maRuku 
 
151 
thiraiya Lippavun^ thiraipaTu thImpunal vElik 
karaiya LippavuN^ karaiyilA niraipaTu kAnath 
tharaiya Lippavun^ tharaikizith thUnRiviN TAN^kum 
varaiya Lippavum vAN^kivAy maTuppana mATam 
 
152 
kariya kampalak kiTukin mER kathirviTu pavaLath 
theriyal ponnari mAlikai theNNilAch choriyum 
pariya n^iththala maNivaTa marakathap pachun^thAr 
viriya viTTana vin^thira vinnichai yanaiya 
 
153 
n^ALka LuN^kuLir thiN^kaLu nyAyiRu mEnaik 
kOLka LuN^kuLir vichumporIik kuTipukun^ thAN^ku 
vALki Tan^thirAp pakaloLi mazukkalAl vaNikar 
ALka lampakar pITikai thuRakkan^A Tanaiya 
 
154 
panni Raththapal peruvilaip paTTelA mavaNa 
anna paTTinmEm paTuvilaip paruththiyu mavaNa 
en^n^i laththarum poruLpathi nezupula vaNikar 
manni rukkaiyu marumpeRal vaLanelA mavaNa 
 
155 
maraka thaththinA lammikaL vairavA Lulakkai 
uralkaL veLLiyA laTuppakil viRakulai panin^Ir 
arichi muththazal chemmaNi yaTukalan piRavum 
eripo nAlizaith thATupa vivarchiRu makaLir 
 
156 
cheyiriR RIrn^thachem ponninAl thiNNilaik kathavam 
vayirath thAzuTaith thavarkaTai vAyilu menRAl 
ayiriR RIn^thapE raRinyaru manaiyarthany chelvath 
thiyaliR RAmena varaiyaRuth thichaippathai yevanO 
 
157 
erikku RumpoRi yanaiyachem maNichuTa reRipon 
varichchu rumpun^Er marakatha muththuvAL vairan^ 
therippa run^thukir chin^thina chellun^A LonRum 
karippar kaiyakap paTuvana vAyirath thiraTTi 
 
158 
pAya thonmarap paRavaipOR payankoLvAn pathineN 
thEya mAn^tharuN^ kiLan^thachoR RiraTchithAn RUya 
mAyai kAriya voli yanRi vAnmuthaR karuvin 
Aya kAriya vOchaiyE yAykkiTan^ thanRE 
 
159 
ozivil vERupal poruLumE zulOkamum piRavum 
vazuvil vERupal kalaikaLu marapuLi vakuththuth 
thazuvi vENTinar thAN^koLath thakkavA pakarA 
azivi lAmaRai pOnRana vAvaNa vIthi 
 
160 
thikkelAm pukaz mathuraiyaich chivapura mAkki 
mukka NAyaka narachuchey muRaiyinuk kERpath 
thakka thOzanO TaLakaimA n^akaruRai thayakkam 
okku man^n^akar vANika ruRaiyuLchUz n^ikamam 
 
161 
oRRai yAziyA nulakiru LothukkumA pOlach 
cheRRa n^EmiyAR kali yiru TinRukO lOchchi 
maRRa Tampuya valiyinAn kARaTu chIRRak 
koRRa mannavar vizukkuTik kOmaRu kuraippAm 
 
162 
tharaN^ka vElaika TammaiyE thALuRap piNiththuth 
thuraN^ka mAvenath thokuththaman^ thuRaipala varuvi 
iraN^ku mOraRi vuyirvarai yAvaiyum peyrththu 
maraN^kol yAnaipOR piNiththakU Tampala mannO 
 
163 
mazukkaL vachchiraN^ kArmukam vALimuk kuTumik 
kazukkaL chakkara muTampiTi kappaNa n^Anychil 
ezukka NAn^thakam palakaithan TivaimuthaR paTaiyin 
kuzukka LOTikal vin^thaivAz kUTamum palavAl 
 
164 
thuLaiya kallaimA lenakkoNTu chuzaRRiyuny chen^thUL 
aLaiyum yAnaipOR pAyn^thumal lARRiyum ARRal 
viLaiya vALoTu kETakam vIchiyum venRi 
iLaiya rATamar payilvana veNNilAk kUTam 
 
165 
thEchavir n^Ila mATany chemmaNich chenni mATaN^ 
kAchaRu kanaka mATany chan^thira kAn^tha mATam 
mAchaRa viLakku minna mATan^IN mAlai kUTaR 
pAchizai maTan^thai pUNTa panmaNik kOlai yanna 
 
166 
viraiyakal kathumpi nallAr vIN^kiLaN^ koN^kai pOzn^tha 
varai yakan mArpa manRi vaTuppaTAr thamakkan pillAr 
uraiyakan mAna vARRA lozukuvAr palakai yoLvAT 
karaiyakal vinychai vIrar kaNampayil kATchith theN^kum 
 
167 
minnaivA Lenna vIchi vIN^kuvAr thammiR pOrmUN 
TennavAn maruppu n^ITTi yethirethir puthaiyak kuththi 
annavA nenna vAyviT Tathuvenach chen^n^Ir chOrap 
ponnavA makanRa mArpar porukaLi RATTu vArkaL 
 
168 
thUNTuvA ruLamun^ thaN^kaL pinniTath thuvakkuN TIrththuth 
thANTumA noRRai yAzith thErinum thuLLith thuLLap 
pANTilvAyp pachumpon REyap pArmakaN muthukukINTu 
chENTichai pOymaTaN^kach chelvaththEr n^aTAththu vArkaL 
 
169 
main^tharthan^ n^erukkiR chin^thu kalavaiyum makaLir koN^kaich 
chan^thamuN^ kUn^thal chOrn^tha thAmumuny chiviRi vIchu 
chin^thurap poTiyum n^ARath thEnoTu mezun^thu chen^thUL 
an^thara vayiRu thUrppa vaTupari n^aTAththuvArkaL 
 
170 
thammuyirk kiraN^kAr Akith tharukkoTu mAna mIrppath 
themmunai yethirn^thA rARRuny cheruvenak kuruthich cheN^kEzk 
koymmalark kuTumich chEval kOziLan^ thakarpOr mUTTi 
vemmunai n^Okki n^iRpAr vERavaR RURu n^OkkAr 
 
171 
peNmuththa manaiya pEthaich chiRumiyar perun^Ir vaikai 
veNmuththa mizaiththa chiRRil chithaipaTa vekuNTu n^Okkik 
kaNmuththany chithaRach chin^thum kathirmuththa mAlaith thaTpath 
theNmuththi nakaiththuch chelvach chiRArkaTE ruruTTu vArkaL 
 
172 
koTimuki RuzAvu minychik kOn^akar vaTakIz nyAN^kar 
muTimichai vEmpu n^ARa murukavi zArum pOn^thum 
aTimichai n^ARath thennar vazivazi yarachu cheyyum 
iTimura chuRaN^kA vAyi lezun^ilai mATak kOyil 
 
173 
Aththika ruNTen ROthu maRamuthaR poruLkaL n^Ankum 
n^Aththikam pEchum vanychar n^Avari karuvi yAka 
AththanA luraiththa vEtha vaLavukaN TuLLan^ thERith 
thIrththarAy muththI vETkuny chelvartham irukkai cholvAm 
 
174 
munychin^AN maruN^kin minnap poncheytha muLari vEyn^tha 
kunychin^An Rachaiyath thAnaich chorukkumun koythu thUN^kap 
panychin^AN kalain^thOn mArpum palAchakkOl kaiyum thAN^ki 
enychin^AN maRain^Ul kaRpOr kiTaikaLE yilla mellAm 
 
175 
thIvinai yan^tha NALar chiRArpayi Reyva vEtham 
n^Avaru vERRak kETTuk kiLikaLO n^avilum vERRup 
pUvaiyum payinRu puththE LulakuRai puthuman^ thArak 
kAvuRai kiLikaT kellAN^ kachaTaRap payiRRu mannO 
 
176 
vEthamu maN^ka mARu miruthiyum purANa n^Ulin 
pEthamum therin^thO rAlum piRamathaN^ kaLaiya valla 
vAthamum mathamER koNTu maRuththalum n^iRuththa valla 
pOthamu muTaiyO rAlum polin^thana kazaka mellAm 
 
177 
uRipothi karakak kaiya roLiviTu cheN^kaR ROyththa 
aRuvaiya ruyirkkU Ranychu n^aTaiyina ravichchai mALa 
eRichuTar mazuvA Lennak kOvaNam yAn^tha kOlar 
maRaimuTi vanRith thERA mAthavar maTaN^ka LeN^kum 
 
178 
aTTilvAyp pukaiyu mATath thakilpaTu pukaiyum vELvi 
viTTezu pukaiyum onRi virichuTar vizuN^kak kaN^kul 
paTTathu palarun^ than^tham payilvinai yizakka n^aN^kai 
maTTaviz kaTukkai yAnkaN puthaiththan^AN mAnu mannO 
 
179 
theyva n^IRumain^ thezuththumE chithaikkala nAka 
evva mAchiru vinaiyuTam peTuththuzal piRavip 
pauva mEzaiyum kaTan^tharan pathamalark karaichEr 
chaiva mAthavar uRaimaTath thanimaRu kuraippAm 
 
180 
eN^ku mIchanaip pUchaichey thikapara maTaivAr 
eN^ku manparaip pUchaicheythu ezupiRap paRupAr 
eN^ku mAkamany chevimaTuth thethirvinai thaTuppAr 
eN^ku n^Ayakan vaTivuNarn^ thiruLmalaN^ kaLaivAr 
 
181 
azivi lAnurai yAkamam ilakkamAyn^ thavaRRuL 
vizimi thAkiya vithiyinum vilakkunu maTiyaith 
thazuvu thoNTarkaN main^tharkaL chAthakar pAcham 
kazuvi vITaruL pOthakak kATchiyar palarAl 
 
182 
maRaikaL Akamam pothuchchiRap penachchivan vakuththu 
muRaiyi nOthiya vithivilak kuraikaLu muTivil 
aRaiyum vITumon RiraNTenum piNakkaRa vamaiththa 
kuRaivi lAchchiva yOkiyar kuzAN^kaLum palavAl 
 
183 
kuzalum thumpuru n^Arathar pATalum kuniththuch 
chuzaluN^ kompanAr ATalu mUvarvAyth thuthiyum 
vizavin chelvamuny churuthiyun^ thichaiyelAm vizuN^kum 
muzavuN^ kaNTuyi lAthathu munnavan kOyil 
 
184 
maTaN^kal inRiviN piLan^thumEl vaLarn^thuveL LERRu 
viTaN^kar veLLiman Rimaiththezu veNchuTar n^ITTam 
muTaN^kal veNpiRaik kaNNiyAn kayilaimU vulakum 
oTuN^ku kinRan^A LON^kiya vOkkamE yokkum 
 
185 
karan^thu thEnRuLith thalarkaLum chorn^thuvaN TaraRRa 
n^iran^thu chun^tharaR koruchiRai n^inRapUN^ kaTampu 
paran^thu kaTpunal ukappala malarkaTUyp pazichchi 
iran^thu n^inRaruch chanaicheyu min^thira nikarum 
 
186 
uzalchey thIvinai puruppaRa vuyirkkelA maTiyin 
n^izalchey vArkkun^I NizalcheyA n^inRapUN^ kaTampin 
kuzalchey vaNTukaR pakamathuk koNarn^thuvan^ thUTTith 
thazalchey kAmamen pETaiyin UTanOy thaNikkum 
 
187 
Aru n^IrkkaTa lanRathu venan^iRai yakazkAr 
Uru mAziyan Rathuvena vOnkeyi leTTAych 
chAru n^Emiyan Rathuvenach chamain^thakO purampon 
mEru vanRathu venachchuTar vichumpizi vimAnam 
 
188 
vEtha van^thamun^ thuLakkaRa meypporuL viLaN^kum 
n^Atha van^thamuN^ kaTan^thathOr n^aTun^ilaip poruLin 
pAtha van^thanaip paththiyin pAlarAyp payilvOr 
mAtha van^tharu payanenath thazaiththapal vaLanum 
 
189 
poRikaL ain^thinuk kUTTupal pOkamu mithappach 
cheRiko NIravA luvarppavath thirun^akar mAkkaL 
n^eRikoL chenychaTaip piRaimuTi n^irumalak kozun^thin 
veRiko NAnmala raTithazIi vITupeR RArpOl 
 
190 
munna vannara chirukkaiyAl an^n^akar muLarip 
ponnai yInRathA lathupala poruNiRai chelvan^ 
thannai yInRathA lathupala tharumamen Ruraikkum 
minnai yInRathaq thInRathAl vizuththaku pukazE 
 
191 
ezukka Tan^thathO Luruththira vulakamen RiyArum 
vazuththa n^inRavin^ n^akarvayin umparin mANTa 
vizuththa kumpala chelvamum viyan^thupArth thuLLath 
thazukka RAmaiyA linnamu mamararkaN NuRaN^kAr 
 
192 
viraiya vIzn^thathAr mInavar vAkaivEl viTuththuth 
thiraiya venRathu muTithakarth thin^thiran cherukkuk 
karaiya venRathuN^ kArthaLai yiTTathuN^ kanaka 
varaiya venRathum in^n^akar valiyinA lanRO 
 
193 
eN^ku n^AvumA yeN^kaNuN^ kaNNumA yeN^kun^ 
thaN^ku pEroLi yallathith thanin^akarch chelvany 
cheN^ka NAyira n^AvinAn cheppavum ethirkkaN 
TaN^ka NAyira muTaiyava naLakkavum paTumO 
 
194 
puNNi yampuri pUmipA rathilvaru pOkam 
n^aNNi yinpuRu pUmivA nATenpa n^ALum 
puNNi yampuri pUmiyu mathilvaru pOkam 
n^aNNi yinpuRu pUmiyu mathuraimA n^akaram 
 
195 
paNkanin^ thanaiya chollAr n^arappichaip pANi thEvar 
uNkani yamuthuN^ kaippach chevithuLai thUNTa vuNTum 
peNkaLin amutha mannAr perumitha n^aTana muNNak 
kaNkaLai viTuththuN^ kAlaN^ kazippava raLavi lAthAr 
 
196 
kalavivith thAka vUTik kaTpunal kuLikku n^allAr 
pulavithIr chevvi n^Okkip punarmulaip pOkan^ thuyththum 
n^ilain^ilai yAmai n^Okki n^eRippaTu tharuma thAnaN^ 
kalainyarkaip peythuN^ kAlaN^ kazippava reNNi lAthAr 
 
197 
chan^thiththu mInan^Okki thalaivanai mUnRu pOthum 
van^thiththum Ichan pUchai marapuLi muTiththum vEtham 
an^thiththu maRiyAn cheytha thiruviLai yATal kETTuny 
chin^thiththu manpar pUchai cheythun^AL kazippAr pallOr 
 
198 
kaRpavai kaRRuN^ kETTuN^ kETTavai karuththuL URach 
choRporu Ninain^thuN^ kETpOrk kuNarththiyuT TuLakkan^ thIrththum 
eRpaka liravu n^IN^ku miTaththumey yaRivA nan^tha 
aRputha veLLath thAzA thAzn^thu n^AL kazippAr chillOr 
 
199 
thannikar uyarchchi yillAn kAppiyath thalaivanAka 
munnavar mozin^tha thEnOr thamakkelA mukama nanRO 
annathu thanathE yAku maNNilE pANTi vEn^thAy 
in^n^akark karacha nAvA nikkavik kiRaiva nAvAn 
 
200 
ennena vuraippEn in^tha viRaimakan paNmai yEnai 
mannavar vAnOr pOla mathiththurai virikkaR pARRO 
annava nANai yARRA Taippathiv vakila menRAn 
munnavan cheytha vATal varavinai muRaiyiR cholvEn 
 
mathurai thirun^akarap paTalam chupam 
 

thirukkayilAya varuNanaip paTalam

 
 
201 
varaN^ka Tan^tharu Lenamuthu vAnavar munivOr 
karaN^ka Tan^thalai mukizththiTak karuNaichey thavichchai 
uraN^ka Tan^thurai yuNarvelAN^ kaTan^tharu maRaiyin 
chiraN^ka Tan^thavan iruppathu thirukkayi lAyam 
 
202 
puran^thar AthivA navarpatham pOthuRai puththEL 
paran^tha vAnpathany chakkarap paTaiyuTaip pakavan 
varan^tha vAthuvAr pathamelA n^ilaikeTa varun^AL 
uran^tha vAthun^in RUzithO RON^kumav vON^kal 
 
203 
arampai mAtharA rATali naravamum pATal 
n^arampi nOchaiyu muzavathir chummaiyu n^AlvAy 
varampil Othaiyu maruvivI zoliyumA RAthu 
n^irampi vAnamun^ thichaikaLu n^imirvana mAthO 
 
204 
ven^tha n^IRRoLi veNmaiyum vimalanai yakaN^koN 
Tan^tha minRiyE yachaivaRa virukkaiyu maruvi 
van^tha kaNkaLum koNTava NirukkumA thavarkkuth 
than^tha thAlaran kayilaiyin^ thanathuchA rUpam 
 
205 
AN^ku veNTukil viriththenak kallena vArththu 
vIN^ku kAlaru viththiraL veLLamE yanRi 
ON^ku n^AnmaRaik kuTumiyin uLLoLi n^Okkith 
thUN^ku mAthavar kaNkaLum chorivana veLLam 
 
206 
kOTTu mAmalar n^ilamalar kuNTun^Ir eTuththuk 
kATTu mAmalar koTimalar koNTumuT karain^tha 
pATTu mAmalar koNTun^am paranychuTa raTiyiR 
chUTTu mAthavar thokuthiyuny chUzvana vorupAl 
 
207 
kaiya n^Akamum kAychina vuzuvaiyuN^ kaTuvAyp 
paiya n^Akamun^ thaN^kiLai paraviya mukkaN 
aiya nAkamey yarun^thavar thamaiyaTain^thu anpu 
cheyya n^Akamum vaiyamum pukazvathach chilampu 
 
thirukkailAya varuNanaip paTalam chupam 
 

purANa varalARRup paTalam

 
 
208 
aLan^thi TaRkari thAyavak kunRinmEl 
kaLaN^ka RuththuviN kAththavan kOyinmun 
viLampa runychiva thIrththaththin mikkathAy 
vaLampe Runychiva thIrththaththin mATathu 
 
209 
thaNTa ruN^kathirch chan^thira kAn^thaththiR 
paNTa yaN^ka n^avamaNi paththichey 
thaNTar thachchan anEka thavanycheythu 
kaNTa thAyirak kAnmaN TapamarO 
 
210 
Ana pAnmaiyi nAlan^tha maNTapam 
nyAna n^Ayaka nANmalarth thAToza 
vAna mInoTu van^thu pathaN^ kuRith 
thUna minmathi vaikuva thoththathE 
 
211 
anna maNTapan^ thannu Larun^thavam 
enna vEN^kai yathaNmEl irun^thanan 
pannu vELvip pathineN purANamum 
chonna mAthavach chUtha munivanE 
 
212 
an^tha vElaiyi lachchiva thIrththaththil 
van^thu mUzkiyam maNTapath thERiyE 
chan^thi yAki thavamuTith thIRilA 
in^thu chEkaran RANinain^thu EththiyE 
 
213 
champu paththan chathAnan^than uththaman 
ampu yaththa nanaiya makOtharan 
umpa ranychiya vukkira vIriyan 
n^ampu vELvip pirachaNTa n^aRRavan 
 
214 
Athi mAthavar yAvarum anpumai 
pAthi yAymuRRu mAkum parAparach 
chOthi pAlvaiththa chUthanaith thOththiram 
Othi yanychalith thonRu vinAvinAr 
 
215 
vEtha vAkama purANamE miruthiyE muthalA 
Othu n^UlkaLin RuNiporu LulakelAm payan^tha 
pEthai pAkanE paramenath thErn^thuNar periya 
pOtha mAthava vunakkiyAm pukalvathu onRu RulathAl 
 
216 
mEru man^tharaN^ kailaiparp pathamuthal viTaimEl 
Uru man^thara n^ATavan uRaipathi yanan^tham 
Aru man^thamil pOkamvI TaTaivathen RavaRRin 
kAra NaN^kaLO Turaiththanai karuththinuk kichaiya 
 
217 
aiya mAthimuk kuRRamum akalan^I yaruLich 
cheyya vun^theLin^ thilEN^kaLyAny chiRRaRi vuTaiyEm 
maiya nenychinE mAkaiyAn mayakkaRa vinnum 
uyyu mARaruL cheythiyen Ruraiththanar mannO 
 
218 
thalaN^ka Tamminmik kuLLathAyth thakuthichA RIrththak 
kulaN^ka Tamminmik kuLLathAyk kuRaiyiran^ thOrkku 
n^alaN^ka Tan^tharuN mUrththiyAy n^AthavE thAn^thap 
pulaN^ka Tan^thapEr oLiyuRai thalanonRu pukalAy 
 
219 
enRa pOthethir mukamalarn^ thiruNmala valiyai 
venRa chUthanun^ thalaN^kaLin vichETamAyn^ thampoR 
kunRa vArchilai yAniTaN^ koNTuRai pathiyuL 
onRu kETkavI TaLippathAy uLathumaR RathuthAn 
 
220 
muRRa vOthiya purANamU vARinuT kAn^tham 
peRRa thARuchaN^ kithaiyavai yARun^tham peyarAR 
choRRa pErchanaR kumaramA munivaran chUthan 
kaRRai vArchaTaich chaN^karan mAlayan kathirOn 
 
221 
inna vARanuT chaN^kara chaN^kithai yenRu 
chonna n^Ulinai yuNarththinAn chaN^karan thuNaivik 
kanna pOthavaN maTiyini lirun^thukET Tathanai 
minnu vElpaNi koNTavEL veLippaTa vuNarn^thAL 
 
222 
kunRE Rin^thavEL vazipaTu kuRumunik kuraiththAn 
anRu thoTTaq thakaththiya chaN^kithai yAki 
n^inRa thannathu kETpavark karanaTi n^Izal 
onRum inpavI TaLippathA voruthala nuraikkum 
 
223 
athika vappathi yAtheni nAlavAy kETkak 
kathiya Lippathen ROthiya chUthanaik kathiyin 
mathiyai vaiththavar annathaip pakarena van^tha 
vithiyi niRpukal kinRanan viyAthanmA NAkkan 
 
224 
puthiya thAmarai vEviya pazamaRaip puththEL 
vithiyi nARkaTu n^aTaippari makanycheyvAn vENTik 
kathiyai mAyn^thavark kuthavuthaN TuRaikezu kAchip 
pathiyin main^tharOTu eythinAn paNToru vaikal 
 
225 
akaththiyan viyAtha nArathan chanakan Athin^An munivarkO thamanUR 
chikaiththeLi vuNarn^tha parAcharan vAma thEvanvAn mIkiyE vachiTTan 
chakaththiyal kaTan^tha chukanmuthan munivar thammoTum paththuvem parimA 
makaththozin muTiththu maRRavark kuLLa makizvuRa vazaN^kun^a vazaN^kA 
 
226 
chaththiya vulakiR charOrukak kizavan chArn^thapin pulappakai chAyththa 
aththiru munivar anaivarum kAchi yaTikaLai yaTain^thanar paNin^thu 
muthal maNTapaththi naRamutha nAnku mozin^tharuN mUrththichan^ n^ithiyiR 
paththiyA yirun^thu n^Aratha muniyaip pArththoru vinAvurai pakarvAr 
 
227 
thalamuthan mUnRuny chiRan^thathOr chaivath thalamurai yennan^A rathanRAn 
kalaimuzu thuNarn^tha chanaRkumA ranpAR kaRRavan viyAthanAm avanpAl 
n^alamuRak kENmi nenavavan kathirvE nampipAn maRaimutha lanaiththum 
alaivaRa vuNarn^thOn kuRumuni yAku mavaniTaik kENmena viTuththAn 
 
228 
malayamA thavanai yaTain^thukai thozuthu vAzththivA thAvivil valanaik 
kolaiyuri tharuma mUrththiyE vin^thak kunRaTak kiyathavak kunRE 
alaikaTal kuTiththa varuTperuN^ kaTalE yarun^thamizk koNTalE thenpAr 
thulaipeRa n^iRuththa kaLaikaNE yenRu churuthiyA yiramenath thuthiththAr 
 
229 
mUvakaich chiRappu muLLathOr thAna mozikena mukamalarn^ tharuLkUrn^ 
thiyAvaiyum uNarn^thOn muththimaN Tapaththi nIriru thokaiyinvan^ thiRakkum 
chEvalka Tamaiyu maiN^karan Ranaiyuny chEvalaN^ koTiyuTai vaTivER 
kAvalan Ranaiyum vaTan^iza lamarn^tha kaNNuthaR paranaiyum paNiyA 
 
230 
aN^kayaR kaNNi thannaiyu men^thai yAlavA yAnaiyum ithaya 
paN^kayath thiruththich chamAthiyi lirun^thu paravacha maTain^thupArp pathikkuch 
chaN^kara naruLich cheythachaN^ kithaiyaith thAraka nuTaliraN TAkach 
cheN^kaivEl viTuththa chEvaka nenakkuth theruTTinA nanaiyachaN^ kithaiyil 
 
231 
peRaRkarun^ thavanychey thakan^theLin^ tharithiR peRuN^kathi kETpavark keLithA 
yuRappaTun^ thalan^Ir vinAyamuch chiRappu muLLatheth thalaththinuN^ kazin^tha 
chiRappinAN^ keNNeN TiruviLai yATal cheytharuL vaTiveTuth thenRum 
maRaipporuL viLaN^ku mAlavAy athanai maNNinmER chivanula kennum 
 
232 
aththalath thanaiya mUvakaich chiRappum aLavilA vuyirkkelAN^ karuNai 
vaiththavan cheytha thiruviLai yATTum varaiyuraN^ kiziyavE leTuththa 
viththaka nenakku viLampiya vARE viLampuva numakkena van^tha 
uththama munivar yAvaruN^ kETka vuNarththuvAn kaTalelA muNTAn 
 

mathuraik kANTam

thala vichETap paTalam

 
 
233 
n^ATTamoru mUnRuTaiya n^Ayakanuk kanpuTaiyIr n^ayan^thu n^Ivir 
kETTathalam INTuraiththa thiruvAla vAyathanuT kiLaiththup ponnan^ 
thOTTalarthA maraimuLaiththa thoruthaTamuny chun^tharachcheny chOthi nyAna 
ITTamena muLaiththachiva liN^ka monRu muLavinnu michaippak kENmin 
 
234 
thiruvAla vAykkiNaiyA moruthalamum theyavamaNany cheyya pUththa 
maruvArpoR kamalan^ikar thIrththamumath thIrththaththin maruN^kin nyAna 
uruvAki yuRaichOma chun^tharanpO likaparan^than^ thulavA vITu 
thazivAnu muppuvanath thinumillai yuNmaiyithu chARRin mannO 
 
235 
avvakaiya mUnRin muthaR Ralapperumai thanaichchurukki yaRaiyak kENmin 
evvakaiya vulakaththun^ tharumathala mathikamavaR RIRilAtha 
chaivathala mathikamavaR RaRupaththeT Tathikamavai thamilI reTTuth 
theyvathala mathikamavaR Rathikathala n^AnkavaRRaich cheppak kENmin 
 
236 
annamali vayaRpuliyUr kAchin^akar kALaththi yAla vAyAm 
innavaLam pathinAnkiR RiruvAla vAyathika mevvARu ennin 
minnaviram palaN^kANak kAchin^akar vathin^thiRakka viyankA Laththip 
ponnakaram paththiyinAl vazipATu cheyavaLikkum pOkam vITu 
 
237 
aRan^thazaiyun^ thiruvAla vAykETTa vuTanpOka maLikkum INTu 
piRan^thiRavAp pErinpak kathiyaLikkum ithuvanRip piRazA theN^kum 
n^iRain^thapara neththalamum paTaippAnith thalaththaimutha nirumith thiN^N^an 
uRain^tharuLi nAnanRi yinnamuLa thithanperumai yuraippak kENmin 
 
238 
thiruvAla vAyenRu kETTavarE yaRampeRuvar chelva mON^kun^ 
thiruvAla vAyenRu n^inaiththavarE poruLaTaivar thEva thEvaith 
thiruvAla vAyiTaththuk kaNTavarE yinpan^alany chErva renRun^ 
thiruvAla vAyiTaththu vathin^thavarE vITTun^eRi chErvar anRE 
 
239 
churan^athichUz kAchimuthaR pathimaRumaik kathiyaLikkun^ thUn^Ir vaikai 
varan^athichUz thiruvAla vAychivan muththitharum vathivOrkku Ithu 
thiranathikam parakathiyum pinkoTukku mAthalinich chIvan muththi 
puranathika menpatheva nathaRkathuvE yoppAmep puvanath thuLLum 
 
240 
Athalinip pathiviTTup pirapathiyiR pOyn^ORpOr aN^kai koNTa 
chIthaLavA namuthEyppath thiththikkath thEmpeythu cheytha thImpAl 
Othanaththaik kaiviTTu puRaN^kaiyai n^akkuvA roppA rin^tha 
mAthalaththin perumaithanai yAvarE yaLaviTTu vazuththaR pAlAr 
 
241 
maRRaiya thalaN^ka TammiR parimakam vAcha pEyam 
aRRamil chOTachAka makkiniT TOmam yArkkum 
muRRaru mirAchu chUya muthanmaka muTiththa pERuny 
cheRRami Raricha pUrNa muthaliTTi cheytha pERum 
 
242 
eLLizu thannaN^ kanni yivuLithE riyAnai yillam 
veLLiyAn ponpU NATai viLaivoTu pazanamunnAth 
thaLLarum aTimaiyAthi thAnaN^kaL cheytha pERum 
vaLLaRan kAchiyAthip pathikaLil vathin^tha pERum 
 
243 
kaN^kaikA Liththi vANi kAviri kaNNa vENi 
thuN^kapath thiraithIm pAli thUyathan porun^ai munnAch 
chaN^kaiyi nathikaN muRRum ATiya thavaththin pERum 
maN^kala mathurai thannil vaikalum vathivOrk keythum 
 
244 
anniya thalaN^ka Tammil ARRiya pirama kaththi 
ponninaik kaLavu cheythal kaLLuNTal punitha vAchAn 
panniyaip puNartha linna pAthaka manaiththu menRun^ 
thannika rAla vAyil vathipavar thamaiviT TEkum 
 
245 
maRRaiya thalaththin chAn^thi rAyaNa mathiyan^thORum 
uRRapE RiN^kuk kaN^ku lUNTiyAl aTaipE RAkum 
maRRaiya thalaththin mAthap paTTinip palaththin pERiN^ 
kuRRoru vaika luNTi yozin^thavar peRumpE rAkum 
 
246 
ayanaka raTain^thu n^Anku thiN^kaLOn pARRum pERiv 
viyanaka raTain^thu n^ORkum aTTami viratha n^alkum 
ayanaka reythi yARu thiN^kaNOn pARRum pERiv 
viyanakarch chOma vAra virathamE yaLikku manRE 
 
247 
Enaiya thalaththi lOrAN TuNavozin^ thiyaRRu n^OnpAl 
AnapE RiN^ku n^ORkuny chivanirA vaLikkum iN^kE 
Unavaim poRiyum venROn muppozu thuNTu vaikith 
thAnamarn^ thAluN^ kAluN TiyaRRumA thavaththO nAkum 
 
248 
in^than^An mATa mON^kum AlavA yiTaththiyA rEnum 
an^thaNar thamakkOr muTTi yarun^thavar thamakkOr pichchai 
than^thavar puRampu cheytha chOTacha thAnan^ thammAl 
van^thapE RaTaivar palvE Ruraippathen mathiyAn mikkIr 
 
249 
palvakaith thalaN^kaL ellAm vaikiya payanu menRum 
palvakaith thIrththa mellA mATiya payanu menRum 
palvakaith thAna mellA n^alkiya payanu menRum 
palvakaith thAna pUchai paNNiya thavaththin pERum 
 
250 
palvakaith thavaN^kaL ellAm muRRiya payanun^ thUya 
palvakai man^thi raththi leythiya yayanu n^Ulin 
palvakaik kELvi yellA mAyn^thuNar payanum yOkam 
palvakai nyAna mellAm payinRuNarn^ thaTaN^kum pERum 
 
251 
anaiyathol pathiyi lenRum vaikuvOr aTaiva renRAl 
inaiyathol pathikku n^ErvE Rillaiyip pathiyin mEnmai 
thanaiyaRi pavarA rIchan RAnanRi yAtha lalE 
vinainaivel pavaraN^ keythi vathivathE vENTu mAthO 
 
252 
kaiththalan^An kiraNTuTaiya malarkkaTavuN mOlorun^AT kayilaiyAthi 
eththalamu moruthulaiyiT Tiththalamum oruthuLaiyiT TiraNTun^ thUkka 
uththamamAn^ thiruvAla vAymikavuN^ kanaththathukaN Tulakin mElA 
vaiththathala mithuvenRA lithanperumai yAvarE vazuththar pAlAr 
 
253 
aththirumA n^akarinpEr chivan^akaraN^ kaTampavanam amarn^thOr chIvan 
mukthipuraN^ kannipuran^ thiruvAla vAymathurai muTiyA nyAnam 
puththitharum pUvulakiR chivalOkany chamaTTivichchA puran^then kUTal 
paththitharu thuvAthachAn^ thaththalamen REthuvinAR pakarvar n^allOr 
 
254 
enRuthalach chiRappuraiththa kuRumuniva nethiraRavOr iRumpU theythi 
n^an Ruthalap perumaiyaruL cheythanaikET TuTaleTuththa n^ayappA TellAm 
inRaTain^thE minichchuvaNa puNTarikach chiRappathanai yichaiththi yennak 
kunRamaTak kiyakaruNaik kunRanaiyAn varanmuRaiyAR kURu kinRAn 
 
255 
virathamA thavaththIr kANin vevvinai yellAm vITTich 
charathamAp pOka n^alkun^ thapaniya muLari van^tha 
varavumak kanaka kanychap perumaiyum vaLanu n^ankA 
uraicheythuN^ kENmi nennA munivaran uraikku mannO 
 
thalavichETap paTalam chupam 
 

thIrththa vichETap paTalam

 
 
256 
kaNNakan kuTumi mATak kaTipozi lAla vAyin 
aNNalam perumai yArE yaLappava ravirthaN muththa 
veNNakai yumaiyA Lanpu viLaimukach chevvi pOlath 
thaNNaRum kamalam pUththa thaTapperun^ thakaimai cholvAm 
 
257 
ARRunuk karachAN^ kaN^kai kAviri yAthi yARum 
vERRuru vAya mun^n^Ir vElaiyum piRavuN^ kArun^ 
thORRumun Rannai yATTach chun^thara mUrththi cheN^kaN 
ERRinan kaNTa thIrththa mAkumI thevvA Rennin 
 
258 
akaLamA yulaka mellAm oTukkiyan^ n^eRiyE yArkkum 
n^ikaLamAm viruththi thOnRa n^inaivaRa n^inain^thu n^iRkun^ 
kukaLilA vaRivA nan^tha chun^tharach chOthi mEnAT 
chakaLamA muruvaN^ koNTu thAnoru viLaiyAT TAlE 
 
259 
mukkaNan aravap pUNa n^Ulinan mukizveN TiN^kaT 
chekkAny chaTaiyan chUla kapAlaththan cheN^ka NERRan 
maikkaruN^ kayaluN kaNNi vAmaththan munnum pinnum 
pakkamu n^an^thi yAthi kaNAthipar pAvich chUza 
 
260 
chenRuthan thEnith thEchAR RichaiyelAm viLaN^kach cheN^kaN 
venRikoL uraka vEn^tha nakaramum viputhar vEn^than 
ponRikaz n^akarum vEthan puramumAl puramu mElaith 
thanRiru n^akaruny chenRu chanycharith thATi mILvAn 
 
261 
annapO thayanun^ thEvark karachanum Azi vEn^thum 
munnarvan^ thiRainychi yEththa munivarum pERu n^alkith 
thannaka raTain^thu n^IN^kAth thanipperuN^ kaNaththi nOrai 
innaruLchuran^thu n^Okki yiliN^kaththiR pukuthu mellai 
 
262 
vEththirap paTaiyOn Athi kaNAthipar vIzn^thu pAla 
n^Eththira vanpark kanpa n^iranychana n^iruththA nan^tha 
chAththira muTivun^ thERAth thanimuka loruva vennAth 
thOththira vakaiyA lEththith thozuthonRu vinAval cheyvAr 
 
263 
aiyaviv viliN^ka mUrththik kATTavu maTiyE mUzki 
uyyavuN^ kaN^kai yAthi n^athikaLum ulakaththuLLOr 
mai yaRu thaTAcha n^Iru maRRilai yirumaip pERuny 
cheyyavOr thIrththa miN^kuN TAkkenach cheppa vENTum 
 
264 
aththakai yiliN^ka mUrththik kaTuththathen kIzchA rAka 
muththalai vElai vAN^ki n^ATTinAn muthupAr kINTu 
paiththalaip pAn^thaL vEn^than pAthalaN^ kINTu pOyeN 
kaiththalap piraman aNTa kaTAkamuN^ kINTa thavvEl 
 
265 
avvazip puRampu chUzn^thu kiTan^thapEr Azi yUzip 
pauvan^I renna vON^kap pANiyA lamaiththu vENith 
theyvan^an nIraith thUvik kalan^thumA thIrththa mAkkik 
kaivarai kapAli n^an^thi kaNaththinai n^Okkik kURum 
 
266 
innamA thirththan^ thannai yenaippala thIrththaN^ kaTku 
munnamyAm iN^kuk kaNTa muthanmaiyA lAthi thIrththam 
ennalA miniyuN TAkkun^ thIrththaN^ka Levaikku mElAy 
mannalAR parama thIrththa menappeyar vazaN^ka lAkum 
 
267 
maruTkeTa mUzki nOrn^an maN^kalam peRalA nAmam 
aruTchiva thIrththa mAkum punneRi yakaRRi yuLLath 
thiruTkeTa nyAnan^ thannai yIthalAn RithaRku n^Amam 
 
268 
kuTain^thutharp paNamuny cheythu thAnamuN^ koTuththum mATE 
aTain^thezuth thain^thum eNNi yuchcharith thanpA lemmaith 
thoTarn^thuvan^ thiRainychich chUzn^thu thuthiththemai yuvappach cheythOr 
uTampeTuth thathanA len^tha vuRuthiyuN Tathanaich chErvAr 
 
269 
in^than^I remmai yATTi nEziraN Tulakin mikka 
an^thami RIrththa mellAm ATTiya payanvan^ theythum 
van^thithin mUzki yiN^ku vaikun^aN^ kuRiyai yuN^kaL 
chin^thaiyi lArvam poN^kap pUchanai cheymi nennA 
 
270 
viNNavar thammin mElAm vEthiya nAki n^inRa 
paNNavan RAnan^ n^IriR paTin^thuthan nanuchchai yAlE 
aNNalaN^ kaNaththi nOrai mUzkivith thanAthi yAya 
puNNiya viliN^kan^ thannuT pukun^thini thirun^thAn mannO 
 
271 
an^thamA n^IrA nan^thi yAthiyOr vithiyAR chOma 
chun^tharan muTimEl ATTith thukaLaRap pUchai yARRich 
chin^thaiyil vizain^tha vellA maTain^thanar chempoR kanycham 
van^thavA Rithuvath thIrththa makimaiyu muraippak kENmin 
 
272 
vaLaiyeRi tharaN^ka nyAna vAviyai n^OkkiR pAvath 
thaLaiyaRu mUzkin vENTuN^ kAmiyam ellAny chArum 
uLamuRa mUzku mellai muzukkonRaR kulakath thuLLa 
aLavaRu thIrththa mellA mATiya payanvan^ theythum 
 
273 
meyyaimaN NAthi koNTu vithivazi chuththi cheythu 
maiyaRu varuNa chUththa man^thira n^avinRu mUzkiR 
RuyyamA thIrththa mellAn^ thOyn^thun^An maRaiyu mAyn^thOr 
kaiyilep poruLum In^tha kAchaRu pERu n^alkum 
 
274 
theyvavith thIrththan^ thannai n^inaivinRith thINTinAlum 
avviya vinaiyu nIn^thi yarumpeRal vITu chErvar 
ivvurai meyyE yAkum ennenin manaththA RanRi 
vevvaza RINTi nAluny chuTumanRi viTumO vammA 
 
275 
Aruman^ n^Iri lenRu mATinAr chIvan muththi 
chEruva ran^n^I rATuny chiRappuRu payanuk kovvA 
vAruNa mAkki nEya man^thiram ivaimun nAna 
pEruNar vaLikku n^Anany cheythavar peRumpE RellAm 
 
276 
annan^Ir thanaiyumATi yAlavA yuTaiya n^Athan 
Rannaiyum paNivOn mElaip pAkathi thannaich chArum 
ennan^an nUliR chonna paviththiram evaikku mElAyp 
pannarum punitha mAna paviththira mAki n^iRkum 
 
277 
Athara vilanA yan^n^I rATinOn chuvarkkan chErum 
Athara vuLanAy mUzki vAnava rAthi yAnOrk 
kAthara varichi yeLLuth tharuppaNa mamaiyach cheythOn 
Athara vELvi muRRu mARRiya payanaich chErum 
 
278 
EnaimA thalaN^ka Tammi lirun^thuchey viratham pUchai 
thAnamA tharuma mOman^ thavanychepan^ thiyAnan^ thammAl 
AnamA payaniR kOTi yathikamAm aTain^thu mUzki 
nyAnamA thIrththa nyAN^ka rirun^thavai n^ayan^thu cheyyin 
 
279 
piRan^than^A Lan^nIr mUzkin mElaivem piRavip pauvam 
maRin^thiTu maRithEL kumpa mathikaLin mUzkith thenpAl 
uRain^thavar poruTTup piNTa muthalinA lavarthAm Azn^thu 
n^iRain^thiTu piRavip pauva n^inRumE lezuva ranRE 
 
280 
aththaTa maruN^kin yAvar thenpula maTain^thOr thaN^kaL 
chiththamA chakaRRa vENTich cheykaTan muTikki nannOr 
eththanai yeNNErn^ thAlum eLLukkA yiramAN TAka 
aththanai yANTu maTTu mavaraiviN NAna vaippAr 
 
281 
mUvakai yulakil uLLa thIrththamu muRaiyA lenRuny 
chEvakany cheyyu min^thath thIrththamen^ n^ALu mUzki 
EvAn^ n^IrA lenRu mIchanaip pUchai cheyvOr 
Avarip piRavi thanni lavarkathik karaiyaich chArvAr 
 
282 
viTuththiTal ariya n^iththa vELvi viratham vEthan^ 
thaTuththiTa lariya thAnan^ thavamivai tharumpE RellAm 
aTuththathan karaiyil vaiki yIchanai yaruchchip pOrkkuk 
koTuththiTu puNNi yaththiR kOTiyi lonRuk kovvA 
 
283 
ummaiyiR piRavi thORu n^iyaman^al lozukkam pUNTu 
poymaiyil virathan^ thAnan^ thavanycheythu punitharAkich 
chemmain^an neRiyi ninRa chiththazik kalathith thIrththam 
immaiyil aTain^thu n^iththamATuthaR keythA thanRE 
 
284 
mathikathirO niTaththoTuN^ku thinan^thiN^kaT piRapparavam vAyaN^ kAn^thu 
kathirkaTamai vizuN^kuthinam vithipAtha min^n^ALiR karuthi mUzkith 
thuthikaTarup paNan^thAnam purithanmanu vOthuthalath thokaiyon RaRkon 
Rathikapala nammuRain^U RAyiran^U RAyiramOr an^an^tha mAkum 
 
285 
poruvariya thakarththiN^ka TulAththiN^kaL ivai yuthikkum pOthu mUzkin 
orupathinA yiramaTaN^kAny kaRavukavaith thALalava nuthippin mUzkin 
irupathinA yiramaTaN^kA min^thiravi yiTaththoTuN^ku min^thu vAram 
varuvathaRin^ thATimanu vOthanmuthaR cheyinanan^tha maTaN^ kuNTAkum 
 
286 
pirayAkai thaninmakara mathin^ANmup pathuN^kuTain^thu peRumpE Rin^thath 
thiraiyArpain^ thaTaththorun^AN mUzkuvOn peRumviratha chIlam pUNTu 
varaiyAmal oruvaruTam paTin^thumaiyai yamararchikA maNiyAm vEtha 
uraiyAnai vazipaTumEn malaTikku n^anmakappE RuNTA mannO 
 
287 
eNTichaiya n^athivAvi vaTivAna mAthIrththamellA mippoR 
puNTarika thaTaththiloru kOTiyilOr kURun^ikar pOthA vIthu 
kaNTathanA laRan^thINTap peRRathanA naRporuLaN^ kaiyAl aLLik 
koNTathanA linpan^alaN^ kuTain^thathanAR pErinpaN^ koTukku manRO 
 
288 
munnava naruLich cheytha kAraNa muRaiyAl anRi 
innamip punitha vAvik kEthuvA leythu n^Amam 
minnavir chaTaiyAn chenni mEviya kaN^kai n^IriR 
pinnathu kalan^tha n^IrAR peRunychiva kaN^kaiyenRum 
 
289 
alakilAth thIrththan^ thammu Lathikavuth thammAyth thOnRi 
ilakalA lithanaith thIrththa vuththama menpar ArAyn^thOr 
palavithaz viriththuch chempoR paN^kaya malarn^tha n^IrAl 
ulakavar yArum poRRA maraiyena vuraippa ranRE 
 
290 
tharumamun nAku n^Ankun^ tharuthalAR Raruma thIrththam 
arumaichAl aruththa thIrththa marumpeRaR kAma thIrththam 
irumaichEr muththi thIrththa menpathA mInaiya thIrththam 
veruvaru pAvamennum viRakinuk keriyA manRE 
 
291 
ivvarun^ thalaththi nAR perumaiyum erikAl chempoR 
Reyvatha pathuma thIrththap perumaiyuny cheppak kETTEn 
evvamil pOkam vITu peRuvaren RichaiththAn mun^n^Irp 
pauvamuN Tamarar vEn^than paripava vizuman^ thIrththOn 
 
thIrththa vichETap paTalam chupam 
 

mUrththi vichETap paTalam

 
 
292 
AlavA yalarn^tha chempo nampuyap perun^thIrth thaththin 
mElavAm perumai thannai viLampuvA revarE yaN^kaN 
n^IlamA miTaRRu mukka NirAmaya naRivA nan^tha 
mUlamA viliN^kamEnmai muRaiyinA laRaiya luRRAm 
 
293 
ponneTu mEru veLLip poruppuman^ tharaN^kE thAram 
vanneTum purichai chUzan^tha vAraNa vAchi yAthip 
pannarun^ thalaN^ka TammiR parApara viliN^kan^ thOnRum 
munnarik kaTampin mATE muLaiththathich chaiva liN^kam 
 
294 
appathi yiliN^ka mellA maruTkuRi yithaniR pinpu 
kappuviT Tezun^tha vin^thak kAraNamiraNTi nAlum 
oppari thAna nyAna voLithiraN Tanna vin^thath 
thippiya viliN^ka mUla viliN^ka mAych chiRakku mannO 
 
295 
in^thamA viliN^kath theNNAn kilakkaNa vichchai mEni 
an^thami lazakan pAkath thumaiyoTu mazaku cheythu 
chan^thatham viLakkany cheyyun^ thakaimaiyai n^Okkich chOma 
chan^thara nenRu n^Amany chAththinAr thuRakka vANar 
 
296 
thiRappaTu mulaka meN^kum viyApiyA ychchiRan^thun^iRkum 
aRapperuN^ kaTavuL chOmachun^thara nathanA lanRE 
kaRaikkathir vaTivER Rennan kaiyiRpoR pirampupaTTa 
puRaththaTith thazumpu mUnRu puvanamum paTTathanRE 
 
297 
choRRavich chamaTTi yAna chOmachun^ tharanaik kANap 
peRRavar viyaTTi yAna piRapathi yiliN^kaN^ kANal 
uRRava rAva rennen RuraikkinvE rUTTu n^IrpOy 
maRRaiya chinaika LellAn^ thazaivikku maraththin mAthO 
 
298 
eththalath thiyAva neNNeN TiruviLai yATal cheythAn 
aththalath thavanuk koppu mathikamAny chiRappum peRRa 
uththama nenRu men^tha vulakilu millai yan^tha 
viththaka nathikath thanmai yenaiththenin viLampak kENmin 
 
299 
poruppinuT Talaimai yeythum ponneTuN^ kuTumi mEru 
tharukkaLiR Ralaimai chArun^ thaNNaRun^ theyva thAru 
viruppuRu kELivi thammuN mEmpaTum puravi mEtham 
aruTpaTu thAnan^ thammuL vizumithA manna thAnam 
 
300 
manithari luyarn^thO rAthi maRaiyavar thEvar thammiR 
panitharu thiN^kaL vENip pakavanE yuyarn^thOn vETTOrk 
kinitharuL virathan^ thammu LathikamA min^thu vAram 
punithaman^ thiraN^ka TammuT pOthavain^ thezuththu mElAm 
 
302 
minmaichAn maNiyiR chin^thA maNivaram vizuppa n^alkun^ 
thanmaichA laRaN^ka Tammin mikunychiva tharuma menpa 
inmaichA neRi n^in ROruk kERkun^aR kalaN^ka Tammin 
n^anmaichAn RavarE mukka NAthanuk kanpu pUNTOr 
 
302 
thIyavAn chuvai ppA lAviR REvarA vathikam palvE 
RAyamA thIrththan^ thammu LathikamAny chuvaNa kanycham 
mAyamA chaRukka vellAth thalaththilum vathin^thu mannun^ 
thUyavA navariR chOma chun^tharan chiRan^thO nAkum 
 
303 
an^thamu muthalu millA vakaNTapU raNamA yArkkum 
pan^thamum vITu n^alkum parAparach chOthi thAnE 
van^thanai purivOrk kimai maRumaivI TaLippA nin^thach 
chun^thara viliN^kath thenRum viLaN^kuvAn churuthi yEththa 
 
304 
iththaku chayampu thannai yEnaiya chayampu vellAm 
n^iththamum tharichith thEku n^irumala voLiyA min^tha 
uththama viliN^kaN^ kaNTO ruraiyuNar voTuN^ka vuLLE 
chiththamA choziyath thOnRuny chivaparany chuTaraik kaNTOr 
 
305 
iththanich chuTarai n^ErkaN TiRainychinOr pAva mellAN^ 
koththazaR poRivAyp paTTa panychupOR kOpa mULa 
meyththavany chithaiyu mApOn marun^thinAl vIyu n^OypOl 
uththama kuNaN^ka LellA mulOpaththA laziyu mApOl 
 
306 
kalikaTal iravi thOnRak karukiru LuTaiyu mApOl 
olikezu peruN^kA RaLLa vuTaipaTu mEkam pOla 
valikezu maTaN^kal chIRa mAyumAl yAnai pOlak 
kulichaval lERu thAkkap poTipaTuN^ kunRam pOla 
 
307 
maruTchichey kAma n^OyAn mathikeTu mARu pOla 
aruTchiva nyAna n^OkkAl valikeTum avichchai pOlath 
tharukkaRu muvaNany chIRath thazalarA viLiyu mApOR 
cherukkuRa vaziyuN^ kaRRa kalvipOR chithaiyu manRO 
 
308 
pulariyiR chIvan muththi purEchanaik kANap peRRAl 
alaikaTa nAnkuT paTTa vavanimA thAnany cheytha 
palanuRuN^ kathirkAl uchchi vaikaliR paNiyap peRRAR 
kalainyarpA nURRup paththuk kapilaimA thAnap pEROm 
 
309 
viNNiTaip parithip puththEN mElain^Ir kuLikkum ellai 
aNNalai vaNaN^kiR kOTi yAninath thAnap pEROm 
paNNavar paravum pAthi yiruLvayiR paNiyap peRRAl 
vaNNavem puravi mEtha makampuri perumpE Reythum 
 
310 
innana vathika mAmpE RaRin^thupO yeththE varkkum 
munnavan chamaTTi vichchA puramuRai muthalvan Rannaich 
chonnavik kAlan^ thORum iRainychiyun^ thozuthuny chUzn^thum 
ponnaTik kanpa rAki vazipaTum punitha chIlar 
 
311 
ummaiyil vinaika Lennum piNiyavizn^ thoruvith thUya 
chemmaiya rAki yAnAth thiruvoTu chelva mON^ka 
vemmaiyil pOkamUzki malaviruL vIkka n^In^thi 
maimmali kaNTath theN^kOn malaraTi n^Izal vAzvAr 
 
312 
aRavuruvan AlavA yAnAmany chevimaTuththA laTain^tha paththup 
piRavivinai yaRun^inain^thA nURuperum pavappAvap piNipON^ kUTal 
iRaivanaiyin RiRainychuthumen Rezuthumanaip puRampOn^thA lIrainynyARu 
maRamuRuvem pavaththizaiththa pAthakaval vinaiyanaiththu mAyu mannO 
 
313 
puzaikkaivarai tholaiththAnai tharichiththOr AyiramAm puravi vELvi 
thazaiththaperum payanpeRuva ruruththirachUth thammathanAR RavavA nOrkaL 
thozaRkariyAn RanaiththuthiththOr kaNaththukkA yirarAcha chUya yAkam 
izaiththaperum payanpeRuvar chamaTTivaTi vAkiyavav viliN^kan^ thannai 
 
314 
aN^kaiyaLa vAkiyan^an nIrATTip pUchiththO raLavi lEnaith 
thuN^kathalath thuRaiyiliN^ka mUrththikaLaich chivAkaman^Ul chonna vARRAn 
maN^kalamA kiyamukama nIreTTum vazuvAthu vAchan^ thOyn^tha 
cheN^kanachu maNikkalachp punalATTi mApUchai cheythO rAvAr 
 
315 
avvaNNany chun^tharanai yain^thamutha mAnuthavu main^thu thIn^thEn 
chevvaNNak kanichAn^thach chERumuthan maTTiththuth thEvar thERA 
meyvaNNaN^ kuLiraviraip punalATTi mApUchai vithiyAR cheythOr 
maivaNNa vinain^In^thi yaRamuthanAR poruLaTain^thu manni vAzvAr 
 
316 
n^allavakai mukamanI reTTuLLum vaTiththavirai n^annIr ATTa 
vallavarn^U RAyiramA mEthamakap payanpeRuvar vAcha n^Anam 
ellavirkuN^ kumanychAn^tha mivaipalavu maTTiththO rezilAr theyva 
mullain^akai yArOTum viraikkalavai kuLith thinpa mUzki vAzvAr 
 
317 
n^anmalaron RAlavA yAnmuTimER chAththinA yain^thu n^URu 
ponmalarkoN TayaRpathiyuR pUchiththa payaneythum punitha pOkath 
thanmaitharu chun^tharakku thUpamoru kARkoTup pOr thamakkuth thAN^kaL 
chonmanamey yuRach cheytha kuRRam Ayiram poRuppan churuthi n^Athan 
 
318 
thiruvamuthu n^ivEthippOr avizonRaR kukamonRAch chivalO kaththin 
maruvin^iRai pOkamuTan vaikuvarthAm pUlamuka vAcha mIn^thOr 
poruvariya kaTavuLarAN Torun^URu kOTichiva puraththu vAzvAr 
orupaLitha viLakkiTuvOr veNNiRamuN^ kaNNuthala muTaiya rAvAr 
 
319 
n^aRun^thirumany chanameTukkak kuTamATTa maNikkalacha n^alla vAcham 
peRun^thakaiya thUpakkA RIpakkAn maNiyinna piRavuN^ kaN^kul 
theRuN^kathirkAn maNimATa mathurain^A yakarkkIn^thOr cheytha pAvam 
veRun^thukaLchey thaimpoRikkum virun^thUTTum peruN^kAma veLLath thAzvAr 
 
320 
kayalichaiya kaNNumaikOn Rirumunnarp palliyamuN^ kallen RArppa 
iyalichaiya pATalinO TATalivai cheyvippOr iRumAp peythip 
puyalichaiya viyaN^kalippa mUvulakun^ thozavarachAyp polaN^kom pATuny 
cheyalichaiya vaNaN^kanaiyA rATaraN^ku kaNTinpach chelvath thAzvAr 
 
321 
orukAlaT TAN^kamuTan panychAN^ka muTan^Atha leNcheN^ kAlveN 
kurukAlu malarththaTanychUz kUTanA yakaRpaNivOr kOlon ROchchip 
porukAlin varupariththEr mannavarA yAvarun^tham puTaivan^ theythi 
irukAlun^ thalaivaruTa vekkAlun^ thamaivaNaN^ka viruppar anRE 
 
322 
iththakaiya thiruvAla vAyuTaiyAn Rirumunnar iyaRRu mOmam 
meyththavaman^ thiran^thAna minnavaNu vaLaveninu mEru vAkum 
uththamamA mivviliN^kap perumaiyelAm yAvaraLan^ thuraippar vEtha 
viththakarE chiRithaRin^tha vARuraiththE minippalakAl viLampu mARen 
 
323 
iththalaththuk koppAka voruthalamum poRkamalam ennu min^tha 
uththamamA thIrththaththuk koppathoru thIrththamumey yuNarvA nan^tha 
viththanaiya viliN^kamithaR koppAvO riliN^kamumpAr viNmE lennum 
muththalaththu milaiyan^tha mUrththithiru n^AmaN^kaN moziyak kENmin 
 
324 
karuppUra chun^tharanpUN^ kaTampavana chun^tharanuT karavAth thoNTar 
viruppUruN^ kaliyANa chun^tharanal laRavaTivAy viLaN^ku mERRup 
poruppUrum apirAma chun^tharanREn puTaikavizap ponniR pUththa 
maruppUchau chaNpakachun^ tharanmakuTa chun^tharanRAn vAzi mannO 
 
325 
mAnmathachun^ tharankoTiya paziyanychu chun^tharanOr maruN^kin nyAnath 
thEnmaruvi yuRaichOma chun^tharanREn chevvaziyAz cheyyap pUththa 
kAnmaruvu thaTampozilchUz AlavAych chun^tharanmIn kaNaN^kaL chUzap 
pAnmathichUz n^AnmATak kUTanA yakanmathurA pathikku vEn^than 
 
326 
chiran^AlOn paravariya chamaTTivichchA puran^Athan chIvan muththi 
puran^Athan pUvulaka chivalOkA thipankanni purEchan yArkkum 
varan^ALun^ tharumUla viliN^kamena vivaimuthalA mATak kUTal 
aranAma vinnamaLap pilavAkum ulakuyya vavi liN^kam 
 
327 
pAthALa mEzuruva muLaiththezun^tha thavviliN^kap paTivan^ thannuL 
athAra mAkavamarn^ thaRupaththu n^AluviLai yATal cheytha 
pOthAnan^ thanperumai n^aN^kuravan mozippaTiyE pukanRO menRAn 
vEthAthi kalaitherin^tha malayamuni kETTaRavOr vinAthal cheyvAr 
 
328 
aruTkaTalE yiRaiviLaiyAT TaRupaththu n^AnkenRA yavaiyA nan^thap 
poruTkaTavuL ekkAlath thiyAvarporuT TATinanem pOthan^ thERith 
theruTpaTara varanmuRaiyAR cheppukenak karaN^kuviththAr thenpAl veRpil 
iruppavanum vinAyapaTik kiRai n^irampath thokuththuvirith thiyampu kinRAn 
 
mUrththi vichETap paTalam chupam 
 

pathikap paTalam

 
 
329 
vAnavarkOn pazitholaiththa viLaiyATTuN^ karichApa mAyththa vARum 
mInavarkOn kATeRin^thu puraN^kaNTa perunychiRappu mInan^Okki 
AnathaTA thakaiyazalvA yavathariththup pArANTa varuLum Ichan 
thAnavaLai maNanycheythu muTithariththu maNkAththa thakaimaip pATum 
 
330 
pulimuniyum paNimuniyun^ thozaveLLi manRuNaTam purin^tha vARum 
valikezuthOT kuNTakaTTuk kuRaTkannak kunRaLiththa vakaiyum pinnum 
n^alipachin^Oy keTavannak kuziyachaiththuk koTuththun^Ir n^achaikku vaikai 
alaipunalkU yaruththiyathum ponmAlaik kezukaTalum azaiththa vARum 
 
331 
an^thararkO nAthanaththil uRaimalayath thuvachanai mINTazaiththa vARuny 
chun^tharavuk kirakumara navathariththa vARumvaLai chuTarvEl cheNTu 
than^thaiyiTath thavanpeRRa vARumava navvaTimEl chalathi vIRu 
chin^thaviTuth thathumakavAn muTiyaivaLai yeRin^thiRaivan chithaiththa vARum 
 
332 
ponnachalan^ thanaichcheNTAR puTaiththun^ithi yeTuththathuvum punitharkku Ichan 
pannariya maRaipporuLaip pakarn^thathuvu mANikkam pakarn^tha vARun^ 
thonnakarmE nIrkkizavan vAviTuththa kaTalchuvaRath tholaiththa vARum 
annathanith thonmathurai n^AnmATak kUTanaka rAna vARum 
 
333 
vaTTaN^koL chaTaiyuTaiya chiththarviLai yATiyathOr vanappuN^ kaiyiR 
kaTTaN^kan^ thariththapirAn kallAnai karumparun^thak kATTu mARum 
uTTaN^ku vanychanaiyAl amaNarviTu vAraNaththai yoziththa vARum 
iTTaN^koL kaurimunam viruththaniLai yOnkuzavi yAna vARum 
 
334 
cheyyathAN mARin^aTa mATiyathum paziyanychu thiRanun^ thAyai 
maiyalAR puNarn^thamakan pAthakaththai mARRiyathu mathiyA thAchAn 
thaiyalA Tanaivirumpu mANavanai vALamariR RaTin^tha vARum 
paiyarA veythathuvum paTiRRamaNar viTuththapachup paTuththa vARum 
 
335 
aRavERRup pariyukaiththu meykkATTuk koTuththaviLai yATTuN^ kATTuch 
chuRavERRuk koTiyarachan RanakkulavAk kizikoTuththa thoTarpu n^Aykar 
n^aRavERRa malarkkuzalAr manaN^kavarn^thu vaLaipakarn^tha n^alanu mARu 
maRavERkaN mAtharArkku aTTamA chiththipeRa vakuththa vARum 
 
336 
chenniporuT TeyilvAyi RiRan^thaTaiththu viTaipoRiththa cheyaluny chenni 
mannikaliT TamarviLaippa mInavaRku n^Irppan^thar vaiththa vARum 
ponnanaiyAL poruTTiratha vAthavinai muTiththathuvum pukArkku vEn^than 
thannaiyakan kuzivITTith thennavaRku maRavAkai than^tha vARum 
 
337 
manakkavalai keTavulavAk kOTTaiyaTi yARkaLiththa vakaiya mAman 
enakkaruNai vaTivAki vazakkuraiththup poruL vaNikaR kIn^tha vARuny 
chinakkathirvEl varakuNaRkuch chivalOkaN^ kATTiyathun^ thilavuk kOlAn 
thanakkaTimai yenaviRaku thirumuTimER chuman^thupakai thaNiththa vARum 
 
338 
appANaR kirun^ithiyany chEraniTaith thirumukamIn^ thaLiththa vARum 
appANan manaiviyichaip pakaivella vaNNalavai yaTain^tha vARum 
appANa nALenROn mulaiyaruththip panRiyuyi raLiththa vARum 
 
339 
vayavEnak kuruLaikaLai man^thirikaL Akkiyathum valiyuN TAkak 
kayavAykkuk kurumozivaith tharuLiyathu n^Araikkuk karuNai n^ATTan^ 
thayavAlvaith tharuNmuththi n^alkiyathuN^ kUTanakar thannaich chiththar 
puyan^Akam pOyvaLain^thu thiruvAla vAyAkkip pOn^tha vARum 
 
340 
chun^tharanen RezuthiyakU rampeythu chempiyan pOr tholaiththa vARuny 
chen^thamizOrk kiyaRpalakai yaruLiyathun^ tharumikkuch chempon pATith 
than^thathuvu mARupaTu kIraRkkuk karaiyERRan^ than^tha vARum 
vin^thamaTak kiyamuniyAR kIraniyaR RamiztheLiya viTuththa vARum 
 
341 
UmanAR pulavarika lakaRRiyathum iTaikkATa nuTanpOyk konRaith 
thAmanAr vaTavAla vAyamarn^tha parichumvalai chalathi vIchip 
pUmanAy kuzaliyaivET TaruLiyathum vAthavUrp punithark kERath 
thEmanAN malaraTikaN muTichUTTi yupathEchany cheytha vARum 
 
342 
n^arikaLpari yAkkiyathum parikaNari yAkkiyathu n^Akam pUNTOn 
ariyathiru mEniyinmEl aTichuman^thu maNchuman^tha varuLun^ thennan 
eriyaTuveny churan^thaNiththa vARumama Naraikkazuvi liTTa vARuN^ 
kariyathena vannikiNa RiliN^kaN^kUy vaNikamakaT kAththa vARum 
 
343 
enaththokaiyAl aRupaththu n^AnkivaRRai n^iRuththamuRai yIRilAtha 
vinaiththokaiyA RakanRIrek kAlamevar poruTTenan^Ir vinAya vARRAn 
manaththaLavi lanpumaTai yuTain^thozukath thiruvAla vAyAn RALai 
n^inaiththaLavi lAnan^tham perukavirith thuraippalena n^eriyAR kURum 
 
pathikap paTalam chupam 
 

ippaNiyaich cheythu aLiththa chelvi. kalaivANi kaNEchan (chiN^kappUr) avarkaLukkum, transliterate ceytha thiru. Logasundharam avarkaLukkum n^anRi.

Please send your comments and corrections

Back to thiruviLaiyADal puranam main page
Back to Tamil Scripture Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page