ThayumanavadikaL Thiruppadalkal

Thayumanavar Songs

18. ponnai mAtharai

ponnai mAtharaip pUmiyai n-AdidEn ennai n-Adiya ennuyir n-AthanE unnai n-Aduvan unnaruL thUveLi thannai n-Aduvan thannan- thaniyanE. 1. thanna thenRurai sARRu vanavelAm n-inna thenRanai n-innidath thEthan-thEn innam ennai yidaruRak kUddinAl pinnai yuykilan pEthaiyan AviyE. 2. Avi yEyunai yAnaRi vAyn-inRu sEvi yEnkaLas sin-thai thiRaikodEn pAvi yEnuLap pAnmaiyaik kaNdun-I kUvi yALenai yAdkoNda kOlamE. 3. kOla minRik kuNaminRi n-innaruL sIla minRis siRiyan pizaippanO Ala muNdum amirthuru vAyvan-tha kAla men-thai kathin-ilai kANpathE. 4. kANung kaNNiR kalan-thakaN NEyunais sENum pArun- thiripavar kANparO ANum peNNum athuvenum pAnmaiyum pUNung kOlam porun-thiyuL n-iRkavE. 5. n-iRkum n-annilai n-iRkappeR RAraruL varkka manRi manitharan REaiyA thurkku NakkadaR sOngkanna pAviyER keRku NangkaN denpeyar solvathE. 6. sollai yunnith thudiththa thalAl aruL ellai yunni enaiyangku vaiththilEn vallai n-I ennai vAven RidAvidin kallai yAmik karumi n-adakkaiyE. 7. kaiyum meyyung karuththuk kisaiyavE aiya than-thathaR kaiyam iniyuNdaË poyya nEnsin-thaip poykedap pUraNa meyya thAminpam enRu viLaivathE. 8. enRum unnai ithaya veLikkuLE thunRa vaiththana nEarud sOthin-I n-inRa thanmai n-ilaikkennai n-ErmaiyAm n-anRu thIthaRa vaiththa n-aduvathE. 9. vaiththa thEkam varun-tha varun-thidum piththa nAnaruL peRRun- thidamilEn siththa mOna sivasinma yAnan-tham vaiththa aiya arudsempoR sOthiyE. 10. sempon mEnis sezunjsuda rEmuzu vampa nEnunai vAzththu mathiyinRi impar vAzvinuk kissaivaith thEnmanam n-ampi vAvenin n-Anenkol seyvathE. 11. seyyunj seykaiyunj sin-thikkunj sin-thaiyum aiya n-innathen ReNNum aRivinRi veyya kAma vekuLi mayakkamAm poyyi lEsuzan REnenna punmaiyE. 12. punpu lAln-aram penpudaip poyyudal anpar yArkkum aruvarup pallavO enpo lAmaNi yEiRai yEiththAl thunpa manRis sukamonRum illaiyE. 13. illai uNden Revarpakka mAyinunj solla vOaRi yAtha thozumpanyAn sella vERoru thikkaRi yEnelAm valla n-Ienai vAzvikka vENdumE. 14. vENdunj sIraruL meyyanpark kEyanpu pUNda n-Anen pulamaRi yAthathO ANda n-Iun adiyavan n-AnenRu thUNdu vEnanRith thoNdanen solvathE. 15. enakku LEuyi rennairun-than-I manakki lEsaththai mARRal vazakkanRO kanaththa sIrarud kAdsi yalAlonRai n-inaikka vOaRi yAthenRan n-enjsamE. 16. n-enjsu kan-thunai n-Esiththa mArkkaNdark kanjsa lenRa aruLaRin- thEaiyA thanjsa menRun saraNadain- thEnengkunj senjsE vEn-inRa siRsuka vAriyE. 17. vAri Ezum malaiyum piRavun-thAn sIri thAnan-in sinmayath thEenRAl Ari lEyuLa thAvith thiraLathai Ori lEnenai ANda oruvanE. 18. oruva rennuLath thuLLung kuRippaRin- tharuLva rOenai ALudai aNNalE maruLa nEnpadda vAthai virikkinO peruku n-ALinip pEsa vithiyinRE. 19. inRu nakkan pizaiththilan n-AnenRE anRu thoddenai ALara sEenRu n-inRa raRRiya n-Ilanaik kaividdAl manRam eppadi n-innaruL vAzththumE. 20. vAzththu n-innaruL vAramvaith thAlanRip pAzththa sin-thaip pathakanum uyvanO sUzththu n-inRa thozumparai yAnan-thath thAzththu mukkaN arudsempoR sOthiyE. 21. sOthi yEsuda rEsuka mEthuNai n-Ithi yEn-isa mEn-iRai vEn-ilai Athi yEunai yAnadain- thEnakam vAthi yAtharuL vAyaruL vAnaiyE. 22. vAnaippOla vaLain-thukoN dAnan-thath thEnaith than-thenais sErn-thu kalan-thameynj njAnath theyvaththai n-Aduvan n-Anenum Inap pAzkeda enRum iruppavanE. 23. irumpaik kAn-tham izukkinRa vARenaith thirumpip pArkkavod dAmal thiruvadik karumpaith than-thukaN NIrkam palaiyelAm arumpas seyyena thannaiyop pAmanE. 24. annai yappanen Avith thuNaiyenun- thannai yoppaRRa saRkuru enpathen ennaip pUraNa inpa veLikkuLE thunna vaiththa sudarenath thakkathE. 25. thakka kELviyiR sArn-than-aR pUmiyin mikka thAka viLangkum muthalonRE ekka Nun-thoza yAvaiyum pUththukkAyth thokka n-inRumon RAyn-iRai vAnathE. 26. Ana mAna samayangkaL ARukkun- thAna mAyn-inRu thanmayang kAddiya njAna pUraNa n-Athanai n-AdiyE thIna nEninpan- thEkkith thiLaippanE. 27. thEkki inpan- thiLaikkath thiLaikkavE Akka mAyenak kAnan-tha mAkiyE pOkki nOdu varavaRRa pUraNan- thAkki n-inRavA thanmaya mAmathE. 28. athuven Runnum athuvum aRan-inRa muthiya njAnikaL mOnap poruLathu Ethuven ReNNi iRainjsuvan EzaiyEn mathiyuL n-inRinpa vAri vazangkumE. 29. vArik koNdenai vAymaduth thinpamAyp pAriR kaNdavai yAvum parukinai OriR kaNdidum Uman kanavena yAruk kunjsola vAyilai aiyanE. 30. aiya maRRa athivaru NarkkelAng kaiyil Amala kakkani yAkiya meyya nEin-tha mEthini mIthuzal poyya nERkup pukalidam engnganE. 31. engnga nEuyya yAnena thenpathaR Rangnga nEyun aruLmaya mAkilEn thingkaL pAthi thikazap paNiyaNi kangkai vArsadaik kaNNutha len-thaiyE. 32. kaNNiR kANpathun kAdsikai yARRozil paNNal pUsai pakarvathu man-thiram maNNo dain-thum vazangkuyir yAvumE aNNa lEn-in aruLvadi vAkumE. 33. vadive lAn-in vadivena vAzththidAk kadiya nEnumun kAraNang kANpanO n-ediya vAnena engkum n-iRain-thoLir adika LEara sEaruL aththanE. 34. aththa nEyakaN dAnan-tha nEarud suththa nEyena unnaith thodarn-thilEn maththa nEnpeRu mAmalam mAyavAn kaththa nEkalvi yAthathu kaRkavE. 35. kaRRum enpalan kaRRidu n-UnmuRai soRRa soRkaL sukArampa mOn-eRi n-iRRal vENdum n-iruvikaRa passukam peRRa pErpeRRa pEsAp perumaiyE. 36. perumaik kEyiRu mAn-thu pithaRRiya karumik kaiya kathiyumuN dAngkolO arumais sIranpark kannaiyop pAkavE varumap pEroLi yEyunma nAn-thamE. 37. unma nikkuL oLirparanj sOthiyAnj sinma yapporu LEpazanj selvamE punma laththup puzuvanna pAviyEn kanma naththaik karaikkak kadavathE. 38. karaiyi linpak kadalamu thEithu varaiyil n-Anunai van-thu kalan-thilEn uraiyi lAinpam uLLavar pOlaith tharaiyi lEn-adith thEnenna thanmaiyE. 39. maiyu lAmvizi mAtharkaL thOthakap poyyi lAzum pulaiyinip pUraikAN kaiyil Amala kakkani pOnRaen aiya nEenai ALudai aNNalE. 40. aNNa lEun nadiyavar pOlarud kaNNi nAlunaik kANavum vAvenap paNNi nAlen pasuththuvam pOyuyum vaNNa mAka manOlayam vAykkumE. 41. vAykkung kaikkum maunam maunamen REykkunj soRkoN dirAppaka laRRidA n-Aykkum inpamuN daËn-al ladiyaraith thOykkum Anan-thath thUveLi veLLamE. 42. thUya thAna thuriya aRivenun- thAyumn-I inpath than-thaiyum n-IenRAl sEya thAmin-thas sIvath thiraLanRO Ayum pEroLi yAna akaNdamE. 43. akaNda menna arumaRai yAkamam pukanRa n-inthanmai pOthath thadangkumO sekangka Lengkun- thirin-thun-an mOnaththai ukan-tha pErunai onRuvar aiyanE. 44. aiya nEunai yanRi yorutheyvang kaiyi nAlthoza vungkaru thEnkaNdAy poyya nAkilum poyyurai yEnsuththa meyya nAmunak kEveLi yAkumE. 45. veLiyil n-inRa veLiyAy viLangkiya oLiyil n-inRa oLiyAmun thannain-An theLivu than-thakal lAladith thEenRu kaLipo run-thavan REkaRRa kalviyE. 46. kallai yuRRa karuththinar kArn-iRaththa thallai yoththa kuzalinar AsaiyAl ellai yaRRa mayalkoLa vOezil thillai yilthika zun-thirup pAthenE. 47. thiruva ruLtheyvas selvi malaimakaL uruvi rukkinRa mEni yoruparang kuruvai mukkaNeng kOvaip paNin-enjsE karuvi rukkinRa kanmaming killaiyE. 48. kanma mEthu kadun-ara kEthumEl senma mEthenaith thINdak kadavathO enma nOratham eythum padikkaruL n-anmai kUrmukkaN n-Athan irukkavE. 49. n-Atha kIthanen n-Athanmuk kadpirAn vEtha vEthiyan veLvidai yUrthimeyp pOtha mAyn-inRa puNNiyan pUn-thirup pAtha mEkathi maRRilai pAzn-enjsE. 50. maRRu nakku mayakkamen vannenjsE kaRRai vArsadaik kaNNutha lOnaruL peRRa pErava rEperi yOrelAm muRRu mOrn-thavar mUthurai yarththamE. 51. uraiyi Ran-thuLath thuLLa vikAramAn- thiraika dan-thavar thEdumuk kadpirAn parain-iRain-tha parappengngan angnganE karaika dan-thinpa mAkak kalappanE. 52. kalan-tha muththi karuthinung kEdpinum n-ilangka LAthiyum n-inRemaip pOlavE alan-thu pOyinam ennum arumaRai malarn-tha vAyamukkaN mANikkas sOthiyE. 53. sOthi yAthenaith thoNdarud kUddiyE pOthi yAthavel lAmaup pOthikka Athi kAlaththi lunnadik kAn-thavam Ethu n-Anmuyan REnmukkaN en-thaiyE. 54. en-tha n-ALaikkum InRaruL thAyena van-tha sIraruL vAzkaen RunnuvEn sin-thai n-Okkan- therin-thu kuRippelAn- than-thu kAkkun- thayAmukkaN AthiyE. 55. kaNNa kanRaika kAsiniyUdengkum peNNo dANmutha lAmen piRaviyai eNNa vOari thEzai kathipeRum vaNNa mukkaN maNivan-thu kAkkumE. 56. kAkku n-innarud kAdsiyal lAloru pOkku millaiyen pun-thik kilEsaththai n-Ikki yALukai n-inparam anpinar Akka mEmukkaN Anan-tha mUrththiyE. 57. Anan- thangkathi ennaven nAnan-tha mOnanj sonna muRaipeRa mukkaNeng kOning kIn-tha kuRippatha nAlveRun- thInan seykai thiruvarud seykaiyE. 58. kaiyi nAlthozu thEththik kasin-thuLam meyyi nAlunaik kANa virumpinEn aiya nEara sEaru LEyaruL thaiya lOrpuRam vAzsaka n-AthanE. 59. sakaththin vAzvais sathamena eNNiyE mikuththa thImai viLaiya viLaikkinREn akaththu LAramu thAmaiya n-inmuththis sukaththil n-An van-thu thOyvathek kAlamO. 60. kAla mUnRung kadan-thoLi rAn-inRa sIla mEn-in thiruvaru LAlin-thra sAla mAmis sakamena eNNin-in kOla n-Adutha lenRu kodiyanE. 61. kodiya vevvinaik kURthaith thuran-thidum adika LAmporu LErunak kanpinRip padiyi lEzaimai paRRukin REnveRum midiyi nEnkathi mEvum vithiyinRE. 62. vithiyai yumvithith thennai vithiththidda mathiyai yumvithith thammathi mAyaiyil pathiya vaiththa pasupathi n-innaruL kathiyai eppadik kaNdu kaLippathE. 63. kaNda kaNNukkuk kAddung kathirenap paNdum inRumen pAln-in RuNarththidum aNda nEyunak kOrpathi nAyiran- theNdan enpoymmai thIrththidal vENdumE. 64. vENdum yAvum iRan-thu veLiyidaith thUNdu vAraRRa sOthip pirAnn-inpAl pUNda anpartham poRpaNi vAykkumEl INdu sanmam eduppan anan-thamE. 65. eduththa thEkam iRakkumu nEenaik koduththu n-innaiyung kUdavung kANpanO aduththa pEraRi vAyaRi yAmaiyaik keduththa inpak kiLarmaNik kunRamE. 66. kunRi dAtha kozunjsuda rEmaNi manRu LAdiya mANikka mEyunai anRi yArthuNai yAruRa vArkathi enRu n-Iyenak kinnaruL seyvathE. 67. aruLe lAn-thiraN daËrvadi vAkiya poruLe lAmvalla poRpothu n-Athaen maruLe lAngkeduth thEyuLam mannalAl iruLe lAmirin- thengkoLith thiddathE. 68. engku mennai ikaluRa vAddiyE pangkanj seytha pazavinai paRRaRRAl angka NAvun nadiyiNai yanRiyE thangka vERida muNdOsakaththilE. 69. uNda varkkanRi udpasi OyumO kaNda varkkanRik kAthal adangkumO thoNda rukkeLi yAnenRu thOnRuvAn vaNtha mizkkisai vAka mathikkavE. 70. mathiyung kangkaiyung konRaiyum maththamum pothiyunj sennip punitharin ponnadik kathiyai viddin-thak kAmaththil Anan-thaen vithiyai eNNi vizithuyi lAthanRE. 71. anRe nassola AmEna aRputham n-anRe nassola n-aNNiya n-anmaiyai onRE nassona oNporu LEyoLi inRe nakkaruL vAyiru LEkavE. 72. iruva rEpukazn- thEththaR kiniyarAm oruva rEthuNai enRuNa rAyn-enjsE varuva rEkodung kAlarkaL van-thethir poruva rEyavark kenkol pukalvathE. 73. pukazung kalviyum pOthamum poyyilA akamum vAymaiyum anpum aLiththavE sukavi lAsath thuNaipporuL thORRamAng kakana mEniyaik kaNdana kaNkaLE. 74. kaNNuL n-inRa oLiyaik karuththinai viNNuL n-inRu viLangkiya meyyinai eNNi eNNi iravum pakalumE n-aNNu kinRavar n-Anthozun- theyvamE. 75. theyvam vERuLa thenpavar sin-thanai n-aiva renpathum n-aRpara thaRpara saiva siRsiva nEyunais sArn-thavar uyva renpathum yAnuNarn- thEnuRRE. 76. uRRa vELaik kuRuthuNai yAyin-thas suRRa mOn-amaik kAkkunjso lAyn-enjsE kaRRai vArsadaik kaNNuthal pAthamE paRRa thAyiR parasukam paRRumE. 77. paRRa lAmporu LEparam paRRinAl uRRa mAthavark kuNmaiyai n-alkumE maRRum vERuLa mArkkame lAmeduth theRRu vAymana mEkathi eythavE. 78.

19. AraNam

AraNa mArkkath thAkama vAsi aRputha mAyn-adan- tharuLung kAraNa muNarththung kaiyumn-in meyyung kaNkaLmUn Rudaiyaen kaNNE pUraNa aRiviR kaNdilam athanAR pORRiip pun-thiyO dirun-thu thAraNi yuLLa maddumE vaNangkath thamiyanEn vENdidath thakumE. 1. idamoru madavAL ulakannaik kIn-thid devvula kaththaiyu mInRun- thadamuRum akila madangkun-A Lammai thannaiyu moziththuviN NenavE padaruRu sOthik karuNaiyang kadalE pAyirud padukariR kidakkak kadavanO n-inaippum maRappenun- thiraiyaik kavarn-thenai vaLarppathun kadanE. 2. vaLampeRu njAna vArivAy maduththu maNNaiyum viNNaiyun- theriyA thaLampeRun- thurumpoth thAviyO dAkkai Anan-tha mAkavE yalan-thEn kaLampeRu vanjsa n-enjsinar kANAk kAdsiyE sAdsiyE aRinjar uLampeRun- thuNaiyE pothuvinil n-adikkum uNmaiyE uLLavA RithuvE. 3. uLLamE n-IngkA ennaivA vAven RulappilA Anan-tha mAna veLLamE poziyung karuNaivAn mukilE veppilAth thaNNaruL viLakkE kaLLamE thurakkun- thUveLip parappE karuvenak kidan-thapAz mAyap paLLamE vIzA thenaikkarai yERRip pAlippa thunnarud paramE. 4. parampara mAkip pakkuvam pazuththa pazavadi yArkkaruL pazuththus suran-thini thirangkun- thAnakaR pakamE sOthiyE thoNdanEn n-innai iran-thun-enj sudain-thu kaNthuyil peRAma lirun-thathum enkaNil iruddaik karan-thun-in kaNNAl thuyilpeRal vENdik karuthinEn karuththithu thAnE. 5. karuththinud karuththAy irun-thun-I uNarththung kAraNang kaNdusum mAthAn varuththamaR Rirun-thu sukampeRA vaNNam varun-thinEn mathiyinmai thIrppAr oruththarAr uLappA duNarpavar yAvar ulakavar panneRi enakkup poruththamO sollAy maunasaR kuruvE pORRin-in ponnadip pOthE. 6. adiyenum athuvum aruLenum athuvum aRin-thidin n-irkkuNa n-iRaivum mudiyenum athuvum poruLenum athuvum mozin-thidiR sukamana mAyaik kudikeda vENdiR paNiyaRa n-iRRal kuNamenap punnakai kAddip padimisai mauni yAkin-I yALap pAkkiyam enseythEn paranE. 7. enseya linRi yAvun-in seyalen ReNNuvEn ovvoru kAlam punseyal mAyai mayakkinen seyalAp porun-thuvE nashathoru kAlam pinseyal yAthu n-inaivinRik kidappEn piththanEn n-annilai peRan-in thanseya lAka mudiththidal vENdunj sassithA nan-thasaR kuruvE. 8. kuruvuru vAki mauniyAy maunak koLkaiyai uNarththinai athanAl karuvuru vAva thenakkilai in-thak kAyamO poyyenak kaNda thiruvuru vALar an-upava n-ilaiyunj sErumO AvalO meththa aruvuru vAki allavAys samayam aLavidA Anan-tha vadivE. 9. vadivilA vadivAy manan-inai vaNukA mArkkamAy n-Ikkarunj sukamAy mudivilA vIddin vAzkkaivEN dinarkkun mOnamal lAlvazi yuNdaË padiyiru Lakalas sinmayam pUththa pasungkompai yadakkiyOr kallAl adiyilE yirun-tha Anan-tha arasE anparaip parukumA ramuthE. 10.

20. sollaRkuariya

sollaR kariya paramporuLE sukavA rithiyE sudarkkozun-thE vellaR kariya mayalilenai viddeng koLiththAy AkeddEn kalliR pasiya n-Aruriththuk kadukiR periya kadaladaikkum alliR kariya an-thakanArk kALAk kinaiyO aRiyEnE. 1. aRiviR kaRivu thArakamen RaRin-thE, aRivO daRiyAmai n-eRiyiR pukuthA thOrpadiththAy n-inRa n-ilaiyun- theriyAthu kuRiyaR RakaNdA thIthamayak kOthi lamuthE n-inaikkuRukip pirivaR RiRukka vENdAvO pEyER kinin-I pEsAyE. 2. pEsA an-upU thiyai adiyEn peRRup pizaikkap pEraruLAl thEsO mayan-thun- thiniyorukAR siththath thiruLun- thIrppAyO pAsA daviyaik kadan-thaanpar paRRum akaNdap parappAna IsA pothuvil n-adamAdum iRaivA kuRaiyA innamuthE. 3. inpak kadalil pukun-thiduvAn iravum pakalun- thORRAmal anpiR karain-thu karain-thuruki aNNA arasE enakkUvip pinpuR RazunjsE yenavizin-Ir perukkip perukkip piththAkith thunpak kadalvid dakalvEnO sorUpA nan-thas sudarkkozun-thE. 4. kozun-thu thikazveN piRaissadilak kOvE manRiR kUththAdaR kezun-tha sudarE imayavarai enthAy kaNNuk kiniyAnE thozumthey vamumn-I kuruvumn-I thuNain-I than-thai thAyumn-I azun-thum pavamn-I n-anmaiyumn-I Avi yAkkai n-IthAnE. 5. thAnE yakaNdA kAramayan- thanni lezun-thu pothun-adanjsey vAnE mAyap piRappaRuppAn van-thun adikkE karangkUppith thEnE ennaip parukavalla theLLA ramuthE sivalOkak kOnE enunjsol n-inathusevi koLLA thennO kURAyE. 6. kURAn-inRa idarkkavalaik kudumpak kUththuL thuLain-thuthadu mARA n-inRa pAviyain-I vAven RazaiththAl AkAthO n-IRAr mEni mukkaNudai n-imalA adiyAr n-inaivinidai ARAyp perukum perungkaruNai arasE ennai ALvAnE. 7. vAnE muthalAm perumpUtham vakuththup puran-thu mARRavalla kOnE ennaip purakkumn-eRi kuRiththA yilaiyE kodiyEnaith thAnE padaiththing kennapalan thannaip padaiththA yunkaruththai n-AnE thenRing kaRiyEnE n-ampi nEnkaN daruLvAyE. 8. kaNdAr kaNda kAdsiyumn-I kANAr kANAk kaLvanumn-I paNdA ruyirn-I yAkkaiyun-I palavAnj samayap pakuthiyumn-I eNthOL mukkad semmEni en-thAy n-inakkE evvARu thoNdAyp paNivA ravarpaNin-I sUddik koLva thevvARE. 9. sUddi enathen Ridunjsumaiyais sumaththi enaiyunj sumaiyALAk kUddip pidiththu vinaivaziyE kUththAd dinaiyE n-inatharuLAl vIddaik karuthum appOthu veLiyAm ulaka viyappanaiththum Edduk kadangkAs soppanampOl en-thAy irun-tha thensolvEn. 10.

21. vampanEn

vampanEn kaLLang kaNdu mannaruL veLLa rAya umparpAl Eval seyyen RuNarththinai OkO vAnOr thampirA nEn-I seytha thayavukkung kaimmA RuNdaË empirAn uyn-thEn uyn-thEn iniyonRung kuRaivilEnE. 1. kuRaivilA n-iRaivAy njAnak kOthilA nan-tha veLLath thuRaiyilE padin-thu mUzkith thuLain-thun-An thOnRA vARuL uRaiyilE yuNarththi mOna voNsudar vaivAL than-tha iRaivanE yunaippi rin-thing kirukkilEn irukki lEnE. 2. irun-ila mAthi n-Atham IRathAm ivaika dan-tha perun-ila mAya thUya pEroLip pizampAy n-inRung karutharum akaNdA nan-thak kadavuLn-in kAdsi kANa varukaven RazaiththA lanRi vAzvuNdOvanjsa nERkE. 3. vanjsanai azukkA RAthi vaiththidum pANda mAna n-enjsanai valithin mEnmEl n-ekkun-ek kurukap paNNi anjsali seyyung kaiyum aruvin-Ir viziyu mAkath thanjsamen Rirangkik kAkkath thaRparA paramu nakkE. 4. unakkun-A nadiththoN dAki unnadik kanpu seyya enakkun-I thORRi anjsEl ennun-A Len-tha n-ALO manakkilE sangkaL thIrn-tha mAthavark kiraNdaR ROngkun- thanakkun-E rillA onRE sassithA nan-tha vAzvE. 5. vAzvena vayangki ennai vasanjseythu maruddum pAzththa Uzvinaip pakuthi kedding kunnaiyung kiddu vEnO thAzvenunj samaya n-Ingkith thamaiyuNarn- thOrkad kellAnj sUzveLip poruLE mukkad sOthiyE amara rERE. 6. ERuvAm pariyA Adai irungkalai uriyA enRum n-ARun-aR sAn-tha n-IRu n-anjsamE amuthAk koNda kURarung kuNaththOya unRan kuraikazal kuRuki nallAl ARumO thApa sOpam akalumO allal thAnE. 7. thAnamum thavamum yOkath thanmaiyum uNarA enpAl njAnamum theviddA inpa n-anmaiyum n-alku vAyO pAnalang kavarn-tha thInjsoR passiLang kiLLai kANa vAnavar iRainjsa manRuL vayangkiya n-adaththi nAnE. 8. n-adaththiiv vulakai yellAm n-Athan-I n-iRain-tha thanmai thidaththuda naRin-thA nan-thath theLLamu tharun-thi dAthE vidaththira Lanaiya kAma vEdkaiyi lazun-thi mAyais sadaththinai meyyen ReNNith thaLaravO thaniya nEnE. 9. thanivaLar poruLE mARAth thaNNarung karuNai pUththa iniyakaR pakamE mukkaN en-thaiyE n-inakkan pinRi n-aniperung kudilang kAddu n-ayanavER kariya kUn-thal vanithaiyar mayakki lAzn-thu varun-thavO vampanEnE. 10.

22. sivanseyal

sivanseya lAlE yAthum varumenath theREn n-ALum avan-tharu n-inaivai yellAm akaRRilEn Asai veLLang kavarn-thukoN dizuppa an-thak kaddilE akappad daiyO pavan-thanai Iddi Iddip pathaikkinREn pAvi yEnE. 1. pAviyEn iniyen seykEn paramanE paNin-thun pAthanj sEviyEn vizin-Ir malkas sivasiva enRu thEmpi AviyE n-iRaiya van-tha amuthamE ennEn an-thO sAvipOnj samayath thAzn-thu sakaththidaith thavikkin REnE. 2. idain-thidain- thEngki meypuLa kippa ezun-thezun- thaiyan-in saraNam adain-thanan inin-I kaividEl unakkE apayamen Ranjsali seythuL udain-thudain- thezuthu siththirap pAvai yoththun-An asaivaRa n-iRpath thodarn-thun-I enaiAd koLLun-A LenRO sOthiyE Athin-A yakanE. 3. AthiyAy n-aduvAy an-thamAyp pan-tham yAvumaR RakampuRam n-iRain-tha sOthiyAys sukamA yirun-thaem perumAn thoNdanEn sukaththilE irukkap pOthiyA vaNNang kaividal muRaiyO punmaiyEn enseykEn manamO vAthiyA n-inRa thanRiyum pulansEr vAyilO thIyinung kodithE. 4. vAyilO rain-thiR pulanenum vEdar van-thenai yIrththuveng kAmath thIyilE vethuppi uyirodun- thinnas sin-thain-ain- thurukimeym maRan-thu thAyilAs sEypOl alain-thalaip paddEn thAyinung karuNaiyA manRuL n-Ayaka mAki yoLividu maNiyE n-AthanE njAnavA rithiyE. 5. njAnamE vadivAyth thEduvAr thEdum n-AddamE n-AddaththuL n-iRain-tha vAnamE enakku van-thuvan- thOngkum mArkkamE maruLarthAm aRiyA mOnamE muthalE muththin-al viththE mudivilA inpamE seyyun- thAnamE thavamE n-innain-An n-inain-thEn thamiyanEn thanaimaRap pathaRkE. 6. maRamali yulaka vAzkkaiyE vENdum van-thun-in anpartham paNiyAm aRamathu kidaikkin anRiyA nan-tha aRputha n-iddaiyin n-imiththan- thuRavathu vENdum mauniyAy enakkuth thUyan-al laruLtharin innam piRaviyum vENdum yAnena thiRakkap peRRavar peRRidum pERE. 7. peRRavar peRRa perun-thavak kunRE perukiya karuNaivA rithiyE n-aRRavath thuNaiyE Anan-thak kadalE njAthuru njAnanjE yangkaL aRRavark kaRAtha n-adpudaik kalappE an-EkamAy n-innadik kanpu kaRRathung kELvi kEddathum n-innaik kaNdidum poruddanRO kANE. 8. anRun-Al varukkum oLin-eRi kAddum anpudais sOthiyE sempon manRuLmuk kaNNung kALakaN damumAy vayangkiya vAnamE ennuL thunRukU riruLaith thuran-thidum mathiyE thunpamum inpamu mAki n-inRavA thanaiyaik kadan-thavar n-inaivE n-EsamE n-inparam yAnE. 9. yAnenal kANEn pUraNa n-iRaivil yAthinum irun-thapE roLin-I thAnena n-iRkunj samaththuRa ennaith thannava nAkkavun- thakungkAN vAnena vayangki yonRiraN dennA mArkkamA n-eRithan-thu mARAth thEnena rusiththuL anparaik kalan-tha selvamE siRpara sivamE. 10.

23. thannaiyoruvar

thannai yoruvark kaRivarithAyth thAnE thAnAy engkun-iRain- thunnaRkariya paraveLiyAy ulavA amuthAy oLiviLakkAy ennud kalan-thAy yAnaRiyA thirun-thAy iRaivA iniyEnum n-innaip perumA RenakkaruLAm n-ilaiyaik kodukka n-inaiyAyO. 1. n-inaiyu n-inaivuk keddAtha n-eRipeR RuNarn-tha n-eRiyALar vinaiyaik karaikkum paramainpa veLLap perukkE n-inatharuLAl manaivi puthalvar annaipithA mAdu vIden Ridumayakkan- thanaiyum maRan-thing kunaimaRavAth thanmai varumO thamiyERkE. 2. varumpOm ennum irun-ilaimai mannA thoruthan maiththAkik karumpO thEnO mukkaniyO enna ennuL kalan-thun-alan- tharumpE rinpap poruLEn-in thannai n-inain-thu n-ekkurukEn irumpO kallO maramOen ithayam yAthen RaRiyEnE. 3. aRiyun- tharamO n-Anunnai aRivuk kaRivAy n-iRkaiyinAl piRiyun- tharamOn-I ennaip pemmA nEpE rinpamathAys seRiyum poruLn-I n-innaiyanRis seRiyAp poruLn-An perumpERRai n-eRin-in Rozuka visAriththAl n-inakkO illai enakkAme. 4. enathen pathumpoy yAnenalpoy ellA miRan-tha idangkAddum n-inathen pathumpoy n-Iyenalpoy n-iRkum n-ilaikkE n-EsiththEn manathen pathumO envasamAy vArA thaiya n-innaruLO thanathen pathukkum idangkANEn thamiyEn evvA RuyvEnE. 5. uyyum padikkun thirukkaruNai onRaik koduththAl udaiyAypAzm poyyum avAvum azukkARum pudaipad daËdum n-anneRiyAm meyyum aRivum peRumpERum viLangku menakkun nadiyArpAl seyyum paNiyung kaikUdunj sin-thaith thuyarun- thIrn-thidumE. 6. sin-thaith thuyaren RorupAvi sinan-thu sinan-thu pOrmuyangka n-in-thaik kidamAys sukavAzvai n-ilaiyen RuNarn-thE n-iRkinREn en-thap padiyun aruLvAykkum enakkap padin-I aruLseyvAy pan-thath thuyaraR RavarkkeLiya paramA nan-thap pazamporuLE. 7. poruLaip pUvaip pUvaiyaraip poruLen ReNNum orupAvi iruLaith thuran-thid doLin-eRiyai ennud pathippa thenRukolO theruLath theruLa anpar n-enjsan- thiththith thurukath theviddAtha aruLaip poziyung kuNamukilE aRivA nan-thath thAramuthE. 8. ArA amirtham virumpinarkaL aRiya vidaththai amirthAkkum pErA nan-thas siththanenum periyOy Avik kuriyOykEL kArAr kiraka valaiyinidaik kadduN dirun-tha kaLaikaLelAm UrA lorun-Ad kaiyuNavER RuNdAl enakking kozin-thidumE. 9. enakken Rirun-tha udalporuLum yAnum n-inaven RIn-thavaNNam anaiththum irun-thum ilavAkA aruLAy n-illA thazivazakkAy manaththuL pukun-thu mayangkavumen mathikkud kaLangkam van-thathennO thanakkon Ruvamai aRan-iRain-tha thaniyE thannan- thanimuthalE. 10.

24. Asaiyenum

Asaiyenum perungkARRU dilavampanj senavummana thalaiyung kAlam mOsam varum ithanAlE kaRRathungkEd dathun-thUrn-thu muththik kAna n-Esamumn-al vAsamumpOyp pulanAyiR kodumaipaRRi n-iRpar an-thO thEsupazuth tharuLpazuththa parAparamE n-irAsaiyinREl theyvamuNdaË. 1. irappAnang koruvanavan vENduvakEd daruLseyena EsaR REthAn purappAnRan aruLn-Adi iruppathupOl engkun-iRai poruLE kELAy marappAnmai n-enjsinanyAn vENduvakEd dirangkenavE maunath thOdan- tharappAnmai aruLn-iRaivil iruppathuvO parAparamE sakasa n-iddai. 2. sAddaiyiR pampara sAlam pOlelAm AdduvAn iRaiyena aRin-thu n-enjsamE thEddamon RaRaarud seyalil n-iRRiyEl viddaRan- thuRavaRam iraNdum mEnmaiyE. 3. thannenjsa n-inaippoziyA thaRivilin-An njAnamenun- thanmai pEsa unnenjsa makizn-thorusol uraiththanaiyE athanaiunni urukEn aiyA vannenjsO irangkAtha maran-enjsO iruppun-enjsO vairamAna kannenjsO alathumaNNAng kaddin-enjsO enathun-enjsang karuthiR RAnE. 4. vAzi sOpanam vAzin-al lanparkaL sUza van-tharuL thORRamunj sOpanam Azi pOlaruL aiyan mavunaththAl Ezai yEnpeRRa inpamunj sOpanam. 5. kodukkin ROrkaLpAl kuRaivaiyA thiyAnenung kutharkkam vidukkin ROrkaLpAl pirikilA thuLLanpu vidAthE adukkin ROrkaLuk kirangkidun- thaNdamiz alangkal thodukkin ROrkaLais sOthiyA thathuparanj sOthi. 6. ulaka mAyaiyi lEeLi yEnRanai uzala viddanai yEudai yAyaruL ilaku pErinpa vIddinil ennaiyum iruththi vaippathek kAlanjso lAyezil thilaka vALn-uthaR pain-thodi kaNNiNai thEkka n-Adakanj seythadi yArkkelAm alaki lAvinai thIrkkath thusangkaddum appanE aruL Anan-tha sOthiyE. 7. munnilaissud dozithiyenap palakAlum n-enjsEn-An mozin-thE nEn-in thannilaiyaik kAddAthE ennaiyonRAs sUddAthE saraNn-An pOn-tha an-n-ilaiyE n-ilaiyan-tha n-ilaiyilE siththimuththi yanaiththun- thOnRum n-annilaiyI thanRiyilai sukamenRE sukarmuthalOr n-Adi nArE. 8. aththuvitham peRumpERen RaRiyAmal yAnenumpEy akan-thai yOdu maththamathi yinarpOla manangkidappa innam innam varun-thu vEnO suththapari pUraNamAy n-inmalamAy akaNdithamAys sorUpA nan-thas saththikaLn-Ing kAthavaNan- thanmayamAy aruLpazuththuth thazaiththa onRE. 9. than-thai thAyun-I ennuyirth thuNaiyun-I sanjsala mathuthIrkka van-tha thEsika vadivun-I unaiyalAl maRRoru thuNaikANEn an-tham Athiyum aLapparunj sOthiyE AthiyE adiyArthanj sin-thai mEviya thAyumA navanenunj sirakirip perumAnE. 10. kAthil Olaiyai varain-thumER kumizaiyung kaRuvivEL karun-Ilap pOthu pOnRidung kaNNiyar mayakkilep pOthumE thaLarAmal mAthu kAthali pangkanai yapangkanai mAdamA LikaisUzunj sEthu mEviya rAman-A yakanthanais sin-thaisey madan-enjsE. 11. aNdamumAyp piNdamumAy aLavilAtha Aruyirk kOruyirAy amarn-thAyAnAl kaNdavarAr kEddavarAr unnAlunnaik kANpathallAl ennaRivAR kANappOmO vaNduLapa maNimArpan puthalvanOdum manaiviyodung kudiyirun-thu vaNangkippORRum puNdarika puraththiniln-A thAn-thamauna pOthAn-tha n-adampuriyum punithavAzvE. 12. poRiyiR seRiaim pulakkaniyaip pun-thik kavarAR pukun-thizuththu maRukis suzalum manakkurangku mALa vALA iruppEnO aRivuk kaRivAyp pUraNamAy akaNdA nan-tha mayamAkip piRivuR Rirukkum perungkaruNaip pemmA nEem perumAnE. 13. uraiyuNar viRan-thu thammai uNarpavar uNarvi nUdE karaiyilA inpa veLLang kAddidum mukilE mARAp paraiyenung kiraNanj sUzn-tha pAnuvE n-innaip paRRith thiraiyilA n-IrpOl siththan- theLivanO siRiya nEnE. 14. kEvala sakala minRik kIzodu mElAy engkum mEviya aruLin kaNNAy mEvida mElAy inpan- thAvida inpA thIthath thaniyidai yiruththi vaiththa thEvenum mauni sempoR sEvadi sin-thai seyvAm. 15. n-ERRuLAr inRu mALA n-inRanar athanaik kaNdum pORRilEn n-innai an-thO pOkkinEn vINE kAlam ARRilEn akaNdA nan-tha aNNalE aLavil mAyais sERRilE innam vIzn-thu thiLaikkavO siRiya nEnE. 16. pOtham enpathE viLakkovvum aviththaipoy iruLAn- thIthi lAviLak keduththiruL thEdavunj sikkA thAtha lAlaRi vAyn-inRa idaththaRi yAmai Ethu millaiyen RempirAn suruthiyE iyampum. 17. suruthi yEsivA kamangkaLE ungkaLAR sollum orutha nipporuL aLavaiyI thennavA yuNdaË poruthi raikkadal n-uNmaNal eNNinum pukalak karutha eddidA n-iRaiporuL aLavaiyAr kANpAr. 18. minnaip pOnRana akilamen RaRin-thumeyp poruLAm unnaip pOnRan-aR paramporuL illaiyen ROrn-thu ponnaip pOnRan-in pOthangkoN dunpaNi porun-thA ennaip pOnRuLa Ezaiyar aiyaing kevarE. 19. thAyun- than-thaiyum enakkuRa vAvathunj sARRin Ayum n-Iyumn-in aruLumn-in adiyarum enRO pEya nEnthiru vadiyiNaith thAmarai pidiththEn n-Aya nEenai ALudai mukkaNn-A yakanE. 20. kAn-thamathai ethirkANiR karun-thAthu sellumak kAn-thath thonRA thOyn-thavidam engkEthAn angkEthAn salippaRavum irukku mApOl sAn-thapathap paramporuLE paRRuporu LirukkumaththAR salikkunj siththam vAyn-thaporuL illaiyeniR pEsAmai n-inRan-ilai vAykku manRE. 21. poRpu Rungkaruth thEyaka mAyathiR porun-thak kaRpin mangkaiya renavizi kathavupOR kavinas soRpa naththinunj sOrvinRi yirun-than-An sOrn-thu n-iRpa thaRkin-tha vinaivan-tha vARenkol n-imalA. 22. van-tha vARin-tha vinaivazi yithuvena mathikkath than-tha vARuNdOvuLLuNar vilaiyanRith thamiyEn n-on-tha vARukaN dirangkavum ilaikaRRa n-UlAl en-tha vARinith thaRparA uykuvEn Ezai. 23. sollAlum poruLAlum aLavai yAlun- thodaravoNNO aruLn-eRiyaith thodarn-thu n-Adi n-allArkaL avaiyakaththE yirukka vaiththAy n-annarn-enjsan- thannalamum n-aNuku vEnO illALi yAyulakO duyirai yInRid deNNariya yOkinukkum ivanE ennak kallAlin kIzirun-tha sekkar mEnik kaRpakamE parAparamE kailai vAzvE. 24. sAkkiramA n-uthalinilin- thiriyam paththunj saththAthi vasanAthi vAyu paththum n-Ikkamilan- thakkaraNam puruda nOdu n-inRamup pAnain-thu n-ilavung kaNdath thAkkiyasop panamathanil vAyu paththum aduththanasath thAthivasa nAthi yAka n-Okkukara Nampurudan udanE kUda n-uvalvariru paththain-thA n-uNNi yOrE. 25. kazuththiitha yan-thaniRpi rANanj siththanj sollariya purudanudan mUnRa thAkum vazuththiyan-A piyilthuriyam pirANa nOdu mannupuru danungkUda vayangkA n-iRkum azuththidumU lan-thannil thuriyA thItham athanidaiyE purudanonRi amarum njAnam pazuththidumpak kuvaraRivar avaththai ain-thiR pAngkupeRak karuvin-iRkum parisu thAnE. 26. idaththaik kAththidda suvAvenap punpulAl iRaissis sadaththaik kAththidda n-AyinEn unnanpar thayangkum madaththaik kAththidda sEdaththAl visEdamAy vAza vidaththaik kAththidda kaNdaththOy n-innaruL vENdum. 27. vAtha naippazak kaththinAn manaman-tha manaththAl Otha van-thidum uraiyuraip padithozi luLavAm Etham ammanam yAyaien RidiRkaNda ellAm Atha ranjseyAp poyyathaR kaiyamuN dAmO. 28. aiya vAthanaip pazakkamE manan-inai vathuthAn vaiya mIthiniR paramparai yAthinum maruvum meyyil n-inRoLir periyavar sArpuRRu viLangkip poyya thenpathai yoruvimey yuNaruthalpOtham. 29. kulami lAnkuNang kuRiyilAn kuRaivilAn kodithAm pulami lAnthanak kennavOr paRRilAn porun-thum ilami lAnmain-thar manaiviyil lAnevan avansanj salami lAnmuththi tharumpara sivanenath thakumE. 30. kadaththai maNNena ludain-thapO thOvin-thak karumas sadaththaip poyyenal iRan-thapO thOsolath tharumam vidaththai n-allamir thAvuNdu poRpothu veLikkE n-adaththaik kAddiev vuyiraiyum n-adappikkum n-alaththOy. 31. n-Anenavum n-Iyenavum iruthanmai n-AdAmal n-aduvE summA thAnamarum n-ilaiyithuvE saththiyanjsath thiyamenan-I thamiya nERku mOnakuru vAkiyungkai kAddinaiyE thirumpavun-An muLaiththuth thOnRi mAnathamArk kampurin-thing kalain-thEnE paran-thEnE vanjsa nEnE. 32. thanmayanj supAvam suththan- thannaruL vadivanj sAn-tham minmaya mAna aNda veLiyuru vAna pUrththi enmayam enakkuk kAddA thenaiyapa karikka van-tha sinmayam akaNdA kAran- thadsiNA thikka mUrththam. 33. siRRa rumpana siRRaRi vALanE theLin-thAl maRRa rumpena malarenap pEraRi vAkik kaRRa rumpiya kELviyAl mathiththidak kathissIr muRRa rumpiya mauniyAyp paraththidai muLaippAn. 34. mayakku sin-thanai theLivena irun-eRi vakuppAn n-ayakku monRanpAl onRilai yenaln-ala vazakkE iyakka muRRidum mayakkaththil theLivuRal inithAm payakka vallathOr theLivudai yavarkkeythal paNpO. 35. aruLvadi vEzu mUrththam avaikaLasO pAna menRE suruthisol liyavAR RAlE thozun-theyvam ellAm onRE maruLenak killai munpin varun-eRik kivva zakkuth theruLinamun nilaiyAm unnais sErn-thiyAn theLikin REnE. 36. eththanaip piRappO eththanai iRappO eLiyEnER kithuvarai yamaiththu aththanai yellAm aRin-than-I yaRivai aRivili aRikilEn an-thO siththamum vAkkun- thEkamum n-inavE senmamum iniyenAl ARRA vaiththidung kennai n-innadik kudiyA maRaimUdi yirun-thavAn poruLE. 37. vAnporu LAki engkun-I yiruppa van-thenaik koduththun-I yAkA thEnporuL pOlak kidakkinREn munnai iruvinai vAthanai yanRO thInporuLAna amirthamE n-innais sin-thaiyiRa pAvanai seyyum n-Anporu LAnEn n-allan-al arasE n-AniRan- thiruppathu n-Addam. 38. n-AddamUn Rudaiya sen-n-iRa maNiyE n-aduvuRu n-Ayaka viLakkE kOddamil kuNaththOrk keLiyan-irk kuNamE kOthilA amirthamE n-innai vAddamil n-enjsang kiNNamAs sErththu vAymaduth tharun-thinan AngkE pAddALi n-aRavam uNdayarn- thathupOR paRRayarn- thiruppathen- n-ALO. 39. ennudai uyirE ennuLath thaRivE ennudai anpenum n-eRiyAm kannalmuka kanithEn kaNdamir thennak kalan-thenai mEvidak karuNai manniya uRavE unnain-An piriyA vaNNamen manamenung karuvi thannathu vaziyaR Rennuzaik kidappath thaNNaruL varamathu vENdum. 40.

25. enakkenas seyal

enakke nasseyal vERilai yAvuming korun-in thanakke naththakum udalporu LAviyun- than-thEn manaththa saththuLa azukkelAm mARRiyem pirAnn-I n-inaiththa theppadi yappadi aruLuthal n-Itham. 1. uLava Rin-thelAm n-inseya lAmena vuNarn-thOrk kaLavi lAnan-tham aLiththanai aRivilAp punmaik kaLavu n-AyinER kivvaNam amaiththanai karuththuth thaLarun- thanmaiying kArodu pukaluvEn thakkOy. 2. ennaith thAninna vaNNamen RaRikilA Ezai thannaith thAnaRin- thidaaruL purithiyEl thakkOy pinnaith thAninRan aruLpeRRa mAthavap periyOr n-innaith thAnn-ika rArena vAzththuvar n-eRiyAl. 3. Ethu minRiththan adiyiNaik kanputhAn Iddung kAtha landarkkuk kathin-ilai Ithenak kAddum pOtha n-iththiya puNNiya eNNarum puvana n-Atha thaRpara n-AnevvA RukuyvEn n-avilAy. 4. vEtham eththanai aththanai siraththinum viLangkum pAtha n-iththiya parampara n-iran-thara parama n-Atha thaRpara siRpara vadivamAy n-adikkum n-Itha n-irkkuNa n-inaiyanRi onRumn-An n-inaiyEn. 5. n-eRikaL thAmpala palavumAy an-than-tha n-eRikkAnj seRiyun- theyvamum palapala vAkavunj seRin-thAl aRiyun- thanmaiying kArunai aRivinAl aRan-thOr piRiyun- thanmaiyil lAvakai kalakkinRa periyOy. 6. periya aNdangkaL eththanai amaiththathiR piRangkum uriya palluyir eththanai amaiththavaik kuRuthi varuva theththanai amaiththanai amaiththaruL vaLarkkum ariya thaththuva enakkin-tha vaNaimEn amaiththAy. 7. kaNam thEnun-in kAraNan- thannaiyE karuththil uNaru mAthavark kAnan-tham uthavinai yonRung kuNami lAthapoy vanjsanuk ken-thain-irk kuNamA maNamu lAmalarp pathan-tharin yArunai maRuppAr. 8. kannal mukkani kaNduthEn sarukkarai kalan-tha thenna muththiyiR kalan-thavark kinpamA yirukkum n-anna laththan-in n-aRpathan- thuNaiyena n-ampas sonna varkkenA lAngkaimmA Rillaien solvEn. 9. than-thai thAythamar makavenum avaiyelAnj sakaththil pan-tha mAmenRE arumaRai vAyinAR pakarn-tha en-thai n-Ienai innamav vallalil iruththil sin-thai thAntheLin- thevvaNam uyvaNanj seppAy. 10. thuyyan thaNNaruL vadivinan poRumaiyAl thulangkum meyyan enRunai aiyanE adain-thanan meththa n-oyyan n-uNNiya aRivilan onRain-U RAkkum poyya nenRenaip puRamvidin enseyvEn pukalAy. 11. onRa thAyppala vAyuyirth thiradkelAm uRuthi enRa thAyenRum uLLathAy evaRRinum isaiya n-inRa thAyn-ilai n-inRidum aRinjaen n-enjsam manRa thAyinpa vurukakodu n-adiththidin vAzvEn. 12. thaniyi run-tharud sakasamE porun-thidath thamiyER kiniyi rangkuthal kadanithu samayamen nithayak kanivum appadi yAyina thAthalAR karuNaip punitha n-IyaRi yAthathon RuLLathO pukalAy. 13. thirun-thu sIradith thAmaraik kanputhAn seyyap porun-thu n-ALn-alla puNNiyanj seythan-AL porun-thA(thu) irun-tha n-ALveku thIvinai yizaiththan-AL enRAl arun-tha vAvunaipporun-thun-AL en-than-AL adimai. 14. pinnum munnumAy n-aduvumAy yAvinum periya thennun- thanmaiyAy evvuyirth thiraLaiyum iyakki mannun- thaNNaruL vadivamE unakkanpu vaiththun- thunnum innalEn yAnenum akan-thaiyEn sollAy. 15. minnai yannapoy vAzkkaiyE n-ilaiyena meyyAm unnai n-AnmaRan- thevvaNam uyvaNam uraiyAy munnai valvinai vEraRa mudiththenRu mudiyAth thannaith thannadi yArkkaruL purin-thidum thakkOy. 16. empa rApara emmuyirth thuNaivaen RiRainjsum umpar imparkkum uLakkaNE n-adikkinRAy unRan ampon mAmalarp pathaththaiyE thuNaiyena adimai n-ampi nEn inip purappathek kAlamO n-avilAy. 17. pAdi yAdin-in Rirangkin-in pathamalar mudimEl sUdi vAzn-thanar amalan-in nadiyaryAn thozumpan n-Adi yEin-tha ulakaththai meyyena n-ampith thEdi nEnveRun- thImaiyE enninis seyvEn. 18. kaLavu vanjsanai kAmamen RivaiyelAng kAddum aLavu mAyaiing kArenak kamaiththanar aiyA uLavi lEenak kuLLavA RuNarththiun adimai vaLarum mAmathi pOlmathi thaLarvinRi vAzvEn. 19. vAna n-Ayaka vAnavar n-Ayaka vaLangkUr njAna n-Ayaka n-AnmaRai n-Ayaka n-alanjsEr mOna n-Ayaka n-innadik kanpinRi muRRun- thIna nAyakam vAdavO enseyvEn seppAy. 20. Etha maRRavark kinpamE pozikinRa iRaiyE pAtha kakkarung kalmanang kOyilAp parin-thu sUtha kaththanA yAthinum issaimEl thOnRum vAtha naikkida mAyinEn evvaNam vAzvEn. 21. theLivo dIkaiyO aRikilAn aRivilAn siRithum aLiyi lAnivan thiruvarud kayalena aRin-thO eLiya nAkkinai enseyvEn enseyvEn ellA oLiyu mAyn-iRai veLiyumAy yAvumAm uravOy. 22. kaNNi nuLmaNi yennavE thozum anpar karuththuL n-aNNu kinRan-in aruLenak ken-than-AL n-aNukum maNNum viNNummaR RuLLana pUthamum mARAp peNNum ANumAy allavAy n-iRkinRa periyOy. 23. sakame lAn-thani puran-thanai thakavudaith thakkOr akame lAn-iRain- thAnan-tha mAyinai aLavil makame lAmpurin- thOraivAz viththanai mARA ikame lAmenaip piRan-thidas seythathEn en-thAy. 24. Eyn-tha n-allaruL peRRavark kEvalAy eLiyEn vAyn-tha pEranpu vaLarkkavung karuNain-I vaLarppAy Ayn-tha mAmaRai eththanai aththanai aRivAl thOyn-tha pErkadkun- thOnRilAth thOnRalAn- thUyOy. 25. thakka n-innarud kELaviyO siRithinRith thamiyEn mikka theyvamE n-inninpa veLLaththil vIzEn okkal thAythan-thai makavenum pAsakkad dudanE thukka veLLaththil AzkinREn enseyvAn thuNin-thEn. 26. pavampu rin-thidum pAviyER karuLn-ilai pathiyath thavanjse yumpadith thayavusey tharuLvathE tharumam avampu rin-thidArk kAnan-tha amirthaththai aLikka n-avangkoL thaththuvath thiraiyeRi kadalenum n-alaththOy. 27. uRRu Narn-thelAm n-Iyala thillaiyen RunaiyE paRRu kinRanar en-thain-in nadiyaryAn pAvi muRRu mAyamAnj sakaththaiyE meyyena muthalthAn aRRi run-thidath thozilseyvAn thanin-ika rAnEn. 28.

26. maNdalaththin

maNdalaththin misaiyoruvan seyviththai akOvenavum vAra NAthi aNdamavai adukkadukkAy an-tharaththil n-iRuththumava thAnam pOla eNtharumn-al akilANda kOdiyaiththan aruLveLiyil ilaka vaiththuk koNdun-inRa aRputhaththai evarAlum n-issayikkak kUdA onRai. 1. onRiraNdAy vivakarikkum vivakArang kadan-thEzAm yOka pUmi n-inRutheLin- thavarpEsA mauna n-iyA yaththain-iRai n-iRaivaith thannai anRiyoru poruLilathAy epporudkum thAnmuthalAy asala mAki enRumuLLa inpaththaith thaNNenRa sAn-thapatha iyaRkai thannai. 2. pathamUnRung kadan-thavarkku mElAna njAnapathap parisu kAddis sathamAki n-irAlampa sAdsiyathAy Arampath thanmai yAki vithamyAvung kadan-thaviththai yenumiruLaik kINdezun-thu vimala mAki mathamARung kANAtha Anan-tha sAkaraththai mauna vAzvai. 3. vAzvanaiththun- than-thainpa mAkadalai n-allamirthai maNiyaip ponnaith thAzvaRa en uLaththirun-tha thaththuvaththai aththuvitha sAran- thannais sUzperumpE roLiyaiyoLi paran-thapara veLiyai inpas sukaththai mARA thEzulakung kalan-thinRAy n-ALaiyA yenRumAm iyaRkai thannai. 4. thannaiyaRin- thavarthammaith thAnAkas seytharuLunj samaththai lOkam minnain-ikarth thidaaziyAs sorUpAnan- thassudarai vEtha mAthi ennaiyaRi varithennas samayakO dikaLidaiya idaiyaRAtha ponnaivirith thidumulakath thumparumim parumparavum punitha meyyai. 5. paravariya parasivamAy athuvenalAy n-AnenalAyp pAsa sAlam viravin-inRa visiththiraththai aikyapathath thinithiruththa vivEkan- thannai iravupakal n-inaippumaRap penun-thon-tham aRiyArkaL ithayam vEthas siramenavAz parAparaththai Anan-tham n-IngkAtha sithAkA saththai. 6. aththuvitha an-upavaththai anan-thamaRai innam innam aRiyEm ennum n-iththiyaththai n-irAmayaththai n-irkkuNaththaith thannaruLAl n-inaivuk kuLLE vaiththuvaiththup pArppavaraith thAnAka en-n-ALum vaLarththuk kAkkunj siththinaimAth thUveLiyaith thanmayamAm Anan-thath theyvan- thannai. 7. thannilE thAnAka n-inain-thukanin- thavizn-thusuka samAthi yAkap ponnilE paNipOlum mAyaitharu manamEun puraikaL thIrn-thAy enninO yAnpizaippEn enakkiniyAr unpOlvAr illai illai unnilO thiruvaruLuk koppAvAy ennuyirkkOr uRavu mAvAy. 8. uRavudalai eduththavaril piramAthi yEnumunai yozin-thu thaLLaR kaRavumari tharithanRO ikaparamum unnaiyanRi Ava thuNdaË vaRithilunnai asaththennal vazakkanRu saththenavum vAzththu vEnen siRumaikedap perumaiyinin senmathE yaththiniln-I sellal vENdum. 9. vENdiyan-AL ennOdum pazakiyan-I enaippirin-tha visArath thAlE mANdukidak kinuman-tha ellaiyaiyum pUraNamAy vaNakkanj seyvEn ANdakuru maunithannAl yAnenathaR RavanaruLn-An AvEn pUviR kANdakaeN siththimuththi enakkuNdAm unnAlen kavalai thIrvEn. 10. thIrAtha ensanana vazakkellAn- thIrumin-thas sananath thOdE yArEnum aRivariya sIvanmuththi yuNdAkum aiya aiyO kArEnung kaRpakappUng kAvEnum unakkuvamai kAddap pOmO pArAthi yAkaEzu maNdalaththil n-inmakimai pakara lAmO. 11.

27. pAyappuli

pAyap pulimunam mAnkanRaik kAddum padiakila mAyaip perumpadaikkEilak kAvenai vaiththanaiyO n-Iyep padivakuth thAlun-an REn-in perungkaruNai thAyoth thadiyark karuLsassi thAnan-tha thaRparamE. 1. thaRpara mAnjsiR paramAki manRan- thaniln-adiththu n-iRparam pOrukan mAlpaNi n-Itharen n-enjsakamAng kaRparan- thAngkuk karain-thida vAnoththa kAdsin-alkum poRpara mAyen vinaikkarun- thAthaip podiseythathE. 2. seyyun- thavanjsaRRu millAtha n-Anun thiruvadikkE koyyum puthumala riddumey yanpar kuzAththudanE kaiyunj siramisaik kUppin-in RAdik kasin-thuruki uyyum padikkaruL seyvathen ROpuli yUraththanE. 3. aththanais siRRam palavanai yennuyi rAkin-inRa suththanais suththa veLiyA navanais sukavadivAm n-iththanai n-iththa n-irAthAra mAkiya n-inmalanai eththanai n-ALsellu mOmana mEkaN diRainjsuthaRkE. 4. kaNdA ruLaththiniR kAlUnRip peyyung karuNaimukil aNdAr puraththukkum anpar vinaikkum asanithannaik koNdAdi nArmunang kUththAdum maththanRankOlamellAm viNdAlam mAvonRung kANAthu vedda veRuveLiyE. 5. veLiyAna n-Iyen manaveLi yUdu viravinaiyA oLiyArung kaNNum iraviyum pOln-in RulAvuvankAN aLiyArung konRais sadaiyAda ampuli yAdakkangkaith thuLiyAda manRuL n-adamAdum mukkad sudarkkozun-thE. 6. kozun-thA thuRaimalark kOthaiyar mOkak kuraikadalil azun-thAtha vaNNamn-in pAthap puNaithan- tharuLvathenRO ezun-thA tharavusey emperu mAnen RiRainjsiviNNOr thozun-thA thaiyEveN podipUththa mEnis sukapporuLE. 7. sukamAku njAnan- thirumEni yAn-alla thoNdarthangkaL akamEpoR kOyil enamakizn- thEmanRuL AdiyakaR pakamEun ponnadi n-IzalkaN dAlanRip pAvikkin-thas sekamAyai yAna arungkOdai n-Ingkun- thiRamilaiyE. 8. n-IngkA thuyiruk kuyirAki n-inRa n-inaiyaRin-thE thUngkAmal thUngkinal lAthE enakkus sukamumuNdaË OngkAra mAmain- thezuththAR puvanaththai uNdupaNNip pAngkAy n-adaththum poruLE akaNda parasivamE. 9. sivamAthi n-Anmukak kOvan-tha mAmaRai seppukinRa n-avamAy ilakkiya onRE iraNdaRRa n-anmaipeRA thavamE tharumaim pulappoRik kEyen naRivupollAp pavamE viLaikkaven ROveLi mAnenap pAyn-thathuvE. 10. ARoth thilangku samayangkaL ARukkum AzkadalAy vIRip paran-tha paramAna Anan-tha veLLamonRu thERith theLin-thu n-ilaipeRRa mAthavar siththaththilE URip paran-thaNda kOdiyel lAmn-in RulAviyathE. 11. n-adakkinum Odinum n-iRkinum vERoru n-AddaminRik kidakkinunj sevvi thirukkinum n-allarud kELviyilE thodakkumen n-enjsam manamaRRa pUraNath thoddikkuLE mudakkuvan yAnpara mAnan-tha n-iththirai mUdidumE. 12. eNNAtha theNNiya n-enjsE thuyarozi enniraNdu kaNNE uRangkuka ennANai mukkad karuNaippirAn thaNNAr karuNai mavunaththi nAlmuththi sAthikkalAm n-aNNAtha thonRillai yellA n-alamu n-amakkuLavE. 13. n-Anen Rorumutha luNdenRa n-Anthalai n-ANaennuL thAnen Rorumuthal pUraNa mAkath thalaippaddoppil Anan-than- than-then aRivaiyel lAmuN davasan-alki mOnan- thanaiviLain- thAlini yAthumozikuvathE. 14. thAnan- thavanjsaRRum illAtha n-AnuNmai thAnaRin-thu mOnam poruLenak kaNdidas saRkuru mOnanumAyth thInan thanakking kirangkinai yEinis sin-thaikkenRum Anan-than- thAnalla vOpara mEsassi thAnan-thamE. 15. enakkOr suthan-thira millaiyap pAenak keyppilvaippAy manakkO thakaRRum paramporu LEennai vAzviththida n-inakkE paramn-innai n-IngkAtha pUraNa n-ILkaruNai thanakkE paraminis summA virukkath thakumenRumE. 16. idampeRu vIdummin nArsey sakamum irun-ithiyum udampaivid dAruyir pOmpOthu kUdi udanvarumO madampeRu mAyai manamE iniyingku vAmavuni thidampeRa vaiththa mavunanj sakAyan- therin-thukoLLE. 17. n-ARRas sadalaththai onpathu vAsal n-adaimanaiyais sORRup pasaiyinai mummala pANdath thodakkaRaiyai ARRup perukkanna kanmap perukkai adarkirumis sERRaith thuNaiyenRa n-AykkumuN daËkathi sErvathuvE. 18. poyyA rulaka n-ilaiyalla kAnaR punalenavE meyyA aRin-thenna ennAl ithanai vidappadumO kaiyAl mavunan- therin-thEkal lAln-izaR kaNNirun-tha aiyAap pAen arasEmuk kaNNudai AramuthE. 19. ArA amuthena mOnam vakiththukkal lAln-izaRkIzp pErAthu n-Alva rudanvAzmuk kaNNudaip pErarasE n-IrA yurukavuL Lanputhan- thEsuka n-iddaiyain-I thArA vidinen perumUssuth thAnath thananjsayanE. 20. vAyuNdu vAzththa mavunanjsey pOthu mavunaaruL thAyuNdu sEyenna ennaip purakkas sathAnan-thamAm n-IyuNdu n-innais saraNpuka n-AnuNden n-enjsamaiyA thIyuN dirun-tha mezukala vOkathi sErvathaRkE. 21. kallAl eRin-thungkai villAl adiththung kanimathuras sollAl thuthiththumn-aR passilai thUviyun- thoNdarinam ellAm pizaiththanar anpaRRa n-Anini EthuseyvEn kollA virathiyar n-Ern-inRa mukkad kurumaNiyE. 22. munnilais suddozi n-enjsEn-in pOtham muLaikkilaiyO pinnilais sanmam piRakkungkaN dAyin-thap pEyththanamEn thannilai yEn-illu thAnE thanissassi thAnan-thamAm n-annilai vAykkumeN siththiyung kANum n-amathallavE. 23. sollAl mavuna mavunamen REsollis sollikkoNda thallAl manamaRap pUraNa n-iddaiyi lAzn-thathuNdaË kallAtha mUdan iniensey vEnsakaR kAraNamAm vallALa nAna mavuna sathAnan-tha mAkadalE. 24. AraNam Akamam ellAm uraiththa aruLmavuna kAraNa mUlangkal lAladik kEyuNdu kANappeRRAl pAraNang kOdu suzaln-enjsa mAkiya pAtharasam mAraNa mAyvidum eNsiththi muththiyum vAyn-thidumE. 25. siththa mavuni vadapAl mavunin-an- thIpakuNda suththa mavuni yenumUva rukkun- thozumpuseythu saththa mavuna muthalmUnRu mavunamun- thAnpadaiththEn n-iththa mavunamal lAlaRi yEnmaRRai n-iddaikaLE. 26. kaNdEn n-inatharuL avvaru LAyn-inRu kANpathellAm uNdE yathuvum n-inathAkki nEnuvad dAthainapam moNdE arun-thi iLaippARi nEnn-alla muththipeRRuk koNdEn parApara mEyenak kEthung kuRaivillaiyE. 27. mERkoNda vAyuvung kIzppada mUlaththu ven-thazais sURkoNda mEka menavUmai n-inRu sorivathaien nARkaNda thanRu mavunOpa thEsiya Likkaiyinip pARkaNdu koNdanan mElE amirtham parukuvanE. 28. sollAl thodarporu LAlthoda rApparanj sOthin-innai vallALar kaNda vazikaNdi lEnsaka mArkkaththilunj sellAthen sin-thai n-aduvE kidan-thu thikaiththuvimmi allAna thumpaka lAnathum vAyvid daraRRuvanE. 29. aRiyAtha ennai aRivAyum n-Iyen RakampuRamum piRiyA thaRiviththa pEraRi vAnjsuththap pEroLiyO kuRiyAtha Anan-thak kOvO amutharuL kuNdaliyO siRiyEn padun-thuyar kaNdukal lAln-izaR sErn-thathuvE. 30. ellAm uthavum unaiyonRiR pAvanai yEnunjseythu pullA yinumoru passilai yAyinum pOddiRainjsi n-illEnn-al yOka n-eRiyunjse yEnaruL n-IthiyonRung kallEnev vARu paramE parakathi kANpathuvE. 31. onRun- therin-thida illaien nuLLath thoruvaenak kenRun- therin-tha ivaiavai kELira vumpakalung kunRung kuziyum vanamum malaiyung kuraikadalum manRum manaiyum manamAthi thaththuva mAyaiyumE. 32. pazuthuNdu pAvaiyar mOka vikArap paravaiyidai vizukinRa pAvikkun- thanthAL puNaiyai viyan-thaLiththAn thozukinRa anpar uLangkaLi kUrath thulangkumanRuL ezukinRa Anan-thak kUththanen kaNmaNi yennappanE. 33. azukkArn-tha n-enjsudai yEnukkai yAn-in aruLvazangkin izukkAku menReNNi yOirang kAtha iyalpukaNdAy muzukkAtha lAki vizin-Ir perukkiya muththarenung kuzukkANa n-inRu n-adamAdun- thillaik kozunjsudarE. 34. Alam padaiththa viziyArkaL mAlkoN davarseyin-thra sAlam padaiththuth thaLarn-thanai yEyenRun- thaNNaruL kUr kOlam padaiththukkal lAladik kIzvaikung kOvukkanpAng kAlam padaikkath thavampadai yAthenkol kaln-enjsamE. 35. summA virukkas sukanjsukam enRu suruthiyellAm ammA n-iran-tharanj sollavung kEddum aRivinRiyE pemmAn mavuni moziyaiyun- thappien pEthaimaiyAl vemmAyak kAddil alain-thEn an- thOen vithivasamE. 36. thinamE selassela vAzn-ALum n-Ingkas sekaththiruLsop panamE yenaveLi kaNdE yirukkavum pAsapan-tha inamE thuNaiyen Rirun-thOm n-amanvarin enseykuvOm manamE n-ampOla vuNdaËsuththa mUdariv vaiyakaththE. 37. kadaleth thanaimalai eththanai aththanai kanmamathaR kudaleth thanaiyath thanaikadal n-uNmaNal okkumin-thas sadalaththai n-Anvidu munnE yunaivan-thu sArairud padalaththai mARRap padAthO n-iRain-tha parAparamE. 38. n-inaiyum n-inaivum n-inaiyanRi yillai n-inaiththidungkAl vinaiyen Rorumuthal n-innaiyal lAthu viLaivathuNdaË thanaiyun- theLin-thunnais sArn-thOrka LuLLassen- thAmaraiyAm manaiyumpon manRamum n-inRAdunj sOthi maNiviLakkE. 39. uLLath thaiyuming kenaiyun-in kaiyinil oppuviththum kaLLaththais seyyum vinaiyAl varun-thak kaNakkumuNdaË paLLaththin vIzum punalpOR padin-thun paramainpa veLLaththin mUzkinark kEyeLi thAn-thillai viththakanE. 40. kaLLam porun-thum madan-enjsa mEkodung kAlarvan-thAl uLLan pavarkadkuN daËillai yEyula kInRaannai vaLLam porun-thu malaradi kANaman RAduminpa veLLassem pAthap puNaiyEyal lARkathi vERillaiyE. 41. thanmaya mAnasu pAvaththil meLLath thalaippadungkAl minmaya mAna sakamyA thuraiththen veLiyiluyththa sinmaya muththiraik kaiyEmey yAkath theLin-than-enjsE n-inmayam enmayam ellAm n-iRain-tha n-irAmayamE. 42. Aring kalaiyunj suruthiyung kANdaR kariyavunaith thOyum padikkuk karuNaisey vAysuka vAnporuLE thAyum pithAvun- thamarung kuruvun- thanimuthalum n-Iyum paraiyumen REyuNarn- thEnithu n-issayamE. 43. allum pakalum unakkE apayam apayamenRu sollunjso linnan- therin-thathan ROthuthip pArkaLmanak kallung karaikkum mavunA unathu karuNaienpAl sellum pozuthalla vOsellu vEnan-thas siRsukaththE. 44. ellAnj sivanseyal enRaRin- thAlavan innaruLE allAR pukalidam vERumuN daËathu vEn-ilaiyA n-illAy unnAlthami yERkuk kathiyuNdin- n-ILn-ilaththil pollA mayakkaththi lAzn-thAva thenna pukaln-enjsamE. 45. oLiyE oLiyin uNarvE uNarvin uvakaipongkung kaLiyE kaLikkung karuththE karuththaik kavaLangkoNda veLiyE veLiyin viLaisuka mEsukar vIRukaNdun- theLiyEn theLin-thavaraip pORRidEn enna seykuvanE. 46. maRakkinRa thanmai iRaththalop pAkum manamathonRil piRakkinRa thanmai piRaththalop pAkumip pEyppiRavi irukkinRa ellaik kaLavillai yEin-thas sanmaallal thuRakkinRa n-ALen-tha n-ALpara mEn-in thozumpanukkE. 47. kAddiya an-thak karaNamum mAyaiik kAyamenRu sUddiya kOlamum n-AnA iyangkath thuRaiyithanuL n-Addiya n-AnRanak kenROr aRivaRRa n-AnivaRRaik kUddin-in RAddinai yEpara mEn-alla kUththithuvE. 48. pollAtha mAmark kadamana mEenaip pOladuththa ellAvaR RaiyumpaRRik koNdanai yEyennai n-inmayamA n-illAy aruLveLi n-In-Ann-iR pEnaruL n-iddaiyoru sollAR pathin-thu paripUra NAnan-than- thOykuvanE. 49. vArAyn-enj sEyunRan thunmArkkam yAvaiyum vaiththukkadding kArAy adikkadi suRRukin RAyun avalamathik kOrA yirampuththi sonnAlum Orkilai OkeduvAy pArA yunaikkollu vEnvellu vEnarud pAngkukoNdE. 50. mAthaththi lEyoru thingkaLuN dAki madivathain-in pOthaththi lEsaRRum vaiththilai yEveRum punmain-enjsE vEthaththi lEtharkka vAthaththi lEviLang kAthuvin-thu n-Athaththi lEyadang kAthan-tha vAnporuLE n-AdikkoLLE. 51. engkum viyApith thuNarvAy unakken ithayaththuLLE thangkun- thuyaran- theriyAtha vaNNan- thadaiseythathAr angkang kuzain-thuL Lurukuman pALark kaNaikadan-thu pongkung karuNaik kadalEsam pUraNa pOthaththanE. 52. vaiyaka mAthar sakaththaiyum ponnaiyum mAyaimala meyyaiyum meyyenRu n-innadi yArtham vivEkaththaiyum aiyamil vIddaiyum meyn-n-Ulai yumpoyya thAkaeNNum poyyartham n-adpai viduvathen ROpari pUraNamE. 53. aLiyung kaniyoth tharuvinai yAln-on- thayarvuRuvEn theLiyum padikkup paripAka kAlamunj siththikkumO oLiyung karuNaiyum mARAtha inpamum OruruvAy veLivan- thadiyar kaLikkan-in RAdum vizupporuLE. 54. adaiyAr puranjseRRa thEvEn-in ponnadik kanpusaRRum padaiyAtha ennaip padaiththin-thap pAriR padarn-thavinaith thadaiyAl thaLaiyiddu n-enjsampuN NAkath thaLaravaiththAy udaiyAy udaiya padiyanRi yAnseytha thonRilaiyE. 55. Adung kaRangkun- thirikaiyum pOla alain-thalain-thu kAdung karaiyun- thirivathal lAln-in karuNaivan-thu kUdum padikkuth thavamuya lAtha kodiyareman thEdum pozuthenna seyvAr parAnan-tha siRsudarE. 56. kaRRum palapala kELvikaL kEddung kaRangkenavE suRRun- thozilkaRRus siRRinpath thUdu suzalinennAng kuRRang kuRain-thu kuNamE vidumenpar kUddaththaiyE muRRun- thuNaiyena n-ampukaN dAysuththa mUdan-enjsE. 57. n-Iyena n-Anena vERillai yennum n-inaivaruLath thAyena mOna kuruvAki van-thu thaduththadimais sEyenak kAththanai yEpara mEn-in thiruvaruLuk kEyenna seyyungkaim mARuLa thOsuththa EzaiyanE. 58. Aththiram van-thavar pOlalai yAmal arOkathida kAththiran- than-thennai yEannai pOlung karuNaivaiththim mAththiram munnin RuNarththinai yEmavu nAinin-An sAththiranj sonna padiiya mAthiyunj sAthippanE. 59.

28. udalpoyyuRavu

udalpoy yuRavAyin uNmaiyuRa vAkak kadavArAr thaNNaruLE kaNdAy - thidamudanE uRRuppAr mOnan orusollE uNmain-anRAyp paRRippAr maRRavellAm pAz. 1. pArAthi pUthamellAm pArkkungkAl apparaththin sIrAka n-iRkun- thiRangkaNdAy - n-ErAka n-iRkun- thiruvaruLil n-enjsEyAm n-iRpathallAl kaRkun-eRi yAthinimER kAN. 2. meyyAna thanmai viLangkinAl yArkkEnum poyyAna thanmai porun-thumO - aiyAvE mannumn-i rAsaiinnam van-thathalla unnadimai ennumn-ilai eythumA Ren. 3. aRiyAmai mElid daRivinRi n-iRkung kuRiyER kaRivenRa kOlam - vaRithEyAm n-IyuNarththa n-AnuNarum n-EsaththA lOaRiven REyenakkOr n-Amamidda thE. 4. Ethukkus summA irumanamE enRunakkup pOthiththa uNmaiengkE pOkaviddAy-vAthukku van-thethirththa mallaraippOl vAthAdi nAyEyun pun-thiyenna pOthamenna pO. 5. sakamanaiththum poyyenavE thAnuNarn-thAl thukka sukamanaiththum poyyanRO sOrA-thikaparaththum viddup piriyAtha mElAna aththuvithak kaddukkuL AvathenRO kAN. 6. kaRkaNdOthEnO kanirasamO pAlOen soRkaNdA thEthenan-An solluvEn - viRkaNda vAnamathi kANa mavunimavu naththaLiththa thAnamathil URumamir tham. 7. kEddaludan sin-thiththal kEdilA meyththeLivAl vAddamaRA vuRpavan-Oy mARumO-n-AddamuRRu meyyAna n-iddaiyinai mEvinarkad kanROthAn poyyAm piRappiRappup pOm. 8. mAyA sakaththai mathiyAthAr maNmuthalA yEyAna thaththuvaththil eythuvarO-n-EyAnu pUthin-ilai n-iRkap porun-thuvarkaL annavartham n-IthiyaiyE OrmanamE n-I. 9. ikamuzuthum poyyenavE Eyn-thuNarn-thA lAngkE mikavaLara van-thaaruL meyyE-akan-ekizap pArIr orusoR padiyE anupavaththais sErIr athuvE thiRam. 10. AraNangkaL AkamangkaL yAvumE Anan-tha pUraNamE uNmaip poruLennung-kAraNaththai OrAyO uLLuLLE uRRuNarn-thav vuNmaiyinaip pArAyO n-enjsE pakar. 11. n-ErAyam maunan-ilai n-illAmal vAypEsi ArAy alain-thIrn-Ir AkeduvIr-thErIr thiraiyun- thiraiyun-athis senniyanai n-AvAl karaiyung karaiyumanak kal. 12. aRpa manamE akilavAz vaththanaiyunj soRpanangkaN dAyuNmai sonnEnn-An-kaRpanaiyon RillA idaththE enaissummA vaiththirukkak kallAyn-I thAnOr kavi. 13. Ethun- thiruvaruLin issaiyAm enRenRep pOthum porun-thum punitharpAl-thIthun-eRi sellumO sellAthE sellumidam inpamalAl sollumO vEthath thoni. 14. kallERunj sillERung kaddiyE RumpOlas sollERap pAzththa thuLaissevikoN-dallERu n-enjsanena n-iRkavaiththAy n-IthiyO thaRparamE vanjsanallEn n-Iye mathi. 15. apporuLum AnmAvum AraNan-Ul sonnapadi thappillAs siththonRAnj sAthiyinAl-eppadiyung thEril thuvithanj sivAkamamE sollun-iddai Arumidath thaththuvitha mAm. 16. vEtha muthalAy viLangkunj sivavadivAm pOtha n-ilaiyiR porun-thAmal-Ethamiku mOkAthi allalilE mUzkinaiyE n-enjsEith thEkAthi meyyO theLi. 17. n-OkkaR karithAna n-uNNiyavAn mOnan-ilai thAkkaR kupAyanj samaiththapirAn-kAkkumuyir aththanaikkum n-Anadimai AthalinAl yAnenathen Riththanaikkum pEsaida mil. 18. onRumaRa n-illen RuNarththiyan-am mOnakuru thanthuNaiththAL n-Iduzi thAmvAzka-enRenRE thikkanaiththung kaikuvikkunj sinmayarAn- thanmaiyarkkE kaikkuvarum inpak kani. 19. manaththAlum vAkkAlum mannavoNNA mOna inaththArE n-alla inaththAr-kanaththapukaz koNadavarum annavarE kURariya muththin-eRi kaNdavarum annavarE kAN. 20. kaNNoLiyE mOnak karumpE kavalaiyaRap paNNoLikkum uLLaLiyAm pAnmaiyinai-n-aNNidavun siththa mirangkilathen siththan- theLiyAvE Riththanaikkum Atharavum il. 21. aRiyAmai sArin athuvAy aRivAm n-eRiyAna pOthathuvAy n-iRkung-kuRiyAl sathasath tharuLuNarththath thAnuNarA n-inRa vithamuR RaRivenumpEr mey. 22. kurulingka sangkamamAk koNdathiru mEni karuvonRu mEnin-ampAR kAddA-tharuLenRu kaNdavarkkE Anan-thang kaNdukoLa lAmalathu koNdavarkking kennakidaik kum. 23. puliyin athaLudaiyAn pUthap padaiyAn paliyiran-thum ellAm parippAn-malipunalsEr ponmudiyAn mukkad punithan saraNpukun-thOrk kenmudiyA thEthumuLa thE. 24. solluk kadangkAs sukapporuLai n-AmenavE allum pakalum araRRuvathen-n-allasiva njAnamayam peRROrkaL n-Amillai enparan-thO mOnamaya mAna muRai. 25. aiyA aruNakiri appA unaippOla meyyAka vOrsol viLampinaryAr-vaiyakaththOr sARRarithen REsaRRAr thannanaiyAy mukkaNen-thai n-ARRisaikkum kaikAddi nAn. 26. kAthaRRup pOnamuRi kaddivaiththAl AvathuNdaË thI thaRRa kAyamumas seykaiyE-pOthamAy n-iRparallAl issakaththil n-ErArkaL n-Ern-thidinun- thaRparamAk kaNdiruppAr thAm. 27. veLLang kulAvusadai veLLak karuNaiyinAn kaLLang kulAvuvanjsak kaLLanEn - uLLaththil illanenRAl annavanRAn engkum viyApakaththAn allanenRunj sollavazak kAm. 28. thaththuvappE yOdE thalaiyadiththuk koLLAmal vaiththa aruLmOna vaLLalaiyE-n-iththamanpu pUNak karuthun-enjsu pORRak karamezumpum kANath thudikkumiru kaN. 29. thollaivinaik kIdAys suzalkinRa n-Anoruvan ellaiyilA n-inkaruNai eythuvanO-vallavanAm mOna kuruvE muzuthinaiyun- thAnuNarn-tha njAna kuruvE n-avil. 30. mUnRukaNNA muththozilA mummuthalA mUvulakun- thOnRak karuNaipozi thOnRalE-InRaannai thannaippOl anpu thazaiththOy orutheyvam unnaippO luNdOvurai. 31. n-Esikkunj sin-thai n-inaivukkuL unnaivaiththup pUsikkun- thAnn-iRain-thu pUraNamAy-yOsiththu n-inRathallAl mOnA n-iruvikaRpa n-iddain-ilai enRuvaru mOaRiyE nE. 32. aRivil aRiyAmai aRRaRivAy n-inRu piRivaRaA nan-thamayam peRRuk-kuRiyavizn-thAl anRaik kudalvENdEn aiyAiv AkkaiyaiyE. enRaikkum vENduvanE yAn. 33. udalaip paz¢ththing kuNavung kodAmal vidavidavE n-AduvarO meyyaip-padapadena vENduvEn in-thavudal meyyuNarAp poyyann-An ANdan-I thAnE aRi. 34. aRiyAyO ennaiyun-I ANdan-I suththa veRiyAy mayangkavumEn viddAy-n-eRimayangkik kunRunj sediyung kuRukumO aiyAvE kanRukeddAl thAyarukE kAN. 35. Ethuk kudaRsumaikoN dEnirun-thEn aiyanE Athikka mOna aruLthAyE-sOthiyAm manna n-iruvikaRpa Anan-tha n-iddaiyilE pinnamaRa n-illAtha pin. 36. pinnum udaRsumaiyAp pEsum vazakkathanAl ennapalan n-AmuR Rirun-thOmE-annathanAl Anan-than- thAnEthAm Akumem aiyanE Enin-thath thunpam ini. 37. thunpak kadalil thiLain-thathelAn- thIrn-thathE inpak kadalil irumenna-anpil karain-thu karain-thurukik kaNNaruvi kAdda virain-thuvarum Anan-thE mE. 38. karain-thu karain-thurukik kaNNIrA RAka virain-thE n-iruviRkapa meytha-n-iran-tharamum n-innaiyE s¢n-thikka n-IkoduththAy mOnAn-An ennaimuzu thungkoduththE nE. 39. allum pakalumpE ranpudanE thAnirun-thAl kallum urukAthO kaln-enjsE-pollAtha thappuvazi enn-inain-thAy san-thathamum n-I iRan-tha eyppilE Anan-tha mE. 40. koduththEnE yennaik koduththavudan inpam maduththEnE n-Iduzi vAzn-thE-aduththEnE peRREnE peRRup pizaiththEnE sanmaallal iRREnE Ezaiadi yEn. 41. peRROm piRavAmai pEsAmai yAyirukkak kaRROm enavuraikkak kAriyamen-saRREnum n-IkkaRRa inpa n-ilaiporun-thi EsaRRu vAkkaRRAR pEsumO vAy. 42. kAlan thanaiyuthaiththAn kAman thanaiyeriththAn pAlan pasikkirangkip pARkadalai-njAlamessap pinnE n-adakkaviddAn pEraruLai n-AdAthArk kennE n-adakkai yini. 43. viNNaruvi mEnmEl viLangkuvapO lEiraNdu kaNNaruvi veLLamodu kaikUppith-thaNNayirtha veLLamE Anan-tha veRpE enaththozuvOr uLLamE njAna voLi. 44. piLLaimathis senjsadaiyAn pEsAp perumaiyinAn kaLLavizum pUngkonRaik kaNNiyAn-uLLapadi kallAlin kIzirun-thu kaRpiththAn Orvasanam ellArum IdERa vE. 45. pulanain-thun- thAnE poramayangkis sin-thai alaman- thuzalum adimai - n-alamikun-tha siththAna mOna sivanEn-in sEvadikkE piththAnAl uNdOpiRappu. 46. n-iRaikudan-thAn n-IrkoLumO n-issayamA mOna muRaiyuNarn-thAr yAthai muyalvAr-piRaiyaNin-tha mikkakayi lAyamalai viththakanE vEthiyanE sekkaraNi mEniyanE seppu. 47. thungkamazu mAnudaiyAy sUlap padaiyudaiyAy thingkaLaNi senjsudaiyAy sEvudaiyAy-mangkaiyoru pAludaiyAy sengkad paNiyAyen senniyinmEl kAludaiyAy n-IyE kathi. 48. iniya karuNaimukil empirAn mukkad kaniyamirtha vAriyinpak kaddi-thanimuthalvan n-iththan paraman n-imalann-iRai vAyn-iRain-tha suththan n-amakkenRun- thuNai. 49. n-IthiyAyk kallAlin n-IzalinkI zEyirun-thu pOthiyA uNmaiyellAm pOthiththAn - Ethil sanakAthi yAya thavaththOrkku njAna thinakaranAm mavuna sivan. 50. thEkas seyalthAnunj sin-thaiyuda nEkuzaiyil yOkan-ilai njAnikaLuk koppuvathO-mOkan-ilai allalilE vAzvArO appanE n-IyaRRa ellaiyilE summA iru. 51. summA irukkas sukamuthaya mAkumE immAyA yOkamini EnadA-thammaRivin suddAlE yAkumO sollavEN dAngkanma n-iddA siRupiLLAy n-I. 52. n-IyaRRa an-n-ilaiyE n-iddaiyathil n-IyilaiyO vAyaR RavanE mayangkAthE pOyaR Rirun-thAlum n-IpOkAy enRumuLLAy summA varun-thAthE inpamuNdu vA. 53. vAvAven Rinpam varavazaikkung kaNNIrO dAvAven REyazutha appanE-n-IvAdA ellAm n-amakkenavE In-thanaiyE In-thapadi n-illAy athuvE n-ilai. 54. n-illAp poruLai n-inaiyAthE n-innaiyuLLOr sollAp poruddiraLais sollAthE-kallAtha sin-thai kuzain-thusukanj sErak kuruvaruLAl van-thavazi n-alla vazi. 55. vaziyithenRum allA vaziyithenRunj sollil pazipaziyAm n-allaruLAR pArththOr-moziyunakkE ERRirukkas sonnavanRE engkum peruveLiyAm pArththavida mellAn-I pAr. 56. pAranaiththum poyyenavE paddinaththup piLLaiyaippOl Arun- thuRakkai aritharithu-n-ErE manaththuRavum appadiyE mANA ivaRRil unakkisain-tha vARonRE Or. 57. OrAma lEorukAl unnAmal uLLaLiyaip pArAmal uLLapadi pArththirun-thAl-vArAthO paththuth thisaiyum paran-thezun-thA nan-thaveLLan- thaththik karaipuraNdu thAn. 58. thAnAna thanmaivan-thu thAkkinAl avvidaththE vAnAthi mAyai vazangkAthO-njAnAkEL unnuLLE thOnRA vuRavAki n-inRathena ennuLLE yenRu miru. 59. ennaiyunnai innathithu ennAmal n-iRkun-ilai thannaiyaru LenRa tharuNaththil-annaipeRRa piLLaikkunj sollAtha peRRikaNdAy aiyanE uLLaththin uLLE uNar. 60. sonnavarthAm n-iddai thokuththirAr n-iddaiyilE manninavar pOthiyAr mAmavunan-thannuL viruppAkak kaikAddi mikkavada n-Izal iruppAn n-iruvikaRpath thE. 61. in-tha n-iruvikaRpath then-thai yirukkan-iddai sin-thain-I thERAy sekamanaiththum-van-thathodarp pAdukeda anROvOr pAththiraththuk kAdalallAl AduvathEn Addu mavan. 62. avanE paramum avanE kuruvum avanE akila manaiththum-avanEthAm AnavarE sonnAl avanE kuruvenakku n-AnavanAy n-iRpathen-tha n-AL. 63. n-ALavangkaL pOkAmal n-ALthORum n-an-thamaiyE ALavan-thAr thALinkIz Adpukun-thAy-mILaunnaik kAddAmal n-iRkung karuththaRin-thAl n-enjsEun ALthAnAn aiyamillai yAl. 64. yAnthAn enalaRavE inpan-iddai enRaruNaik kOnRA nuraiththamozi koLLAyO-thOnRi izukkadiththAy n-enjsEn-I enkalaikaL sOra azukkadikkum vaNNArpO lAy. 65. engkunj sivamE iraNdaRRu n-iRkiln-enjsE thangkunj sukan-I saliyAthE-angkingken ReNNAthE pAzi liRan-thu piRan-thuzalap paNNAthE yAnun param. 66. meyyaippoy enRidavum meyyaNaiyAp poyn-n-enjsE poyyaiththAn meyenavum pOkumO-aiyamaRath thanmayaththai meyyenavE sArn-thanaiyEl Anan-tham enmayamum n-inmayamu mE. 67. pUngkA vanan-izalum puththamuthunj sAn-thapatham vAngkAtha Anan-tha mAmazaiyum-n-IngkAvAnj solliRan-thu mANdavarpOl thUmavuna pUmiyinAn illaiyena n-inRa idam. 68. idamkAnam n-allaporu Linpam enakkEval adangkAk karuvi anaiththum-udanuthava man-thAra thAruvena van-thu mavunakuru than-thAnOr soRkoNdu thAn. 69. thAnan- thavamnjAnanj sARRariya siththimuththi Anavaiyel lAn-thAmE yAkumE-mOnakuru sonnavoru sollAR sukamA yirumanamE inna mayakkamunak kEn. 70. unnai udalai uRuporuLaith thAenavE ennai adimaik kiruththinAn-sonnaoru sollai maRavAmal thOyn-thAln-enj sEunnAl illai piRappathenak kE. 71. enakkum unakkumuRa villaiyenath thErn-thu n-inaikkaari thAnainpa n-iddai-thanaikkoduththE AsAn mavuni aLiththAnn-enj sEunaiyOr kAsA mathiyEnn-An kAN. 72. Anan-tha mOnakuru vAmenavE ennaRivin mOnan- thanakkisaiya muRRiyathAl-thEnun-thu sollellAm mOnan- thozilAthi yummOnam ellAmn-al mOnavadi vE. 73. ellAmE mOnan-iRai veythuthalAl evvidaththum n-allArkaL mOnan-ilai n-AdinAr-pollAtha n-Anenaing konRai n-aduvE muLaikkavidding kEnalain-thEn mOnakuru vE. 74. mOna kuruvaLiththa mOnamE yAnan-tham njAnam aruLumathu n-Anumathu-vAnAthi n-inRa n-ilaiyumathu n-enjsap piRappumathu enRaRin-thEn Anan-tha mE. 75. aRin-thaaRi vellAm aRivanRi yillai maRin-thamanam aRRa mavunanj-seRin-thidavE n-AddinAn Anan-tha n-AddiR kudivAzkkai kUddinAn mOna kuru. 76. kuruvAkith thaNNaruLaik kURumunnE mOnA urun-I duyirporuLum okkath-tharuthiyena vAngkinaiyE vERumuNmai vaiththidavung kEddidavum Ingkoruvar uNdOini. 77. iniya karuppuvaddai ennAvi liddAn n-aniyiratham mARAthu n-Anun--thaniyirukkap peRRilEn mOnam piRan-thaanRE mOnamallAl kaRRilEn Ethung kathi. 78. Ethukkunj summA irun-I enavuraiththa sUthukkO thOnRAth thuNaiyAkip-pOthiththu n-inRathaRkO enaiyA n-Ikkip piriyAmal konRathaRkO pEsAk kuRi. 79. kuRiyung kuNamumaRak kUdAtha kUddath thaRivaRivAy n-inRuvida AngkE-piRivaRavunj summA iruththis sukangkoduththa mOnan-inpAl kaimmARu n-Anozithal kAN. 80. n-AnthAn enummayakkam n-aNNungkAl ennANai vAnathAn enan-iRaiya mAddAyn-I-UnRAmal vaiththamavu naththAlE mAyai manamiRan-thu thuyththuvidum njAna sukam. 81. njAnan-eRik kERRakuru n-aNNariya siththimuththi thAnan- tharuman- thazaiththakuru-mAnamodu thAyenavum than-thennaith than-thakuru ensin-thai kOyilena vAzung kuru. 82. siththunj sadamunj sivaththaivida illaienRa n-iththan paramakuru n-EsaththAR-suththan-ilai peRROmE n-enjsE perumpiRavi sArAmal kaRROmE mOnak karu. 83.

29. EsaRRa an-n-ilai

EsaRRa an-n-ilaiyE en-thaipari pUraNamAy mAsaRRa Anan-tha vAri vazangkidumE UsaR suzalpOl ulakan-eRi vAthanaiyAl pAsaththud sellAthE palkAlum pAzn-enjsE. 1. pAzAki aNdap parappai elAm vAymaduththum AzAzi inpath thazun-thap padiyAyO thAzAyO en-thaiyaruL thALkIzn-enj sEenaippOl vAzAthu vAzn-thaziyA vaNNa miruppAyE. 2. iruppAy irun-thidappE rinpaveLik kEn-amakkuk kuruppArvai yallAmaR kUdak kidaiththidumO arudpAy n-amakkAka ALavan-thAr ponnadikkIz marudpEyar pOlirukka vAkaNdAy vanjsan-enjsE. 3. vanjsamO paNdaiyuLa vAthanaiyAl n-Ialain-thu konjsamuR RAyunnaik kuRaisolla vAyumuNdaË anjsal anjsal enRirangkum Anan-tha mAkadaRkIz n-enjsamE enpOla n-Iyazun-tha vArAyO. 4. vArA varavAy vadan-izaRkIz vIRRirun-tha pUrAyam n-mmaip pulappaduththa vENdiyanRO OrAyO n-enjsE urukAyO uRRirun-thu pArAyO avvuruvaip pArkkan-iRai vAyvidumE. 5. vAyAthO inpaveLLam van-thun vaziyAkap pAyAthO n-Anum payirAyp pizaiyEnO OyAmal unni urukun-enjsE an-n-ilaikkE thAyAna mOnanaruL san-thikka van-thidumE. 6. van-tha varavai maRan-thulakAy vAzn-thukanma pan-thamuRa unnaip padippikkak kaRRavaryAr in-thamathi Enunakking kenmathikEL ennAlE san-thathan-enj sEparaththiR sArininpam uNdAmE. 7. inpamaya mAyulaka mellAm pizaippathaRkun anpun-ilai enpAr athuvumn-inai yanRiyuNdaË unpulaththai Orinarud koppAvAy n-enjsEn-I thenpulaththA rOdirun-thu seypUsai koNdaruLE. 8. aruLEyO rAlayamA Anan-tha mAyirun-tha poruLOdu yAnirukkap pOyoLiththa n-enjsEn-I maruLthIr muyaRkOdOvAnmalarO pEyththErO iruLthIra n-IyuRain-tha thevvidamO kANEnE. 9. evvidaththum pUraNamAm en-thaipirAn thaNNaruLE avvidaththE unnain-enjsE ArAyiR kaNdilanE avvidaththu mAyaiyilE mANdanaiyO avvidamunj sevvidamE n-Iyunj senanamaRRu vAziyavE. 10.

30. kAdungkaraiyum

kAdung karaiyum manakkurangku kAlvid daËda athanpiRakE Odun- thozilAR payanuLathO onRAyp palavA yuyirkkuyirAy Adung karuNaip paranjsOthi aruLaip peRuthaR kanpun-ilai thEdum paruvam ithukaNdIr sEra vArunj sakaththIrE. 1. saiva samaya mEsamayanj samayA thIthap pazamporuLaik kaivan- thidavE manRuLveLi kAddu min-thak karuththaividdup poyvan- thuzalunj samayan-eRi pukutha vENdA muththitharun- theyva sapaiyaik kANpathaRkus sEra vArunj sakaththIrE. 2. kAkam uRavu kalan-thuNNak kaNdIr akaNdA kArasiva pOka menumpE rinpaveLLam pongkiththathumpip pUraNamAy Eka vuruvAyk kidakkuthaiyO inpuR Ridan-Am inieduththa thEkam vizumun pusippathaRkus sEra vArunj sakaththIrE. 3.

31. eduththa thEkam

eduththa thEkam poruLAvi mUnRumn-I enakkon Rillai enamOna n-anneRi koduththa pOthu koduththathan ROpinung kuLaRi n-AnenRu kUththAda mAyaiyai viduththa vARungkaN NIrodu kampalai vilaku mARumen vEdkaipra vAkaththaith thaduththa vARum pukalAy sirakirith thAyumAna thayApara mUrththiyE. 1. n-Oyum vengkalip pEyun- thodaran-in n-UliR sonna muRaiiya mAthin-An thOyum vaNNam enaikkAkkung kAvalun- thozumpu koLLunj suvAmiyu n-IkaNdAy Oyunj sanmam iniyanjsal anjsalen RulakangkaNdu thozavOr uruvilE thAyun- than-thaiyum AnOy sirakirith thAyu mAna thayApara mUrththiyE. 2.

32. mukamelAm

mukame lAngkaNIr muththarum pidassengkai mukazppa akame lAngkuzain- thAnan-tha mAkan-al laRinjar ikame lAn-thavam izaikkinRAr enseykO Ezai sakame lAmpeRa n-allaruL utharamAs samain-thOy. 1.

33. thidamuRavE

thidamuRavE n-innaruLais sErththennaik kAththALak kadanunakken ReNNin-innaik kaikuviththEn n-AnalanO adaivukedda pAzmAyai AziyilE innamallal padamudiyA thennAvip paRRE parAparamE. 1. ArAmai kaNding karudkuruvAy n-IyorukAl vArAyO van-thu varuththamellAn- thIrAyO pUrAya mAkaarud pUraNaththil aNdamuthal pArAthi vaiththa pathiyE parAparamE. 2. vAzAthu vAzaunai van-thadain-thOr ellArum AzAzi ennaaru LAnAr azukkARRO LEzAy enavulakam Esumini n-Anoruvan pAzAkA vARumukam pArn-I parAparamE. 3. uLLaththi nuLLE oLiththennai AddukinRa kaLLak karuNaiyaiyAn kANun- tharamAmO veLLaththai mARRi vidakkuNpAr n-anjsUddum paLLaththin mInpOR pathaiththEn parAparamE. 4. vAvik kamalamalar vaNdAyth thuvaNduthuvaN dAvikkuL n-inRavunak kanpuvaiththArk kanjsalenpAy pUviRkum vAnkadaiyiR pulviRpOr pOlaonRaip pAvikka mAddEn pathiyE parAparamE. 5. viNNARu veRpin vizun-thAng kenamArpil kaNNARu pAyssidumen kAthalveLLang kaNdilaiyO thaNNARu sAn-thapathath thaRparamE n-AlvEthap pNNARum inpap pathiyE parAparamE. 6. kUdiyan-in sIradiyAr kUddamenRO vAykkumena vAdiyaen n-enjsammuka vAddamumn-I kaNdilaiyO thEdiyan-in sIraruLaith thikkanaiththung kaikuviththup pAdiyan-An kaNdAy pathiyE parAparamE. 7. n-enjsaththi nUdE n-inaivAy n-inaivUdum anjsalena vAzumena thAvith thuNain-IyE sanjsalamAR RinaiinimEl thAykkupasA rampukanRu panjsarikka n-AnAr pathiyE parAparamE. 8. puththin-eRi yAkaunaip pORRip palakAlum muththin-eRi vENdAtha mUdanEn AkeduvEn siththin-eRik kenkadavEn sIradiyArk kEvalseyum paththin-eRik kEnummukam pArn-I parAparamE. 9. kaNdaRiyEn kEddaRiyEn kAddumn-inai yEithayang koNdaRiyEn muththi kuRikkun- tharamumuNdaË thoNdaRiyAp pEthaimaiyEn sollEnn-in thonmai paNdaRivAy n-IyE pakarAy parAparamE. 10.

34. thannai

thannai aRiyath thanatharuLAl thAnuNarththum mnnaip poruLenavE vAzAmaR pAzn-enjsE ponnaip puviyaimadap pUvaiyarai meyyenavE ennaik kavarn-thizuththid dennapalan kaNdAyE. 1.

35. Akkuvai

Akkuvai mAyai yAvum n-odiyinil avaRRai mALa n-Ikkuvai n-Ikka millA n-inaippodu maRappu mARRip pOkkodu varavu minRip punithan-al laruLA nan-than- thAkkavunj seyvA yanRO sassithA nan-tha vAzvE. 1.

36. kaRpuRusin-thai

kaRpuRu sin-thai mAthar kaNavarai anRi vEROr iRpuRath thavarai n-AdAr yAngkaLum inpa vAzvun- thaRpoRi yAka n-alkun- thalaivan-in nalathOr theyvam poRpuRak karuthOng kaNdAy pUraNA nan-tha vAzvE. 1. murun-thiLa n-akaiyAr pAra mulaimukan- thazuvis sevvAy virun-thamir thenava run-thi veRiyAdduk kALAy n-ALum irun-thalO kAya thappEr inaththanAy irun-tha Ezai porun-thavung kathimE luNdOpUraNA nan-tha vAzvE. 2. thIthelAm onRAm vanmai seRin-thirud padalampOrththa pAthakas sin-thai peRRa pathakanun pAtha n-Izal Athara vadaiya uLLan paruLakilai yAyin maRRiyAr pOthanai seyya vallAr pUraNA nan-tha vAzvE. 3. n-Athanai n-AthA thItha n-aNpanai n-aduvAy n-inRa n-Ithanaik kalan-thu n-iRka n-enjsamE n-IvA enRAl vAthanai perukki ennai vasanjseythu manan-thun mArkka pOthanai seythal n-anRO pUraNA nan-tha vAzvE. 4. eNNiya eNNa mellAm iRappumER piRappuk kAsai paNNien aRivai ellAm pAzakki enaippA zAkkun- thiNNiya vinaiyaik konRu siRiyanai uyyak koNdAl puNNiyam n-inakkE yanRO pUraNA nan-tha vAzvE. 5. paththin-I paththik kAna palanun-I palavAs sollunj siththin-I siththar siththith thiRamun-I thiRamAr mOna muththin-I muththik kAna muthalun-I muthanmai yAna puththin-I enakkon RuNdOpUraNA nan-tha vAzvE. 6. thAyinum iniya n-innais saraNena adain-tha n-AyEn pEyinung kadaiya nAkip pithaRRuthal seythal n-anRO thIyidai mezukAyn-on-thEn theLivilEna viNE kAlam pOyina thARRa killEna pUraNA nan-tha vAzvE. 7.

37. malaivaLarkAthali

pathiyuNdu n-ithiyuNdu puththirarkaL miththirarkaL pakkamuN dekkAlamum pavisuNdu thavisuNdu thiddAn-tha mAkayama padarenun- thimira maNukAk kathiyuNdu njAnamAng kathiruNdu sathiruNdu kAyasith thikaLumuNdu kaRaiyuNda kaNdarpAl ammain-in thALil karuththonRum uNdAkumEl n-athiyuNda kadalenas samayaththai yuNdapara njAnaA nan-thaoLiyE n-AthAn-tha rUpamE vEthAn-tha mOnamE n-Anenum akan-thaithIrththen mathiyuNda mathiyAna mathivathana valliyE mathusU thananthangkaiyE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 1. theddilE valiyamada mAtharvAy veddilE siRRidaiyi lEn-adaiyilE sEloththa viziyilE pAloththa moziyilE siRupiRai n-uthaRkIRRilE poddilE avarkadku paddilE punaikan-tha podiyilE adiyilEmEl pUriththa mulaiyilE n-iRkinRa n-ilaiyilE pun-thithanai n-uzaiya viddu n-eddilE alaiyAmal aRivilE poRaiyilE n-innadiyar kUddaththilE n-ilaipeRRa anpilE malaivaRRa meynjnjAna njEyaththi lEyuniruthAL maddilE manathusela n-inatharuLum aruLvaiyO vaLamaruvu thEvai arasE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 2. pUthamutha lAkavE n-Athapari yan-thamum poyyen RenaikkAddien pOthaththin n-aduvAki adiyIRum illAtha pOkapU raNaveLikkuL EthumaRa n-illen RupAyamA vaiththun-inai ellAnjsey vallasiththAm inpavuru vaiththan-tha annaiyE n-innaiyE eLiyEn maRan-thuyvanO vEthamutha lAnan-al lAkamath thanmaiyai viLakkumuL kaNilArkkum mikkan-in makimaiyaik kELAtha sevidarkkum vIRuvA thampukaluvAy vAthan-O yALarkkum eddAtha mukkaNudai mAmarun- thukkamirthamE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 3. mIdiyidda vAzkkaiyAl uppidda kalamenavum meyyelAm uLLudain-thu vIRidda selvarthan- thalaivAyil vAsamAy vEthanaika LuRavEthanun- thudiyidda vevvinaiyai EvinAn pAvin-An thodaridda thozilka LellAn- thuNdidda sANkumpi yinporud dAyathuna thoNdarpaNi seyvathenRO adiyidda sen-thamizin arumaiyid dArUril arivaiyOr paravaivAyil ammaddum adiyiddu n-adain-adan- tharuLadikaL adiyIthu mudiyIthena vadiyidda maRaipEsu passiLang kiLLaiyE vaLamaruvu thEvaiarasE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 4. pUraNi purAthani sumangkalai suthan-thari purAn-thaki thriyampakiezil pungkavi viLangkusiva sangkari sakaSrathaLa pushpamisai vIRRirukkum n-AraNi manAthItha n-Ayaki kuNAthItha n-AthAn-tha saththienRun n-AmamE ussarith thidumadiyar n-AmamE n-Anussa rikkavasamO AraNi sadaikkadavuL AraNi enappukaza akilANda kOdiInRa annaiyE pinnaiyung kanniyena maRaipEsum Anan-tha rUpamayilE vAraNiyum irukongkai mAtharmakiz kangkaipukaz vaLamaruvu thEvaiarasE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 5. pAkamO peRaunaip pAdaaRi yEnmala paripAkam varavummanathil paNpumO saRRumilai n-iyamamO seythidap pAviyEn pAparUpa thEkamO thidamillai njAnamO kanavilunj sin-thiyEn pErinpamO sEraen RARkaLLa manathumO meththavunj sin-thikku thenseykuvEn mOkamO mathamO kurOthamO lOpamO muRRumAR sariyamOthAn muRiyid denaikkoLLum n-ithiyamO thEdaenin mUsuvari vaNdupOla mAkamO davumvallan enaiyALa vallaiyO vaLamaruvu thEvaiarasE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 6. thULERu thUsupOl vinaiyERu meyyenun- thokkinud sikkin-ALunj suzalERu kARRinidai azalERu panjsenas sURaiyid daRivaiellAm n-ALERa n-ALERa vArththika menungkURRin n-adpERa uLLudain-thu n-ayanangkaL aRRathOr UrERu pOlavE n-Anilan- thanil alaiyavO vELERu than-thiyaik kanathan-thi yudanvenRu viraiyERu mAlaisUdi viNNERu mEkangkaL veRpERi maRaivuRa veruddiya karungkUn-thalAy vALERu kaNNiyE vidaiyERum empirAn manathuk kisain-thamayilE varairA sanukkirukaN maNiyAy uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 7. pUthamodu pazakivaLa rin-thiriya mAmpEykaL pun-thimutha lAnapEykaL pOrAdu kOpAthi rAdsasap pEykaLen pOthaththai yUdaziththu vEthanai vaLarththidas sathurvEtha vanjsan vithiththAniv vallalellAm vIzum padikkunathu mavunaman- thrAthikya viththaiyai viyan-tharuLvaiyO n-Athavadi vAkiya mahAman-thra rUpiyE n-AthAn-tha veddaveLiyE n-aRsamaya mAnapayir thazaiyavaru mEkamE njAnaA nan-thamayilE vAthamidu parasamayam yAvukkum uNarvariya makimaipeRu periyaporuLE varairA sanukkirukaN maNiyAm uthiththamalai vaLarkAtha lippeNumaiyE. 8

38. akilANda n-Ayaki

vadda middoLirpi rANa vAyuvenu n-ikaLa mOdukama nanjseyum maname numperiya maththa yAnaiyaien vasama dakkidin mum maNdalath thidda muRRavaLa rAsa yOkamivan yOka menRaRinjar pukazavE Ezai yEnulakil n-Idu vAzvanini ingki thaRkumanu mAnamO padda varththanar parAvu sakrathara pAkya mAnasupa yOkamum pAra kAviya kavithva n-AnmaRai parAya Nanjseymathi yUkamum adda siththiyun-a lanpa rukkaruLa viruthu kaddiyapon annamE aNda kOdipukaz kAvai vAzumaki lANda n-Ayakiyen ammaiyE. 1.

39. periyan-Ayaki

kARRaip pidiththumad karakath thadaiththapadi kanmap punaRkuLURung kadaikedda n-avavAyil peRRapasu madkalak kAyaththuL enaiyiruththis sORRais sumaththin-I pan-thiththu vaikkath thuruththikkuL mathuennavE thuLLith thudiththenna pERupeR REnaruL thOyan-I pAyssalseythu n-ARRaip pathiththathena njAnamAm payirathanai n-Addip pulappaddiyum n-amanAna thIppUdum aNukAmal munninRu n-Adusiva pOkamAna pERRaip pakuththaruLi enaiyALa vallaiyO periyaaki lANdakOdi peRRan-A yakiperiya kapilaimA n-akarmaruvu periyan-A yakiyammaiyE. 1.

40. than-thaithAy

than-thaithAy makavumanai vAzkkai yAkkai sakamanaiththum mavuniyaruL thazaiththa pOthE in-thirasA langkanavu kAnal n-IrAya irun-thathuvE ivviyaRkai ennE ennE. 1. ennain-An kodukkaorup padda kAlam yAthirun-then ethupOyen ennai n-IngkA annaipOl aruLpoziyung karuNai vAri Anan-thap perumukilE arasE sollAy. 2. arasEn-in thirukkaruNai allA thonRai aRiyAtha siRiyEnn-An athanAl muththik karaisErum padikkunarud puNaiyaik kUddung kaippidiyE kadaippidiyAk karuththud kaNdEn. 3. kaNdEning kennaiyumen Ranaiyum n-IngkAk karuNaiyumn-in Rannaiyumn-An kaNdEn kaNdEn viNdEnen RenaippuRampAth thaLLa vENdAm viNdathun-in arudkaLippin viyappA lanRO. 4. OvenRa suththaveLi yonRE n-inRing kuyiraiyellAm vamminena uvaddA inpath thEvenRa n-Ikalan-thu kalan-thu muththi sErththanaiyEl kuRaivAmO sekavi lAsam. 5. sekaththaiyellAm aNuvaLavunj sithaRA vaNNanj sErththaNuvil vaippaiaNuth thiraLai ellAm makaththuvamAp piramANda mAkas seyyum vallavA n-In-inaiththa vARE ellAm. 6. sollAlE vAythu dippathallAl n-enjsan- thudiththirukaN n-Iraruvi soriyath thEmpik kallAlE irun-than-enjsung kallAl mukkad kaniyEn-ek kurukidavung kANpEn kollO. 7.

41. peRRavadkE

peRRavadkE theriyuman-tha varuththam piLLai peRAppEthai yaRivALO pErA nan-tham uRRavarkkE kaNNIrkam palaiyuN dAkum uRAthavarE kaln-enjsa mudaiya rAvAr. 1. AvAven Razuthuthozung kaiya rAki appanE Anan-tha adika LEn-I vAvAven RavarkkaruLung karuNai en-thAy vannenjsark kirangkuvathev vARu n-IyE. 2. n-IyEing keLiyERkun- thAka mOka n-inaivUdE n-inRuNarththi n-ikazththa lAlE pEyERkun- thanakkenavOr anpu muNdaË pemmAnE innamanpu perukap pArAy. 3. pArAyO enthuyaram ellAm aiyA pakarumunnE theriyAthO pAvi yEnmun vArAyO innamoru kAlA nAlum malarkkAlen sennimisai vaiththi dAyO. 4. vaiththidungkA laippidiththuk kaNNin mArpil vaiththaNaiththuk koNdukaiyAl vaLaiththuk kaddis siththamisaip pukairuththip pidiththuk koNdu thiyakkamaRa inpasukanj sErva thenRO. 5. sErAmaR siRRinaththaip pirin-then- n-ALun- thiruvadippE rinaththudanE sErA vaNNam ArAka n-Analain-thEn arasE n-IthAn aRin-thirun-thum mAyaiyilEn azun-tha vaiththAy. 6. vaiththaporuL udalAvi mUnRum n-inkai vasamenavE yAnkodukka vAngkik koNdu siththamisaip pukun-thathuthAn meyyO poyyO siRiyERking kuLavuraiyAy thikaiyA vaNNam. 7. thikaiyAthO en-n-ALum pErA nan-thath theLLamutham uthavAmal thivalai kAddi vakaiyAka alakkaziththAy uNdu duththu vAzn-thEnn-An iraNdukAl mAdu pOlE. 8. mAdumakkaL siRRidaiyAr sempon Adai vaiththakana thanamEdai mAda kUdam vIdumenpAl thodarssiyO idaivi dAmal mikkakathi vIdanRO viLangkal vENdum. 9. viLangkavenak kuLLuLLE viLangkA n-inRa vEthakamE pOthakamE vimala vAzvE kaLangkaraki thapporuLE yennai n-IngkAk kaNNuthalE n-AthAn-thak kAdsip pERE. 10. n-AthamE n-Athan-tha veLiyE suththa njAthuruvE njAnamE njEya mEn-al vEthamE vEthamudi vAna mOna viththEying kennaiyini viddi dAthE. 11.

42. kallAlin

kallAlin n-Izalthanil orun-Al varkkung kadavuLn-I uNarththuvathung kaikAd denRAl sollAlE solappadumO sollun- thanmai thurumpupaRRik kadalkadakkun- thuNipE yanRO. 1. anROA mOenavunj samaya kOdi aththanaiyum vevvERAy araRRa n-ErE n-inRAyE n-inaippeRumA RevvA RAngkE n-innaruLkoN daRivathallAl n-eRivE RuNdaË. 2. n-eRipArkkin n-innaiyanRi akilam vERO n-ilan-IrthIk kAlvAnum n-Iya lAtha kuRiyAthum illaiyenRAl yAngkaL vERO kOthaiyoru kURudaiyAy kURAy kURAy. 3. kURAya aimpUthas sumaiyaith thAngkik kuNamilA manamenumpEyk kurangkin pinnE mARAtha kavalaiyudan suzala ennai vaiththanaiyE paramEn-in makimai n-anRE. 4. n-anRenavun- thIthenavum enakking kuNdaË n-AnAki n-Iyirun-tha n-iyAyanj saRRE inRenakku veLiyAnAl ellAm valla iRaivAn-in adiyarudan irun-thu vAzvEn. 5. vAzvenavun- thAzvenavum iraNdAp pEsum vaiyakaththAr kaRpanaiyAm mayakka mAna pAzvalaiyaik kiziththuthaRis seyalpOy vAzap paramEn-in Anan-thap pArvai yengkE. 6. engkEyeng kEaruLen Remaiyi ran-thAn Ezaiyivan enavumeNNi yissai kUrum angkEyang kEyeLivan- thennai ANda AramuthE unaikkANpAn alan-thu pOnEn. 7. pOnan-Ad kirangkuvathE thozilA ingngan porun-thun-AL aththanaiyum pOkki nEnen njAnan-A yakanEn-in mOna njAna n-AddamuRRu vAzn-thirukkum n-ALen- n-ALO. 8. n-ALpadda kamalamenna ithayam mEvum n-aRun-thEnE thunmArkka n-Ari mArkaN vALpadda kAyamin-thak kAya menRO vankURRum uyirpidikka varuman- n-Ithi. 9. n-IthiyengkE maRaiyengkE maNviN engkE n-iththiyarAm avarkaLengkE n-eRithap pAtha sAthiyengkE ozukkamengkE yAngka LengkE thaRparan-I pinnumonRais samaippa thAnAl. 10. AnAlum yAnenathing kaRRa ellai athupOthum athukathithAn alla venRu pOnAlum yAnpOvan allAl mOnap puNNiyanE vERumoru poruLai n-AdEn. 11. poruLEn-in pUraNamE lidda kAlam pOkkuvara vuNdaËthaR pOtha muNdaË iruLthAnuN daËallAl veLithAn uNdaË inpamuNdOthunpamuNdOyAmang kuNdaË. 12. uNdaËn-I padaiththavuyirth thiraLil enpOl orupAvi thEkAthi ulakam poyyAk kaNdEyum eLLaLavun- thuRavu minRik kAsinikkuL alain-thavarAr kAddAy thEvE. 13. thEvarelAn- thozassivan-tha sen-thAL mukkad sengkarumpE mozikkumozi thiththip pAka mUvarsolun- thamizkEdkun- thirusse vikkE mUdanEn pulampiyasol muRRu mOthAn. 14. muRRumO enakkiniyA nan-tha vAzvu mUthaRivuk kiniyAyn-in muLarith thALil paRRumO saRRumillai aiyO aiyO pAvipadung kadkalakkam pArththi lAyO. 15. pArththanavel lAmaziyum athanAR suddip pArAthE pArththirukkap paramE mOna mUrththivadi vAyuNarththung kaikAd duNmai muRRiyena thallalvinai mudiva thenRO. 16. enRuLain-I anRuLamyAm enpathennai ithun-iRka ellAn-thAm illai yenRE ponRidassey vallavann-I yemaippa daikkum poRpudaiyAy enninathu porun-thi dAthE. 17. porun-thusakam anaiththinaiyum poypoy yenRu pukanRapadi meyyenRE pOtha rUpath irun-thapadi yenRiruppa thanRE yanRO emperumAn yAnkavalai yeythAk kAlam. 18. kAlamE kAlamoru mUnRung kAddung kAraNamE kAraNakA riyangkaL illAk kOlamE enaivAvA enRu kUvik kuRaivaRan-in aruLkoduththAR kuRaivO sollAy. 19. sollAya thokuthiyellAng kadan-thu n-inRa sorUpAnan- thassudarE thoNda nEnaik kallAkap padaiththAlum meththa n-anRE karaNamudan n-AnuRavu kalakka mAddEn. 20. kalangkAtha n-enjsudaiya njAna thIrar kadavuLunaik kANavE kAya mAthi pulamkANAr n-Anoruvan njAnam pEsip poykkUdu kAththathenna puthumai kaNdAy. 21. kaNdilaiyO yAnpadumpA dellAm mUnRu kaNNirun-thun- theriyAthO kasin-thuL LanpAr thoNdaradith thoNdananRO karuNai n-IngkAs suththapari pUraNamAnj sOthi n-AthA. 22. sOthiyAy irudpizampais sURai yAdun- thUveLiyE enaiththodarn-thu thodarn-then- n-ALum vAthiyA n-inRavinaip pakaiyai venRa vAzvEing kunaippirin-thu mayangku kinREn. 23. mayakkuRumen manamaNukAp pAthai kAddi valvinaiyaip paRiththanaiyEvAzvE n-Anen seyakkadavEn seyalellAm n-inathE enRu sengkaikuvip pEnallAR seyalvE Rillai. 24. vERupadunj samayamellAm pukun-thu pArkkin viLangkuparam poruLEn-in viLaiyAd dallAl mARupadung karuththillai mudivil mOna vArithiyil n-athiththiraLpOl vayangkiR RammA. 25. ammAI thathisayan-thAn anRO anRO aNdan-ilai yAkkiennai aRivAm vaNNanj summAvE irukkavaiththAy aiyA AngkE sukamayamAy iruppathallAR solvAn ennE. 26. ennEn-An piRan-thuzala van-tha vARing(ku) enakkenaOr seyalilaiyE Ezai yEnpAl munnEsey vinaiyenavum pinnE van-thu mULumvinai yenavumvara muRaiyEn en-thAy. 27. thAyAna thaNNaruLai n-irampa vaiththuth thamiyEnaip puravAmal thaLLith thaLLip pOyAna thenkolaiyA Eka thEsam pUraNaththuk kuNdaËthAn pukalal vENdum. 28. pukalariya n-inviLaiyAd dennE en-thAy punmaiyaRi vudaiyaennaip poruLAp paNNi ikalviLaikkum malamAyai kanmath thUdE idaruRavunj seythanaiyE irakka mIthO. 29. irakkamodu poRaiIthal aRivA sAram illEnn-An n-allOrkaL Iddang kaNdAl karakkumiyal pudaiyEnpAz n-enjsam en-thAy karun-thAthO vallurukkO kariya kallO. 30.Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page