Thayumanavar Padalkal

1. thiruvaruL vilAsap parasiva vaNakkam

(pannirusIr Asiriya viruththam) angking kenAthapadi engkum prakAsamAy Anan-tha pUrththiyAki aruLadu n-iRain-thathethu thannaruL veLikkuLE akilANda kOdiyellAn- thangkum padikkissai vaiththuyirk kuyirAyth thazaiththathethu manavAkkinil thaddAmal n-inRathethu samayakO dikaLelAn- than-theyvam en-theyvamen Rengkun- thodarn-thethir vazakkidavum n-inRathethu engkaNum peruvazakkAy yAthinum vallavoru siththAki inpamAy enRaikku muLLa thethuathu kangkulpaka laRan-inRa ellaiyuLa thethuathu karuththiR kisain-thathuvE kaNdana velAmOna vuruveLiya thAkavung karuthianj saliseykuvAm. 1. Uranan- thampeRRa pEranan- thanjsuRRum uRavanan- thamvinaiyinAl udalanan- thanjseyum vinaiyanan- thangkaruth thOanan- thampeRRapEr sIranan- thanjsorka n-arakamum anan-than-aR Reyvamum anan-thapEthan- thikazkinRa samayamum anan-thamatha nAlnjAna siRsaththiyA luNarn-thu kAranan- thangkOdi varushiththa thena anpar kaNNumviN Nun-thEkkavE karuthariya Anan-tha mazaipoziyum mukilain-ang kadavuLaith thuriyavadivaip pEranan- thampEsi maRaiyanan- thanjsolum periyamau naththinvaippaip pEsarum anan-thapatha njAna A nan-thamAm periyaporu LaippaNikuvAm. 2. aththuvitha vaththuvais soprakA saththaniyai arumaRaikaL murasaRaiyavE aRivinuk kaRivAki Anan-tha mayamAna Athiyai an-AthiyEka thaththuva sorupaththai mathasamma thampeRAs sAlampa rakithamAna sAsuvatha pudkala n-irAlampa Alampa sAn-thapatha vyOman-ilaiyai n-irthan-ir malasakitha n-ishprapanj sapporuLai n-irvishaya suththamAna n-irvi kAraththaith thadaththamAy n-inRoLir n-iranjsana n-irAmayaththais siththamaRi yAthapadi siththaththil n-inRilaku thivyathE sOmayaththais siRpara veLikkuLvaLar thaRparama thAnapara thEvathaiyai anjsaliseyvAm. 3.

2. paripUraNAnan-tham

vAsA kayingkariya manRiyoru sAthana manOvAyu n-iRkumvaNNam vAlAya mAkavum pazakiyaRi yEnthuRavu mArkaththin issaipOla n-EsAnu sAriyAy vivakarip pEn an-tha n-inaivaiyum maRan-thapOthu n-iththiraikoL vEn-thEkam n-Ingkumena eNNilO n-enjsan- thudiththayakuvEn pEsAtha Anan-tha n-iddaikkum aRivilAp pEthaikkum vekuthUramE pEykkuNa maRin-thin-tha n-Aykkumoru vaziperiya pErinpa n-iddai aruLvAy pAsA davikkuLE sellAthavarkkaruL pazuththozuku thEvatharuvE pArkumaNda mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 1. therivAka Urvana n-adappana paRappana seyaRkoN diruppanamuthal thEkangka Laththanaiyum mOkangkoL pauthikanj senmiththa AngkiRakkum virivAya pUthangkaL onROdon RAyaziyum mERkoNda sEdam athuvE veRuveLi n-irAlampa n-iRaisUnyam upasAn-tha vEthavE thAn-thanjAnam piriyAtha pEroLi piRakkinRa varuL arud peRROrkaL peRRaperumai piRavAmai yenRaikkum iRavAmai yAyvan-thu pEsAmai yAkumenavE parivA yenakkun-I yaRivikka van-thathE paripAka kAlamalavO pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 2. ArAyum vELaiyil piramAthi yAnAlum aiyavoru seyalumillai amaithiyodu pEsAtha perumaipeRu kuNasan-thra rAmena irun-thapErum n-ErAka vorukOpam oruvELai varaan-tha n-iRaivonRu millAmalE n-edduyirth thuththad dazin-thuLaRu vArvasana n-irvAka renRapErum pUrAya mAyOnRu pEsumida mOnRaip pulampuvAr sivarAththirip pOthuthuyi lOmenaRa virathiyarum aRithuyil pOlEyirun-thu thuyilvAr pArAthi thaniluLLa seyalelAm mudivilE pArkkiln-in seyalallavO pArkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 3. aNdapaki raNdamum mAyA vikAramE ammAyai yillAmaiyE yAmenevum aRivumuN dappAlum aRikinRa aRivinanai yaRin-thupArkkin eNdisai viLakkumoru theyvaaru LallAmal illaiyenu n-inaivuuNding(ku) yAnena thaRan-thuriya n-iRaivAki n-iRpathE inpamenum anpumuNdu kaNdana elAmalla enRukaN danaiseythu karuvikara NangkaLOyak kaNmUdi yorukaNa mirukkaen RARpAzththa karmangkaL pOrAduthE paNdaiyuLa karmamE karththA venumpeyarp paxmn-An issippanO pArkkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 4. san-thathamum enathuseyal n-inathuseyal yAnenun- thanmain-inai yanRiyillAth thanmaiyAl vERalEn vEthAn-tha siththAn-ththa samarasa supAvamithuvE in-than-ilai theLiyan-An n-ekkurukivAdiya iyaRkaithiru vuLamaRiyumE inn-ilaiyi lEsaR Rirukkaen RAlmadamai ithasathru vAkavan-thu sin-thaikudi koLLuthE malamAyai kanman- thirumpumO thoduvazakkAys senmamvaru mOenavum yOsikku thEmanathu siraththaienum vALumuthavip pan-thamaRa meynjnjAnathIramum than-thenaip pAthukAth tharuLseykuvAy pArkkumida mengkumorun-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 5. pUthalaya mAkinRa mAyaimutha lenparsilar poRipulan adangkumidamE poruLenpar silarkaraNa mudivenpar silarkuNam pOnaida menparsilapEr n-Athavadi venparsilar vin-thumaya menparsilar n-addan-adu vEyirun-tha n-Amenpar silarruvuuruva mAmenpar silarkaruthi n-Adilaru venparsilapEr pEthamaRa vuyirkedda n-ilaiyamen Riduvarsilar pEsilaru LenparsilapEr pinnummun nungkeddasUniyama thenparsilar piRavumE mozivarivaiyAl pAtharasa mAymanathu sanjsalap pdumalAl paramasuka n-iddai peRumO pArkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE.6 . an-thakA raththaiyOr akamAkki minpOlen aRivais surukkinavarAr avvaRivu thAnumE paRRinathu paRRAy azun-thavun- thalaimIthilE son-thamA yezuthap padiththAr meynjnjAna sukan-iddai sErAmalE sORRuth thuruththiyais sathamenavum uNduNdu thUngkavaith thavarArkolo than-thaithAy muthalAna akilapra panjsan- thanaiththan-tha thenathAsaiyO thannaiyE n-Ovano piRaraiyE n-OvanO thaRkAla mathain-OvanO pan-thamA nathuthan-tha vinaiyaiyE n-OvanO paramArththam EthumaRiyEn pArkkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE.7 . vArA thelAmoziya varuvana velAmeytha manathusAd siyathAkavE maruvan-ilai than-thathum vEthAn-tha siththAn-tha marapusama rasamAkavE pUrAya mAyuNara vUkamathu than-thathum poyyudalai n-ilaiyanRenap pOthan-eRi than-ththunj sAsuvatha Anan-tha pOkamE vIdennavE n-IrALa mAyuruka vuLLanpu than-thathum n-innatharuL innum innum n-innaiyE thuNaiyenRa ennaiyE kAkkavoru n-inaivusaR RuNdAkilO pArAthi yaRiyAtha mOnamE yidaividAp paRRAka n-iRkaaruLvAy pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-RaikinRa pripUra NAnan-thamE.8 . AzAzi karaiyinRi n-iRkavilai yOkodiya Alamamu thAkavilaiyO akkadalin mIthuvada analn-iRka villaiyO an-tharath thaki¢lakOdi thAzAmal n-ilain-iRka vilyO mEruvun- thanuvAka vaLaiyavilayO saththamE kangkaLum vasrathara nANaiyil sanjsarith thidavillaiyO vAzAthu vAzavE irAmanadi yARsilaiyum madamangkai yAkavilaiyO maNiman-thra mAthiyAl vENdusith thikaLulaka mArkaththil vaikkavilaiyO pAzAna enmanang kuviyaoru than-thiram paNNuva thunakkarumaiyO pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRan-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE. 9 . AsaikkO raLavillai akilamel lAngkaddi ALinung kadalmIthilE Anaisela vEn-inaivar aLakEsan n-ikarAka amponmika vaiththapErum n-Esiththu rasavAtha viththaik kalain-thiduvar n-edun-A Lirun-thapErum n-ilaiyAka vEyinung kAyakaR pan-thEdi n-enjsupuN NAvarellAm yOsikkum vELaiyiR pasithIra uNpathum uRangkuvathu mAkamudiyum uLLathE pOthumn-An n-Anenak kuLaRiyE onRaivid donRupaRRip pAsak kadaRkkuLE vIzAmal manathaRRa parisuththa n-ilaiyai aruLvAy pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa paripUra NAnan-thamE.10 .

3. poruL vaNakkam

(aRusIrk kazin-ediladi Asiriya viruththam) n-iththiyamAy n-irmalamAy n-idkaLamAy n-irAmayamAy n-iRaivAy n-IngkAs suththamumAy thUramumAys samIpamumAyth thuriyan-iRai sudarAy ellAm vaiththirun-tha thArakamAy Anan-tha mayamAki manavAk keddAs siththuruvAy n-inRavonRais sukArampap peruveLiyais sin-thai seyvAm.1 . yAthumana n-inaiyuman-tha n-inaivukku n-inaivAki yAthan-in pAlum pEthamaRa n-inRuyik kurAki anparukkE pErA nan-thak kOthilamu thURRarumpik kuNangkuRiyon RaRaththannaik koduththuk kAddun- thIthilparA paramAna siththAn-thap pEroLiyais sin-thai seyvAm. 2 . peruveLiyAy aimpUtham piRappidamAyp pEsAtha periya mOnam varumidamAy manamAthik keddAtha pErinpa mayamAy njAnak kuruvaruLAR kAddidavum anparaikkOth thaRavizungkik koNdap pAlun- therivarithAyk kalan-then-thap poruL an-thap poruLinaiyAnj sin-thai seyvAm .3. ikaparamum uyirkkuyirai yAnenathaR RavaruRavai en-tha n-ALunj sukaparipU raNamAna n-irAlampa kOsaraththaith thuriya vAzvai akamakiza varun-thEnai mukkaniyaik kaRkaNdai amirthai n-Adi mokumokena iruvizin-Ir mun-thiRaippak karamalarkaL mukizththu n-iRpAm. 4. sAthikulam piRappiRappup pan-thamuththi aruvuruvath thanmai n-Amam EthuminRi epporudkum evvidaththum pirivaRa n-in Riyakkanj seyyum sOthiyaimAth thUveLiyai manathaviza n-iRaivAna thuRiya vAzvaith thIthilpara mAmporuLaith thiruvaruLai n-inaivAkas sin-thai seyvAm. 5 . in-thirasA langkanavu kAnalinn-I renavulakam emakkuth thOnRas san-thathamunj siRparaththA laziyAtha thaRparaththais sArn-thu vAzka pun-thimaki zuRan-ALun- thadaiyaRavA nan-thaveLLam polika enRE van-tharuLung kurumauni malarththALai an-uthinamum vazuththal seyvAm. 6 poruLAkak kaNdaporu LevaikkummuthaR poruLAkip pOtha mAkith theruLAkik karuthumanpar midithIrap parukavan-tha sezan-thE nAki aruLAnOrk kakampuRamen RunnAtha pUraNaA nan-tha mAki iruLthIra viLangkuporu LiyAthan-thap poruLinaiyAm iRainjsi n-iRpAm .7 . . arumaRaiyin sirapporuLAy viNNavarmA munivarsiththa rAthi yAnOr ¦thirivariya pUraNamAyk kAraNangkaR panaikadan-tha selva mAkik karuthariya malarinmaNam eLLileNNaiy udalaluyirpOR kalan-then- n-ALum thuriyan-adu vUdirun-tha periyaporuL yAthathanaith thozuthal seyvAm. 8 . viNNAthi pUthamellAn- thannakaththi ladakkiveRu veLiyAy njAnak kaNNArak kaNdaanpar kaNNUdE Anan-thak kadalAy vERon ReNNAtha padikkirangkith thAnAkas seytharuLum iRaiyE unRan thaNNArunj sAn-thaaruL thanain-inain-thu karamalarkaL thalaimER koLvAm. 9 . viNNiRain-tha veLiyAyen manaveLiyiR kalan-thaRivAm veLiyi nUdun- thaNNiRain-tha pEramuthAys sathAnan-tha mAnaperun- thakaiyE n-inpAl uNNiRain-tha pEranpA luLLuruki mozikuzaRi uvakai yAkik kaNNiRain-tha punalukuppak karamukizppa n-innaruLaik karuththil vaippAm. 10 . vERu Athiyan-thang kAddAtha muthalA yemmai adiyaikkA vaLarththeduththa annai pOla n-IthipeRung kuruvAki manavAk keddA n-issayamAys sossamathAy n-imala mAki vAthamidunj samayan-eRik kariya thAki maunaththOr pAlveLiyAy vayangkA n-inRa sOthiyaien nuyirththuNaiyai n-Adik kaNNIr soriyairu karangkuviththuth thozuthal seyvAm. 1 . akaravuyi rezuththanaiththu mAki vERAy amarn-thena akilANdam anaiththumAkip pakarvanael lAmAki alla thAkip paramAkis sollariya pAnmai yAkith thukaLaRusang kaRpakaviR pangkaLellAn- thOyAtha aRivAkis suththa mAki n-ikarilpasu pathiyAna poruLai n-Adi kedduyirththup pEranpAl n-inaithal seyvAm. 2

4. sinmayAnan-thakuru

(pannirusIrkkazi n-ediladi yAsiriya viruththam angkaikodu malarthUvi angkamathu puLakippa anpinA lurukivizin-Ir ARAka vArAtha muththiyina thAvEsa Asaik kadaRkuL mUzkis sangkara suyampuvE sampuvE enavumozi thazuthazuth thidavaNangkunj sanmArkka n-eRiyilAth thunmarkka nEnaiyun- thaNNaruL koduththALvaiyO thungkamiku pakkuvas sanakanmuthal munivOrkaL thozutharukil vIRRiruppas sollariya n-eRiyaioru sollA luNarththiyE sorUpAn-u pUthikAddis sengkamala pIdamER kallA ladikkuLvaLar siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE.1 . Akkaiyenum idikaraiyai meyyenRa pAvin-An aththuvitha vAnjsaiyAthal ariyakom pilthEnai mudavanis siththapadi AkumaRi valizainpan- thAkkumvakai yEthin-Ad sariyaikiri yAyOka sAthanam vidiththathellAnj sanmArka mallaivai n-iRkaen mArkangkaL sArAtha pEraRivathAy vAkkumanam aNukAtha pUraNap poruLvan-thu vAykkum padikkupAyAm varuvith thuvaddAtha pErinpa mAnasuka vAriyinai vAymaduththuth thEkkith thiLaikkan-I munniRpa thenRukAN siththAn-tha muththimuthlE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 2 . auviya mirukkan-A nenkinRa ANavam adain-thid dirukkalOpam aruLinmai kUdak kalan-thuL LirukkamEl AsA pisApamuthalAm vevviya kuNampala irukkaen naRivUdu meyyann-I vIRRirukka vithiyillai ennilO pUraNa nenumpeyar virikkilurai vERumuLathO kavvumala mAkinRa n-AkapA saththinAl kadduNda uyirkaL mUrssai kadithakala valiyavaru njAnasanj sIviyE kathiyAna pUmin-aduvud sevvithin vaLarn-thOngku thivyakuNa mEruvE siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 3 . aivakai enumpUtha mAthiyai vakuththathanuL asarasara pEthamAna yAvaivum vakuththun-al laRivaiyum vakuththumaRai yAthin-U laiyumvakuththus saivamutha lAm aLavil samayamum vakuththumER samayang kadan-thamOna samarasam vakuththan-I yunnaiyAn aNukavun- thaNNaruL vakukka ilaiyO poyvaLarum n-enjsinarkaL kANAtha kAdsiyE poyyilA meyyaraRivil pOthapari pUraNa akaNdithA kAramAyp pOkkuvara vaRRaporuLE theyvamaRai mudivAna piraNava sorUpiyE siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 4 . ain-thuvakai yAkinRa pUthapE thaththinAl AkinRa Akkain-IrmEl amarkinRa kumiziyena n-iRkinRa thennan-An aRiyAtha kAlamellAm pun-thimaki zuRavuN duduththinpa mAvathE pOn-than-eRi enRirunn-thEn pUrAya mAkan-ina tharuLvan- thuNarththa ivai pOnavazi theriyavillai en-than-ilai pEsinum iNangkavilai yallAl iRappodu piRappaiyuLLE eNNinAl n-enjsathu pakIrenun- thuyiluRA thiruviziyum iravupakalAys sen-thazalin mezukAna thangkam ivai enkolO siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 5. kAridda ANavak karuvaRaiyil aRivaRRa kaNNilAk kuzaviyaippOR kadduN dirun-thaemai veLiyilvid dallalAng kAppid dathaRkisain-tha pEriddu meyyenRu pEsupAzm poyyudal pelakkaviLai yamuthamUddip periyapuva naththinidai pOkkuvara vuRukinRa periyaviLai yAddamaiththid dEridda thansuruthi mozithappil n-amanaivid didaruRa uRukki idarthIrth thiravupaka lillAtha pErinpa vIddinil isain-thuthuyil koNminenRu sIridda ulakannai vadivAna en-thaiyE siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 6. karumaruvu kukaiyanaiya kAyaththin n-aduvuL kaLimputhOy sempanaiyayAn kANdaka irukkan-I njAna anal mUddiyE kanivupeRa uLLurukkip paruvama thaRin-thun-in naruLAna kuLikaikodu parisiththu vEthiseythu paththumAR Ruththangaka mAkkiyE paNikoNda paxaththai ensollukEn arumaipeRu pukazpeRRa vEthAn-tha siththAn-tham AthiyAm an-thamIthum aththuvitha n-ilaiyarAy ennaiyAN dunnadimai yAna varka LaRivinUdun- thirumaruvu kallA ladikkIzum vaLarkinRa siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 7. kUdutha ludanpiritha laRRun-irth thon-thamAyk kuvithaludan virithalaRRuk kuNamaRRu varavinodu pOkkaRRu n-ilaiyAna kuRiyaRRu malamumaRRu n-Aduthalu maRRumEl kIzn-adup pakkamena n-aNNuthalu maRRuvin-thu n-AthamaR Raivakaip pUthapE thamumaRRu njAthuruvin njAnamaRRu vAduthalu maRRumEl onRaR RiRaNdaRRu vAkkaRRu manamumaRRu mannupari pUraNas sukavAri thannilE vAymaduth thuNdavasamAyth thEduthalu maRRavida n-ilaiyenRa mauniyE siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 8. thArAtha aruLelAn- than-tharuLa mauniyAyth thAyanaiya karuNaikAddith thALiNaiyen mudisUddi aRiviR samAthiyE sAsuvatha samprathAyam OrAmal man-thiramum unnAmal muththin-ilai onRO diraNdenAmal oLiyenavum veLiyenavum uruvenavum n-AthamAm oliyenavum uNarvaRAmal pArAthu pArppathE EthusA thanamaRRa paramaan-u pUthivAykkum paNpen RuNarththiyathu pArAma lan-n-ilai pathin-than-in pazavadiyAthanj sIrA yirukkan-ina tharuL vENdum aiyanE siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 9. pOthamAy Athin-adu an-thamum ilAthathAyp punithamAy avikAramAyp pOkkuvara villAtha inpamAy n-inRan-in pUraNam pukalidamathA Atharavu vaiyAmal aRivinai maRaippathun-in aruLpinnum aRivinmaithIrth thaRiviththu n-iRpathun-in aruLAkil eLiyanER kaRivAva thEthaRivilA Ethamvaru vakaiyEthu vinaiyEthu vinaithanak kIdAna kAyamEthen issA suthan-tharanj siRithumilai ikaparam iraNdinuL malaivuthIrath thIthilaruL koNdini yuNarththiyenai yALvaiyO siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 10. paththin-eRi n-ilain-inRum n-avakaNda pUmip parappaivala mAkavan-thum paravaiyidai mUzkiyum n-athikaLidai mUzkiyum pasithAka minRiyezun-A maththiyidai n-inRumuthir sarukupunal vAyuvinai vanpasi thanakkadaiththu menath thirun-thumuyar malain-uzaivu pukkiyum mannuthasa n-AdimuRRunj suththisey thummUla prANanO dangkiyais sOmavad daththadaiththunj sollariya amuthuNdum aRpavudal kaRpangkaL thORumn-ilai n-iRkavIRu siththisey thunjnjAna malathukathi kUdumO siththAn-tha muththimuthalE sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE sinmayA nan-thakuruvE. 11.

5. maunakuru vaNakkam

Asain-ika Laththinai n-irththULi padavuthaRi AngkAra muLaiyaieRRi aththuvitha mathamAki mathamARum ARAka angkaiyin vilAziyAkkip pAsairuL thanniza lenassuLith thArththumEl pArththup paran-thamanathaip pAriththa kavaLamAyp pUrikka vuNdumuka padAmanna mAyain-URith thEsupeRa n-Ivaiththa sinmuththi rAngkusas sengkaik kuLEyadakkis sinmayA nan-thasuka veLLam padin-thun-in thiruvarud pUrththiyAna vAsamuRu saRsAra mIthennai yorunjAna maththakasa menavaLarththAy man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 1. ain-thuvakai yAkinRa pUthamuthal n-Athamum adangkaveLi yAkaveLisey thaRiyAmai yaRivAthi pirivAka aRivArkaL aRivAka n-inRan-ilaiyil sin-thaiyaRa n-illenRu summA iruththimEl sinmayA nan-thaveLLan- thEkkith thiLaiththun-An athuvA yirukkan-I seysithra mikan-anRukAN en-thaivada vARparama kuruvAzka vAzaaru Liyan-an-thi marapuvAzka enRadiyar manamakiza vEthAka maththuNi piraNdillai yonRennavE van-thakuru vEvIRu sivanjAna siththin-eRi maunOpa thEsakuruvE man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 2. Athikka n-alkinava rArin-tha mAyaikken aRivanRi yidamillaiyO an-tharap pudpamung kAnalin n-IrumOr avasarath thupayOkamO pOthiththa n-ilaiyaiyum mayakkuthE apayamn-An pukkaaruL thORRidAmal poyyAna vulakaththai meyyA n-iRuththiyen pun-thikkuL in-thrasAlanj sAthikku thEyithanai vellavum upAyamn-I than-tharuLva thenRupukalvAy saNmatha SthApanamum vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-ir vAkan-ilaiyum mAthikko daNdap parappelAm aRiyavE van-tharuLu njAnakuruvE man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 3. minnanaiya poyyudalai n-ilaiyenRum maiyilaku vizikoNdu maiyalpUddum minnArka LinpamE meyyemRum vaLarmAda mElvIdu sorkkamenRum ponnaiyazi yAthuvaLar poruLenRu pORRiip poyvEda mikuthikAddip poRaiyaRivu thuRavIthal Athin-aR kuNamelAm pOkkilE pOkavidduth thannikari lOpAthi pAzmpEy pidiththidath tharaNimisai lOkAyathan samayan-adai sArAmal vEthAn-tha siththAn-tha samarasa sivAn-upUthi mannavoru soRkoN denaiththaduth thANdanpin vAzviththa njAnakuruvE man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 4. pOnakam irukkinRa sAlaiyidai vENduva pusiththaR kirukkumathupOl purudarpeRu tharmAthi vEthamudan Akamam pukalumathi nAlAmpayan njAnan-eRi mukyan-eRi kAdsiyanu mAnamuthal n-AnAvi thangkaL thErn-thu n-Ann-An enakkuLaRu padaipudai peyarn-thidavum n-AnkusA thanamumOrn-thid dAnan-eRi yAnjsariyai yAthisO pAnamuR RaNupasha sampupasham Amiru vikaRpamum mAyAthi sEvaiyum aRin-thiraN donRennumOr mAnatha vikaRpamaRa venRun-ir pathun-amathu marapenRa paramakuruvE man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 5. kallAtha aRivumER kELAtha kELAtha kELviyung karuNaisiRi thEthumillAk kAdsiyum kolaikaLavu kadkAmam mAdsiyAk kAthalith thidun-enjsamum pollAtha poymmoziyum allAthu n-anmaikaL porun-thukuNam EthumaRiyEn purudarvadi vAnathE yallAthu kanavilum purudArththam EthumillEn ellA maRin-than-I yaRiyAtha thanRenak kevvaNNam uyvaNNamO iruLaiyiru LenRavrk koLithA rakampeRum enakkun-in naruLthArakam vallA nenumpeya runakkuLLa thEyin-tha vanjsakanai yALan-inaiyAy man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 6. kAnakam ilangkupuli pasuvodu kulAvumn-in kaNkANa mathayAnain-I kaikAdda vungkaiyAl n-ekidik kenapperiya kaddaimika En-thivarumE pOnakam amain-thathena akkAma thEnun-in ponnadiyil n-inRusolumE puvirAsar kavirAsar thavarAsa renRunaip pORRisaya pORRienpAr njAnakaru NAkara mukangkaNda pOthilE n-avan-Atha siththarkaLumun n-adpinai virumpuvAr sukarvAma thEvarmuthal njAnikaLum unaimessuvAr vAnakamum maNNakamum van-thethir vaNangkidumun makimaiyathu sollaeLithO man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 7. sarukusala padsaNika LarukOdi yallAl sakOrapad sikaLpOlavE thavaLan-ila vozukamirtha thAraiyuN daziyAtha thanmaiya ranan-thakOdi iruvinaika LaRRiravu pakalenpa thaRiyAtha EkAn-tha mOnanjAna inpan-id daiyarkOdi maNiman-thra siththin-ilai eythinarkaL kOdisUzak kurumaNi yizaiththidda singkA thanaththinmisai koluvIR Rirukkumn-innai kumpid danan-thamuRai theNdanid denmanak kuRaiyelAn- thIrumvaNNam mathumala reduththuniru thALaiyars kikkavenai vAven Razaippathen-n-AL man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 8. AngkAra mAnakula vEdavem pEypAzththa ANavath thinumvalithukAN aRivinai mayakkidum n-aduvaRiya voddAthu yAthonRu thodinum athuvAyth thAngkAthu mozipEsum arikarap piramAthi thammodu samAnamennun- thadaiyaRRa thErilanj suruvANi pOlavE thannilasai yAthun-iRkum IngkAre nakkun-ikar ennapra thApith thirAvaNA kAramAki ithayaveLi yengkaNun- thannarasu n-Adusey thirukkumitha noden-n-Eramum vAngkAn-i lAadimai pOrAda mudiyumO maunOpa thEsakuruvE man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 9. paRRuveku vithamAki yonRaivid donRanaip paRRiyuzal kirumipOlap pAznjsin-thai peRRan-An veLiyAka n-innaruL pakarn-thumaRi yEnthuvithamO siRRaRiva thanRiyum evarEnum orumozi thidukken RuraiththapOthu sin-thaisevi yAkavE paRaiyaRaiya vutharaven- thIn-enjsam aLavaLAva uRRuNara uNrvaRRun maththaveRi yinarpOla uLaRuvEn muththimArkkam uNarvathep padiyinpa thunpanj samAnamAy uRuvathep padiyAyinum maRRenak kaiyan-I sonnavoru vArththaiyinai malaiyilak kenan-ampinEn man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan marapilvaru mauna kuruvE. 10.

6. karuNAkarakkadavuL

n-irkkuNa n-irAmaya n-iranjsana n-irAlampa n-irvidaya kaivalyamA n-idkaLa asangkasanj salarakitha n-irvasana n-irththon-tha n-iththamuktha thaRparavith vAthItha vyOmapari pUraNa sathAnan-tha njAnapakava sampusiva sangkara sarvEsa enRun-An sarvakA lamumn-inaivanO aRputha akOsara n-ivirththipeRum anparuk kAnan-tha pUrththiyAna aththuvitha n-issaya sorUpasAd sAthkAra an-upUthi yan-usUthamung kaRpanai yaRakkANa mukkaNudan vadan-izaR kaNNU dirun-thakuruvE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 1. maNNAthi ain-thodu puRaththiluLa karuviyum vAkkAthi surOthrAthiyum vaLarkinRa sapthAthi manamAthi kalaiyAthi mannusuth thAthiyudanE thoNNURRo dARumaR RuLLanavum mauniyAys sonnavoru soRkoNdathE thUveLiya thAyakaN dAnan-tha sukavAri thORRumathai ensolluvEn paNNArum isaiyinodu pAdip padiththarud pAnmain-eRi n-inRuthavaRAp pakkuva visEdarAy n-ekkun-ek kurukip paNin-thezun- thirukaikUppik kaNNARu karaipuraLa n-inRaan paraiyelAng kaividAk kAdsiyuRavE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 2. ellAmun adimaiyE ellAmun udaimaiyE ellAmun nudaiyaseyalE engkaNum viyApin-I enRusolu miyalpen RirukkAthi vEthamellAnj sollAn muzakkiyathu mikkavupa kAramAs solliRan- thavarumviNdu sonnavaiyu mivain-alla kuruvAna pErun- thokuththan-eRi thAnumivaiyE allAma lillaiyena n-anRA aRin-thEn aRin-thapadi n-inRusukan-An AkAtha vaNNamE ivvaNNa mAyinEn athuvun-ina tharuLennavE kallAtha aRinjanuk kuLLE yuNarththinai kathikkuvakai yEthupukalAy karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 3. paddap pakaRpozuthai iruLenRa maruLartham padsamO enathupadsam pArththavida mengkaNung kOththan-ilai kulaiyAthu paramaveLi yAkavorusol thiddamudan mauniyA yaruLsey thirukkavunj sErAmal ArAkan-An siRuvIdu kaddiyathin adusORRai yuNduNdu thEkkusiRi yArkaLpOla n-addanaiya thAkkaRRa kalviyum vivEkamum n-annilaya mAkavunni n-AnenRu n-Iyen RiraNdillai yennavE n-aduvE muLaiththamanathaik kaddaaRi yAmalE vAdinE neppOthu karuNaik kuriththAvanO karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 4. meyvidA n-AvuLLa meyyaru Lirun-thun-I meyyAna meyyaiellAm meyyena vuNarththiyathu meyyithaR kaiyamilai meyyEthum aRiyAveRum poyvidAp poyyinEn uLLath thirun-thuthAn poyyAna poyyaiellAm poyyenA vaNNamE pukalamaith thAyenil punmaiyEn enseykuvEn maividA sezun-Ila kaNdakuru vEvidNu vadivAna njAnakuruvE malarmEvi maRaiyOthu n-Anmukak kuruvE mathangkaLthoRum n-inRakuruvE kaividA thEyenRa anparuk kanpAyk karuththU duNarththukuruvE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 5. paNNE nunakkAna pUsaiyoru vadivilE pAvith thiRainjsaAngkE pArkkinRa malarUdu n-IyE yiruththiap panimala redukkamanamum n-aNNEn alAmaliru kaithAn kuvikkaenil n-ANumen nuLamn-iRRin-I n-Ankumpi dumdOtharaikkumpi dAthalAl n-AnpUsai seyyal muRaiyO viNNEvi NAthiyAm pUthamE n-AthamE vEthamE vEthAn-thamE mEthakka kELviyE kELviyAm pUmikkuL viththEa viththin muLaiyE kaNNE karuththEen eNNE ezuththE kathikkAna mOnavadivE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 6. san-thathamum vEthamozi yAthonRu paRRinathu thAnvan-thu muRRumenalAl sakamI thirun-thAlum maraNamuN denpathu sathAn-iddar n-inaivathillai sin-thaiyaRi yArkkIthu daËthippa thallavE seppinum vekutharkkamAm thivyakuNa mArkkaNdar sukarAthi munivOrkaL siththAn-tha n-ithyaralarO in-thrAthi thEvathaikaL piramAthi kadavuLar irukkAthi vEthamunivar eNNariya kaNan-Athar n-avan-Atha siththarkaL i¢ravimathi yAthiyOrkaL kan-tharuvar kinnararkaL maRRaiyarkaL yAvarung kaikuvith thidutheyvamE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 7. thuLLumaRi yAmanathu palikoduth thEnkarma thuddathE vathaikaLillai thuriyan-iRai sAn-thathE vathaiyAm unakkE thozumpanan papidEkan-Ir uLLuRaiyi lennAvi n-aivEththi yamprANan Ongkumathi thUpathIpam orusAla manRithu sathAkAla pUsaiyA oppuvith thEnkaruNaikUr theLLimaRai vadiyidda amuthap pizampE theLin-thathE nEsIniyE thivyarasa miyAvun- thiraNdozuku pAkE theviddAtha Anan-thamE kaLLan aRi vUdumE meLLameLa veLiyAyk kalakkavaru n-allauRavE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 8. udalkuzaiya enpelAm n-ekkuruka vizin-IrkaL URRena vethumpiyURRa UsikAn- thaththinaik kaNdaNukal pOlavE OruRavum unniyunnip padapadena n-enjsam pathaiththuL n-adukkuRap pAdiyA dikkuthiththup panimathi mukaththilE n-ilavanaiya punnakai parappiyArth thArththezun-thu madalavizu malaranaiya kaivirith thukkUppi vAnEyav vAnilinpa mazaiyE mazaiththArai veLLamE n-IdUzi vAziyena vAzththiyEththung kadalmadai thiRan-thanaiya anparan pukkeLiyai kannenjsa nukkeLiyaiyO karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 9. ingkaRRa padiyangku menavaRiyu n-allaRinjar ekkAlamum uthavuvAr insolthava RArpoymai yAmizuk kuraiyAr irangkuvAr kolaikaLpayilAr sangkaRpa siththarava ruLLak karuththiluRai sAdsin-I yikaparaththunj san-thAna kaRpakath thEvA yirun-thE samaththain pamumuthavuvAy singkaththai yoththennaip pAyavaru vinaiyinais sEthikka varusimpuLE sin-thA kulaththimiram akalavaru pAnuvE thInanEn karaiyERavE kangkaRRa pErAsai veLLaththin vaLararud kakanavad dakkappalE karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu karuNA karakkadavuLE. 10.

7. siththarkaNam

thikkodu thikan-thamum manavEka mennavE senROdi yAdivaruvIr semponmaka mEruvodu kuNamEru ennavE thikazthuruvam aLavaLAvi ukramiku sakrathara nennan-iR pIrkaiyil uzun-thamizum AsamanamA vOrEzu kadalaiyum parukaval lIrin-thran ulakumayi rAvathamumE kaikkeLiya pan-thA eduththu viLaiyAduvIr kakanavad daththaiyellAm kadukidai yiruththiyE ashdakula veRpaiyum kAdduvIr mElummElum mikkasith thikaLelAm vallan-I radimaimun viLangkuvaru siththiilirO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE . 1. pAddaLi thuthain-thuvaLar kaRpakan-al n-Izalaip pArinidai varavazaippIr pathman-ithi sangkan-ithi irupAri saththilum paNiseyyun- thozilALarpOl kEddathu koduththuvara n-iRkavaip pIrpissai kEddup pizaippOraiyung kirIdapathi yAkkuvIr kaRpAn-tha veLLamoru kENiyidai kuRukavaippIr Oddinai eduththA yiraththeddu mARRAka oLividum ponnAkkuvIr urakanum iLaippARa yOkathaN daththilE ulakusumai yAkavaruLAl mIddidavum vallan-I renmanak kallaiyanal mezukAkki vaippatharithO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE . 2. pArodun-an nIrAthi yonRodon RAkavE paRRilaya mAkupOzthu paraveLiyin maruvuvIr kaRpAn-tha veLLam paran-thidi nathaRkumIthE n-IriluRai vaNdAyth thuvaNdusiva yOkan-ilai n-iRpIr vikaRpamAki n-ediyamuki lEzumparan-thuvaru dikkilO n-ilavumathi maNdalamathE Urena viLangkuvIr piramAthi mudivilvidai Urthiyaru LAlulavuvIr ulakangkaL kIzmEla vAkap perungkAR RulAvinn-al thAraNaiyinAl mEruvena asaiyAmal n-iRkaval lIrumathu mEthakka siththieLithO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE . 3. eNNariya piRavithanil mAnudap piRavithAn yAthinum aritharithukAN ippiRavi thappinA leppiRavi vAykkumO EthuvarumO aRikilEn kaNNakal n-ilaththun-An uLLapozu thEarud kakanavad daththiln-inRu kAlUnRi n-inRupozi yAnan-tha mukilodu kalan-thumathi yavasamuRavE paNNuvathu n-anmaiin- n-ilaipathiyu maddumE pathiyA yirun-thathEkap pavurikulai yAmalE kaurikuN daliyAyi paNNavithan aruLinAlE viNNilavu mathiyamutham oziyAthu poziyavE vENduvE numathadimain-An vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE . 4. poythikazum ulakan-adai ensolkEn ensolkEn pozuthupOk kEthennilO poyyudal n-imiththam pusippuk kalain-thidal pusiththapin kaNNuRangkal kaithava malAmalithu seythavama thallavE kaNkedda pErkkumveLiyAyk kaNdathithu viNdithaik kaNdiththu n-iRRalek kAlamO athaiyaRikilEn maithikazu mukilinang kudain-izaR Ridavadda varaiyinodu semponmEru mAlvaraiyin muthukUdum yOkathaN dakkOl varain-thusaya viruthukAddi meythikazum addAngka yosapU mikkuLvaLar vEn-tharE kuNasAn-tharE vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 5. kesathuraka muthalAna sathurangka manavAthi kELviyi nisain-thun-iRpak kedikoNda thalamARu mummaNda laththilung kiLLAkkus sellamikka thesavithama thAyn-inRa n-Athangka LOlidas singkAsa nAthiparkaLAyth thikkuth thikan-thamum pUraNa mathikkudai thikazn-thida vasan-thakAlam isaiyamalar mIthuRai maNampOla Anan-tham ithayamER koLLumvaNNam enRaikku maziyAtha sivarAsa yOkarAy in-tharAthi thEvarkaLelAm visayasaya sayavenna Asisola vEkolu irukkun-um perumaieLithO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 6. ANilE peNNilE enpOla orupEthai akilaththin misaiyuLLathO Adiya kaRangkupO lOdiyuzal sin-thaiyai adakkiyoru kaNamEnumyAn kANilEn thiruvaruLai yallAthu mauniyAyk kaNmUdi yOdumUssaik kaddik kalAmathiyai muddavE mUlaveng kanalinai ezuppan-inaivum pUNilEn iRRain-Ad kaRRathung kEddathum pOkkilE pOkaviddup poyyulaka nAyinEn n-Ayinung kadaiyAna punmaiyEn innam innam vINilE yalaiyAmal malaiyilak kAkan-Ir veLippadath thORRal vENdum vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 7. kannalamu thenavumuk kaniyenavum vAyURu kaNdenavum adiyeduththuk kadavuLarkaL than-thathala azuthazuthu pEypOl karuththilezu kinRavellAm ennathaRi yAmaiyaRi vennumiru pakuthiyAl Idduthami zen thamizinuk kinnalpaka rAthulakam ArAmai mElid diruththalAl iththamizaiyE sonnava niyAvanavan muththisith thikaLelAn- thOyn-tha n-eRiyEpadiththIr sollumena avarn-IngkaL sonnaavai yiRsiRithu thOyn-thakuNa sAn-thanenavE minnalpeRa vEsolla assolkEd dadimaimanam vikasippa then-than-ALO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 8. poRpinodu kaikAlil vaLLukir padaiththalAl pOn-thidai yodukkamuRalAl polivAna veNNIRu pUsiyE aruLkoNdu pUriththa veNNIrmaiyAl eRpada viLangkukaka naththilimai yAvizi isain-thumEl n-OkkamuRalAl iravupaka liruLAna kanathan-thi padan-URi ithayang kaLiththiduthalAl paRpala vithangkoNda pulikalaiyi nuriyathu padaiththupra thApamuRalAl paniveyilkaL pukuthAmal n-ediyavAn thodarn-ediya parumara vanangkaLArum veRpinidai yuRaithalAl thavarAsa singkamena mikkO rumaippukazvarkAN vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 9 kallAtha pErkaLE n-allavarkaL n-allavarkaL kaRRumaRi villAthaen karmaththai yensolkEnmathiyaiyen sollukEn kaivalya njAnan-Ithi n-allO ruraikkilO karmamuk kiyamenRu n-AdduvEn karmamoruvan n-AddinA lOpazaiya njAnamukkiyamenRu n-aviluvEn vadamoziyilE vallA noruththanvara vun-thrA vidaththilE van-thathA vivakarippEn vallathami zaRinjarvarin angnganE vadamoziyi vasanangkaL siRithupukalvEn vellAma levaraiyum maruddivida vakaivan-tha viththaiyen muththitharumO vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa viththakas siththarkaNamE. 10.

8. Anan-thamAnaparam

kollAmai eththanai kuNakkEddai n-Ikkumak kuNamonRum onRilEnpAl kOrameth thanaipadsa pAthameth thanaivan kuNangkaLeth thanaikodiyapAzng kallAmai yeththanai yakan-thaiyeth thanaimanak kaLLameth thanaiyuLLasaR kAriyanj sollidinum aRiyAmai yeththanai kathikken RamaiththaaruLil sellAmai yeththanaivir thAkOddi yennilO selvatheth thanaimuyaRsi sin-thaiyeth thanaisalanam in-thrasA lampOnRa thEkaththil vAnjsaimuthalAy allAmai yeththanai yamaiththanai yunakkadimai yAnEn ivaikkum ALO aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 1. theruLAki maruLAki yuzalumana mAymananj sErn-thuvaLar siththAkias siththelAnj sUzn-thasiva siththAy visithramAyth thiramAki n-AnAvithap poruLAki yapporuLai yaRipoRiyu mAkiaim pulanumAy aimpUthamAyp puRamumAy akamumAyth thUranj samIpamAyp pOkkodu varaththumAki iruLAki yoLiyAki n-anmaithI maiyumAki inRAki n-ALaiyAki enRumAy onRumAyp palavumAy yAvumAy ivaiyalla vAyan-innai aruLAki n-inRavarka LaRivathal lAloruvar aRivathaR keLithAkumO aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 2. mARupadu tharkkan- thodukkaaRi vArsAN vayiRRin poruddathAka maNdalamum viNdalamum onRAki manathuzala mAlAki n-iRkaaRivAr vERupadu vEdangkaL koLLaaRi vAronRai meNameNen RakamvERathAm viththaiyaRi vAremaip pOlavE san-thaipOl meyn-n-Ul virikkaaRivAr sIRupuli pORsIRi mUssaip pidiththuvizi sekkas sivakkaaRivAr thiramenRu than-tham mathaththaiyE thAmathas seykaikodum uLaRa aRivAr ARusama yangkadoRum vERuvE RAkiviLai yAdumunai yAvaraRivAr aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 3. kAyilai yuthirn-thakani sarukupunal maNdiya kadumpasi thanakkadaiththung kArvaraiyin muzaiyiR karungkalpO lasaiyAthu kaNmUdi n-edithirun-thum thIyinidai vaikiyun- thOyamathil mUzkiyun- thEkangkaL enpelumpAyth theriyan-in Runjsenni mayirkaLkU dAkkuruvi theRRaveyi lUdirun-thum vAyuvai yadakkiyu manathinai yadakkiyu maunaththi lEyirun-thum mathimaNda laththilE kanalsella amuthuNdu vanamUdi run-thum aRinjar AyumaRai mudivAna aruLn-Adi nAradimai akilaththai n-AdalmuRaiyO aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 4. suththamum asuththamum thukkasuka pEthamun- thon-thamudan n-irththon-thamum SthUlamodu sUdsamamum Asaiyum n-irAsaiyunj sollumoru sollin mudivum peththamodu muththiyum pAvamo dapAvamum pEthamo dapEthan-ilaiyum perumaiyodu siRumaiyum arumaiyudan eLimaiyum peNNinudan ANummaRRum n-iththamum an-iththamum anjsanan-i ranjsanamum n-idkaLamum n-ikazsakaLamum n-Ithiyum an-Ithiyum AthiyO dan-Athiyum n-irvidaya vidayavadivum aththanaiyum n-IyalatheL aththanaiyum illaiyenil yAngkaLunai yanRiyuNdaË aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 5. kArArum ANavak kAddaik kaLain-thaRak kaNdakang kAramennung kallaip piLan-thun-enj sakamAna pUmiveLi kANath thiruththimEnmEl pArAthi yaRiyAtha mOnamAm viththaip pathiththanpu n-IrAkavE pAyssiyathu payirAku maddumA mAyaivan paRavaiyaNu kAthavaNNam n-ErAka n-inRuviLai pOkam pusiththuyn-tha n-innanpar kUddameytha n-inaivin padikkun-I munninRu kAppathE n-innarud pAramenRum ArArum aRiyAtha sUthAna veLiyilveLi yAkinRa thuriyamayamE aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 6. vAnAthi pUthamAy akilANda kOdiyAy malaiyAki vaLaikadalumAy mathiyAki iraviyAy maRRuLa elAmAki vAnkaruNai veLLamAki n-AnAki n-inRavanu n-IyAki n-inRidavu n-Anenpa thaRRidAthE n-Ann-An enakkuLaRi n-AnA vikAriyAy n-AnaRin- thaRiyAmaiyAyp pOnAl athiddavali vellaeLi thOpakal pozuthupuku munkaNmUdip poyththukilkoL vAnthanai ezuppavasa mOinip pOthippa then-than-eRiyai AnAlum enkodumai an-iyAyam an-iyAyam ArpAl eduththumozivEn aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 7. poyyinEn pulaiyinEn kolaiyinEn n-innaruL pulappada aRin-thun-ilaiyAp punmaiyEn kallAtha thanmaiyEn n-anmaipOl poruLalAp poruLain-Adum veyyanEn vekuLiyEn veRiyanEn siRiyanEn vinaiyinEn enRennain-I vidduvida n-inaivaiyEl thaddaziva thallAthu vERukathi yEthupukalAy thuyyanE meyyanE uyirinuk kuyirAna thuNaivanE yiNaiyonRilAth thuriyanE thuriyamung kANA athIthanE suruthimudi mIthirun-tha aiyanE appanE enumaRinjar aRivaivid dakalAtha karuNaivadivE aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 8. eththanai vithangkaLthAn kaRkinum kEdkinumen ithayamum odungkavillai yAnenum akan-thaithAn eLLaLavu mARavilai yAthinum apimAnamen siththamisai kudikoNda thIkaiyo dirakkamen senmaththu n-AnaRikilEn sIlamodu thavaviratham orukanavi lAyinun- therisanang kaNdumaRiyEn poyththamozi yallAl marun-thukkum meymmozi pukanRidEn piRarkEdkavE pOthippa thallAthu summA irun-tharuL porun-thidAp pEthain-AnE aththanai kuNakkEdar kaNdathAk kEddathA avanimisai yuNdaËsolAy aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 9. ekkAla mun-thanak kennavoru seyalilA Ezain-I enRirun-thid denathAvi yudalporuLum mauniyAy van-thukai ERRun-ama thenRaanRE poykkAla thEsamum poypporuLil vAnjsaiyum poyyudalai meyyennalum poyyuRavu paRRalum poyyAku n-Anennal poyyinum poyyAkaiyAl maikkA liruddanaiya iruLillai iruvinaikaL van-thERa vaziyumillai manamillai yammanath thinamillai vERumoru varavillai pOkkumillai akkAlam ikkAla menpathilai ellAm athIthamaya mAnathanRO aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki Anan-tha mAnaparamE. 10.

9. sukavAri

innamuthu kanipAku kaRkaNdu sInithEn enarusith thidavaliyavan- thinpangko duththan-inai en-n-Era n-innanpar idaiyaRA thurukin-Adi unniya karuththaviza uraikuLaRi udalengkum Oyn-thuyarn- thavasamAki uNarvariya pErinpa an-upUthi uNarvilE uNarvArkaL uLLapadikAN kannikai yoruththisiR RinpamvEm penninung kaikkoLvaL pakkuvaththil kaNavanaruL peRinmunE sonnavA Rennenak karuthin-akai yAvaLathupOl sonnapadi kEdkumip pEthaikku n-inkaruNai thORRiR sukArampamAnj suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 1. anpinvazi yaRiyAtha ennaith thodarn-thennai aRiyAtha pkkuvaththE Asaip perukkaip perukkik koduththun-An aRREn alan-thEnena enpulan mayangkavE piththERRi viddAy irangkiyoru vaziyAyinum inpaveLa mAkavan- thuLLang kaLikkavE enain-I kalan-thathuNdaË thanparuva malarukku maNamuNdu vaNduNdu thaNmukai thanakkumuNdaË thamiyanER kivvaNan- thiruvuLa mirangkAtha thanmaiyAl thaniyirun-thu thunpamuRi nengnganE yaziyAtha n-innanpar sukamvan-thu vAykkumuraiyAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 2. kallEnum aiyavoru kAlaththil urukumen kaln-enjsam urukavilaiyE karuNaik kiNangkAtha vanmaiyaiyum n-Anmukan kaRpikka vorukadavuLO vallAn vakuththathE vAykkA lenumperu vazakkuk kizukkumuNdaË vAnamAy n-inRinpa mazaiyA yiRangkienai vAzvippa thunparangkAN pollAtha sEyenil thAythaLLal n-IthamO pukalidam piRithumuNdaË poyvArththai sollilO thiruvarud kayalumAyp punmaiyE nAvanan-thO sollAl muzakkilO sukamillai mauniyAys summA irukkaaruLAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 3. enpelAm n-ekkudaiya rOmanj silirppaudal iLakamana thazalinmezukAy idaiyaRA thurukavaru mazaipO lirangkiyE iruvizikaL n-IriRaippa anpinAl mUrssiththa anparuk kangnganE amirthasanj sIvipOlvan- thAnan-tha mazaipozivai uLLinpi lAthaenai yArkkAka adimaikoNdAy punpulAl mayirthOl n-arampenpu moyththidu pulaikkudilil aruvaruppup poyyalla vEithanai meyyenRu n-ampien pun-thiselu mOpAzilE thunpamA yalaiyavO ulakan-adai aiyavoru soRpanath thilumvENdilEn suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 4. ven-n-Ir poRAthenudal kAlilmuL thaikkavum vedukken RasaiththeduththAl viziimaith thangnganE thaNNaruLai n-AduvEn vERonRai yoruvarkollin an-n-Eram aiyOen mukamvAdi n-iRpathuvum aiyan-in naruL aRiyumE AnAlum meththap payan-thavan yAnennai ANdan-I kaividAthE in-n-Era menRilai udaRsumaiya thAkavum eduththA liRakkaenRE engkengku moruthIrvai yAyamuN dAyinum iRainjsusuka rAthiyAna thonnIrmai yALarkku mAnudan vakuththaaruL thuNaiyenRu n-ampukinREn suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 5. paRRuvana aRRidu n-irAsaiyen RorupUmi paRRip pidikkumyOkap pAngkiR pirANalayam ennumoru pUmiivai paRRinmana maRumennavE kaRRaiyanj sadaimauni thAnE kanin-thakani kanivikka van-thakanipOl kaNdathin- n-eRiyenath thiruvuLak kanivinodu kanivAy thiRan-thum onRaip peRRavanu mallEn peRAthavanu mallEn perukkath thaviththuLaRiyE peNNIrmai ennairu kaNNI riRaiththun-An pEypO lirukkaulakanj suRRin-akai seyyavE yulaiyavid dAyenil sollaini vAyumuNdaË suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 6. arumponE maNiyEen anpEen anpAna aRivEen aRivilURum Anan-tha veLLamE enRenRu pAdinEn AdinEn n-Adin-Adi virumpiyE kUvinEn ulaRinEn alaRinEn meysilirth thirukaikUppi viNmAri enaeniru kaNmAri peyyavE vEsaRa Rayarn-thEniyAn irumpun-Er n-enjsakak kaLvanA nAlumunai idaividdu n-inRathuNdaË enRun-I yanRuyAn unnadimai yallavO yAthEnum aRiyAveRun- thurumpanEn enninung kaividuthal n-IthiyO thoNdarodu kUddukaNdAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 7. pArAthi aNdangkaL aththanaiyum vaikkinRa paraveLiyi n-uNmaikAddip paRRumana veLikAddi manaveLiyi nilthOyn-tha pAviyEn parisukAddith thArALa mAyn-iRka n-irssan-thai kAddis sathAkAla n-iddaienavE sakan-ilai kAddinai sukAthItha n-ilayan- thanaikkAdda n-ALsellumO kArAra eNNarum anan-thakO dikaLn-inRu kAlUnRi mazaipozithalpOl kAlvIsi minnip padarn-thupara veLiyelAng kammiyA nan-thaveLLanj sOrAthu poziyavE karuNaiyin muzangkiyE thoNdaraik kUvumukilE suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 8. pEthiththa samayamO onRusona padiyonRu pEsAthu thuRavAkiyE pEsAtha periyOrkaL n-iruvikaR paththinAl pEsArkaL paramakuruvAyp pOthikkum mukkaNiRai n-ErmaiyAyk kaikkoNdu pOthippa thAssaRivilE pOkkuvara vaRainpa n-IkkamaRa vasanamAp pOthippa thevaraiyanE sAthiththa sAthanamum yOkiyarkaL n-amathenRu sangkippa rAthalAlE thannilE thAnA yayarn-thuvidu vOmenath thaniyirun- thidinangnganE sOthikka manamAyai thanaiEvi nAladimai sukamAva theppadisolAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 9. aNdamudi thannilO pakiraNda mathanilO alarimaN dalan-aduvilO analn-aduvi lOamirtha mathan-aduvi lOanpar akamuruki malarkaLthUvith theNdamida varumUrththi n-ilaiyilO thikkuth thikan-thaththi lOveLiyilO thikazvin-thu n-Asan-ilai thannilO vEthAn-tha siththAn-tha n-ilaithannilO kaNdapala poruLilO kANAtha n-ilaiyenak kaNdasU niyamathanilO kAlamoru mUnRilO piRavin-ilai thannilO karuvikara NangkaLOyn-tha thoNdarka LidaththilO n-IvIR Riruppathu thozumpanER kuLavupukalAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 10. en-than-AL karuNaik kuriththAku n-ALenavum ennithayam enaivAdduthE EthenRu solluvEn munnodupin malaivaRavum iRRaivarai yAthupeRREn pan-thamA nathilidda mezukAki uLLam pathaiththup pathaiththurukavO paramasuka mAnathu poruppariya thuyaramAyp palakAlu mUrssippathO sin-thaiyA nathumaRivai ennaRivi laRivAna theyvamn-I yanRiyuLathO thEkan-ilai yallavE udaikappal kappalAyth thiraiyAzi yUduselumO son-thamA yANdan-I aRiyArkaL pOlavE thunpaththi lAzththalmuRaiyO suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 11. en-n-ALum udalilE uyirAm unaippOl irukkavilai yOmanathenum yAnumen n-adpAm pirANanum emaissadama thenRunais siththenRumE an-n-ALi levanO piriththAn athaikkEdda anRumuthal inRuvaraiyum an-iyAya mAyemai yadakkik kuRukkE adarn-tharasu paNNiengkaL munnAka n-Ienna kOddaikoN dAyenRu mUdamana mikavumEsa mUNderiyum analidda mezukA yuLangkarukal muRaimaiyO pathinAyiranj sonnAlum n-innaru Lirangkavilai yEinis sukamvaruva theppadisolAy suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj sOthiyE sukavAriyE. 12.

10. engku n-iRaikinRa poruL

avananRi yOraNuvum asaiyAthe numperiya Aptharmozi yonRukaNdAl aRivAva thEthusila aRiyAmai Ethivai aRin-thArkaL aRiyArkaLAr maunamo dirun-thathAr enpO ludampelAm vAyAyp pithaRRumavarAr manathenavum orumAyai engkE irun-thuvarum vanmaiyo dirakkamengkE puvanam padaippathen karththaviya mevvidam pUthapE thangkaLevidam poymeyitham akithamEl varun-anmai thImaiyodu poRaipoRA maiyumevvidam evarsiRiya revarperiya revaruRava revarpakainjar yAthumunai yanRiyuNdaË ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.1. annE yanEyenunj silasamayam n-innaiyE aiyAaiyA ennavE alaRidunj silasamayam allAthu pEypOla alaRiyE yonRum ilavAyp pinnEthum aRiyAma lonRaivid donRaip pithaRRidunj silasamayamEl pEsariya oLiyenRum veLiyenRum n-AthAthi piRavumE n-ilayamenRun- thannE rilAthathO raNuvenRum mUvithath thanmaiyAng kAlamenRunj sARRidunj silasamayam ivaiyAki vERathAys sathAnjAna Anan-thamAy ennE yenEkaruNai viLaiyAd dirun-thavA RemmanOr pukalaeLithO ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.2. vEthamudan Akama purANamithi kAsamuthal vERumuLa kalaikaLellAm mikkAka aththuvitha thuvitha mArkkaththaiyE virivA yeduththuraikkum Othariya thuvithamE aththuvitha njAnaththai uNdupaNu njAnamAkum Ukamanu pavavasana mUnRukkum ovvumI thulakavA thikaLsammatham Athali nenakkinis sariyaiyA thikaLpOthum yAthonRu pAvikkan-An athuvAthalA lunnai n-AnenRu pAvikkin aththuvitha mArkkamuRalAm EthupA viththidinum athuvAki van-tharuLsey en-thain-I kuRaiyumuNdaË ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.3. sollAna thiRsaRRum vArAtha piLLaiyaith thoddilvaith thAddiAddith thodaiyinaik kiLLalpOR sangkaRpa monRil thodukkun- thoduththazikkum pollAtha vAthanai enumsaptha pUmiyidai pOn-thuthalai suRRiyAdum purushani ladangkAtha pUvaipOl thAnE puRampOn-thu sanjsarikkum kallO dirumpukku mikavanmai kAddidung kANAthu kEdda ellAng kaNdathAka kAddiyE aNuvAs surukkidung kapadan-A dakasAlamO ellAmum valathin-tha manamAyai EzaiyAm ennA ladakkavasamO ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.4. kaNNAra n-Irmalki yuLLan-ek kurukAtha kaLLanE nAnAlumO kaikuvith thAdiyum pAdiyum vidAmalE kaNpanith thAraikAddi aNNA paranjsOthi yappA unakkadimai yAnenavu mElezun-tha anpAki n-Adaka n-adiththathO kuRaivillai akilamunj siRithaRiyumEl thaNNAru n-innatharu LaRiyAtha thallavE saRREnum inithirangkis sAsuvatha muththin-ilai Ithen RuNarththiyE sakan-ilai than-thuvERon ReNNAma luLLapadi sukamA yirukkavE EzaiyER karuLseykaNdAy ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.5. kAkamA nathukOdi kUdin-in RAlumoru kallinmun nethirn-iRkumO karmamA nathukOdi munnEsey thAlun-in karuNaipra vAkaaruLaith thAkamAy n-Adinarai vAthikka vallathO thamiyanER karuLthAkamO saRRumilai enpathuvum veLiyAssu vinaiyelAnj sangkEtha mAykkUdiyE thEkamA nathaimikavum vAdduthE thunpangkaL sErAmal yOkamArkka siththiyO varavillai sakasan-id daikkumen sin-thaikkum vekuthUramn-An EkamAy n-innO dirukkun-A Len-than-AL in-n-ALil muRRuRAthO ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.6. orumaimana thAkiyE allalaRa n-innaruLil oruvann-An van-thirukkin ulakam poRAthathO mAyAvisithramena OyumO idamillaiyO aruLudaiya n-innanpar sangkaisey thiduvarO alathukirth thiyakarththarAy akilam padaiththemmai yALkinRa pErsilar adAthenparO akanRa perumaipeRu pUraNang kuRaiyumO pUthangkaL pEykkOla mAyvithaNdai pEsumO alathuthAn paripAka kAlam piRakkavilai yOthollaiyAm irumaiseRi sadavinai ethirththuvAy pEsumO EthuLavu siRithupukalAy ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.7. n-illAthu thEkamenum n-inaivuNdu thEkan-ilai n-inRidavum mauniyAki n-ErE yupAyamon RaruLinai aiyOithanai n-inRanud dikka enRAl kallAtha manamO vodungkiyupa rathipeRak kANavilai yAkaiyAlE kaiyER RuNumpusip povvAthen- n-ALumun kAdsiyilirun-thu koNdu vallALa rAyimaya n-iyamAthi mERkoNda mAthavark kEvalseythu manathin padikkelAnj siththipeRa lAnjAnam vAykkumoru manuvenakking killAmai yonRinaiyum illAmai yAkkavE ippO thirangkukaNdAy ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.8. maravuri yuduththumalai vanan-eR koRiththumuthir vanasaruku vAyilvan-thAl vanpasi thavirththumanal veyilAthi mazaiyAl varun-thiyu mUlaanalais siramaLa vezuppiyum n-Irinidai mUzkiyun- thEkan-ama thallavenRu siRsuka apEshaiyAy n-innanpar yOkanj seluththinAr yAmpAviyEm viravumaRu suvaiyinOdu vENduva pusiththaraiyil vENduva elAmuduththu mEdaimA LikaiyAthi vIddinidai vaikiyE vERoru varuththaminRi iravupaka lEzaiyarkaL saiyOka mAyinOm eppadip pizaippathuraiyAy ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.9. muththanaiya mUralum pavaLavA yinsolum mukaththilaku pasumanjsaLum mUrssikka virakasan nathamERRa irukumpa mulaiyinmaNi mAlain-Ala vaiththemai mayakkiiru kaNvalaiyai vIsiyE mAyA vilAsamOka vArithiyi lAzththidum pAzAna siRRidai madan-thaiyarkaL siRRinpamO puththamirtha pOkam pusiththuvizi yimaiyAtha ponnAddum van-thathenRAl pOrAdda mallavO pErinpa muththiip pUmiyi lirun-thukANa eththanai vikAthamvarum enRusukar senRan-eRi ivvulakam aRiyAthathO ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.10. unnilaiyum ennilaiyum orun-ilai yenakkidan- thuLaRidum avaththaiyAki uruvuthAn kAddAtha ANavamum oLikaN doLikkinRa iruLennavE thannilaimai kAddA thorungkairu vinaiyinAl thAvusuka thukkavElai thaddaziya muRRumil lAmAyai yathanAl thadiththakila pEthamAna munnilai yozin-thida akaNdithA kAramAy mUthaRivu mEluthippa munpinodu kIzmEl n-aduppAkkam ennAmal muRRumA nan-than-iRaivE ennilaimai yAyn-iRka iyalpukU raruLvadivam en-n-ALum vAzivAzi ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki engkun-iRai kinRaporuLE.11.

11. sassithAnan-thasivam

pArAthi kakanap parappumuN daËvenRu padarveLiya thAkiezun-Ap parithimathi kANAs suyanjsOthi yAyaNda pakiraNda uyirevaikkum n-ErAka aRivAy akaNdamAy EkamAy n-iththamAy n-irththon-thamAy n-irkkuNa vilAsamAy vAkkumanam aNukAtha n-irmalA nan-thamayamAyp pErAthu n-iRRin-I summA irun-thuthAn pErinpa meythidAmal pEymanathai yNdiyE thAyilAp piLLaipOl piththAka vOmanathain-An sArAtha padiyaRivin n-iruvikaR pAngkamAnj sAsuvatha n-iddaiaruLAy sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.1. kudakkodu kuNakkAthi thikkinai yuzakkUdu koLLalpOl ain-thupUthang kUdanj surungkilais sAlEkam onpathu kulAvun-adai manaiyain-ARum vadakkayiRu veLn-aram pAenpu thasaiyinAl mathavEL vizAn-adaththa vaikkinRa kaiththErai veNNIrsen- n-IrkaNIr malan-IrpuN n-IriRaikkum vidakkuth thuruththiyaik karumarun-thuk kUddai veddaved daththaLirkkum vEdkaimaram uRukinRa sudukAddai mudivilE meypO lirun-thupoyyAnj sadakkais sadakkenas sathamenRu sinmayan- thAnAki n-iRpathenRO sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.2. pAkaththi nARkavithai pAdip padikkavO paththin-eRi yillaivEtha pArAya Nappanuval mUvarsey panuvalathu pakaravO isaiyumillai yOkaththi lEsiRithu muyalaven RAlthEkam ovvAthi vUNveRuththAl uyirveRuth thidalokkum allAthu kiriyaikaL upAyaththi nARseyyavO mOkaththi lEsiRithum oziyavilai meynjnjAna mOnaththil n-iRkaenRAl muRRAthu paripAka saththika LanEkan-in mUthaRivi lEezun-tha thAkaththi lEvAykkum amirthap piravAkamE thannan- thanipperumaiyE sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.3. imaiyaLavu pOthaiyoru kaRpakA lampaNNum ivvulakam evvulakamO enReNNam varuvikkum mAtharsiR RinpamO ennilmaka mEruvAkkis sumaiyedumi nenRuthAn summAdu mAyemais sumaiyALu mAkkin-ALun- thurppuththi paNNiyuLa n-aRpuththi yAvaiyunj sURaiyid din-thrasAlam amaiyavoru kUththunj samain-thAdu manamAyai ammamma vellaleLithO aruLpeRRa pErkkelAm oLipeRRu n-iRkumI tharuLO alAthumaruLO samayan-eRi kANAtha sAdsin-I sUdsumamAth thamiyanER kuLavu pukalAy sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.4. iniyE themakkunaruL varumO venakkaruthi EngkuthE n-enjsamaiyO inRaik kirun-thArai n-ALaikki rupparen ReNNavO thidamillaiyE aniyAya mAyin-tha vudalain-An enRuvarum an-thakaR kALAkavO Adith thirin-thun-An kaRRathung kEddathum avalamAyp pOthaln-anRO kaniyEnum vaRiyaseng kAyEnum uthirsaruku kan-thamU langkaLEnum kanalvAthai van-theythin aLLip pusiththun-An kaNmUdi mauniyAkith thaniyE iruppathaR keNNinEn eNNamithu sAmin-I aRiyAthathO sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.5. maththamatha karimukiR kulamenna n-inRilaku vAyiludan mathiakaduthOy mAdakU dassikara moyththasan- thirakAn-tha maNimEdai yussimIthu muththamiz muzakkamudan muththan-akai yArkaLadu muththumuth thAykkulAvi mOkath thirun-thumen yOkaththin n-ilain-inRu mUssaip pidiththadaiththuk kaiththala n-akappadai viriththapuli singkamodu karadin-uzai n-UzaikoNda kAnamalai yussiyiR kukaiyU dirun-thumen karathalA malakamennas saththamaRa mOnan-ilai peRRavarka LuyvarkAN sanakAthi thuNivithanRO sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.6. kaiththalam viLangkumoru n-elliyang kaniyenak kaNdavE thAkamaththin kAdsipuru dArththamathil mAdsipeRu muththiyathu karuthin anu mAnamAthi uththipala vAn-iru vikaRpamE lillaiyAl onRO diraNdennavO uraiyumilai n-Iyumilai n-Anumilai enpathum upAyamn-I yuNdun-Anunj siththamuLan n-Anillai enumvasanam n-IyaRivai theriyArkaL theriyavasamO seppukE valan-Ithi yoppuvamai yallavE sinmuththi rAngkamarapil saththamaRa enaiyANda kurumauni kaiyinAl thamiyanER kuthavuporuLE sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.7. kAyAtha maramIthu kallERu sellumO kadavuLn-I yAngkaLadiyEng karmapan- thaththinAR sanmapan- thampeRak kaRpiththa thunnatharuLE vAyAra vuNdapEr vAzththuvathum n-on-thapEr vaivathuvum engkaLulaka vAypAdu n-iRkan-in vaithika ozungkun-inai vAzththinAR peRupERuthAn OyAthu peRuvarena muRaiyidda thARpinnar uLaRuvathu karumamanRAm upayan-eRi yIthennin usithan-eRi en-than-eRi ulakilE pizaiporukkun- thAyAna karuNaiyum unakkuN denakkinis sanjsalang kedaaruLseyvAy sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.8. innam piRappathaR kidamennil ivvudalam iRavA thiruppamUlath thezumangki yamirthozuku mathimaN dalaththiluRa ennammai kuNdalinipAl pinnam piRakkAthu sEyena vaLarththidap pEyEnai n-alkavENdum piRavAtha n-eRiyenak kuNdennin immaiyE pEsukarp pUrathIpam minnum padikkakaN dAkAra annaipAl vinaiyEnai yoppuviththu vIddun-eRi kUddiduthal mikavun-an RivaiyanRi vivakAra muNdennilO thannan- thanissiRiyan ARRilEn pORRivaLar sanmArkka muththimuthalE sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.9. vEthAvai ivvaNam vithiththathE thenninun vinaippakuthi enpanan-tha vinaipEsa aRiyAthu n-iRkaivai manathAl viLain-thathAl manathain-Adil pOthamE n-iRkumap pOthaththai n-AdilO pOthamum n-inAlviLakkam poyyanRu theyvamaRai yAvumE n-IyenRu pOkkuvara vaRan-ikazththum AthAra AthEyam muzuthun-I yAthalAl akilamI thennaiAddi AdalkaN davanun-I Adukin Ravanun-I aruLun-I maunanjAna thAthAvu n-IpeRRa thAythan-thai thAmun-I thamarun-I yAvun-IkAN sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.10. kon-thaviz malarssOlai n-annIzal vaikinung kuLirthIm punaRkaiaLLik koLLukinum an-n-I ridaiththiLaith thAdinung kuLirsan-tha vAdaimadavAr van-thulavu kinRathena mUnRilidai yulavavE vasathipeRu pOthumveLLai vaddamathi paddap pakaRpOla n-ilavuthara makizpOthum vElaiyamutham vin-thaipeRa aRusuvaiyil van-thathena amuthuNNum vELaiyilum mAlaikan-tham veLLilai adaikkAy virumpivEN diyavaNNam viLaiyAdi vizithuyilinunj san-thathamum n-innaruLai maRavA varan-than-thu thamiyEnai radsaipurivAy sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna sassithA nan-thasivamE.11.

12. thEsO mayAnan-tham

marumalars sOlaiseRi n-annIzal malaiyAthi mannumuni varkkEvalamAy man-thramA likaisollum iyaman-iya mAthiyAm mArkkaththil n-inRukoNdu karumaruvu kAyaththai n-irmalama thAkavE kamalAsa nAthisErththuk kAlaip pidiththanalai ammaikuN daliyadik kalaimathiyi nUduthAkki urukivarum amirthaththai yuNduN duRangkAmal uNarvAna viziyain-Adi onRO diraNdenAs samarasa sorUpasukam uRRidaen manathin vaNNan- thiruvaruL mudikkaith thEkamodu kANpanO thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 1. ippiRavi ennumOr irudkadalil mUzkin-An ennumoru makaravAyppad diruvinai enun-thiraiyin eRRuNdu puRputham enakkongkai varisaikAddun- thuppithaz madan-thaiyar mayaRsaNda mAruthas suzalvan-thu van-thadippas sOrAtha AsaiyAng kAnARu vAnn-athi suran-thathena mElumArppak kaipparisu kArarpOl aRivAna vangkamung kaividdu mathimayangkik kaLLavang kakkAlar varuvaren RanjsiyE kaNNaruvi kAddumeLiyEn seppariya muththiyAng karaisEra vungkaruNai seyvaiyO saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 2. than-thaithAy thamarthAram makavennum ivaiyelAnj san-thaiyiR kUddam ithilO san-thEka millaimaNi mAdamA LikaimEdai sathurangka sEnaiyudanE van-thathOr vAzvumOr in-thrasA lakkOlam vanjsanai poRAmailOpam vaiththamana mAngkirumi sErn-thamala pANdamO vanjsanaiyi lAthakanavE en-than-A Lunjsari yenaththErn-thu thErn-thumE iravupaka lillAvidath thEkamAy n-inRan-in aruLveLLa mIthilE yAnenpa thaRavumUzkis sin-thaithAn theLiyAthu suzalumvakai enkolO thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 3. AdAmal Oyn-thidda pamparam pOlvisai adangki manamvIzan-ErE aRiyAmai yAkinRa iruLakala iruLaLiyum allA thirun-thaveLipOl kOdA thenaikkaN denakkuLn-iRai sAn-thaveLi kUdiin pAthIthamung kUdinE nOsariyai kiriyaiyil muyanRun-eRi kUdinE nOallanyAn IdAka vEyARu vIddinil n-irampiyE ilakivaLar pirANanennum irun-ithi yinaikkaddi yOkapara nAkAmal Ezaik kudumpanAkith thEdA thazikkavoru mathivan-tha thenkOlO thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 4. pAdAthu pAdip padiththaLavil samayamum panjsupadu sollanivanaip pArminO pArminO enRusapai kUdavum paramArththam ithuennavE AdAthum Adin-enj surukin-ek kAdavE amalamE EkamEem AthiyE sOthiyE engkun-iRai kadavuLE arasE enakkUvin-An vAdAthu vAdumen muka vAddamungkaNdu vAdA enakkaruNain-I vaiththidA vaNNamE sangkEtha mAvin-tha vanmaiyai vaLarppiththathAr thEdAthu thEduvOr thEddaRRa thEddamE thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 5. piriyAtha thaNNarud sivanjAni yAyvan-thu pEsariya vAsiyAlE pErinpa uNmaiyai aLiththanaien manathaRap pErampa lakkadavuLAy aRivA yirun-thidum n-Athavoli kAddiyE amirthapra vAkasiththi aruLinaiya lAthuthiru ampalamu mAkienai ANdanaipin eythin-eRiyAyk kuRithA naLiththanain-an maravuriko Lan-thaNak kOlamAy asapAn-alang kURinapin mauniyAys summA irukkan-eRi kUddinai elAmirukkas siRiyEn mayangkimika aRivinmai yAvanO thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 6. ArA renakkenna pOthiththum ennaen aRivinai mayakkavasamO aNdakO dikaLelAng karuppaaRai pOlavum adukkaduk kAamaiththup pErAmal n-inRapara veLiyilE manaveLi piRangkuvatha lAthonRinum pinnamuRa maruvAthu n-annayath thAlinip pErinpa muththin-ilaiyun- thArAthu thaLLavum pOkAthu nAlathu thaLLinum pOkEniyAn thadaiyEthu millaiyAN davanadimai yennumiru thanmaiyilum envazakkuth thIrAthu viduvathilai n-aduvAna kadavuLE thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 7. kan-thuka mathakkariyai vasamA n-adaththalAng karadivem pulivAyaiyung kaddalAm orusingkam muthukinmER koLLalAng kadsevi eduththAddalAm ven-thazalin irathamvaith thain-thulO kaththaiyum vEthiththu viRRuNNalAm vERoruvar kANAmal ulakath thulAvalAm viNNavarai EvalkoLalAnj san-thathamum iLamaiyO dirukkalAm maRRoru sarIraththi numpukuthalAnj salamEl n-adakkalAng kanalmE lirukkalAn- thannikaril siththipeRalAm sin-thaiyai adakkiyE summA irukkinRa thiRamarithu saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 8. ellAm aRin-thavarum EthumaRi yAthavarum illaiyenu mivvulakamI thEthumaRi yAthava nenappeyar thariththumika EzaikkuL EzaiyAkik kallAtha aRiviR kadaippadda n-AnanRu kaiyinAl uNmainjAnang kaRpiththa n-innaruLi nukkenna kaimmARu kAdduvEn kuRREvaln-An allArn-tha mEniyodu kuNdukad piRaieyiR RApAsa vadivamAna an-thakA n-Iyoru pakaddAR pakadduva thadAthadA kAsun-ampAl sellA thadAenRu pEsuvA yathuthan-tha selvamE saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 9. minpOlum idaiyodiyum odiyumena mozithalpOl menasilam polikaLArppa vIngkip pudaiththuviza sumaiyanna kongkaimada minnArkaL pinAvalAl enpOl alain-thavarkaL kaRRArkaL kallArkaL iruvarkaLil oruvaruNdaË enseykEn ammamma enpAvam enkodumai Ethen ReduththumozivEn anpAl viyan-thuruki adiyaRRa maramenna adiyilE vIzn-thuvIzn-them adikaLE yumathadimai yAngkaLenu n-Alvaruk kaRamAthi poruLuraippath thenpAlin mukamAki vadavA lirukkinRa selvamE saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 10. puththamirtha pOkamung kaRpakan-an nIzalil polivuRa irukkumiyalpum ponnulaki layirA vathaththERu varisaiyum pUmaNda lAthikkamum maththaveRi yinarvENdum mAlenRu thaLLavumem mAlumoru suddum aRavE vaikkinRa vaippALan maunathE sikanenna van-than-in naruLvazikAN suththapari pUraNa akaNdamE EkamE suruthimudi vAnaporuLE sollariya vuyirinidai yangkangku n-inRaruL suran-thuporu karuNaimukilE siththin-ilai muththin-ilai viLaikinRa pUmiyE thEdariya saththAkien siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE thEsO mayAnan-thamE. 11.

13. siRsukOthaya vilAsam

kAka mOdukazu kalakai n-Ayn-arikaL suRRu sORidu thuruththiyaik kAli raNdun-ava vAsal peRRuvaLar kAmavEL n-adana sAlaiyai pOkaAsaimuRi yidda peddiyaimum malami kun-thozuku kENiyai moyththu vengkirumi thaththu kumpiyai mudangka lArkidai sarakkinai mAka in-thrathanu minnai yoththilaka vEtham Othiyaku lAlanAr vanaiya veyyathadi kAra nAnayaman van-tha dikkumoru madkalath thEka mAnapoyai meyye nakkaruthi aiya vaiyamisai vAdavO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 1 kuRika LOdukuNa mEthu minRiyanal ozuka n-inRidum irumpanal kUda linRiyathu vAyi run-thapadi kodiya ANava aRaikkuLE aRiva thEthumaRa aRivi lAmaimaya mAyi rukkumenai aruLinAl aLavi lAthathanu karaNa mAthiyai aLiththa pOthunai aRin-thun-An piRavi lAthavaNa n-inRi dAthapadi palan-i Rangkavaru mupalamAyp periya mAyaiyi lazun-thi n-innathu prasAtha n-allaruL maRan-thidunj siRiya nEnumunai van-tha Nain-thusuka mAyi ruppathini enRukAN theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 2 ain-thu pUthamoru kAnal n-Irena adangka van-thaperu vAnamE Athi yan-than-adu vEthu minRiyaru LAyn-iRain- thilaku sOthiyE thon-tha rUpamudan arUpa mAthikuRi kuNami Ran-thuvaLar vaththuvE thuriya mEthuriya uyiri nukkuNarvu thOnRa n-inRaruL supAvamE en-tha n-ALun-adu vAki n-inRoLirum AthiyE karuNai n-IthiyE en-thai yEena idain-thidain- thurukum eLiya nEnkavalai thIravunj sin-thai yAnathai yaRin-thu n-IyunaruL seyya n-Anumini yuyvanO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 3 aiva renRapula vEdar koddama thadangka mrkkadavan muddiyAy adavi n-inRumalai yarukil n-inRusaru kAthi thinRupani veyilinAl meyva run-thuthava millain-aR sariyai kiriyai yOkamenum mUnRathAy mEvu kinRasavu pAna n-anneRi virumpa villaiyula kaththilE poymu dangkuthozil yAtha thaRkun-ala sAra thiththozil n-adaththidum puththi yUkamaRi vaRRa mUkamivai poruLe nakkaruthum maruLanyAn theyva n-allaruL padaiththa anparodu sEra vungkaruNai kUrvaiyO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 4 EkamAnavuru vAna n-IyaruLi nAla nEkavuru vAkiyE en-tha n-ALakila kOdi sirddiseya isaiyu n-ALvarai yan-ALmuthal Aka n-ALathu varaikku munnadimai kUdavE sanana mAnathO an-an-tha muNdun-ala sanana mIthithanuL aRiya vENduvana aRiyalAm mOka mAthitharu pAsa mAnathai aRin-thu viddunaiyum enaiyumE muzuthu Narn-thupara mAna inpaveLa mUzka vENdum ithuinRiyE thEka mEn-azuvi n-AnumO n-azuvin pinnai uyyumvakai uLLathO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 5 n-iyama ladsaNamum iyama ladsaNamum Asa nAthivitha pEthamum n-edithu Narn-thithaya pathma pIdamisai n-inRi langkumasa pAn-alath thiyala Rin-thuvaLar mUla kuNdaliyai inithi Rainjsiyava LaruLinAl ellai yaRRuvaLar sOthi mUlaanal engkaL mOnamanu muRaiyilE vayami kun-thuvarum amirtha maNdala mathikku LEmathiyai vaiththun-An vAyma duththamirtha vAri yaipparuki mannu mAramirtha vadivamAys seyami kun-thuvaru siththa yOkan-ilai peRRu njAnan-eRi adaivanO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 6 eRithi raikkadal n-ikarththa selvamika alla lenRoruvar pinselA thillai yennumurai pEsi dAthulakil evaru mAmenama thikkavE n-eRiyin vaikivaLar selva mumuthavi n-Oyka LaRRasuka vAzkkaiyAy n-iyama mAthin-ilai n-inRu njAnan-eRi n-iddai kUdavumen- n-ALumE aRivil n-inRukuru vAyu Narththiyathum anRi mOnakuru vAkiyE akila mIthuvara van-tha sIraruLai aiya aiyaini ensolkEn siRiya nEzain-ama thadimai yenRunathu thiruvu Laththinili run-thathO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 7 evvu yirththiraLum ulaki lennuyir enakku zain-thuruki n-anmaiyAm ithamu raippaena thenRa yAvaiyum eduththe Rin-thumatha yAnaipOl kavvai yaRRan-adai payila anparadi kaNdathE aruLin vadivamAk kaNda yAvaiyum akaNda mennairu kaikuviththu malar thUviyE pavva veNthirai koziththa thaNtharaLam viziyu thirppamozi kuLaRiyE pAdi yAdiyu Ludain-thu dain-thezuthu pAvaiyoth thasaitha linRiyE thivya anpuruva mAki anparodum inpa vIddini liruppanO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 8 maththar pEyarodu pAlar thanmaiyathu maruviyE thuriya vadivamAy mannu thEsamodu kAla mAthiyai maRan-thu n-innadiya radiyilE paththi yAyn-edithu n-ampum ennaiyoru maiyal than-thakila mAyaiyaip pAru pArena n-adaththa van-thathen pAra thaththinumi thuLLathO suththa n-iththaviyal pAku mOvunathu visuva mAyai n-aduvAkavE solla vENdumvakai n-alla kAthikathai sollu mAyaiyinu millaien siththa mippadi mayangku mOaruLai n-ampi nOrkaLpeRu pERithO theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 9 panmu kassamaya n-eRipa daiththavarum yAngka LEkadavu LenRidum pAtha kaththavarum vAtha tharkkamidu padiRa run-thalai vaNangkidath thanmu saththiluyir varavazaikkumema tharuma numpakadu mEykkiyAyth thaniyi ruppavada n-Iza lUduvaLar sanaka nAthimuni vOrkaLthanj sonma yakkamathu thIra angkaikodu mOna njAnama thuNarththiyE suththa n-iththaaru Liyalpa thAkavuLa sOma sEkarakir pALuvAyth thenmu kaththinmuka mAyi run-thakolu emmu kaththinum vaNangkuvEn theriva thaRkariya pirama mEamala siRsu kOthaya vilAsamE - 10

14. AkArapuvanam - sithampara rakasiyam

AkAra puvanamin pAkAra mAka angnganE yorumoziyAl akaNdA kAra yOkAnu pUthipeRRa anpa rAvik kuRuthuNaiyE ennaLavum ukan-tha n-adpE vAkArum padikkisaikiN kiNivA yenna malarn-thamala ridaivAsam vayangku mApOl thEkAthi yulakamengkum kalan-thu thAnE thikazanan-thA nan-thamayath theyvak kunRE. 1. anan-thapatha uyirkaLthorum uyirA yenRum Anan-tha n-ilaiyAki aLavaik keddAth thanan-thanissin mAththiramAyk kIzmEl kAddAs sathasaththAy arudkOyil thazaiththa thEvE inampirin-tha mAnpOln-An idaiyA vaNNam inpamuRa anparpakka liruththi vaiththuk kanan-tharumA kanamEthaN aruLil thAnE kanipaliththa Anan-thak kaddip pERE. 2. pERanaiththum aNuvenavE uthaRith thaLLap pErinpa mAkavan-tha perukkE pEsA vIRanaiththum in-n-eRikkE enna ennai mEvenRa varaththEpAz veyya mAyaik kURanaiththung kadan-thaellais sEda mAkik kuRaivaRan-in Ridun-iRaivE kulavA n-inRa ARanaiththum pukungkadalpOl samayakOdi aththanaiyun- thodarn-thupukum Athi n-adpE. 3. Athiyan-tham enumezuvA yIRaR ROngki arumaRaiin namungkANA tharaRRa n-AnA pEthamathang kaLumalaiya malaipOl van-thap peRRiyarum vAyvAthap pEya rAkas sAthakamO naththilenna vadavAl n-Izal thaNNarudsan- thiramauli thadakkaik kERka vEthakasin mAththiramA yemma nOrkkum veLiyAka van-thavonRE vimala vAzvE. 4. vimalamuthaR kuNamAki n-URRed dAthi vEthameduth theduththuraiththa viruththik kERka amaiyumilak kaNavadivA yathuvum pOthA thappAluk kappAlAy arudkaN NAkis samamumudan kalappumaviz thalumyAng kANath thaNNaruLthan- themaikkAkkunj sAdsip pERE imaiyaLavum upakAra mallAl vERon RiyakkAn-irk kuNakkadalA yirun-tha onRE. 5. onRAkip palavAkip palavAk kaNda oLiyAki veLiyAki uruvu mAki n-anRAkith thIthAki maRRu mAki n-Asamuda nuRpaththi n-aNNA thAki inRAki n-ALaiyumAy mElu mAna en-thaiyE emmAnE enRen REngkik kanRAkik kathaRinarkkus sEthA vAkik kadithinilvan- tharuLkUrung karuNai viNNE. 6. aruLpazuththa pazassuvaiyE karumpE thEnE AramirthE enkaNNE ariya vAna poruLanaiththun- tharumporuLE karuNai n-IngkAp pUraNamAy n-inRavonRE punitha vAzvE karuthariya karuththathanud karuththAy mEvik kAlamun-thE samumvakuththuk karuvi yAthi iruvinaiyung kUddiuyirth thiraLai yAddum vizupporuLE yAnsolum viN Nappang kELE. 7. viNNavarin- thiranmuthalOr n-Ara thAthi viLangkusaptha ridikaLkana vINai vallOr eNNariya siththarmanu vAthi vEn-thar irukkAthi maRaimunivar ellA min-thak kaNNakalnjA lammathikkath thAnE uLLang kaiyiln-ellik kanipOlak kAdsi yAkath thiNNiyan-al laRivAlis samayath thanRO seppariya siththimuththi sErn-thA renRum. 8. seppariya samayan-eRi yellAn- than-tham theyvamE theyvamenunj seyaRkai yAna apparisA LarumashathE pidiththA lippAl aduththathan-n-Ul kaLumviriththE anumA nAthi oppavirith thuraipparingngan poymey enna onRilaion RenppArppa thovvA thArkkum ipparisAnj samayamumAy alla vAki yAthusama yamumvaNangkum iyalpa thAki. 9. iyalpenRun- thiriyAmal iyama mAthi eNkuNamung kAddiyanpAl inpa mAkip payanaruLap poruLkaLpari vAra mAkip paNpuRavunj saupAna padsang kAddi mayalaRuman- thiranjsidsai sOthi dAthi maRRangka n-UlvaNangka mauna mOli ayarvaRassen niyilvaiththu rAsAng kaththil amarn-thathuvai thikasaivam azaki than-thO. 10. an-thOI thathisayamis samayam pOlin RaRinjarellAm n-aduaRiya aNimA Athi van-thAdith thiripavarkkum pEsA mOnam vaiththirun-tha mAthavarkkum maRRum maRRum in-thrAthi pOkan-alam peRRa pErkkum ithuvanRith thAyakamvE Rillai illai san-thAna kaRpakampOl aruLaik kAddath thakkan-eRi in-n-eRiyE thAnsan mArkkam. 11. sanmArkkam njAnamathin poruLum vIRu samayasangkE thapporuLun- thAnen RAkap panmArkka n-eRiyinilung kaNda thillai pakarvariya thillaimanRuL pArththa pOthang kenmArkkam irukkuthellAm veLiyE enna essamayath thavarkaLumvan- thiRainjsA n-iRpar kanmArkka n-enjsamuLa enakkun- thAnE kaNdavudan Anan-thang kANda lAkum. 12. kANdalpeRap puRaththinuLLa padiyE uLLung kAdsimeyn-n-Ul solumpathiyAng kadavu LEn-I n-INdan-edu maiyumakalak kuRukkung kAddA n-iRaiparipU raNaaRivAy n-iththa mAki vENduvirup poduveRuppus samIpan- thUram vilakalaNu kuthalmuthalAm vivakA rangkaL pUNdaaLa vaikaLmanavAk kAthi yellAm porun-thAma lakampuRamum puNarkkai yAki. 13. AkiyasaR kAriyavU kaththuk kERRa amalamAy n-aduvAki anan-tha saththi yOkamuRum Anan-tha mayama thAki uyirkkuyirA yen-n-ALum OngkA n-iRpa mOkairuL mAyaivinai uyirkad kellAm moyththathenkol upakAra muyaRsi yAkap pAkamika aruLaoru saththi van-thu pathiththathenkol n-Anenumap pAnmai enkol. 14. n-Anennum Orakan-thai evarkkum van-thu n-alin-thavudan sakamAyai n-AnA vAkith thAnvan-thu thodarumiththAl vaLarun- thunpas sAkaraththin perumaievar sARRa vallAr UnenRum udalenRung karaNa menRum uLLenRum puRamenRum oziyA n-inRa vAnenRung kAlenRun- thIn-I renRum maNNenRum malaiyenRum vanama thenRum. 15. malaimalaiyAng kAdsikaNkA NAmai yAthi maRappenRum n-inaippenRum mAyA vAri alaiyalaiyA yadikkuminpa thunpa menRum athaiviLaikkum vinaikaLenRum athanaith thIrkkath thalaipalavAnj samayamenRun- theyva menRunj sAthakaren RummathaRkus sAdsi yAkak kalaipalavA n-eRiyenRun- tharkka menRung kadaluRun-uN maNaleNNik kANum pOthum. 16. kANariya allalellAn- thAnE kadduk kaddAka viLaiyumathaik kaddOdEthAn vINiniRkarp pUramalai paduthIp padda vin-thaiyenak kANavoru vivEkang kAdda UNuRakkam inpathunpam pErU rAthi ovvidavum enaippOla uruvang kAddik kONaRavOr mAnkAddi mAnai Irkkung koLkaiyena aruLmauna kuruvAy van-thu. 17. van-thenudal poruLAvi mUnRun- thankai vasamenavE aththuvA mArkka n-Okki ain-thupulan aimpUthang karaNa mAthi aduththakuNam aththanaiyum allai allai in-thavudal aRivaRiyA maiyun-I yallai yAthonRu paRRinathan iyalpAy n-inRu pan-thamaRum paLingkanaiya siththu n-Iun pakkuvangkaN daRivikkum pAnmai yEmyAm. 18. aRivAki Anan-tha mayamA yenRum aziyAtha n-ilaiyAki yAthin pAlum piRiyAmal thaNNaruLE kOyi lAna periyaparam pathiyathanaip pERavE vENdil n-eRiyAkak kURuvankEL en-tha n-ALum n-irkkuNan-iR(ku) uLamvAyththu n-Idu vAzka seRivAna aRiyAmai ellAm n-Ingka siRsukampeR Ridukapan-than- thIrka venRE. 19. pan-thamaRum menjnjAna mAna mOnap paNponRai aruLiyan-thap paNpuk kEthAn sin-thaiyillai n-Anennum pAnmai yillai thEsamillai kAlamillai thikku millai thon-thamillai n-Ikkamillai pirivu millai sollumillai irAppakalAn- thORRa millai an-thamillai Athiyillai n-aduvu millai akamumillai puRamillai anaiththu millai. 20. illaiillai yenninonRu millA thalla iyalpAki enRumuLLa iyaRkai yAkis sollariya thanmaiyathA yAnRA nennath thOnRAthel lAmvizungkunj sorUpa mAki allaiyuNda pakalpOla aviththai yellAm adaiyavuNdu thadaiyaRavun aRivaith thAnE vellavuNding kunnaiyun-thA nAkak koNdu vEthakamAyp pEsAmai viLakkun- thAnE. 21. thAnAna thanmayamE yallAl onRaith thalaiyedukka voddAthu thalaippad dAngkE pOnAlung karppUra thIpam pOlap pOyoLippa thallAthu pulamvE RinRAm njAnAkA raththinodu njEya maRRa njAthuruvum n-azuvAmal n-azuvi n-iRkum AnAlum ithanperumai evarkkAr solvAr athuvAnAl athuvAvar athuvE sollum. 22. athuvenRAl ethuvenavon Radukkunj sangkai AthalinAl athuvenalum aRavE viddu mathuvuNda vaNdenavunj sanaka nAthi mannavarkaL sukarmuthalOr vAzn-thA renRum pathiyin-tha n-ilaiyenavum ennai yANda padikkun-iru vikaRpaththAR paramA nan-tha kathikaNdu koLLavumn-in naruLkU rin-thak kathiyanRi yuRangkEnmER karumam pArEn. 23. pArAthi viNNanaiththum n-IyAs sin-thai pariyamada lAvezuthip pArththup pArththu vArAyO enprANa n-AthA enpEn vaLaiththuvaLaith thenain-IyA vaiththuk koNdu pUrAya mAmElon RaRiyA vaNNam puNNALar pOln-enjsam pulampi yuLLE n-IrALa mAyurukik kaNNIr sOra n-edduyirththu meymmaRan-thOr n-ilaiyAy n-iRpEn. 24. AyumaRi vAkiyunnaip piriyA vaNNam aNain-thusukam peRRavanpar aiyO vennath thIyakolais samayaththunj sellas sin-thai theLin-thidavunj samAthAnanj seyvEn vAzvAn kAyilaipun sarukAthi yarun-thak kAnang kadalmalaieng kEenavung kavalai yAvEn vAyil kumpam pORkidan-thu puraLvEn vAnin mathikathirai munnilaiyA vaiththu n-ErE. 25. n-ErEthAn iravupakal kOdA vaNNam n-iththamvara vungkaLaiin- n-ilaikkE vaiththAr ArEyang kavarperumai ennE enpEn adikkinRa kARREn-I yArA lEthAn pErAthE suzalkinRAy enpEn van-thu peykinRa mukilkALem perumAn n-umpOl thArALa mAkkaruNai poziyas seyyunj sAthakamen nEkaruthis sARRu menpEn. 26. karuthariya viNNEn-I engku mAkik kalan-thanaiyE yunmudivin kAdsi yAka varuporuLep padiyirukkunj sollA yenpEn maNNEyun mudivilethu vayangku mAngkE thuriyaaRi vudaissEdan IRRin uNmai sollAnO sollenpEn suruthi yEn-I oruvaraippOl anaivarukkum uNmai yAmun uraiyanRO unmudivai urain-I enpEn. 27. uraiyiRan-thu perumai peRRuth thiraikkai n-Iddi olikkinRa kadalEiv vulakanj sUzak karaiyuminRi yunnaivaiththAr yArE enpen kAnakaththiR paingkiLikAL kamala mEvum varisiRaivaN dinangkALO thimangkAL thUthu mArkkamanRO n-IngkaLithu varaiyi lEyum periyapari pUraNamAm poruLaik kaNdu pEsiyathuN daËvorukAR pEsu menpEn. 28. oruvanavan yAnaikedak kudaththud sengkai OdduthalpOl n-AnpEthai uppO dappai maruvaviddung karppUra mathanil thIpam vayangkaviddum aikkiyam unni varun-thi n-iRpEn aruLudaiya paramenRO anRu thAnE yAnuLanen RummanakkE ANavAthi perukuvinaik kaddenRum ennAR kaddip pEsiyathan REaruLn-Ul pEsiR RanRE. 29. anRumuthal inRaivarais sanana kOdi adain-thadain-thing kiyAthanaiyAl azin-tha thallAl inRaivarai mukthiyinRE eduththa thEkam eppOthO theriyAthE ippO thEthAn thunRumanak kavalaikedap pulain-A yEnaith thozumpukoLas sIkAzith thuraiyE thUthu senRidavE poruLaivaiththa n-Ava lOyn-anj sivanappA enRa arud selvath thEvE. 30. thEvar thozum vAthavUrth thEvE enpEn thirumUlath thEvEis sakaththOr muththik kAvaluRas sivavenvAk kudanE van-tha arasEsum mAvirun-thun aruLais sArap pUvulakil vaLararuNai kiriyE maRRaip puNNiyarkA LOvenpEn puraiyon RillA OviyampOl asaivaRavun- thAnE n-iRpEn Othariya thuyarkedavE yuraikku munnE. 31. Othariya sukarpOla EnEn enna oruvarilai yOenavum uraippEn thAnE pEthamapE thangkedavum orupE sAmai piRavAthO AladiyiR periya mOna n-Athanoru tharamulakam pArkka issai n-aNNAnO enRenRE n-AnA vAkik kAthalmiku maNiyizaiyA renavA duRREn karuththaRin-thu purappathunmER kadanmuk kAlum. 32. kAlamodu thEsavarththa mAna mAthi kalan-thun-inRa n-ilaivAzi karuNai vAzi mAlaRavunj saivamuthal mathangka LAki mathAthItha mAnaaruL marapu vAzi sAlamikum eLiyEniv vazakkup pEsath thayavuvaiththu vaLarththaaruL thanmaivAzi AladiyiR paramakuru vAzi vAzi akaNdithA kAraaru LadiyAr vAzi. 33.

15. thEnmukam

thEnmukam piliRRum pain-thAd seyyapang kayaththin mEvum n-Anmukath thEvE n-innAl n-Addiya akila mAyai kAnmuyaR kompE enkO kAnalam punalE enkO vAnmuka muLari enkO maRRenkO viLampal vENdum. 1. vENduva padaiththAy n-un-thai vithippadi puran-thAn aththaik kANdaka aziththAn mukkad kadavuLthAn inaiya vARRAl ANdava nevanO enna aRikilA thakila n-IyE INdiya allal thIra emmanOrk kiyampu kaNdAy. 2. kaNdana alla enRE kaziththidum iRuthik kaNNE koNdathu paramA nan-thak kOthilA muththi aththAl paNdaiyiR padaippung kAppum paRan-thana mAyai yOdE veNdalai vizikai kAlil viLangkida n-inRAn yAvan. 3. viLangkaveN NIRupUsi virisadaik kangkai thAngkith thuLangkun-an nuthaRkaN thOnRas suzalvaLi n-edumUs sAkak kaLangkami luruvan- thAnE kakanamAyp poliyap pUmi vaLarn-thathA Lenna uLLa manRena maRaiyon RinRi. 4. maRaimuzak kolippath thAnE varathamO dapayak kaikaL muRaimaiyin Ongka n-Atham murasenak kaRangka engkum kuRaivilA vaNan-i Rain-thu kOthilA n-adananj seyvAn iRaiyavan enalAm yArkkum ithayasam mathamI thallAl. 5. allalAn- thozilpa daiththE adikkadi uruve duththE mallalmA njAlang kAkka varupavar kadavu Lennil thollaiyAm piRavi vElai tholain-thida thiruLn-Ing kAthu n-allathu mAyai thAnum n-Anena van-thu n-iRkum. 6. n-Anena n-iRku njAnam njAnaman Ran-tha njAnam mOnamA yirukka voddA mOnamin RAka vEthAn thEnena rusikkum anpAR sin-thain-ain- thurukum vaNNam vAnena n-iRain-thA nan-tha mAkadal vaLaiva thinRE. 7. inRena iruppE mennin enRunjsU niyamA muththi n-anRodu thIthu manRi n-AmunnE peRuma viththai n-inRathu peththan- thAnE n-iran-thara muththi yennin onRoru varain-An kEdka uNarvillai kuruvumillai. 8. illaiyen RidinippUmi irun-thavA RiruppO mennil n-allavan sAru vAkan n-Ansolum n-eRikku vINil thollaiyEn AkamAthi thoduppathEn mayakka mEthing kollaivan- thirumi nenna vuRavusey thiduva nan-thO. 9. an-thaNar n-Alvar kANa arudkuru vAki van-tha en-thaiyE ellAn- thAnen Riyampinan emaippa daiththa than-thain-I emmaik kAkkun- thalaivanE n-un-thai yanRO pan-thamil siththi muththi padaikkan-in aruLpA lippAy. 10.

16. panmAlai

panmAlaith thiraLirukkath thamaiyu Narn-thOr pAmAlaik kEn-IthAn padsa menRu n-anmAlai yAveduththus sonnAr n-allOr n-alamaRin-thu kallAtha n-Anunj sonnEn sonmAlai mAlaiyAk kaNNIr sOrath thoNdanEn en-n-ALum thuthiththu n-iRpEn enmAlai yaRin-thingkE vAvA enRE enaikkalappAy thirukkaruNai empi rAnE. 1. karuNaimozi siRithillEn Itha lillEn kaNNIrkam palaiyenRan karuththuk kERka orupozuthum peRRaRiyEn ennai yALum oruvAvun adimain-An oruththa nukkO iruvinaiyum mukkuNamung karaNam n-Ankum idarseyumaim pulanungkA mAthi yARum varavaravum EzaikkO redda thAna mathaththodumvan- thethirththan-ava vadiva manRE. 2. vadivanaiththun- than-thavadi villAs suththa vAnporuLE eLiyanEn manamA mAyaik kudikedukkath thusangkaddik koNda mOna kuruvEen theyvamE kOthi lAtha padiyenakkA nan-thaveLLam van-thu thEkkum padiyenakkun thirukkaruNai pRRu mARE adiyeduththen mudiyilinnam vaikka vENdum adimudiyon RillAtha akaNda vAzvE. 3. vAzvanaiththum mayakkamenath thErn-thEn thErn-tha vAREn-An appAlOr vazipA rAmal thAzvupeRRing kirun-thEnI thenna mAyan- thadaiyuRRAl mERkathiyun- thadaiya thAmE UzvaliyO allathunRan thirukkUth thOing koruthamiyEn mERkuRaiyO vuNarththA yinnam pAz avathip padaenakku mudiyA thellAm padaiththaLiththuth thudaikkavalla parisi nAnE. 4. n-AnAning kenumakan-thai enakkEn vaiththAy n-alvinaithI vinaienavE n-aduvE n-Addi UnArum udaRsumaien mIthEn vaiththAy uyirenavu mennaiyonRA vuLLEn vaiththAy AnAmai yAyakila n-ikila pEtham anaiththinuLLun- thAnAki aRivA nan-thath thEnAkip pAlAkik kaniyAyk kannal sezumpAkAyk kaRkaNdAyth thikazn-tha vonRE. 5. onRiyonRi n-inRun-inRum ennai ennai unniyunnum poruLalain-I unpAl anpAl n-inRathanmaik kirangkumvayi rAkkiya nallEn n-ivarththiyavai vENdumin-tha n-Ila nukkE enRumenRum in-n-eRiyOr kuNamu millai idukkuvAr kaippiLLai EthO EthO kanRumanath thudanaAdu thazaithin RARpOl kalviyungkEL viyumAkik kalakkuR REnE. 6. uRRathuNai n-IyallAR paRRu vERon RunnEnpan nALulakath thOdi yAdik kaRRathungkEd dathumithanuk kEthu vAkung kaRpathungkEd pathumamaiyung kANA n-Itha n-aRRuNaiyE aruLthAyE inpa mAna n-AthAn-tha paramporuLE n-Ara NAthi suRRamumAy n-allanpar thamaissE yAkath thozumpukoLung kanAkanamE sOthik kunRE. 7. kunRAtha mUvaruvAy aruvAy njAnak kozun-thAki aRusamayak kUththu mAdi n-inRAyE mAyaienun- thiraiyai n-Ikki n-innaiyA raRiyavallAr n-inaippOr n-enjsam manRAka inpakkUth thAda valla maNiyEen kaNNEmA marun-thE n-Alvark kanRAlin kIzirun-thu mOna njAnam amaiththasinmuth thiraikkadalE amara rERE. 8. thiraiyillAk kadalpOlas salanan- thIrn-thu theLin-thurukum ponpOlas sekaththai ellAng karaiyavE kanin-thurukkum mukaththi lEn-I kanin-thapara mAnan-thak kaddi in-n-AL varaiyilE varakkANEn ennAR kaddi vArththaisonnAR sukamvarumO vanjsa nEnai iraiyilE yiruththin-iru vikaRpa mAna inpan-iddai koduppathaiyA en-tha n-ALO. 9. en-than-A Lunakkadimai yAku n-ALO en-n-ALO kathivarun-AL eLiya nEnRan sin-thain-A Lathuvaraikkum mayangkiR RallAl theLin-thathuNdOmauniyAyth theLiya Orsol than-than-AL muthalinpak kAlsaR RallAl thadaiyaRaA nan-thaveLLan- thAnE pongki van-than-A Lillaimeththa alain-thE nunnai maRavAvin paththAlE vAzkin REnE. 10.

17. n-inaivu onRu

n-inaivonRu n-inaiyAmal n-iRkin akam enpAr n-iRkumida mEyaruLAm n-iddaiyaru Laddun- thanaiyenRu maRan-thiruppa aruLvadivA nathumEl thaddiyezun- thirukkuminpan- thanmayamE yathuvAm pinaiyonRu milaiyan-tha inpamenum n-ilayam peRRArE piRavAmai peRRArmaR Run-thAn manaiyenRum makanenRunj suRRamenRum asuththa vAthanaiyAm Asaimozi mannorusoR koNdE. 1. orumoziyE palamozikkum idangkodukkum an-tha orumoziyE malam ozikkum ozikkumena mozin-tha kurumoziyE malaiyilakku maRRaimozi yellAng kOdinRi vaddAdal koLvathokkung kaNdAy karumoziying kunakkillai mozikkumozi rusikkak karumpanaiya soRkodunaik kAddavungkaNdanaimEl tharumoziying kunakkillai yunnaividdu n-IngkAth thaRparamA yAnan-thap poRpothuvAy n-illE. 2. n-illAtha Akkain-ilai yanRanavE kaNdAy n-EyaaruL meyyanRO n-ilayamathA n-iRkak kallAthE En padiththAy kaRRathellAm mUdang kaRRathellAm mUdamenRE kaNdanaiyum anRu sollAlE payanillai solmudivaith thAnE thodarn-thupidi markkadampOl thoddathupaR RAn-il ellArum aRin-thidavE vAyppaRaikoN dadin-I irAppakalil lAvidamE emakkidamen RaRin-thE. 3. idamporuLE valaikkuRiththu madampukun-A yenavE engkEn-I yakappaddA yingkEn-I vAdA madampeRupAz n-enjsAlE anjsAthE n-irAsai mannidamE idaman-tha mAn-ilaththE poruLun- thidampeRavE n-iRkinellA ulakamumvan- thEval seyyumin-tha n-ilain-inROr sanakanmuthal munivar kadampeRumA mathayAnai ennavun-I pAsak kaddAna n-ikaLapan-thak kaddavizap pArE. 4. pArAthi yaNdamelAm padarkAnaR salampOl pArththanaiyE mudiviln-inRu pArethuthAn n-inRa thArAlum aRiyAtha saththanRO athuvAy angkirun-I engkirun-thum athuvAvai kaNdAy pUrAya mAkavun-I maRRonRai viriththup pulampAthE sanjsalamAp puththiyain-Ad dAthE OrAthE onRaiyun-I munnilaivai yAthE uLLapadi mudiyumelAm uLLapadi kANE. 5. uLLapadi yennavun-I maRRonRaith thodarn-thid duLangkarutha vENdAn-id kaLangkamathi yAkik kaLLamanath thuRavaividdel lAn-thuRan-tha thuRavOr kaRpiththa mozippadiyE kangkulpaka laRRa veLLaveLik kadalmUzki yinpamayap poruLAy viraviyeduth theduththeduththu viLLavumvA yinRik koLLaikoNda kaNNIrung kampalaiyu mAkik kumpiddus sakampoyenath thampadda madiyE. 6. adimudiyum n-aduvumaRRa paraveLimER koNdAl aththuvitha Anan-tha siththamuNdAm n-amathu kudimuzuthum pizaikkumoru kuRaiyumillai yeduththa kOlamellAm n-anRAkung kuRaivun-iRai vaRavE vidiyumutha yampOla aruLuthayam peRRa viththakarO dungkUdi viLaiyAda lAkum padimuzuthum viNmuzuthun- than-thAlung kaLiyAp pAlarudan unmaththar pisAsarkuNam varumE. 7. varumpOmen panavuminRi yenRumoru padiththAy vAnAthi thaththuvaththai vaLain-tharun-thi veLiyAm irumpOkal lOmaramO ennumn-enjsaik kanalmEl iddamezu kAvurukkum inpaveLLa mAkik karumpOkaN daËsIni sarukkaraiyO thEnO kaniyamirthO enarusikkung karuththavizn-thO ruNarvAr arumpOn-an maNangkAddung kAmarasang kanni aRivALO apakkuvarkkO an-n-alan-thAn viLangkum. 8. thAnEyum ivvulakam orumuthalu mAkath thanmaiyinAR padaiththaLikkun- thalaimaiyathu vAna kOnAka vorumuthaling kuNdenavum yUkang kUddiyathunj sakamudiviR kulavuRumeynj njAna vAnAka ammuthalE n-iRkun-ilai n-ammAl mathipparithAm enamOnam vaiththathumun manamE AnAlum mananjsadamen RazungkAthE yuNmai aRiviththa idangkuruvAm aruLilathon RilaiyE. 9.Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page