muththi nichchayam

by Gurugnana Sambandhar of dharumapuram mutt

முத்திநிச்சயம் (தமிழில்)

muththi ~niccayam

cIrmEvum ArUrc cithambara ~nAthanenum
pErmEvu ~jAnap pirakAsan - thArmEvu
cEvaDikaL pORRith thikazhmuththi ~niccayamon
RAva thena mozhivEn yAn	-	1	

sa~nthaana ~naRkuravar thakkOr piRarsamayam
~na~nthaathu thORRuviththa ~naRkuravar - mu~nthavE
e~nthamuththi siththaa~ntha menRaarkaL saivaththil
a~nthamuththi ~nicchayippOm yAm	-	2

a~n~nilaiyaa numpiRavu mAnmaa~na~n tha~nthiRamAm
ennilaiyE siththikku menRiYampil - unnilaithaan
illathena vE~nI yiyampu maLavaimuthal
sollumathu kELaay thuNi~nthu	-	3

Isan Ranathusaththi yinparu~nthu mIsanAl
AsaRaththan saththiyilin paanmaavu - ~nEsa
muTanaru~nthu mennin muththi yovvQAthu pAsam
viTasu thuvAY ~niRpathuvAmE	-	4

siRRinpam pErinpa~J sIvakuNa menRaNai ~nI
VuRRin piraNTu muNar~nthilaiyO - siRRinpam
~nATiR karumapala ~nAthanurup pErinpam
~nITippa TikampOl ~nI		-	5

peRuvAnum pERu~nAn pemmAnuL LuNTEl
aRivAyO vA ~na~ntha manRi - yaRivEnAn
A~na~ntha~g kATTi yakaththiruppa naakilathu
mAna~nthAn kaNTaRiyAy maRRu	-	6

vEthAka maththin vithiththa muththi thALanRi
~nIthAnE yinpamenRal ~nIthiyO - pEthAy
peRuvAnI yA ~na~ntam pERenRuraiththa
taRiyA thiru~ntanai ~nIyAm	-	7

Vunnuruva~g kaNTiruppa tOkeTTEn muththisivan
thannuruva~g kaNTirukkath thakkatE - munnaRi~jar
Othusivan tORRa monRE kANparenum
pOtha maRa~nta naiyip pOtu	-	8

IsanaiyE kANa lenathtavamun seytatelAm
mOsamAY va~ntu muTi~ntatE - pAsa
viLaiyakanRa pOtum vimalanE ~ninRAL
tanaiyaRiyA mUTarkkuth tAn	-	9

tAnanRi ~niRkavezhu~j saccitA ~na~ntanai ~nI
yAnen kuNamen nirum pennO - VUna~nI
~jaanakuNam peRRinnu ~nALAnena ~navilum
InakuNam pOna ~nilaiyE	-	10	

tOnRu paramA~na~ntac sOtiyanRi ~ninnaRivil
tOnRu suga muNTenRAy suttappoy - tOnRu inpam
Isanuyira Riva tItanRi vERuNTEl
pAsamalAtE tuNTu pAr	-	11

aNNalaippO lA~na~nta mAnmAviR kuNTAkil
eNNil piRap piRappai yeytumO - kaNNiruLai
OTTAthO Atavanuk kothtavoLi yuNTAkiR
kETTAYO kETTilaiyER kEL	-	12	

Orinpa millA tuRumala~gkaL pOkkiyiTum
pErinpa ~ninkuNamen PEdAykEL - pErinpam
~ninkuNam pOla tOnRumatu ~nIyAkaiyAn irumpu
tankuNamO tIyiyalpu taan	-	13

AsakaRRi ~ninnaRivi lA~na~nta mA~jsivanaik
kUsakaRRi yunRan kuNamenRu - pEsiyiTum
pEyAvAtik kEtu pEsiTil ~nI tAna~nta
mAyA vA tikkE makan	-	14

enRum piriyA viruLaruLA nI~gkavin pAyt
tunRu siva pOgamenac sollAmal - VunRan
~nalam pOka menRuraiththaay ~nAmaRivO ~nIyu
malam pOga muththiyenpavan	-	15

than pirama kItai vEtaa~nta~j sivAgama ~nUl
inpamuyirk kuNTen Riyampiya tEl - inpa~jcI
vAnmAviR kuNTen RanaRa~ntatanRu ~ninRapara
mAn mAviR kuNTenRa tAm	-	16

sivasaththiyaith tiLaippar sIvanmuththa rennu
mavasaththa mApA takamen - sivasaththi
than naip puNar~ntatanRu sARRuvamai yu~nteriyA
thannai mulaip pAlen RaRi	-	17

sivasaththi yaiththilaippa rAthimuththa rennu
mavasaththa mApA thakamen - sivasaththi
thannaik kaNTA~g karuLAl saccithA~na~nta menu
mannaith thiLaiththuvAzh vAr	-	18

anRiyuyir saRsiththE yA~na~ntha millaiyathaR
kenRu pala vARRAnu meythu vikka - ~ninRa
muRaiyAlu mIsanoTu muRRa~j samathai
yaRaiyAmai kURiyathu mAm	-	19

A~na~nta minRi yaransamathai muththiyeniR
RAna~ntha vEtAkama~j sARRA - VUnam
paTumE tasakAriyathtiR palavu~g
keTumE yonRA menalu~g kEL	-	20

sivasamame muththiyeniR siththA~nta manRAm
sivasamaya pEthamenac seppum - avaikaLilE
yonRenpar vEReninu mOrEka thEsamatham
anReniR maRRORkum athu	-	21	

VuLLa mala~nI~gki yO~gku sivA~na~nta
veLLath thiLaiththatuvAy mEvutalE - kaLLavizhpU~g
kothtAr virisaTaiyAr kURu sivAkamaththiR
siththA~ntha muththiyenath thERu	-	22

muththi ~niccayam muRRiRRu


Saiva Siddhanta Texts

Back to ThirumuRai Main Page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page