Gurugyanasambandhar Aruliya

Sotasakalap Pirasatasatkam


sOTasakalAp pirAsAtasaTkam

kalaikaLin vannamum tAnamum kURiyatu:

~naRRazhalin kozhu~ntupaya katirminnu viLakku
	~naNNum vA LoLi pukaimA Nikkamiru minnu
VuRRoLiru miravi ~nURAyirakOTi yutava
	oLiyanna tokaivaTTa ~jAnAkAyam
aRRamil ~jAnav vAzhi ~jAnakkaN NATi
	avir~nURA yirakOTi matiyoLiyat tokaiyE
peRRa tina karaveyil mER pEsavaru miruLE
	piRa~gku~nti mutalmuTi mER RuvAtasA~ntam peRumE	- 1

mEl sOTasakalaikku ~nApimutalAkat tuvAtasAQ~ntam 
aLavAka aLavu~n tAnamum solliyatu:
a~gkula~nA lakarattiR ku~nti mItE aTuttiTu mUnRiR keTTeT TAyE niRku~n tu~gkamuLa ~nAvinukku mUnRu mUnRA~n tula~gkiyavO riraNTinukku ~nAnku ~nAnkA~n ta~gkiyamE lonRukku mUnRE yAku~n taya~gkiyamE lonRukkon RAkac sARRum pa~gkamilA vivaikaLtuvA tasA~nta mAkap pA~gkupeRu kalaikalenap pakaru ~nUlE - 2 mEl akara mutalAna sOTasa kalaikku vaTivu solliyatu: akaramuka ram makaram vi~ntu ~nalla artta sa~ntiranivaiyav vaTivE yAkum pukalavaru mukkONa miruvi~ntu ~naTuvE poru~ntu malam vi~ntuvalam ~naTuvE vi~ntu takavuTaiya tirisUla miraNTu vi~ntu sArum viyO mAti~nAl vi~ntu ~nAnkAy ~nikazhavaru mirukucci yiraNTu vi~ntu ~nITumoru vi~ntuvena ~niRuttu ~nUlE - 3 mEl patinARu kalaikaLukku~n tEvatai kURiyatu: malarayan munnAlvarkaLu mAku mu~nti maruvakara mAti yoru ~nAlukkum mEl ilakavaru ~nAnkinukku~j satAsivamE teyvam ezhiluTaiya mEliraNTiR kAkatamA~j sivamE ~nalamuTaiya ~nAnkinukku ~naRparama sivamE ~naNNuma~nA katasivamE ~navilariya viraNTiR(ku) VulakaRiya vai~ntumUn RiraNTi raNTE yuLLAku miraNTiraNTiR koru~nAnku tAnE - 4 mEl AtAra ~nirAtAra~gkaLukku~g kalaikaLukkum
mala~nilai solliyatu:
mUlatti lO~gkaara masapaik kaaka mozhivarkaa mikamalamEl mukizhkku mu~nti yElattaan mEvakara munni raNTiR kizhukkumala mEliraNTiR kilaku mAyai sIlattAn mEviraNTiR RikazhmA yEyat tiRaluTaiya mEliraNTiR sErmA mAyai sAlattAn mEliraNTiRRa kuti rOta~n taya~gkiyamE liraNTiR kA NavamE sARRil - 5 mEl AtAra ~nirAtaara~gkaLiluLLa mala~gkaLuTanE eNpattu
~nAnku ~nURAyira yOni pEtamum sOtanaip paDum enkinRadu:
ariyamUlA taara madanin mEvi yaviru mO~g kAramozhi lasapaik kAkad terivariya yOnitA paramE yAku~n tikazhvaru mu~ntiyinmE lakaramAdip piravariya vivviraNDA yatukU RAkip peRum yOni yUrvanavu ~nIril vAzhtaR(ku) Vuriyanavum paRavaikaLu ~nARkAnmA niTarum Vuyardeyva katiyumena vuraikku ~nUlE - 6 mEl ellAk kalaikaLukkum mAttiraiyu~j
saTsUniyamum kURiyatu:
mUnRukara miraNTukara makara monrE mu~ntuvi~ntu varaipiRaikAl mukkONa maraikkAl AnRamai~nta ~nAtamA kANi ~nAtA~ntam araimAmE laraikkANi sattiyaimu~n tiriyai yEnRaviyA piniyaraik kANiyinkI zhinaraiyE yimmuRai viyOmAti yaraiyaraimAt tiraiyE tOnRu makarattinmE nirOtasatti yinmEl tORRumviyA pinisamanai yunmanai mERsunnE - 7

- sODasakalAp pirAda saDkam muRRiRRu -


Please send your comments and corrections