தலமர சிறப்புகள்

தென்னை மரம்தென்னை Cocos nucifera, Linn.; Arecaceae. அடையும் வல்வினை யகல அருள்பவர் அன்னுடை மழுவாம் படையர் பாய்புலித் தோலர் பைம்புனற் கொன்றையர் படர்புன் சடையில் வெண்பிறை சூடித் தார்மணி யணிதரு தறுகண் விடையர் வீங்கெழில் தெங்கூர் வெள்ளியங் குன்றமர்ந்தாரே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருத்தெங்கூர், வடகுரங்காடுதுறை முதலிய தலங்களில் தென்னை தலமரமாக விளங்குகின்றது. இது நீண்ட ஓலைத் தொகுதியை இலையாகவும், பாளையாக பூங்கொத்தினையும் கிளைகளற்று நெடிதுயர்ந்து வளரும் புல்லின மரமாகும். தமிழகமெங்கும் வளர்க்கப்படுகிறது. பூ, இளநீர், காய், மட்டை ஆகியன மருத்துவக் குணங்கொண்டவை.

பூ சிறுநீர் பெருக்கும், வெப்பகற்றும், உடல் உரமாக்கும், பசி மிகுக்கும். இளநீர் தாகம் தணிக்கும், குளிர்ச்சியுண்டாக்கும், உள்ளழல் அகற்றும். தேங்காய்ப் பால் மலமிளக்கும், தாது வெப்பகற்றும், உடல் பலம் பெருக்கும்.


< PREV <
துளசி
Table of Content > NEXT >
தேற்றாமரம்