தலமரச் சிறப்புகள்

சந்தன மரம் (Sandalwood Tree)சந்தனம் Santalum album, Linn.; Santalaceae. செடிகொள் நோயின்அடை யார்திறம் பார்செறு தீவினை கடிய கூற்றமுங் கண்டக லும்புகல் தான்வரும் நெடிய மாலொடயன் ஏத்தநின் றார்திரு வாஞ்சியத் தடிகள் பாதம்அடைந் தாரடி யாரடி யார்கட்கே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருவாஞ்சியம், திருவழுந்தூர் ஆகிய தலங்களில் தலமரமாக விளங்குவது சந்தன மரமாகும். தமிழக மலைக்காடுகளில் தானே வளரும் மரம். உலர்ந்த மரம் மணம்மிக்கது. வெள்ளை, மஞ்சள், சிவப்பு என மூன்று வகைகள் உள்ளன. இவற்றுள் செஞ்சந்தனமே மருத்துவக் குணமிக்கதாகும். கட்டையும் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய்யும் மருத்துவப் பயனுடையவை.

சிறுநீர், வியர்வை ஆகியவற்றைப் பெருக்கும். உடலைக் குளிர்வித்துத் தேற்றும். நாடிநடையை மிகுத்து உடல் வெப்பத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். சதை நரம்புகளைச் சுருங்கச் செய்து இரத்தக் கசிவு, சீழ் ஆகியவற்றைத் தடுக்கும்.

Adenanthera pavonina, L. <=> Red Sandalwood Tree


Canopy


sandalwood tree canopy
Name Red Sandalwood Tree
Family Fabaceae
SubFamily Mimosoideae
Genus Adenanthera
Species Pavonina
Authority L.
Type Deciduous
Common Family Pea
Sub Family mimosa
Native India, S.E Asia
Size Medium


Reference


Language Common Red Sandalwood, Coral-wood, Peacock flower fence, Red beadtree
Language Hindi Raktakambal,ranjana,raktachandan
Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description Red Sandalwood is a timber tree. This plant is found in the wild in India. Leaves are compound bipinnate, green when young, turning yellow when old. The small, yellowish flower grows in dense drooping rat-tail flower heads, almost like cat-tail flower-heads. Fruits are curved, hanging, green pods that turn brown, coil up and split open as they ripen to reveal small bright red seeds.These attractive seeds have been used as beads in jewellery, leis and rosaries. They were also used in ancient India for weighing gold. The seeds are curiously similar in weight. Four seeds make up about one gramme. Children love the hard red seeds and few can resist collecting the brightly coloured seeds usually littered under the tree. The young leaves can be cooked and eaten. the wood is extremely hard and used in boat-building and making furniture.
Medicinal uses A red powder made from the wood is also used as an antiseptic paste. In Ancient Indian medicine, the ground seeds are used to treat boils and inflammations. A decoction of the leaves is used to treat gout and rheumatism. The bark was used to wash hair.
Where 80 ft road indiranagar, defence colony, Bangalore
Opposite Ambedkar College, Indiranagar, Bangalore


Bark


sandalwood tree bark
Color Brown or Grey
Texture Flaky


Flowers


sandalwood tree flower
Size small
Shape spikes
Color white to yellow
Season Mar-May


Fruits


sandalwood tree fruit
Shape Twisted Pod
Color Green turning brown
Info Proudly displaying red seeds


Leaves


sandalwood tree leaf
Type Bipinnate
Stalks 3-6 pairs
Info Leaflets arranged alternately, and blunt at both ends


Picture Carousel (24)< PREV <
சதுரக்கள்ளி
Table of Content > NEXT >
சிறுபூளை