தலமரச் சிறப்புகள்

புன்னை மரம் - Punnai tree (Alexandrian Laurel Tree)புன்னை Calophyllam inophyllam, Linn.; Clusiaceae மின்னியல் செஞ்சடை வெண்பிறை யின்விள நூலினன் பன்னிய நான்மறை பாடியா ஒப்பல வூர்கள்போய் அன்னம்அன் னந்நடை யாளொ டும்மமரும்மிடம் புன்னைநன் மாமலர் பொன்னுதிர்க் கும்புன வாயிலே. - திருஞானசம்பந்தர்.

Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)
Punnai (Poon Tree)

திருப்புனவாயில், திருப்புகலூர், திருமயிலாப்பூர், திருவெண்ணெய்நல்லூர், திருவேட்டக்குடி முதலிய சிவத்தலங்களில் புன்னை தலமரமாக விளங்குகிறது. திருவேட்டக்குடியில் சிவபிரானை “நறையுலவும் பொழிற்புன்னை நன்னிழற்கீழமரும் இறை” என தேவாரம் குறிப்பிடுகிறது. இம்மரம் தமிழகத்தின் கடற்கரைகளிலும், ஆற்றங்கரைகளிலும் தானே வளரும் இயல்பினது. இதன் இலை சற்று நீண்டதாகவும், பளப்பளப்பாகவும் இருக்கும், உருண்டையான உள்ஓடுள்ள சதைக்கனியை உடையது. இதன் இலை, பூ, விதை, பட்டை, நெய் ஆகியவை மருத்துவப் பயன் உடையது.

தாது அழுகல் போக்கியாகவும், உடல் இசிவு நீக்கியாகவும், நாடி நடையை உயர்த்தி உடல் வெப்பு தரும் மருந்தாகவும் பயன்படும். தோல் நோய்க்குச் சிறந்த மருந்தாகும்.

Calophyllum inophyllum, L. <=> Alexandrian Laurel Tree - Punnai


Canopy


Thumbnails
Name Alexandrian Laurel Tree
Family Clusiaceae
Genus Calophyllum
Species Inophyllum
Authority L.
Type Evergreen
Common Family Garcinia
Native India, East Africa, Malaysia, australia
Size Large
Height 8-20 m


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Hindi Sultan Champa
Description Sultan Champa is a beautiful large evergreen tree native to southern coastal India, East Africa, Malaysia and Australia. It is a low-branching and slow-growing tree with a broad and irregular crown. It usually reaches 8 to 20 m in height. The tree supports a dense canopy of glossy, elliptical leaves. The very fragrant white flowers are 25 mm across and occur in racemose or paniculate inflorescences consisting of 4 to 15 flowers. The flowers have snow-white petals with a thick center of yellow stamens. The fragrant flowers have been prized as an adornment and as a perfume. The fruit (the ballnut) is a round, green drupe reaching 2 to 4 cm in diameter and having a single large seed. When ripe, the fruit is wrinkled and its color varies from yellow to brownish-red. This tree often grows in coastal regions as well as nearby lowland forests. However it has also been cultivated successfully in inland areas at moderate altitudes.
Where Lalbagh, Bangalore
Someshwara Temple, Ulsoor, Bangalore


Bark


Thumbnails
Texture Dark Grey


Flowers


Thumbnails
Color White
Info Fragrant
Season May-Jun


Fruits


Thumbnails
Size 2-4 cm
Shape Round
Color Green to yellowish brown


Leaves


Thumbnails
Type oval
Texture Feathery


Picture Carousel (30)< PREV <
புளியமரம்
Table of Content > NEXT >
மகிழமரம்