தலமர சிறப்புகள்

பிரம்பு கொடிபிரம்பு Calamus rotang, Palmae. மங்குநோய் உறும்பிணி மாயும்வண்ணஞ் சொல்லுவன் செங்கண்மால் திசைமுகன் சென்றளந்துங் காண்கிலா வெங்கண்மால் விடையுடை வேதியன் விரும்புமூர் கொங்குலாம் வளம்பொழிற் கோடிக்காவு சேர்மினே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருக்கோடிக்கா என்னும் திருத்தலத்தின் தலமரமாக விளங்குவது பிரம்பு ஆகும். இஃது அடர்ந்து வளரும் கொடி இனத்தைச் சார்ந்தது. தமிழகக் கடற்கரைகளிலும், மலைக்காடுகளிலும் வளர்கின்றது. இதன் கிழங்கு மருத்துவக் குணமுடையதாகும்.


< PREV <
பாலைமரம்
Table of Content > NEXT >
புங்கமரம்