தலமர சிறப்புகள்

பன்னீர் மரம்பன்னீர் மரம் Guettarda Speciosa, Rubiaceae. ஒட்டி நின்ற உடலுறு நோய்வினை கட்டி நின்ற கழிந்தவை போயறத் தொட்டு நின்றும்அச் சோற்றுத் துறையர்க்கே பட்டி யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே. - திருநாவுக்க்ரசர்.

திருச்சோற்றுத்துறை, கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி முதலிய திருக்கோயில்களில் பன்னீர் தலமரமாக விளங்குகின்றது. இது அகன்ற கொத்தான இலைகளையும், வெண்ணிற நீண்ட மணமுடைய பூக்களையும் உடைய படர்ந்து வளரும் மரமாகும். பூக்களுக்காக தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது. பூக்கள் மருத்துவக் குணமுடையது. இதை தனித்து மருந்தாகப் பயன்படுத்தும் வழக்கம் இல்லை; பித்தந்தணிக்கும் மருந்துக்களுடன் சேர்க்க நற்குணத்தைத் தருகின்றது.


< PREV <
பவளமல்லிகை
Table of Content > NEXT >
பனைமரம்