தலமரச் சிறப்புகள்

பனை மரம் (Palm Tree)பனை Borassus flabelliber, Linn.; Palmae. ஏடுலா மலர்மிசை அயனெழில் மாலுமாய் நாடினார்க் கரியசீர் நாதனார் உறைவிடம் பாடெலாம் பெண்ணை யின்பழம்விழப் பைம்பொழில் மாடெலாம் மல்குசீர் மாமழ பாடியே. - திருநாவுக்கரசர்.

திருப்பனந்தாள், திருப்புறவார் பனங்காட்டூர், திருப்பனையூர், திருமழபாடி, திருவோத்தூர், திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் முதலிய சிவத் தலங்களில் பனை மரம் தலமரமாக விளங்குகின்றது. கைவடிவமான விசிறி போன்ற தனியிலைகளையும் புறவயிரமுடைய நெடிதுயர்ந்து கிளையிலாது வளரும் புல்லின மரமாகும். தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் தானே வளர்வது. குருத்து, ஓலை, பாளை, பூ, மது, கள், நுங்கு, பழம் ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையதாகும்.

ஓலை சதை நரம்புகளைச் சுருங்கச் செய்து குருதி சீழ்க்கசிவைத் தடுக்கும். நுங்கு சிறுசீர்ப் பெருக்கி அகவெப்பத்தைத் தணித்து உடலை உரமாக்கும்; மது சிறுநீர் பெருக்கி குளிர்ச்சி உண்டாக்கும். கள் நாடி நடையை மிகுத்து உடல் வெப்பம் தரும்; நீர்விடாய்த் தணிக்கும்.

Borassus flabellifer, L. <=> Palmyra Palm Tree


Canopy


Palmyra canopy
Name Palmyra Palm Tree
Family Arecaceae
Genus Borassus
Species flabellifer
Authority L.
Type Evergreen
Common Family Palm
Native South East Asia
State Tree Tamil Nadu
Size Large
Height 30 m


Reference


Language Common African fan palm, borassus palm, doub palm, great fan palm, lontar palm, ron palm, tala palm, tal-palm, toddy palm, wine palm
Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description Borassus flabellifer, the Asian Palmyra palm, Toddy palm, Sugar palm, or Cambodian palm, is native to South and Southeast Asia, in the Indomalaya ecozone. It is palm tree, one of the Sugar palm group, found from Indonesia to Pakistan. The palmyra palm is a large tree up to 30m high and the trunk may have a circumference of 1.7m at the base. There may be 25-40 fresh leaves. Leaves are leathery, gray green, fan-shaped, 1-3 m wide, folded along the midrib; are divided to the center into 60-80 linear- lanceolate, 0.6-1.2 m long, marginally spiny segments. Their strong, stalks, 1-1.2 m long, are edged with hard spines. In India, it is planted as a windbreak on the plains. It is also used as a natural shelter by birds, bats and wild animals. The flowers are produced in big clusters of long, white string-like inflorences. The coconut-like fruits are three-sided when young, becoming rounded or more or less oval, 12-15 cm wide, and capped at the base with overlapping sepals. When the fruit is very young, this kernel is hollow, soft as jelly, and translucent like ice, and is accompanied by a watery liquid, sweetish and potable. The chief product of the palmyra is the sweet sap (toddy) obtained by tapping the tip of the inflorescence, as is done with the other sugar palms and, to a lesser extent, with the coconut. The toddy ferments naturally within a few hours after sunrise and is locally popular as a beverage. Rubbing the inside of the toddy-collecting receptacle with lime paste prevents fermentation, and thereafter the sap is referred to as sweet toddy, which yields concentrated or crude sugar (gur in India; jaggery in Ceylon); molasses, palm candy, and vinegar. Palmyra palm jaggery (gur) is much more nutritious than crude cane sugar. Traditionally, the Indian 'Nadar' community are the people who make their living from this tree using its wood, fruits, sap, stems, petioles and leaves to process a variety of food products, beverages, furniture, building materials, and handicrafts.
Where 100 ft road, near CMH road, I Stage, Indiranagar, Bangalore


Bark


Palmyra bark
Color dark


Flowers


Palmyra flower
Shape ovoid
Color Yellow
Season Mar-Apr


Fruits


Palmyra fruit
Shape olive like
Color yellow brown to black or purple


Leaves


Palmyra leaf
Type fan
Size 2 m


Picture Carousel (13)< PREV <
பன்னீர்மரம்
Table of Content > NEXT >
பாதிரிமரம்