தலமர சிறப்புகள்

பாதிரி மரம்பாதிரி Stereospermum suaveblens, Dt.; Bignoniaceae. விடையான் விரும்பியென் னுள்ளத் திருந்தான் இனிநமக்கிங் கடையா அவலம் அருவினை சாரா நமனையஞ்சோம் புடையார் கமலத் தயன்போல் பவர்பா திரிப்புலியூர் உடையான் அடியார் அடியடி யோங்கட் கரியதுண்டே. - திருநாவுக்கரசர்.

திருப்பாதிரிப்புலியூர், திருவலிதாயம், திருஅவினாசி, திருவாரூர் முதலிய சிவத் தலங்களில் பாதிரி தலமரமாக விளங்குகின்றது. இவற்றுள் பாதிரிப்புலியூரில் வெண்பாதிரியும், திருவாரூரில் செம்பாதிரியும் தலமரமாக உள்ளது. இணையில்லாத எதிர் அடுக்கில் அமைந்த சிறகமைப்புக் கூட்டிலைகளையுடைய வறட்சியான காடுகளில் வளரும் மரம். வெண்பாதிரி மலர் சிவப்பு வரிகளுடைய மஞ்சள் நிறமும், செம்பாதிரி மலர் மங்கிய செம்மஞ்சள் நிறமும் உடையது. இலை, பூ, வேர் ஆகியவை மருத்துவப் பயன் உடையது.

சிறுநீர் பெருக்குதல், வெப்பகற்றுதல் ஆகிய மருத்துவக் குணங்களையுடையது.


< PREV <
பனைமரம்
Table of Content > NEXT >
பாலைமரம்