தலமரச் சிறப்புகள்

மூங்கில்மரம் - (Bamboo Tree)மூங்கில் Bambusa arundinaceae, Retz.; Gramineae. மடந்தை பாகம் மகிழ்ந்த மணாளனார் தொடர்ந்த வல்வினை போக்கிடுஞ் சோதியார் கடந்த காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்தவர் படர்ந்த நாகத்தார் பாசூ ரடிகளே. - திருநாவுக்கரசர்.

திருப்பாசூர், திருநெல்வேலி, திருவெண்ணெய் நல்லூர், திருவேட்களம் முதலிய திருக்கோயில்களில் தலமரமாக விளங்குவது மூங்கிலாகும். இது நீண்ட கூரான முனையுடைய சுரசுரப்பான மெல்லிய இலைகளைக் கொண்ட, கணுக்களில் முள்ளுள்ள, உட்கூடான, கூட்டமாக நீண்டு வளரும் மரமாகும். தமிழகமெங்கும் வளர்க்கப்படுகிறது. காடுகளில் தானே வளர்கிறது. இலை, கணு, வேர், விதை, உப்பு ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையது.

இம்மரம் இசிவு அகற்றல், உடல் உரமாக்கல், காமம் பெருக்குதல் ஆகிய மருத்துவக் குணங்களுடையது. இலை மாதவிடாய்த் தூண்டியாகவும், நுண்புழுக் கொல்லியாகவும் பயன்படுகிறது.

Canopy

Moongkil (Bamboo)
Moongkil (Golden Bamboo)
Moongkil (Golden Bamboo)
Name : Golden Bamboo
Plant Type : Grass
Family Poaceae
Genus Bambusa
Species vulgaris
Authority Schrad. ex J.C.Wendl.
Type Deciduous
Common Family Grass
Native India
Size Large
Height 23-80 feet

Reference

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
Description Golden Bamboo is a of mutations of Common Bamboo (Bambusa vulgaris), and has golden colored stems. There are narrow green stripes on the stems. Leaves are narrowly lanceshaped, 10-30 cm long, 1.3-2.5 cm broad, both surfaces hairless. It is a typical bamboo for ornamental plantation in the world at present.
Where Everywhere

Bark

Moongkil (Golden Bamboo)
Moongkil (Bark of Golden Bamboo)
Moongkil (Bark of Golden Bamboo)
Color Golden

Flowers

Color white

Fruits

Color unknown

Leaves

Moongkil (Leaves of Golden Bamboo)
Moongkil (Leaves of Golden Bamboo)
Type lance
Size 10 - 30 cm

Moongkil (Golden Bamboo)


< PREV <
முல்லை
Table of Content > NEXT >
வஞ்சி