தலமரச் சிறப்புகள்

மாமரம் - Mango Treeமா Mangifera indica, Linn.; Anacardiaceae.

மா / maa / Mangifera indica
மா
மந்த மார்பொழில் மாங்கனி மாந்திட மந்திகள் மாணிக்கம் உந்தி நீர்வரு காவிரி வடகரை மாந்துறை யுறைவானை நிந்தி யாஎடுத் தார்த்தவல் லரக்கனை நெறித்திடு விரலானைச் சிந்தி யாமனத் தாரவர் சேர்வது தீநெறி யதுதானே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருமாந்துறை, திருமயிலாடுதுறை, திருநாகைக்காரோணம், திருக்கச்சியேகம்பம், திருஉசாத்தானம், திருஅவிநாசி முதலிய சிவத்தலங்களில் மா தலமரமாக விளங்குகிறது. இஃது காம்புள்ள நீண்ட தனி இலைகளையும், கொத்தான மலர்களையும், புளிக்கும் காய்களையும், உண்ணக்கூடிய இனிய சதைக் கனியையும் உடையது; என்றும் பசுமையான பெரிய மரமாக வளரக்கூடியது. தமிழகமெங்கும் கனிகளுக்காகப் பயிரிடப்பெறுகிறது. துளிர், இலை, பருப்பு, பட்டை ஆகியவை மருத்துவக் குணமுடையதாக விளங்குகிறது.

பிஞ்சு உள்ளழலாற்றி பசிமிகுக்கும், காய் மலமிளக்கும், பழம் சிறுநீர் வியர்வை பெருக்கும், பருப்பு நுண்புழுக்களை கொல்லும், உள்ளழலாற்றி உடல் உரம் பெருக்கும், பட்டை சதை நரம்புகளைச் சுருக்கி இரத்தம் சீழ்க்கசிவை அடக்கும்.

Mangifera indica, L. <=> Mango Tree


Canopy


Canopy of Mango tree
Name Mango Tree
Family Anacardiaceae
Genus Mangifera
Species Indica
Authority L.
Type Semi Evergreen
Common Family Cashew
Native India
Size Medium
Height 35-40m


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description It is a matter of astonishment to many that the delicious mango, one of the most celebrated of Indian fruits, is a member of the family Anacardiaceae notorious for embracing a number of highly poisonous plants. The mango tree is erect, 30 to 100 ft high, with a broad, rounded canopy which may, with age, attain 100 to 125 ft in width, or a more upright, oval, relatively slender crown. In deep soil, the taproot descends to a depth of 20 ft, the profuse, wide-spreading, feeder root system also sends down many anchor roots which penetrate for several feet. The tree is long-lived, some specimens being known to be 300 years old and still fruiting. Nearly evergreen, alternate leaves are borne mainly in rosettes at the tips of the branches and numerous twigs from which they droop like ribbons on slender petioles 1 to 4 in long. Hundreds and even as many as 3,000 to 4,000 small, yellowish or reddish flowers, 25% to 98% male, the rest hermaphroditic, are borne in profuse, showy, erect, pyramidal, branched clusters 2 1/2 to 15 1/2 in high. There is great variation in the form, size, color and quality of the fruits. They may be nearly round, oval, ovoid-oblong, or somewhat kidney-shaped, often with a break at the apex, and are usually more or less lop-sided.
Where 7th main road, II Stage, indiranagar, Bangalore


Bark


Bark of Mango tree
Color Grey brown
Texture rough
Info Shallow cracks


Flowers


Flower of Mango tree
Size 10-40 cm
Shape panicles
Color yellowish green
Season Jan-Mar


Fruits


Fruit of Mango tree
Size big
Shape kidney
Texture Smooth
Color Green to yellow
Info Edible


Leaves


Leaf of Mango tree
Type ovate
Texture Feathery
Color orange ping to red to glossy green
Info Young leaves pink or purple


Picture Carousel (25)< PREV <
மாதவி
Table of Content > NEXT >
மாவிலங்கமரம்