தலமரச் சிறப்புகள்

இலுப்பை மரம் - Mahua Treeஇலுப்பை Bassia longifolia, J. Koenig.; Sapotaceae.

இலுப்பை / iluppai / Bassia longifolia
இலுப்பை மரம்
ஆடுமின் அன்புடை யீர்அடிக் காட்பட்டதூளி கொண்டு சூடுமின் தொண்டருள் ளீர்உம ரோடெமர்சூழ வந்து வாடும்இவ் வாழ்க்கைதன் னைவருந் தாமல்திருந்தச் சென்று பாடுமின் பத்தருள் ளீர்பழ மண்ணிப்படிக்க ரையே. - சுந்தரர்.

இலுப்பை மரம்
இலுப்பை மரம்
இலுப்பை மரம்
இலுப்பை மரம்
இலுப்பைக் காய்
இலுப்பைக் காய்

திருஇரும்பைமாகாளம், திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை, திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு), திருவனந்தபுரம் முதலிய திருக்கோயில்களில் இலுப்பை மரம் தலமரமாக உள்ளது. திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை தலமரத்தால் இலுப்பைப்பட்டு என்றே தற்பொழுது விளங்குகிறது. கொத்துக் கொத்தான நீண்ட இலைகளையும் கொத்தான வெண்ணிற மலர்களையும் முட்டை வடிவ சதைக்கனியையும் நொறுங்கக் கூடிய உறையினால் மூடப்பெற்ற விதையினையும் உடைய வன்மையான மரம். சாறு, பால் தன்மை கொண்டது. இருப்பை, ஓமை என்ற பெயர்களாலும் குறிப்பிடப்படுகிறது. விதையிலிருந்து எடுக்கக் கூடிய திருவிளக்கெரிக்கப் பயன்படும் எண்ணெய்க்காக திருக்கோயில் சார்ந்த இடங்களில் தோப்பு தோப்பாக வளர்க்கப்பெற்றது; காடுகளிலும் தானே வளர்கிறது. இலை, பூ, காய், பழம், விதை, நெய், பிண்ணாக்கு, மரப்பட்டை, வேர்ப்பட்டை ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையவையாக விளங்குகிறது.

இலை பால் பெருக்கும், பூ நாடி நடையையும் உடல் வெப்பத்தையும் அதிகரிக்கும்; உடலுக்குப் பலம் கொடுக்கும் பட்டை, விதை ஆகியவை உடல்தேற்றி உரமாக்கும்; பசிமிகுக்கும், நெய் புண்ணாற்றும். பிண்ணாக்கு தொற்றுப்புழு, குடற்புழு ஆகியவற்றைக் கொல்லும், வாந்தி உண்டாக்கும்.

Madhuca longifolia var. latifolia, (Roxb.) A. Chev. <=> Mahua Tree


Canopy


Canopy of Mahua Tree
Name Mahua Tree
Family Sapotaceae
Genus Madhuca
Species longifolia var. latifolia
Authority (Roxb.) A. Chev.
Type Semi Evergreen
Common Family Mahua
Native India
Size Medium


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description Mohwa is one of the most important of Indian forest trees, not because it may possess valuable timber - and it is hardly ever cut for this purpose - but because of its delicious and nutritive flowers. It is a tree of abundant growth and, to the people of Central India, it provides their most important article of food as the flowers can be stored almost indefinitely. It is large and deciduous with a thick, grey bark, vertically cracked and wrinkled. Most of the leaves fall from February to April, and during that time the musky-scented flowers appear. They hang in close bunches of a dozen or so from the end of the gnarled, grey branchlets. Actually the word ‘hang’ is incorrect because, when a bunch is inverted, the flower stalks are sufficiently rigid to maintain their position. These stalks are green or pink and furry, about 5 cm. long. The plum-coloured calyx is also furry and divides into four or five lobes; within them lies the globular corolla, thick, juicy and creamy white. Through small eyelet holes at the top, the yellow anthers can be seen. The stamens are very short and adhere to the inner surface of the corolla; the pistil is a long, protruding green tongue. It is at night that the tree blooms and at dawn each short-lived flower falls to the ground. A couple of months after the flowering period the fruit opens. They are fleshy, green berries, quite large and containing from one to four shiny, brown seeds.
Medicinal uses Medicinally the tree is very valuable. The bark is used to cure leprosy and to heal wounds, tne flowers are prepared to relieve coughs, biliousness and heart-trouble while the fruit is given in cases of consumption and blood diseases.
Where Lalbagh, Bangalore


Bark


Bark of Mahua Tree
Color grey brown


Flowers


Flower of Mahua Tree
Color creamish
Season Feb-Mar


Fruits


Fruit of Mahua Tree
Shape olive like
Color green


Leaves


Leaf of Mahua Tree
Type oval


Picture Carousel (39)
தென்னிந்திய இலுப்பை மரம்

Madhuca longifolia var. longifolia, (L.) J. F. Macbr. <=> South Indian Mahua Tree


Canopy


Thumbnails
Name South Indian Mahua Tree
Family Sapotaceae
Genus Madhuca
Species longifolia var. longifolia
Authority (L.) J. F. Macbr.
Type Semi Evergreen
Common Family Mahua
Native India
Size Medium


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description South Indian Mahua is a variety of Mahua which is predominently found in South India. It differs from the usual Mahua in that its leaves are narrower. Mohua is one of the most important of Indian forest trees, not because it may possess valuable timber - and it is hardly ever cut for this purpose - but because of its delicious and nutritive flowers. It is a tree of abundant growth and, to the people of Central India, it provides their most important article of food as the flowers can be stored almost indefinitely. It is large and deciduous with a thick, grey bark, vertically cracked and wrinkled. Most of the leaves fall from February to April, and during that time the musky-scented flowers appear. They hang in close bunches of a dozen or so from the end of the gnarled, grey branchlets. The reddish young leaves with the flower clusters look very attractive. The flower stalks are green or pink and furry, about 5 cm. long. The plum-coloured calyx is also furry and divides into four or five lobes; within them lies the globular corolla, thick, juicy and creamy white. Through small eyelet holes at the top, the yellow anthers can be seen. The stamens are very short and adhere to the inner surface of the corolla; the pistil is a long, protruding green tongue. It is at night that the tree blooms and at dawn each short-lived flower falls to the ground. A couple of months after the flowering period the fruit opens. They are fleshy, green berries, quite large and containing from one to four shiny, brown seeds.
Medicinal uses Medicinally the tree is very valuable. The bark is used to cure leprosy and to heal wounds, tne flowers are prepared to relieve coughs, biliousness and heart-trouble while the fruit is given in cases of consumption and blood diseases.
Where NPS, 12A main road, indiranagar, Bangalore


Bark


Thumbnails
Color grey brown


Flowers


Thumbnails
Color creamish
Season Feb-Mar


Fruits


Thumbnails
Shape olive like
Color green


Leaves


Thumbnails
Type oval


Picture Carousel (42)< PREV <
இலந்தைமரம்
Table of Content > NEXT >
ஊமத்தம்