தலமர சிறப்புகள்

எலுமிச்சை மரம்எலுமிச்சை Citrus medica, Linn.; Var. Limonum; Rutaceae. விங்குவிளை கழனிமிகு கடைசியர்கள் பாடல்விளை யாடல் அரவம் மங்குலொடு நீள்கொடிகள் மாடமலி நீடுபொழில் மாகற லுளான் கொங்குவிரி கொன்றையொடு கங்கைவளர் திங்களணி செஞ்சடை யினான் செங்கண்விடை யண்ணலடி சேர்பவர்கள் தீவினைகள் தீரு முடனே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருமாகறல் திருக்கோயில் தலமரம் எலுமிச்சை ஆகும். இஃது முள்ளுள்ள சிறுமர வகையைச் சார்ந்தது. தமிழகமெங்கும் பயிரிடப்படுகின்றது. இலை, பழம், ஆகியன மருத்துவப் பயனுடையவை. உடல் சூடு தணித்தல், பசித்தூண்டுதல் ஆகிய மருத்துவக் குணங்களைக் கொண்டுள்ளது.


< PREV <
எருக்கு
Table of Content > NEXT >
கடம்பமரம்