தலமரச் சிறப்புகள்

அத்தி மரம் (Cluster Fig Tree)அத்தி Ficus glomerata, Roxb.; Moraceae.

அத்தி / aththi / Ficus glomerata
அத்தி மரம்
மற்றுத் தேவரை நினந்துனை மறவேன் நெஞ்சினாரொடு வாழவும் மாட்டேன் பெற்றி ருந்து பெறாதொழி கின்ற பேதை யேன்பிழைத் திட்டத்தை அறியேன் முற்றும் நீஎனை முனிந்திட அடியேன் கடவ தென்னுனை நான்மற வேனேல் உற்ற நோயுறு பிணிதவிர்த் தருளாய் ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே. - சுந்தரர்.

திருவொற்றியூர், திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் முதலிய திருக்கோயில்களில் இரண்டாவது தலமரமாக விளங்குவது அத்தியாகும். சற்றுநீண்ட இலைகளையும், பால் தன்மையதனாகிய சாற்றினையும் உடைய பெருமரமாகும். பூங்கொத்து வெளிப்படையாகத் தெரியாது. அடிமரத்திலேயே கொத்து கொத்தாக காய்க்கும் இயல்புடையது. இம்மரம் தமிழகமெங்கும் காடுகளிலும், தோட்டங்களிலும் தானே வளர்கின்றது. இதன் இலை, பிஞ்சு, காய், பழம், பால், பட்டை முதலியன மருத்துவப் பயனுடையது.

பிஞ்சு, காய், பட்டை ஆகியவை குருதி, சீழ்க்கசிவையடக்கும். பழம் மலமிளக்கி, குருதிப் பெருக்கும். பிஞ்சு, பழம், பால் ஆகியவை காமம் பெருக்கியாகவும் செயற்படுகிறது.

Ficus racemosa, L. <=> Cluster Fig Tree - Athi


Canopy


Fig tree canopy
Name Cluster Fig Tree
Family Moraceae
Genus Ficus
Species Racemosa
Authority L.
Type Deciduous
Common Family Mulberry
Sub Family Fig
Native India
Size Medium


Reference


Language Common Goolar Tree
Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description Goolar is an attractive fig tree witha crooked trumk and a spreading crown. Unlike the banyan, it has no aerial roots. The most distinctive aspect of this tree is the red, furry figs in short clusters, which grow directly out of the trunk of the tree. Those looking for the flower of goolar should know that the fig is actually a compartment carrying hundreds of flowers. One might wonder how these flowers enclosed in a ball are pollinated. The flowers are pollinated by very small wasps that crawl through the opening in search of a suitable place to reproduce (lay eggs) Without this pollinator service fig trees cannot reproduce by seed. In turn, the flowers provide a safe haven and nourishment for the next generation of wasps. Goolar is a tree commonly found in cities and towns. It has evergreen leaves, if it is close to a water source. Otherwise it sheds its leaves in january. Figs have been traditionally used by children to play. Thin sticks can be joined by inserting them in goolar figs to make interesting shapes.
Where Everywhere, Bangalore


Bark


Fig tree bark
Color Greyish yellow
Texture Rusty
Info Milky sap


Figs


Fig fruits
Size 2-3 cm
Texture Faintly Downy
Shape Round
Info Ripe figs are softly wooly.
Season Jan-Mar,Jun-Jul


Leaves


Fig tree leaf
Type oval
Size 18 cm
Texture Leathery


Picture Carousel (25)< PREV <
அகில்மரம்
Table of Content > NEXT >
அரசமரம்