தல மரங்களின் சிறப்புகள்

sthala vruksham
 1. அகில்மரம்
 2. அத்திமரம்
 3. அரசமரம்
 4. அலரிசெடி
 5. ஆமணக்குச்செடி
 6. ஆலமரம்
 7. இலந்தைமரம்
 8. இலுப்பைமரம்
 9. ஊமத்தம்
 10. எருக்கு
 11. எலுமிச்சைமரம்
 12. கடம்பமரம்
 13. கடுக்காய்மரம்
 14. கருங்காலிமரம்
 15. கல்லத்தி
 16. காட்டாத்திமரம்
 17. காரைச்செடி
 18. கிளுவைமரம்
 19. குருந்தமரம்
 20. கொன்றைமரம்
 21. கோங்குமரம்
 22. கோரை
 23. சண்பகம்
 24. சதுரக்கள்ளி
 25. சந்தனம்
 26. சிறுபூளை
 27. தருப்பை
 28. தாழைமரம்
 29. தில்லைமரம்
 30. துளசி
 31. தென்னைமரம்
 32. தேற்றாமரம்
 33. நந்தியாவட்டம்
 34. நாரத்தைமரம்
 35. நாவல்மரம்
 36. நெல்லிமரம்
 37. பராய்மரம்
 38. பலாமரம்
 39. பவளமல்லிகை
 40. பன்னீர்மரம்
 41. பனைமரம்
 42. பாதிரிமரம்
 43. பாலைமரம்
 44. பிரம்பு
 45. புங்கமரம்
 46. புரசு
 47. புளியமரம்
 48. புன்னைமரம்
 49. மகிழமரம்
 50. மந்தாரைச்செடி
 51. மருதமரம்
 52. மாதவிமரம்
 53. மாமரம்
 54. மாவிலங்கமரம்
 55. முல்லை
 56. மூங்கில்மரம்
 57. வஞ்சி
 58. வன்னிமரம்
 59. வாகைமரம்
 60. வால்மிளகு
 61. வாழைமரம்
 62. வில்வமரம்
 63. விழல்புல்
 64. விழுதி
 65. விளாமரம்
 66. வெள்வேல்மரம்
 67. வேம்பு

நன்றி - திரு. சு. திருஞானம், திருச்சிராப்பள்ளி (திருக்கோயில் மரங்களின் மருத்துவப் பயன்கள்)