Shiva Kavacham.h

 • Please send your corrections

  shiva kavacham.h

  asya shrI shivakavacha stotramahAmantrasya
  R^ishhabhayogIshvara R^ishhiH .
  anushhTup.h chhandaH .
  shrIsAmbasadAshivo devatA .
  
  oM bIjam .
  namaH shaktiH .
  shivAyeti kIlakam.h .
  mama sAmbasadAshivaprItyarthe japeviniyogaH .
  
  (karanyAsaH )
  oM sadAshivAya a.ngushhThAbhyA.n namaH .
  naM ga.ngAdharAya tarjanIbhyA.n namaH .
  maM mR^ityuJNjayAya madhyamAbhyA.n namaH .
  shiM shUlapANaye anAmikAbhyA.n namaH .
  vAM pinAkapANaye kanishhThikAbhyA.n namaH .
  yaM umApataye karatalakarapR^ishhThAbhyA.n namaH .
  
  (hR^idayAdi a.nganyAsaH )
  oM sadAshivAya hR^idayAya namaH .
  naM ga.ngAdharAya shirasesvAhA .
  maM mR^ityuJNjayAya shikhAyaivashhaT.h .
  shiM shUlapANaye kavachAya huM .
  vAM pinAkapANaye netratrayAya vaushhaT.h .
  yaM umApataye astrAyaphaT.h .
  bhUrbhuvassuvaromiti digbandhaH ..
  
  (dhyAnam.h )
  vajradaMshTraM trinayanaM kAlakaNTha mari.ndamam.h .
  sahasrakaramatyugraM vande shaMbhu mumApatim.h ..
  
  rudrAxakaN^kaNalasa tkaradaNDayugmaH
    pAlAntarAlasitabhasmadhR^itatripuNDraH .
  paJNchAxaraM paripaThan varamantrarAjaM
    dhyAyan sadA pashupatiM sharaNaM vrajethAH ..
  
  ataH paraM sarvapurANaguhyaM
    niHsheshhapApaughaharaM pavitram.h .
  jayapradaM sarvavipatpramochanaM
    vaxyAmi shaivam kavachaM hitAya te ..
  
  (paJNchapUjA )
  laM pR^ithivyAtmane gandhaM samarpayAmi .
  haM AkAshAtmane pushhpaiH pUjayAmi .
  yaM vAyvAtmane dhUpamAghrApayAmi .
  raM agnyAtmane dIpaMdarshayAmi .
  vaM amR^itAtmane amR^itaM mahA naivedyam.h nivedayAmi .
  saM sarvAtmane sarvopachArapUjAM samarpayAmi ..
  
  (mantraH )
  R^ishhabha uvAcha 
  namaskR^itya mahAdevaM vishva vyApina mIshvaram.h .
  vaxye shivamayam varma sarva raxAkaraM nR^iNAm.h ..
  
  shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH .
  jitendriyo jitaprANashchintayechchhivamavyayam.h ..
  
  hR^itpuNDarIkAntarasa.nnivishhTaM
    svatejasA vyAptanabho.avakAsham.h .
  atIndriyaM sUxma manantamAdyaM
    dhyAyEt.h parAnandamayaM mahesham.h ..
  
  dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandha-
    shchiraM chidAnanda nimagnachetAH .
  shhaDaxaranyAsa samAhitAtmA
    shaivena kuryAtkavachena raxAm.h ..
  
  mAM pAtu devo.akhiladevatAtmA
    saMsArakUpe patitaM gabhIre .
  tannAma divyaM paramantramUlaM
    dhunotu me sarvamaghaM hR^idistham.h ..
  
  sarvatra mAM raxatu vishvamUrti-
    rjyotirmayAnandaghanashchidAtmA .
  aNoraNiyAnurushaktirekaH
    sa IshvaraH pAtu bhayAdasheshhAt.h ..
  
  yo bhUsvarUpeNa bibharti vishvaM
    pAyAtsa bhUmergirisho.ashhtamUrtiH .
  yo.apAM svarUpeNa nR^iNAM karoti
    sa.njIvanaM so.avatu mAM jalebhyaH ..
  
  kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
    sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
  sa kAlarudro.avatu mAM davAgneH
    vAtyAdibhIte rakhilAchcha tApAt.h ..
  
  pradIptavidyutkanakAvabhAso
    vidyAvarAbhIti kuThArapANiH .
  chaturmukhastatpurushhastrinetraH
    prAchyAM sthito raxatu mAmajasram.h ..
  
  kuThArakheTAN^kusha shUlaDhakkA-
    kapAlapAshAxa guNAndadhAnaH .
  chaturmukho nIlaruchistrinetraH
    pAyAdaghoro dishi daxiNasyAm.h ..
  
  kundendushaN^kha sphaTikAvabhAso
    vedAxamAlA varadAbhayAN^kaH .
  tryaxashchaturvaktra uruprabhAvaH
    sadyo.adhijAto.avatu mAM pratIchyAm.h ..
  
  varAxamAlAbhaya TaN^kahastaH
    saroja kiJNjalka samAnavarNaH .
  trilochanashchAruchaturmukho mAM
    pAyAdudIchyAM dishi vAmadevaH ..
  
  vedAbhayeshhTAN^kusha TaN^kapAsha-
    kapAlaDhakkAxarashUlapANiH .
  sitadyutiH paJNchamukho.avatAnmAM
    IshAna UrdhvaM paramaprakAshaH ..
  
  mUrdhAnamavyA nmama chandramauliH
    phAlaM mamAvyAdatha phAlanetraH .
  netre mamAvyA dbhaganetrahArI
    nAsAM sadA raxati vishvanAthaH ..
  
  pAyAchhrutI me shrutigItakIrtiH
    kapolamavyA tsatataM kapAlI .
  vaktraM sadA raxatu paJNchavaktro
    jihvAM sadA raxatu vedajihvaH ..
  
  kaNThaM girIsho.avatu nIlakaNThaH
    pANidvayaM pAtu pinAkapANiH .
  dormUlamavyAnmama dharmabAhuH
    vaxaH sthalaM daxamakhAntako.avyAt.h ..
  
  mamodaraM pAtu girIndradhanvA
    madhyaM mamAvyA nmadanAntakArI .
  herambatAto mama pAtu nAbhiM
    pAyAtkaTiM dhUrjaTirIshvaro me ..
  
  UrudvayaM pAtu kuberamitro
    jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt.h .
  jaN^ghAyugaM puN^gavaketuravyAt.h
    pAdau mamAvyA tsuravandyapAdaH ..
  
  maheshvaraH pAtu dinAdiyAme
    mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH .
  trilochanaH pAtu tR^itIyayAme
    vR^ishhadhvajaH pAtu dinAntyayAme ..
  
  pAyAnnishAdau shashishekharo mAM
    gaN^gAdharo raxatu mAM nishIthe .
  gaurIpatiH pAtu nishAvasAne
    mR^ityu.njayo raxatu sarvakAlam.h ..
  
  antaHsthitaM raxatu sha.nkaro mAM
    sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm.h .
  tadantare pAtu patiH pashUnAM
    sadAshivo raxatu mAM samantAt.h ..
  
  tishhThantamavyAd.h bhuvanaikanAthaH
    pAyAdvrajantaM pramathAdhinAthaH .
  vedAntavedyo.avatu mAM nishhaNNaM
    mAmavyayH pAtu shivaH shayAnam.h ..
  
  mArgeshhu mAM raxatu nIlakaNThaH
    shailAdidurgeshhu puratrayAriH .
  araNyavAsAdi mahApravAse
    pAyAnmR^igavyAdha udArashaktiH ..
  
  kalpAntakAlograpaTuprakopa-
   sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH .
  ghorArisenArNava durnivAra-
   mahAbhayA draxatu vIrabhadraH ..
  
  pattyashvamAtaN^garathAvarUthinI-
    sahasralaxAyuta koTibhIshhaNam.h .
  akshauhiNInAM shatamAtatAyinAM
    chhindyAnmR^iDo ghorakuThAra dhArayA ..
  
  nihantu dasyUnpralayAnalArchiH
    jvalattrishUlaM tripurAntakasya .
  shArdUlasiMharxavR^ikAdihiMsrAn.h
    sa.ntrAsaya tvIshadhanuH pinAkaH ..
  
  duH svapna duH shakuna durgati daurmanasya-
    durbhixa durvyasana duH saha duryashAMsi .
  utpAtatApavishhabhItimasad.hgrahArtiM
    vyAdhIMshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH ..
  
  
  oM namo bhagavate sadAshivAya , sakalatatvAtmakAya , sarvamantrasvarUpAya ,
  sarvayantrAdhishhThitAya , sarvatantrasvarUpAya sarvatatvavidUrAya ,
  brahmarudrAvatAriNe , nIlakaNThAya , pArvatImanoharapriyAya
  somasUryAgnilochanAya bhasmoddUlita vigrahAya , mahAmaNi mukuTadhAraNAya ,
  mANikyabhUshhaNAya , sR^ishTisthiti pralayakAlaraudrAvatArAya ,
  daxAdhvaradhvaMsakAya , mahAkAla bhedanAya , mUladhAraikanilayAya ,
  tatvAtItAya , ga.ngAdharAya , sarvadevAdidevAya , DAshrayAya , vedAntasArAya
  , trivargasAdhanAya , anantakoTi brahmANDanAyakAya , ananta , vAsuki ,
  taxaka , kArkoTaka , shaN^kha kulika , padma , mahApadmeti ashhTamahAnAga
  kulabhUshhaNAya , praNavasvarUpAya , chidAkAshAya , AkAsha , dik.h svarUpAya
  , grahanaxatramAline , sakalAya , kalaN^karahitAya , sakalalokaikakartre
  , sakalalokaikabhartre , sakalalokaikasaMhartre , sakalalokaikagurave ,
  sakalalokaikasAxiNe sakalanigamaguhyAya sakala vedAnta pAragAya ,
  sakalalokaikavarapradAya , sakalalokaikasha.nkarAya
  sakaladuritArtibhaJNjanAya , sakalajagadabhaya.nkarAya , shashAN^kashekharAya
  , shAshvatanijAvAsAya , nirAkArAya , nirAbhAsAya , nirAmayAya , nirmalAya ,
  nirmadAya , nishchintAya , niraha.nkArAya , nira.nkushAya , nishhkalaN^kAya
  , nirguNAya , nishhkAmAya , nirUpaplavAya , niravadyAya , nirantarAya ,
  nishhkAraNAya , nirAta.nkAya nishhprapaJNchAya , nissaN^gAya , nirdvandvAya
  , nirAdhArAya , nIrAgAya , nishhkrodhAya , nirlopAya , nishhpApAya ,
  nirbhayAya , nirvikalpAya , nirbhedAya , nishhkriyAya , nistulAya ,
  nissaMshayAya , nira.njanAya , nirupamavibhavAya ,
  nityashuddabuddamuktaparipUrNasachchidAnandAdvayAya , paramshAnatasvarUpAya
  , paramashAntaprakAshAya , tejorUpAya , tejomayAya , tejo.adhipataye , jaya
  jaya rudra mahArudra , mahAraudra , bhadrAvatAra , mahAbhairava ,
  kAlabhairava , kalpAntabhairava , kapAlamAlAdhara , khaT.hvAN^ga 
  charmakhaDgadhara , pAshAN^kusha Damaru trishUla chApa bANa gadA shakti
  bhiNDi vAla tomara musala bhushuNThi mud.hgara pAsha parighashataghnI
  chakrAdyAyudhabhIshhaNAkAra , sahasramukha , daMshhTrAkarAlavadana 
  vikaTATTahAsa visphAritabrahmANDamaNDala , nAgendrakuNDala , nAgendrahAra ,
  nAgendravalaya , nAgendracharmadhara , nAgendraniketana , mR^ityuJNjaya ,
  tryambaka , tripurAntaka , vishvarUpa , virUpAxa , vishveshvara ,
  vR^ishhabhavAhana , vishhabhUshhaNa , vishvatomukha , sarvatomukha , mAM
  raxaraxa , jvala jvala , prajvala prajvala , mahAmR^ityubhayaM ,
  shamaya shamaya apamR^ityubhayaM , nAshaya nAshaya , rogabhayaM
  utsAdayotsAdaya , vishhasarpabhayaM shamaya shamaya , chorAn mAraya mAraya ,
  mama shatrUn.h uchchATayochchATaya , trishUlene vidAraya vidAraya ,
  kuThArene bhindhi bhindhi , khaDgena chhinddi chhinddi , khaTvAN^gena
  vipodhaya vipodhaya , mama pApaM shodhaya shodhaya , musalena nishhpeshhaya
  nishhpeshhaya , bANaiH sa.ntADaya sa.ntADaya , yaxa raxAMsi bhIshhaya
  bhIshhaya , asheshha bhUtAn.h vidrAvaya vidrAvaya ,
  kUshhmANDabhUtavetAlamArIgaNabrahmarAxasagaNAn.h sa.ntrAsaya sa.ntrAsaya
  , mama abhayaM kuru kuru , narakbhayAnmAM uddara uddara , vitrastaM mAM
  AshvAsaya AshvAsaya , amR^itakaTAxavIxaNena mAM Alokaya Alokaya ,
  sa.njIvaya sa.njIvaya , xuttR^ishhNArtaM mAM ApyAyaya ApyAyaya , 
  duHkhAturaM mAM Anandaya Anandaya , shivakavachena mAM AchchhAdaya
  AchchhAdaya , hara hara , mR^ityu.njaya , tryambaka , sadAshiva , paramashiva
  , namaste namaste namaH ..
  
      pUrvavat.h - hR^idayAdi nyAsaH . paJNchapUjA ..
      bhUrbhuvassuvaromiti digvimokaH ..
  
  (phala shrutiH )
  R^ishhabha uvAcha -
  ityetatparamaM shaivaM kavachaM vyAhR^itaM mayA .
  sarva bAdhA prashamanaM rahasyaM sarva dehinAm.h ..
  
  yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam.h .
  na tasya jAyate kvApi bhayaM shaMbhoranugrahAt.h ..
  
  xINAyuH prAptamR^ityurvA mahArogahato.api vA .
  sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati ..
  
  sarvadAridrayashamanaM saumAN^galyavivardhanam.h .
  yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate ..
  
  mahApAtakasaN^ghanAtairmuchyate chopapAtakaiH .
  dehAnte muktimApnoti shivavarmAnubhAvataH ..
  
  tvamapi shraddayA vatsa shaivaM kavachamuttamam.h .
  dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi ..
  
  shrIsUta uvAcha -
  ityuktvA R^ishhabho yogI tasmai pArthiva sUnave .
  dadau shaN^khaM mahArAvaM khaDgaM cha arinishhUdanam.h ..
  
  punashcha bhasma sa.nmantrya tadaN^gaM parito.aspR^ishat.h .
  gajAnAM shhaTsahasrasya dviguNasya balaM dadau ..
  
  bhasmaprabhAvAt.h saMprAptabalaishvarya dhR^iti smR^itiH .
  sa rAjaputraH shushubhe sharadarka iva shriyA ..
  
  tamAha prAJNjaliM bhUyaH sa yogI nR^ipanandanam.h .
  eshha khaDgo mayA dattastapomantrAnubhAvataH ..
  
  shitadhAramimaM khaDgaM yasmai darshayasi sphuTam.h .
  sa sadyo mriyate shatruH sAxAnmR^ityurapi svayam.h ..
  
  asya shaN^khasya nirhrAdaM ye shR^iNvanti tavAhitAH .
  te mUrchchhitAH patishhyanti nyastashastrA vichetanAH ..
  
  khaDgashaN^khAvimau divyau parasainyavinAshakau .
  AtmasainyasvapaxANAM shauryatejovivardhanau ..
  
  etayoshcha prabhAvena shaivena kavachena cha .
  dvishhaTsahasra nAgAnAM balena mahatApi cha ..
  
  bhasmadhAraNa sAmarthyAchchhatrusainyaM vijeshhyase .
  prApya siMhAsanaM pitryaM goptAsi pR^ithivImimAm.h ..
  
  iti bhadrAyushhaM samyaganushAsya samAtR^ikam.h .
  tAbhyAM saMpUjitaH so.atha yogI svairagatiryayau ..
  
  (iti shrIskAnde mahApurANe brahmottarakhaNDe shivakavacha prabhAva 
  varNanaM nAma dvAdasho.adhyAyaH saMpUrNaH .. )
  

  Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
  Back to stotras in many languages
  Back to Shaivam Home Page