चन्द्रचूडालाष्टकम्

Chandrachoodaalaa Ashtakam


chandrachooDaalaa aShTakam

yamaniyamaadya~ggayutairyogairyatpaadapa~gkajaM draShTum | 
prayatante munivaryaastamahaM praNamaami chandrachooDaalam ||1|| 

yamagarvabha~jjanacaNaM namataaM sarveShTadaanadhaureyam | 
shamadamasaadhanasaMpallabhyaM praNamaami chandrachooDaalam ||2|| 

yaM droNabilvamuKyaiH poojayataaM dvaari mattamaata~ggaaH | 
kaNThe lasanti vidyaastamahaM praNamaami chandrachooDaalam ||3|| 

nalinabhavapadmanetrapramuKaamarasevyamaanapadapadmam | 
natajanavidyaadaanapravaNaM praNamaami chandracooDaalam ||4|| 

nutibhirdevavaraaNaaM muKarIkRutamandiradvaaram | 
stutamaadimavaaktatibhiH satataM praNamaami chandrachooDaalam ||5|| 

jantostava paadapoojanakaraNaatkarapadmagaaH pumarthaaH syuH | 
muraharapoojitapaadaM tamahaM praNamaami chandrachooDaalam ||6|| 

chetasi cintayataaM yatpadapadmaM satvaraM vaktraat | 
niHsarati vaaksudhaamaa tamahaM praNamaami chandrachooDaalam ||7|| 

namraaj~jaanatamastatidoorIkaraNaaya netralakShmaadyaH | 
dhatte&gnichandrasooryaaMstamahaM praNamaami chandrachooDaalam ||8|| 

aShTakametatpaThataaM spaShTataraM kaShTanaashanaM puMsaam | 
aShTa dadaati hi siddhIriShTasamaShTIshca chandrachooDaalaH ||9|| 

iti chandrachooDaalaaShTakaM saMpoorNam ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page