ArdhanarIshvara Stotram

Please send your corrections

chAMpeyagaurArdha sharIrakAyai karpUragaurArdha sharIrakAya |
dhammillakAyai cha jaTAdharAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

kastUrikA kuMkumacharchitAyai chitArajaHpu~njavicharchitAya |
kR^itasmarAyai vikR^itasmarAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

jhaNatkvaNatka.nkaNa nUpurAyai pAdAbjarAjatphaNinUpurAya |
hemA~NgadAyai bhujagA~NgadAya (*) namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

vishAlanIlotpalalochanAyai vikAsipa~NkeruhalochanAya |
samexaNAyai viShamexaNAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

mandAramAlAkalitAlakAyai kapAlamAlA~NkitakandharAya |
divyAMbarAyai cha digaMbarAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

aMbhodharashyAmalaku.ntalAyai taTitprabhAtAmrajaTAdharAya |
nirIshvarAyai nikhileshwarAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

prapa~nchasR^iShTyunmukhalAsyakAyai samastasaMhArakatANDavAya |
jagajjananyai jagadekapitre namah shivAyai cha namaH shivAya ||

pradIptaratnojjvalakuNDalAyai sphuranmahApannagabhUShaNAya |
shivAnvitAyai cha shivAnvitAya namaH shivAyai cha namaH shivAya ||

etatpaThedaShTakamiShTadaM yo bhaktyA sa mAnyo bhuvi dIrghajIvI |
prApnoti saubhAgyamanantakAlaM bhUyAt sadA tasya samastasiddiH ||

| iti shrI sha~Nkara bhagavatpAda virachitam ardhanArIshwarastotram |

(*) cha bhuja~NgadAya


Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page