சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம்

Sundhara Murthi Nayanar (Sundharar) Thevaram

( Thiruppattu )

Complete Seventh thirumuRai of Sundharar


Back to thirumuRai Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page