Siva Puranam

shivapurANam with thamizh explanation(unicode) is also available.

 
 
ettAm thirumuRai thiruvAchakam 
 
thiruchchiRRambalam 
 

1. chivaburaaNam

(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu) n^amachchivaaya vAazga n^aadhanthaaL vaazga imaippozudhum enn^enychi niiN^gaadhaan thaaLvaazga kOgazi yaaNda kurumaNidhan thaaLvaazga aagama maagin^in RaNNippaan thaaLvaazga Egan anEgan iRaiva nadivaazga vEgaN^ keduththaaNda vEn^dha nadivelga piRappaRukkum pinynyaganRan peykazalgaL velga puRaththaarkkuch chEyOnRan pUN^kazalgaL velga karaN^kuvivaar uLmagizuN^ kOnkazalgaL velga chiraN^kuvivaar ON^guvikkuny chiirOn kazalvelga iicha nadipORRi en^dhaiyadi pORRi thEcha nadipORRi chivanchE vadipORRi n^EyaththE n^inRa n^imala nadipORRi maayap piRappaRukkum manna nadipORRi chiiraar perun^dhuRain^am thEva nadipORRi aaraadha inbam aruLu malaipORRi chivanavan en chin^dhaiyuL n^inRa adhanaal avanaru LaalE avanthaaL vaNaN^gich chin^dhai magizach chivapuraa Nan^thannai mun^dhai vinaimuzudhu mOya uraippaniyaan kaNNudhalaan thankaruNaik kaNkaatta van^dheydhi eNNudhaR kettaa ezilaar kazaliRainychi viNNiRain^dhu maNNiRain^dhu mikkaay viLaN^goLiyaay eNNiRan^ dhellai yilaadhaanE n^inperunychiir pollaa vinaiyEn pugazumaa RonRaRiyEn pullaagip puudaayp puzuvaay maramaagip palviruga maagip paRavaiyaayp paambaagik kallaay manidharaayp pEyaayk kaNaN^gaLaay vallachura raagi munivaraayth thEvaraaych chellaaa n^inRa ith thaavara chaN^gamaththuL ellaap piRappum piRan^dhiLaiththEn emperumaan meyyEun ponnadigaL kaNdinRu viiduRREn uyyaen uLLaththuL ON^kaara maayn^inRa meyyaa vimalaa vidaippaagaa vEdhaN^gaL aiyaa enaON^gi aazn^dhaganRa n^uNNiyanE veyyaay thaNiyaay iyamaana naamvimalaa poyyaa yinavellaam pOyagala van^dharuLi meynynyaana maagi miLirkinRa meychchudarE enynyaanam illaadhEn inbap perumaanE anynyaanam thannai agalvikkum n^allaRivE aakkam aLaviRudhi illaay anaiththulagum aakkuvaay kaappaay azippaay aruLtharuvaay pOkkuvaay ennaip puguvippaay n^inthozumbil n^aaRRaththin n^Eriyaay chEyaay n^aNiyaanE maaRRam manaN^kaziya n^inRa maRaiyOnE kaRan^dhapaal kannalodu n^eygalan^dhaaR pOlach chiRan^dhadiyaar chin^dhanaiyuL thEnURi n^inRu piRan^dha piRappaRukkum eN^gaL perumaan n^iRaN^gaLO rain^dhudaiyaay viNNOrga LEththa maRain^dhirun^dhaay emperumaan valvinaiyEn thannai maRain^dhida mUdiya maaya iruLai aRampaavam ennum aruN^kayiRRaaR kattip puRan^thOlpOrth theN^gum puzuvazukku muudi malanychOrum onbadhu vaayiR kudilai malaN^gap pulanain^dhum vanychanaiyaich cheyya vilaN^gu manaththaal vimalaa unakkuk kalan^dha an baagik kachin^dhuL Lurugum n^alan^thaan ilaadha chiRiyERku n^algi n^ilan^thanmEl van^dharuLi n^iiLkazalgaL kAatti n^aayiR kadaiyaayk kidan^dha adiyERkuth thaayiR chiRan^dha dhayaavaana thaththuvanE maachaRRa chOdhi malarn^dha malarchchudarE thEchanE thEnaa ramudhE chivapuranE paachamaam paRRaRuththup paarikkum aariyanE n^Echa aruLpurin^dhu n^enychilvany chaN^kedap pEraadhu n^inRa peruN^karuNaip pEraaRE aaraa amudhE aLavilaap pemmaanE Oraadhaar uLLath thoLikkum oLiyaanE n^iiraay urukkiyen aaruyiraay n^inRaanE inbamun^ thunbamum illaanE uLLaanE anbaruk kanbanE yaavaiyumaay allaiyumaany chOdhiyanE thunniruLE thOnRaap perumaiyanE aadhiyanE an^dham n^aduvaagi allaanE iirththennai yaatkoNda en^dhai perumaanE kUrththameyny nyaanaththaaR koNduNarvaar thaN^karuththin n^Okkariya n^OkkE n^uNukkariya n^uNNuNarvE pOkkum varavum puNarvumilaap puNNiyanE kaakkumeN^ kaavalanE kaaNbariya pEroLiyE aaRRinba veLLamE aththaamik kaayn^inRa thORRach chudaroLiyaaych chollaadha n^uNNuNarvaay maaRRamaam vaiyagaththin vevvERE van^dhaRivaam thERRanE thERRath theLivEen chin^dhanaiyuL URRaana uNNaa ramudhE udaiyaanE vERRu vigaara vidakkudambi nutkidappa aaRREn em aiyaa aranEO enRenRu pORRip pugazn^dhirun^dhu poykettu meyyaanaar miittiN^gu van^dhu vinaippiRavi chaaraamE kaLLap pulakkurambai kattazikka vallaanE n^aLLiruLil n^attam payinRaadum n^aadhanE thillaiyut kUththanE thenpaaNdi n^aattaanE allaR piRavi aRuppaanE OvenRu chollaR kariyaanaich chollith thiruvadikkiizch cholliya paattin poruLuNarn^dhu cholluvaar chelvar chivapuraththin uLLaar chivanadikkiizp pallOrum Eththap paNin^dhu thiruchchiRRambalam

Send the corrections

thirumuRai - the medicine to sufferings
Back to seventh thirumuRai page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to shaivism home page