Vaipputh ThalangaL - Sambandhar thevaram

(Please note that this list is incomplete)
Thirugnanachambandhar thEvAra vaipputh thalangal
referring thEvAram referred places
podhu
 • kUrUr
 • nIrUr
 • kunRiyUr
 • vAtpOkki
 • attAnam nAliraNdu
  1. thirukkaNdiyUr
  2. thirukkadavUr
  3. thiruppaRiyalUr
  4. thirukkuRukkai
  5. thiruviRkudi
  6. thiruvadhikai
  7. thirukkOvalUr
  8. thiruvazuvai (vazuvUr)
 • kAvanaiththum
  1. thirukkOlakkA
  2. thirukkurakkukkA
  3. thirukkOdikkA
  4. thiruvAnaikkA
  5. thirunellikkA
 • thuRaikaL ettu
  1. anbil AlanthuRai
  2. thirumAndhuRai
  3. thiruppARRuRai
  4. kadambanthuRai
  5. parAyththuRai
  6. pENu perunthuRai
  7. veNthuRai
  8. araththuRai
 • kAdonbadhu (which nine of the following ?!)
  1. thiruchchAykkAdu
  2. thiruveNkAdu
  3. thalaichchaNkAdu
  4. koLLikkAdu
  5. thirumaRaiakkAdu
  6. thiruneRik kAraikkAdu
  7. thiruvAlaNkAdu
  8. thiruvERkAdu
  9. thalaiyAlaNkAdu
  10. panaNkAdu
  11. kOttukkAdu
  12. niRaikkAdu
  13. miRaikkAdu
  14. iRaikkAdu
 • kuLamUnRu (which three of the following ?!)
  1. kadikkuLam
  2. thirukkuLam
  3. idaikkuLam
  4. pARkuLam
  5. vaLaikuLam
  6. tha~nchaith thaLikkuLam
 • kaLama~nju
  1. thiruvEtkaLam
  2. neduNkaLam
  3. thiruva~nchaikkaLam
  4. ?
  5. ??
 • pAdinAngu
  1. thiruedhirkoLpAdi
  2. thirumazapAdi
  3. thiruvAyppAdi
  4. thiruvalidhAyam (pAdi)
 • pAzi mUnRu
  1. aradhaip perumpAzi
  2. kaLappAzi
  3. ?
 • aRappaLLi
 • chiRappaLLi
 • idaippaLLi
 • veRRiyUr
 • mAttUr
 • muNdIchcharam
 • vAdhavUr
 • vAraNAchi (vAraNAsi)
 • kAttUr
 • kuNavAyil
 • pUziyUr
 • neRkunRam
 • naRkunRam
 • u~nchEnai mAkALam
 • kuththaNkudi
 • kurundhaNkudi
 • aththaNkudi
 • vaNkudi

Back to thEvAra vaipputh thalaNgaL
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaiva Home Page