pAdal kidaiththilAth stalaNgaL - Worshiped by chundharar

The following are the temples in which according to periya purANam chundhara mUrthi nAyanAr worshipped the Supreme Lord Who appears like a mad, but for which we have not got the thiruppadhikams.

thirumANikkuzi
mayilAduthuRai
ambar mAkALam
thiruppuththUr (chOza nAdu)
chivapuram
thirukkudamUkku
thiruvalanychuzi
thirunallUr
thiruvAlampozil
INkOymazai
kAnychivAyp pErUr
thiruvARai mERRaLi
innambar
kadambUr
chAykkAdu
thiruchchemponpaLLi
kachchik kAmakkOttam
thirumARpERu
thiruvallam
thiruvURal
kIzvELUr
agaththiyAn paLLi
thiruppuththUr
thiruvAlavAy
thiruvAppanUr
thiruvEdakam
kuRRAlam
thirunelvEli
thiruvirAmEchchuram
pAmbaNi mAnagar pAdhALIchcharam
thirukkaNdiyUr

Back to thEvAra vaipputh thalaNgaL
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaiva Home Page