Vaipputh thalangal in appar thevaram

(Please note that this list is incomplete)
appar thEvAra vaipputh thalaNgaL
referring thEvAram referred places
thiruvIzimizalai
 • kandhamAdhanam
 • aLappUr
 • pErAvUr
 • thanychaith thaLikkuLaththAr
 • thakkaLUr
 • chAndhai ayavanthi
 • nAraiyUr
 • koNdal
 • koNdIchcharam
 • thalaiyAlaNkAdu
 • thalaichchaNgaip peruNkOyil
 • arichchandhiram
 • chandhirapuram
 • EmakUdam (kadhirkAmam)
 • pulivalam
thiruchchivapuram
 • ambarp peruNkOyil
 • ayavandhi
 • chiththIchcharam
thiruppugalUr
 • mAkALam
 • kAnappEr
nAgai
 • thEvUr
 • ambar
 • AchchirAmam
 • pUmpukAr
 • pAmpuram
thiruppaLLiyin mukkUdal
 • vaLavi
 • nIdUr
ArUr
 • thErUr
 • mAvUr
 • thiNgaLUr
 • thiruththeNgUr
 • pazaiyARu
 • chERRUr
 • pattIchcharam
 • maNaRkAl
 • thaLich chAththaNkudi
 • thakkaLUr
ArUr araneRi
 • paraNkunRam
 • OththUr
 • uRaiyUr
thalaiyAlaNkAdu
 • paridhi niyamam
 • kARai
veNNi
 • vaLaikuLam
thiruppUvanUr
 • nannilam
 • kudavAyil
 • mUvalUr
thirumaRaikkAdu
 • agaththiyAnpaLLi
 • kOdikkuzakar
thiruvadhikai
 • pazaiyARu
 • pattIchchuram
 • chiRREmam
 • kuRRAlam
 • dhEvan kudi
 • veNNey nallUr
 • araiyaNi nallUr
 • kAnanppEr
 • thEvUr
 • nellikkA
 • OththUr
 • mAnthuRai
 • mAnadhi (mahAnadhi ??!!)
 • mAkALam (A northern one!)
 • kEdhAram
 • mAmEru
 • thiripurAndhakam
 • dhEvIchcharam
 • kOttukkA
 • kOlakkA
 • panaNkAttUr
 • panaiyUr
 • kALiNgam
 • pidavUr
 • paRiyalUr vIrattam
 • pAvanAcham
 • maNimuththam
 • vallam
 • thiruvEtti
 • Edakam
 • URal
 • ambar
 • uRaiyUr
 • naraiyUr
 • araNanallUr
 • viLamar
 • mIyachchUr
 • karapuram
 • thiNdIchcharam
 • idaiththAnam
 • EyIchchuram
 • EmaNkUdal
 • kuraNgaNil muttam
 • kuRumpalA
 • neduNkaLam
 • nelveNNey
 • ayOkandhi
 • mAvUr
 • Anpatti (thiruppErUr)
 • idaichhcuram
 • thalaichchaNkAdu
 • karavIram
 • unychai mAkALam
 • vAraNAchi
 • vekuLIchcharam
 • karumAri
 • aLappUr
 • chiththavadam
 • mAnirupam
 • chuziyal
Ekambam
 • kOlakkA
kALaththi
 • kAnappEr
podhu (Common)
 • pazampathi (thiruppunavAyil)
 • veRRiyUr
 • kAnappEr
 • uRandhai (uRaiyUr)
 • kOlakkA
 • kuRRAlam
 • neduNkaLam
 • vELvikkudi
 • mAththUr
 • dhEvankudi
 • theNkUr
 • kolliyaraippaLLi
 • muruganpUNdi
 • muzaiyUr
 • kallil
 • AvUr
 • pErUr
 • pErAvUr
 • perunthuRai
 • kAmbIli
 • pidavUr
 • kOttUr
 • kAnappEr
 • INgOy
 • Eridavai
 • EmappERUr
 • chaDaimuDi
 • chAlaikkuDi
 • thakkaLUr
 • thalaichchaNkADu
 • koDumuDi
 • koLLampUdhUr
 • kOththiTTai
 • kOTTARu
 • kOTTukkADu
 • kaDaimuDi
 • echchiliLamar
 • EmanallUr
 • ilambaiyaNkOTTUr
 • iRaiyAn chEri
 • achchiRu pAkkam
 • aLappUr
 • ambar
 • azundhUr
 • ARai
 • kachchinam
 • kachchUr AlakkOyil
 • karavIram
 • kachchip palathaLi (many temples of kAnychi)
 • koDuNkOLUr anychaikkaLam
 • cheNkunRUr
 • koNkaNam
 • kunRiyUr
 • neduNkaLam
 • nannilam
 • nellikkA
 • nIDUr
 • niyamanallUr
 • iDumbAvanam
 • ezumUr (ezumbUr)
 • EzUr
 • thOzUr
 • EmakUDam
 • kaDambai iLaNkOyil
 • maNNip paDikkarai
 • vAzkoLi puththUr
 • vakkarai
 • mandhAram
 • vAraNAchi
 • viLaththoTTi
 • vELvikkuDi
 • viLamar
 • virADapuram
 • peNNaiyaruTTuRai
 • pirambil
 • perumpuliyUr
 • kaNNai
 • kaLar
 • kARai
 • vENgUr
 • viyalUr
 • agaththiyAn paLLi
 • aradhaip perumpAzi
 • pananthAL
 • pAdhALam
 • panankATTUr
 • kAzi, piramapuram
 • unychEnai mAkALam
 • URal
 • OththUr
 • uruththira kOdi
 • podhiyin malai
 • thanychai
 • vazuvUr vIraTTam
 • mAdhAnam
 • kEdhAram
 • venychamAkkUDal
 • vaikA
 • vEdhIchchuram
 • vivIchchuram
 • veRRiyUr
 • kanychARu
 • panychAkkai
 • thiNDIchcharam
 • chEynyalUr
 • thEvUr
 • chirapuram
 • chiRREmam
 • kUndhalUr
 • kUzaiyUr
 • kumari
 • koNgu
 • achOkandhi (ayokandhi)
 • naRaiyUr chiththIchcharam
 • thuRaiyUr
 • chUlamaNgai
 • chOmIchcharam
 • uRaiyUr
 • URRaththUr
 • EDakam
 • kaRaiyUr
 • karuppaRiyal
 • pulivalam
 • poykainallUr
 • vaikal
 • poruppaLLi
 • chakkarappaLLi
 • kolliyaRaippaLLi
 • chirappaLLi
 • chivappaLLi
 • thavappaLLi
 • parappaLLi
 • vazuvUr vIraTTam
 • paRiyal vIraTTam
 • viRkudi vIraTTam
 • chembaNkuDi
 • nallakkuDi
 • nATTiyaththAnkuDi
 • then kaLakkuDi
 • karunthiTTaikkuDi
 • kaDaiyakkuDi
 • vELvikkuDi
 • vETTakkuDi
 • mANikuDi
 • viDaivAykkuDi
 • puRkuDi
 • mAkuDi
 • dhEvankuDi
 • pudhukkuDi
 • pErAvUr
 • naRaiyUr
 • ARRUr
 • nAlUr
 • chERRUr
 • uRaiyUr
 • OththUr
 • URRaththUr
 • aLappUr
 • thuRaiyUr
 • thuvaiyUr
 • thOzUr
 • thuDaiyUr
 • karuppaRiyalUr
 • thalaichchaNkADu
 • koLLikkADu
 • panaNkADu
 • aNNalvAyil
 • neDuvAyil
 • neydhalvAyil
 • mullaivAyil
 • nyAzalvAyil
 • punavAyil
 • kuDavAyil
 • kuNavAyil
 • nandhikEchchuram
 • mAkALEchchuram
 • nAkaLEchchuram
 • kODIchchuram
 • thiNDIchcharam
 • kukkuDEchchuram
 • akkIchchuram
 • AdagEchchuram
 • agaththIchchuram
 • ayanIchchuram
 • aththIchchuram
 • kandhamAdhanam
 • makendhira malai
 • nIlam (malai)
 • EmakUdam
 • vindha mAmalai
 • podhiyin malai
 • mEru
 • udhayam malai
 • maththam
 • pazaiyARu
 • kOTTARu
 • nAlARu
 • theLLARu
 • vaLaikuLam
 • thaLikkuLam
 • iDaikkuLam
 • thirukkuLam
 • anychaikkaLam
 • neDuNkaLam
 • nellikkA
 • kOlakkA
 • thavaththuRai
 • veNthuRai
 • pUnthuRai
 • perunthuRai
 • kachchi mayAnam

Back to thEvAra vaipputh thalaNgaL
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaiva Home Page