Thiruvaiyaru Sri Pranatharthiharar temple

God    : Aiyarappar, Panchapakeshar, Chemporchodhinathar, Panchanadhishar, Pranatharthiharar, Mahadhevar
Goddess	 : Aramvalarththanayaki, Dharmasamvardhini, Tripurasundari, Ulagudainachiyar.
thiirtham : kAviri, Surya thIrththam, nandhi thIrththam, samudra thIrththam, dhEvAmrita thIrththam
Tree   : vilvam
Name of Abode : kAvirikkOTTam
Great saints visited : nandhi dhEvar, sambandhar, appar, sundharar, chEramaN perumAL, mANikka vAchakar, paTTiNaththaDikal, aiyaDikaL kADavarkOn, aruNagirinAthar

History:

The Lord worshipped Himself at this great abode !

Specialities:

 • appar had the kailasha dharshan at this abode. (1)
 • So it is also called daxiNa kailAsham.
 • God arranged the wedding of nandhi with svayam prakashai and took them around to seven abodes as saptapati.
 • The river kAviri gave way for sundharar and chEramAn perumAL to worship the Lord. (2)
 • dhakshiNAmUrthi

Main Festivals

 • Chithirai vishAkam festival
 • kALAShTami in the month of kArthikai
 • shivarAtri

Location:

State : Tamil Nadu
District : Thanjavur
Situation: Well connected with Thanjavur.

See Also:
1. appar kayilAyak kAtchi
2. sundharar & thiruvaiyARu