Thiruppazhanam Sri Pazhanappiran temple

God       : pazanappirAn, paramEshvarar, AbathsahAyanAthar, amudhalingEshar, karadhalEshar, sudhAlingamUrthi, prayAnEshar
Goddess	  : periyanAyaki, kalyANi
thiirtham : asirakUpam, amudha thIrththam, dhEva thIrththam, kAviri river, mangaLa thIrththam, munikUpam, panychAxara thIrththam
Tree      : Mango, bilva, punnAkam
Great saints visited : kubEran, viShNu, laxmi, Aditya, angi, sOman, braHma, bhudhan, seven Rishis, nandhi dhEvar, sambandhar, appar
Other Names	: kadhalivanam, prayANapuri, kaushikar Ashramam, punnAgavanam

Specialities:

  • One of the saptha sthAnam temples

Main Festivals

Location:

State : Tamil Nadu
District : Thanjavur
Situation: Near thiruvaiyARu. (ThingaLur where appUdhi aDikaL (1) lived is nearby)

See Also:
1. appUdhi aDikaL