TiruvaNNAmalai Dt. Shiva Temples

 • TiruvaNNAmalai - aruNAchaleshvarar, uNNAmaulaiammai, shivagaN^gai, bramma thIrththam, dhikpAlakar thIrththam
 • aNiaNNAmalai - In tiruvaNNAmalai itself in the girivalam route, aruNAchaleshvarar, uNNAmulaiyammai
 • kaDalADi - on a hill
 • kaRaiyUr - 16 miles from tiruvaNNAmalai, kaRai kaNDEshar, brugannAyaki
 • van^dhavAchi - dhavaLagiri n^Athar temple
 • theLLARu - akilANDa n^Ayaki sametha thirumUlIshvarar - 13 km from van^dhavAchi
 • n^eduN^kunRam - 50 km north of tiruvaNNAmalai
 • Kilputhur - Svayambunathar Temple
 • Nattery - Chandramouliswara Temple
 • veNkunRam - 5 km from van^dhavAchi
 • cheN^gam - anupAMbikA sametha vR^iShabheshvarar temple
 • kA~nchi - karaikkaNDeshvarar temple - 13 km from cheN^gam
 • mAvilaivAdi
 • chIyamaN^galam - vandavAsi taluk, sthambEshvarar
 • cheN^gam - riShabEshvarar, cheN^kaN nAyanAr
 • theLLARu - mUlEshvarar
 • dhEvikapuram - AraNi taluk, 9 miles from pOLUr, on a hill kaLAgiri, kaLAgirIshvarar (self manifest), brahatAmbAL, in the bottom thirukkAmEshvarar
 • puththUr - ARaNi taluk, vidhyAnAthEshvarar
 • mAmaNDUr - 6 miles from kaanchIpuram, cave temple, rudravAlIshvaramuDaiya dhEvar, one more cave temple
 • vandavAsi - svuyambIshvarar, shiva thIrththam
 • vandavAsi - jalakaNTIshvarar
 • veNkunRam - vantavAsi taluk, hill temple, dhavaLagirIshar

Back to Thamiz Nadu temples
Back to Indian Temple Listing page
Back to Shaivam Home Page