Salem District Temples

 • Salem District
  • amaram (OmalUr) - kAshiliN^gam
  • amarAvathi - amareshvarar
  • avaNippErUr - pashupathi
  • AchchankuTTappaTTi
  • AnaiyAmpaTTi - EkAmbarar
  • AththUr - kAyanirmalEshvaran
  • ARagalUr - kAmanAthar
  • beththanAyakkanpALaiyam - ATkoNDIshvarar
  • bELUr - thAnthOnRishvarar, on the bank of river vaShiShTa, iluppai tree
  • chAththappADi - chithambarEshvarar
  • cheTTimAnkuRichchi - ulagEshvarar
  • chEmandhappaTTi - EkAmbarar
  • dhasaviLakku - ulagIshvarar
  • dhArApuram - sOmEshavarar
  • eDappADi - nanychuNDAn
  • EththAppUr - sAmbamUrthi
  • gengavalli - kailAthanAthar
  • kachchuppaTTi - EkAmbarar
  • karuppUr - kailAshanAthar
  • kanychamalai - sidhdhEshvarar
  • kAvErippaTTi - ananthEshvarar
  • kAvirippaTTi - kAvirinAthar
  • kollimalai - aRappaLLiuDaiyAr
  • kUDalUr - chIyALanAthatswAmi
  • mallikuNDam - EkAmbarEshvarar
  • mandhirachchuram - OmalUr area, ArththanAthEshvarar, pArvatI, uruttira thIrththam
  • mAmAngaththuppaTTi - chOzIshvarar
  • mETTUr - pashupathIshvarar
  • muththunAyakkanpaTTi - chokkanAthar
  • OmalUr - vasanthIshvarar
  • OmalUr (kAviripuram) - jalakaNTEshvarar
  • pazamalai - sidhdhEshvarar
  • periyEri - thAnthOnRIshvarar
  • punavAsal - thAntOnRIshvarar
  • pUlAmpaTTi - kailAyanAthar
  • rAsIpuram - EkAmbaranAthar
  • sangagiri - sOmEshvarar
  • shankaridhurgam - 3 miles from thiruchcheN^kODu
  • sElam (salem) - sugavanEshvarar (self manifest), chempon nAyaki
  • sElam kOTTai - EkAmbarEshvarar
  • sElam chinnakkaDaivIdhi - mAdhEshvarar
  • sElam chinnamuththutheru - rAmalingachOlIshvarar
  • sElam naththamEDu - chithambarEshavarar
  • singapuram - paTTIshvarar
  • thalaivAsal - kailAyanAthar
  • thAramangalam - OmalUr taluk, 16 miles from sElam, kailAshanAthar, saramal river
  • tAramangalam - iLamIshvarar
  • theDAvUr - EkAmbaranAthar
  • thiruchchenkODu - ardhdhanArIshvarar
  • thiruppaththUr - kALaththIshvarar
  • thINDAmangalam - mallikArjunar
  • thenkaraikkOTTai
  • pAlAkkOT - parameshvarar
  • uththamachOzapuram - karapuranAthar
  • vanavAsi - thiyAgarAjar

  Back to Thamiz Nadu temples
  Back to Indian Temple Listing page
  Back to Shaivam Home Page